Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TAWM HAUV LAWV LOS!

COME OUT FROM AMONG THEM!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv yav sawv tsaus ntuj, Kaum ib hli 13, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 13, 2016

“Cia li tawm hauv lawv los, thiab txhob koom nrog, tug Tswv hais li ntawd, thiab txhob koom tej yam qia neeg; thiab kuv thiaj yuav lees yuav nej, thiab kuv yuav ua nej txiv, thiab nej yuav ua kuv cov tub thiab cov ntxhais, Vajtswv tug muaj hwjchim hais li ntawd” (2 Kaulithaus 6:17-18).


“Tawm hauv lawv los” Qhov no txhais tau hais tias coj lawv tawm hauv kev txhaum, nov yog “faib tawm” txhais tias “tawm hauv lawv los” Kev faib tawm yogi b qhov tseem ceeb uas qhia nyob rau hauv Vajluskub, kev faib tawm tseem ceeb vim yog koj yuav tsis muaj hnub yeej yog tseem nyob qhov ntawd, koj lub neej yuav tsis muaj hnub yeej yog tsis faib tawm, kev faib tawm yog qhia tias tsis koom nrog rau cov neeg tsis ntseeg Vajtswv, kev faib tawm yog qhia tias tsis hlub lub ntiajteb, Vajluskub qhia tias “yog leej twg hlub lub ntiajteb, [Vajtswv] txoj kev lub yuav tsis nyob ntawm tug ntawd” (1 Johnb 2:15), hais ib zaug nyob rau “Leej twg kuj xij…ua phooj ywg rau ntiajteb uas yeeb ncuab rau Vajtswv” (Yankausnpaus 4:4), muaj teb tug qhia rau kuv li no “Yog li no kom luag thiaj paub tias nej yog kuv cov thwjtim, yog nej ib leeg hlub ib leeg” (Yauhas 13:35) Tswv Yexus hais txog leej twg? Tsis yog rau cov tsis ntsee Nws hais rau cov thwjtim uas ib leeg hlub ib leeg, Shakespears hais tias “Ntxwnyoog los yeej tseem siv Vajluskub los rau nws hlub homphiaj” peb cov Vajluskub ntawm no hais li no,

“Cia li tawm hauv lawv los, thiab txhob koom nrog, tug Tswv hais li ntawd” (2 Kaulithaus 6:17).

Yog vim licas kev faib tawm ntawm cov tsis ntseeg Vajtswv thiaj li tseem ceeb?

I. Ib, kev khiav tawm tseem ceeb vim yog Vajluskub tau qhia tseg.

Lauj tug poj niam txo sia tu vim yog nws tsis kam cai tawm ntawm nws cov phooj ywg uas ua kev txhaum nyob rau hauv lub nroog Saudoos, Vajtswv hais rau Lauj tias Vajtswv yuav rhuav tshem lub nroog ntawd, Vajtswv yuav tsum tau rhuav tshem lub nroog ntawd vim yog cov neeg nyob rau hauv ua kev phem kev qias thiab yog neeg ntiajteb, Vajtswv hais rau Lauj tias, “Tawm hauv lub nroog no mus; Vajtswv yuav rhuav tshem lub nroog no” (Chivkeeb 19:14), Lauj hais rau nws poj niam tias lawv yuav tsum tawm hauv lub nroog mus, thaum pib nws kuj raws nws tug txiv mus thiab, tiam nws tsis tsis kam tso nws cov phooj ywg uas tseem ua kev txhaum tseg, nws pib raws nws tug txiv qab tiam sis “nws poj niam tig rov qab mus saib tom qab, thiaj li hloov mus ua ncej ntsev” (Chivkeeb 19:26) Dr. Charles C. Ryrie hais tias "nws lub siab tseem nyob hauv nroog Xaudoos, nws tsis kam khiav tawm ntawm nws cov phooj ywg uas ua kev txhaum, nws tig rov mus saib nws cov phooj ywg uas tsis dim, thaum nws tig rov mus saib cov phooj ywg uas tsis tau kev dim ‘nws txawm hloov mus ua ncej ntsev’” cov hluav taws uas Vajtswv tso los ntawm txawm kub nws thiab, cov ntsev ntawd piv txog hluav taws uas Vajtsw hlawv nws lub cev, nws cia li yaj rau qhov ntawd, nws raug hlawv vim yog tsis kam tsiv tawm ntawm cov neeg txhaum hauv nroog Xausdoos, nws tug ntsujplig poob rau tub Tuagteb, Tswv Yexus hais tias,

