Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NTXUAV THIAB DAWB HUV! – KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Kaum hli 15, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 15, 2017

“Mus thiab ntxuav rau hauv Yaladees xya zaug, ces koj cov nqaij yuav zoo rov qab tuaj, thiab koj yuav dawb huv” (2 Vajntxwv 5:10).


Yog zaj uas yooj yim, tiam muaj lub ntsiab lus tob tob, yog koj tseem tsis tau dim yuav tsum ua tib zoo mloog, koj yuav tsum tau ua vim yog qhov uas qhia rau koj pau tias yuav ua licas thiaj dim.

Yog ib zaj uas yooj yim, qhia nyob rau hauv Vajluskub rau koj tias tsuas yog txoj kev no xwb thiab li cawm tau koj thiab hloov mus ua ib tug ntseeg tiag.

Na-as-mas yog ib tug txiv neej ua zoo heev, yog tug thawj tug rog nyob rau tebchaws Xilias, Nws yog tug tswj tug rog tag nrog, txawm nws tug Vajntxws los yeej hwm nws, nws kuj txaus siab rau tug kheej heev, tiam sis nws muaj ib tug mob yog mob ruas, nws paub tias yeej yuav tuag rau tug mob no, nws sim txhua uas yuav kho tau nws tus mob, tiam sis tsis muaj ib qhov twg uas yuav kho tau nws, tiam sis nyob rau hauv Na-as-mas lub tsev muaj ib ntxhais qhev uas yog neeg Henplais, nws hais rau Na-as-mas tias nyob rau cov neeg Ixayees muaj ib tug cev Vajtswv Txoj lus kho tau nws tug mob ruas. Nws yeej sim txhua txoj hau kev lawm tiam sis tsis muaj ib qhov twg yuav kho tau nws tug mob, thaum kawg Na-as-mas thiaj li xav hais tias “Tej zaug tug cev Vajtswv lus no yuav kho tau kuv” tej zaum yog txoj hau kev kawg lawm, nws thiaj li mus cuag Elisha, tug cev Vajtswv lus.

Tiam sis tug xibhwb no yog tug Vajtswv hu tiag tiag, yog nws tawm hauv nws lub tsev musk ho Na-as-as tug mob zoo, nws yav xav hais tias tug cev Vajtswv Txoj lus no yog tug kho nws. Tiam sis cev Vajtswv lus no qhia rau Na-as-mas tias Vajtswv ua tug kho nws, tsis yog nws tug kheej, yog li no Na-as-mas thiaj li tuaj rau ntawd tug xibhwb no lub qhov rooj, tiam sis tug xibhwb no tsis tawm tuaj tos txais thiab hais lus rau nws, tiam sis kom lwm tug mus hais rau Na-as-mas xwb.

“Mus thiab ntxuav rau hauv [tug] Yaladees [dej] xya zaug, ces koj cov nqaij yuav zoo rov qab tuaj, thiab koj yuav dawb huv” (2 Vajntxwv 5:10).

Qhov ntawd ua rau Na-as-mas thiaj li chim heev, “Yog vim licas, tug cev Vajtswv lus no thiaj li tsis kam tawm tuaj ntsib kuv! Nws xav hais tias nws yog leej twg no?” vim nws xav hais tias tug cev Vajtswv lus no yuav tawm tuaj ntsib nws “thiab tsa nws txhais tes los kho cov mob ruas ntawm kom zoo” tej zaum nws xav tias tug cev Vajtswv lus no yuav zoo li Benny Hinn, thiab qhia rau lwm tug paub hais tias nws muaj kev ntseeg loj kho tau neeg mob zoo, tiam sis tug cev Vajtswv lus no ua txhua yam yog kom Vajtswv tau ntsej muag xwb, nws thiaj li cev lus mus rau Na-as-mas,

“Mus thiab ntxuav rau hauv [tug] Yaladees [dej] xya zaug, ces koj cov nqaij yuav zoo rov qab tuaj, thiab koj yuav dawb huv” (2 Vajntxwv 5:10).

Na-as-mas yim huab chim heev tuaj, nws pib thim rov mus tsev!

Na-as-mas tug qhev txawm hais rau nws tias “Tug cev Vajtswv no hais kom koj ua ib qhov tseem ceeb, koj tsis kam ua lov? Yog vim licas ho tsis ua li no hais, ‘ntxuav kom dawb huv’?” tom qab ntawd Na-as-mas thiaj li thim xav “Ua hov, cia kuv sim ua raws li tug cev Vajtswv lus hais” nws thiaj li mus rau hauv tug dej Yeladees thiab rau nws tug kheej rau hauv dej xya zaug, “thiab nws cov nqaij txawm cia li [zoo] nkau li tug menyuam yaus, thiab nws dawb huv lawm” (2 Vajntxwv 5:14).

