Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
CHEEM TSUM – COV TXIV NEEJ MUS NTAUS ROG

(QHIA RAU TXIV HNUB)
NEEDED – FIGHTING MEN!
(A FATHER’S DAY SERMON)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles Vajtswv
hnub sawv ntxov, Rau hli 15, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 15, 2014

“Vajntsujplig twb qhia meej lawm hais tias yav tom ntej muaj ib txhia yuav tso kev ntseeg tseg, tig mus ntseeg tej ntsujplig uas dag ntxias, thiab ntseeg dab tej lus qhuab qhia. Yog los ntawm cov neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus, uas yog cov neeg uas ua dab qhev” (1 Timautes 4:1-2).


Hnub no yog Txiv Hnub. Kuv xav tias yuav los qhia ib zaj hais txog ib tug txiv zoo. Tiam sis kuv tsis xav tias Vajtswv yuav hais kom kuv los qhia qho no rau lub sijhawm no. Yog kuv los qhia nej txog qhov yuav ua ib leej txiv zoo tau licas, tej zaum nej yuav kawm tsis tau dabtsi. Feem tau cov lus qhuab qhia nyob rau txiv hnub tsuas hais me me txog rau seem kuv qhov twg yog thiab tsis yog. David Murrow sau ib phau ntawm muaj lub npe tias Yog vim licas Txiv Neej Ntxub Mus Pehawm Vajtswv (David Murrow, Thomas Nelson Publishers, 2004). Kuv xav tias txhua tug xibhwb yuav tsum nyeem phau ntawv no. Ib yam uas ua rau kom txiv neej tsis xav mus pehawm Vajtswv raws li Murrow yog seem qhov twg zoo thiab tsis zoo, hais kom lawv ua ib tug menyuam zoo – cov lus uas tseemceeb. Txiv neej tsis tshua nyiam mloog cov lus qhia txog kev ua ib tug txiv zoo. Vim lawv niam yeej qhia qhov no rau lawv thaum tseem yog ib tug menyuam yaus lawm – lawv puab yuav coj mus siv tau licas. Kuv tsis tau hais tias lawv niam ua li no yuam kev. Vim qhov no yeej yog leej niam tes dej num rau cov menyuam. Tiam ib tug txiv neej uas laus lawm tsis tshua nyiam mloog. Murrow hais tias txiv neej nyiam uas tej yam haujlwm nyuaj, yog lintawd lawv thiaj yuav tsum ua Vajtswv cov tub rog kwv tug ntoo Khaublig! Kuv xav tias Murrow hais yog lawm! Qhov no yog yam kuv qhia ntag, yog vim qhov no peb pawg ntseeg thiaj li muaj txiv neej coob heev, thiab mob siab kub siab los “ua tsov rog rau seem kev ntseeg [thiab] txoj sia ntev dhawv” (1 Timautes 6:12). Tsis muaj ib yam cheem tsum rau cov txiv neej npaum li qhov no nyob rau peb pawg ntseeg. Peb nyob rau tsov rog – thiab peb cheemtsum cov txiv tsev uas nyiam ntau rog – cov txiv neej uas tsis paub ntshai ntau rog rau Vajtswv thiab rau qhov yog nyob rau hauv lub nroog phem no, nyob rau hauv lub tebchaws no!

Qhov tseeb tiag muaj ntau pawg ntseeg yeej tsis paub tias peb tabtom ua tsov rog! Thiab lawv tsis paub txog lawv tug yeebncuab tias yog leejtwg! Ntau tug xibhwb tsis qhia rau lawv! Kuv yuav los qhia rau nej rau tag kis no sawv ntxov! Peb los saib uake! Mloog Vajtswv Txojlus,

“Vajntsujplig twb qhia meej lawm hais tias yav tom ntej muaj ib txhia yuav tso kev ntseeg tseg, tig mus ntseeg tej ntsujplig uas dag ntxias, thiab ntseeg dab tej lus qhuab qhia. Yog los ntawm cov neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus, uas yog cov neeg uas ua dab qhev” (1 Timautes 4:1-2).

