Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YOG VIM LICAS TEBCHAW SUAV THIAJ LI MUAJ WJCHIM!

(ZAJ QHUAB QHIA # 88 HAUV CHIVKEEB)
HOW CHINA BECAME A WORLD POWER!
(SERMON #88 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. C. L. Cagan
by Dr. C. L. Cagan

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Ob hli ntuj 7, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 7, 2016

“Vajtswv foom koob hmoov rau Nau-ees thiab nws cov tub txhua tug thiab hais rau lawv tias cia li muaj menyuam mus thoob ntiajteb” (Chivkeeb 9:1).


Hnub no peb pawg ntseeg los noj Suav lub Pebcaug, Suav lub Pebcaug yog ib lub sijhawm uas yog hnub so thiab tseem ceem tseeb rau cov Suav. Yeej muaj ua Yexus ntej tau ob txheeb xyoo los lawm, lub sijhawm tug Vajntxwv uas og Huag Tiu a tug tsim kom muaj daim kom tswj qhia txog caij nyoog, zoo li cov teb chaws nyob rau sab hnub poob, Suav daim kom tswj qhia txog caij nyoog yeej suav txhua xyoo, Tsis zoo li cov neeg nyob cov tebchaws sab hnub poob, vim Suav cov caij nyoog yog suav ncig raws lib hli, tiam sis cov neeg nyob rau sab hnub poob yog suav raws li lub ntiajteb khiav ncig lub hnub. Qhia tias lub ntiajteb no ncig lus hnub ib xyoo ib zaug, thiaj ua rau muaj caij nyoog, xws li ntuj qhua, caij nplooj ntoo zeeg, ntuj no, caij nplooj ntoo hlav.

Suav cov caij nyoog yog suav raws lub hli khiav ncig lub ntiajteb, tiam sis lub hli tsis yog khiav raws lub ntiajteb zoo tib yam nkaus nyob rau txhua xyoo, qhov no lauj Suav lub peb caug thiaj li noj txawv hnub nyob rau txhua txhua xyoo, zoo li cov neeg Yudas ua kev cai hla dhau, thiab cov ntseeg Vajtswv nyob rau sab hnub tuaj, Suav lub tsiab peb caug yeej poob rau thaj tsam lub ib hli ntuj mus rau lub nruab nrab ntawm lub ob hli ntuj, xyoo no Xyoo Tshiab yog poob rau tag kis, yog Ob hli ntuj hnub tim 8, lawv li kev caij yeej noj mus li ob peb hnub, yog ua kev zoo siab rau lub xyoo tshiab.

Suav lub caij nyoog yog suav hais tia rau caum xyoo thiab xam hais tias yog tsib lwm rau 12 xyoo, yog li no Suav daim ntawv sau txog caij nyoog thiaj li hloov txhua lub 12 xyoo twg, yog muab tsiaj coj los tis npe rau xyoo ntawd xws li, noog – nas, nyuj, tsov, luav, zaj, nab, nees, yaj, liab, qaib, dev, npua. Xyoo no (2016 A.D) yog liab xyoo, yog li no cov tebchaws uas muaj Suav cov neeg ces yeej coj raws li no, xws li Kaulim, Khabmeem, Nyab laj, Mooskauslias, Thaib, Idaunixias, Malaxias, Filipis, Ximkhabpaus, Taijvam, txhua qhov chaw uas muaj suav nyob, txawm yog Yijpoom txog rau xyoo 1873, thaum Yijpoom tig los siv raws cov tebchaws sab hnub poob.

