Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG VAJTSWV UAS YOG KEV TXHAWB SIAB

(COV LUS QHIA TXOG ROOJ TXHAWB SIAB ZAUM 14)
THE GOD OF REVIVAL
(SERMON NUMBER 14 ON REVIVAL)
(Hmong)

Tug Qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Cov lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub rau yav lig, Kaum ib hli ntuj 2, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, November 2, 2014

“Au, yog Vajtswv qheb rooj ntug nqi los tau kom roob yuav sau los nyob rau ntawm nws xub ntiag. Zoo li cuj hluav taws cig thiab ua rau dej npau kom Vajtswv lub npe nrov mus rau txhua tug neeg paub, kom txhua haiv neeg yuav paub txog nws, thaum Vajtswv ua tau tej yam ua txaus ntshai yam kuv tsis paub txog Vajtswv nqi los, roob hav sau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag” (Yaxayas 64:1-3).


Cov neeg Ixayees nyob rau lub sijhawm uas ntsib kev txom nyem. Lawv ntshai thiab ntsib kev quaj ntsuag. Tiam sis tug cev Vajtswv thov Vajtswv kom rov los pab thiab cawm lawv. Nws hais Vajtswv txog yam Vajtswv tau ua yav tag los. Nws thov kom Vajtswv rov ua ib zaug ntxiv thiab. Vajtswv tsis muaj hnub hloov. Nag hmo Nws zoo licas hnub no thiab yav tom ntej yeej tseem zoo lintawd mus tag ib txhi. Yam Vajtswv ua yav tag los nws yeej ua tau rau niaj hnub nim no thiab. Tug cev Vajtswv lus hais rau Vajtswv li no tias,

“Thaum Vajtswv ua tau tej yam ua txaus ntshai yam kuv tsis paub txog Vajtswv nqi los, roob hav sau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag” (Yaxayas 64:3).

Peb pom peb yam nyob rau Vajluskub nqe noo.

I. Ib, Vajtswv nrog peb nyob yog peb qhov chaw vam kawg.

Yaxayas pom raws li qhov nws tau hais nyob rau nqe ib, “Au, nws tau qheb rooj ntug nqi los” (Yaxayas 63:15). Ua ntej ntawd nws thov Vajtswv kom “ntsia saum nqaum ntuj los” (Yaxayas 63:15). Tiam sis nws tsis tso tseg li ntawd xwb. Nws pib thov los ntawm hais kom Vajtswv ntsia los. Nws tau quaj hais kom “nqi los” Tam sim no nws thov kom Vajtswv rua rooj ntug ua ob sab – thiab nqi saum qaum ntuj los pab Nws cov neeg.

Yexus tau qheb kev rau peb los cuag Vajtswv. Nws tsis tau tsa daim ntaub hauv lub tuam tsev, tsis yog! Nws dua ua ob sab, pib saum qhov siab mus au qhov qes. Txoj hau kev mus cuag Vajtswv qheb tag mus li! Tswv Yexus tau taug txoj kev ntawd rov mus rau qaum ntuj! Thiab Vajntsujplig los tib txoj kev ntawd los rau lub ntiaj teb rau hnub Peeteskos.

Peb yuav tsum thov kom Vajtswv tug Ntsujplig nqi rov qab los ib zaug ntxiv thiab! Niaj hnub nim no peb yuav tsum thov kom kawg peb lub siab kom Vajtswv nqi los nrog peb nyob! Kuv tug xibhwb uas ua xibhwb ntev heev rau kuv nyob rau pawg ntseeg Suav uas yog Dr. Timautes Lin. Dr. Lin hais li no tias,