Nqe Vajluskub no yeej muaj coob tug qhia los lawm, xws tug xibhwb uas yog Spurgoen yeej qhia tias qhov uas Na-as-mas raug ntxuav ua rau nws dawb huv yog daim duab qhia txog qhov peb tej kev txhaum raug ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav saum ntoo Khaublig, ib tib zoo mloog Na-as-mas zaj yuav qhia rau koj tias yuav ua licas thiaj li yuav dim thiab raug ntxuav ntawm kev kev txhaum rau yav sawv ntxov no!

I. Ib, nws mob ruas.

“Nws mob ruas” (2 Vajntxwv 5:1).

Koj ne zoo li cas, koj yeej muab qhov mob rua ntawd yog kev txhaum! Tug kab mob rua no poob rau koj los ntawm thawj tug neeg uas yog Adas, xibhwb Povlauj hais tias,

“Vim yog ntawm ib tug neeg [Adas] kev txhaum thiaj li los rau ntiajteb, thiab tuag vim kev txhaum, qhov kev tuag no thiaj li raug rau txhau tug neeg” (Loos 5:11)

Koj tug kheej ne zoo li cas rau tag kis no! dr. Watts hais txog koj tug kheej zoo li zaj nkauj no,

Tug Tswv, kuv yeej yug los ua neeg txhaum
   Thiab yug ua neeg tsis dawb huv
Los ntawm neeg uas muaj txoj kev txhaum
   Neeg txhua tug yeej tsis muaj tug zoo kiag li

Kuv tau los rau ntawm koj xib ntiag
   Kuv tau los khiav nkaum rau ntawm koj
Tsis muaj leej twg yuav ntxuav kom kuv dawb huv tau
   Vim tug kab mob ruas nyob tob hauv kuv
(Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

Mob ruas uas yog kev txhaum “Nyob tob rau hauv kuv! Nov yog qhia txog koj rau tag kis no! “Tug kab mob ruas nyob tob hauv” koj! Yexus hais tias,

“Rau qhov tej uas tawm hauv neeg los, yog tej uas tawm hauv lub siab los, yog tej no qhov uas xav phem, kev ua nkauj ua nraug, ua tub sab, tua neeg, deev luag poj luag txiv, ua siab hlob, kev phem, dag ntxias luag, ntshaw kev phem kev qias, khib luag, iab hiam luag, khav theeb thiab ua niag neeg ruam. Txhua yam phem no yog tawm hauv neeg los thiab ua rau neeg qias tsis huv...” (Malakaus 7:21-23).

Nov yog daim duab qhia txog koj lub siab, xav rau qhov kev phem nkaus xwb, koj lub siab mob ruas ua yog kev txhaum!

Tsis muaj leej twg yuav ntxuav kom [koj] dawb huv tau
   Vim tug kab mob ruas nyob tob hauv kuv –

Puas yog li ntawd? Puas yog lintawd? Koj puas paub lintawd! Thiab “nyob rau sab nraud [tsis yog sab nraud] koj puas ua kom dawb huv tau! Tsis muaj qhov txiav txim siab thiab kev thov Vajtswv uas yuav ua kom koj dawb huv tau! Tsis muaj qhov koj paub tau los sis ua kom koj dawb huv! Thiab koj yeej paub! “kab mob ruas [yog kev txhaum] nyob tob” hauv koj lub siab! Thiaj koj yeej paub txog – puas yog?

Koj yeej paub tias muaj tseeb, koj yeej paub ua ntej koj mus ua kev txhaum, koj tsis mloog lus! Koj yeej paub zoo qhov koj yuam kev, yog vim licas koj pheej tseem ua vim koj tau paub tias yuam kev? Vim koj lub neej qub yeej nyiam qhov tsaus ntsuj, koj txaus siab rau lub neej txhaum, koj zoo siab rau kev txhaum, koj nyiam qhov ntawd, koj nyiam nws heev txawm koj paub tias yog qhov yuam kev! Yog li no koj thiaj li ntxub qhov tseeb txog qhov tias koj lub siab muaj kev txhaum puv nyob rau huav! Koj tsis nyiam kuv vim yog kuv pheej hais txog yam kev txhaum hauv koj lub siab – puas yog? Ua rua koj tsis xav mloog qhov tseeb no! Kab mos rua nyob tob hauv koj lub neej! Koj tseem yuav hnov ntxiv, tiam sis zoo li koj nyiam kev txhaum tshaj qhov zoo thiab qhov yog, vim yog tug kab mob ruas nyob tob hauv koj lub siab! Kuv yuav muab Dr. Maryn Lloyd-Jones, nws yog ib tug kws kho mob nws paub txog yam kev txhaum hauv koj lub siab coj los hais!

