Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV SIB TAWM TSAM KOM COV NTSEEG NYOB TAU!

LUS QHIA TXOG DR. R. L. HYMERS, JR.

THE FIGHT FOR LIVING CHRISTIANITY!
AN INTRODUCTION OF DR. R. L. HYMERS, JR.
(Hmong)

Los ntawm Kl. John Samuel Cagan
by Mr. John Samuel Cagan


Nyob rau teebmeem loj yav tag los yog tshwm sim rau cov neeg uas ntseeg lwm yam tshaj qhov ntseeg nws tug kheej. Keeb kwm tsis yog nyob rau ntawm lwm tug, yog nyob rau ntawm qhov hais tias puas ua teeb meem rau koj, muaj coob tug uas tsis kam ua dab tsi vim qhov ntshai tias yuav ua tsis tau, muaj ib txhias tsis tau txais ib yam dab tsi zoo kiag li vim yog qhov tsis kam pib kiag li, thiab yog cov neeg uas tsis kam hloov dab tsi, ua tsis tau dab tsi rau lub ntiajteb, cov neeg zoo li no tsis muaj qhov yuav vammeej tau vim yog zoo li tug neeg uas tuag lawm, nyob rau lub sijhawm zoo li no Vajtswv kuj tau tsa Dr. Hymers.

Feem coob cov neeg uas mus ua Vajtswv tes dej num yog cov neeg uas yeej txhawb rau txhua qhov hauj lwm, zoo li Dr. Hymers nws yeej them nqe kawm ntawv los ntawm nws tug kheej los ntawm kev ua hauj lwm tsis hais nruab hnub hmo ntuj, tsis tau kev txhawb zog los ntawm nws tsev neeg thiab phooj ywg kiag li, tiam sis nws npaj nws lub zeem muag yuav ua Vajtswv ib tug tub txib, txawm yuav ntsib teeb meem loj li cas yuav ua kom tiav, nws yeem tiv kev txom nyem nraug Ntxwnyoog sim siab kawg vim qhov los ua ib tug qhia Vajtswv Txoj lus, Dr. Hymers ua tau siab ntev los qhia qhov tseeb txog Vajtswv, Dr. Hymers tau npaj lub homphiaj los qhia tseeb.

Dr. Hymers ntseeg qhov tseeb txog Vajtswv txoj lus thiab tiv thaiv qhov no heev, nws yogi b tug neeg uas tsis nyiam qhov dag, nov yog yam nws ntsib nyob hauv nws lub neej, nws sawv los tiv thaiv Vajtswv txoj lus thaum muaj cov neeg los hais lus thuam Vajtswv Txojlus nyob rau lub sijhawm nws tseem kawm Vajluskub, Dr. Hymers sawv los tawm tsam cov neeg uas txhais Vajtswv Txojlus raws li lawv lub siab nyiam, Nws tau sawv los sawv ntawv tawm tsam cov neeg no txog qhov uas lawv dag txog Vajtswv Txojlus, muaj ib zaug nws rau hu mus ntsib tug Xibhwb loj uas saib xyua lub tsev kawm Vajluskub txog qhov uas nws pheej tiv thaiv phau Vajluskub, Dr. Hymers yeej tsis cav ib los, tiam sis nws yeej sawv ruaj kho kho rau qhov tiv thaiv Vajluskub no.

Muaj ib txhia thuam, muaj ib txhia cem, muaj ib txhia kwj ntseeg raws, tiam sis Dr. Hymers yog tug neeg uas sawv los tawm tsam, vim qhov nws ntseeg txog qhov tseeb ntawm Vajtswv Txojlus, txawm yog qhov no ua rau ib txhia tsis txaus siab los nws yeej tsis ntshai, Dr. Hymers nws yeej tsis ntshaw qhov ua kom neeg qhuav, nws yog tug neeg uas nyiam qhov tseeb thiab kev sib hwm xeeb.

Lub sijhawm thaum Hollywood uas yeej-yaj-kiab txog qhov ntaus Yexus lub phlu, Dr. Hymers saib thiab quaj txog qhov lawv ntau tug Cawmseej lub phlu, vim qhov no nws thiaj raug tawm tsam, muaj ib txhia tau sawv ntawv los tawm tsam nws thiab, tiam sis nws tiv thaiv tug Tswv Yexus! Rau cov neeg uas tseem tsis tau ntseeg, yog li no qhov Dr. Hymers uas ntawm puas leej yog muaj tseeb.

Lub sijhawm thaum neeg tsos cov cia poj niam los “tua cov menyuam hauv plab” Dr. Hymers yeej tsis pom zoo txog qhov no, vim no yog ib qhov kev tua neeg, muaj ib txhia tseem muaj nyiaj mus rau cov koom haum pov zoo txog qhov no tiam sis yog Dr. Hymers, Nws thiab kuv txiv ob tug tau mus nyob tawm tsam qhov no rau ntawm lub tuam tsev uas luag tso nrho cov menyuam hauv plab, muaj ib txhia tseem mus hais tub ceevxwm tuaj ntes ob tug, Dr. Hymers yeej ruaj khov kho rau qhov nws ntseeg no, nws tsis tau coj zoo li tug menyuam yauv los sis qhov hais tias poj niam yeej muaj cai ua li ntawd, nws coj nws pawg ntseeg tawm tsam qhov kev tua muenyuam hauv plab, nws yeej sawv ruaj khov kho tawm tsam qhov no.

