Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
QUAJ RAU KEV THOV VAJTSWV

TEARS IN PRAYER
(Hmong)

Tug qhia Dr. Christopher L. Cagan

zaj lus qhuab qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Rau hli 2, 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 2, 2019

“Thaum Yexus tseem ua neeg nqaij tawv nws [Khetos] hov thiab taij thov nrov nrov los kua muag rau Vajtswv tus uas cawm tau nws dim hauv txojkev tuag, thiab Vajtswv mloog nws tej lus thov vim Yexus paub ntshai Vajtswv” (Henplais 5:7).


Vajluskub nqe no yog hais txog Tswv Yexus thov Vajtswv hauv lub vaj Kebxemanes, hmo ua ntej lawv yuav tuaj ntes Nws cov mus ntsia saum ntoo Khaublig. Yog lub sijhawm uas Nws nyuaj siab tshaj plaws vim yog ris peb tej kev txhaum rau ntawd Nws, thiab kwv tug ntoo Khaublig rau hnub tom qab. Phau Vajluskub Lukas hais li no tias,

“Yexus txhawj heev kawg li, nws yimhuab thov Vajtswv heev, nws tawm hws zoo yam nkaus li ntshav nrog tej teev rau hauv av” (Lukas 22:44).

Hmo ntawd Yexus thov Vajtswv “txhawj heev kawg li” peb nqe Vajluskub ntawm no hais li “Nws tau ntsib kev nyuaj siab thiab thov Vajtswv quaj los kua muag” Yexus thov Vajtswv tawm hauv lub siab los thiab tau quaj los kua muag. Hmo no kuv xav qhia rau nej txog kev thov Vajtswv tawm hauv lub siab los.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PEB COVLUS QHUAB QHIA NPAJ NTXHIJ RAU NEJ LOS XOVTOOJ LAWM. MUS RAU WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
QHEB RAU QHOV NTSUAB RAU NTAWM LO LUS “APP”
TOM QAB NTAWD UA RAWS LI COV LUS QHIA.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I. Ib, Thov Vajtsw yuam kev thiab kev quaj.

Muaj ib txhua ntseeg ntseeg hais tias kev thov Vajtswv quaj qw tias no yog lawv qhov kev mob siab vim lawv ntseeg hais tias kev thov Vajtswv quaj qw li no thiaj li yog kev thov Vajtswv ntawm seem ntsujplig, yog tsis muaj li no ces qhia tias Vajntsujplig tsis nyob rau qhov ntawd. Lawv tsis yog hais txog kev thov Vajtsw xwb, tiam sis tseem hais txog rau lub sijhawm lawv hu nkauj, thaum lawv mloog Vajtswv Txojlus, thuab txhua yam ua lawv ua hauv pawg ntseeg. Tiam sis lawv yuam kev. Tej yam ntxwv zoo li no yog neeg tej kev xav xwb tsis tseem ceeb rau ntawm Vajtswv. Tej zaum tseem yog los ntawm ntsujplig phem thiab.

Kuv muaj teb yam kev thov Vajtswv uas tsis yog qhov tseeb raws li muaj nyob hauv Vajluskub. Eliyas tau mus ntsib cov neeg uas ntseeg Npa-as. Nws hais kom lawv siv sijhawm ib hnub quaj hu lawv tug dab Npa-as, thiab nws los thov neeg Ixayees tug Vajtswv. Tug Vajtswv twg tso luag taws los kub cov tsiaj lawv fij ntawd thiaj li yog tug Vajtswv tseeb. Lawv cov neeg ntawd quaj qw thov dab Npas-as. Zoo li ntau pawg ntseeg nim no tau uas! Lawv hu tiaw “Hu Npa-as lub npe thaum sawv ntxov thiab tav su qw tias Npa-as thov hnov peb thiab lauj. Tiam sis hnov suab teb thiab tsis muaj hluav taws los kub lawv lub thaj” (1 Vajntxwv 18:26). Thaum tav su “lawv rov qw nrov nrov dua, thiab tseeb muab riam los hlais lawv tej nqaij, kom nqaij ntuag tshav nrog” (1 Vajntxwv 18:28). Tiam sis “ tsis muaj suab nrov, thiab suab teb hlo li” (1 Vajntxwv 18:29). Tom qwab ntawd Eliyas txawm los thov Vajtswv kom xa hluav taws saum ntuj los. Tiam sis cov neeg ntawd quaj qw thiab dhia paj paws rau ub rau no, tej no qhia tias kev quaj qw xwb pab tsis tau dab tsi.