Vajtswv Txojlus qhia txog neeg los cuag Vajtswv coob heev nyob rau tebchaws Suav, Xya puas xyoo ua ntej Yexus yug, Yaxayas tau hais tias “Yuav muaj tshwm nyob rau kev deb, thiab thiab tuaj peb qaum teb thiab sab hnub poob, thiab nyob rau Sinim lub tebchaws” (Yaxayas 49:12), qhov no muaj tseeb thaum cov ntseeg muaj nyob thoob plaws tebchaws Suav, lub sijhawm no muaj tshaj txog ntawm 130 plhom tug ntseeg nyob rau Suav teb “Sinim” ib lo lus siv rau Suav, Dr. Henry M. Morris thiab lwm tug neeg txawj ntse yeej hais tias lo lus “Sinim” zoo Suav tebchaw ntag (The Defender’s Study Bible; note on Isaiah 49:12). Cov lus hais tseg no, tiav rau niaj hnub nim no, txhua lub lim tiam cov ntseeg nyob Suav teb mus pehawm Vajtswv coob tshaj tebchaws Amelikas, Kanadas, thiab Yublaum – tuaj koom uake! Cov tug tub ntxhais hluas Suav pheej tuaj rau peb pawg ntseeg, ib txhia yeej cia saib rau Yexus lawm, thiab peb ua Vajtswv tsaug rau cov neeg no!

Tebchaws Suav muaj keebkwm ntev los lawm, kev vammeej tshwm nyob rau Suav teb, nyob ze rau ntawm tug Dej daj, ob txheeb xyoo ua ntej Yexus yug, nyob rau Vajntxwv Xia qhov kev tswj hwm, teb chaws Suav vammeej nyob rau lub sijhawm uas yog tug Vajntxwv Shang xyoo 1600 ua ntej Yexus yug.

Tom qab Dej nyab ntiajteb los sis Nau-ees tiam uas yog ob puas xyoo, muaj neeg nyob rau Suav teb, Vajtswv tso dej los nyab ntiajteb, ntiajteb raug dej nyab, Nauees thiab nws tsev neeg thiab dim vim yog mus nyob rau lub nkoj, thov nthuav nej phau Vajluskub Chivkeeb 9:1, nyob rau daim 16 hauv phau Vajluskub uas yog Scofield Study Bible, Vajtswv hais rau lawv tias, “cia li muaj menyuam xeeb leej xeeb ntxwv mus thoob ntiajteb” (Chivkeeb 9:1).

Muaj ib txhia yuav xav hais tias, “nov puas muaj tseeb? Puas yuav phim rau Suav li keebkwm? Neeg huaj vam ntawm yim leej mus txog rau saum plhom rau ob puas peb puas xyoo tau licas – Neeg tsim vaj tse nyob rau Suav, Indias, Egypt, thiab lwm qhov tau licas? Tag kis no kuv yuav los teb cov lus no.

Ib, sim xav saib dab tsi tshwm sim ua ntej dej nyab ntiajteb, Tshaj rau txheej xyoo los lawm, Vajtswv hais rau Adas thiab Evas tias, “cia li muaj xeeb leej xeeb ntxwv mus thoob ntiajteb” (Chivkeeb 1:28). Vajtswv hais kom lawv muaj menyuam thoob ntiajteb.

Adas cov xeeb ntxwv nyob puv ntiajteb, lub sijhawm ntawd neeg nyob txog li 800 los sis 900 xyoo, toj toob hau pes zoo nkauj tshaj no. Huab cua thaum ub zoo tshaj no, nag los kuj tsis muaj tej yam huab cua phem ua neeg tso mus rau saum nruab ntug, tsis muaj nag tsuas yog “Huab ya hauv ntiaj teb mus uas rau lub ntiajteb no muaj dej mus rau txhuav qhov” (Chivkeeb 2:6), zoo li cov tsev vov phavyas, ua rau muaj lwg thiab dej. Muaj tsiaj muaj nroj tsuag, thiab neeg ua neej nyob txog li 900 xyoo los sis tshaj, Vajluskub hais tias “Lub sijhawm thaum ub Adas muaj hnub nyoog txog li cuaj pua thiab peb caug xyoo” (Chivkeeb 5:5).