“Nco ntsoov Lauj poj niam” (Lukas 17:32).

Yog koj khiav tawm hauv pawg ntseeg thiab rov mus nrog cov phooj ywg tsis ntseeg nyob uake qhov ntawd yuav tshwm sim rau koj, kuv yuav raug rhuav tshem hauv hluav tawv los ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim!

“Nco ntsoov Lauj poj niam”

John Bunyan, yog peb cov ntseeg Npavtiv tug yawg koob hais tib yam nkaus li ntawd, muaj ib tug txiv neej khiav tawm ntawm lub nroog uas raug Rhuav tshem, thaum nws raws Yexus qab nws tsis tig rov saib qab, Nws ob tug phooj ywg khiav caum nws qab, nkawd hais kom lawv tig rov mus rau lub nroog uas rau rhuav tshem ntawd, tiam sis nws tsis mloog nkawd hais, nkawd hais kom rov mus koom nrog cov phooj ywg tsis ntseeg, tiam sis nws tsis mloog, nws khiav tawm ntawm cov phooj ywg uas tsis ntseeg thiab nws tau txais kev cawm dim (paraphrased from Pilgrim’s Progress by John Bunyan).

Yog koj pib tuaj koom pawg ntseeg thiab xav tau txais kev cawmdim yuav tshwm sim tib yam ntawd rau koj, koj cov phooj ywg uas tsis ntseeg yeej ua txhua txoj haukev kom koj tig rov mus nrog lawv nyob uake, rov mus ua lub neej nyob rau kev txhaum, Bunyan ib tug phooj ywg hais tias “Koj puas kam khiav tawm ntawd cov neeg ntiajteb?” “Yog” yog Bunyan hais “yog kuv yuav tawm ntawm cov neeg, tsuas yog qhov no xwb kuv thiaj li yuav tau txais kev cawm dim ntawm Tswv Yexus” yeej muaj tseeb rau Yauj poj niam thiab, nws tig rov mus rau nws cov phooj ywg uas tseem nyob rau kev txhaum thiab raug Vajtswv txiav txiav los ntawm muab hluav taws kub, yeej muaj tseeb rau Bunyan tiam thiab, niaj hnub nim no los yeej muaj tseeb thiab! Tawm ntawm cov phooj ywg uas tseem nyob rau kev txhaum yog tib txoj haukev los txais yuav kev cawmdim, khiav tawm ntawm cov phooj ywg uas pheej txwv tsis pub koj tuaj pehawm Vajtswv, muab cov neeg no tso rau tom qab los raws Yexus, tsuas yog tib txoj kev no xwb thiaj li ua tau ib tug ntseeg tseeb.

“Cia li tawm hauv lawv los, thiab txhob koom nrog, tug Tswv hais li ntawd… thiab [kuv] yuav ua nej txiv, thiab nej yuav ua kuv cov tub thiab cov ntxhais, Vajtswv tug muaj hwjchim hais li ntawd” (2 Kaulithaus 6:17-18).

