Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YOG VIM LICAS THIAJ YOO MOV

WHY WE FAST
(Hmong)

Tug Qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau yav sawv ntxov hauv pawg ntseeg Bavtiv nyob rau lub nroog Los
Angeles, Vajtswv Hnub tim 7 lub Kaum hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 7, 2012


Thov nthuav nej phau Vajluskub nrog rau kuv mus rau Yaxayas 58:6. Peb sawvdaws sawv ntsug thiab nyeem Vajluskub nqe no.

“Txoj Kevcai yoo mov uas kuv txaus siab ua yog li no, daws tej saw hlau ntawm txoj kev tsim txom thiab txo tug quab ntawm txoj kev tsis ncajncees?” (Yaxayas 58:6).

Nej zaum tau.

Cov neeg uas nyob rau lub sijhawm ntawd siv ib lub sijhawm los ua kevcai yoo mov. Ua ntej ntawd Vajtswv tau hais rau Yaxayas haistias yog vim licas Vajtswv thiab tsis lees yuav lawv txoj kev cai yoo mov. Vajtswv tsis yog tsis lees yuav qhov lawv yoo mov. Vim Vajtswv txojlus tau qhia ntau qhov txog tug qauv zoo ntawm qhov kev yoo mov. Tiamsis lub sijhawm lawv qhov kev yoo mov no muaj lub homphiaj tsis hum Vajtswv siab. Vim nyob rau seem cev nqaij daim tawv xwb. Xws li lub sijhawm lawv los yoo mov ntawd, lawv sib cas sib ceg. Lawv tsis lees yuav qhov ua siab dawb siab zoo, thiab ib leeg yuav tsum tau hlub ib leeg. Lawv txoj kev ntseeg tsuag lawm thiab tsis muaj lub siab los ua tiag tiag. Lawv yeej yoo mov tiag, tiam sis yoo li ib yam ua tsis yog rau Vajtswv. Lawv tsis tau los xav txog Vajtswv rau lub sihawm yoo mov ntawd.

Yexus tau qhia txog kevcai yoo mov, Nws hais li no,

“Thaum nej ua kevcai yoo mov, nej tsis txhob ua ntsej muag mluas ib yam li cov neeg uas ntsej muag ncaj siab nkhaus. Lawv ua txuj ua ntsej muag mluas mlob, kom sawvdaws paub haistias yog lawv yoo mov. Kuv qhia rau nej haistias lawv twb tau lawv tej nqi zog lawm” (Mathais 6:16).

Lawv lub “nqi zog” lwm tug twb pom tag lawm, yog qhia rau lwm tug tias lawv zoo npaum licas. Lawv yeej tsis xav tias yuav tau ib yam dabtsi ntawm Vajtswv rau lub sijhawm los yoo mov. Lawv ua yog khavtheej rau lwm tug xwb, thiab qhia rau lwm tug paub tias lawv ntseeg zoo npaum licas.

Tiam sis nco ntsoov haistias Yexus tsis tau txwv txog txhua qhov kev yoo mov. Nws hais rau cov thwjtim haistias, “Yog vim licas nej yoo mov, tsis txhob zoo li tug neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus…” Nws tseem hais tias,

“Tiamsis thaum nej ua kevcai yoo mov, nej cia li ntxhuav muag thiab ntsis plaubhau. Kom lwm tug tsis paub tias nej yoo mov. Tsuas pub nej Leejtxiv tug uas nej qhov muag tsis pom paub xwb, nws thiab yuav muab nqi zog rau nej” (Mathais 6:17-18).

Tswv Yexus tsis tau txwv txog txhua zaug ua kevcai yoo mov. Tiam sis nws hais tias yog ua yuav tsum ua licas, “Thaum nej yoo mov,” “thaum nej yoo mov.” Tug ntseeg tiag tiag yuav tsum muaj qhov kev sibnraugzoo nrog rau Tswv Yexus. Thiab qhov kev yoo mov yuav tsum tsis ua kom lwm tug paub. Yeej tsis muaj leejtwg yuav mus tshaj tawm rau lwm tug paub tias nws ua kevcai yoo mov!