Xibhwb Povlauj siv ib lo lus nyob rau ntawm no “Lub sijhawm tom qab” Kuv ntseeg tias qhov yog hais txog rau “hnub kawg” uas hais nyob rau 2 Timautes 3:1. Kuv nyeem Vajtswv Txojlus tau 55 xyoo, thiab kuv ntseeg tias peb tabtom nyob rau lub sijhawm kawg no. Peb tabtom nyob rau lub sijhawm “tom qab no.” Peb tabtom nyob rau “Hnub kawg” Peb nyob rau lub sijhawm ua Yexus yuav los zaum ob thiab tiam ntiajteb yuav kawg raws li peb paub. Thiab peb nyob rau tiam uas tug Tuagteb tabtom raug qheb. Ntxwnyoog yuav mus mus los los nyob rau tom tej kev, nce mus rau saum tej tsev, thiab rhuav tshem neeg lub neej.

Txawm yog thawj tug nom loj nyob rau tebchaws Amelikas los yeej totaub tias muaj tej yam yuam kev lawm. Lub lim tiam dhau lo no muaj ib tug tub hlua tau tua neeg. Nws muaj 15 xyoo nyob rau lub nroog Oregon coj nws rab phom mus rau tom tsev kawm ntawv. Nws tau tua ib cov menyuam, thiab ib tug xibhwb ua ntej nws rov tua nws tug kheej. Thawj tug nom loj uas yog Obama hais tias,

Nws tshwm sim txhua lub lim tiam. Vim muaj neeg siv phom coob zuj zu…tebchaws Amelikas tsis tau los txwm cov neeg vwm no…lawv thiaj li tua neeg [koom coob li coob tau] tshaj dua lwm qhov chaw (Barack Obama, The Los Angeles Times, Wednesday, June 11, 2014).

Muaj tseeb Obama cov lus teb yog txwv txog riam phom. Tiamsis kuv tsis pom zoo li ntawd. Lawv muaj peev xwm txwv tsis pub muaj phom nyob rau lub tebchaws, tiamsis qhov kev sib ntau sib tua tseem tshwm sim rau niaj hnub nim no. Lub lim tiam dhau lo no, muaj ib tug tub hlua tau xua rov riam yos hav zoov tua neeg raug mob txog rau ntawm 20 leej nyob rau tsev kawm ntawv. Yog lawv txwv tsis pub muaj cov riam no, cov menyuam no yuav tig los siv pob zeb los tej yam ntse hlais tau neeg – los sis siv hluav taws zoo lawv tau ua nyob rau nroog Los Angeles. Kha-ees tua nws tug kwv A-npee ntev ua ntej yuav los tsim kom muaj phom!

Kuv xav tias muaj tej yam uas nyob dej tshaj qhov phom no lawm. Kuv yeej ntseeg hais tias yuav tsum yog muaj Ntxwnyoog yog tug los tshoov neeg lub siab. Qhov no lauj thiaj ua rau peb plam Vajtswv qhov kev tiv thaiv ntawm kev sib ntau sib tua. Vajtswv tsis tiv thaiv peb thaum tau muaj tsab cai txwv cov menyuam kawm ntawv nyob rau New York tsis paub thov Vajtswv nyob rau hauv tsev kawm ntawv. Xyoo 1962 muaj ib tsab cai txwv tsis pub cov menyuam hais li no,

Vajtswv peb lub neej yog xij peem nyob rau ntawm koj xwb,
Thiab thov foom koob hmoov rau peb, peb niam, peb tug xibhwb, peb lub tebchaws.

Nyob rau xyoo 1963, tau muaj ib tsab cai tshia txwv tsis pub cov menyuam pib kawm ntawv los hais cov lus thov Vajtswv ua ntej yuav no su,

Peb ua koj tsaug xog tej paj xyoob paj ntoo;
Peb ua koj tsaug txog tej zaub mov peb noj;
Peb ua koj tsaug txog lub suab noog hu nkauj;
Peb ua koj tsaug rau txhua yam.