Tseem muaj kev tawm tsam nyob peb pawg ntseeg, vim “cov thawj coj yav tag los” nyob rau peb pawg ntseeg yav tag los coj 400 tug tswvcuab tawm khiav mus, peb pawg ntseeg yuav los plam lub tuam tsev no, peb pawg ntseeg yuav luag raug kaw, muaj ib tug xibhwb twb hais kom Dr. Hymers mus ua xibhwb nyob rau ib pawg ntseeg uas loj tshaj pawg no, Nws hais kom Dr. Hymers khiav tawm ntawm pawg ntseeg uas muaj teeb meem no! Nws hais tias “Nov yog zaum kawg uas koj yuav khiav tawm” coob tug xibhwb yeej khiav tawm, coob tug tawm khiav vim yog nyiaj txiag – Dr. Hymers nyob ntxiv! Dr. Hymers yeej tiv thaiv pawg ntseeg no, vim yog tseem muajk cov neeg uas ncajncees rau kev ua haujlwm thiab nyiaj txiag, nws thiaj li tseem muaj ib pawg ntseeg nyob rau hauv plawv nroog Los Angeles! Nws sawv los tuav pawg ntseeg kom nyob ruaj khov kho zoo li Winston Churchill sawv tawm tsam Hitler nyob rau thaum pluas tsov rov los uas yog Western Civilization.

Dr. Hymers yog tug neeg uas sawv los tsim kho pawg ntseeg no. Dr. Hymers yeej ib txwm hais tias pawg ntseeg loj hloj yog lub homphiaj los ntawm nws lub neej. Nws tsis yog hlub pawg ntseeg no xwb, tiam sis tag nrog txhua pawg ntseeg hauv ntiajteb, pawg ntseeg yog qhov tseem ceeb rau ntawm nws, nws lub neej yog rau pawg ntseeg xwb, nws lub neej yog nyob rau ntawm Yexus xwb zoo li tug neeg uas khiav mus kom txog tug ciam tom ntej thiab yuav tsum yeej xwb, nws paub tias cov ntseeg yog Yexus tug nkauj nyab, nws thiaj thov Vajtswv, tawm tsam, thiab qhov qhov zoo raug cov ntseeg xwb.

Txawm ib txhia yuav tsis nyiam tis totaub nws los, Protestant ntau tug thawj coj yeej txhawb Dr. Hymers txog qhov kev ntseeg Vajtswv no heev, ib qhov ntawd yog hu uas “The Biblical Evangelist,” Dr. Robert L. Sumner. Nws yeej tau kev txhawb zog los ntawm cov thawj coj uas nyob rau tiam 20th century no. xws li Dr. Sumner paub nws zoo hev. Dr. Sumner thiaj li sau txog Dr. Hymers li no.

“Dr. Hymers yog tug neeg uas siv zog qhia cov lus hais txog Tswv yexus heev, nws yog tug tshaj tawm, qhia Vajtswv Txojlus rau pawg ntseeg nyob rau hauv nroog Los Angeles, yog tsis yog lwm yam, kuv thiaj hais kom nws txhob mus nyob rau lwm qhov lawm…kuv ua tsaug thiab thov qhuas nws uas sawv los qhia qhov tseeb raws li nws tau ntseeg, txawm yog muaj neeg tawm tsam nws, Robert Leslie Hymers yog ib tug ntseeg uas nyob ruaj khov rau ntawm Tswv Yexus! Nws tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo nyob rau lub nroog uas muaj kev phem kev qias thia ua tshaj tawm rau lwm haiv neeg – uas nyob rau lub nroog ntawd, nws cov lus qhuab qhia tseem muab txhais uas ‘lus’ Xapees thiab lus Suav.

Yog tug qhias Vajtswv Txoj lus tau ntau xyoo, Dr. Sumner hais txog Dr. Hymers tias yog tug uas muab nws lub neej tag nrho los ua Vajtswv num!

Dr. Hymers yog tug uas muaj lub zeemmuag zoo, nws tseem hais tias txaus yog lub sijhawm ua saib zoo li tsis muaj kev vam, Vajtswv tseem ua tau haujlwm ntau yam, nws tseem muab nws cov lus qhuab qhia tso rau neeg tau nyeem tau siv rau lawv tej pawg ntseeg, nws yog tug uas coj txoj Moo Zoo rau lub tebchaws no thiab thoob plaws ntiajteb.

Nws cov lus qhuab qhias npaj qhia raws txheej txheem, nws xav kom nws cov lus qhuab qhia pab rau cov neeg nyob rau lwm lub tebchaws uas tseem tsis tso cai siv phau Vajluskub, yog li no nws thiaj li muab nws cov lus los sau ib lo zuj zus rau neeg tau nyeem, cov xibhwb feem coob tsis hloov yam lawv tau npaj tseg ntev los lawm, tiam sis Dr. Hymers yog tug uas muaj lub zeemmuag, xyoo tom qab, Dr. Hymers cov lus qhuab qhia raug txhais yuav luag txhua haiv lus thoob ntiajteb thiab muaj txog li ntawd ib plho tug neeg mus nyeem cov lus qhuab qhia no nyob rau xyoo 2016 dhau los no.

Yog tug xibhwb uas pom txog txhua haiv neeg qhov kev cheem tsum, Dr. Hymers tau pib muab nws cov lus coj los txhais uas lwm yam lus ntev los lawm, thaum pib tsuas yog txhais ua ob peb hom lus xwb, tiam sis nws muaj lub zeem muag yuav muab txhais kom tau txhua yam lus thoob ntiajteb.

