Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LAWV TSO NWS POV TSEG THIAB KHIAV TAG LAWM

THEY FORSOOK HIM AND FLED
(Hmong)

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Peb hli 4, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 4, 2018

“Tiam sis kom tias raws li tau hais tseg raws li cov cev Vajtswv Txojlus tau hais tseg, cov thwjtim yuav tso nws pov tseg thiab khiav tag lawm” (Mathais 26:56).


Yexus xaus nws qhov kev thov Vajtswv yog nyob rau lub Vaj Kebxamanes, Nws los tsa cov thwjtim ua tseem tsaug zog, Nws hais tias “Sawv los, ze rau lub sijhawm tug neeg ntxeev siab rau kuv tuaj txog lawm” (Mathais 26:46), lub sijhawm ntawd Yudas txawm coj neeg tuaj txog “Muaj neeg coob tuaj thiab nqa ntaj thiab [ntaub ntawv] tuaj tom cov povthawj loj tuaj” (Mathais 26:47).

Cov thwjtim txhua tug ntxim nyog yuav tsum tsis txhob tsaug zog rau hmo ua nyob hauv Kebxanes, Yudas hais rau tug tub rog zov qhov rooj, “tug neeg uas kuv nwj, yog tug ntawd, cia li ntes nws” (Mathais 26:48), Yudas thiaj li lo niag Yexus sab phlu, “tom qab ntawd lawv thiaj li los ntev Yexus mus lawm” (Mathais 26:50), “Tom qab ntawd Petus thiaj li nrho nws rab ntaj los txiav tug tub rog uas yog cov povthawj tug qhev sab pob ntseg xis, tug qhev no hu ua Makhas” (Yauhas 18:10), Yexus “thiaj li kho nws lub pob ntseg kom zoo li qub” (Lukas 22:51), Yexus thiaj li hais kom Petus muab nws rab ntaj khaws cia, Yexus hais rau nws “Koj xav tias kuv tsis muaj peev xwm hais kom kuv txiv xa ib pab tubtxib qaum ntuj los cawm kuv no lov? [72,000 tug tub txib] Yexus thiaj li tig mus hais rau cov neeg ua tuaj ntes nws “Nej tuaj ntes kuv zoo li yogi b tug tub sab thiab co jib [pab neeg] tuaj ntes kuv lov? Kuv twb niaj hnub qhia nej tom los tuam tsev, tiam sis tsis muaj tug mloog kuv” (Mathais 26:55), qhov no coj peb los rau nqe Vajluskub no,

“Tiam sis kom tias raws li tau hais tseg raws li cov cev Vajtswv Txojlus tau hais tseg, cov thwjtim yuav tso nws pov tseg thiab khiav tag lawm” (Mathais 26:56).

Qhov no qhia txog cov qhia Vajtswv txoj lus ntau puas xyoo dhau los lawm, Dr. R. C. H. Lenski hais tias, “muaj ib lub ntsiab lus tseem ceeb nyob rau qhov no thiab rau ib leeg xwb, ‘raws li cov cev Vajtswv Txojlus tau qhia tseg: Vajtswv yeej muaj ib lub homphiaj…thiab tiav raws li ntawd’ tiam sis muaj ib yam uas tshwm sim nyob rau hmo no: Vajtswv ua raws li nws tau npaj tseg, Yexus tug kheej txhob txwm cia kom nws tuaj ntes Nws…kom tiav raws li nqe 56, zoo li Yexus [yog] raug coj mus thiab cov thwjtim khiav mus tag lawm” (R. C. H. Lenski, Ph.D., The Interpretation of St. Matthew’s Gospel, Augsburg Publishing House, 1964 edition, p. 1055; note on Matthew 26:56).

“Tiam sis kom tias raws li tau hais tseg raws li cov cev Vajtswv Txojlus tau hais tseg, cov thwjtim yuav tso nws pov tseg thiab khiav tag lawm” (Mathais 26:56).