     Nyob rau hauv Vajluskub qhov uas [cheemtsum] kom Vajtswv foom koob hmov rau Nws cov neeg yog yuav tsum muaj Vajtswv nrog lawv nyob…
     Ib qhov yam ntxwv zoo yog Ixaj. Nyob rau lub [sijhawm] hauv lub teb chaw Palebxatais, nws muaj peevxwm coj ntau coob leej ntau tug tsis hais cov txom nyem thiab rau tsim txom – vim yog qhov Vajtswv nrog nws nyob…Txawm neeg Palebxatais tug Vajntxwv los tseem hais rau nws tias “Peb pom tias Vajtswv yeej nrog nws nyob” (Chivkeeb 26:28)…
     Zoo tib yam rau Yauxej thiab. Raug muag rau neeg txawv tej chaw kom mus ua qhev…thiab raug kaw hauv nkuaj yam tsis tau txais kev ncajncees, Yauxej muaj peevxwm hle [cev khawn ncaws] raug nkuaj los ua ib tug nom loj kav tebchaws Iziv. Tib txoj [ib] lub ntsiab lus tseemceeb raug tej xwm txheej ntawd yog qhov Vajtswv nrog nws nyob “Vajtswv nrog nws nyob, thiab txhua yam nws ua, Vajtswv ua rau kom nws tau txais kev vammeej” (Chivkeeb 39:23)…
     Qhov tseemceeb uas cheem tsum Vajtswv nrog peb nyob, tseem muaj ib qhov povthawj rau peb pom nyob rau cov pawg ntseeg tiam tshiab uas Yexus nce rov mus qaum ntuj tsis ntev…Ib qhov uas ua rau pawg ntseeg loj hlob lub sijhawm ntawd vim yog muaj Vajtswv nrog lawv nyob, thiab VajNtsujplig yog qhov povthawj qhia meej txog qhov Vajtswv nrog lawv nyob. Pawg ntseeg rau niaj hnub nim yuav loj hlob yuav tsum muaj Vajtswv nrog lawv nyob, txhua yam thiaj yuav mus tau zoo (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, FCBC, 1992, pp. 2-6).

“Au, yog Vajtswv qheb rooj ntug nqi los tau kom roob yuav sau los…” (Yaxayas 64:1).

Vajtswv nrog Mauxes nyob – thiab coj cov neeg Henplais uas poob uas cev qhev tawm tim Iziv. Vajtswv nrog lawv nyob thaum lawv los nyob rau tom roob moj sab qhua. Nws uas huab roos lawv rau yav nruab hnub, thiab ua hluav taws tsom pov kev rau yav hmo ntuj rau lawv. Thaum “Vajtswv nrog peb nyob” rau sau rau hauv cov neeg Ixayees phauv ntawd thaum lawv kov yeej ib qhov rau ib qhov. Tiam sis thaum lawv tau zoo hnov qab Vajtswv, lawv thiaj poob mus ua cev qhev nyob rau Npanpiloos zoo li qhev. Qhov Vajtswv nrog nrog lawv nyob yog cov neeg li lub chwjchim. Yog tsis muaj Vajtswv lawm, lawv yeej ua tsis tau dabtsi kiag li.

Hnov yog lub sihawm uas tsaus ntuj nti thiab txom nyem heev. Peb cov pawg ntseeg qaug zog. Peb cov xibhwb tsis muaj zog hlo li. Peb nyob hauv lub plawv nroog uas muaj kev phem ntau yam – Yog kev phem uas neeg sab hnub poob pheej ua! Txhua yam hwjchim phem pheej txwv peb txoj haukev. Tiam sis Vajtswv nrog peb nyob! Tam sis no peb lub tuam tsev twb them tag lawm – yog ib qhov uas zoo kawg nkaus! Vajtswv nrog peb nyob kuv cov lus qhuab qhia no tau nthuav thoob plaws mus rau 80,000 tug neeg tau hnov rau txhua lub hli! Vajtswv nrog peb nyob. Lub sijhawm no peb yuav tsum coj cov hluas los cuag Vajtswv thiab tsim tsa pawg ntseeg. Koj hais tias “Zoo li yuav ua tsis tau” Yog, kuv yeej totaub qhov no heev. Tiam sis tej kev xav zoo li no yog los ntawm txoj kev txhaum thiab Ntxwnyoog xwb. Peb yuav tsum nco ntsoov hais tias Vajtswv uas rau peb yog pab kom peb yuav tau lub tuam tsev. Thiab, cov hluas, nej yuav tsum thov Vajtswv heev yam uas tsis tau thov dua los kiag li, kom Vajtswv lub hwjchim nrog peb nyog rau kev tshaj tawm, thiab peb qhov kev pehawm Vajtswv!

“Au, yog Vajtswv qheb rooj ntug nqi los tau kom roob yuav sau los…” (Yaxayas 64:1).

Qhov Vajtswv nrog peb nyog yog peb qhov chaw vam kawg. Yuav tsis muaj tug los hloov dua siab tshiab. Yeej tsis muaj leej twg yuav loj hlob nyob rau peb pawg ntseeg – tsuas yog cheem ntsuj Vajtswv nqi los saum ntuj los nyob rau hauv peb!