Lub sijhawm no Dr. Hymers cov lus qhuab qhias raug txhais ua 35 hom lus! Cov lus qhuab qhias pab ntau tug xibhwb thoob plaws ntiajteb, lawv muab coj los qhias coj neeg los cuag Yexus, qee tug tseem muab coj los siv qhuab qhia rau pawg ntseeg, yog li no cov lus uas raug txhais 35 hom lus thiaj li tseem ceeb heev, tiam sis qhov tseem ceeb yog Vajtswv ua tug siv cov lus no raug cov ntseeg nws thoob lub ntiajteb.

Txawm yuav muaj neeg tawm tsam los, Dr. Hymers tseem ruaj kho rau Vajtswv, Nws qhia cov lus hais txog Yexus, txawm yog ib txhiab twb hnov qab lawm, nws qhia zoo li cov xibhwb txheej thaum ub, nws ntseeg hais tias qhov uas neeg yuav hloov dua siab tshiab tau yog yuav tsum ntseeg hauv Tswv Yexus, tsis yog tias cia neeg mus mloog lwm tug hais tej yam tsis muaj qab hau.

Lub sijhawm thaum Vajtswv, Dr. Hymers yeej ntseeg hais tias Vajtswv lub hwjchim yuav uas rau kom cov lus thov ntawm muaj tseeb tuaj, txawm yog nyob rau lub sijhawm uas ib pawg ntseeg ua tub sab nyhia tswv cuab ntawm lwm pawg ntseeg, Dr. Hymers tshaj tawm rau cov hluas thiab saib xyuas pawg ntseeg thiab pom tias pawg ntseeg yuav tsum loj hlob rau seem kev ntseeg.

Ib pliag no Dr. Hymers yuav los qhia Vajtswv Txoj Lus, tiam sis ua ntej no Kl. Griffith yuav los hu ib zaj nkauj uas Dr. Hymers nyiam heev “Onward, Christian Soldiers.”

BODY TEXT

KEV TAWM TSAM TXOG HMO ZWJ HNUB

(ZAUM IB QHIA TXOG KEV SIB TAWM TSAM)
THE BATTLE FOR SUNDAY NIGHT
(NUMBER ONE IN A SERIES OF BATTLE CRIES)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub sawv ntxov, Ib hli ntuj 15, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 15, 2017

“Cov phoojywg, thaum kuv siv zog sau ntawv tuaj rau nej txhua txog txoj kev cawmdim rau lwm tug neeg ntawd, kuv kuj pom tau hais tias, kuv yuav tsum sau ntuas nej kom yuav tsum tawm tsam tiag tiag rau txoj kev ntseeg ua tau muab rau cov ntseeg” (Yudas 3).

Kuv yuav pib qhia Vajtswv Txojlus los ntawm hais txog kev tsov rog ua ntej, lub sijhawm ntawd peb yuav tsum “tuav kev ntseeg kom ruaj khov” peb yuav tawm tsam cov neeg qhia yuam kev thiab xyaum hauv peb cov pawg ntseeg.

Nyob rau xyoo 1963 tug nom loj uas yog John F. Kennedy muab Churchill los ua neeg Amelikas, tug nom loj hais li no tias nws yog ib tug neeg tseem ceeb rau kev ua tsov rog, “Nws yog tug neeg uas xa mus ntau rog” Churchill tau hais txog kev ua tsov rog zaum II no li no “Thaum lub ntiajteb muaj kev txawv txav loj, ua rau neeg muaj kev ywj fab ywj fwj, ua raug neeg nyob tsis tiaj tsis tus, khiav rau ub rau no, ua rau neeg tsis muaj kev thaj yeeb, peb kawm tau hais tias peb tsis yog tsiaj, los sis ib yam uas nyob hauv lub ntiajteb.”

Peb tug kheej yeej hla dhau teebmeem ntau yam los, peb tawm tsam, thiab tawm mus pab nyiaj txiag mus rau Npavtiv Qab teb cov lus qhuab qhia yuam kev los sis qhia rau cov tub kawm ntawv, thaum kuv poj niam tseem hluas nws muaj ib plab menyuam, nws tau muab kuv cov ntawv uas sau tawm tsam cov neeg qhia cuav nyob rau tsev kawm Vajluskub nyob rau lub Rooj Sablaj nyob rau Pittsburgh, Pennsylvania. Lawv pom tias kuv poj niam tsis tseem ceeb thiab tseem muaj ib plab menyuam cov neeg phem no tau los nto qaub ncaug rau nws lub plhu, thaum wb rov los txog rau tom wb qhov chaw pw, kuv poj niam nug kuv ib los ua rau kuv teb tsis tau nws, nws nug tias “Robert, cov neeg no ua tau ib tug ntseeg tseeb tau licas?” Saib cov neeg no zoo li ntsujplig phem ua tuaj hauv tub tuagteb tuaj uas tsis yog cov ntseeg Npativ Qabteb, lawv chim rau nws thaum kuv poj niam coj cov lus cuav uas muaj ib tug xibhwb qhia hauv tsev kawm ntawv hais li no tias Yexus lub cev tsis tau sawv hauv qhov tuag rov qab los – tiam sis yog neeg zoo li Mauxes, thiab zoo li xibhwb Povlauj, thiab tsis yog qhia los ntawm cov Thwjtim, tiam sis nws yeej muab cov ntawv no yais mus rau yav tom nej – txog rau thaum peb kov yeej Ntxwnyoog lub hwjchim uas siv cov neeg no, thov Vajtswv pab kom peb yeej nplua rog no!

