Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KHOOPITAWJ KEV UA SI THIAB DUAB LIAB QAB
YUAV TSWJ KOJ LUB NEEJ

SOCIAL MEDIA, VIDEO GAMES AND PORNOGRAPHY
WILL RUIN YOUR LIFE!
(Hmong)

Tug npaj cov lus qhuab qhia yog Dr. C. L. Cagan
Nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tavsu, Peb hli 18, 2018
A lesson by Dr. C. L. Cagan
given at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, March 18, 2018

“Thov kuv lub qhov muag tsis txhob saib nyob tsis ruaj khov”
(Phau Nkauj 119:37).


Lo lus Henplais yog “tsis ruaj khov” nyob hauv Vajluskub nqe no yog “phem, (saib Strong’s Concordance #7723). Tug sau Vajluskub no thov kom Vajtswv pab nws kom tsis txhob tig mus saib yam “phem, kev rhuav tshem, puas tsuaj, tsis muaj qab hau”

Ntawd yog dabtsi? Koj ua dabtsi nyob rau koj lub Khoopitawj! Kuv tsis tau hais tias kom tsis txhob siv Khoopitawj los sis iPhone, siv tej ntawd rau lub sijhawm koj cheem tsum siv rau kev kawm ntawv los sis ua haujlwm xwb. Kuv tsis tau hais tias txhob siv Internet, siv thaum cheem tsum yuav siv, tiam sis kuv tab tom hais tias txhob mus siv tag hnub tag hmo, kuv hais txog mus siv rau Facebook thiab lwm yam, kuv hais txog kev ua si saib duab liab qab, tej no tsis zoo rau koj kiag li tej no tsuas yog muaj qhov tsis zoo rau koj xwb, ua teeb meem rau koj, tsis muaj qab hau kiag li – laug sijhawm, tseem rhuav tshem koj thiab, thiab coj kev puas tsuaj los rau koj lub neej.

Ib, kev los zem tam sim no rhuav tshem koj lub neej, the kev lom zem no yog dabtsi? Yog qhov ua tej neeg nrhiav kev lom zem sib tham sis ntsib nyob rau Internet. Lawv xa ntaub ntawv mus los ib tug rau ib tug, lawv tso duab thiab xa mus rau lwm tug, lawv qhia lawv cov “phoojywg” hais tias lawv tabtom ua dab tsi, lawv pom tias lwm tug ua dab tsi, koj hais lus rau kuv kuv hais li rau koj, lawv siv sijhawm saum teev los nyob uake

Lawv tsis pom qhov zoo nyob rau qhov ntawd, kuv tsis pom tias tsis muaj ib tug neeg twg yuav siv los caw neeg tuaj mus pehawm Vajtswv, kuv tsis pom tias neeg yuav siv los ua qhov kev tshajtawm, kuv tsis pom tso Vajluskub rau hauv, tsuas yog lus ua dog ua dig – txawm yog cov neeg ntseeg los zoo tib yam nkaus!

Kuv tab tom hais txog Facebook, kuv tabtom hais txog Instagram thiab Snapchat, kuv tabtom hais txog Twitter – xav ntaw hais lus ua dog ua dig rau tug ub tug no! kuv tab tabtom hais txog qhov ua koj laug koj lub sijhawm rau tej ntawd.

Raws li muaj kev soj ntsuam los neeg siv sijhawm tshaj ntawm ob teev los nyob tham pem zoo li no. nov tsis yog tebchaws Amelikas xwb, thoob ntiajteb! (Saib The Statistics Portal, Adweek and Social Media Today. Qheb qhov no mus nyeem qhov no) ib hnub ob teev yam tsawg, tej tug tseeg tshaj li ntawd tsib txog rau teev nyob rau ib hnub twg, tiam sis sim saib ob teev nyob rau ib hnub, siv sijhawm li ntawd tsib xyoo tag koj lub neej!

Koj yuav kawm ntawv tau zoo heev yog siv sijhawm ib hnub ob teev tsis yog tias mus saib tej yam tsis muaj qab hau, koj yuav ua haujlwm tau zoo yog siv sijhawm ob teeb tsis yog tias mus ua dog ua dig, tsis yog tias mus nrog phooj ywg tiag sib tham tiag, vim nov yog qhov zoo!

Yog quav tej yam zoo li no cem yeej tsis muaj qhov zoo kiag li, Koj mus saib kojli Facebook thiab lwm yam – nyob rau txhua hnub – thiab thiab ua ntej mus pw? Koj nyob yam tsis muaj tej no puas tau? Ib lim tiam? Ib xyoo? Yog koj ua tsis tau ces yog quam lawm.