Qhov tseeb tiag tiag, cov ntseeg nyob rau tebchaw Amelikas yeej paub txog qhov kev yoo mov me me xwb. Kuv tau ua tswvcuab rau pawg ntseeg Southern Baptist tau rau xyoo, yeej tsis hnov ib tug twg hais txog qhov yoo mov kiag li. Yog ib qhov ua tshiab rau kuv thaum kuv los koom nrog pawg ntseeg Bavtiv Suav, zaum ntawd yog thawj zaug uas kuv hnov txog kev cai yoo mov. Muaj qee leej tau thov Vajtswv thiab yoo mov kom cia li muaj kev txhawb siab nyob rau hauv pawg ntseeg. Tom qab ntawd kuv thiab li paub tias kev cai yog mov tsis yog ib yam tshiab nyob rau hauv pawg ntseeg Suav no khias li. Qhov no ua rau kuv ntseeg haistias yog qhov ua Vajtswv tau ua rau kom muaj kev txhawb siab loj nyob rau txhua pawg ntseeg nyob rau Tebchaw Suav. Qhov no thiab ua rau pom tias muaj neeg nyob rau Suav teb los ntseeg Vajtswv coob heev kawg nkaus. Kuv yeej ntseg haistias tej xwm txheej ua tshwm lo no yog qhov ua Vajtswv teb lawv cov lus thov, vim yog qhov kev cai yoo mov. James Hudson Taylor, uas yog thawj tug mus tshajtawm nyob rau Suav teb, hais li no,

      Nyob rau hauv Shani, kuv pom cov ntseeg uas yog Suav paub zoo txpg qhov siv sijhawm los ua kevcai yoo mov thov Vajtswv. Lawv paub qhov kevcai yoo mov no, yog ib yam ua muaj ib txhia neeg tsis nyiam rau txoj kev los tshawb nrhiav Vajtswv, thaum ua rau lawv qaug zog thiab pluag rau seem ntsujplig. Kev yoo mov yog ib yam mam los tshawb nrhiav.

Andrew Murray yog ib tug uas siv zog rau kev thov Vajtswv, tau hais li no tias,

Kev cai yoo mov yog yam qhia txog qhov uas nyob tob rau hauv neeg, thiab yog yam qhia haistias peb npaj txhij yuav fij txhuam yam, txawm yog peb tug kheej los xij, kom tiav raws li qhov peb tshawb nrhiav Vajtswv lub tebchaws.

Luthawj, Calvin, thiab Knox uas yog cov pauv ntxeev txoj kev ntseeg Vajtswv yav dhau los kuj tau ua kev cai yoo mov. Yav thaum ub Methodist cov xibhwb yuav tsum thov Vajtswv yoo mov ob hnub rau txhua lub limtiam. Peb cov ntseeg Bavtiv ib tug thawjcoj hu ua John Bunan tau yoo mov txhua zaug ua ntej yuav los qhia Vajtswv Txojlus. David Brainerd, uas yog thawj tug mus tshajtawm rau cov neeg Qhab, tau hais tias,

Kuv cia hnub uas kuv yuav los qhia Vajtswv txoj lus…yogh nub hnub uas kuv los yoo mov thov Vajtswv.

Brainerd pom Vajtswv lub hwjchim tshwmsim rau cov neeg Qhab no rau lub sijhawm uas nws los qhia Vajtswv Txojlus.

Kuv tau pom peb yam tseebceeb ua Vajtswv tau tso Vantsujplig los rau lub rooj txhawb siab. Ob yam tau tshwmsim rau lub sijhawm thaum tseem ua kevcai yoo mov thov Vajtswv. Ib zaug ntawd nyob rau thawj zaug uas muaj rooj sablaj txhawb siab loj. John Wesly, yog ib tug thawjcoj rau seem kev uas rooj txhawb siab, tau haistias,

Koj puas tau teem ib hnub twg ua hnub los ua kevcai yoo mov? Cuadaj cuadub uas yog Vajtswv lub zwm txwv, txoj kev hlub, yuav los.

Wesley tug kheej los tau yoo mov ob hnub rau txhua lub limtiam rau lub caij muaj rooj txhawb siab.