Tseem muaj ib pab neeg tau sib sau nyiaj (nyias muab los ntawm nyias tug kheej) los tawm tsam qhov uas tua cov menyuam hauv plab – tiam sis zoo li lawv tsuas sau nyiaj rau lawv tug kheej, peb xa peb cov neeg mus rau lub chaw uas rho menyuam hauv plab no! Muaj ib zaug Dr. Cagan thiab kuv wb mus rau ntawv lub tsev kho mob no, muaj neeg coob tuaj vij peb, tiam sis thaum peb tsis ua dabtsi, lawv cia li khiav mus tag lawm, thov Vajtswv pab peb, peb yeej nplua rog no!

Thaum Lew Wasserman, lub tuam txhaj ua yeeb-yaj-kiag uas yog Universal Pictures, ua tau ib zaj yeeb-yaj-kiab txog Yexus muaj kev plees kev yig nrog rau tug poj niam uas yog Malis Makadalas, peb tau mus tawm tsam rau nram lub tsev uas yog Wasserman uas yog nyob rau Beverly Hills, peb qhov kev tawm tsam zaum no raug sau tawm ua xovxwm tawm thoob plawv ntiajteb, nyob rau tebchaws England, Spain, Israel, thiab Fabkis, thiab tseem muaj cov neeg tawm tsam zaj yeeb-yaj-kiab no nyob rau Greece! Peb qhov kev tawm tsam zaum no tseem raug tso rau TV tau ob lim tiam – txhua hmo! Tom qab ntawd Universal Pictures tsis kam ua yeeb-yaj-kiab ua phem txog Yexus li no ntxiv lawm! Vim Vajtswv pab peb thiaj li nplua rog no!

Thaum ib tug txiv neej uas yog Peter S. Ruckman peb qhia phau Vajluskub uas yog King James yeej sau tsis yuam kev vim yog txhais raws li lus Kislis thiab lus Henplais, coob pawg ntseeg tau tawm tsam Ruckman thiab, kuv sau ib phau ntawv hu tias “Ruckmanism Exposed” – muaj cov ntseeg ntau tug tau nyeem, niaj hnub nim no zoo li twb tsis siv lawm, vim yog phau ntawv no, uas koj mus nyeem tau rau ntawm Ruckmanism, vim Vajtswv pab peb thiaj yeej nplua rog no thiab!

Tom qab ntawd Richard Olivas coj ib pab neeg txog li ntawd 400 leej tawm hauv peb pawg ntseeg mus, peb pawg ntseeg yuav tsum them lub tuam tsev $16,000 txhua lub hli los ntawm kev muaj ib feem kaub thiab lwm yam, thaum peb tau lub tuam tsev no Olivas tseem npaj yuav rhuav tshem peb thia, vim yog Vajtswv peb yeej lawm!

Tiam sis niaj hnub nim no peb tseem yuav muaj ntau yam uas tseem yuav tawm tsam loj tshaj no – muaj tej yam uas yuav rhuav tshem peb cov pawg ntseeg, kuv qhov hauj lwm yog yuav tsum ceeb toom rau nej paub txog tej yam yuav rhuav tshem peb pawg cov ntseeg, yog cov lus qhia cuav uas yog Laodiceanism, vim lawv qhia tias peb yuav tsis txhob muaj kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj lawm, peb yuav tsum “siv zog ntso” los tawm tsam cov lus qhia cuav no” (Yudas 3), peb yuav tsum sawv tawm tsam.

“Thaum tug nraug vas los, lawv tsawg zog tag lawm” (Mathais 25:5).

Zoo li cov lus sam hwm saum no lost seem hais cem peb – peb yuav tsum tawm tsam – thiab kom cov neeg uas mloog peb hais thiaj yuav dim.

Kaw kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj yog yam uas ua rau cov ntseeg Npativ ntsib teeb meem los tshaj plaws, cov ntseeg Npativ Qabteb thiab cov Npavtiv uas tsis zwm rau lej twg “progressive” tej pawg ntseeg uas yog BBFI thiab txawm yog cov ntseeg uas yog Bob Jones los kaw lawv qhov kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj – thoob tebchaws Amelikas ib qhov rau ib qhov, kev pehawm Vajtswv yav tsaus ntuj tsuas zoo li yam uas dhau los lawm xwb.

Qhov no qhia tias peb cov ntseeg tam sim no mob seem ntsuj plig lawm, zoo tug mob uas kho tsis paub zoo, tis muaj tug kws kho mob twg yuav kho tau zoo li lawm, zoo lus qhuab qhia no zoo li tug kws kho mob, peb yuav los saib cov neeg muaj mob (cov ntseeg uas kaw lawv qhov kev pehawm rau yav tsaus ntuj) thiab saib mob tias los qhov twg los – ua tib zoo kho – yog cov tshuaj los kho, muaj plaub yam uas yog teeb meem los rau peb cov ntseeg.

I. Ib, kawv kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj tsuas yog tiam tam sim no xwb uas yog nyob rau cov ntseeg Progestant.