Zaj lub qhuab qhia no, kuv yuav muab qhov no hais kom tob, txog ntawm qhov uas cov thwjtim “hnov qab nws, thiab khiav tag” Raws li Dr. George Ricker Berry, lus Kilis txhais lo lus “hnov qab” hauv phau Vajluskub uas yog KJV txhais tias “muab pov tseg” (A Greek-English Lexicon and New Testament Synonyms). Muaj ntau yam qhia txog yog vim licas cov thwjtim thiaj li tso Yexus tseg zoo li cia li muab nws pov tseg thiab tsiv mus tag lawm.

I. Ib, lawv muab Yexus pov tseg thiab khiav kom tiav raws li cov cev Vajtswv lub tau hais tseg cia.

Vajluskub qhia tias, “Tiam sis txhua yam tau tiav tag lawm, thiab raws li cov cev Vajtswv txoj lus…” nov hais txog qhov uas cov Thwjtim tau tso Nws tseg thiab khiav tawm tag raws li Xekhavlisyas 13:6-7 hais tseg

“Yog vim licas nws ob txhais tes thiaj muaj kev txhab? Nws teb tias, kuv tau qhov kev txhab no hauv nws cov phoojywg lub tsev…tug tswv yug yaj raug ntes thiab cov yaj yuav khiav rau ub rau no” (Xekhaliyas 13:6-7)

Ua tib zoo saib cov lus no “ntau tug tswv yug yaj, thiab cov yaj khiav tag lawm” Dr. Henry M. Morris hais tias,

Nqe no sau nyob rau Mathais 26:31 thiab Malakaus 14:27 los ntawm Yexus tug kheej ua tug hais ntag, Nws yog tug Tswv yug yaj zoo, muaj Nws txoj sia rau yaj (Yauhas 10:11), tiam sis qhov tu siab yog, nws cov menyuam yaj khiav rau ub rau no (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishing, 1995 edition, p. 993; note on Zechariah 13:7).

Yexus tug kheej hais li no tias Xemkhaliyas qhia lawm hais tias cov Thwjtim yuav khiav tawm ntawm nws mus. Mathais 26:31,

“Hmo no nej yuav poob sia vim yog kuv, raws li tau sau tseg, tug tswv yug yaj yuav raug ntes, cov yaj yuav khiav rau ub rau no” (Mathais 26:31).

Ib zaug ntxiv nyob rau hauv Malakaus 14:27,

“Yexus hais rau lawv, hmo no nej yuav poob sia vim yog kuv, raws li tau sau tseg, tug tswv yug yaj yuav raug ntes, cov yaj yuav khiav rau ub rau no” (Malakaus 14:27).

Cov Thwjtim hnov qab nws thiab khiav mus tag yeej muaj raws thiab tiav raws li cov cev Vajtswv Txojlus uas yog hais nyob rau Xekhaliyas 13P:7.

“Tiam sis kom tias raws li tau hais tseg raws li cov cev Vajtswv Txojlus tau hais tseg, cov thwjtim yuav tso nws pov tseg thiab khiav tag lawm” (Mathais 26:56).

II. Ob, lawv tso Yexus pov tseg thiab khiav vim yog lawv yog neeg ntiaj teb uas muaj kev txhaum.

Neeg ntiajteb txhua tug puas lees yog neeg txhaum, peb yuav tsum txhob hnov qab qho no, koj yog neeg txhaum – vim koj yog feem ntawm tib neeg uas yog neeg txhaum – Adas cov menyuam. Vajluskub qhia tias,

“Ib tug neeg txhaum los rau ntiajteb, thiab tuag vim yog kev txhaum thiaj li los rau txhua tug neeg” (Loos 5:12).

