Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YEXUS TUG QAUV QHIA TXOG KEV TSA THWJTIM

CHRIST’S METHOD OF MAKING DISCIPLES
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia hauv phauv Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Xya hli 15, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 15, 2018


Thov ntuav mus rau Mathais 10:1, nyob dau daim 1008 hauv phauv Vajluskub Scofield Study Bible. Saib mus rau thawj pwm ntawm nqe 1.

“Thiab nws tau hu nws kau mob tug thwj tim...”

Lo lus “thwjtim” los ntawm lo lus Kislis uas yog “mathétés.” Lo lus nyob rau Vajluskub Tshiab hais txog tug neeg uas kawm ntawm tug xibhwb thiab ua raws tug xibhwb ntawd, uas yog kaum ob tug neeg uas raws Yexus qab.

Kuv qhov haujlwm yog los qhia txog Tswv Yexus hu nws kaum ob tug thwjtim, thiab nws xyaum lawv li cas ua ntej lawv yog dua tshiab. Nov tsis yog yam ua tiav nyob rau peb tej pawg ntseeg rau niaj hnub nim no. haiv nyob rau cov uas yog Pentecostals to Fundational Bible – qhov kuv paub yog lawv muaj tib yam nkaus, lawv tau cov neeg tshiab thiab hais li no tias “Koj puas xav mus qaum ntuj?” lawv yuam lwm tug txog rau thaum hais lo lus no “Yog kuv ua” cov neeg tshaj tawm txoj moo zoo hais li no “Thov Vajtswv coj peb” thiab lawv yeej nyiam hais lo lus no “Coj neeg los cuag Yexus” – tug neeg uas hais lus zoo li Joel Osteen xaus nws cov lus qhuab qhia li no “Peb ntseeg, yog koj thov Vajtswv li no, koj yug dua tshiab lawm” tiam sis pawg ntseeg uas zoo yog sau txhua tug neeg uas kom mus tshaj tawm rau nws – tom qab ntawd lawv xa ib cov neeg “raws qab” no yog hu tias yug dua tshiab, raws li kuv paub yeej tsis nyuaj los ua tug ntseeg tseeb!

Tug neeg uas nrog thov Vajtswv yeej tsis yug dua tshiab hlo li, lawv yeej tsis coj “neeg los cuag Vajtswv” los sis lawv qw rau cov neeg “taug kev!” thaum koj los “caum qab” lawv tsis tshua ua tsis tau zoo!

Yog dab tsi tsis zoo nrog hom no? Nws feem ntau tsis ua haujlwm! Nyob rau hauv qhov tseeb nws hardly puas ua haujlwm. Kuv tau ua xibhwb Npavtiv rau rau caum xyoo thiab qhov ntawd yog kuv qhov kev paub. Vim li cas ho tsis nws "ua haujlwm"? Vim li cas nws tsis tsim cov thwj tim? Vim yog peb feem coob tsis txaus siab xav txog qhov Yexus ua rau cov thwjtim! Yog vim li ntawd!

Tej zaum koj yuav xav hais tias kuv tabtom qhia "Kev cawmdim ntawm Vajtswv", tab sis kuv tsis yog. Kuv tsis qhia dab tsi rau John MacArthur thiab Paul Washer qhia. Kom paub tias yog vim li cas kuv thiaj li tsis lees paub "Lordship Salvation" thov nyeem qhov kuv hais txog nws hauv peb phau ntawv Preaching to a Dying Nation, pages 117-119. Phauv ntawv no mus nyeem tau dawb ntawv qhov no www.sermonsfortheworld.com. Kev cawmdim los ntawm kev cia siab rau Yexus thiab raug ntxuav los ntawm Yexus cov Ntstshav.

Tiam sis qhia kuv ib qho chaw hauv Phau Vaj Lug Kub Npaiv Npaum uas Yexus tau coj neeg los hais tias "Tug neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv," thiab tom qab ntawd lawv qab. Koj tsis tuaj yeem qhia kuv txawm tias ib qhov chaw twg Yexus Khetos tau ua li ntawd! Nws yeej ib txwm ua "ua raws li" thawj zaug. Nws cia lawv paub txog pem hauv ntej lawv tau mus ua ntej!