Cov ntseeg uas yog Metosdis kaw lawv qhov kev pehawm Vajtswv yav tsaus ntuj rau xyoo 1910, cov ntseeg uas Presbyterians pib kaw lawv qhov kev pehawm Vajtswv yav tsaus ntuj rau xyoo 1925, cov ntseeg Amelikas Npative (lub npe qub thaum ub yog Npative Qaum teb” pib lawv qhov kev pehawm Vajtswv yav tsaus ntuj rau xyoo 1945, Npative qab teb pib kaw lawv qhov kev pehawm Vajtswv yav tsaus ntuj rau xyoo 1985, yog li no Methodists, Presbyterians thiab American Baptists yog cov ntseeg uas ntseeg Vajluskub zoo li cov ntseeg uas yog Fundamental Baptist tsuas yog “pib los” qhia txog lawv tej pawg ntseeg xwb tsis hais txog Yexus.

Los sis rau cov pawg ntseeg uas yog Metosdis, Presbyterians thiab American Baptists nyob rau niaj hnub nim no! lawv cov tswvcuab ploj txhua xyoo, lawv cov tswv cuab yeej poob txog li ntawm ib puas ib txhiab nyob rau xyoo 1900, saum txheeb pawg ntseeg raug kaw, tsis muaj kev pehawm Vajtswv kiag li lawm, cov ntseeg tsuas yog tsaws zuj zus.

Niaj hnub nim no cov ntseeg Npativ tseem ntseeg hais tias lawv nyob rau lub sijhawm uas tatom “tiam ntsib kev puas tsuaj” uas zoo li mus raws cov ntseeg uas yog Metosdis, Presbyterians thiab American Baptists. Npavtiv is tug xibhwb uas yog Jim Baize, nyob rau San Diego, California hais tias “kuv coj yooj yim! Kuv twb kaw peb qhov kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj lawm!” Nws xav hais tias qhov no yuav pab nws pawg ntseeg, tiam sis kuv xav tias qhov no coj kev puas tsuaj los rau nws pawg ntseeg xwb, kuv hu cov xibhwb no hais tias yog tug neeg ntxeev siab – coj kev puas tsuaj rau Yexus lub cev! Tug xibhwb no uas zoo li peb cov neeg thaum ub uas uas yog hu tias “lam tau lam ua” lub sijhawm no cov ntseeg Npavtiv plam cov ntseeg txog li ntawd 200,000 rau rau txhua xyoo, ib qhov teeb meem loj yog lawv kaw kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj.

Winston Churchill hais li no tias “Kawm keebkwm! Kawm keebkwm!” Nws hais tias “Koj yim pom yav tag los meej zoo licas, yim huab ua rau koj pom yav tom ntej meej tshaj npaum lintawd,” yog li no thiaj yuav tsum paub txog “cov ntseeg yav tag los” uas yog cov Protestant thiab Npativ thaum tso lawv qhov kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj, lawv thiaj yog cov ntseeg uas tuag lawm.

Niaj hnub nim no qhov uas yog hu tias “cov ntseeg yav tag los” tsawg zuj zus tshaj yav tag los lawm, ib, vim yog lawv tso qhov kev thov Vajtswv tseg lawm, tom qab ntawd lawv tso qhov kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj, lawv cov ntseeg thiaj li tsuag zuj zus mus li lawm.

II. Ob, kawv kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj vim yog teebmeem los ntawm “decisionism.”

Zoo li peb tau nyeem nyob rau phau ntawv, Tso kev ntseeg tseg, Charles G. Finney qhov kev qhia uas yog “decisionism” nyob rau Protestant thaib Npativ pawg ntseeg nyob rau tiam 19th century, Finney qhov kev qhia uas yog “decisionism” los hloov Npativ qhov kev qhia uas yog hais txog Vajtswv ua kom neeg hloov dua siab tshiab uas yog los ntawm “txiav txim rau Yexus” tsuas yog thov Vajtswv zoo li cov Protestant thiab Npativ muaj neeg los ntseeg coob zuj zus rau yav tag los, cov neeg uas tsis tau yug dua tshiab yeej tsis kam mus pehawm ob zaug – yog li no kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj thiaj li tsis muaj li lawm, vim yog lawv mus nyob li Finney lawm, cov neeg uas tsis tau hloov dua siab tshiab yeej tsis kam tuaj pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj! Zoo li ntseeg uas yog “conservative” nyob rau tebchaws Amelikas.

Cov pawg ntseeg Npative uas thaum kuv tau mus koom thaum tseem yog menyuam yaus tam sim no tsis muaj ib tug twg yuav tuaj pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntsuj lawm peb paub tau hais tias no yog cov neeg uas tsis ntseeg tiag tiag, los sis tsis tau hloov dua siab tiag, tiam peb cov pawg ntseeg yeej mus deb heev li lawm, peb cov hluas tuaj koom pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj cooj tshaj plaws thiab zoo tshaj plaws kev hu nkauj los zoo heev, peb qhia Vajtswv txoj lus tau zoo heev.

Peb pawg ntseeg tam sim no, txhua tus yeej tuaj pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj, kuv ntseeg hais tias vim yog peb cob peb cov neeg tau zoo heev, kuv ntseeg hais tias peb cov ntseeg tswv cuab yeej yog cov uas hloov dua siab tshiab tiag tiag ua ntej lawv yuav los ua tswvcuab rau peb, vim kuv qhia kom lawv yuav tsum hloov dua siab tshiab tiag ua ntej muab lawv ua kev cai rau dej!

“Decisionism” uas rau kom peb muaj cov tswv cuab uas tsis hloov dua siab tshiab – tam sim no peb tabtom them qho no, lawv tsis xav tuaj pehawm Vajtswv rau hnub kaj lawv tsis dim! Nov yog ib qhov uas ua rau cov Npativ Qab teb plam cov tswvcuab tag husi!

