Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
PEB RAUG HAU MUS TSHAJ TXOJ MOO ZOO

OUR CALL TO BE MISSIONARIES!
(Hmong)

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.,
Xibhwb Emeritus

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tav su, Peb hlib ntuj 8, 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, March 8, 2020


Lub sijhawm ntawd, Yaxayas tseem yog tub hluas, rau kuv Yaxayas yog ib tus uas cev Vajtswv lub uas tau hwjchim ntawm Vajtswv tshaj lwm tug huv si. Tiam sis Yaxayas los ua Vajtswv haulwm tau licas? Nyob rau Yaxayas tshooj rau teb rau peb li no.

“Nyob rau xyoo Uxiyas tuag kuv tau pom tug Tswv zaum lub zwm txwv, nws lub chwjchim los nyob rau ntawm lub tuaj tsev” (Yaxayas 6:1).

Yaxayas hnov xelafis qw li no hais tias, “Dawb huv, dawb huv, dawb huv, yog Vajtswv tug muaj hwjchim: ntiab teb puv npo rau nws tug chwjchim” (Yaxayas 6:3).

Thaum Yaxayas tseem hluas nws nyiam Vajntxwv Uxiyas heev, vim nws yog tug vajntxwv uas zoo heev. Tiam sis lub sijhawm no vajntxwv tau tuag lawm. Dab tsis yuav tshwm sim rau Yaxayas rau lub sijhawm uas vajntxwv tau tuag lawm? Kuv xav hais tias tej zaum nws yuav zoo li nej ib txhia ntawm no. nej yuav txhawj thiab ntshai vim peb pawg ntseeg tawg ua ob pab lawm. Tiam sis Vajtswv tsis xav li Yaxayas.

Vajtswv lub zeem muag no los nyob rau nws lub siab lub ntsws, Yaxayas tsis tau tag kev cia siab tsis ntshai. Tiam lub zeem muag no coj nws mus rau lwm txoj kev. Nws hais tias,

“Tuag lauj! Kuv yog neeg txhaum, neeg tsis dawb huv, kuv tug nplaig hais cov lus tsis zoo, kom kuv lub qhov muag pom tug Vajntxwv, uas yog Vajtswv” (Yaxayas 6:5).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PEB COVLUS QHUAB QHIA NPAJ NTXHIJ RAU NEJ LOS XOVTOOJ LAWM. MUS RAU WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
QHEB RAU QHOV NTSUAB RAU NTAWM LO LUS “APP”
TOM QAB NTAWD UA RAWS LI COV LUS QHIA.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Nov yog yam Yaxayas ua tau nyob rau hauv nws lub neej! Thiab tej yam no nej yeej ua tau ib yam li nws thiab. Tiam sis nej yuav tsum xav tau Vajtswv heev tshaj dua lwm tug! Dr. A. W. Tozer hais li no, “lawv tsis tau khiav tawm hauv pawg ntseeg vim yog qhov lawv tsis xav tau Vajtswv – tiam sis vim yog lawm pom tias lawv xav tau lwm yam heev tshaj dua tau Vajtswv…lub sijhawm thaum lawv lub neej qub rov los nyob hauv lawv lub siab ces lawv txawm peb tso Vajtswv thiab pawg ntseeg pov tseg. Lawv tig mus ua phoojywg nrog rau cov neeg uas tsis muaj Vajtswv. Lawv tig rov mus ua phoojywg rau ntiajteb. Lawv mus ua qhov haujlwm uas tsis muaj sijhawm yuav pehawm Vajtswv. Lawv rov mus rau lub ntiajteb. Lawv mus rau qhov lawv xav tias qhov no lauj yog qhov lawv xav tau tshaj plaws…kuv yuav ua tsis tau yog tsis kam qhia tias hais tias kev ua tug ntseeg yog yuav tsum ua neej raws li lub ntiajteb no thiab ntseeg Vajtswv uake, vim koj ua tsis tau li ntawd. Muaj tseeb, kev yeej ua tau li ntawd yog koj nyiam, xws li ua ib tug xibhwb thiab nyiam kev ntiajteb, ua ib tug neeg tshaj tawm txoj Moo Zoo thiab nyiam kev ntiajteb. Tiam sis koj yuav ua tsis tau ib ntseeg raws li Vajtswv lus kub qhia. Qhov no yuav tsis zoo rau tej tug, tiam sis rau kuv yuav dag tsis tau rau qhov no” (The Tozer Pulpit).

Ib zaug ntxiv, Dr. Tozer hais tias, “Kuv xav li no, qhov cheem tsum loj tshaj plaws rau lub sijhawm no yog ua teeb ci – thiab lub siab uas xav tau Vajtswv lub zeem muag” yog tsis muaj Vajtswv lub zeem muag zoo li ntawd “peb qhuab pawg ntseeg thiab coj pawg ntseeg los ntawm peb lub peevxwm thiaj kev txawj ntse xwb…peb ntshai txoj kev nqaim, peb qheb qhov rooj rau rau kev ntiajteb. Nov yog coj mus rau kev puas tsuaj seem ntsujplig…kev tshaj tawm yuav tsis yog li Vajtswv pom zoo, tsuas yog ua raws li ntiajteb nyiam thiab poob rau kev txhaum xwb” (Leaning Into the Wind).