Kuv yeej pom cov neeg zoo li no coob heev. Tiam sis tsis pom tias yuav zoo qhov twg li. Muaj ib zaug kuv tab tom qhuab ntuas ib tub ntxhais hluas thiab coj nws los cuag Yexus. Nws tau quab tshee. Zoo li nws tswj tsis tau nws tug kheej thaum kuv nug nws ntawd. Nws hais tias nws quaj rau nws tej kev txhaum, tiam sis qhov nws quaj no coj tsis tau kom nws los cuag tau Yexus. Vim nws yeej tsis cia siab rau Yexus. Nws tsis raug cawm kom dim. Thaum kawg nws thiaj li khiav tawm hauv pawg ntseeg thiab mus ua neej zoo li tug neeg tsis ntseeg lawm.

Neeg ib txhias ntseeg los ntawm lawv qhov kev xav, lawv tsuas quaj hu txhua yam. Kuv tseem nco txog ib tug ntxhais uas zoo li no thiab. Tsis yog tom qab pehawm Vajtswv xwb, los sis lub sijhawm uas nws los kawm txog kev cia siab rau Yexus. Ntau zaug lawm. Nws tau quaj, tiam sis nws tsis paub tias yuav cia siab rau Yexus, rau pawg ntseeg, los sis rau Vajluskub. Muaj ib hnub nws tau tu siab. Nws ua neej los ntawm raws nws qhov kev xav thiaj li khiav tawm hauv pawg ntseeg. Kuv txawmt sis pom nws ntxiv lawm.

Kuv quaj thiab kev qw pab “qhov tseeb” tsis tau kiag li. Qhia tsis tau hais tias ntawm yog kev thov Vajtswv tiag tiag. Qhov koj quaj ntawd pab tsis tau dab tsi kiag li. Thaum koj thov Vajtswv, mloog tias koj thov dab tsi. Koj txawm yuav quaj los sis tsis quaj los xij. Thaum koj thov Vajtswv, Yexus tau quaj nyob rau hauv Kebxemanes. Nws thov li no tias “Nws tau quaj heev thiab los kua muag” Tiam sis tsis yog quaj rau nws tug kheej, qhov nws quaj ntawd tsis tau pab kom zoo qhov twg tuaj. Nws los kua muag vim qhov kev thov Vajtswv. Txhua yam ntawm kev thov Vajtswv, nws quaj rau Vajtswv vim yog txoj kev txom nyem thiab mob siab, zoo li neeg tej kev txhaum poob rau ntawm Nws. Nws quaj tiag tiag, nws quaj vim raug txoj kev txom nyem thiab mob lub siab. Thiab thov kom zoo li koj thiab. Tsis yog lam tau lam quaj. Tsis yog tias npaj tuaj quaj xwb. Tsuas yog thov Vajtswv. Vajtswv mam ua tug coj koj quaj, los sis tsis coj los xij, li cas los xij kom thov Vajtswv tiag tiag.

II. Ob, kev thov Vajtswv cuav los ntawm tsis quaj.

Qhov twg thiaj li hu hais tias “kev thov Vajtswv” rau niaj hnub nim no los yog qhov twg yog qhov cuav. Tsuas yog zoo li ib tug neeg hais lus xwb, tsis yog kev thov Vajtswv tiag. Muaj hais zoo li zoo kawg nkaus zoo li ib tug neeg uas ntseeg zoo kawg nkaus, tiam sis yog ib yam uas neeg ua xwb tsis muaj qab hau dab tsi, tsis tau tig los cuag Vajtswv thiab thov rau qee yam.