II. Ob, Qhov Vajtswv nrog peb nyob ua tau ntau yam uas peb xav tsis txog.

Vajluskub nqe no hais tias, “Thaum nej ntsib kev nyuaj siab, vim peb tsis ntsia koj, thov koj nqi los” Cov Vajluskub txhais tshiab tam sim no txhai lo lus “kev nyuaj siab” mus “zoo heev” Kuv xav tias txawm yuav txhais li cas los xij. Qhov zoo tshaj yog xav tias “tej yam zoo heev tseemceeb uas peb ntsia tsis pom” Cov neeg Ixayees hais tias “Vajtswv ua tau yam tseem ceeb” (Phau Ntawv Nkauj 77:14).

Nej puas xav hais tias cov neeg Ixayees yuav paub tias lawv yuav mus tau rau hauv dej hiav txwv liab, vim yog dej faib ua ob sab? Yeej muaj tseeb – Neeg Iziv cov tub rog tuag tag vim yog dej rov los nyab. Nej puas xav hais tias cov neeg Ixayees puas yuav paub tias Vajtswv ua hluav taws rau lawv pom kev zoo li peb taw hluav taws xob? Yeej muaj hluav taws cig lam lug txhua hmo. Thaum lawv tshaib plab, leej yeej tsis paub tias ua cas muaj manas poob saum ntuj los rau lawv noj? Thaum lawv qhes dej lawv puas yuav paub tias dej yuav txhawv hauv qhov zeb tuaj? Thaum lawv ncig lub nroog Yeliqhaus, lawv puas paub tias cov ntsa laj kab cia li pob tag huvsi thaum lawv tsa suab qw? Tsis yog tias cov neeg Ixayees li keebkwm thiaj li muaj teebmeem xwb, vim yog qhov “peb tsis kom ntsia qhov Vajtswv nqi los”

Puas muaj leej twg yuav xav tias Vajtswv yuav nqi los ua tug Tswv Yexus? Puas muaj leej twg yuav paub tias Nws tuag theej peb saum tug ntsoo Khaublig “tug ncajncees rau tug neeg tsis ncajncees” coj peb mus qaum ntuj? (1 Petus 3:18). Puas muaj leejtwg xav tias ib cov neeg txom nyem yuav los tau ib cov thwjtim, thiab xa Txoj Moo Zoo mus thoob tebchaws Loos? Puas muaj leej twg yuav paub tau hais tias ib lub tebchaws me me, ib tug neeg laus ua tug coj, tsis muaj riam phom yuav kov yeej Hitler thiab nws cov tub rog – thiab kov yeej? Puas muaj leej twg paub tias cov neeg Henplais, khiav mus thoob qab ntuj yuav rov qab los tom qab ob txhiab xyoo lawm? Puas muaj leej twg paub tias ib lub tebchaws zoo li Ixayees yuav sawv tawm tsam txhua lub tebchaws ib puas ncig uas yog cov Mubxalis tau rau caum xyoo? Puas muaj leejtwg yuav paub tau hais tias ib cov ntseeg tsawg tsawg nyob rau Suav teb yuav tiv kev tsim txom los ntawm Mao Tse Tung thiab suav liab tau ntau puas xyoo? Puas muaj leej twg yuav paub tau tias cov ntseeg uas “pehawm hauv tsev” muaj peevxwm ua kom muaj kev txhawb siab loj tshaj nyob rau cov ntseeg li keebkwm? Puas muaj leej twg paub tau tias ib cov neeg quav yeeb quav tshaj nyob rau xyoo 1960 thiab 70 yuav los hloov dua siab tshiab? Puas muaj leej twg yuav paub tau hais tias peb pawg ntseeg tawg ua pag pawg los tseem nyob los txog rau niaj hnub nim no? Puas muaj leej twg yuav paub tau tias peb caug leej muaj peevxwm sau tau kaum rau txheej nyiaj txhua lub hli los siv them lub tuam tsev no? Puas muaj yuav xa hais tias Vajtswv xa ib tug poj niam uas zoo tshajplaws hauv ntiajteb los ua niam xibhwb? Puas muaj leej twg xav hais tias kuv yuav muaj ob tug tub hlub Vajtswv heev mus pehawm Vajtswv txhua hnub zwj hnub? Puas muaj leej twg yuav paub tau tias kuv niam yuav los txais yuav Vajtswv thaum nws twb muaj yim caum xyoo lawm?

“Thaum Vajtswv ua tau tej yam ua txaus ntshai yam kuv tsis paub txog…” (Yaxayas 64:3).

Thaum Vajtswv nqe los, Vajtswv ua tej yam ua tsis muaj leej twg yuav paub txog!

Kuv tug Vajtswv, koj yog tug zoo tshaj,
Kuv tug Vajntxw ua ntse tshaj plaws;
Koj lub chaw zaum zoo tshaj plaws
Koj lub zwm txwv ci ntsaiab
Koj lub zwm txwv ci ntsaiab!