Nov yog qhov Yexus tau txais Nws cov neeg tau hloov dua siab tshiab! Nws paub tias lawv xav hnov qhov tseeb ntawm cov thwj tim ua ntej - ua ntej lawv yuav tso siab rau Nws thiab txais kev cawmdim!

"Tiam sis," ib tug neeg yuav hais tias, "qhov tseeb qhov tseeb yuav ua rau lawv ntshai." Xwb! Qhov tseeb qhov tseeb yuav ntshai tshaj plaws ntawm lawv! Muaj ntau tus Khetos cov thwj tim tawm Nws. Nws tsis thov lawv nyob. Nws hais rau Pawg Kaum Ob tug Thwj Tim, "Nej puas yuav mus?" (Yauhas 6:67). Tsis yog txhua tus yuav ploj mus! Cov neeg uas nyob thiab kawm yuav ua rau cov thwjtim ntawm Tswv Yexus, thiab cov tub rog ntawm tug ntoo khaublig!

Dr. Isaac Watts tau hais lus rau cov laus tshajtawm nyob rau tiam 18th century. Isaac Watts hais tias,

Kuv yog tug tub nrog ntawm ntoo Khaublig, raws tug menyuam yaj qab
Hauv Nws lub npeb kuv tseem yuav ntshai dab tsi thiab?

Kuv yuav tawm tsam, tug Tswv thov koj los txhawb kuv lub zog
Kuv yuav tsis ntshai kev txom nyem, vim uaj txoj lus txhawb kuv zog
   (“Am I a Soldier of the Cross?”, Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

Peb tsis tuaj yeem xav kom cov neeg tshiab los dhia taub hau ua ntej mus ua rog rau Tswv Yexus. Nws yuav yooj yim yog tias lawv tau ua. Tab sis kuv tsis ua ib tug ntseeg li ntawd. Kuv yuav tsum paub ua ntej tias tus ntoo khaub lig uas ntseeg Yexus yog tug ntseeg Yexus. Kuv yuav tsum tau mus dhau ib txoj kev ntseeg ua ntej kuv los cia siab rau Yexus, ua ntej kuv los ua ib tug tub rog ntawm tus ntoo khaub lig. Thiab yog li ntawd yuav tsum yog koj!

Qhov kuv nyuam qhuav hais tsis yog los ntawm ntau pawg ntseeg! Txawm li ntawd los, nws yeej muaj tseeb. "Kuv yuav tsum tawm tsam, yog tias kuv yuav kav, ua rau kuv lub siab loj dua, Tswv." Qhov no yog qhov uas cov lus qhuab qhia zoo tshaj plaws nyob rau xyoo 18th. Thiab muaj li kaum txhiab tus pob luj taws nyob hauv cov daus kom hu nkauj ua ntej George Whitefield los sis John Wesley qhia! Tiam sis koj yuav tsis hnov zaj nkauj no hu ntau hnub no! Kuv xav hais tias tej zaum yog vim li cas muaj ntau zaj nkauj hu ua "Christian Warfare" nyob rau hauv phau ntawv uas peb siv tam sim no. Cov nkauj qhuas Vajtswv rau kev sib ntaus sib tua thiab cov thwjtim uas tseemceeb yog cov tsis tshua nyiam dua tam sim no txij li thaum lawv nyob rau tiam 18th thaum Yauj Watts tau sau "Kuv yog ib tug tub rog ntawm tus ntoo khaub lig?"

Qhov no coj peb mus rau Txoj Moo Zoo lus. Thaum twg Yexus pib tshaj tawm txoj Moo Zoo rau nws cov thwjtim? Kuv Kaulithaus 15: 3, 4 qhia txog qhov tseem ntsiab lus ntawm Txoj Moo Zoo:

“Rau qhov kuv twb muab zaj uas tseem ceeb kawg nkaus uas kuv tau txais los ntawd cob rau nej lawm, yog qhov uas Khetos tuag vim yog tim peb lub txim raws li sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv, thiab nws raug muab log lawm, hnub peb nws raug tsa sawv rov los raws li sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv” (1 Kaulithaus 15: 3, 4)