Kuv tau mus koom ntau lub koobtsheej txog kev txais ntawv kawm tiav. Ua ntej ntawm muaj ib qhov txheej txheem hu tias “kev thov” yuav tsum yog kev thov Vajtswv, tiag tiag tsis yog. Cov tub kawm ntawv thov kom txhua yam mus tau qhov zoo xwb, thiab kom cov tub ntxhais hluas muaj lub neej zoo. Tiam sis tsis muaj tug yuav vam kom Vajtswv foom koob hmoov rau lawv lub neej los sis hloov lawv lub neej – tiam sis zoo li txhua tug puas leej “thov Vajtswv” tsis muaj qhov tseeb tawm los hauv lawv lub siab kiag li.

Muaj ib zaug kuv tau mus rau pem nroog Washington, D.C., uas yog lub nroog loj tebchaw no. kuv tau mus ntawm lub tuam tsev uas yog National Cathedral. Tug nom loj uas President Reagan nyuab qhuav tuag, lawv tseem yuav npaj nws lub nteeg. Kuv txawm hnov ib tug xibhwb hais tias “thov Vajtswv” tiam sis tsis yog kev thov Vajtswv tiag tiag. Nws tsuas yog nyeem ib phau ntawv, li no xwb. Nws tsis tau thov Vajtswv tiag. Nws tsis tau vam kom Vajtswv yuav tsum teb nws cov lus thov. Nws tsuas yog hais raws li nws xav hais xwb. Tsis muaj qhov uas tawm hauv nws lub siab los.

Yexus tau hais txog cov neeg Falixais mus tom lub tuam tsev. Tug neeg hais tias, “Vajtswv, kuv ua koj tsaug, kuv tsis zoo li lwm tug neeg uas yog cov neeg txhaum neeg uas qia, kuv tau yoo mov txhua lim tiam, kuv tseem muab ib feem kaum thiab” (Lukas 18:11, 12). Nws tsis tau thov Vajtswv tiag tiag. Nws tsis tau thov Vajtswv rau qhov twg kiag li. Nws tsuas hais rau Vajtswv tias nws zoo li cas xwb. Yexus hais tias nws tsuas thov “rau tug kheej xwb” (Lukas 18:11). Nws tsis tau hais los hauv nws lub siab tawm tuaj tiag tiag.

Yexus txwv tsis pub thov Vajtswv yuam kev zoo li qhov kev thov Vajtswv cuav. Nws hais tias, “Kev puas tsuaj los rau nej uas yog cov xibhwb, cov Falixais, thuam lwm tug! Mus rau ub rau no thiaj dag txog kev thov Vajtswv” (Mathais 23:14). Lawv txhob txwm thov Vajtswv ntev ntev qhia tias lawv yog neeg dawb huv. Tiam sis qhov tseeb tiag yog cov niag neeg dag noj dag hauv xwb. Yam twg lawv ua los xij lawv tsuas yog ua tej kev uas tsis muaj qhov tseeb kiag li, vim lawv tsis ua tawm hauv lawv lub siab los.

Koj yuav hais tias “kuv tsis zoo lwm tug” tsis txhob thov yuam kev, hais mus hais li lawv cov lus? Kuv txaus lawm, hais li no nyob rau lawv cov lus thov, tsis hais txog yam lawv thov thiab yam lawv ntshaw, tsis xav tej ntawd kiag li. Ntawm tsis yog qhov kev thov Vajtswv tseeb.