Muaj xov xwm nyob rau Fox nyob (12/29/2017, qheb qhov no click here) qhia tias kev quav Facebook ces zoo ib yam li quav yeeb, Dr. Tara Emrani ntawm New York University hais tias, “Facebook ‘zoo li’ thiab qhia tias muaj teebmeem rau neeg zoo ib yam li yeeb thiab…tsis hais kev xav/neeg lub hlwb…zoo tib yam li kev hau yeeb dawb”

Sean Parker yog tib tug ua tsim Facebook, nws yog tug thawj tsav xwm ntawm Facebook, Parker hais tias “yog qhov yuav hloov koj ua phoojywg nrog rau lwm tug…yog ib qhov uas ua teebmeem rau neeg [thaum ua haujlwm] raws li neeg quav … Vajtswv thiaj li paub hais tias yuav zoo li cas rau tib neeg” (Fox News, ibid.). Tug ua tsim tej no paub tias lawv yeej ua zoo li ntawd! Parker hais tias,

Thawj yam uas neeg niaj hnub xav txog thiab ua teebmeem rau neeg yog Facebook… muaj teeb meem tshaj lwm yam: “peb yuav quab tej no mus txog rau thaum twg?’ thiab qhov no qhia tias peb yuav tsum tau muaj tej yam rau koj los ua kom koj yeej [los rhuav tshem yav uas ua teebmeem rau neeg lub hlwb] vim neeg lwmb hlub yeej paub txog tej no, Thiab qhov no yuav tau txais koj los pab txhawb cov ntsiab lus ntau ntxiv, thiab qhov no yuav tau txais koj ... ntau yam nyiam thiab cov lus ... Nws yog ib qhov kev sib raug zoo-kev tawm tswv yim ... raws nraim qhov zoo tshaj plaws uas ib tug hacker zoo li kuv tus kheej yuav tuaj nrog, vim tias koj tabtom exploiting ib qhov kev ruaj khov nyob rau hauv tib neeg kev puas hlwb ... Lub inventors, creators ... rhuav tshem neeg lub hlwb. Thiab peb tau ua nws li lawm. (Article in Axios – click here to read it).

Nej yuav khiav tawm qhov no tau licas? Kuj zoo li nej thum yeej thum tshuaj hauv nej lub neej, tso tseg! Qhov zoo tshaj ces txhob muaj Khoopitawj xwb xwb! los sis iPhone yog li no thiaj li tag sijhawm los zov tej no, tej tug yuav xav hais tias ua tsis tau lintawd uas yog yuav muaj tej yam zoo li tso tseg, txhob cia tej no los tswj koj tug kheej!

Ob, video games yuav tsuj koj lub neej, vim yog yeej muaj saum txhaib video games ib txhia yog kev ua sis uas yog cia neeg los tswj qhov ntawd, thaum koj los kov qhov no li ib hnub, koj yuav txawj zoo zog tuagj, ib txhua kuj zoo li qhia txog qhov tseeb lub ntiajteb no, ib txhia yog tua neeg nyob rau hauv, koj yog tug ua tuag neeg yog koj los kov qhov no, Nikolas Cruz tua 17 tug neeg nyob rau tsev kawm ntawv xeev Florida, vim yog qhov ua kov cov khoom ua tua neeg xwb, cov neeg nyob ze nws ntawm hais tias “nws yeej tua thiab tuag neeg txhuab hnub xwb” (Miami Herald, February 18, 2018).

Tib neeg yeej siv sijhawm los ua si zoo li no, vim muaj kev soj ntsuam thiab pom tias muaj txog li ntawd 6.3 teev rau ib lim tiam ntawd (Time, May 27, 2014, qhov qhno mus siab click here to read it). Thiab qhov no qhia txog NPD tawm tshawb pom nyob rau xyoo 2014 muaj txog li ntawd 34 plhom “quav games” nyob rau tebchaws Amelikas thiab siv sijhawm li ntawd 22 teev ib lim tiam [ntau tshaj 3 teev rau ib hnub] quav video games (qheb qhno no mus los sis click here to read the article). Nov yog plaub xyoo tag los lawm! Tam sim no kuv pom cov menyuam uas siv sijhawm li ntawd plaub, tsib, rau teev ib hnub twg los kov video games.

