Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
CIAJ SIA – MUAB RAU TUG CAWMSEEJ

THE LIFE-GIVING SAVIOUR!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsau ntuj, Plaub hli 19, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 19, 2015

“Koj yuav tsis los ntawm kuv, kom koj tau txoj sia”
(Yauhas 5:40).


Los lus “ciaj sia” yog nyob rau lus Kislis yog “zōē.” Yog Vajtswv uas yog Vaj Leejtxiv thiab Vaj Leejtub lub neej. Raws li Yexus hais tias,

“Kuv txiv ciaj sia (zōē) nyob rau ntawm nws tug kheej licas, nws kuj muab rau Leejtub ciaj sia (zōē) zoo ib yam li” (Yauhas 5:26).

Tswv Yexus los rau ntiajteb yog los muaj txoj sia no rau peb, kom peb ciaj sia. Yexus hais tias, “Kuv los kom nej thiaj ciaj sia (zōē)” (Yauhas 10:10).

Yexus tuag saum ntoo Khaublig kom peb tau txoj sia. Yexus hais tias Nws ntshav nrog kom peb tau txoj sia. Txhua tug uas hloov dua siab tshiab yuav tau txoj sia “no” Yexus hais tias, “Tug ua ua ntseeg Vajjtswv Leejtub, tug ntawd yuav tau txoj sia ntev dhawv ib txhi [zōēn aiōnion],” Yauhas 3:36. Dr. A. T. Robertson hais tias tug ua ntseeg tug Tswv Yexus “yuav tau txoj sia ntawd tam sim no” (Word Pictures; note on John 3:36).

Henry Scougal (1650-1678) tuag thaum nws muaj hnub nyoog 28 xyoo. Nws yuav tsum muaj hnub nyoog tsis dhau 26 txog 27 xyoo thaum nws los sau phau ntawv hu ua The Life of God in the Soul of Man (Martino Publishing, 2010 edition).

Charles Wesley tau muab hau ntawv The Life of God in the Soul of Man rau George Whitefield. Yog li ntawm Whitefield los hloov dua siab tshiab thaum nws nyeem phau ntawv no tag, thiab tom qab no nws tau los ua ib tug xibhwb ua nrov koob nrov npe heev. Thaum Whitefield nyeem tag nws tau hais li no tias, “Vajtswv txoj sia los nyob rau hauv kuv tug ntsujplig tau licas!” Whitefield hais tias, “Yexus Khetos…qhia nws tug kheej rau kuv thiab ua kom kuv yug dua tshiab.” Phau ntawv no tseemceeb heev rau lub sijhawm muaj Rooj Txhawb Siab Los zaum ob los sis Great Awakenings. John Wesley tau luam tawm kaum plaub zaug. William Saughton uas xibhwb nyob rau pawg ntseeg First Baptist nyob rau Philadelphia tau luam nyob rau tebchaw Ameilikas. Benjamin Franklin tseem luam coj los muag ib zaug ntxiv thiab!

Nyob rau phau ntawv n The Life of God in the Soul of Man, Henry Scougal tau hais li no tias peb tsis txhob totaub cov ntseeg Vajtswv yuam kev. Henry Scougal hais tias ib tug ntseeg tseeb yog “koom ua ib rau rau Vajtswv, nws yog [ib rau ntawm] Vajtswv tug yam ntxwv” (ibid., p. 30). Los sis hais li no tias, Vajtswv lub neej los nyob rau neeg tug ntsujplig los sis The Life of God in the Soul of Man! Vajtswv lub neej los nyob rau neeg tug ntsujplig tau tsuas yog thaum peb los rau ntawm Tswv Yexus. Tiam sis Yexus hais tias,

“Koj yuav tsis los ntawm kuv, kom koj ciaj sia” (Yauhas 5:40).

Phau txhais Vajluskub tshiab tam sim no hais li no tias,

“Koj tsis kom los ntawm kuv kom tau txoj sia” (NIV).

Yexus hais li no rau tug neeg ua ntseeg Vajtswv. Nws hais rau tug neeg uas ntseeg txhau los lus ntawm Vajluskub. Nws hais li ntawd rau tug neeg uas yoo mov ob hnub rau ib lub lim tiam twg. Nws hais li ntawd rau tug neeg ua xav ua lub neej raws Vajtsw siab nyiam. Thiab nws hais li ntawd rau koj tug ua tseem tsis tau hloov dua siab tshiab rau tag kis no.