Tawm hauv lawv los! Kev tawm yog qhov tseem ceeb, koj yuav tsum tawm ntawm cov neeg uas tseem ua kev txhaum yog koj xav los raug Yexus cawm kom dim hauv tub Tuagteb, koj yuav tsum khiav tawm hauv cov neeg txhaum thiab los txais kev cawm dim ntawm Yexus, Vajluskub hais tias,

“Nej tsis txhob mus koom tib tug quab nrog rau cov tsis ntseeg: tug neeg ncajncees yuav koom nrog tug neeg tsis ncajncees tau licas? Thiab qhov kaj yuav koom tsis tau rau qhov tsaus ntuj” (2 Kaulithaus 6:14).

Dr. John R. Rice tau hais txog Vajluskub nqe no tias,

Ib yam kev qhuab qhia hauv Vajluskub uas tseem ceeb tshaj plaws yog cov ntseeg khiav tawm, yog qhov kev qhuab qhia uas Vajtswv qhia txhua hnub, qhia tag mus li, rau cov neeg Yudas…hais rau cov neeg Henplais lub siab, “Vajtswv hais rau kuv kom kuv tsis txhob koom nrog rau lwm tug, kuv yuav kuv yuav siv ob tug luv los sis nyuj los laij teb tau, tiam sis kuv yuav muab lawv nyob uake tsis tau, kuv muab lawv tso ua kev tsis tau vim Vajtswv hais kom kuv nco ntsoov tias kuv yuav nrog cov neeg uas tsis yog Vajtswv haiv neeg nyob uake tsis tau” (Dr. John R. Rice, The Unequal Yoke, Sword of the Lord, 1946, pp. 4-5).

Kev khiav tawm los sis tsis koom nrog rau cov neeg tsis ntseeg yog ib yam lus qhuab qhia nyob rau hauv Vajtswv txoj lus,

“Nej tsis txhob mus koom tib tug quab nrog rau cov tsis ntseeg: tug neeg ncajncees yuav koom nrog tug neeg tsis ncajncees tau licas? Thiab qhov kaj yuav koom tsis tau rau qhov tsaus ntuj” (2 Kaulithaus 6:14).

II. Ob, kev khiav tawm hauv ntiajteb thiab los koom nrog rau pawg ntseeg hauv tej zej zog.

Los mloog Tswv Yexus hais nyob rau hauv Yauhas 15:19. Yexus hais tias,

“Yog nej yog neeg ntiajteb, neeg ntiajteb yeej hlub nej, tiam sis nej tsis yog neeg ntiajteb, vim kuv tau xaiv nej tawm hauv ntiajteb lawm, yog li ntawd neeg ntiatjeb thiaj li ntxub nej” (Yauhas 15:19).

Ua tib zoo saib cov lus no “Kuv xav nej tau hauv ntiajteb los lawm” hais cov lus no nrov nrov, “Kuv xav nej tau hauv ntiajteb los lawm.”

Nyob hauv Yauhas 17:6, Yexus nrov hais ib zaug ntxiv tias,

““Vim kuv tau xaiv nej tawm hauv ntiajteb lawm…”

Lus Kislis txhais lo lus no “ntiajteb” nyob rau cov nqe no hais txog cov neeg uas tsis tau txais kev cawmdim, Yexus hais tias,

“Vim kuv tau xaiv nej tawm hauv ntiajteb lawm, (Yauhas 15:19).

Nov txhais tias tsis koom nrog, peb rau “coj tawm ntawm ntiajteb.”

Lus Kislis txhais lo lus no “cov ntseeg” hauv Vajluskub Tshiab yog “ekklesia” txhais tau tias “cov neeg uas raug hu tawm” los ntawm “ek” tawm, thiab “kaleo” hu (Vine), yog li no lo lus “pawg ntseeg” txhais tias “cov neeg uas raug hu tawm” (Scofield, nyob rau Mathais 16:18).

Mloog Teshaujlwm 2:47, hais txog yam tshwm sim nyob rau cov pawg ntseeg uas nyob rau tej lub zog xws li hauv Yeluxalees, hais li no,

“wqThiab Vajtswv txhab neeg mus rau pawg ntseeg rau txhua hnub kom lawv dim” (Tejhaujlwm 2:47).

