Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YEXUS QHOV KEV NYUAJ SIAB HAUV KEBXAMAMES

CHRIST’S AGONY IN GETHSEMANE
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Ob hli ntuj 17, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, February 17, 2018

“Thiab lawv los rau ntawm qhov chaw ua yog hu ua Kebxamanes: thiab nws hais rau nws cov thwjtim tias, zaum ntawm no rau lub sijhawm kuv thov Vajtswv, nws thiaj li coj Petus thiab Yakaunpaus thiab Yauhas mus tom ntej thiab pib nyuaj siab heev, zoo li lub nra nyhav heev, thiab saib”
      (Malakaus 14:32-34).


Tswv Yexus nrog Nws cov Thwjtim noj pluas mov ua kev cai hla dhau, thaum noj hmo tag, Tswv Yexus tau muab ib lub ncuav thiab ib lub khob los rau lawv – uas yog hu tias “Tug Tswv Rooj Mov” Nws hais tias ncuav no piv txog Nws lub cev uas yuav raug ntsia saum ntoo Khaublig rau hnub tom qab, Nws hais tias lub khob no yog piv txog Nws cov Ntshav uas ntws los ntxuav peb tej kev txhaum tom qab ntawd Yexus thiab Nws cov thwjtim hu ib zaj nkauj, thiab hmo ntawd lawv txawm mus rau tom roob lawm.

Lawv tawm hauv nroog Yeluxalees mus rau sab hnub tuaj hla ib tug menyuam dej Khadees, lawv txawm mus rau tom ib lub vaj hu Kebxemanes, Yexus tau tso yim tug Thwjtim cia rau ib qhov mus thov Vajtswv rau tom plawv vaj, nws tau coj Petug, Yankausnpaus thiab Yauhas nrog nws mus rau tom ntej, nws txawm hais kom peb tug no zaum thov Vajtswv, nws txawm mus txog caug ntua rau tom hauv paus ntoo txiv ntseej, lub sijhawm ntawd nws “pib nyuaj siab [heev kawg nkaus] thiab zoo li lub nra no nyhav [twb yuav tuag] thiab hais rau lawv, Kuv tug ntsujplig zoo li twb yuav tuag…thiab txav rau tom ntej txog caug rau pem teb, thiab thov Vajtswv qhov ntawd, yog tau thov kom lub khob no dhau ntawm kuv mus” (Malakaus 14: 33, 35).

J. C. Ryle hais tias, “Tswv Yexus qhov kev nyuab siab hauv lub Vaj Kebxamanes yog qhov qhia txog kev ntshai uas loj tshaj plawv raws li muaj nyob hauv Vajluskub, thiab yog qhov uas cov [paub Vajluskub zoo] los yeej tsis paub tias yuav muab coj los piav tau zoo licas, vim muaj…qhov uas tseem ceeb [heev] tshaj plaws” (J. C. Ryle, Expository Remarks on Mark, The Banner of Truth Trust, 1994, p. 316; notes on Mark 14:32-42).

Cia peb lub siab no nkag mus rau hauv Kebxamanes rau hmo no, Malakaus hais rau peb tias “Nws nyuaj siab heev” (Malakaus 14:33), lub Kilis yog “ekthambeisthai” – txhais tias “txom nyem heev, ntshai heev, thiab nyuaj siab tshaj plaws” “Thiab txom nyem zoo li twb yuav tuag” (Malakaus 14:34, 35).

J. C. Ryle hais tias, “Tsuab muaj ib qhov xwb thiaj li qhia tau txog rau qhov no, tsis muaj qhov kev ntshai rau seem nqaij tawm li lawm…vim yog neeg tej kev txhaum los poob rau sawm Nws rau txoj haukev no, yog qhov uas [tsis paub hais] txog neeg tej kev txhaum los poob rau saum Nws, Nws raug foom tsis zoo “yog rau peb” Nws ris peb tej kev quaj ntsuag thiab kev txom nyem, peb yuav tsum pom tug Tswv qhov kev txom nyem hauv Kebxemanes vim peb tej kev txhaum poob rau Nws, [cov xibhwb tiam no] tsis nco txog qhov tseem ceeb no lawm” (Ryle, p. 317).