Nov yog neeg txhua tug yug los lintawd “tuag hauv kev txhaum” (Efexaus 2:5), nov yog yam txhua tug yog “los ntawm yug los rau Vajtswv qhov kev chim” (Efexaus 2:3), nov yog yam koj yog neeg txhaum los ntawm yug los li ntawd, tsis txhob cem Ntxwnyoog! Ntxwnyoog muab peb ua nws qhev tsis tau yog peb tsis yug los ua neeg txhaum, Adas cov menyuam txhua tug yeej yus los ua neeg txhaum, koj yug los ua neeg txhaum, yog koj!

Cov Thwjtim los yeej tsis txawv peb thiab, lawv yeej “yog menyuam hauv txoj kev chim” Lawv yog cov uas “tuag rau kev txhaum” Lawv yog Adas cov menyuam, raws li phau Vajluskub uas yog New England hais tias,

“Vim Adas yuam kev
Peb txhua tug thiaj yog neeg txhaum”

Cov Thwjtim puas leej yog neeg txhaum raws li “tawm tsam Vajtswv” (Loos 8:7), lawv tsis lees yuav Yexus cov lus raws li Yexus tau qhia lawm, tib yam li lawv tawmt sam Yexus cov lus qhuab qhia! Dr. J. Vernon McGee hais tias,

[Khetos] hais tsib zaug txog qhov tseeb uas yog Nws yuav mus tuag rau nram Yeluxalees (Mathais [16:21]; 17:12; 17:22-23; 20:18-19; 20:28). Cov thwjtim hnov qab txog cov lus qhuab qhia uas yog [txog Yexus] tom qab sawv qhov tuag rov qab los (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 93; note on Matthew 16:21).

Yog vim licas cov thwjtim thiaj li “tsis muaj Yexus cov lus qhuab qhia saib tseem ceeb” rau lawv? Lo lus teb yog,

“Yog peb cov lus raug zais, cies yog zais rau cov neeg uas ploj lawm” (2 Kaulithaus 4:3).

Raws li nws tau sau hauv Yauhas 20:22, Dr. McGee hais tias cov Thwjtim tsis tau yug [dua tshiab] txog rau thaum Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiab Nws muab Vajntsujplig rau lawv, thiab hais tias “Txais yuav Vajntsujplig tug Dawb huv” (J. Vernon McGee, Th.D., ibid., p. 498; sawv los ntawm Yauhas 20:22). (Qheb ntawm no mus nyeem kuv cov lus qhuab qhiab rau lub ntsiab lus no – “The Fear of the Disciples” – “ COV LUS HAIS NO RAUG ZAIS NTAWM LAWV,” PETUS QHOV KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB,” “Peter Under Conviction,” thiab “ YUDAS QHOV KEV HLOOV SIAB CUAV.”)

“Cov thwjtim tau hnov tso nws pov tseg thiab khiav tag lawm” (Mathais 26:56),

Lawv yuav tsum mus rau qhov no kom paub tias lawv yog neeg txhaum, zoo li John Cagan thiab Emi Zabalaga pom tias lawv yog neeg txhaum, zoo li koj yuav tsum tau pom tias koj yog neeg txhaum uas yuam kev lawm!

Ib txhia yuav hais tias kuv hais deb dhau heev lawv txog ntawm qhov uas hais tias cov thwjtim tsis tau yug dua tshiab thaib tseem tsis tau hloov duas txog rau thaum Yexus sawv qhov tuag rov qab los, koj xav tias cov thwjtim txawv koj no lov? Kuv paub tias lawv yeej tsis txawv koj thiab kuv! Tsis muaj Yexus cov Ntshav, kuv yuav tsis muaj feem los sawv qhia nej nyob rau hmo no! Tsis muaj Yexus cov Ntshav kuv tseem yog neeg txhaum uas yuav poob tub Tuagteb!

Yexus tshawb nrhiav kuv thaum kuv tseem yog neeg txhaum
   Vim yog Vajtswv ua tug hlub
Nws, cawm kuv dim hauv kev tuag
   Los ntawm Nws cov Ntshav.
(“Come, Thou Fount,” Robert Robinson, 1735-1790).