Koj zoo kawg nkaus, koj yog tug zoo kawg nkaus,
Koj nyob ib txhiab ib txhi;
Tug muaj hwjchim, thiab paub txhua yam,
Hwjchim loj kawg nkaus
Hwjchim looj kawg nkaus!
   (“My God, How Wonderful Thou Art,” Frederick W. Faber, 1814-1863).

Kuv yuav muaj Spurgeon cov lus qhuab qhia uas hais txog Yaxayas nyob rau yav lig no. Kuv yuav muaj nws cov ntsia lus coj los qhia raws li nws xav. Nws “yog ib tug xibhwb zoo” hais tias,

Thaum Vajtswv los nrog nws cov neeg nyob, Nws uas tej yam uas peb ntsia tsis pom…Nws cawm ntaum tug neeg, thiab coj cov neeg uas tawm tsam Tswv Yexus. [Thov Vajtswv] kom ua lintawd (C. H. Spurgeon, “Divine Surprises,” MTP, volume XXVI, Pilgrim Publications, 1972 reprint, p. 298).

III. Peb, qhov Vajtswv nrog peb nyob pab kom kov yeej teebmeem loj.

“Thaum Vajtswv ua tau tej yam ua txaus ntshai yam kuv tsis paub txog Vajtswv nqi los, roob hav sau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag” (Yaxayas 64:1-3).

Nov yog cov lust seem ceeb “Roob yuav phau los rau ntawm nws xub ntiag”

Thaum Vajtswv los nrog cov neeg Ixayees nyob, txawm cov yeeb ncuab muaj hwjchim npaum cas los xij, lawv yuav loj roob npaum lub roob los xij, cov neeg Ixayees yeej kov yeej, thiab roob siab yuav phau los vim yog Vajtswv nrog lawv nyob. Thaum Vajntsujplig nqi los rau hauv rooj txhawb siab, coob leej ntau tug yuav txav los cuag Vajtswv! Peb muaj ib txhia neeg siab tawv npaum li pob zeb. Peb thov Vajtswv rau lawv, peb qhia rau lawv, tiam sis yeej hloov tsis tau dabtsi. Zoo li tsis muaj hnub uas lawv yuav hloov dua siab tshiab. Tiam sis thaum Vajtswv nqe los, cov siab tawv ntawd yuav raug hloov. Lawv yuav paub txog lawv tej kev txhaum. Lawv yuav paub tias Yexus xwb thiaj cawm tau lawv. Thaum Vajtswv nqe los, lawv yuav paub tias Yexus cov ntshav ntxuav tau lawv tej kev txhaum. Lawv yuav ntseeg hauv lawv lub siab. Lawv yuav paub zoo li zaj lus sib dho no,

Koj txoj kev hlub, ua rau kuv ntog rau hau av,
Quaj thiab qhuas Vajtswv lub hwjchim ua kuv ntau ntsib.

Nov yeej tshwmsim nyob rau rooj txhawb siab. Dr. Lloyd-Jones txhais lo lus no hais tias,

Kev txhawb siab yeej muaj rau thaum Vajntsujplig los…nov yog Vajntsujplig nrog neeg nyob.

Nws txawm hais txog Howell Harris, ib tug xibhwb zoo nyob rau Welsh. Howell Harris yog ib tug uas hloov dua siab tshiab nyob rau lub sijhawm ua noj Vajtswv rooj mov. Nws lub siab zoo li tsis muaj kev thaj yeeb ntev los lawm. Ntxwnyoog tab tom rhuav tshem kev ntseeg. Tiam sis thaum nws tuaj koom Vajtswv rooj mov “nws lub nra nyhav txawm poob thaum [Vajtswv] nrog nws nyob” Howell Harris hais tias,

Tswv Yexus cov ntshav saum ntoo Khaublig; thiab ua rau kom kuv muaj zog thiab kuv tau txais kev zam txim [vim kuv li kev txhaum] los ntawm nws cov ntshav. Kuv lub nra plam mus; kuv rov mus tsev yam zoo siab kawg nkaus…kuv nco tsis muaj hnub yuav hnov qab (Martyn Lloyd-Jones, M.D., “Howell Harris and Revival,” The Puritans: Their Origins and Successors, Banner of Truth, 1996 edition, pp. 289, 285).