II. Ob, nws chim heev rau tug cev Vajtswv lus.

Thaum tug cev Vajtswv lus hais nws “mus thiab ntxhuav” nws txawm khiav mus rau lwm qhov thiab chim heev, Nws hais tias “Kuv xav tias [tug cev Vajtswv lus yuav thov Vajtswv rau kuv no]” “kuv xav” koj xav tias koj paub yuav dim tau licas, “kuv xav” raws li qhov xav yuam kev! Cia li khiav tawm ntawm koj qhov kev xav tias yuav dim tau licas, koj tsis paub dab tsi hlo li! Moody hais tias,

Na-as-mas muaj nws tug mob – khav theeb thiab mob ruas, kev khavtheeb los yeej yuav tsum raug ntxuav li mob ruas thiab, Na-as-mas yuav tsum txo nws lub hwjchim ua ntej los ntxuav nws tug mob raws li tug cev Vajtswv lub tau hais.

Nov los yuav tsum tshwm rau nej tig kis no thiab, nov yog yam koj yuav tsum tau ua, yog koj xav dim, tso “koj qhov kev xav” pov tseg, tso koj qhov kev khavtheeb thiab koj qhov kev xav tias yuav dim tau licas, koj yuav tsum raug ntxuav raws li koj raug qhia, “Mus ntxuav…koj yuav yuav huv” los rau ntawm Yexus zoo li tug neeg uas ploj mus lawm, thiaj los ntxuav rau ntawm Yexus cov Ntshav ua ntws los saum ntoo Khaublig! “Yexus Khetos Vajtswv Leejtub cov ntshav ntxhuav nej tawm ntawm kev txhaum tag nrog” (1 John 1:7), “Ntxhuav thiab huv!” nov yog Vajtswv tab tom hais rau koj! Ntxuav thiab huv.”

Koj yuav tsis raug ntxuav yog koj tsis txo hwjchim, koj lub siab yuav tsum raug hloov, koj yuav tsum tu siab rau koj tug kheej qhov kev tsis zoo, koj cheem tsum tau kev cawmdim, koj yuav tsum paub thiab ruaj siab tiag koj dim lawm, tiam sis koj kuj tsis kam hloov koj tug kheej, koj xav tau kev cawmdim kom koj tau mus ua lub neej dog dig.

Kev hloov dua siab tshaib yog qhov tias yuav tsum hloov dua siab tshiab tiag tiag, koj tug neeg qub yog neeg txhaum, thiab yuam kev, qhov kev hloov ntawd yog qhov uas koj yuav tsum paub tau hais tias koj tug neeg qub tuag lawm thiab los tau lub neej tshiab los sis txoj sia tshiab lawm, ua lub neej uas hum Vajtswv tsis yog hum koj tug kheej lub siab, tso kev txhaum tseg xwb pab tsis tau koj dabtsi, tuaj koom pehawm Vajtswv thiab thov Vajtswv pab tsis tau koj dabtsi, koj yuav tsum yug dua tshiab, thiab muaj lub neej tshiab.

Sim mloog John Cagan lub neej uas thaum nws ntsib teebmeem mam los hloov dua siab tshiab, “kuv yeej txom nyem rau txhua yam, txawm yog kuv twb los paub txog kev tej kev txhaum los kuv twb tseem tsis lees yuav Yexus, kuv ua kuv tug kheej kom dim, ua rau kuv tag kev cia siab, zoo li kuv tej kev txhaum ua rau koj poob tub Tuagteb”

Tag kis no nej puas muaj zoo li no thiab? Yog muaj vim licas thiaj zoo lintawd? Vim yog qhov koj xav dim tiam sis tsis xav hloov dua siab tshiab, koj xav kom peb lees yua koj ua tug ntseeg los ntawm koj tsis hloov koj lub siab, Yeej tsis yog li ntawd! Koj yuav tsum tau hloov dua siab tshiab, koj yuav hluv Vajtsw tshaj qhov qub, Jack Ngan hais tias, “Vajtswv yuav ua kom koj ntxub koj tug neeg qub.”