Daim ntawv ceeb toom nqe 5,

“Tuag lauj! Kuv yog neeg txhaum, neeg tsis dawb huv, kuv tug nplaig hais cov lus tsis zoo, kom kuv lub qhov muag pom tug Vajntxwv, uas yog Vajtswv” (Yaxayas 6:5).

Yuav tsum zoo li Yaxayas uas yuav tsum raug ntxuav los ntawm Vajtswv cov hluas taws “koj tej kev txhaum rau rhua pov tseg lawm” (Yaxayas 6:7).

Siab mus rau nqe 8 “Kuv hnov Vajtswv lub suab hais tias, peb yuav xa leej twg sawv cev ntawm peb mus? Kuv thiaj li teb tias, kuv nyob ntawm no; xa kuv mus” (Yaxayas 6:8).

Thaum peb pawg ntseeg tawg ua ob pab kuj ua rau kuv txhawb txog kuv tug kheej tias ntshe kuv yuav qaug zog rau kev tshaj tawm. Kuv thiaj li txiav txim siab siab nrog rau peb tug txiv neej uas muaj lub neej fij rau Vajtswv – Xibhwb Richard Wurmbrand, John Wesley, thiab ib tug uas mus tshaj taw Vajtswv txoj Moo Zoo rau Suav teb uas yog Jonathan Goforth. Yog ib qhov kev txiam txim siab uas zoo heev. Kuv ua ib lub tsev dej me me ze rau ntawm wb chaw pw, thiab kuv qhov chaw thov Vajtswv nrog rau peb tug neeg ntawm no. Kuv kawm txog kev ua tau siab ntev los ntawm Wurbrand. Kuv kawm tau kev tiv kev txo nyem ib ntu zuj zus los ntawm Wesley, tiam sis ntawm Goforth thiab nws poj niam uas yog Rosalind, kev kawm tau txog kev thov Vajtswv. Hubson Taylor tau sau ib tsab ntawv uas txhawb tau Goforth thiab nws poj niam lub dag zog, Hudson hais li no, “Peb cov uas yog mus tshaj tawm siv sijhawm ob xyoo mam nkag tau rau hauv xeev Honan tebchaws [Suav], lub sijhawm no peb ua haujlwm tau zoo nyob rau ntawm no. Phoojywg, yog koj xav mus rau lub xeev ntawd, koj yuav tsum peb txog caug ua ntej” cov lus ntawm no yog los ntawm Hudson Taylor uas yog ua ib los lus qhia rau Goforth’s North Honan lub zeemmuag.

Tom qab ntawd ob tug ib tug menyuam mos liab tau tuag, Goforth sau ntawv hais li no “Gertrude tuag lawm. Ib plam yam tseem ceeb tshaj plaws. Ob lim tiam ua ntej ntawd wb tug menyuam tseem zoo tsis mob qhov twg, tiam sis los txog rau hnub tim 24 lub xya hli nws tau tag sim neej lawm, tsuas yog tom qab rau hnub uas nws mob. Kuv tau muab tsheb neeg thauj nws coj mus log dej li ntawm tsib caug mais los sis miles…wb tau muaj ib tug menyuam coj mus so rau qhov chaw ntawd” kuj muaj ob tug ntxhais hluas Suav niaj tag kis coj pab tuaj tso rau ntawm nws lub ntxa.

Tom qab Gertrude tuag tag lawm, niam xibhwb Goforth tau yug tau ib tug mitub. Ob tug muab tis npe hu ua “Wee Donald” tiam tom qab ntawd tug metub no tau ntog ntsoo nws lub taubhau, ua rau tes taw tsis muaj zog, los txog rau hnub tim 25 lub xya hli, tug minyuam mos liab uas yog Wee Donald kuj tau tag sim neej thaum nws muaj kaum cia hli lawm thiab. Nov yog zaum ob ua Goforth tau muaj tsheb nees thauj tug metub no lub cev thaum mus dej li ntawd tsib caug mais thiab. Wee Donal lub cev raug fau ze rau ntawm nws tug muam uas yog Gertrude lub ntxa thiab. Tom qab Goforth rov los txog tsev, nws thiab nws poj niam npaj siab tias yuav tsiv mus nyob rau plawv nroog North Honan. Ob tug thiaj coj tug metub uas yog Paul nrog ob tug mus uake.

Tom qab no Jonathan Goforth tau los mob loj tuag thiab zoo sib npaug zog. Tom qab ntawd ob tug kuj tau ib tug mentxhais hu ua Florence. Tiam sis lub sijhawm ntawd sov heev ua rau Paul ua tseem me me ntawd yuav luag tuag vim sov heev tiam sis kuj tsis ua ca rau nws.

Ob tug lub neej ntsib kev txom nyem siab ntau yam, ob tug menyuam tau los tuag sib lawv sib liag. Tom qab ntawd Goforth thiab nws poj niam tau tawm hauv Boxer Rebellion vim yog ob tug xav khiav tamw tej kev nyuaj siab no.