Tiam sis Adas muaj kev txhaum, thuab coj kev txhaum los rau neeg ntiajteb, yog li no Adas tug tub hlo thiaj li tua nws tug kwv uas yog Anpees (Chivkeeb 4:8), Vajtswv hais rau Khaees “Txij lub sijhawm no mus koj yuav khiav loj leeb mus thoob ntiajteb” (Chivkeeb 4:12), Kha-ees khiav tawm “mus nyob rau Nauj lub tebchaws, nyob sab hnub tuaj ntawm lub vaj Eden” (Chivkeeb 4:16). “Lub lub tebchaws” lo lus no txhais “lub tebchaws tshiab” Dr. M. R. DeHaan hais tias “Tej zaum Khaees khiav mus rau tebchaws I-dias thiab Suav thiab lwm qhov” (The Days of Noah, Zondervan, 1971, p. 33). Nws mus tsiv ib cov nroog uas nyob deb nws niam thiab nws txiv (saib Chivkeeb 4:17).

Khaees khiav tawm, Anpees tuag lawm, Adas thiab Avas rov muaj ib tug tub npe hu ua Xem (Chivkeeb 4:25), lawv ho muaj “ntau tug tub thiab ntau tug ntxhais” (Chivkeeb 5:4), nyob rau nws lub neej thaum 930 xyoo, Adas tseem muaj lwm tug menyuam thiab, raws li neeg Yudas Adas thiab Avas muaj 56 tug menyuam!

Xem muaj hnub nyoog 912 xyoo, nws muaj “ib pab tug thiab ib pab ntxhais” (Chivkeeb 5:13, 14). Nyob rau Chivkeeb tshooj kaum tau qhia txog lawv cov npe thiab hnoob nyoog, feem coob nyob txog li 900 xyoo. Lawv muaj menyuam coob, neeg thiaj muaj nyob thoob plaws ntiajteb.

Muaj tau plhom tug neeg, tshaj ntawd lawm thiab nyob rau lub sijhawm dej nyab ntiajteb, lawv khiav mus thoob plaws ntiajteb, Deb nyab thoob plaws ntiajteb vim yog neeg yeej nyob thoob plaws ntiajteb!

Neeg txhaum nyob thoob plaws ntiaj teb, “Vajtswv pom lawv qhov kev phem loj zuj zus thoob plaws ntiajteb, hauv neeg lub siab tsuas yog muaj qhov kev phem nkaus xwb” (Chivkeeb 6:7). “Neeg ntiajteb phem rau Vajtswv, lub ntiajteb puv rau txoj kev phem” vkeeb 6:11).(Chi

Vajtswv txiav txim rau neeg ntiajteb los ntawm xuas dej nyab, dej nyab ntiajteb tau 150 hnub (Chivkeeb 7:24), Nauees thiab nws tsev neeg thiaj dim – yim leej – nyob rau hauv lub Nkoj, cov neeg tuag ntawd poob tub Tuagteb tag, thaum dej nqig, lub nkoj ntawd thiaj los nres rau saum roob Alalas tebchaws Amenias (Chivkeeb 8:4), Thaum Nauees thiab nws tsev neeg mus rau hauv lub nkoj, Vajtswv hais rau lawv tias, “cia li muaj menyuav mus thoob plaws ntiajteb” (Chivkeeb 9:1).

Nov yog cov lus Vajtswv muab rau Adas thiab Evas, yoog los ua raws, neeg tseem nyob tau ntau puas xyoo – tsis ntev dej yuav nyab ntiajteb, ib tsev neeg muaj menyuam txog ntawm li 20, 30 leej.

Sawv ntsug hu zaj nkauj “Praise, My Soul, the King of Heaven.”

Kuv tug ntsuj plig qhuas tug Vajntxwv uas nyob rau saum ntuj
   Nws yog tug kho, zam txim puas muaj leej twg yuav zoo li Nws?
Qhuas Nws! Qhuas Nws! Qhuas tug Vajntxwv nyob mus tag ib txhi.
   (“Praise, My Soul, the King of Heaven,” from Psalm 103;
      Henry F. Lyte, 1793-1847).