Cov lus saum no twb tsis hais txog Vajtswv kiag li, tiamsis lawv tseem txiav txim tias tej zaum cov menyuam yuav xav txog Vajtswv! Muaj ib tug kws li choj hais tias “Peb yuav tsum hais kom txwv tsis pub cov menyuam hais cov lus no xwb, yuav tsum txwv tsis pub kom los xav…kom lawv yuav tsuam tsis paub hais thiab xav kiag li.” Nyob rau tib xyoo no, 1963, tsev txiav nplaub ntug tawm tsab cai tias qhov kev txaus siab nyeem Vajluskub nyob rau tsev kawm ntawv yog ib qhov txhaum cai. Cov neeg txiav plaub ntug no coj raws li cov neeg uas sob ntsuam txog neeg qhov kev xav los sis a psychologist hais tias kev nyeem Vajluskub “yuav ua, thiab yog qhov tsis ua teebmeem rau cov [menyuam.” Sim los xav txog qhov no! Tej no hu hais tias sob ntsuam neeg lub siab, kev nyem Vajluskub “yog ib yam rhuav tshem” menyuam! Txhua no tshwm nyob rau xyoo 1962 thiab 63. Nyob rau lub cai nplooj ntoo zeeg no, Vajtswv tsis tiv thaib tug nom loj uas yog John F. Kennedy ntawm qhov nws raug tua tuag nyob rau nroog Dallas, Texas. Neeg Amelicas nyiam sib ntau sib tua txij thaum ntawd los! Cov nom tswv los raug txiav txim txij thaum ntawd los, tsuas yog tshuav Ronald Reagan, lwm tug thawj coj puas leej poob rau kev txaj muag thiab puas tsuaj.

Txhua leej yeej paub tias peb lub tebchaws txaw tsis thooj li yav tag los lawm. Peb cov pawg ntseeg los txawv lawm. Dr. Merrill F. Unger, yog ib tug xibhwb nyob rau lub tsev kawm Vajluskub hauv nroog Dallas hais tias,

Cov pawg ntseeg uas nyob rau tiam no, tsis lees paub txog tias muaj tej ntsujplig phem. Qhov kev tsis ntseeg thiaj li cov cov ntseeg mus rau qhov uas ua rau kom tsis loj hlob ntawm tseem ntsujplig thiab pawg ntseeg tej hwjchim…raug [Ntxwnyoog] tshum qhov muag dig, nws yog tug kav saum nruab ntug rau li tau qhia nyob rau Tshwmsim (Merrill F. Unger, Th.D., Ph.D., Biblical Demonology, Kregel Publications, 1994, p. 201).

Dr. Martyn Lloyd – Jones yog ib tug xibhwb nyob rau pawg ntseeg Westminster hauv nroog London, England. Nws raug suav tias yog ib tug xibhwb uas zoo kawg nkaus rau tiam no. Dr. Lloyd-Jones hais tias,

Dab Ntxwnyoog tabtom ua haujlwm heev. Yog vim licas? Kuv ntseeg tias qhov tseemceeb yog tsis loj hlob rau seem ntsujplig, cov neeg nyob rau lub tebchaw tsis muaj Vajtswv…cov neeg zoo li no muaj coob zuj zus tuaj, qhov haiv txog Vajtswv tsis nyob rau lawv lub siab (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Healing and the Scriptures, Oliver-Belson Books, 1988, pp. 159-160).

Dr. Lloyd-Jones tseem hais tias, “Dab Ntxwnyoog ntse kawg nkaus rau qhov dag ntxias cov ntseeg Vajtswv. [Xws li] uas rau cov ntseeg qaug zog; zoo li tug neeg tsaug zog, thiab tsis xav ua Vajtswv num” (Lloyd-Jones, The Christian Warfare, The Banner of Truth Trust, 1976, p. 106)

Tiam sis peb tsis txhog “poob thiab nyob rau” Ntxwnyoog kev tswjhim; Peb yuav tsum tsim deeg zoo li Luther,

…Txawm lub ntiajteb puv ntoob rau ntsujplig phem,
   Tabtom rhuav tshem peb los xij
Tsis txhob ntshai, vim muaj Vajtswv
   Nws qhov tseeb yuav kov yeej
(“A Mighty Fortress Is Our God,” Martin Luther, 1483-1546).

Peb nyob rau qhov tawm tsam, kev tsov rog, Dabntxwnyoog qhov kev quab yuam.

I. Ib, Cov ntseeg yuav tsum muab kev ntseeg los ua riam phom!

Yexus tug thwjtim hu Yudas hais tias,

“…yuav tsum tawm tsam tiv thaiv nej txoj kev ntseeg uas muab rau txhua tug uas ntseeg Vajtswv” (Yudas 3).