Thov kom koj tsis txhob xav txog tej kev txhaum ntawm pawg ntseeg uas ploj lawm, tsis quav ntsej nyeem phau Vajlugkub, thaum saib video games, pornography, seev cev thiab qaug dej qaug cawv. Tag nrho cov kev txhaum ntawm koj tug raug tso rau ntawm Yexus hauv Khexemane. Tab sis muaj ntau - ntau dua. Qhov kev txhaum loj tshaj plaws uas tau muab tso rau Yexus hauv lub vaj Kexemane yog peb qhov kev txhaum, qhov kev phem, uas yog los ntawm peb cov neeg txhaum. Nws yog "qhov kev phem uas nyob hauv lub ntiaj teb los ntawm kev ntshaw" (2 Petus 1: 4). Nws yog qhov tseeb tias "peb txhua tus yog neeg tsis huv" (Yaxayas 64: 6). Nws yog kev qia dub, kev ntshaw, thiab kev ntxeev siab rau koj tus cwj pwm ntawm Vajtswv. Nws yog "koj lub siab lub ntsws uas yog tawm tsam Vajtswv" uas tawm tsam Vajtswv thiab xav ua neej nyob tsis muaj Nws (Loos 8: 7). Nws yog lub plawv, kev qias neeg plawv uas koj muaj (Loos 8: 7). Nws yog lub siab lub ntsws koj muaj, uas tau coj los rau Adas, thawj tug neeg txhaum. Nws nqis los ntawm nws hauv koj cov noob, hauv koj cov ntshav, thiab hauv koj lub siab. (Loos 5:12) - "Rau ... ib tug txiv neej txoj kev tsis mloog lus [txhua tus neeg] tau ua neeg txhaum" (Loos 5:19).

Saib seb cov menyuam mos liab me nyuam yug li cas hauv kev txhaum. A. W. Pink tau hais tias, "Kev tsim txom ntawm tib neeg qhov kev paub hauv nws cov me nyuam yaus ... Thiab thaum twg ntxov ntxov nws ua! Yog hais tias muaj [qhov muaj txiaj ntsim] zoo hauv tib neeg, nws yeej yuav pom nws tus kheej [hauv cov me nyuam mos liab], ua ntej kev coj cwj pwm phem raug tsim los ntawm kev sib cuag nrog lub ntiaj teb. Tab sis peb puas nrhiav [cov me nyuam] zoo? Deb ntawm nws. Kev tsis sib haum ntawm kev loj hlob ntawm tib neeg hais tias yog thaum lawv laus txaus [lawv] cov neeg phem. Lawv tshwm sim rau lawv tus kheej, siab phem thiab ua pauj. Lawv quaj thiab khawm qhov tsis zoo rau lawv, thiab yog [npau taws rau lawv niam lawv txiv] thaum tsis kam, feem ntau sim ua [tom lawv]. Cov neeg yug los thiab coj los nyob rau hauv nruab nrab ntawm kev ncaj ncees yog txhaum [ua tub sab] ua ntej lawv tau ua tim khawv rau kev ua tub sab. Cov [yuam kev] ... tib neeg lub siab tau pom [ua txhaum] thaum pib ntawm nws lub neej " (A. W. Pink, Gleanings from the Scriptures, Man’s Total Depravity, Moody Press, 1981, pp. 163, 164). Minnesota Lub Tuam Txhab Txiav Txim (Minnesota Crime Commission) tau ua kom nws pom tseeb dua nyob hauv ib qho ntawm nws cov ntaub ntawv. "Txhua tus me nyuam pib lub neej zoo li me ntsis kev phem. Nws yog qia dub thiab nws tus kheej. Nws xav tau qhov nws xav tau thaum nws xav tau nws ... nws niam lub siab, nws tus phooj ywg cov khoom ua si, nws tus dab laug saib. Tsis lees paub nws [tej] no thiab nws quaj qw nrog kev npau taws thiab kev chim siab, uas yuav tua tau nws yog tsis muaj kev vam meej ... Qhov no txhais tau hais tias tag nrho cov me nyuam, tsis yog tej cov me nyuam, yug los ua txhaum, neeg txhaum " (quoted by Haddon W. Robinson, Biblical Preaching, Baker Book House, 1980, pp. 144, 145).