Kuv pom zoo li Iain H. Murray phau ntawv, The Old Evangelicalism (The Banner of Truth Trust, 2005). Hais txog kev hloov dua siab tshiab, Iain H. Murray hais tias “yog qhov cheem tsum heev rau ntaw kev hloov dua siab tshiab tiag tiag, qhov no yeej hais tau zaug thiab ntau qhov” (daim 68). Sau rau kuv txog qhov no, kuv xav hnov ntawm koj, thiab kuv yuav teb rov qau koj! Kuv tug email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.

“Cov thwjtim tau hnov tso nws pov tseg thiab khiav tag lawm” (Mathais 26:56),

Lawv tseem tsis tau raug ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav! Koj puas tau raug ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav? Puas tau? Puas tau? Koj tsis muaj kev vam txog rau thaum koj raug ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav!

III. Peb, lawv tso Yexus pov tseg thiab khiav vim yog lawv tsis tau hloov dua siab tshiab.

Lawv ruaj siab rau lawv tej kev txawj ntse thiab peev xwm, peb pom tias ua ntej Yexus yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab qhia rau lawv thiab muab Vajntsujplig rau lawv, Yexus hais rau Petus thiab lawv tawm tsam Nws thiab txhua hmo, lawv yuav tsum cia Vajntsujplig ua tug coj lawv – ua kom lawv paub txog kev txhaum!

“Petus hais rau nws, kuv yuav nrog koj tuag uake, kuv yuav tsis thim koj, lwm tug thwjtim los zoo tib yam nkaus” (Mathais 26:35).

Cov Thwjtim txhua tug tseem tsis tau hloov dua siab tshiab! Koj los tib yam! Koj yuav cia Vajntsujplig ua hauj lwm hauv koj lub siab – kom koj paub txog kev txhaum! Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias,

Yuav tsis muaj kev hloov dua siab tshiab tiag tiag yog tsis muaj qhia txog kev txhaum, thiab tsis totaub txog kev txhaum yog…kev tshajtawm yuav tsum pib los ntawm Vajtswv qhov kev dawb huv, neeg qhov kev txhaum thiab kev ua phem thiab kev ua txhaum, tsuas yog tug neeg uas raug coj los pom txog nws qhov kev txhaum raws qhov no los ntawm qhov Yexus cawm nws dim [Dr. Hymers’ note: I myself only became deeply convicted of sin by acting in the role of Judas in an Easter play!] (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Studies in the Sermon on the Mount, InterVarsity, 1959, volume 1, p. 235; emphasis mine).

Cov thwjtim tseem tsis rau raug coj los paub txog kev txhaum txog rau thaum lawv “tso Yexus tseg thiab khiav” Cov thwjtim hais ua ntej ntawd “peb ntseeg hais tias koj los saum Vajtswv los”

“Yexus teb lawv, tam sim no nej puas ntseeg? Sim saib sijhawm twb los txog lawm, txog thaum ntawd, nej yuav khiav mus tag, thiab nej yuav cia kuv nyob ib leeg xwb…” (Yauhas 16:30-32).

Petus tu siab thiab lees txog nws qhov kev txhaum tom qab tsis lees paub txog Yexus, lwm tug thwjtim los tib yam thiab. “Petug tawm mus, thiab quaj tu siab” (Lukas 22:62). Dr. W. G. T. Shedd hais li no “Vajntsujplig yuav tsis yuam kom ib tug twg hloov dua siab tshiab txog rau thaum ua kom tug neeg ntawd paub txog nws qhov kev txhaum” (Shedd, Dogmatic Theology, volume 2, page 514). Cov thwjtim tsis pom lawv tej kev txhaum ua ntxeev siab rau Yexus, lawv thiaj li los pom tias yuav tsum raug ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav! Nej ib txhia yuav xav tias nej muaj peev xwm ua ntawm nej tug kheej! Tiam qhov tseeb tiag nws yuav tsum raug ua kom paub txog kev txhaum ua ntej tso! Petus tawm mus yam tu siab kawg, coob tug zoo li Petus ua ntej yuav los hloov dua siab tshiab, koj puas tau quaj tu siab?