“Koj yuav tsis los ntawm kuv, kom koj ciaj sia” (Yauhas 5:40).

Ib txoj kev uas yuav ua tau ib tug ntseeg tiag tiag yog yuav tsum muaj Vajtswv lub neej nyob rau koj tug ntsujplig. Thiab ib txoj haukev uas yuav coj koj los txais yuav lub neej no yog yuav tsum los rau ntawm Tswv Yexus. Tiam sis tug Cawmseej hais li no tias, “Koj yuav tsis los ntawm kuv, kom koj tau txoj sia” Muaj peb txoj hau kev nyob rau nqe no uas kuv yuav muab coj los siv rau peb.

I. Ib, yog vim licas koj thiaj tsis los rau ntawm Yexus.

Cov neeg uas yog “txiav txim siab” los sis “Decisionists” xav hais tias txhua los tau rau ntawm Tswv Yexus txhua lub sijhawm. Qhov lawv ua tsuas yog tsa lawv txhais tes los sis raws li hu tias “los pem hauv ntej” tom qab mloog Vajtswv Txojlus tag. Qhov lawv ua tsuas yog hais rau “Tug neeg txhaum cov lus thov.” Nov yog neeg txoj kev ua thiab yeej ua tau txhua lub sijhawm. Tiam sis qhov “kev txiav txim siab” pab tsis tau kom kom tug ntsujplig dim. Dr. Isaac Watts hais li no tias,

Tsis muaj ib yam nyob rau sab nraud yuav ntxuav tau kuv,
Kev mob ruas nyob tob heev hauv kuv.

“Koj yuav tsis los ntawm kuv, kom koj tau txoj sia” Qhov no qhia tias yog koj tsis hloov dua siab tshiab yuav tau txoj sia rau lub sijhawm no. Vajluskub qhia tias “ntawm cov menyuam ua yuav ntsib kev puas tsuaj” (Efexus 2:3). Vajluskub qhia tias koj yog tug “tuag hauv kev txhaum” (Efexus 2:5). Vajluskub hais tias “ntawm qab kev txhaum” (Loos 3:9).

“Hauv qab kev txhaum” – yog ib los lus ua hais tau mob heev, tiam sis yeej muaj tseeb li ntawd. Dr. Lloyd-Jones hais tias lo lus no txhais tias “txhua tug neeg lub neej nyob rau qab ntawm kev txhaum, raug kev txhaum ua tug tswj, yog kev txhaum uas qias neeg heev…Peb yug los yeej yog neeg txhaum, “txhua tug nyob hauv qab kev txhaum.” Thiab lo lus “hauv qab” kuv xav tias, yog qhia tias peb nyob rau ib lub qab hwjchim uas peb yeej nyob rau qhov chaw ntawd…vim yog peb txhua tug yog Adas cov xeeb ntxwv, peb yug los ua neeg txhaum…[Adas li kev txhaum] yog yam kev txhaum ua loj tshaj plaws hauv ntiajteb” (Romans, Chapters 2:1-3:20, The Banner of Truth Trust, 1989, pp. 190-191).

Nws tseem haiv ntxiv tias, “Yog koj tsis ntseeg tias lo lus no hais rau koj tug kheej…yeej tsis muaj lwm yam yuav hais ntxiv lawm, koj yeej tsis yog ib tug ntseeg…koj tseem tsis tau hloov dua siab tshiab tsis ntseeg txog kev txhaum, thiab kev tsis yog ib tug ntseeg nyob hauv Yexus, txawm koj yuav hais tias koj yog los xij. Yog koj tsis xav li ntawd, koj yeej tsis nyob rau hauv…cov ntseeg txoj kev ntseeg. Qhov kev txhais no piav yooj yim txog kev txhaum, yog ib qhov tseeb ua txau ntshai” (ibid., p. 214).