Nej zaum tau,

Yooj yim uas yuav khiav mus nyob thoob ntiajteb, dej txias zuj zus tom qab dej nyab ntiajteb, neeg txawj ntse hu hais tias “Ice Age” dej cia li txia ua dej khov, Toj roob hau peg siab tuaj hais txwv los tseem tsis tau tob yooj yim hlas sab Axias tuaj rau Amelikas qaum teb, dej hiav txwv ntawm Lubxias thiab Alaxakaj tsis tob heev, muaj av sib txuav rau ob lub teb uas yog Lubxias thiab Alasxakaj, Neeg txawj ntse tau hais tias neeg “Indias” cov yawg koob – nyob rau Alaxakas mus rau Ameilikas qab teb, thiab cov neeg nyob rau Suav teb.

Ib qhov txaus ntseeg uas qhia tias yog vim licas ob peb puas xyoo xwb ua rau neeg nyob thoob ntiajteb, neeg yeej paub lub ntiajteb no zoo, ua ntej dej yuav los nyab, lawv cov yawg koob twb mus nyob rau Indias, thiab rau Suav teb, lawv paub tias yuav mus tau licas!

Yog li no qhov mus nyob thoob qab ntuj yeej tsis nyuaj kiag li, txawm yuav saib zoo li tsis yooj yim los xij, kuv yuav hais ntxiv mus ntsis rau yav tom ntej, tiam sis lub sijhawm thaum neeg faib mus thoob qab ntuj! Nau-ees cov tub yog Chees, Has, thiab Yafes (Chivkeeb 10:1), Chen yog neeg Semitice cov yawg koob, uas yog cov neeg nyob rau saub nruab nrab tim yav hnub tuaj, Anplahas yog Chees cov xwb ntxwv, mus rau nws tug tub uas yog Ixaj, Anplahas yog leej txiv ntawm cov neeg Arabs, tsis hais cov neeg Yudas thiab neeg Arabs yog neeg Xemitis tag huv si.

Yafes yog yawg koob rau cov neeg uas nyob rau sab tebchaws Yublaum thiab Axias, nws ib tug tub yog Kaumawj, yog yawg koob ntawm cov neeg nyob sab hnub poob, nws tseem tsuav ib tug tub yog Tashis, yog yawg koob rau cov neeg Xapees, thiab ib tug tug uas yog Makos yog yawg koob ntawm cov neeg Lubxias thiab Yukhees, cov neeg uas nyob Suav teb yog Yafes cov xeeb ntxwv.

Has yog cov neeg Hamitic tug yawg koob, yog cov neeg nyob rau tebchaws Afalikas, Has ib tug tub yog Mizraim (Chivkeeb 10:6), npe Henplais yog Iziv, thawj lub tebchaws uas cov neeg Afalikas mus nyob.

Nau-ees cov xeeb ntxwv nyob thoob ntiajteb, tiam sis qhov no tsis yog tias yuav nyob thoob tam sim ntawd! Thaum pib lawv tsis mloog Vajtswv lus, zoo li Vajluskub hais tias “ lub siab [tsis tau hloov dua tshiab] tawm tsam Vajtswv” (Loos 8:7), nov yog neeg lub neej uas tawm tsam Vajtswv, neeg tsis kam mus nyob thoob ntiajteb, dab tsi tshwm tuaj?

Has tseem tshuav ib tug tub yog Khus, yog Nimrod tug xeeb ntxwv (Chivkeeb 10:6), Nimrod yog neeg khav theeb thiab phem, nws tsis ib lub tebchaws, nyob rau lub nroog Babel (Npanpiloos), nyob rau tebchaws Chinas (tom qab no hu uas Npanpiloos), Vajntxwv Nimrod thiab nws cov neeg tsis kab faib mus nyob thoob qab ntuj, lawv hais tias “cia peb los puab ib tug pejthum, kom siab mus txog ntuj ceeb tsheej, kom peb muaj suab muaj npe, ib tsam peb faib mus nyob thooj qab ntuj lawm” (Chivkeeb 11:4), lawv tsis kam sib faib, lawv xav tsim ib tug pejthum, qhov txog lawv lub hwjchim.