Yog qhov laug koj lub sijhawm! Lub sijhawm uas koj siv ua si ntawm yuav zoo heev yog koj siv los nyeem ntau kawm ntawv, ua haujlwm, los sis nrog lwm tug nyob, tso pluas video games pov tseg! Koj qhov kev kawm ntawv los yuav tau zoo tshaj qhov qub, koj yuav muaj phoojywg tseeb, koj los yuav muab lub siab dawb siab zoo thiab los totaub txog Vajtswv txoj lus!

Kev ua si rau tej yam uas yog videdo gamges thaum quam lawm yeej quav tiag tiag, koj yeej tso tau tseg – thaum koj muaj kev nyuaj tshaj, yog koj tsis siv zog tiag tiag tsis muaj koj yuav kov yeej! Koj quav lawm, yog tib yam tshuaj muaj yees ntag.

Yog li no qhia tias video games yog ib yam tshuaj uas ua rau nee quav, PsychGuides.com hais tias, “ib qhov teeb meem loj ntawm video games ua rau neeg quav …yog lawv yeej txhob txwm tsim los kom neeg muaj yees rau qhov ntawd. Tug neeg uas tsim video games vim tej no yog ua kom tau nyiaj xwb, vim yog lawv yeej xav kom neeg los kov lawv cov khoo ua si no xwb, vim lawv yeej txhob txwm ua kom nej rov qab yuav lawv cov khoom xwb yog li no qhov no qhia tias kev quav video games yog ib yam tshja muaj yees: los sis zoo li kev twv txiaj” (qhev no no mus saib, click here to read the article).

Qhov no qhia tias video games rhuav tshem koj lub neej, Neith Bakker, tug coj nyob rau Smith & Jones Addiction Consultants, hais li no tias “peb yim huab saib, peb yeej pom tias lawv tej khoo ua ua sis no yeej tswj peb tej menyuam lub neej” Nws hais tias video games yeej rhuav tshem neeg lub neej, tug menyuam uas nyob kov qhov ntawv tshaj li ntawd plaub txog rau tsib teev tsis muaj sijhawm rau lwm tug, ua lawv qhov hauj lwm rau tsev kawm ntawv, los sis ua sis lwm yam “qhov no yeej rhuav tshem qhov ua lawm yuav nrog lwm tug nyob uake, koj txawm muaj 21 xyoo lost seem zoo tug menyuam 12 xyoo, tsis paub nrog it tug ntxhais twg tahm, nws tsis paub ua sis lwm yam koj tseem ceeb rau nws lub neej” (WebMD, click here to read the article).

Yog li no Video games yeej laug koj lub neej kom mus qhov twg tsi deb kiag li, rhuav tshem koj lub siab, cia li khiav kom deb ua ntej koj yuav ua tej no qhev! Qhov zoo tshaj yog txhob siv sijhawm nrog Khoopitawj los sis iPhone nyob ntau tshaj qhov nrog lwm tug nyob, tso tej no tseg zoo li tug neeg thum yeeb, koj paub tias koj yeej quav tej no lawm, tiam sis yuav tsum tso pov tseg, thaum tshuaj zoo li ntxim luag, tiam sis yog qhov coj koj los ntsib kuv tug kheej tiag tiag!

Peb, duab liab qab rhuav tshem koj lub neej, kuv tsis tau pom dua tug hlua ua tseem kawm ntawv uas tsis saib duab liab qab ib zaug li – mus saib tug poj niaj liab qab los sis kev siv daj siv deev, nyob rau txhua qhov, tiag tiag tej no yeej zais lawm, vim tsis raug kev cai, lub sijhawm thaum Hugh Hefner pib phau ntawv Playboy Magazine, yeej muaj neeg txog li saum plhom mus saib cov duab no, tej no yeej dhau ib tiam mus rau ib tiam, cov ntawv no qia neeg rau meyuam, tseem muaj cov tsev ua qheb rau neeg mus saib cov yeeb yajkeeb liab qab.

Lub sijhawm no neeg mus saib duab liab qab nyob rau lawv lub khoopitawj – neeg mus saib coob thiab coob, plaub caug plho tug neeg Amelikas mus saib cov duab liab qab no (mus saib Webroot.com. qheb ntawm no Click here to read the article). The computer security firm Optenet said that “more than 36% of all Web content is pornography.” Porn is everywhere. Cov neeg uas los tiv thaiv tej no yeej hais tias “tshaj lintawd 36% nyob rau Web muaj txog duab liab qab” (qheb ntawm no Click here to read the article) duab lia qab nyob rau txhua qhov.