Arthur W. Pink hais li no tias, “yog tsis yog li no ces tsuas yog tug neeg uas “tsis ruaj khov” zoo li tug neeg muaj kab mob” (Man’s Total Depravity, Moody Press, 1981). Kev txhau zoo li tug kab mob uas txwv tsis pub koj los rau ntawm Tswv Yexus. Koj tsis los rau ntawm nws vim yog koj tsis xav tau nws. Koj tsis los ntawm nws vim yog koj tsis xav tau nws. Koj yog kev txhaum tug qhev, koj thiaj tsis xav tau Yexus. Koj yuav hais tias, “tiam sis kuv yeej ib txwm tuaj pehawm Vajtswv. Qhov no tseem tsis qhia tias kuv yog ua qhov yog thiaj lov?” Tsis tau! Qhov no tsuas qhia tias koj tuaj vim yog rau koj tug kheej xwb. Sim los ua tib zoo saib qhov no. Koj tsis yog tuaj ntaw no rau Tswv Yexus. Koj tuaj ntawm no vim yog xav tuaj ua kev lom zem nrog rau cov hluas xwb. Koj zoo li cov neeg ntawm no, ua tsis xav tau Yexus! Tamsim no kuv xav kom koj ncaj ncees rau koj tug kheej. Ntawd puas muaj tseeb rau koj? Ib txhia yuav hais tias, “Yog muaj tseeb li ntawd. Zoo li no kuv tsis tuaj ntxiv lawm. Kuv hais tseeb kuv tsis tuaj lawm.” Qhov no tsuas yog ib yam ntawm qhov tseeb ntau ntau yam ua kuv hais xwb. Tseem muaj ntau yam qhia tias koj tsis xav tau Tswv Yexus! Tseem muaj ntau yam qhia tias koj nyob rau kev txhaum – kev txhau ua tug tswj koj. Kev txhaum quab yuam koj. Zoo li xh. Povlauj qhia tias, koj nyob hauv “qab kev txhaum” Txawm koj yuav tsis los rau ntawm Yexus! Txawm Yexus yuav hais rau koj, “Koj yuav tsis los ntawm kuv, kom koj tau txoj sia” Koj tsis xav tau Yexus. Koj tsis xav tau Yexus. Koj xav tau kev txhaum. Yexus hais tias, “Neeg nyiam qhov tsau ntuj tshab qhov kaj, vim lawv yog ntxwnyoog co xeeb ntxwv” (Yauhas 3:19). Txog rau thau koj lees yuav tias koj tug kheej tsis muaj kev vam li lawm. Koj yuav tsum paub li ntawd. Koj yuav tsum hais rau tug kheej tias, “Yog muaj tseeb. Kuv nyiam kev txhaum tshaj qhov kaj. Kuv nyiam qhov uas yog kuv, kuv tsis nyiam qhov Yexus cawm kuv. Txawm yog kuv yeej hloov tau tug kheej los, kuv yuav tsis hloov! Kuv nyiam qhov uas yog kuv.” Txawm koj yuav tsis los ntawm Yexus los xij! Txawm Yexus yuav hais licas los xij,

“Koj yuav tsis los ntawm kuv, kom koj ciaj sia” (Yauhas 5:40).

II. Ob, dab tsis yuav tshwmsim rau cov neeg uas tsis los rau ntawm Yexus.

Kuv ncov tau zoo qhov tau tshwm rau kuv. Kuv tau sau txog kuv li keebkwm kuv thiaj li paub qhov no zoo txog rau niaj hnub nim no.

Chiv thawj kuv xav tuaj tuaj pehawm Vajtswv xwb ces txaus lawm. Vim cov neeg nyob ze ntawm peb lub tsev coj kuv mus koom pawg ntseeg First Baptist Church of Huntington Park, California. Thiab kuv mus vim yog cov neeg tom pawg ntseeg ua zoo rau kuv xwb. Tsis muaj lwm yam lawm. Kuv nyiam qhov no heev. Npaum li no xwb.

Kuv xav paub tias koj tuaj hauv Vajtswv lub tuam tsev yog vim licas. Koj zoo siab rau yam koj pom – tsis muaj lwm yam lawm. Tej zaum yuav nyob tau ib ntus. Tiam sis tsis ntev yuav ua teeb meem. Yog koj tsis los rau ntawm Yexus, tsis ntev koj yuav muaj qhov tsis txaus siab rau pawg ntseeg, tsis muaj kev kaj siab txog qhov koj tuaj pehawm Vajtswv. Muaj tej yam ua rau koj tsis txaus siab txog qhov koj tuaj pehawm Vajtswv.