III. Peb, kawv kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj vim yog coob tug tsis kam tuaj koom.

Kuv ntseeg tias qhov phem yuav muaj ntau tshaj qhov zoo, kuv tsuas muab qees yam coj los hais rau ntawm no xwb.

1.  Pawg ntseeg uas kaw lawv cov hnub hnub kaj tsaus ntuj pab qhib lub qhov rooj rau lawv cov neeg mus xyuas lwm lub koom txoos uas yuav coj lawv yuam kev lawm. Ib tug qhia Vajtswv lus uas nyuam qhuav kaw nws lub hnub zuj hnub tsaus ntuj kev pab cuam hais tias, "Nws thiaj li los tso kuv mus rau lwm lub koom txoos." Nws xav tias nws yog zoo kawg nkaus uas tam sim no nws yuav mus tau hnov lwm xibhwb nyob rau hnub Sunday tsaus ntuj. Tab sis kuv xav tias, "Yuav ua li cas txog nws cov neeg? Yuav tsis yog ib co ntawm lawv muaj tib lub tswv yim? "Thiab yog dab tsi yuav tshwm sim rau cov neeg? Nco ntsoov, qhov zoo tshaj plaws cov neeg yuav tseem xav mus rau hnub Sunday tsaus ntuj. Tab sis qhov twg yuav lawv mus? Yuav yog lawv mus rau lub charismatic lub tsev teev ntuj cia rau hauv txoj kev? Yuav lawv yuav coj yuam kev lawm los ntawm ib tug tshiab-tug qhia Vajlugkub nrog ib tug "ntse" cov lus, uas nws lub tsev teev ntuj yog cia li nyob ib ncig ntawm lub ces kaum? Kuv hais tias ib txhia ntawm lawv yuav - thiab hais tias peb yuav poob ib co ntawm qhov zoo tshaj plaws cov neeg yog hais tias peb kaw peb hnub Sunday tsaus ntuj kev pab cuam.

2.  Pawg ntseeg uas kaw lawv cov hnub kaj tsaus ntuj pab tsis tau ib lub ntawm cov loj tshaj tawm txuj ntawm lub lim tiam. Ib tug preacher hais rau kuv hais txog ib pawg ntseeg uas tau kaw lawv cov hnub kaj tsaus ntuj kev pab cuam. Tiam sis, lawv muab cov neeg ib tug nyuaj tom qab thaum sawv ntxov kev pab thiab ces coj lawv rov qab mus rau hauv lub rau lwm cov kev pab. Hais tias txoj kev rau cov neeg tau mus tsev los ntawm 2:00 teev tav su. "Lawv tau ntau npaum li phau Vajlugkub," cov qhia Vajtswv lus hais rau kuv. Tab sis yog tib lub hom phiaj ntawm hnub kaj tsaus ntuj mus rau "muab rau lawv Vajlugkub Npaiv Npaum ntxiv"? Tsis yog, nws tsis yog! Rau ntau xyoo zoo tej pawg ntseeg ua lub hnub Hnub kaj tsaus ntuj kev pab cuam ib qho kev tshaj tawm lub rooj sib tham. Kuv ntseeg tias qhov no yog ib tug kuj zoo kawg thiab muaj zog cov ntsiab lus ntawm Npavtiv pawg ntseeg nyob rau hauv lub dhau los lawm. Cov neeg raug txhawb kom coj yuam kev cov txheeb ze, cov phooj ywg, thiab acquaintances hnov lub Moo Zoo rau hnub Hnub kaj tsaus ntuj. Nws muab cov zoo ntawm lub tsev teev ntuj txhua hnub kaj tav su mus rau "ib puag ncig mus txog" ib tug poob tus neeg rau yav tsaus ntuj cov kev pab. Koj muaj peev xwm muab cov neeg ib tug noj mov tom qab thaum sawv ntxov kev pab cuam, raws li los ntawm ntau kawm Vajlugkub, tab sis nws txav lub evangelism uas pab kom lawv muaj li peb pawg ntseeg Npavtiv nyob rau hnub Kaj tsau ntuj! Ib tug xibhwb uas phooj ywg ntawm kuv hais rau kuv yuav ua li cas ib tug ntawm cov muaj zog cov txiv neej nyob rau hauv nws pawg ntseeg tuaj raws li ib tug tshwm sim ntawm "xa me nyuam rov nyob rau hauv" on ib hnub Sunday tsaus ntuj kev pab thaum nws tau ploj lawm. Yuav ua li cas muaj coob tus neeg zoo li nws koj yuav poob yog tias koj nco no kuj zoo kawg tug tshajtawm sijhawm los ntawm kev kaw cov kev pab koj rau hnub kaj tsaus ntuj?