Thaum peb yug tau ib tug menyuam
Thaum ntawd kev txhaum kev tuag pib loj
Txoj cai yeej zoo nyob hauv neeg lub siab
Tiam sis peb yeej yuam kev tag husi
   (“Psalm 51,” Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

Menyuam quaj tom qab uas yug tau los lawm, tiam sis menyuam tsuaj tsis zoo li ntawd, yog tsiaj quaj ces yeej yuav tsum raug lwm hom tsiaj los noj xwb, tiam sis menyuam neeg quaj tawm tsam Vajtswv tom qab uas yug tshwmsim los ua neeg, yog vim licas? Vim yog lawv yug los ua neeg txhaum vim yog los ntawm Adas los ntag, yog li no koj thiaj li yog tug neeg tawm tsam cov thawj coj hauv pawg ntseeg, ua raws li koj lub siab nyiam, thiab nyiam ua kev txhaum, txaw yog hloov dua siab tshiab lawm los xij, nej niam nej txiv xav tias nej yog ib ntseeg qhov tseeb tiag neej tseem yog neeg txhaum ua ntxub Vajtswv.

Qhov kev txhaum no yog los ntawm neeg qhov kev xav, lo lus thiab kev ua tawm qhov no thiaj ua rau Yexus los ris lub txim no! Nws raug ntsiab vim yog peb txoj kev txhaum no.

Thov ntuav Vajluskub mus rau Lukas yuav qhia txog qhov no, nyob rau daim 1108 phau Vajluskub uas yog the Scofield Study Bible, yog nyob rau Lukas 22:44.

“Nws nyuaj siab thov Vajtswv hauv lub vaj: thiab nws cov hws tawm ua ntshav poob rau hauv av (Lukas 22:44).

Nej zaum tau. J. C. Ryle tau hais tias, "Peb yuav ua li cas [piav] lub siab mob tob tob uas peb tus Tswv tau ntsib nyob hauv lub vaj tnawd? Ua li cas [yog] vim li cas txoj kev mob siab, kev siab puas ntsws thiab lub cev, nws tau nyiaj dhau los? Tsuas muaj lus teb kom txaus. Nws yog lub nra hnyav ntawm lub ntiajteb txoj kev txhaum, tom qab ntawd nws tau pib nias nws ... Nws yog qhov loj tshaj ntawm [tej kev txhaum] uas tau ua rau Nws txom nyem kev txom nyem. Nws yog qhov kev xav ntawm lub ntiaj teb txoj kev txaj muag uas Nws tau ua rau Vajtswv Leejtub nyob mus ib txhis hle ntshav ntawm” (J. C. Ryle, Luke, Volume 2, The Banner of Truth Trust, 2015 edition, pp. 314, 315; note on Luke 22:44).

“[Vajtswv] muaj tug neeg uas tsis muaj kev txhaum los ris peb tej kev txhaum” (2 Kaulithaus 5:21).

“Vajtswv muab peb tej kev txhaum tso rau saum nws” (Yaxayas 53:6).

“Nws muab pev tej kev txhaum ris rau ntawm nws lub cev” (I Petus 2:24).

J. C. Ryle hais tias, “Peb yuav tsum tig mus saib cov lus qhuab qhia thaum ub txog qhov Yexus raug “xa los ris peb tej kev txhaum’ tsis hais nyob rau hauv lub vaj [Kebxemanes] los sis los ris neeg tej kev txhaum” (ibid.). Joseph Hart hais tias,

Saib Vajtsw tug Tug qhov kev txom nyem
Nyuaj siab thiab hws nrog los ua ntshav!
Nws txom nyem nyuaj siab tshaj plaws
Cov tub txib saum ntuj lost sis paub txog
Tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb.
   (“Thine Unknown Sufferings,” Joseph Hart, 1712-1768;
      rau lub suab ntawm “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

Ib zaug ntxiv, Joseph Hart rov hais tias,

Vajtsw tug tub ris kev tej kev txhaum husi,
Tsuas kuv ntseeg thiab nws qhov kev hlub xwb,
Tiam sis nws yeej txom nyem tshaj plaws
Tsis muaj ib yam yuav piv tau lawm.
Tsis muaj leej twg yuav tiv dhau qhov no,
Uas yog nyob rau lub vaj Kebxemanes.
   (“Many Woes He Had Endured,” Joseph Hart, 1712-1768;
      rau lub suab ntawm “Come, Ye Sinners”).