Tiam sis Vajtswv txiav txim rau lawv, Nws thiaj li txwv tsis pub lawv ua mus ntxiv, thaum ntawd “neeg thoob ntiajteb hais tib yaj lus xwb” (Chivkeeb 11:1), Vajtswv hais tias,

“Tuaj, cia peb nqi mus kom lawv tsis totaub lawv cov lus hais, kom ib tug hais ib tug tsis totaub, yog li no Vajtswv thiaj li ua rau lawv khiav mus thoob ntiajteb lawv thiaj ua lub nroog ntawd [lo lus “Npas npees” txhais tias ‘tsis totaub’] vim yog Vajtsw yog tug ua kom [tsis totaub] txij thaum ntawd Vajtswv thiaj cia lawv mus nyob thoob ntiajteb” (Chivkeeb 11:7-9).

Vajtswv ua kom lawv hais lust sis totaub, los lus “Npasnpees” txhais tias “tsis totaub” cov neeg ntawd ib leeg tsis totaub ib leeg, txhua tug neeg ntawg nyias tsuas hais tau nws cov lus, lawv thiaj puab tug pej thaum ntawd tsis tiav, lawv tawg ua pab pawg mus raws li cov neeg uas hais tib yam lus – ib tsev neeg, lawv thiab mus thoob ntiajteb – thaum lawv raug yuam koj yuav tsum ua lintawd, Vajluskub qhia hais tias “Ntiaj teb raug faib tawm” (Chivkeeb 10:25).

Nov yog tshwm sim 100 xyoo tom qab dej nyab ntiajteb lawm, Neeg ntiajteb thaum pib yog ib leeg xwb, los zoo li ntawd! Vajluskub hais tias Vajtswv “Vajtswv tsim txhua hais neeg los ntawm ib tug yawg koob xwb” (Teshaujlwm 17:26), yog li no txiv neej thiaj yuav tau poj niam thiab muaj menyuam tau, yog li no txhua haiv neeg puas leej muaj Nau-ees li roj ntshav, tiam sis tom qab Npanpees, neeg faib mus ua tej pab pawg raws li cov lus lawv hais, plaub puas xyoo, lawv tsuas yuav lawv haiv neeg, tom qab tsis ntes neeg cia li txawv nqaij tawv lawm, nov yog lub hau paus ntawm qhov uas neeg nyias muaj nyias lus thiab haiv neeg, ib txhia mus nyob rau Yublaum, thiab hais lawv cov lus, ib txhias mus nyob rau Afalikas, ib txhia mus nyob rau Suav teb thiab hais lus Suav

Lub sijhawm no tsis ntev, cov lus no muaj nyob thoob ntiajteb, Yafes cov xeeb ntxwv mus nyob rau Indias, thiab Suav, thiab thaum kawg mus nyob rau Amelikas, Has cov xeeb ntxwv mus nyob rau Afalikas, thiab Chees cov xeeb ntxwv mus nyob rau sab nruab nrab hnub tuaj.

Txawm yuav nyob qhov twg los xij neeg yeej paub txog qhov dej nyab ntiajteb, yog li no txhua hais neeg thiaj li nco txog dej nyab ntiajteb, Cov neeg uas xub nyob tebchaws Amelikas no muaj ib tut txiv neej txua nkoj, cov neeg nyob rau Fiji los paub txog qhov dej nyab ntiajteb.

Txawm lawv yuav mus nyob qhov twg los xij yeej muaj tib tug Vajtswv, lawv kawm qhov no los ntawm Nau-ees thiab nws cov tub, Neeg nyob rau Amelikas ntseeg hauv Vajtswv lawv hais tias Tug ntsujplig loj, nyob rau Proto-Indo-neeg Yublaum cov lus, yog mus hais lus Yublaum thiab lus Indias, peb hnov txog “Dyeus-Pater” yog “Vajtswv Vajleejtxiv” Vajleejtxiv tug nyob saum ntuj, ntawm Dyeus-Pater los ntawm lus Kislis vajtswv Zius thiab Loos tug vajtswv uas yog Jupitor.