3.  Cov ntseeg uas kaw lawv cov hnub kaj thaum yav tsaus ntuj cov kev pab cuam poob ib tug zoo kawg li lub sijhawm ntawm xeeb thiab discipling tub ntxhais hluas. Cov tub ntxhais hluas xav mus tawm thaum hmo ntuj. Nco ntsoov tias, kaw lub hnub hnub kaj tsaus ntuj kev pab cuam yuav tsuas rov hais dua rau cov neeg laus, uas xav mus yuav tsev, mus saib TV, thiab mus pw ntxov. Nws yog feem ntau cov txij nkawm thiab cov neeg laus uas tsis xav hnub kaj hmo ntuj cov kev pab cuam. Tab sis cov tub ntxhais hluas yuav tsis paub yuav ua li cas nrog rau lawv tus kheej. Kuv ntseeg hais tias lub zos lub tsev teev ntuj yuav tsum yog ib tug "ob lub tsev" rau cov hluas thiab cov hluas. Kuv ntseeg hais tias lub neej yav tom ntej ntawm peb lub tsev teev ntuj yog nrog lawv. Cov neeg laus tej zaum yuav xav mus tsev ntxov. Tab sis lub neej yav tom ntej ntawm lub tsev teev ntuj yog nyob rau hauv lub ob txhais tes ntawm cov neeg uas yog tub ntxhais hluas. Kuv ntseeg hais tias lub hnub hnub kaj tsaus ntuj kev pab yuav tsum tau tshwj xeeb tshaj yog tsim los nrog cov tub hluas ntxhais hluas nyob rau hauv lub siab. Peb yuav ntes cov xim, yeej lawv los rau Tswv Yexus, thiab cob qhia lawv cov kev pab cuam nyob rau hauv lub zos lub tsev teev ntuj, yog hais tias peb muaj cov tub ntxhais hluas-taw qhia kom paub cov kev pab cuam nyob rau hmo hnub kaj. Nyob rau lwm cov tes, yog hais tias peb kaw cov Sunday thaum yav tsaus ntuj cov kev pab, peb cov pawg ntseeg yuav sai sai no muaj tsuas yog ib tug puv tes ntawm cov laus tej nrog xiav plaub hau, nyob rau hauv ib tug yuav luag-empty lub tsev teev ntuj lub tsev rau ib teev xwb nyob rau hnub Sunday thaum sawv ntxov - ib yam li cov Methodist lub tsev teev ntuj nyob ib ncig ntawm lub ces kaum - uas tau muab nws cov hnub hnub kaj tsaus ntuj kev pab tsib caug los yog rau caum xyoo dhau los. Kuv ntseeg hais tias lub koom txoos uas muab lawv thaum yav tsaus ntuj cov kev pab yuav tsum nyob rau hauv tib lub mob ib ob peb xyoos los ntawm tam sim no tsuas yog peb tsom peb tshaj tawm txoj xov rau cov hluas txhua hnub hnub kaj tsaus ntuj!

IV. Plaub, kawv kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj yog qhov ua rau tsis muaj roo txhawb siab.

Kuv pom tau qhov no, tiam sis kuv kuj nyeem keebkwm ntawm rooj txhawb siab ntau heev kawg nkaus lawm tias yeej tshwm sim rau yav hmo ntuj, qhov tseeb Vajtswv ua tug tso qhov no los rau pehawm Vajtswv!

Dr. A. W. Tozer tau ib cov lus hu tias “Yug tom qab ib tag hmo” los yog “Born after Midnight” nws hais tias,

Muaj ib cov lus tseeb uas ntseeg hais tias rooj txhawb siab yog tshwm tom qab ib tag hmo…los rau cov neeg uas lawv pom txog lawv tej kev txhaum txaus txaus lawm…tshaj qhov uas neeg yuav paub tau [rooj txhawb siab] tsawm sim tom qab ib tag hmo: nyob rau The Best of A. W. Tozer, compiled by Warren W. Wiersbe, Baker, 1978, pp. 37-39).

Thov tsis txhob ua ib tug ua dag hais tias kuv tab tom hais tias peb yav tsaus ntuj cov kev pab cuam yuav tsum nco ntsoov mus kom txog rau thaum ib tag hmo.

Txawm li cas los, kuv twb tsis tshua muaj kev pom classical rooj txhawb siab nyob rau hauv ob pawg ntseeg Npativ, uas ua rau pua pua ntawm hloov. Ob leeg muaj yav tsaus ntuj cov kev pab uas mus rau hauv lub hmo ntuj. Ib tug ntawm cov pawg ntseeg ntxiv ob peb txhiab tus neeg nyob rau hauv txog peb lub xyoos ntawm Vajtswv-xa lub rooj txhawb siab. Muaj ntau ntawm cov rooj sib tham mus lig rau hauv lub hmo ntuj. Lwm pawg ntseeg cov ntxiv tshaj li tsib puas cov neeg nyob rau hauv peb lub hlis. Qhov thib ob ntawm cov Vajtswv xa rooj txhawb siab pib nyob rau hauv ib tug hnub kaj thaum yav tsaus ntuj cov kev pab. Tus thawj lub tsev teev ntuj muaj hnub xya hmo cov kev pab thiab lub lim tiam-hmo ntuj cov kev pab cuam zoo li. Nws tej Saum ntuj ceeb tsheej-xa lub rooj txhawb siab!

Yuav cov ob Baptist pawg ntseeg tau muaj xws rooj txhawb siab tej koob hmoov yog hais tias lawv tau kaw lawv cov thaum yav tsaus ntuj cov kev pab cuam? Tsis yog, lawv yuav tsis! Raws li Dr. Tozer hais tias, rooj txhawb siab xwb los "rau cov neeg uas xav kom nws phem heev txaus." Yog hais tias peb xav rooj txhawb siab phem heev txaus, peb yuav tsis kaw cov heev kev pab cuam qhov chaw uas Vajtswv li ntawd feem ntau xa tiag tiag rooj txhawb siab.