Peb nyob rau tiam uas cov ntseeg nyob rau tebchaw Amelikas thiab cov tebchaws nyob rau sab hnub poob qhuav qhawv tsis muaj dabtsi. Muaj coob leej ntau tug tau thim Vajtswv, mus ntseeg kev cai Hujsam, mus coj lwm txoj kev cai, thiab mus ntseeg tej lub tswmyim uas tsis tseeb. Nyob rau peb xyoo ntau dhau los no, Amelikas thawj tug nom uas yog Obama los hais lus rau lub sijhawm nws yuav los txais qhov haujlwm ua nom kav tebchaws nws haistias, lub tebchaws Amelikas tsis yog cov ntseeg lub tebchaws lawm. Txhua yam tabtom tswmsim rau lub sijhawm no qhia tau haistias qhov nws hais ntawd yeej yog lawm.

Qhov no tshwmsim tau licas? Tshwmsim nthuav dav zuj zus, vim lub tebcahws no muaj cov xibhwb uas yog neeg Amelikas coob dhau lawm. Law cov tej yam kev hu nkauj txawv txawv los hu rau pawg ntseeg. Kev qhia Vajtswv Txojlus los ntxhais ib nqe zujzu zoo li hu hais tias “kev txhais Vajluskub” tsis yog los qhia Vajtswv Txojlus tiag kom raws cov xibhwb uas qhias Vajtswv Txojlus yav thaum ub tau ua los. Muaj ib txhia tseem muab lawv qhov kev pehawm Vajtswv rau yav tsau ntuj kaw. Ib txhia tseem tsis kam koom kev thov Vajtswv, lawv siv sijhawm los npaj “txhais” Vajtswv Txojlus. Kev thov Vajtswv uas ib txwm tau ua los, txawm yuav ploj mus. Lawv cia lawv cov tswvcuab hnav khaubncaws tuaj mus pehawm Vajtswv zoo cov neeg yuav mus dadej rau nram hiav txwv. Ntau nruas, hu nkauj seev cev lawv hu hais tias “pehawm Vajtswv.” Qhov phem tshaj yog muaj ib txhia xibhwb twb tsis paub tias kev coj cov tswvcuab los hloov dua siab tshiab yog zoo licas. Qhov uas lawv ntxiv tswvcuab rau pawg ntseeg yog mus dag ntxias lwm tug tswvcuab nyob rau lwm pawg ntseeg kom tuaj koom ua tswvcuab rau nws pawg. Ib qhov lawv kom muaj tswvcuab coob yog mus “nyhia lwm tug tswvcuab” ntawm lwm pawg ntseeg.

Dr. A. W. Tozeer tau lub npe haistias “Tug cev Vajtswv Txojlus rau tiam 20th century” tag nws tiam neej. Yam uas Dr. Tozer tau qhia tseg yeej muaj tseeb rau tam sim no. Nws haistias,

      Cov neeg uas ua haistias loj hlob rau seem kev ntseeg, lawv ntshai thiab tsis muaj Vajtswv hlo li. Lawv yog cov swb, thiab tau lub npe cov ntseeg uas tsis loj hloj, nyiam sib tw ua rau neeg dhuav, nov yog kev ntseeg ua tsis ruaj tsis khov, yog kev ntseeg ua peb cov neeg tag los…xuas dia daus mov rau peb noj [yog menyuam tej mov] tej zaub mov ua tsis qab hlo li, lawv tau ua kom neeg nyiam, lawv thiaj tsos tej yam ntxiv rau, zoo li tso kuatxob kom ntsim, muaj kev tsodaj tso luag, muab neeg ntiajteb tej tswvyim los qhia. Yog tej yam yoojyim tsis muaj kev qhuab ntuav, yog ib yam uas ua raws li neeg feem coob, tiamsis ntawm tug kheej tsis tau dabtsi li peb cov thawjcoj qhov muag siab tau dig, lawv siv lawv txhais tes los coj cov neeg uas nyiam tshawb nyiam nrhiav (A. W. Tozer, D.D., “We Need Sanctified Thinkers,” The Set of the Sail, Christian Publications, 1986, pp. 67, 68).

