Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KAWM TXOG APLAHAS THIAB IXAJ LUB NEEJ

(ZAJ LUS QHIA # 85 HAUV CHIVKEEB)
LIFE LESSONS FROM ABRAHAM AND ISAAC
(SERMON #85 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub sawv ntxov, Kaum ib hli ntuj 29, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, November 29, 2015

“Au, tug neeg ruam thiab lub siab nyhav rau qhov kev ntseeg cov lus uas cov cev Vajtswv txojlus tau hais tseg lawm, Vajtswv thiaj pib txhais Vajluskub txhua qe rau lawv mloog pib puas thaum Mauxes thiab cov cev Vajtswv lus” (Lukas 24:25, 27).


Tswv Yexus hais rau nws cov thwjtim tias Mauxes thiab lwm tug uas cev Vajtswv lus puas leej hais txog Nws. Vajluskub qub hais ntau yam txog Yexus, muaj tej qhov kuj hais txog Yexus, thiab yog Vajtswv li, phau Vajluskub uas hais txog keebkwm zoo tshaj plaws yog nyob rau Teshaujlwm – ua ntej phau Vajluskub tshiab yuav tshwmsim los, lawv qhia txog dabtsi? Lawv qhia txog Vajtswv thiab Yexus raws li nyob rau Vajluskub qub! Muaj tej zaj lus qhuab qhia uas zoo tshaj plaws yam tsis tau hnov dua yog qhia nyob rau Vajluskub qub, kuv tug hwb uas kuv paub nws ntev heev yog Dr. Timautes Lis yog ig tug xwbhwb qhia Vajluskub qub, txawm yog twb tau tsib caug xyoo lawm los kuv tseem nco nws zaj lus qhuab qhia nyob rau Yaxayas 1:10, thiab nyob rau hauv Daniyees 10:13, 21, thiab hauv Malakhiv 4:6, thiab Chivkeeb 3:21,

Ib tug xibhwb uas qhia tau ib qhov zoov heev tug ntawd yog Dr. R. G. Lee lub ntsiab lus nws qhia yog “hnub uas yuav them rov qab” los sis “Payday Someday” – nyob rau hauv 1 Vajntxwv, thiab kuv tseem nco ntsoov qhov kuv hnov txog Dr. M. R. DeHaan qhiab nyob rau phauv Exekees 37 txog rau 39, kuv tseem hnov Dr. W. A. Criswell ua tau muab kaw cai, nws siv sijhawm qhia txog li tsib teev nyob rau lub ntsiab lus “ “The Scarlet Thread Through the Bible,” nws qhia nyob rau hnub tos txais xyoo tshiab rau xyoo 1961, nyob rau pawg ntseeg Npative hauv nroog Dallas, Texas. Tej zaum yog koj muaj sijhawm txog li tsib teev, koj los mloog nws cov lus nyob rau ntawm www.wacriswell.org. Ib qhov tseem ceeb nyob rau cov lus qhuab qhia ntawm no yog txhais txog Vajluskub qub! Kuv tseem hnov Dr. J. Vermon McGee yuav luag txhua hnub tau kaum xyoo, nws qhia txog Vajluskub qub nyob rau hauv xovtooj cua. Vim cov xibhwb no, ua rau kuv los ntseeg thab cia siab rau cov lus uas nyob hauv Vajluskub qub, kuv los paub tias yuav luag txhua qhov puas leej hais txog Tswv Yexus, tej zaum tej kuj siv tej lo lus hais txog Yexus xws li “Ib tug ntxhais nkauj xwb yuav xeeb menyuam, thiab muab tug metub ntawd lub npe tim ua Immanuel: (Yaxayas 7:14), nyob rau lwm qhov kuj tseem hais txog Yexus dua lwm yam rau peb pom, zoo li tig kis no peb pom, nws yog neeg, muaj nyob rau hauv Vajluskub qub qhia tias nws yug los ua neeg, qhov chaw los sim lwm yam nyob rau Vajluskub tshiab.

Nyob rau Chivkeeb tshooj 22 hais txog Vajtswv, Vajleejtxiv, thiab Tswv Yexus, Vajleejtub. Kuv xav kom ntuav nej phau Vajluskub, rau daim 32 thiab 33 rau phau Vajluskub uas yog the Scofield Study Bible. Thov ntuav tshooj no twb ywm kom tag cov lus qhuab qhia hnub no.