Yexus pib Nws cov lus qhuab qhia txog tom qab raws nws qab, nyob rau hauv Mathais 16: 21,

“Txij thaum ntawd los Yexus txawm pib qhia rau nws cov thwjtim paub tias nws yuav tsum mus rau Yeluxalees thiab yuav raug cov kev txwj laus thiab cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai tsim txom thiab raug muab tua mas peb hnub nws yuav raug muab tsa ciaj sawv rov los. Ces Petus txawm coj Yexus mus rau ib cag pib txwv nws hais tias, “Tus Tswv, thov kom tsis txhob muaj li ntawd. Koj yeej yuav tsis raug li ntawd.” (Mathais 16: 21, 22)

Petus tau raws Yexus qab tau ib xyoo, yog Petus tsis totaub Yexus cov lus uas yog qhia txog “raug tua, thiab yuav raug tsa hla hnub peb” (Mathais 16:21), yog Petus thiab lwm tug tsis totaub txog rau thaum ib xyoo dhau mus thiab hloov los ua Yexus cov thwjtim.

Tom qab ntawd Yexus thiaj li los qhia nws cov thwjtim li no,

“Thaum cov thwjtim tuaj txoos ua ke rau hauv lub xeev Kalilais, Yexus txawm hais rau lawv tias, Neeg leej Tub yuav raug muab cob rau hauv neeg txhais tes, thiab lawv yuav muab nws tua pov tseg, mas peb hnub nws yuav raug muab tsa ciaj sawv rov los. Cov thwjtim thiaj ntxhov siab heev kawg” (Mathais 17: 22, 23)

Daim ntawv ceeb toom hais tias lawv twb pom Yexus hloov lawm. Tom qab uas lawv pom Yexus hloov nws cov thwjtim ntiab tawm ib tug dab tawm ntawm ib tug tub hluas. Thaum lawv nug Yexus tias vim li cas lawv tsis ntiab dab tawm, Yexus hais tias, "Vim yog koj qhov kev tsis ntseeg" (Mathais 17:20). Tom qab ntawd Yexus rov qhia Txoj Moo Zoo rau lawv, "Lawv yuav muab nws tua [Yexus], thiab hnub peb yuav [Yexus] yuav raug tsa sawv rov los. Thiab lawv [cov thwjtim] tau ntxhov siab kawg "(Mathais 17:23 NKJV). Cov thwjtim tseem tsis totaub Vajtswv Txojlus!

Zaum peb Tswv Yexus tau muab cov thwjtim Txoj Moo Zoo nyob rau hauv Mathais 20: 17-19. Zaj lus pivtxwv no yog Lukas 18: 31-34.

“Yexus txawm coj kaum ob tug thwjtim mus rau ib cag mas hais rau lawv tias, Saib nawj, peb tabtom mus nram Yeluxalees, mas txhua yam uas cov xibhwb cev Vajtswv lus hais cia txog Neeg leej Tub yuav tiav. Rau qhov nws yuav raug muab cob rau lwm haiv neeg, mas lawv yuav thuam luag nws thiab ua saib tsis taus nws thiab nto qaub ncaug rau nws, thiab lawv yuav nplawm nws thiab muab nws tua pov tseg, mas peb hnub nws yuav ciaj sawv rov los. Lawv tsis nkag siab txog tej no kiag li, tej lus no lub ntsiab raug muab zais ntawm lawv lawm, thiab lawv tsis paub tias Yexus hais txog dabtsi” (Lukas 18:31-34)

Cov thwjtim yeej tseem tsis totaub Yexus cov lus txog rau thaum ob xyoo dhau mus,

“Lawv tsis nkag siab txog tej no kiag li, tej lus no lub ntsiab raug muab zais ntawm lawv lawm, thiab lawv tsis paub tias Yexus hais txog dabtsi” (Lukas 18:34).

Tom qab hnov txog Yexus cov lus ntau zaug lawm, cov thwjtim yeej tseem tsis totaub Yexus cov lus!

Tiamsis Yexus hais ntxiv rau lawv tias, "Nej paub tias ob hnub tom qab ntawd yog lub sijhawm ua Kevcai Hla Dhau, thiab Neeg Leej Tub [Yexus] raug ntxeev siab rau Yexus" (Mathais 26: 2).