Qhov yuav ua kom muaj kev txhawb siab rau pawg ntseeg, peb yuav tsum ua tej yam kom txaws li cov xibhwb no qhia rau peb. Vim lawv cov lus qhuab qhia tsis tsis tseemceeb thiab pab tsis tau dabtsi zoo li hu haistias “txhais Vajluskub” yog cov tswv yim uas mus tshawb nrhiav ntawm cov ntawv siv txhais Vajlus kub uas muaj tej tug neeg sau tseg cia. Peb timtsum ntau tshaj qhov uas zoo li “muab cov ntseeg saib li tug tsis paub qab hau dabtsi” qhov no coj tsis tau ib tug hluas twg los ua Tswv Yexus li thwjtim!

Thaum peb tig rov los nug peb, peb yeej tsis paub tias yuav ua licas thiaj coj tau cov hluas no los cuag Vajtswv. Kuv ntseeg kev tshawb nrhiav neeg los cuag Vajtswv thiab qhov kev thov Vajtswv yuav tsum cia Vajtswv ua tug nyob koom rau hauv. Vajtswv Txojlus hais li no,

“Tsis yog koj lub dag zog, lossis hwjchim, tiamsis yog kuv tug ntsujpig, Vajtswv hais li ntawd” (Xakhaliyas 4:6).

Tib txoj hau kev yuav coj tau cov hluas no los cuag Vajtswv thiab tuaj rau pawg ntseeg yog “los ntawm kuv tug Ntsujplig, Vajtswv hais li ntawd.”

Thaum cov thwjtim pov tug neeg npluanuj khiav ntawm Yexus rov mus ua nws lub neej qub thiab nyob rau txoj kev txhaum. Lawv tau nug Yexus hais tias, “Leej twg thiaj yuav dim?”

“Yexus tsa qhov muag ntsia cov thwjtim thiab haistias, neeg ua tsis tau, tiamsis Vajtswv ua tau rau qhov Vajtswv ua tau ib puas tsav yam hu tib si” (Malakaus 10:26, 27).

Koj ua tau lawm! Siv neeg ntiajteb tej lus tsis muaj hnub coj tau tug neeg npluanuj no los hloov dua siab tshiab, thiab lwm tug tub ntxhais hluas los kuj xij! “Neeg lub peevxwm yeej ua tsis tau.” Tsis muaj ib yam dabtsi twg yuav pab tau! Tsis muaj ib yam kev qhuab qhia zoo twg yuav pab tau! Tsis muaj ib yam kev lom zem twg yuav pab tau! “Leej twg thiaj yuav dim?” “Neeg lub peevxwm yeej ua tsis tau” Nws tsis tau haistias, “Yeej tsis muaj hnub ua tau.” Tsis yog, tsis yog lintawd! Nws hais tias, “Tsis muaj leejtwg ua tau,” TSUAS YOG VAJTSWV XWB THIAB UA TAU! “Neeg xwb yeej ua tsis tau, tiamsis Vajtswv ua tau.”

“Tsis yog koj lub dag zog, tsis yog hwjchim, tiamsis yog kuv tug Ntsujpig, Vajtswv hais li ntawd” (Xakhaliyas 4:6).

Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj ua tau rau kom cov hluas paub tau tias hauv lawv lub neej yeej tsis muaj ib yam dabtsi li – tsis muaj ib yam kev vam dabtsi rau lawv hauv lub ntiajteb no! Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj ua tau rau kom cov hluas no tuaj pebhawm Vajtswv! Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj tshem tau qhov lawv tig rov cia siab tug kheej tawm! Tsuas yog Vajtsw xwb thiab li ua rau kom lawv pom txog txoj kev txhaum! Tsuas yog Vajtswv xwb thiab li coj tau lawv los cuag Tswv Yexus, thiab ua neeg dawb huv vim Nws cov Ntshav tau los ntxuav! Tsuas yog Vajtswv lub hwjchim xwb thiaj li coj tau lawv los cuag Nws Leejtub, thiab ua rau kom lawv nyob ntawm Nws lub xub ntiag!

Vajtswv lub hwjchim nyob rau hauv peb tau licas? Peb tig rov los saib peb nqe Vajluskub,

“Txoj Kevcai yoo mov uas kuv txaus siab ua yog li no, daws tej saw hlau ntawm txoj kev tsim txom thiab txo tug quab ntawm txoj kev tsis ncajncees?” (Yaxayas 58:6).