Nyob rau Chivkeeb tshooj 22, yog ib tshooj uas tseem ceeb thiab qhia meej txog Tswv Yexus nyob rau hauv Vajluskub. Hauv Phau Ntawv Nkauj 22 thiab Yaxayas 53, peb nyeem txog qhov Tswv Yexus los txog nyem vim yog peb tej kev txham, tiam sis hauv Chivkeeb tshooj 22 qhia tias Tswv Yexus tuag theej peb li kev txhaum, thiab tseem qhia peb paub txog Vajtswv yog Vajleejtxiv, thiab neeg yog neeg txhaum, kuv nyeej tshooj no tau zaug, thiab kuv xav kom peb pom qhov tseeb no

Aplahas zoo li duab qhia txog ib tug ntseeg Vajtswv tseeb,
Aplashas zoo li daim duab qhia txog Vajtswv Vajleejtxiv.

Ntawd yog

Nws tug tub, uas yog Ixaj zoo diam qhia txog Tswv Yexus,
Thiab Ixaj yog daim duab qhia txog ib tug neeg txhaum thiab.

Cov duab ntawd qhia peb tau li no.

I. Ib, diam duab no qhia txog kev sim siab rau cov ntseeg.

Saib rau Chivkeeb 22:1, 2,

“Thiab los txog rau lub sijhawm uas Vajtswv sim Anplahas siab, thiab hais rau nws tias, Anplahas: thiab nws hais tias, Tug Tswv kuv nyob ntawm no, thiab nws hais tias, tam sim no coj koj tug metub, uas yog koj ib leej tub Ixaj, tug koj hlub tshaj, coj mus rau peb qhov chaw hu ua Maliyas; thiab muab nws tua fij nyob rau ntawm lub nroob ua kuv hais rau koj” (Chivkeeb 22:1, 2).

Lo lus “sim” yog ib lo lus muaj ceem heev, muaj txhais zoo li “raug sim siab” nyob rau phau NASV, Dr. Ryrie hais tias “Vajtswv tsis tau muab qhov phem coj los sim ib tug twg (Yakausnpau 1:13), tiam sis…Nws yuav sim, los sis saib peb puas yuav khov txaus zoo li Anplahas” (Ryrie Study Bible; qhia nyob hauv Chivkeeb 22:1). Kuv tseem nco txog yav thaum ub uas tau ntseeg raws li phau NASV tau txhais tseg, thiab txhais zoo li Dr. Ryrie, tiam sis thaum ntawd kuv yeej yog lawm, hmo no los kuv yeej tseem yog thia. Tom qab ntawd tsib caug xyoo, Yakaunpaus 1:13 qhia peb hais tias Vajtswv tsis tau sim peb kom poob rau kev txhaum, tiam sis Chivkeeb 22:1 qhia rau peb tias Vajtswv sim peb kom loj hlob rau txoj kev ntseeg, Ntawm Aplahas no, yog qhia txog ib tug ntseeg uas raug sim siab

Phau Scofield qhia meej tias “Kev totaub ntawm Aplahas rau seem ntsujplig yog qhia rau peb paub txog kev quaj plaub yam, plaub qhov ntawm no puas leej hais txog kev zwm tug kheej” yog li no,

1. Aplahas yuav tsum tso nws tej chaw, nws tsev neeg cia (Chivkeeb 12:1), kuv yeej ntseeb hais tias Aplahas yuav tsim dim yog nws xaiv qhov tsis mloog Vajtswv lus rau qhov no, muaj ib txhia neeg (xws li cov tub ntxhais hluas) tsis paub txog kev cawmdim, vim lawv tseem kom nrog cov neeg tsis paub Vajtswv nyob uake – lawv thia tseem tsis tau dim.

2. Aplahas yuav tsum tso nws tug xeeb ntxwv uas yog Lauj cia raws li nyob rau Chivkeeb 13:1-8

3. Aplahas yuav tsum tso nws txoj kev npau suav uas yog nws ib tug tub Ixamasees raws li Chivkeeb 17:17. 18.

4. Aplahas yuav tsum fij nws tug tug tub uas nws hlub tshaj hauv nws lub siab, Chivkeeb 22:1, 2.

“Thiab nws hais tias, coj koj tug metub, uas yog koj ib leej tub Ixaj, tug koj hlub tshaj, coj mus rau peb qhov chaw hu ua Maliyas; thiab muab nws tua fij nyob rau ntawm lub nroob ua kuv hais rau koj” (Chivkeeb 22: 2).