Koj yuav pom tej yam tsis zoo nyob rau pawg ntseeg. Vim yog peb txhua tug puas leej yog neeg txhaum, koj yuav hnov yuav pom tej yam ua koj tsis nyiam. Kuv pib hais qhov no tias “koj yuav pom los sis hnov tej yam ua koj tsis nyiam.” Yeej yuav tshwm. Thiaj zoo lintawd. Yeej tsis muaj ib tug neeg twg uas nyob rau hauv pawg ntseeg no nrog rau kuv uas yuav tsis ntsib tej yam teeb meem zoo li no nyob rau pawg ntseeg. Tiam sis lawv kuj tseem nyob ruaj khov. Kuj muaj tej tug uas pom zoo li no cia li tsis tuaj ntxiv lawm. Lawv yog cov uas zoo li cov lus qhia txog tug txiv neej mus ntsej noob zaub,

“Lawv tsis muaj cag, ntseeg ib ntus xwb, thiab thaum ntsib kev sim siab yuav ploj tag mus” (Lukas 8:13).

Dr. R. C. H. Lenski hais li no tias “kev sim siab yog tej yam uas yuav tsum los rau cov ntseeg” (nyob rau hauv Lukas 8:13). Tiam sis tug uas cog rau ntawm Yexus yuav nyob ruaj khov. Tug ua tsis cog rau ntawm Tswv Yexus yuav pom tias nyuaj heev dhau li lawm, ces txawm khiav lawm. Yog vim licas lawv thiaj tsis tuaj pehawm ntxiv lawm? Vim yog lawv tsis muaj Tswv Yexus txoj “sia” nyob rau hauv lawv tug ntsujplig!

“Koj yuav tsis los ntawm kuv, kom koj ciaj sia” (Yauhas 5:40).

Nov yog qhov qhia tias lawv tuaj ib ntus xwb ces txawm tsis tuaj lawm.

Kuv paub txog cov neeg uas tuaj tsev sablaj tau ib ntus xwb. Tiam sis lawv yeej tsis muaj qhov kev txaus siab. Lawv pheej pom yam tsis zoo xwb. Tiam sis lawv twb tsis paub tias lawv tug kheej yog tug ua teebmeem loj ntag. Yexus hais rau cov neeg no tias,

“Koj yuav tsis los ntawm kuv, kom koj ciaj sia” (Yauhas 5:40).

III. Peb, cov neeg uas los rau ntawm Yexus.

Cov neeg uas los rau ntawm Yexus yog raug coj los ntawm Vajtswv qhov kev hlub. Thaum kuv tseem ua tub hluas kuv tau mus koom pawg ntseeg uas muaj teebmeem tshaj plaws “tawg ua pab pawg” yog pawg ntseeg First Baptist Church of Huntington Park. Kuv yuav qhia tsis tag nyob rau cov lus qhuab qhia hnub no. Tiam sis tsuas hais tau tias phem tiag tiag. Cov ntseeg sib tog zoo li tsiaj sib tam nyob hnub pehawm Vajtswv. Lawv muab cov ntawv nkauj los cuam rau ub rau no. lawv hais lus phem rau lub sijhawm pehawm Vajtswv. Kuv pom zoo li no thaum tseem ua tub hluas. Kuv qhia rua nej, tau tsib caug tawm xyoo los law. Kuv xav tias muaj txhia hluas khiav tawm mus lawm. Yog vim licas kuv tseem nyob ntawm no? Kuv twb tsis loj hlob los ntawm tsev neeg ntseeg Vajtswv. Yog vim licas kuv tseem nyob ntawm no? Kuv qhov kuv yuav hais tau yog nyob rau Vajtswv Txojlus Efexus 1:4, “Nws xaiv paub los nyob hauv nws ua ntej yuav tsim lub ntiajteb.” Kuv tug kheej tsis muaj ib qhov zoo yuav cawm tau tug kheej. Vim yog Vajtswv xaiv kuv xwb! Txhua yam yog Vajtswv qhov kev hlub xwb!

Koj txoj kev hlub! No zoo tshaj plaws,
   Cawm tau tug neeg li kuv!
Kuv tau ploj mus, nim no ntsib lawm,
   Dig muag nim no pom kev.

Txawm muaj kev phem kev qias ntau yam,
   Kuv twm dim los lawm;
Koj txoj kev hlub coj kuv,
   Thiab nws yuav coj kuv mus tsev.
(“Amazing Grace,” John Newton, 1725-1807).