Lo lus “tawm tsam” txhais tau tias “tab tom sib tua” rau txoj kev ua tsov rog (Strong 1964) Peb raug hu los tiv thaiv cov ntseeg txoj kev ntseeg uas muaj nyob rau Vajluskub. Dr. W. A. Criswell hais tias, “Lo lus [sib tua] muaj ntau yam lub ntsiab lus nyob [rau] cov ntseeg qhov kev ntseeg…” (The Criswell Study Bible, note on Jude 3).

Dr. Criswell tau muaj teebmeem totaub Vajluskub. Nyob rau nws phau ntawv hu ua Yog vim li cas thiaj yuav qhia qhov tseeb hauv Vajluskub: Thov Kom Txhua Tug Ntseeg (W. A. Criswell, Ph.D., Broadman Press, 1969).

Kuv yuav hais txog mintsi txog “kev tsov rog nyob rau Vajluskub” nyob rau xyoo 1970 thiab 1980 peb pawg ntseeg tau muab $600 (lub sijhawm ntaw yeej ntau lawm) rau Dr. Bill Powell pab nws luam nws phau ntawv “Southern Baptist Journal”- uas yog hais txog cov lus qhia cuav nyob rau rau pawg ntseeg Npativ lub tsev kawm ntawv, thiab xa mus rau Npavtiv cov xibhwb nyob rau tebchaws Amelikas. Kuv poj niam thiab kuv ntau mus koom ntau lub rooj sablaj coj Dr. Powell cov ntawv mus yais rau neeg. Muaj ib txhia tau muab cov ntawv no cuam rau kuv poj niam lub plhu, txawm lub sijhawm ntawd nws tseem muaj ib plab menyuam los xij! Qhov no yog kev tsov rog rau seem ntsujplig.

Txij thaum ntawd, peb thiaj li tig siv zog los tawm tsam Dabntxwnyoog uas yog cov lus qhia cuav thiab cov yeeb-yaj-kiab uas yog “Yexus Qhov Kev Simsiab Thaum Kawg.” Nyob rau peb pawg ntseeg thiab peb tug kheej, tau kaw ntau lub tsev ua tua cov menyuam hauv plab nyob rau nroog Los Angeles.

Tam sim no kuv muaj hnub nyoog 73 xyoo lawm. Tiamsis Vajtswv hu kuv los tawm tsam nyob rau npluav rog kawg – yog qhov kev tawm tsam “Neeg Qhov Kev Txiav Txim Siab” – rau qhov kev yug dua tshiab tiag – Txij thaum ntawd peb pawg ntseeg thiaj li muaj neeg saum plhom tug neeg tig los hloov siab tiag tiag. Peb tseem siv tiv thaiv qhov hais txog Yexus cov ntshav, tias qhov no xwb thiaj li ntxua tau neeg tej kev txhaum raws li Vajtswv pom zoo!

Peb paub tias cov lus qhia cuav vim hog Dabntxwnyoog ua tug cuam tshuam nyob rau hauv, Vajtswv Txojlus hais tias,

“Vajntsujplig twb qhia meej lawm hais tias yav tom ntej muaj ib txhia yuav tso kev ntseeg tseg, tig mus ntseeg tej ntsujplig uas dag ntxias, thiab ntseeg dab tej lus qhuab qhia. Yog los ntawm cov neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus, uas yog cov neeg uas ua dab qhev” (1 Timautes 4:1-2).

Tag kis no peb thov kom txhua tug txiv neej los pab peb ntau rog “rau seem ntsujplig”- tawm tsam ntsujplig phem – uas yog tug los rhuav tshem cov ntseeg tej kev ntseeg! Nej cov txiv neej – los pab peb!

Cov ntseeg peg yog cov tub rog yuav mus ntau rog,
   Ntawm Yexus tug ntoo Khaub lig nyob rau tom hauv ntej:
Tswv Yexus ua tug ntau thawj tawm tsam;
   Mus ntau rog lawm tom hauv ntej.
Cov ntseeg peg yog cov tub rog yuav mus ntau rog,
   Ntawm Yexus tug ntoo Khaub lig nyob rau tom hauv ntej:
(“Onward, Christian Soldiers,” Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

II. Ob, Kuv ua tsov rog rau seem ntsujplig – thiab peb yuav ntau rog los ntawm kev thov Vajtswv!

Ntuav mus rau Efexus 6:10-nyeem nrov nrov,

“Nej yuav tsum uas kom tshwm qhia tias ua qhov twg thiaj hum Vajtswv siab, tsis txhog mus nrog qhov tsau ntuj nyob uake, tiam sis qhia qhov ntawm tshwm thiaj yuav zoo tshaj, vim yog pheej hais xwb yeej ntxim txaj muag kawg nkaus” (Efuxus 6:10-12).