Yexus hais tias,

“vim kuv tau xaiv nej tawm hauv ntiajteb lawm” (Yauhas 15:19).

Nyob rau lus Akis tshiab tam sim no hais tau meej meej li no,

“Tug Tswv txhab rau pawg ntseeg [cov neeg rau hu tawm]” (Teshaujlwm 2:47).

Yog li no, peb raug hu tawm ntawm lub ntiajteb thiab nyob hauv pawg ntseeg,

“Cia li tawm hauv lawv los, thiab txhob koom nrog, tug Tswv hais li ntawd…” (2 Kaulithaus 6:17).

Kev cais tawm raws li Vajluskub yog tsis koom nrog rau lub ntiajteb, tsis koom nrog yog coj nej los koom rau pawg ntseeg hauv tej zaj zos, nej muab lub ntiajteb no tso tom qab, thiab los koom nrog rau cov pawg ntseeg hauv lub zos nej nyob.

III. Peb, kev khiav tawm yog yam nyob hauv lub siab.

Thov nthuav mus rau Yankaunpaus 4:4, nyob rau daim 1309 hauv phau Vajluskub Scofield Sutdy Bible, thov peb sawv ntsug thiab nyeem nrov nrov.

“Nej cov uas yog poj niam txiv neej uas ua phem ua qias, nej tsis paub tias kev ua phooj ywg rau lub ntiajteb yog ua yeeb ncuab rau Vajtswv lov? yog li ntawd yog leej xav ua phooj ywg rau ntiajteb, tug ntawd yog Vajtswv tug yeeb ncuab” (Yakaunpaus 4:4).

Qhia meej meej rau peb hais tias! “Yog leej twg ua phooj ywg rau lub ntiajteb yog Vajtswv tug yeebncuab.” Nej zaum tau.

Tswv Yexus yeej hlub tug neeg txhaum, nws yeej nrog tug neeg txhaum noj mov uake, tiam sis nws cov phooj ywg uas sib raug zoo tiag tiag yog cov Thwjtim, Malis thiab Mathas, thiab Laxalaus. Nws cov phooj ywg yeej yog cov ntseeg tseeb – thiab Nws hu koj raws Nws qab, yuav tsum paub meej hais tias koj cov phooj ywg tseeb yog cov ntseeg Vajtswv tiag tia! Tso cov phooj ywg uas tsis ntseeg thiab tug ntseeg uas tsis tseeb tseg, Nov yog yam uas Vajluskub qhia tseg!

“Cia li tawm hauv lawv los, thiab txhob koom nrog, tug Tswv hais li ntawd, thiab txhob koom tej yam qia neeg; thiab kuv thiaj yuav lees yuav nej, thiab kuv yuav ua nej txiv, thiab nej yuav ua kuv cov tub thiab cov ntxhais, Vajtswv tug muaj hwjchim hais li ntawd” (2 Kaulithaus 6:17-18).

Albert Barnes tau hais cov lust seem ceeb cov ntsiab lus no los ntawm Vajluskub, nws hais li no tias,

      Lawv uas [xav los ua tug ntseeg] yuav tsum cais lawv tug kheej tawm hauv lub ntiajteb, [Cov ntseeg Vajtswv] yuav dim tsis tau yog lawv tsis kam cai tawm, thiab cov neeg uas pheej tsis kam tso [cov tsis ntseeg] thiab tseem koom uake…thiab tseem pheej ho xav los koom nrog Vajtswv haiv neeg thiab cov ntseeg no [tsis muaj hnub yuav los ua tau ib tug ntseeg tseeb]…muab ib txoj kab kem Vajtswv cov neeg thiab neeg ntiajteb ua tseem ua kev txhaum…tsis txhob nrog lawv ua phooj ywg txog rau lawv…txog rau thaum lawv lees los txais yuav tug Tswv Yexus los sis ua Vajtswv haiv neeg lawm tso, vim Vajtswv cov phooj ywg yog peb cov phooj ywg, thiab peb qhov kev kaj siab yog lawv li, lawv yuav pom [Yexus] cov phooj ywg tseeb thiab peb yuav cov neeg no xwb (Albert Barnes, Notes on the New Testament, II Corinthians, Baker Book House, 1985 reprint, p. 162).