Ua ntej koj yuav thov, “kuv tsis zoo li lwm tug” tiam sis koj thov yuam kev, mus raws li cov lus thov puas yog? Kuv twb ua los lawm. Nyob koj qhov kev thov Vajtswv uas tsis pub leej twg paub, koj thov rau cov neeg uas koj xav thov rau, tsis xav txog lawv, tsis nug Vajtswv thiab Vajtswv yuav teb licas? Koj puas tau thov Vajtswv zoo li no hauv pawg ntseeg? Kuv ua los lawm, koj thov vim yog koj xav tias yuav tsum thov – vim yog koj yuav tsum thov? Koj zoo siab thaum hmo thov Vajtswv yuav xaus vim koj tsis xav thov ntxiv lawm. Nov tsis yog kev thov Vajtswv tiag tiag. Tsuas yog tej yam uas koj xav kom dhau mus tsuag tsuag xwb. Kov puas taus “thov” uas yog ua kom lwm tug zoo siab, kuv hais tias “tsis txhob npaj koj qhov kev thov Vajtswv, thov rau lawv!” Kev thov Vajtswv tsis hais lub sijhawm thaum koj nyob ib leeg los yog lub sijhawm uas nrog lwm tug thov los xij, xav tias koj tseem tabtom thov txog dab tsi. Sim ua tib zoo xav yog koj thov tiam sis Vajtswv tsis teb koj tej lus thov. Tig los cuag Vajtwv thiab thov kom nws teb nej cov lus thov. Koj txawm quaj los, tsis txhob cia siab rau tug kheej. Vajtswv los coj koj, tej zaum koj tsis tag quaj, thiab tsis tag yuam koj tug kheej kom quaj. Kev thov Vajtswv yuav tsis zoo yog quaj tag mus li – tsis yog vim yog tsis quaj tsis yog li no thiab. Kev thov Vajtswv yog tiag yog thaum Vajtswv los ua haujlwm hauv koj lub siab!

III. Peb, kev thov Vajtswv tseeb los ntawm quaj thiab tsis quaj.

Vajluskub qhia rau peb tias Yexus thov Vajtswv hauv Kebxemanes “quaj los kua muag” tiam sis kev thov Vajtswv tiag tsis tag yuav muaj dab tsis loj loj tshwm sim. Kuv twb qhia rau nej lawm hais tias cov neeg ntseeg dab Npa-as thov lawv tug dab heev kawg li. Tiam sis ntawm no yog qhia txog Eliyas cov lus thov. Nws hais tias,

“Thaum txog lub sijhawm uas teem cia ua kevcai hlawv xyeem, Eliya uas cev Vajtswv lus txav los ze thiab hais tias, “Au Yawmsaub uas yog Aplahas, Yiha thiab Yixayee tus Vajtswv, hnub no thov qhia sawvdaws paub tias koj yog Vajtswv hauv cov Yixayee thiab paub tias kuv yog koj tus tub qhe thiab kuv ua tej no huvsi raws li koj tej lus. Thov teb kuv, au Yawmsaub, thov teb kuv, xwv cov neeg no thiaj paub tias Yawmsaub koj yog Vajtswv thiab koj ua kom lawv lub siab tig rov los” (1 Vajntxwv 18:36, 37).

Tsis tau qhia tias Eliyas tau quaj, tsis tau qhia tias nws dhiav paj paws rau ub rau no. Nws tsis tau hlais nws tug kheej! Nws tsuas yog rau siab ntsoov thov Vajtswv. Nws thov kom Vajtswv los qhia tias Vajtswv yeej yog tug uas muaj tseeb. Vajtswv thiaj li tau teb nws cov lus thov thiab tso hluav taws loj kuv Eliyas lub thaj fij tsiaj. Neeg thiaj li hais tias, “Vajtswv yog Vajtswv tiag, tug Tswv yog Vajtswv” (1 Vajntxwv 18:39). Eliyas thov Vajtswv tiag tiag, tsis yog los ntawm nws tug kheej qhov kev xav, tsis thoob li cov neeg uas thov dab Npa-as. Kev thov Vajtswv tseeb tsis tag yuav tsum tau quaj, tsuas yog cheem tsum Vajtswv xwb!

Tiam sis muaj ntau ntawm neeg qhov kev xav, tsis hais quaj, kuj yog los ntawm kev thov Vajtswv tseeb thiab. Yog koj xav tias koj cheem tsum Vajtswv tsis yog koj tug kheej yuav tsum tuav Vajtswv lub npe thiab ua siab ntev, thiab quaj los tau. Vajluskub kuj hais ntau zaug txog kev quaj thov Vajtswv. Phau Ntawv Nkauj hais li no tias “Mloog kuv cov lus thov, Au Vajtswv, thiab tig pob ntseg los mloog kuv, kuv lub siab quaj hu koj” (Phau Nkauj 39:12).