Qhov no yog ib nqe Vajluskub zoo heev. Qhia tias peb tsis yog tawm tsam “peb tsis yog tawm tsam cev nqaij daim tawv los sis ntshav. Tiam sis peb tawm tsam “ntxwnyoog” thiab cov ntsuplig phem. Dr. J. Vernon McGee hais tias,

Peb yeej muaj ib tug yeebncuab tiag tiag. Yog Ntxwnyoog uas yog tawm tsam rau seem ntsujplig. Tamsim no peb yuav tsum paub kom meej. Kuv paub tias ntau pawg ntseeg tsis paub txog qhov no (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, vol. V, pp. 279-280; note on Ephesians 6:12).

Peb tsis yog los tawm tsam Barack Obama, los ntawm peb tug kheej “rhuav tshem” kev cai nom tswv. Peb tsis yog los tawm tsam qhov txiv neej yuav txiv neej poj niam yuav poj niam los covMuslims. Tug nom loj uas yog George W. Bush hais tias peb muaj peev xwm pab kom tebchaws Iraq muaj kev ywjpheej los ntawm xa peb cov tug nrog mus nyab rau lub tebchaws ntawd. Kuv ntseeg tias qhov yuav ua tsis tau lintawd. Tamsim no cov neeg Muslim twb tuaj nyob puv tag lawm. Kom pom tias, Bush thiab Obama tsis totaub txog yuav yeej los ntawm siv tub rog zoo licas. Nws yog kev tsov rog seem ntsuplig Saum txheeb tug nyob rau tej tebchaws no tig los cuag Vajtswv Peb yuav tsum tawm tsam los ntawm kev thov Vajtswv! Kev thov Vajtswv xwb thiaj yeej tsis yog los ntawm Amelikas cov tub rog! Mus saib nyob rau Efexau 6:18. Nyeem nrov nrov,

“Yuav tsum thov Vajswv rau txhua yam, thov Vajntsujplig txhua lub sijhawm, yuav tsum ceevfaj rau txhua yam, thov Vajtswv rauv cov ntseeg txhua tug” (Efexus 6:18)

Kom pom lawm, peb paub txog peb tug yeebncuab nyob rau nqe 11 thiab 12. Peb yuav tsum los hnav Vajtswv cov cuab yeeb nyob rau nqe 13-17. Tiamsis tamsim no peb mus tawm tsam Ntxwnyoog thiab nws cov neeg nyob rau 18 SIB TAWM TSAM LOS NTAWM KEV THOV VAJTSWV!!!

Kuv xav kom txhua tug txiv neej los totaub txog kev thov Vajtswv tsis yog tawm tsam cev nqai daim tawv! Qhov kev tsov rog uas xibhwb Povlauj hais rau peb yog tawm tsam – Dabntxwnyoog thiab nws cov tub rog! “thov Vajtswv xwb thiaj li yuav pab tau” tsis yog qhov kev qaub zoo xwb! Tsis kev qaug zog, kev tsis muaj kev vam peb txhua tug yuav tsum los thov Vajtswv txhua lub sijhawm. Peb yuav tsum los coj li neeg txheej thaum ub – txij neej xwb yog tug coj thov Vajtswv! Cov poj niam yog cov pab peb “A-mees.” Cov txiv neej ua tug thov – zoo li kev hnov cov txiv neej thov Vajtswv nyob rau hauv Dr. Paisley pawg ntseeg nyob tebchaws Northern Ireland. Cov ntseeg lawv paub tias yuav los rau ntawm Vajtswv qhov kev hlub licas! Peb yuav tsum raws cov neeg no. Peb yuav tsum pib los ntawm kev thov Vajtswv. Los koom peb yog koj pom tau hais tias Vajtswv hu koj los ntawm tsam ntxwnyoog los ntawm kev thov Vajtswv! Amees! Peb thov Vajtswv rau hnub plaub thaum 7.00. thiab nyob rau hnub tsib thaum 7.00. Peb tseem thov Vajtswv nyob rau hnub rau thaum 6.00. Peb yuav tsum thov Vajtswv? Peb pawg ntseeg nyob rau Los Angeles! Los koom peb!