Yuav tsum tua Ixaj! Yuav tsum tua Ixaj! Yuav tsum tua Ixaj! Yog vim licas, nyob hauv Aplashas lub neej tsuas tos kom muaj tug tub no xwb! Tiam sis Vajtswv los hais tias kom coj nws mus tuaj fij! Nov yog kev sim siab! Vajtswv nug koj, “Koj yuav tso dab tsi hauv koj lub neej tseg?”

Kuv xav mus ua xibhwb nyob rau txawv tebchaws, Vajtswv tsis pub kuv mus qhov ntawd, kuv tsim tsa pawg ntseeg muaj neeg txog li 1,000 tug neeg, thaum kawg Vajtswv coj pawg ntseeg no tawm.

Txawm txoj kev yuav nyuab thiab nqaim los xij,
   Qhov kuv ua yog tsuas yog tawm hws xwj;
Kuv tej kev ntshaw, kev xav, kev xav tau,
   Ploj tag huv si.
(“I Will Praise Him,” Mrs. Margaret J. Harris, 1865-1919).

Koj puas yuav kam muaj txhua yam fij?
   Vajntsujplig puas tau tswj koj lub siab?
Koj tau txais koob hmoov, kev kaj siab thiab so,
   Thaum koj fij lub cev thiaj ntsujplig rau Nws.
(“Is Your All on the Altar?”, Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

Cov ntseeg tseeb tias txheej thaum ub puas leej muaj lawv tej kev ntshaw, kev npaum suav kev vam tso pov tseg, thiab muab txhua yam fij rau Vajtswv.

John Chrysostom raug ntiajtawm los ntawm Yusdauxias.
   Martin Luther raug ntiab tawm hauv Katoliv.
      Richar Baxter raug kaw hauv nroog Loosdoos.
         John Bunyan rau kawv hauv nkuaj tau kaum ob xyoo.
            John Wesley raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg Alikaj.
               George Whitefield raug txhua pawg ntseeg hauv Loosdoos ntiab tawm.
                  Jonathan Edward raug nws pawg ntseeg ntiab tawm.
                     Spurgeon raug nws pawg ntseeg Npative cem.
                        J. Gresham Machen raug ntiab tawm ntawm Presbyterian.
                           John R. Rice raug Npativ qab teb ntiab tawm.
                              Jim Elliot raug Auca Indians tua pov tseg.
                                 Richard Wurmbrand raug kaw hauv nkuaj 14 xyoo.
                                    Xibhwb Povlauj raug cem raug ntau raug kaw hauv nkuaj,
                                       thiab raug txiav cajdab.

Yexus cov thwjtim txhua leej raug tua pov tseg, tsuas yog Yauhas ib leeg xib thiab tsis raug, lawv tuag yam phem tshaj plaws, tej tug raug cia tsov raug dais tom, tej tug raug cov Nazis muab dai cajdab nyob rau tebchaws Yawlamas, Dr. Martyn Lloyd-Jones yog ib tug uas tsis pom zoo li qhov kev ntseeg no “neeg qhov kev txiam txim siab” nyob rau Billy Graham lub rooj txhawb siab, Dr. Harold Linsell raug tawm tsam vim yog sau phau ntawv “The Battle for the Bible,” qhia tej yam tsis zoo nyob rau cov ntseeg uas ntseeg ntseeg ywj siab nyob rau tsev kawm ntawv, Dr. Bill Powell tuag, vim yog tawm tsam kev qhia Vajluskub nyob rau lub tsev kawm ntawv Npativ. Cov ntseeg coob tug raug cov Mubxalis txiav cajdab.

Aplahas tos txog 100 xyoo Vajtswv mam muab ib tug tub uas yog Ixaj rau nws, tom qab ntawd Vajtswv ho los sim nws siab kom coj tug tub uas hlub tshaj plaws ntawd coj mus tua fij rau Vajtswv nyob saum roob Mauliyas, Cov ntseeg zoo coob tug plam txhua yam uas lawv muaj, los sis tiv tsis dhau cov kev sim siab uas Vajtswv muaj rau nws, Txhua tug ntseeg zoo paub txog Mrs. Harris txog cov lus uas nws sau no,

Txawm txoj kev yuav nyuab thiab nqaim los xij,
   Qhov kuv ua yog tsuas yog tawm hws xwj;
Kuv tej kev ntshaw, kev xav, kev xav tau,
   Ploj tag huv si.