Nyob rau ntawm peb tus kheej lub tsev teev ntuj Vajtswv xa ib tug zoo kawg li lub rooj txhawb siab xyoo tas los. Nees nkaum cuaj hluas tau txais kev cawmdim nyob rau hauv ib tug ob peb nights - thiab tau nyob rau hauv peb lub tsev teev ntuj vim hais tias lawv tau hloov siab los ntseeg. Ze li ntawm tag nrho cov rooj sib tham tau tuav thaum hmo ntuj.

Tam sim no kuv yuav hais lus luv luv rau cov neeg ntawm koj nyob ntawm no no thaum sawv ntxov uas tsis tau txais kev cawmdim. Yog koj txhawj xeeb txog raug cawm dim tau? Yog koj txim ntawm koj tej kev txhaum? Koj puas xav kom Yexus los cawm koj los ntawm txoj kev txhaum thiab ntuj raug txim? Ces kuv yuav txhawb kom koj nrog tag nrho kuv lub siab rov qab los hmo no. John Cagan yuav tshaj tawm txoj xov "Cov sib ntaus sib tua rau" Nws yog ib tug cov lus qhuab qhia uas yuav cam koj - ib tug cov lus qhuab qhia uas yuav pab tau koj nrhiav tau Yexus thiab raug cawm dim los ntawm koj tej kev txhaum los ntawm Nws dawb huv cov ntshav! Nco ntsoov tuaj thiab hnov John lub dynamic cov lus qhuab qhia hmo no!

Tab sis yog vim li cas mus tsev tam sim no tsis tau txais kev cawmdim? Tig los ntawm koj tej kev txhaum thiab cia siab rau Yexus tam sim no! Tswv Yexus yuav ntxuav koj los ntawm koj tej kev txhaum txoj cai tam sim no thaum uas koj cia siab rau Nws thiab Nws nyob ib leeg!

Thov sawv ntsug thiab hu zaj nkauj zaj nkauj tooj 7, "Tsis muaj dab tsi Tab sis cov ntshav." Thaum peb hu nkauj, kuv xav kom koj tuaj ntawm no mus rau pem hauv ntej thiab txhos caug thov Vajtswv. Dr. Cagan, John Cagan thiab kuv yuav nyob ntawm no mus li sab laj nrog koj thiab thov Vajtswv nrog koj kom koj raug coj mus rau Tswv Yexus. Rau tsuas yog Tswv Yexus thiaj yuav cawm tau koj los ntawm koj tej kev txhaum los ntawm ntxuav koj huv si nyob rau hauv cov ntshav Nws los cawm tau koj rau tus ntoo khaub lig. Koj tuaj thaum peb hu nkauj. Thov sawv ntsug thiab hu zaj nkauj zaj nkauj 7 nyob rau hauv koj song daim ntawv. Nws yog "Tsis muaj dab tsi Tab sis cov ntshav" thiab nws yog tus naj npawb 7 nyob rau koj zaj kwv txhiaj ntawv.

Dab tsis ntxuav tau kev txhaum? Tsuas yog Yexus cov Ntshav xwb.
   Dab tsis ua kom kuv rov dawb huv tuaj? Tsuas yog Yexus cov Ntshav xwb.
Au! Tau ntxuav kuv tej kev txhaum kom dawb li daus npau,
   Raws kuv paub tsis muaj lwm yam lawm, Tsuas yog Yexus cov Ntshav xwb.

Kuv pom nws qhov kev zam txim no - Tsuas yog Yexus cov Ntshav xwb.
   Tau ntxuav kom kuv dawb huv - Tsuas yog Yexus cov Ntshav xwb.
Au! Tau ntxuav kuv tej kev txhaum kom dawb li daus npau,
   Raws kuv paub tsis muaj lwm yam lawm, Tsuas yog Yexus cov Ntshav xwb.

Tsis muaj dab tsi theej tau kuv - Tsuas yog Yexus cov Ntshav xwb.
   Tsis yog qhov kuv ua zoo - Tsuas yog Yexus cov Ntshav xwb.
Au! Tau ntxuav kuv tej kev txhaum kom dawb li daus npau,
   Raws kuv paub tsis muaj lwm yam lawm, Tsuas yog Yexus cov Ntshav xwb.
(“Nothing But the Blood,” Robert Lowry, 1826-1899).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej mloog lus qhuab qhia Kl. Abel Prudhomme: Yudas 1-4.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
      “Onward, Christian Soldiers” (Sabine Baring-Gould, 1834-1924).


TXHEEJ TXHEEM

KEV TAWM TSAM TXOG HMO ZWJ HNUB

(ZAUM IB QHIA TXOG KEV SIB TAWM TSAM)
THE BATTLE FOR SUNDAY NIGHT
(NUMBER ONE IN A SERIES OF BATTLE CRIES)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Cov phoojywg, thaum kuv siv zog sau ntawv tuaj rau nej txhua txog txoj kev cawmdim rau lwm tug neeg ntawd, kuv kuj pom tau hais tias, kuv yuav tsum sau ntuas nej kom yuav tsum tawm tsam tiag tiag rau txoj kev ntseeg ua tau muab rau cov ntseeg” (Yudas 3).

(Mathais 25:5)

I.   Ib, kawv kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj tsuas yog tiam tam
sim no xwb uas yog nyob rau cov ntseeg Progestant.

II.  Ob, kawv kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj vim yog teebmeem
los ntawm “decisionism.”

III.  Peb, kawv kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj vim yog coob tug
tsis kam tuaj koom.

IV.  Plaub, kawv kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj yog qhov ua rau
tsis muaj roo txhawb siab.