Zoo li cov tub rog coj Vajtswv pawg ntseeg mus lawm tom ntej;
   Cov kwstij, peb yuav tsum coj li cov ntseeg txheej thaum ub;
Peb txhob tawg ua pab ua pawg, peb yog ib lub cev,
   Tib txoj kev vam, kev cog qhia, ib lub cev.
Zoo li cov tub rog coj Vajtswv pawg ntseeg mus lawm tom ntej;
   Cov kwstij, peb yuav tsum coj li cov ntseeg txheej thaum ub;

III. Peb, nej yuav tsum yug dua tshiab thiab yuav koom tau qhov tsov rog no!

Nyob rau lub sijhawm tso rog ntiajteb zaum II Churchill yog tug thawj nom loj. Kav tebchaws Britain, nws hais lus hauv xov tooj cua tias “Kuv tsis muaj dabtsi pub rau nej, tsuas yog ntshav, kuv muag xwb” Lawv raws nws qab, thiab yeej Hitler thiab Nazis!

Tag kis no kuv hais rau nej tias kuv tsis muaj dabtsi pub rau nej, tsuas siv zog tawm tsam ntxwnyoog lub hwjchim. Yuav tsis yooj yim. Koj yuav tsum siv siab thiab koj lub neej uas tau yug dua tshiab ntawm txoj kev txhaum xwb. Koj yuav tsum txog caug rau ntawm Yexus thiab cia siab rau nws tag koj lub siab. Koj yuav tsum tuaj koom pawg ntseeg txhua lub sijhawm. Koj yuav tsum txog hwjchim rau Vajtswv, thiab ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Vajntsujplig tug dawb huv thiab cov ntshav! Vajluskub hais tias! Vajluskub hais tias:

“Yuav tsum tiv kev txom nyem los ntawm ua Yexus ib tug tub rog zoo” (2 Timautes 2:3).

Sawv tsees, thiab! Kwv koj tug ntoo khaublig raws Yexus qab! Los koom peb ntau rog koj yeej ntxwvnyoob tes dej num nyob rau lub nroog no!

Zoo li cov tub rog coj Vajtswv pawg ntseeg mus lawm tom ntej;
   Cov kwstij, peb yuav tsum coj li cov ntseeg txheej thaum ub;
Peb txhob tawg ua pab ua pawg, peb yog ib lub cev,
   Tib txoj kev vam, kev cog qhia, ib lub cev.
Zoo li cov tub rog coj Vajtswv pawg ntseeg mus lawm tom ntej;
   Cov kwstij, peb yuav tsum coj li cov ntseeg txheej thaum ub;

Sawv ntsug nrog kuv hu nkauj! Hu nqe tshooj!

Nej yuav tsum raug cawm kom dim los ntawm kom Yexus cov tub rog. Koj yuav tsum raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav. Yog koj xav paub txog kev raug cawm los ntawm Yexus cov ntshav, thov sawv mus lawm tom qab rau tam sim no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau chav tsev tsis muaj neeg muab lus qhia ntxiv thiab thov Vajtswv pab. A-mees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: II Timautes 4:1-5.


TXHEEJ TXHEEM

CHEEM TSUM – COV TXIV NEEJ MUS NTAUS ROG

(QHIA RAU TXIV HNUB)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Vajntsujplig twb qhia meej lawm hais tias yav tom ntej muaj ib txhia yuav tso kev ntseeg tseg, tig mus ntseeg tej ntsujplig uas dag ntxias, thiab ntseeg dab tej lus qhuab qhia. Yog los ntawm cov neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus, uas yog cov neeg uas ua dab qhev” (1 Timautes 4:1-2).

(I Timautes 6:12; II Timautes 3:1)

I.     Ib, Cov ntseeg yuav tsum muab kev ntseeg los ua riam phom! Yudas 3.

II.    Ob, Kuv ua tsov rog rau seem ntsujplig – thiab peb yuav ntau rog los ntawm kev thov Vajtswv!! Efexus 6:10-12, 18.

III.   Peb, nej yuav tsum yug dua tshiab thiab yuav koom tau qhov tsov rog no!
2 Timautes 2:3.