Howell Harris tau los ua ib tug xibhwb uas txawj qhuab qhia nyob rau rooj txhawb siab zaum ib. Yog koj nyem ntawv txhua hnub, koj yuav pom tias rooj txhawb siab yuav los. Cov neeg txhaum yuav hloov dua siab tshiab thaum Vajntsujplig nqi los ntawm lub hwjchim. Harris hais tias, “Cua tshuab [yog Vajntsujplig lub hwjchim] nqi los thaum kuv los paub tias kuv tug cawm seej tuag theej kuv” “Tug tswv nqi los ntawm lub hwjchim” “Cov cua tshuab los thaum kuv los ntsib kev cawmdim” Nov yog cov lus qhuab qhia yooj yim uas tug xibhwb no qhia coob tug hloov dua siab tshiab nyob rau Wales.

Puas yuav muaj rooj txhawb siab nyob rau peb pawg ntseeg? Yog, tiam sis peb yuav tsum xav tau tiag tiag. Kuv tau nyeem ib phau ntawv tug sau yog Norwegian, nws ua xibhwb mus nyob rau Suav teb xyoo 1900 txog rau 1927. Nws thov Vajtswv txhua xyoo. Nws yoo mov thiab thov Vajtswv. Nyob rau xyoo 1907 nws tau nyeem ib phau ntawv uas yog hais txog rooj txhawb siab nyob rau Kaulim. Nws xav kom muaj nyob rau Suav teb thiab. Nws xav tau qhov ntawd tiag. Txawm muaj rooj txhawb siab los tam sim ntawm rau cov ntseeg nyob Suav teb. Tom qab ntawd txawm muaj cov ntseeg thoob plaws suav teb, ces nws txawm rov Suav teb mus rau Norway.

Peb puas yuav muaj lintawd nyob rau peb pawg ntseeg? Yog, tiam sis peb yuav tsum thov Vajtswv zoo li tsis tau thov dua yav tag los. Peb yuav tsum thov Vajtswv zoo li Yaxayas thov Vajtswv nyob rau nqe Vajluskub no.

“Au, yog Vajtswv qheb rooj ntug nqi los tau kom roob yuav sau los nyob rau ntawm nws xub ntiag” (Yaxayas 64:1).

Yog koj tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, peb yuav thov Vajtswv rau koj. Peb yuav thov Vajtswv kom Vajtswv pab kom koj paub txog kev txhaum, thiab coj koj los cuag Yexus.

Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum. Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab muaj txoj sia nyob rau saum qaum ntuj, thov Vajtswv rau koj. Tiam sis koj yuav tsum hloov dua siab tshiab thiab cia siab rau Yexus thiaj yuav dim ntawm koj tej kev txhaum.

Koj yuav hais tias, “Kuv tsis yog neeg txhaum. Kuv yog neeg dawb huv.” Tiam sis Vajluskub hais tias, “Yog peb hais tias peb tsis yog neeg txhaum, peb yog tug neeg dag, thiab Vajtswv txojlus tsis nyob hauv peb” (1 Yauhas 1:10). Peb thov Vajtswv kom Vajntsujplig qhia rau koj pom kev txhaum, thiab coj koj los cuag Yexus, thiab ntxuav ntawm Vajtswv tej kev txhaum. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Yaxayas 64:1-3.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“My God, How Wonderful Thou Art” (Frederick W. Faber, 1814-1863;
to the tune of “Majestic Sweetness Sits Enthroned”).


TXHEEJ TXHEEM

TUG VAJTSWV UAS YOG KEV TXHAWB SIAB

(COV LUS QHIA TXOG ROOJ TXHAWB SIAB ZAUM 14)
THE GOD OF REVIVAL
(SERMON NUMBER 14 ON REVIVAL)

Tug Qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Au, yog Vajtswv qheb rooj ntug nqi los tau kom roob yuav sau los nyob rau ntawm nws xub ntiag. Zoo li cuj hluav taws cig thiab ua rau dej npau kom Vajtswv lub npe nrov mus rau txhua tug neeg paub, kom txhua haiv neeg yuav paub txog nws, thaum Vajtswv ua tau tej yam ua txaus ntshai yam kuv tsis paub txog Vajtswv nqi los, roob hav sau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag” (Yaxayas 64:1-3).

I.   Ib, Vajtswv nrog peb nyob yog peb qhov chaw vam kawg,
Yaxayas 64:1; 63:15; Chivkeeb 26:28; 39:23.

II.  Ob, Qhov Vajtswv nrog peb nyob ua tau ntau yam uas peb xav tsis txog. , Phau Ntawv Nkauj 77:14; I Petus 3:18; Yaxayas 64:3.

III. Peb, qhov Vajtswv nrog peb nyob pab kom kov yeej teebmeem loj.
Yaxayas 64:3, 1; I Yauhas 1:10.