Txhua tug paub txog Mr. Hoffman raug tsim txom thaum nws los nug cov lus hauv no,

Koj puas yuav kam muaj txhua yam fij?
   Vajntsujplig puas tau tswj koj lub siab?
Koj tau txais koob hmoov, kev kaj siab thiab so,
   Thaum koj fij lub cev thiaj ntsujplig rau Nws.

II. Ob, Aplahas yog daim duab qhia txog Vajtswv Vajleejtxiv.

Aplahas yog ib daim duab qhia txog Vajtswv Vajleej txiv, uas tau xa nws ib leej Tub los txom nyem thiab tua theej neeg saum ntoo Khaublig, Nyob rau hauv Chivkeeb 22:2 qhia txog Vajtswv Vajleejtxiv lub siab. Nws muab nws tug Tub, Nws hlub, tuag saum roob Kaulaskauthas, ib qhov chaw uas yog lub roob Mauliya, thiab muab nws fij tuag theej neeg ntiajteb tej kev txhaum.

Chivkeeb 22:9, nyob rau qhov nram qab, Aplahas “muab Ixaj khi, thiab tso pw rau ntawm lub thaj fij” Phau the Scofield qhia nyob rau nram qab li no tias “Aplahas yog daim duab qhia txog Leejtxiv, ‘tug muab nws tug tub tua fij rau peb txhua tug’ [Loos 8:32]” Peb puas tau hnov 3:16 hais txog, tiam sis peb pheej tsis los ua tib zoo xav txog?

“Vim yog Vajtswv hlub neeg ntiajteb, nws muab nws ib leeg tub uas nws hlub...” (Yauhas 3:16).

Ua tib zoo xav Yauhas 3:16, raws li koj pom hauv Chivkeeb 22:2,

“Coj koj ib leej tub…uas koj hlub tshaj… thiab muab nws tua fij” (Chivkeeb 22:2).

Dr. J. Vernon McGee hais tias “nyob rau peb teev tom qab, tug ntoo Khaublig yog lub thaj uas Vajtswv tug menyuam yaj uas ris neeg ntiajteb tej kev txhaum, nov yog kev fij ntawm Vajtswv thiab Vajleejtub saum ntoo Khaublig…daim duab zoo tib yam nkaus:uas yog Aplahas thiab Ixaj xwb” (Thru the Bible, vol. 1, p. 91).

Dr. M. R. DeHaan hais tias “Dab tsi tshwmsim ntawm [Vajtswv] Vajleejtxiv thiab Vaj-Leejtub Tswv Yexus rau lub sijhawm nws raug ntsia saum ntoo Khaublig, ntawm yog Vajtswv thiab Vajleejtub. Tsis muaj leej twg yuav ntsia pom [lub sijhawm ntawd ntiajteb tsaus ntuj nti]…txog rau thaum muab ib lub suab quaj [yog Tswv Yexus saum ntoo Khaublig], ‘Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas kom hnov qab kuv?” (M. R. DeHaan, M.D., Portraits of Christ in Genesis, Zondervan Publishing House, 1966, p. 137).

Yeej muaj tseeb, Aplahas lub siab yeej tuag tag hu si, vim yog nws tug tub Ixaj yuav tuag, yog li ntawd Vajtswv tug nyob saum ntuj lub siab los yeej tuag tag hu si thaum Nws tso Nws ib leej tub quaj txom nyem ntsuav saum ntoo Khaublig, “Vim yog Vajtswv hlub neeg ntiajteb, thiaj li tso nws ib leeg tub” – los cawm koj thiab kuv ntawm kev txhaum thiab tub Tuag teb. Muaj tseeb Vajtswv yeej hnov neeg tug Tub lub suab quaj saum ntoo Khaublig, “Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas kom hnov qab kuv?” Muaj tseeb Vajtswv los yeej quaj thiab, thaum nws tso nws tug Tub, Tswv Yexus tuag theej peb tej kev txhaum saum ntoo Khaublig!

III. Peb, Ixaj yod daim duab qhia txog Yexus.

Phau Vajluskub the Scofield hais tias “Ixaj, yog daim duab qhia txog Khetos, ‘mloog lus txawm yuav tuag los xij’ (Filipis 2:5-8).”