Tom qab no niam xibhwb uas yog Rosalind tsis hnov lus lawm, nws tug txiv ces yog nws lub pob ntseg lawm xwb. Thaum Goforth qhov muag dig tag lawm, nws kuj tau tag sim neej rau lub sijhawm thaum tseem pw tsaug zog, thiab yog lub sijhawm thaum nws poj niam tseem nyob hauv tsev dej. Nyob rau ntawm Nws lub ntees, Paul uas yog nws tug tub tau hais li no tias, “Kuv txiv yog ib leej txiv uas zoo tshaj plaws rau kuv” Nws ib tug ntxhais uas yog Ruth ua Vajtswv num nyob rau Nyablaj sau ntawv hais li no tias, “Kuv tsuas yog xav txog yam zoo ntawm kev txiv lub neej uas nws tab tom taug mus xwb…qhov ntawd yog Vajtswv coj nws mus ua qhov haujlwm uas nyob rau qhov chaw siab tshab ntawd lawm xwb”

Phau ntawv uas yog, Goforth of China, tus sau yog Rosalind tom qab nws tug txiv tuag lawm, qhov tias Rosalind yogi b tug tshaj tamw Vajtswv Txoj Moo Zoo uas zoo tshaj plaws!

Nws ntsib nws tug txiv thaum nws tau los nyeem nws tug txiv phau Vajluskub, “kuv pom nws phau Vajluskub twb yuav ntuag, thiab raug cim ib qhov rau ib qhov” Rosalind thiab li hais tias “Nov yog tug neeg uas kev xav nrog nws ua neej heev kawg li” tom qab no nws thiaj li hais rau Rosalind tias, “Koj puas kom koom nrog kuv mua ua Vajtswv num nyob rau Suav teb?” Nws cia li teb kiag tias “kuv kam” Ob peb hnub tom qab ntawd nws Goforth rov hais rau nws tias “koj puas kam cog lus rau kuv tias koj yuav tsis chim rau kuv yog koj thiab Vajtswv, kuv cia Vajtswv ua ntej koj?” Nws thiaj li tej hais tias “Kuv kam tag mus li” Nws paub tias qhov kev cog lus no yuav tsis zoo rau nws tug kheej los xij!

“Kuv hnov tug Tswv lub suab, hais tias, Kuv yuav xa leej twg mus, leej twg yuav mus rau peb? Kuv thiaj teb, kuv nyob ntawm no, xa kuv mus” (Yaxayas 6:8)

Peb pawg ntseeg tsis muaj cog neeg uas yuav tawm mus tshaj Vajtswv Txoj Moo Zoo rau lwm haiv neeg. Kuv thov Vajtswv rau lub sijhawm no tias yuav muaj tug yuav tawm mus. Peb los kuv yuav sau tsis tau nyiaj los pab peb cov lus qhuab qhia nyob rau Internet uas yog xa mus thoob ntiajteb. Koj thiab kuv yeej muaj peevxwm yuav mus thoob ntiajteb tau los ntawm (1) Coj neeg los cuag Yexus (2) Thov Vajtswv rau lub ntiajteb thiab kev tshaj tawm rau txhua qhov chaw (3) muaj nyiaj kom txaus los pab peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo nyob rau Internet, thiab zaj lus qhuab qhia no huv si, xa mus rau cov xibhwb uas nyob rau cov tebchaws txom nyem tau coj mus siv qhia rau pawg ntseeg. Ib xibhwb tau hais li no tias “Peb yuav tsum yog tug ntseeg rau lub ntiajteb, vim peb tug Vajtswv yog Vajtswv rau lub ntiajteb” Koj puas yuav teb li Rosalind Goforth, “Kam, kuv yua ua li ntawd tag mus li”?

Coj kuv lub zeemmuag, tug Tswv, kuv thov kom pom Yexus rau hnub no
Txawm yog yuav mus rau qhov chaw txom nyem, thov txhawb kuv lub zog
Coj kuv lub zeemmuag, tug Tswv, txog thaum koj qhov kaj nyob hauv kuv
Coj kuv lub zeemmuag, koj kuv pom Vajntsujplig nyob rau hauv kuv.

Ntxiv kuv lub zeemmuag, kom txhua yam mus raws li koj siab nyiam
Nyob rau ntawm koj, koj txoj kev hlub ntaws los rau hauv kuv siab
Coj kuv lub zeemmuag, tug Tswv, txog thaum koj qhov kaj nyob hauv kuv
Coj kuv lub zeemmuag, koj kuv pom Vajntsujplig nyob rau hauv kuv. Ntxiv kuv lub zeemmuag, txhob cia kev txhaum los npog txoj kev kaj
Cia kuv pom koj tej koobhmoov, thiab txoj kev hlub tag mus li
Coj kuv lub zeemmuag, tug Tswv, txog thaum koj qhov kaj nyob hauv kuv
Coj kuv lub zeemmuag, koj kuv pom Vajntsujplig nyob rau hauv kuv.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.