Neeg Mookaus ntseeg hauv Tengri, tug Vajtswv nyob saum nruab ntug los ntawm Vajtswv Vajleejtxiv, Suav cov yawg koob ntseeg ib tug Vajtswv, Dr. James Legge (1815-1897) ua ib tug xibhwb qhia txog lus Suav nyob rau lub tsev kawm ntawv Oxford University, Dr. Legge qhia hais tias Suav qhov kev ntseeg thaum pib yog ntseeg ib tug Vajtswv, lawv hu hais tias Shang Ti (Vajntxwv nyob saum ntuj). ob txhia xyoo ua ntej Yexus yug, ntau xyoo ua ntej Buddha yug, neeg Suav pehawm Vajtswv – Vajtswv Vajleejtxiv, Vajtswv tug nyob saum ntuj.

Yog li Suav txoj kev ntseeg thaum chiv thawj tsis yog kev cai Hujsam, Hujsam tsis yog neeg Suav! Nws nyob rau Indias, Kev cai Hujsam coj Indias mus rau Suav teb, kev cai ntseeg nyob Suav teb thaum pib yog ntseeg Vajtswv – Shang Ti, tug Vajntxwv nyob saum ntuj, qhov no thiaj li qhia tau hais tias Shang Ti, yog tug Vajtswv uas Suav ntseeg! Sawv ntsug hu zaj nkauj “Praise, My Soul, the King of Heaven.”

Kuv tug ntsuj plig qhuas tug Vajntxwv uas nyob rau saum ntuj
   Nws yog tug kho, zam txim puas muaj leej twg yuav zoo li Nws?
Qhuas Nws! Qhuas Nws! Qhuas tug Vajntxwv nyob mus tag ib txhi.

Nej zaum tau

Yog vim licas Suav thiaj li tso Vajtswv tseg lawm? Vim yog lawv yog neeg txhaum, neeg thoob plaws ntiajteb puas leej yog neeg txhaum. Neeg txheej thaum ub, puas leej yog neeg txhaum. Lawv nyob rau “kev tawm tsam Vajtswv” (Loos 8:7), lawv tsis xav tau Vajtswv, lawv mus pe dab pe mlom, Vajluskub hais tias,

“Txawm yog lawv paub Vajtswv lawm los, lawv tsis muaj Vajtswv saib hlob, los sis ua Nws tsaug, tiam sis lawv ho mus xav txog yam tsis muaj qab hau, lub siab ruam thiab tsaus ntuj nti, lawv khav tias yog neeg muaj tswvyim, lawv thiaj li yog neeg ruam, lawv tau muaj Vajtswv tug chwjchim uas nyob mu sib txhi los pauv rau mlom tsiaj plaub txhais kotaw thiab yam tsiaj nkag hauv av” (Loos 1:21-23).

Nov yeej tshwm sim rau txhua haiv neeg, tshwm nyob rau Iziv, Npanpiloos, Yublaum, hauv Indias, thiab nyob rau Suav teb, nov yog kev ntseeg cuav tuaj txwm rau hauv lawv, neeg txhaum tsis lees paub Vajtswv, mus lees yuav kev dag, kev kaj ploj mus, kev tsaus ntuj tshwm tuaj, neeg nyob tsis muaj kev vam.

Vajtswv thiaj li los ntshawb nrhiav neeg, Vajtswv saib mus rau lub nroog Ur nyob rau Chadis, Nws hais rau tug txiv neej hu ua Aplahas, “cia li tawm hauv koj lub tebchaws…thiab kuv yuav cia koj ua ib haiv neeg loj, kuv yuav foom koob hmoov rau koj…thiab koj yuav koob hmoov rau lwm tug…txhua haiv neeg hauv ntiajteb yuav tau koob hmov ntawm koj” (Chivkeeb 12:1-3). Vajtswv hais rau nws, “kuv tau hu koj” Aplahas los ntseeg tug Vajtswv tseeb, nws los uas neeg Yudas leej txiv, uas yog hais neeg Vajtswv xaiv.