“Thaum nws yug los ua neeg law, nws tau txo hwjchim, mloog lus txog rau qhov kev tuag rau saum ntoo Khaublig” (Filipis 2:8).

Saib mus rau nqe 6,

“Thiab Aplahas tau ev taws rau ntawm Ixaj xibpwg, thiab nws taws ib teg tsau rau ntawm tes thiab ib rab riam, ob txiv tub mus ua ibke” (Chivkeeb 22:6).

Yog daim duab qhia txog Tswv Yexus kwv ntoo Khaublig,

“Thiab nws [Yexus] kws nws tug ntoo khaublig mus raum qhov chaw…lus Henplai hu tias Kalakauthas: qhov chaw yuav ntsia nws rau ntawd” (Yauhas 19:17, 18).

Saib mus rau 7 thiab 8,

“Thiab Ixaj hais rau nws txiv Aplahas, tias “Kuv txiv: thiab nws hais tias, Kuv nyob ntawm no os, me tub. Nws hais tias, muaj hluav taws thiab thiab taws, tiam sis tsis muaj tub menyuam yaj los tua fij? Thiab Aplahas hais stias, Metub, Vajtswv yuav npaj nws tug kheej yog tub menyuam yaj los fij: ob tug txawm mus uake” (Chivkeeb 22:7, 8).

Ixaj hais tias “Muaj taws tiab hluas taws, tiam sis tsis muaj tug yaj los tua fij?” Aplahas hais tias “Metub, Vajtswv mam ua tug npaj menyuam yaj los rau tua fij.” Mus saib nyob rau nqe 9,

“Nkawd los rau ntawm qhov chaw Vajtswv hais rau ob tug; thiab txua ib lub thaj rau ntawd, muab taws tib rau ntawd, thia muab Ixaj khi, thiab tso rau ntawm lub thaj ntawd” (Chivkeeb 22:9).

Tswv Yexus daim duab, Yaxayas qhia rau peb paub tias,

“Nws coj tug menyuam tug menyuam yaj mus tua, yog tug yaj ruam uas raug txiav plaub licas, nws kuj tsis hais ib lo lus li ntawd” (Yaxayas 53:7)

Dr. McGee hais tias lub sijhawm ntawd Ixaj muaj hnub nyoog 33 xyoo, nws paub qhov ntawd raws li qhia nyob rau chivkeeb zoo, Ixaj mloog lus cia nws txiv muab nws khi thiab tso pu rau ntawm lub thaj. Mus saib nyob rau hauv nqe 10,

“Aplahas tsa hlo nws txhais tes, thiab nqa rab riam yuav tua nws tug tub” (Chivkeeb 22:10).

Txawm yog Aplahas tsis totaub txog yam nws tab tom ua los xij, yam thaum ub nws yeej kawm txog kev mloog Vajtswv lus raws li Vajtswv qhia, thiab tab tom ua li ntawd, nws thiab li hla dhau qhov kev sim siab, saib rau nqe 12,

“Thiab nws hais tias, tsis txhob chw tug metub ko, los sis kov nws qhov twg khiag li, vim tam sim peb paub tias koj hwm Vajtswv, vim qhov koj tsis khuv xim koj tug tub, uas yog koj tib tug tub” (Chivkeeb 22:12).

Dr. McGee hais tias, “Vajtswv sim Aplahas. Kuv ntseeg tias txhua tug neeg uas Vajtswv hu…Vajtswv yuav hu mus sim ua ntej tso…koj loj hlob rau txoj kev ntseeg, tsim peb, thiab ua kom peb ncajncees los ua haujlwm rau nws tiag tiag” (ibid.,saib nyob rau Chivkeeb 22:12). Sim rov los moog Mrs. Harris zaj nkauj dua

Txawm txoj kev yuav nyuab thiab nqaim los xij,
   Qhov kuv ua yog tsuas yog tawm hws xwj;
Kuv tej kev ntshaw, kev xav, kev xav tau,
   Ploj tag huv si.

Nws sau ntxiv tias,

Vajtswv tso hluas taws los rau lub thaj
   Uas yog kuv lub siab kom raug hlawv.
Tsis muaj hnub uas kuv yuav tsis qhuas Nws,
   Chwjchim, Chwj yog rau Nws lub npe!
Kuv yuav qhuas Nws! Kuv yuav qhuas Nws!
   Qhuas tug menyuam uas tuag theej neeg txhaum
Qhuas Nws, txhua tug neeg cia li qhuas nws,
   Vim Nws cov ntshav los ntxuav kev txhaum tag husi.