Vajntxwv Hexekhiyas tshawb nrhiav kev tuag, Hexekhisyas tau thov Vajtswv, nws thov licas? Vajluskub hais tias, “Thiab Hexekhiyas tau quaj” (2 Vajntxwv 20:3). Nws yeej quaj tiag, ua rau nws yuav luag tuag, nws quaj tiag tiag, nws quaj thov Vajtswv. Thaum kawg Vajtswv thiaj li hais rau Yaxayas, thiab Yaxayas hais tias, “Mus cuag Hexekhiyas tug nom coj kuv cov neeg, hais tias Vajtswv hais li no, Vajtswv uas yog Davis tug Vajtswv, kuv tau hnov koj coj lus thov, kuv pom koj cov kua muag; kuv yuav kho koj” (2 Vajntxwv 20:5). “Kuv pom koj lus kua muag” Vajtswv pom tias Hexekhiyas tsis muaj kev vam lawm, thov Vajtswv. Thiab tau hnov thiab cawm nws txoj sia.

Hauv Vajluskub tshiab, muaj ib tug txiv neej tuaj cuag Yexus. Nws tug tub raug dab nkag. Yexus hais rau nws tias yog nws ntseeg nws tug tub yuav zoo rov los. Thiab “leej txiv tau quaj, thiab los kua muag, thiab hais tias tug Tswv kuv ntseeg, thov pab kuv thiaj lau” (Malakaus 9:24). Yexus tau ntiab dab tawm ntawm tug menyuam tub. Qhov no qhia tias Vajtswv pab tug uas muaj kev ntseeg “pab tug neeg uas tsis muaj kev ntseeg thiab” Vajluskub tseem qhia tias leej txiv “tau quaj tawm los” nws los “kua muag” hais rau Yexus. Tug no tsis yog Yexus ib tug thwjtim. Tsis tag li nws kuj tseem tsis tau los ntseeg, nws tsuas yog “ntawm ib pab neeg xwb” nws yog ib tug ntawm cov neeg coob coob (Malakaus 9:17). Tiam sis nws coj nws tug tub tuaj cuag Yexus thiab quaj los kua muag.

Yog vim licas tug txiv neej ntawd thiaj li quaj rau Yexus? Nws tsis yog tug neeg thov Vajtswv. Nws tsis tau raug cawm kom dim. Tiam sis nws tsuas yog txuas lus nrog rau Yexus raws li ua tau xwb thaum nws pom tau tias cheem tsum kev pab cuam. Nws tug tub raug dab nkag. Tsis muaj leej twg yuav cawm tau tsuas yog Yexus xwb. Nws tsis yog xav quaj tiam sis quaj vim yog cheem tsum kev pab rau lub sijhawm tag kev cia siab. Tej lub sijhawm thaum cheem tsum kev pab cuam thiab tag kev vam, thiaj li yuav tsum tau quaj. Nws thiaj li quaj vim yog txoj kev txom nyem.

Qhov no coj peb rov los rau peb nqe Vajluskub ntawm no, Yexus thov Vajtswv hauv Kebxemanes “tu siab thiab txom nyem heev” Nws yog quaj li tug menyuam. Nws tsis yog quaj zoo li tug ntxhais quaj rau txhua yam, nws yog txiv neej yawg, twb muab peb caug xyoo lawm. Yog vim licas nws thiab quaj? Vim yog nyob hauv nws lub siab. Nws pom tau hais tias neeg tej kev txhaum poob rau ntawm Nws. Nws xav txog tej kev txom nyem thiab qhov yuav mus rau tom ntoo Khaublig rau hnub tom qab, los sis yuav cawm tsis tau ib tug neeg hlo li. Muaj tseeb tiag neeg tej kev txhaum twb yuav luag tua Nws tuag. Yog tsis muaj Vajtswv qhov kev hlub, tej zaum Nws twb tuag rau hmo ntawd ua ntej yuav mus rau tom ntoo Khaublig lawm. Yexub lub siab mas ntxhov qos nyho. Nws thiaj li thov Vajtswv yam “nyuaj siab los kua muag” yog tej yam ua yeej yuav tsum ntsib rau tej lub sijhawm zoo li no. qhov txawv yog tias tsis pom Nws thov Vajtswv zoo li ntawd. Yexus thov Vajtswv “nyuaj siab los kua muag” Vajluskub qhia tias Vajtswv hnov “nws cov lus” thiab teb Nws pab kom Nws ciaj sia mus tuag rau tom ntoo Khaublig rau hnub tom qab. Vajtswv tej Nws “vim qhov tu siab los kua muag”