Ntiajteb yuav pom tias peb tsis ua yam ua lawv ua!

Barnes hais rau peb tias, “Peb yuav tsum dawv qhov no los ntawm tsis koom nrog neeg ntiajteb…thiab los tshawb nrhiav thiab txaus siab rau Vajtswv haiv neeg” (ibid.).

John Bunyan hais txog cov neeg uas pheej tig rov qab ntawm qhov kev tshawb nrhiav txoj kev cawm dim, nws hais tias,

“Nej nyob rau lub nroog uas yuav raug rhuav tshem…tug neeg uas nyob rau hauv yuav raug hlawv los ntawm nplaim taws loj faj, cia li los nrog kev lees yuav Tswv Yexus” “Dabtsi” qhia [tias ib tug neeg los caum nws qab] “thiab tso nws cov phooj ywg uas tsis ntseeg rau tom qab], “yog uas nej [tso tseg] tsis tseem ceeb dab tsi…nov yog yam kuv tshawb nrhiav…kuv tshawb nrhiav Yexus – tsis yog kev txhaum” (John Bunyan, Pilgrim’s Progress in Today’s English, retold by James H. Thomas, Moody Press, 1964, pp. 13-14).

Koj raug hu tawm ntawm lub ntiajteb, tug neeg uas nyiaj qhov kev lom zem thiab nyiam phooj ywg yuav tsis kam los rau ntawm Tswv Yexus, Nej yuav taug ob txoj kev rau tib lug sijhawm tsis tau! “Tug neeg ua ob lub siab nyob rau tau hauv nws cov kev” (Yakaunpaus 1:8), neeg “ob lub siab” yuav tsis los rau ntawm Yexus!

“Cia li tawm hauv lawv los, thiab txhob koom nrog, tug Tswv hais li ntawd…thiab kuv thiaj yuav lees yuav nej, thiab kuv yuav ua nej…” (2 Kaulithaus 6:17-18).

Tswv Yexus xav kom koj tso qhov kev cia siab rau ntiajteb los cia siab rau Nws, zoo li zaj nkauj no tau hais tseg,

“Muaj koj lub siab rau kuv” tug Cawmseej hais li ntawd
   Hu los ntawm txoj kev hlub tag mus li
Txoj kev hlub kuv muab ntau kawg nkaus
   Kuv tsis tau tuag rau nej lov? Muab koj lub siab rau kuv”
“Muab koj lub siab rau kuv” “Muab koj lub siab rau kuv”
   Cia li mloog lub suab mos muag hu koj
Nws yuav coj koj tawm hauv lub ntiajteb uas tsaus ntuj,
   Tab tom hu hais tias, “muab koj lub siab rau kuv”
(“Give Me Thy Heart” by Eliza E. Hewitt, 1851-1920).