Tam sim no, tom qab hnov Txoj Moo Zoo los ntawm ib qho ntawm cov thwjtim, Yudas, txiav txim siab los ntxeev siab rau Yexus rau cov pov thawj hlob! (Mathais 26:14, 15).

Ib zaug ntxiv Yexus tau qhia Txoj Moo Zoo rau lawv (Mathais 26:31, 32). Petus thiab lwm tus thwjtim tau mus pw hauv lub vaj Kexemane. Thaum cov tub rog tuaj ntes Yexus, Petus tau ntiab nws rab ntaj thiab sim tua cov tiv thaiv. "Tom qab ntawd tagnrho cov thwjtim tau tso nws [Yexus], thiab khiav tawm hauv" (Mathais 26:56).

Tam sim no peb tuaj, thaum kawg, rov yug dua tshiab, hloov dua siab tshiab ntawm Kaum ib tug thwjtim. Yudas twb tau dai nws tus kheej thiab yeej tsis tau yug dua tshiab. Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los ntsib nrog rau lwm tus thwjtim. Nws tau qhia lawv qhov nqaij ntuag,

“Thiab Yexus qheb lawv lub siab kom to taub Vajtswv txojlus” (Lukas 24:45).

Qhov pib ntawm qhov lawv yug dua tshiab yog pib ntawm no, zoo li Yexus “qheb lawv qhov kev totaub, lawv thiaj li totaub Vajluskub” yog hais txog Yexus cov lus qhuab qhia (Lukas 24:46).

Tam sim no nthuav mus rau Yauhas 20:21-22. Nov yog qhov Yexus cov thwjtim yug dua tshiab, Yexus tug sawv qhov tuag rov qab los tau los cuag lawv.

“Yexus rov hais rau lawv tias, “Cia li nyob kaj siab lug. Leej Txiv txib kuv los li cas, kuv txib nej mus ib yam li ntawd. Thaum nws hais li ntawd tag, nws txawm tshuab pa rau saum lawv thiab hais rau lawv tias, “Cia li txais Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv nawj.” (Yauhas 20:21, 22).

Lawv tau txais Ntsuj Plig Dawb Huv, thiab thaum kawg lawv tau yug dua tshiab!

Cov neeg tawm tswv yim qub pom zoo nrog. Ib tug yuav tsum nyeem Mathais Henry, thiab tshwj xeeb tshaj yog John Charles Ellicott ntawm Lukas 24:45. Dr. J. Vernon McGee hais tias, "Kuv tus kheej ntseeg hais tias thaum peb tus Tswv tau ua pa rau lawv thiab hais tias, 'Koj txais tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv,' cov neeg no tau rov qab los [yug dua tshiab]. Ua ntej lawv tsis tau raug sab ntsuj plig los ntawm Vajtswv tus Ntsuj Plig ... Yexus Khetos tau ua pa rau cov txiv neej uas nyob mus ib txhis " (J. Vernon McGee, Thru the Bible, note on John 20:22).

Dr. Thomas Hale tau qhia meej meej hais tias, "Qhov kev muab Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv yog qhov tseemceeb tshaj plaws rau cov thwjtim lub neej. Vim hais tias nws yog ces lawv tau yug dua tshiab ... Qhov no yog thaum lawv tau txais kev ntseeg tiag tiag thiab tag nrho. Qhov no yog thaum lawv tau txais lub neej ntawm sab ntsuj plig " (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary, note on John 20:22, p. 448).

Kuv xav qhia nej paub txog qhov uas yog hais txog Yexus cov Thwjtim yug dua tshiab tias zoo licas.

1. Thov los kho txog cov neeg tiam tam sim qhov kev totaub txog kev yug dua tshiab, ntawd yog cov lus qhuab qhia rau peb cov neeg tiam tam sim no.

2. Yog tug qauv qhia txog kev uas Yexus thwjtim: Ib, koj qhia lawm, tom qab ntawd qhia kom lawv yug dua tshiab, qhov no qhia txawv phau ntawv Navigators, The Lost Art of Disciple Making. Raws li kuv xav phau ntawv no sau yuam kev lawm, Yexus qhia txog kev ua thwjtim ua ntej lawv los yug dua tshiab.