COJ MUS SIV

Yuav rov mus qhov no coj los qhia rau cov neeg uas tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, koj puas xav tias koj yog neeg txhaum, thiab koj lub siab tseem “yog neeg dag…thiab yog neeg phem”? (Yelemis 17:9), koj puas paub tias “Kuv yog neeg phem! Leej twg yuav los cawm kom kuv dim hauv kev tuag?” (Loos 7:24), koj puas xav tso koj tug neeg qub pov tseg? Koj puas tau quaj vim yog koj tej kev txhaum? Koj yuav tsis muaj kev vam txog rau thaum koj los lees txog kev tej kev txhaum! Txog rau thaum koj hais tias “Vajtswv thov hlub tug neeg txhaum li kuv no!” zoo li Dr. Lloyd-Jones hais tias “tsuas ygo tug neeg [it tug twg] raug coj los pom txog nws qhov kev txhaum hauv txoj kev no, yog tug uas los rau ntawm Yexus thiab raug cawmdim” (ibid.).

Hauv Yexus lub npe, sawv los hauv nkauj qhuas
Nws cov ntshav yog los ntxuav tau txhua yam kev mob.

Leej twg thiaj li yuav los txais yuav cov ntshav no
Leej twg yuav los nrog tug Tswv tiv kev txom nyem?

Puas muaj leej twg yuav los paub txog nws qhov kev mob siab
Raug ntsia saum ntoo khaub lig yav txom nyem tshaj plaws

Txhua tug neeg ua tawm tsam thiab tsis lees yuav cia li los cuag
Nws tug ntsujplig los ris thiab theej peb tej kev txhaum
   (“The Lord Hath Laid on Him,” William Hiley Bathurst, 1796-1877;
      to the tune of “Amazing Grace.”)

Nej yuav tsum paub txog kev tej kev txhaum thiab quaj tu siab txog qhov uas nej yog neeg txhaum thiab tu siab zoo li cov ntseeg uas nyob rau Suav teb thaum lawv muaj rooj txhawb siab.

Ib pliag no kuv xav kom nej los zaum pem hauv ntej no nrog peb tham txog kev cawm dim, nej coob tug yuav los tiam sis tsis yog txhua tug yuav txais yuav, ib txhia yuav rov qab los ntawm uas tseem yog tug neeg txhaum, yog vim licas ib txhia tsis kam los? Vim koj tsis xav hais tias tsis yog neeg txhaum, koj zoo li cov Thwjtim, koj tseem ruaj siab rau koj tug kheej, koj xav hais tias koj ua tau ib tug ntseeg raws li koj nyiam, tiam sis koj yuam kev, ib ntus ntxwnyoog yuav los sim koj, koj yuav ua tib yam li cov Thwtim ua, koj yuav tso Yexus tseg, koj yuav khiav tawm ntawm pawg ntseeg, koj yuav tig rov mus ua kev txhaum, kuv paub tau licas? Vim kuv qhuab qhia tau 60 xyoo los lawm, kuv pom neeg coob coob zoo li koj ko, yog li no kuv thiaj pau bhais tias koj yuav khiav Yexus zoo li cov Thwjtim ua hmo ntawd, tsis ntev koj yuav ua tib yam li cov thwjtim tau ua, koj yuav xav hais tias tsis muaj lintawd, tiam sis koj yuam kev! Yuav tsum hwm tug kheej thiab tias tsis dag, koj twb nyob ze rau qhov khiav tawm pawg ntseeg, muaj tseeb, puas yog koj niaj hnub xav txog qhov khiav tawm pawg ntseeg mus? Puas muaj li ntawd? Koj puas muaj? Koj paub tias muaj lintawd.