Thaum John Cagan tseem ua tub hluas nws mus koom nrog ib cov phooj ywg uas yog cov ntseeg, cov menyuam ua tuaj rau pawg ntseeg tiam sis tseem thuam kuv thaum kuv qhia Vajtswv Txoj lus, lawv hais 30 caug zaj uas yog ua kom neeg luag uasi, lawv hais txog kev plees kev yig, kev haus dej haus cawv, tiam sis John Cagan ho pom tias lawv yuam kev, nws lub siab paub txog kev txhaum, nws paub tias nws tej kev txhaum yuav ua rau kom nws poob tub Tuagteb, thaum kawg John Cagan thiaj li tso cov phooj ywg no tseg, nws tsis koom ib yam dab tsi nrog rau lawv thiab los muab nws lub siab rau Tswv Yexus, nws los tshawb nrhiav cov phoojywg uas ntseeg Vajtswv tom qab nws los hloov dua siab tshiab lawm, cov menyuam uas thuam kuv thau lawv hnov kuv qhia Vajtswv Txojlus twb ploj ntawm peb pawg ntseeg tag lawm, tiam sis John Cagan tseem nyob thiab tau txais kev cawmdim lawm. Tsis yog tiam raug cawmdim lawm xwb – tam sim no nws tseem tabtom mus kawm Vajtswv Txojlus thiab los ua ib tug xibhwb, thaum John qhia Vajtswv Txojlus nej yeej pom tau hais tias nws lub siab yeej tsis nyiam ua txhaum li lawm tsuas yog hlub Yexus lawm xwb, nws tsos cov phooj ywg tsis ntseeg no los raws Yexus qab lawm xwb, kuv yeej khav tau hais tias tam sim no John Cagan yog kuv ib tug phooj ywg zoo heev, John thiab Julie Sivilay mus nrog kev tsev neeg noj ib pluas hmo uake ua kev zoo siab rau kuv cov menyuam hnub yug rau lub lim tiam dhau los no, thau cov phooj ywg phem mus lawm, Vajtswv cia John los ntsib ib cov phooj ywg tseeb, xws li yog Aaron Yancy, Jack Ngann, Noah Song, thiab tug neeg laus zoo li kuv no, Peb zoo siab uas muaj John Cagan los peb tug phooj ywg vim yog tam sim no nej yog Tswv Yexus tug phooj ywg – tsis yog uas phooj ywg rau Ntxwnyoog thiab cov “menyuam ntseeg uas tsis paub Vajtswv” Nws los rau ntawm Yexus, Nws los rau ntawm peb, Yog ib qhov zoo uas yav tom ntej nws yuav los ua ib tug xibhwb hluas rau peb, nws yuav qhia Vajtswv Txojlus, tiam sis cov menyuam uas tso Vajtswv tseg yuav poob mus rau tub Tuagteb.

Koj puas yuav khiav tawm ntawm cov phooj ywg uas tsis ntseeg? Koj puas cia siab rau Yexus, Vajtswv Leejtub? Koj puas yuav los ntawm Nws, thiab ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav? John Cagan thiab nws txiv, thiab kuv tug kheej yuav nrog koj tham, thov los rau saum no thaum Kl. Griffith tab tom hu nkauj, “Muab Koj Lub Siab Rau Kuv” nej los rau lub sijhawm nws tab tom hu nkauj no.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwjxeeb yog Noah Song: 2 Kaulithaus 6:14-18
Hu nkauj ua ntej qhia Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Give Me Thy Heart” (Eliza E. Hewitt, 1851-1920).


TXHEEJ TXHEEM

TAWM HAUV LAWV LOS!

COME OUT FROM AMONG THEM!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Cia li tawm hauv lawv los, thiab txhob koom nrog, tug Tswv hais li ntawd, thiab txhob kom tej yam qia neeg; thiab kuv thiaj yuav lees yuav nej, thiab kuv yuav ua nej txiv, thiab nej yuav ua kuv cov tub thiab cov ntxhais, Vajtswv tug muaj hwjchim hais li ntawd” (2 Kaulithaus 6:17-18).

(I Yauhas 2:15; Yakaunpaus 4:4; Yauhas 13:35)

I.   Ib, kev khiav tawm tseem ceeb vim yog Vajluskub tau qhia tseg.,
Chivkeeb 19:14, 26; Lukas 17:32; 2 Kaulithaus 6:14.

II.  Ob, kev khiav tawm hauv ntiajteb thiab los koom nrog rau pawg
ntseeg hauv tej zej zog; Yauhas 15:19; Yauhas 17:6;
Teshaujlwm 2:47.

III. Peb, kev khiav tawm yog yam nyob hauv lub siab.,
Yakaunpaus 4:4; 1:8.