Ntawm no yog qhov Vajtswv qhia peb kom peb yuavtsum yoo mov:


1.  Kom dim ntawm lub vojvoos [sia hlau] uas yog ntsujplig phem

2.  Kom dim ntawm lub nra nyhav.

3.  Daws tej kev tsim txom txhua kom ploj mus, thiab txo tug quab pov tseg


Tagkis no sawv ntxov, koj tuaj koom peb yog koj tseem tsis tau yug dua tshiab ua ib tug ntseeg, kuv qhia rau koj paub tias nag hmo muaj cov hluas coob coob tyoo mov thov Vajtswv rau koj. Peb tsis muaj lawv cov npe los qhia, vim lawv ua qhov no tsis yog khav rau kom lwm tug paub. Hnub ntawd lawv yeej tsis noj mov hlo li, txog thaum yav tsaus ntuj peb tuaj rau hauv pawg ntseeg, lawv thiaj los koom noj hmo nrog peb. Yog vim licas lawv thiaj yoo mov thov Vajtswv rau koj? Lawv ua li ntawd, vim yog lawv txhawj txog koj. Lawv xav kom koj dim ntawm txoj sia hlau uas yog kev txhaum. Lawv xav kom koj dim ntawm lub nra nyhav thiab Dabntxwnyoog txoj kev tsim txom. Lawv thov Vajtswv nag hmo ib hnub kom Vajtswv los cawm koj dim ntawm txoj kev txhaum, thiab coj koj los koom uake nrog rau pawg ntseeg, thiab coj koj los rau Tswv Yexus thiab muab Nws cov ntshav ntxuav koj. Dr. Elmer Towns nyob rau luv tsev kawm Vajluskub hu Liberty University hais li no,

      Thaum koj yoo mov thiab thov Vajtswv, koj muaj peevxwm thov Vajtswv kom qheb rooj ntug, nchuav koobhmoov rau lwm tug…koj muaj peevxwb khob qhov rooj ntug kom Vajtswv rau txim rau tug neeg txhaum thiab coj lawv rov los cuag Yexus (Elmer L. Towns, D.Min., The Beginner’s Guide to Fasting, Regal, 2001, p. 124).

Nag hmo peb cov neeg feem coob tuaj rau ntawm no, tau yoo mov thiaj thov Vajtswv pab rau koj. Lawv thov kom Vajtswv qheb koj lub qhov muag siab kom pom tau hais tias lub neej yeej tsis muaj ib yam dabtsi thaum tsis muaj Tswv Yexus. Lawv thov kom koj raug coj los ua phoojywg rau pawg ntseeg. Lawv thov kom Vajtswv ua rau kom koj lub siab no xeev plhawv, koj thiaj li paub txog txoj kev txhaum, koj paub tias koj timtsum Tswv Yexus, koj thiaj hloov dua siab tshiab thiab txais yuav txoj sia ntev dhawv mus ib txhi ntawm Nws. Ib zaj nkauj qub qub uas Griffith hu uantej peb los mloog Vajtswv Txojlus, qhia txog qhov uas lawv thov Vajtswv rau koj.

Kuv tau tug Cawseej, Nws muaj lub meejmom zoo,
   Nws yog tug Cawmseej uas muaj kev hlub,
Tamsim no nws yog siab ntsoov kuv
   Tiamsis, kuv tug Cawmseej kuj yog koj Tug thiab!
Kuv thov Vajtswv rau koj, Kuv thov Vajtswv rau koj.
   Kuv thov Vajtswv rau koj, Kuv thov Vajtswv rau koj.

Yog koj tabtom thov Vajtswv rau peb cov phoojywg uas tseem tsis tau txais kev cawmdim, hu nqe tshooj rau lawv!

Kuv thov Vajtswv rau koj, Kuv thov Vajtswv rau koj.
   Kuv thov Vajtswv rau koj, Kuv thov Vajtswv rau koj.
(“I Am Praying for You” by S. O’Malley Clough, 1837-1910).

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub uantej mloog lus qhuab qhia yog Dr. Kreighton L. Chan: Mathais 6:16-18.
Hu nkauj tshwjxeeb uantej mloog lus qhuab qhia yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Kuv tabtom thov Vajtswv rau koj”
(Tug sau S. O’Malley Clough, 1837-1910).