Kuv pib hlub Vajtswv ua ntej yuav los cia siab rau nws. Lwm tug mus mus los los nyob rau pawg ntseeg, tiam sis kuv yog neeg tsis muaj vaj tsis muaj tsev, tsis muaj txiv. Xub thawj kuv xav tias qhov yuav ua kom kuv dim yog yuav tsum ua neeg zoo xwb. Tiam sis kuv ua zoo tsis txaus. Thaum kawg, kuv thiaj li los cuag Yexus tug kheej – nws tau los rau ntawm kuv. Nws cawm kuv thiab ntxuav kev tej kev txhaum los ntawm nws cov ntshav ua tsim txiaj!

Kuv ntsib ib tug phooj ywg zoo!
   Nws hlub kuv thiab kuv paub Nws;
Nws coj kuv los cuag nws vim yog kev hlub,
   Nws coj kuv nyob tau ntawm Nws.
Nws lub siab thiab kuv lub siab yogi b.
   Wb lub siab khi ua ibke
Nws yog kuv tug thiab kuv yog nws li,
   Mus tag ib txhiab ib txhi

Kuv ntsib ib tug phooj ywg zoo!
   Nws tuag thiab cov ntshav cawm kuv;
Thiab tsis yog muab nws lub neej rau kuv xwb,
   Tiamsis nws muab nws tug kheej rau kuv;
Tsis yog tias kuv yog ib tug neeg zoo,
   Tiams sis kuv tau txais vim nws pub
Kuv lub siab, kuv lub zog, kuv lub neej tag nrho
   Yog nws li, thiab tag mus li.
(“I’ve Found a Friend,” James G. Small, 1817-1888).

Kuv hlub koj, vim yog koj yog tug xub hlub kuv ua ntej,
   Thiab zam kuv lub txim tom tug ntoo khaub lig;
Kuv hlub koj thaum koj ntoo lub koo mom pos;
   Kuv hlub koj uas yog kuv tug Tswv Yexus.

Kuv lub neej yog hlub koj, kuv yuav h lub mus koj mus txog hnub tuag
   Yuav qhuas koj los ntawm txhua zaug kuv ua pa;
Thiab hais txog koj mus txog ra thaum ua tsis muaj kuv lawm,
   Kuv hlub koj uas yog kuv tug Tswv Yexus.
(“My Jesus, I Love Thee,” William R. Featherstone, 1842-1878).

Cov hluas txhua tug, kuv thov kom nej hlub kuv tug Cawmseej Tswv Yexus! Nws cov ntshav ntws los txhuav peb koj dawb huv phim mus nyob rau ntuj ceeb tsheej. Los rau ntawm Yexus thiab hluv Nws, thiab cia siab rau Nws. Los rau ntawm Tswv Yexus, Nws yuav muab txoj sia rau koj thiab kev kaj siab rau koj mus tag ib txhi! Nws ciaj sia nyob! Nws ciaj sia nyob! Nws nyob rau saum ntuj ceebtsheej txheej peb, zaum rau ntawm Leejtxiv ib sab. Nws ciaj sia! Los rau ntawm Nws. Cia siab rau Nws! Nws hlub koj!

Nws hlub kuv ib txhi, Nws hlub kuv tiag,
   Nws hlub kuv tshaj qhov ua yuav hais tau;
Nws hlub kuv ib txhi, Nws hlub kuv tiag,
   Nws tuag cawm kuv tug ntsujplig kom dim tub tuag teb
(“He Loves You Still,” Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Vajleej txiv, kuv thov koj pab kom qee leej tag kis no yuav los rau ntawm koj Leejtub, Tswv Yexus, thiab cawm lawv mus tag ib txhi. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej mloog Vajtswv lus: Abel Prudhomme: Yauhas 5:33-40.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“More Love to Thee” (Elizabeth P. Prentiss, 1818-1878).


TXHEEJ TXHEEM

CIAJ SIA – MUAB RAU TUG CAWMSEEJ

THE LIFE-GIVING SAVIOUR!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Koj yuav tsis los ntawm kuv, kom koj tau txoj sia”
(Yauhas 5:40).

(Yauhas 5:26; 10:10; 3:36)

I.    Ib, yog vim licas koj thiaj tsis los rau ntawm Yexus, Efexus 2:3, 5;
Loos 3:9; Yauhas 3:19.

II.  Ob, dab tsis yuav tshwmsim rau cov neeg uas tsis los rau ntawm Yexus, Lukas 8:13.

III. Peb, cov neeg uas los rau ntawm Yexus, Efexus 1:4.