Vajtswv muaj Nws cov lus cev rau peb ntawm cov neeg Yudas no los, Vajtswv xa Nws tug Tub uas yog Yexus los yuav rau cov neeg Yudas hu Malis Yexus thiaj li loj hlob nyob rau tebchaws Ixayees, Nws tuag saum ntoo Khaublig theej peb tej kev txhaum, Nws cov ntshav ntxuav peb tej kev txhaum pov tseg, Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los muab txoj sia rau peb, Tswv Yexus tuag rau txhua haiv neeg – tsis yog rau cov neeg Yudas xwb, tiam sis yog rau neeg Suav thiab txhua haiv neeg thoob ntiajteb! Yexus “yog tug tuag theej…neeg ntiajteb li kev txhaum” (1 Yauhas 2:2). Cov ntseeg Vajtswv xwb thiaj li yog cov ntseeg tseeb, Tswv Yexus tsis yog rau ib haiv neeg xwb, muaj cov ntseeg nob thoob ntiajteb, vim yog Yexus tuag “raug txhua tug neeg txhaum hauv ntiajteb” – rau neeg Suav, Kaumlim, neeg Xapees, neeg Afalikas – thiab koj! Neeg Suav mus nyob thoob ntiajteb thiab ntseeg Vajtswv, Yexus hais rau koj “los rau ntawm kuv” (Mathais 11:28), los rau ntawm Yexus, cia siab rau Nws.

Tsis muaj hnub uas neeg yuav ntsib Vajtswv los ntawm lawv tug kheej, Vajluskub hais tias “Tsis muaj hnub yuav tshawb nrhiav pom Vajtswv?” (Yauj 11:7) qhov tseeb, tsis muaj leej twg xav tshawb nrhiav Vajtswv, Vajluskub hais tias, “Tsis muaj leej twg xav pom Vajtswv?” (Looa 3:11), vim yog Vajtswv ua tug los tshawb nrhiav cov neeg txhaum.

Ua ntej yuav tsim ntiajteb, Vajtswv twb yeej npaj cawm neeg ntiajteb, Vajtswv twb npaj txoj hau kev xav Tswv Yexus los tuag theej cov neeg txhaum, Vajluskub hais txog Yexus, “Vajtswv tug menyuam yaj los tuag theej neeg ntiajteb” (Tshwmsim 13:8) Nov yog Vajtswv npaj rau txhua haiv neeg, Tswv Yexus uag theej txhua tug uas Nws tau Cawm kom dim.

Vajluskub hais tias, “Vajtswv [qhia] nws txoj kev hlub rau peb, qhov ntawd, thaum peb tseem yog neeg txhaum, Yexus tuag theej peb” (Loos 5:8). Vajluskub hais tias “Vajtswv hlub peb [peb tsis tau hlub nws] tiam sis nws yog tug hlub peb [thiab xa nws tug tub los tuag theej peb] rau peb” (1 Yauhas 4:10), Vajtswv hlub koj heev nws thiaj xa nws tug tub los tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum, Yexus muab Nws cov ntshav ntxuav koj tej kev txhaum, kuv thov Vajtswv kom koj los cia siab rau Nws sai sai no.

Sawv ntsug hu zaj nkauj – “Praise, My Soul, the King of Heaven.”

Kuv tug ntsuj plig qhuas tug Vajntxwv uas nyob rau saum ntuj
   Nws yog tug kho, zam txim puas muaj leej twg yuav zoo li Nws?
Qhuas Nws! Qhuas Nws! Qhuas tug Vajntxwv nyob mus tag ib txhi.

Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Loos 1:21-23.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Jesus Shall Reign” (Dr. Isaac Watts, 1674-1748).