Kuv xav tias nov yog nws cov lus povthawj, txhua yam uas nws hais uas yog nws li, tau muab tso pov tseg tag husi, “tom ntej yog” – zoo heev! “Vajtswv tso hluas taws los rau lub thaj, Uas yog kuv lub siab kom raug hlawv Tsis muaj hnub uas kuv yuav tsis qhuas Nws, Chwjchim, Chwj yog rau Nws lub npe! Zoo li Kl. Hoffman tau sau tseg “Ib qhov koj yuav tau koob hmoov, kev thaj yeej thiab so yog thaum muaj tug lub cev thiab ntsujplig fij rau Nws.”

Tam sim no tig los saib cov neeg ncajncees uas taug muab nyiaj txig los them peb lub tuam tsev no, uas rau peb nyob txog niaj hnub nim no, txhua tug no puas leej raug Vajtswv sim siab thiab hla dhau tej ntawd, muaj ib txhia kuj khiav tawm rau lub sijhawm uas pawg ntseeg no tawg ua pab pawg. Tiam sis cov neeg ncaj ncees tseem nyob ruaj khov, txawm yog tsis yog ib qhov yooj yim uas yuav ua raws lawv los xij. Kuv tseem nco yam tshwmsim rau tug niam tsev uas yog Salazar. Kuv nco qhov tshwmsim rau Kl. Prudhomme. Kuv nco txog yam tshwm rau kuv poj niam, tshwm rau Dr. Chan, Dr. Cagan, Niam Cagan, Niam Bebout, thiab lwm tug. Lawv muaj peev xwm hais tias “txhua yam kuv hais ploj tag husi; txhua yam kuv ntshaw, kuv xav tau muab tso pov tseg.” Nov yog yam tshwm sim rau Leejtxiv Aplahas, thaum nws tsa nws rab riam yuav tua nws tug tub uas nws hlub nyob hauv nws lub neej! Nov yog yam ua nws thiab lwm tug hlas dhau txoj kev sim siab, Koj puas paub tias yog vim licas tug niam tsev Salazar thiaj yog tug ntseeg zoo? Txhua yam ua nws ntshawv muab tso pov tseg tag!

Koj yuav tsis tau ib tug ntseeg zoo los ntawm lam tau lam kawm Vajtswv txojlus, koj yuav ua tau ib tug ntseeg loj hlob los ntawm fij tug kheej thiab tso tej yam tsis zoo pov tseg los ntxuav rau ntawm Vajtswv! Koj yuav ua tau ib tug zoo, yuav tsum ua raws li Aplashas! Tsis muaj lwm txoj kev! Thov sawv ntsug thiab hu zaj nkauj 4, “Jesus, I My Cross Have Taken,”

Yexus, kuv yuav kwv ntoo khaublig, tso txhua yam raws koj qab,
   Yuav hnov qab txhua yam hu tib si hauv lub ntiajteb;
Yuav txav los nrhiav koj, vim koj yog kev vam txhua yam,
   Kuv yog neeg nplua nuj, vim ntuj ceeb tsheej yog kuv li!

Cia li ntiaj teb ploj mus rau ntawm kuv, lawv tso kuv tug Cawmseej lawm thiab,
   Neeg lub siab yog kev dag ntxias kuv, yeej tsis muaj qhov tseeb nyob rau neeg.
Thiab, Vajtswv zoo siab rau kuv, Vajtswv muaj hwjchim, mauj kev hlub,
   Neeg yuav ntxub kuv, qhia rau kuv paub thiab coj kuv mus rau qhov kaj.

Neeg yuav ua phem rau kuv, tiam sis koj yuav foom hmoov rau kuv,
   Lub neej tej zaum yuav tsib kev nyuaj siab, tiam kuv mus so ntuj ceebtsheej.
Tsis muaj ib yam rhuav tshem kuv tau, vim koj kev hlub nrog kuv nyob,
   Tsis muaj dabtsi nyhia tau kuv kev kaj siab, uas nyob hauv koj.