Koj yuav tsum tig los saib koj lub siab, koj yuav tsum paub txog koj qhov kev txhaum, koj yuav tsum paub hais tias koj tsis muaj kev ntseeg hauv Yexus, koj yuav tsum paub tias koj yog neeg txhaum ua ploj lawm! Koj yuav tsum paub tias txhaum – txhaum vim yog tsis mloog Vajtswv lus, txhua tug yog neeg txhaum – qhov kev txhaum ua tsis mloog Vajtswv lus, Yexus hais tias, “tug uas ntseeg yuav tsis raug rau txim” (Yauhas 3:18), koj tsis txhob tos txog rau thaum koj twb mus rau tub Tuagteb, koj twg raug rau txim lawm! Dr. Lloyd-Jones hais tias, “Tsuas yog [thaum koj mus] rau thiab pom [thiab pabu txog koj qhov] kev txhaum rau txoj kev no [tias koj yuav los] rau ntawm Yexus kom cawm koj dim” Koj puas paub txog koj qhov kev txhaum? Yog koj paub txog koj qhov kev txhaum, koj thiaj yuav los rau ntawm Yexus thiab cia siab rau Nws, thiab raug Nws cawm kom dim, thiab los ntxuav ntawm Nws cov Ntshav uas ntws los rau koj ntawm kev txhaum. Tsis ntev koj yuav tau txais kev cawmdim, kuv thov Vajtswv kom kuv qhia txog Tswv Yexus cov Ntshav tag mus li, vim kuv tsis paub qhia lwm qhov ntau tshaj qhov no lawm – cia siab rau Yexus koj thiaj yuav dawb huv, Yexus cov Ntshav ntau saum ntoo Khaublig yog koj qhov kev vam! Koj yeej tsis hais txog Yexus cov ntshav? Yog vim licas? Vim koj twb tsis paub tias yog neeg txhaum – yog li no! yog li no! Yog li no! koj tsis kam kawm yuav cov lus ntawd. Au, koj yuav ruam ua luaj! Augustine hais tias, “peb lub siab ruam txog rau thaum peb los txog rau ntawm Vajtswv” Muaj ib lub pav dej puv rau Ntshav, los ntawm tug Cawmseej sab tav los, thiab txhua tug neeg txhaum, los rau hauv los pas dej ntawd, lawv tej kev txhaum yuav raug ntxuav, los rau ntawm Yexus tam sim no, ntxuav txhua yam kev txhaum pov tseg los ntawm Yexus cov Ntshav! Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwj xeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Alone” (Ben H. Price, 1914).


TXHEEJ TXHEEM

LAWV TSO NWS POV TSEG THIAB KHIAV TAG LAWM

THEY FORSOOK HIM AND FLED

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tiam sis kom tias raws li tau hais tseg raws li cov cev Vajtswv Txojlus tau hais tseg, cov thwjtim yuav tso nws pov tseg thiab khiav tag lawm” (Mathais 26:56).

(Mathais 26:46, 47, 48, 50; Yauhas 18:10; Lukas 22:51;
Mathais 26:53-54, 55)

I.    Ib, lawv muab Yexus pov tseg thiab khiav kom tiav raws li cov cev
Vajtswv lub tau hais tseg cia, Xemkhaliyas 13:6-7;
Mathais 26:31; Malakaus 14:27.

II.   Ob, lawv tso Yexus pov tseg thiab khiav vim yog lawv yog neeg
ntiaj teb uas muaj kev txhaum, Loos 5:12; Efexaus 2:5, 3;
Loos 8:7; 2 Kaulithaus 4:3.

III.  Peb, lawv tso Yexus pov tseg thiab khiav vim yog lawv tsis tau hloov
dua siab tshiab, Mathais 26:35; Yauhas 16:30-32; Lukas 22:62;
Yelemis 17:9; Loos 7:24; Yauhas 3:18.