Kev saib duab liab qab yog kev txhaum, Yexus hais tias, “leej twg kuj xij saib tug poj niam ua kev txhaum ces nws lub siab yeej nrog tug ntawd ua kev txhaum lawm thiab” (Mathais 5:28). Au, kuv paub tias koj yeej yuav saib rau hauv av xwb! Koj yeej tso tsis tau saib tug pojniam nov yog neeg tej kev txhaum, kuv tsis tau hais txog cov menyuam ua tsis pom qov no, txawm li cas los koj khiav tej no tsis dhau! Mus saib duab liab qab, niaj hnub saib yam koj pom, yog kev txhaum nyob hauv lub siab!

Vajntxwv Davis ua lintawd, muaj ib hmo “mus rau saum qaum tsev uas yog vajntxwv lub tsev: thiab nws nyob saum qaum tsev saib ib tug poj niam da dej liab qab; thiab tug poj niam no zoo nkauj heev ntxim saib heev” ( 2 Xamuyees 11:2), tsis yog nyob lam pom, nws saib tug poj niam no thiab nws xav txog tug poj niam no xwb, nws thiaj li “deev tug poj niam no” (11:3), Nws hu tug poj niam no, thiab nrog nws pw, rhuav tshem nws lub neej! Los ntawm qhov nws xub pom qhov liab qab ua ntej.

Cia kuv nug “ib los lus tseem ceeb” ntawd yog lo lus ua koj tsis paub teb, koj puas nco yam koj pom? Koj puas pom txog qhov tom ntej? Yog muaj tseeb, qhov zoo tshaj ces tsis txhob saib, yog koj tsis tau saib dua ces txhob saib, txhob cia tej no nyob hauv koj lub tau hau!

Duab liab qab laug koj lub sijhawm xwb, ntxim nyho mus ua lwm yam, qhov uas phem tshaj plaws ces yog quab duab liab qab, “tau muaj kev sob ntsuab thiab pom hais tias cov neeg uas mus saib luab liag qab ntawd yeej muaj yees thiab muaj teev meem ib yam li tug tib neeg uas quav yeej quav tshuaj, vim yog yeej tshuab yeej muaj yees thiab muaj hwjchim tswj tau neeg lub neej” (mus saib rau thedoctorweighsin.com. Qheb ntawm no Click here to read the article). “Cov duab liab qab nyob rau internet yeej muaj yees tib yan nkaus li tej tshuaj muaj yees” (saib rau yourbrainonporn.com. Qheb ntawm no Click here for 39 studies which prove that Internet porn is addictive).

Duab liab qab zoo tib yam li cawv, koj yeej nco ntsoov tag mus li – xav tag xav thiab, koj xav qhov ntawd, ua rau koj zoo li tug neeg quav cawv, muaj yees zuj zus, tswj koj lub siab, rhuav tshem koj txoj kev xav, ua rau koj yog neeg dog dig thiab tsis xav yuav poj niam kom yog kev yog cai, koj yuav tsis xav xog kev tej kev txhaum thiab cheem tsum Tswv Yexus cov Ntshav, vim duab liab qab yog teebmeem ua rau koj tsis tau txais kev cawmdim.

Khiav tawm ntawm duab liab qab uas yog qhov rhuav tshem koj lub neej! Qhov zoo tshaj yog txhob muaj khoopitawj los sis iPhone uas pheej xav saib duab liab qab, tso tseg zoo li kev thum yeeb thum tshuaj, tso tseg thiab tsis kov kiag li lawm! Thaum tshiab yeej tsis yooj yim, yuav tsum hais rau tug kheej thiab tsis tig mus kov li lawm, koj puas hauv yeeb? Yog vim licas? Koj tsis txhob ua, koj puas haus yeeb dawb? Koj tsis txhob ua, duab liab qab los tib yam nkaus, tsis txhob ua, txawm licas los xij, tso tseg tsis txhob ua kov ntxiv li lawm.

Siv sijhawm los xav txog koj tug ntsujplig, ua tib zoo mloog cov lus qhuab qhia nyob rau hauv pawg ntseeg, mus nyeem kuv cov lus quab qhia nyob rau www.sermonsfortheworld.com. Thiab mus saib cov lus qhuab qhia ua duab los sis ua video thiab los qhia txog koj tej kev txhaum, thov Vajtswv coj koj los cuag Yexus, muab koj tev kev txhaum ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav, kuv thov Vajtswv kom koj los cia siab rau Yexus. Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.