William Williams tau hais tias,

Neeg qhov kev txhaum tau poob rau saum tug Cawmseej;
Txhua yam foom tsis zoo raug neeg tau poob rau Nws
Rau tib neeg txhua tug
   (“Love in Agony,” William Williams, 1759;
      rau lub suab ntawm “Majestic Sweetness Sits Enthroned”).

“Nws nyuaj siab thov Vajtswv hauv lub vaj: thiab nws cov hws tawm ua ntshav poob rau hauv av (Lukas 22:44).

“Vajtswv muab peb tej kev txhaum tso rau saum nws” (Yaxayas 53:6).

Nov tsuas yog qhov pib ntawm Yexus qhov kev txom nyem uas yog los cawm tig neeg xwb “tuag theej” txhais tau hais tias yog txom nyem zoo li tug neeg raug txim, Tug Tswv Yexus qhov kev txomnyem ntawm koj qhov chaw, vim yog koj qhov kev txhaum, vim Nws tsis muaj kev txhaum ntawm Nws tus kheej. Tswv Yexus tau rais los ua neeg txhaum rau hauv Khexemanes, nyob rau hauv cov ntoo ntawm cov txiv ntseej thaum nruab tag hmo. Nws yuav raug ntsia rau saum ntoo Khaublig thaum sawv ntxov, ua tiav hlo rau kev txhaum. Yuav ua li cas koj thiaj li tsis lees paub txoj kev hlub no - kev hlub uas Yexus muaj rau koj? Yuav ua li cas koj thiaj li ua rau koj lub siab tawv thiab tsis lees paub txoj kev hlub no? Nov yog Vajtswv Leej Tub, raug kev txomnyem hauv koj lub chaw, los theej koj lub txim. Puas yog koj mob khaub thuas thiab nyuaj tias Nws txoj kev hlub rau koj txhais tau tias tsis muaj dab tsi?

Kuv xav los nug koj, puas yog koj siab txias thiab nyuaj rau koj yuav los ntseeg txog qhov qhov Tswv Yexus trau raug kev txom nyem? Koj puas tau ua kom muaj siab loj uas kuv hais tau txog Tswv Yexus txoj kev txom nyem vim yog kev txhaum rau koj thiab nws tsis muaj ntsiab lus rau koj? Koj puas tau rais los ua neeg zoo li cov tub rog uas tau raug ntsia rau Yexus saum ntoo Khaublig - thiab tau twv txiaj rau nws lub tsho hnav ib yam li Nws tuag ze? Au, tej zaum nws tsis yog li ntawd! Hnub no kuv thov kom nej cia siab rau tus Cawm Seej thiab ntxuav nej tej kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav dawb huv!

Koj hais tias "Muaj ntau dhau lawm tso." Huag, koj puas kam mloog tus dab ntxwg nyoog! Tsis muaj dab tsi hauv ntiaj teb no li tseem ceeb tshaj li qhov no!

Yog lawm! Kuv tug Cawmseej puas los ntshav? Kuv Cawmseej tuag?
Nws puas tsim nyho los tuag theej rau tig poj niam zoo li kuv no?

Tiam sis [dua] kev quaj ntsuag [tsis] theej tau nws txoj kev hlub
Tug Tswv kuv yuav los cuag koj raws li kuv ua tau
   (“Alas! And Did My Saviour Bleed?” Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

Koj puas txhij los cia siab rau Yexus? Koj puas npaj txhiaj muab koj tug kheej pov tseg thiab los cuag Nws? Hauv koj lub siab puas muaj kev hlub? Yog tsis muaj, thov txhob mus, tiam sis yog koj muaj, los zaum peb hauv ntej no, Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwj xeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Gethsemane, The Olive-Press!” (Joseph Hart, 1712-1768;
rau lub suab ntawm “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).