Yexus hais kom peb yuav tsum “tsim tsa thwjtim” raws li nws cov Lus Sam hwm nyob rau (Mathais 28:19, 20 NASB).

“Yog li no nej cia li mus coj txhua haiv neeg [tsim tsa thwjtim, NASB] los ua kuv li thwjtim, thiab muab lawv ua kevcai raus dej hauv leej Txiv, leej tub thiab Vaj Ntsuj Plig dawb huv lub npe, thiab qhia kom lawv tuav rawv txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawd. Thiab kuv niaj hnub yuav nrog nraim nej mus txog lub sijhawm kawg” (Mathais 28:19, 20).

Kuv tug xibhwb uas yog, Dr. Timothy Lin hais li no,

“Muaj tib lo lus ‘tsim tsam thwjtim’ yog cov lus qhia kom ua…los sis hais tias ‘mus’ uas tsis hais nyob hauv [no] , tiam sis ‘tsim tsam thwjtim’ yog Tswv Yexus cov lus sam hwm” (The Secret of Church Growth, p. 57).

Yexus hais kom peb “qhia txhua haiv neeg” – txhais tau hais tias “tsim tsa thwjtim” – W. A. Criswell, qhov tseeb tiag raws li phau New American Standard Bible txhais li ntawd “tsim tsa thwjtim”

Qhov no tau ua tiav rau thawj peb puas xyoo hauv cov chav kawm, qhov kev qhia no tau qhia rau cov neeg tshiab ua ntej lawv tau ua kev cai raus dej. Dr. Philip Schaff, cov ntseeg historian, tau hais tias, "[qhov ntev] ntawm txoj kev qhia no tau muaj ob xyoo, qee zaum peb." Hippolytus yog Npis Sov ntawm Loos los ntawm 217 AD mus rau 235 AD Hippolytus hais tias, "Cia lawv ] siv peb lub xyoos los mloog cov lus " (The Apostolic Tradition of Hippolytus, part II).

Lub sij hawm no tau los ua kev cai raus dej. Muaj tsawg kawg yog ob yam piv txwv ntawm tus Thwj Tim Povlauj qhia cov lus qhuab qhia hauv phau Tes Hauj Lwm. Barnabas coj Povlauj mus Antioch.

“Thiab qhuab qhia cov ntseeg coob heev. Hauv lub moos Athi‑au no yog thawj zaug uas cov ntseeg raug hu ua Khixatia” (Teshaujlwm 11:26).

Povlauj hais tib yam raws li nyob rau hauv lub nroog Lystra, Iconium, thiab, ib zaug hauv Antioch,

“Peb yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam thiaj nkag tau rau hauv Vajtswv lub tebchaws” (Teshaujlwm 14:22).

Dr. Schaff hais tias, "Lub koom txoos nyob hauv nruab nrab ntawm lub ntiaj teb neeg ntiaj teb ... nws tau pom tias kev npaj [neeg] rau kev cai raus dej los ntawm cov xib hwb tshwj xeeb ... [cov chav kawm] yog ... choj ntawm lub ntiaj teb mus rau lub koom txoos ... los coj cov neeg pib tshiab rau pem hauv ntej kom loj hlob. Cov [cov tub kawm] tsis suav tias yog cov tsis ntseeg, tab sis raws li ib nrab-Christians [tsis tseem thwj tim] " (History of the Christian Church, volume 2, p. 256). Dr. Schaff hais txog qhov no “uas yog hais txog” cov neeg tshaj tawm (ibid., p. 255).