Tsis muaj leej twg yuav ntxuav kom [koj] dawb huv tau
   Vim tug kab mob ruas nyob tob hauv kuv –

Moody hais yog lawm

Na-as-mas muaj nws tug mob – khav theeb thiab mob ruas, kev khavtheeb los yeej yuav tsum raug ntxuav li mob ruas thiab, Na-as-mas yuav tsum txo nws lub hwjchim ua ntej los ntxuav nws tug mob raws li tug cev Vajtswv lub tau hais.

John Cagan hais, “Kuv yuav nyob li no tsis tau lawm, kuv yuav tsum tau Yexus xwb, lub sihawm ntawd kuv txawm los rau ntawm Yexus, thiab kuv los cia siab rau Yexus lub sijhawm ntawd khia, kuv muaj peev xwb (nco ntsoov) tias kuv cheem tsum Yexus xwb… kuv tso kev txhaum tseg, kuv ntsia rau Yexus!... Yexus coj [kev txhaum hauv kuv lub siab] pov tseg thiab muab kev hlub rau kuv… Yexus ntxuav kuv tej kev txhaum, Nws muab lub neej tshiab rau kuv.”

Lub sijhawm thaum koj los cia siab rau Yexus, Vajtswv Leejtub “uas yog Yexus cov ntshav ntxuav [koj] ntawm kev txhua qhov kev txhaum” (1 Yauhas 1:7), Txhua yam kev txhaum! Txhau yam kev txhau – tsis hais yam kev txhaum hauv koj lub siab, los sis yam koj ua – txhua yam kev txhaum yuav tsum raug ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav – Tsuas yog Yexus cov Ntshav ua ntws los saum tug Ntoo Khaub lig xwb thiaj l ntxuav tau koj, Yog vim licas Nws thiaj ua lintawd? Vim yog Nws hlub koj, Nwx xav kom koj los ntxuav ntawm Nws cov Ntshav!

Dab tsi thiaj ntxuav tau kuv tej kev txhaum?
   Tsuas yog Yexus cov Ntshav xwb
Dab tsis thiaj ua rau uv dawb tau?
   Tsuas yog Yexus cov Ntshav xwb
Au! Yog cov ntshav ua zoo heev
   Ua rau kuv dawb npaum li daus
Tsis muaj nyob rau lwm qhov
   Tsuas yog Yexus cov Ntshav xwb
(“Nothing but the Blood,” Robert Lowry, 1826-1899).

Koj ua txhaum ntev los lawm, Koj xav tias koj muaj peev xwm los txais kev cawmdim dim zoo li John Cagan, koj yeej ua tua li nws, tiam sis koj kuj xav tias tsis muaj hnub yuav tau lintawd, koj xav tias koj pheem heev, koj xav tias koj yog tug tsis muaj kev vam hlo li, tiam sis koj yuam kev lawm, Yexus hlub koj, Nws hlub koj tshaj qhov ua koj paub tau, lawv yuav tsis hlub koj yog thaum lawv paub tias koj yog neeg txhaum, tiam sis Yexus hlub koj, Yexus hais tias “Los ntawm kuv – thiab los ntxuav ntawm kuv cov Ntshav” Yexus hais tias, “Ntxhua thiab dawb huv” qhov Nws thov yog tso kev txhaum kev khavtheeb tseg los cia siab rau Nws, muaj ib hnub koj yuav mus hu zaj nkauj no saum ntuj Ceebtsheej,

“Pub rau tug ua hlub [kuv], thiab ntxuav [kuv] ntawm [kuv] tej kev txhaum hauv nws cov ntshav” (Tshwmsim 1:5).

“Ntxuav thiab dawb huv” Kl. Griffith, los hu zaj nkauj “Yes, I know” ib zaug ntxiv thiab.

Yog koj xav raug ntxuav kom dawb huv, thov los sawv rau pem hauv ntej no thiab nrog peb tham txog qhov kev cia siab rau Yexus.

Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv pab pub rau lawv, thiab ua Vajtswv tsaug rau tej zauj mov ua peb yuav noj uake no. Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj Tshwjxeem los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


TXHEEJ TXHEEM

NTXUAV THIAB DAWB HUV! – KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Mus thiab ntxuav rau hauv [tug] Yaladees [dej] xya zaug, ces koj cov nqaij yuav zoo rov qab tuaj, thiab koj yuav dawb huv” (2 Vajntxwv 5:10).

(2 Vajntxwv 5:14)

I.   Ib, nws mob ruas, 2 Vajntxwv 5:1; Loos 5:12; Malakaus 7:21-23.

II.  Ob, nws chim heev rau tug cev Vajtswv lus, 1 Yauhas 1:7; Tshwmsim 1:5.