Cov ntseeg kuv nug nej “Nej puas tau quaj los kua muag?” kuv tsis tau hais txog txhua yam lus uas nej thov. Tiam sis kuv rov nug nej, “Nej puas tau quaj thov Vajtswv?” kuv tsis tau muaj zoo li no los ntev lawm. Puas muaj tej zaum uas nej zoo li ris lub nra nyhav, thov kom Vajtswv teb nej tej lus thov. Yog nej muaj zoo li no, tsis txhob tso qhov kev thov Vajtswv thiab tos txog hnub nws tej nej tej lus thov kom zoo tshaj plaws. Nov tsis yog yam Vajtswv xav tau. Tiam thov Vajtswv pab kom qhia tej yam uas nej cheem tsum, thaum ntawd nej thiaj li thov tawm hauv lub siab los tiag tiag. Yog nej yoo mov, thaum nej tshaib plab, xav txog yam nej yuav tsum tau thov, tig los cuag Vajtswv.

Nej ib txhia ploj lawm. Nej tsis tau cia siab rau Yexus. Kuv nug koj, “Nej puas tau quaj thov Vajtswv – ib zaug hauv nej lub neej?” Nej puas muaj qhov paub txog nej tej kev txhaum? Kev quaj tsis yog li ntawd – Yexus yog lub homphiaj. Cia siab rau Nws txawm yog nej quaj los sis tsis quaj. Tiam sis kuv hais tias, “Nej puas muaj kev tu siab txog nej tej kev txhaum?” Nej yuav tsum muaj vim yog “Nej lub siab muaj kev phem nyob hauv” (Yelemis 17:9). Thov kom Vajtswv qhia nej paub txog yam kev txhaum hauv nej lub siab, tom qab ntawd thov kom Vajtswv coj nej los cuag Yexus.

Yexus yog txhua yam ua nej xav tau. Nws yog tug cawm thiab them nej tej kev txhaum. Nws tuag saum ntoo Khaublig vim yog them nej tej kev txhaum, txawm yog yam kev txhaum hauv nej lub siab. Nws cov ntshav tau ntxuav nej tej kev txhaum ploj tag ib txhi. Nws sawv qhov tuag rov qab los, tsis yog rau Nws tug kheej xwb thiab sis yog rau koj thiab. Yog koj cia siab rau Yexus, koj yuav raug cawm kom dim mus ib txhi. Yog koj xav nrog peb tham txog kev cia siab rau Yexus, thov sawv los zaum pem hauv ntej no. Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj Ua ntej mloog Vajtswv lus yog Kl. Jack Ngann
“Teach Me to Pray” (Albert S. Reitz, 1879-1966).


TXHEEJ TXHEEM

QUAJ RAU KEV THOV VAJTSWV

TEARS IN PRAYER

Tug qhia Dr. Christopher L. Cagan

“Thaum Yexus tseem ua neeg nqaij tawv nws [Khetos] hov thiab taij thov nrov nrov los kua muag rau Vajtswv tus uas cawm tau nws dim hauv txojkev tuag, thiab Vajtswv mloog nws tej lus thov vim Yexus paub ntshai Vajtswv” (Henplais 5:7).

(Lukas 22:44)

I.   Ib, thov Vajtswv cuav thiab quaj, 1 Vajntxwv 18:26, 28, 29.

II.  Ob, thov Vajtswv cuav thiab tsis quaj, Lukas 18:11, 12; Mathais 23:14.

III. Peb, thov Vajtswv tseeb ntawm quaj thiab tsis quaj, 1 Vajntxwv 18:36, 37, 39; Phau Nkauj 39:12; 2 Vajntxwv 20:3, 5; Malakaus 9:24, 17; Yelemis 17:9.