Peb yuav rov qab mus rau peb qhov kev pab cuam thaum sawv ntxov hauv hoob kawm. Kuv ntseeg hais tias peb cov pawg ntseeg tsis ua rau peb cov menyuam yaus, thiab peb tsis ua raws li cov tub ntxhais hluas hauv lub ntiaj teb, tuaj yeem siv rau qhov tseeb tias pawg ntseeg tsis paub hais tias cov tub ntxhais hluas niaj hnub nim no yog cov neeg tsis ntseeg, pagans uas yuav tsum tau discipled ua ntej lawv yuav muaj kev yug dua tshiab, thiab ua neej nyob rau cov ntseeg lub neej. Cov Npavtiv Kaum Teb poob txhua xyoo muaj 200,000 tug tswvcuab uas tsuas yog "cov ntseeg ib nrab" - tsis yog thwjtim! John S. Dickerson tau hais tias cov neeg hluas ntawm cov tub ntxhais hluas yuav tsum tso "cov neeg ntseeg cov hluas tuaj yeem" los ntawm 7 feem pua ntawm cov neeg Amelikas txog 4 feem pua lossis tsawg dua - tshwj tsis yog cov thwjtim tshiab tau tsim" (The Great Evangelical Recession, p. 314).

Nov yog pe blub homphiaj! Peb lub homphiaj yog pab cov hluas thiab coj lawv los cuag Yexus, peb nyob qhov no los pab cov hluas hauv peb pawg ntseeg, los uas Yexus cov thwjtim, yug dua tshiab, thiab coj lwm tug tuaj rau hauv pawg ntseeg kawm txog Yexus, cia siab rau Nws, thiab hloov dua siab tshiab!

Cov tub ntxhais hluas, leej twg tau xaiv, yuav npaj txhij rau tej yam nyuaj thiab nyuab siab. Cov neeg uas tsis txaus siab rau txoj kev sib tw ntawm cov ntseeg Vajtswv tiag tiag yuav raug lawv tus kheej tawm. Peb xav tias lawv tsis kam, tiam sis peb paub los ntawm kev paub tias lawv yuav ua! Tsis txhob cia siab rau koj lub siab thaum lawv mus. Nco ntsoov tias Yexus hais tias, "Muaj ntau tus raug hu, tiam sis tsis muaj neeg xaiv." Tsuas yog cov thwj tim tiag tiag uas yug dua tshiab xwb!

Cia peb mus rau pem hauv ntej ua ke thiab ua pov thawj rau lub ntiaj teb hais tias peb tus Vajtswv tseem nyob thiab muaj zog. Peb ua yuam kev yav dhau los. Tiam sis peb tau txais txiaj ntsig los ntawm peb tej kev ua yuam kev thiab kev ua neej. Peb muab peb cov tsis tiav los ua tiav. Peb yuav pom ntau thiab ntau dua qhov kev vam meej thaum peb ua ntxiv mus rau txoj kev tsim tsa pawg ntseeg ntawm cov thwj tim hauv kev qaug zog ntawm kev ntseeg niaj hnub no. Nco ntsoov tias, peb yuav tsis nres, tsis tawm, thiab tsis txhob tso tseg. Peb yuav tsis nres kom txog rau thaum peb pawg ntseeg zoo ua ib pawg ntseeg loj - uas yog cov menyuam hluas thiab tsim nyob rau hauv lawv cov tub rog uas tau yug dua tshiab! Sawv ntsug thiab hu nkauj rau ntawm daim ntawv nkauj, "Kuv yog ib tug tub rog ntawm tus ntoo khaub lig?" los ntawm Dr. Isaac Watts (1674-1748).

Kuv yog tub rog rau tub ntoo Khaublig, raws tug Menyuam qab
Kuv tseem yuav ntshai dab tsi, los yog hais txog nws lub neej?

Kuv kwv tug ntoo khaublig mus lawv tom ntej
Kuv yuav ua kom yeej los ntawm Yexus cov ntshav?

Kuv yeej tsis ruam kiag li? Kuv yuav raug ntxuav hauv ntshav?
Kuv cov phoojywg thiab koobhmoov, Vajtswv pab kuv?

Kuv yuav tawm tsam, tug Tswv yog tug txhawb kuv lub zog
Kuv yuav tsis ntshai kev txom nyem, vim muaj Vajtswv txojlus.
   (“Am I a Soldier of the Cross?”, Dr. Isaac Watts, 1674-1748).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
     “Am I a Soldier of the Cross?” (Dr. Isaac Watts, 1674-1748).


TXHEEJ TXHEEM

OUTLINE