Koj yog tug muaj kev hlub, koj yuav tiv thav kuv vim yog kuv thov koj,
   Mus nyob ntuj ceebtsheej nrog rau koj, koj yog tug Vajtswv.
Tsis ntev koj yua kaw tes dej num hauv ntiajteb, ntseeg thiab qhuas koj xwb.
   Kuv vam kev cias siab nyob rau ntawm koj ib leeg xwb.
(“Jesus, I My Cross Have Taken,” by Henry F. Lyte, 1793-1847).

Nej zaum tau.

Kuv tsis tau npaj tias yuav qhia zoo li no kiag li! Kuv muaj sau tseg cia tias yuav qhia zoo licas, kuv mam los pib nrhiav cov ntsiab lus, los txog rau hnub rau no, thaum kawg, kuv thiaj los npaj lub ntsiab lus no “txhua yam hauv ntiajteb ploj tag mus” Thov sawv ntsug! Kuv ntseeg tias no yog cov lus qhia txog Aplahas thiaj Ixaj yuav zoo tshaj los hais txog yam li kuv tau npaj tseg!

Dr. HeHaan hais tias, “Cov lus ntawm no qhia kom peb paub txog ob lub ntsiab lus, Ixaj yog daim duab qhia txog Yexus xwb, Ixaj tug kheej [yog neeg txhaum] cheem tsum lwm tug luag tuag theej nws qhov chaw, yog li daim duab no thiaj hloov ntawm Ixaj los ua Yexus, los tuag theem Ixaj” (ibid., p. 141). Saib rau nqe 13,

“Aplahas thiaj tsa qhov muag saib thiab sim saib tom nws qab muaj ib tug menyuam yaj raug khi cia tom hauv paus ntoo” (Chivkeeb 22:13).

Nco ntsoo cov lus “los theej [los sis qhov chaw] nws tug tub” yog daim duab qhia txog Tswv Yexus tuag theej nws qhov chaw, tug neeg txhaum qhov chaw. Tug menyuam yaj los tuag theej Ixaj yog hais txog Yexus los tuag theej koj tej kev txhaum saum tug ntoo Khaublig, Yexus, “nws ris peb tej kev txhaum rau ntawm nws lub cev saum tug ntoo [Khaublig ntoo]” 1 Petus 2:24

Kuv thov kom koj los cia siab rau Yexus, rau lub sijhawm no, Nws qhov kev tuag saum ntoo Khaublig yog theej koj tej kev txhaum, thiab Nws cov Ntshav ntws saum ntoo Khaublig yuav ntxuav koj tej kev txhaum – rau lub sijhaw koj los cia siab rau nws tag koj lub siab. Tsuas yog cia siab rau Nws xwb. Tsuas yog cia siab rau Nws xwb. Tsuas yog cia siab rau Nws xwb. Nws yuav cawm koj. Nws yuav cawm koj. Nws yuav cawm koj. Nws yuav cawm koj tam sim no. Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Chivkeeb 22:1-14.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Is Your All on the Altar?” (Elisha A. Hoffman, 1839-1929).


TXHEEJ TXHEEM

KAWM TXOG APLAHAS THIAB IXAJ LUB NEEJ

(ZAJ LUS QHIA # 85 HAUV CHIVKEEB)
LIFE LESSONS FROM ABRAHAM AND ISAAC
(SERMON #85 ON THE BOOK OF GENESIS)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Au, tug neeg ruam thiab lub siab nyhav rau qhov kev ntseeg cov lus uas cov cev Vajtswv txojlus tau hais tseg lawm, Vajtswv thiaj pib txhais Vajluskub txhua qe rau lawv mloog pib puas thaum Mauxes thiab cov cev Vajtswv lus” (Lukas 24:25, 27).

(Yaxayas 7:14)

I.   Ib, diam duab no qhia txog kev sim siab rau cov ntseeg,
Chivkeeb 22:1, 2; Yakaunpaus 1:13; Chivkeeb 12:1; 13:1-8;
17:17, 18; 22:1, 2.

II.  Ob, Aplahas yog daim duab qhia txog Vajtswv Vajleejtxiv,
Chivkeeb 22:9; Loos 8:32; Yauhas 3:16; Chivkeeb 22:2.

III. Peb, Ixaj yod daim duab qhia txog Yexus, Filipis 2:8; Chivkeeb 22:6;
Yauhas 19:17, 18; Chivkeeb 22:7, 8, 9; Yaxayas 53:7;
Chivkeeb 22:10, 12, 13; 1 Petus 2:24.