Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YEXUS – TUG UAS NEEG SAIB TSIS MUAJ NQIS

(QHIA ZAUM 4 NYOB RAU YAXAYAS)
CHRIST – UNIVERSALLY DEVALUED
(SERMON NUMBER 4 ON ISAIAH 53)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr. by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig hnub tim 16 lub peb hli ntuj xyoo 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, March 16, 2013

“Peb saib tsis taus nws thiab muab nws tso povtseg, nws raug kev txomnyem thiab nyiaj rawv txojkev mob; tsis muaj leejtwg yuav tig saib nws peb tsis quavntsej nws ib yam li nws tsis tsimtxiaj dabtsi” (Yaxayas 53:3).


Dr. Edward J. Young tau hais li no tias,

Tsis txaus ntseeg tias yam uas Yaxayas tau hais ua ntej ntawd yuav yuav pom rau niaj hnub nim no. Neeg hais zoo txog rau [Yexus]. Lawv qhuas nws cov lus qhuab qhia, thiab tseem hais tias nws yog ib tug neeg zoo, thiab yog ib tug cev Vajtswv Txojlus, Nws ib leeg xwb thiaj li tej tau txhua yam teebmeem rau tam sim no. Tiam sis qhov tseeb, lawv tsis paub tias lawv yog neeg txhaum, yuav poob rau txoj kev rau txim mus ib txhi, thiab paub tias Tswv Yexus tuag theej lawv lub txim, thiab coj kom Vajtswv thiab neeg rov los sib raug zoo. Neeg yeej tsis ntseeg yam ua Vajtswv tug tub tau ua. Niaj hnub nim no, tug Cawmseej [Yexus] raug neeg ntxub thiab tawm tsam thiab neeg siab tsis tau Nws (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, p. 344).

Luther haistias Yaxayas tshooj tsib-caug peb yog tshooj tseemceeb tshajplaws nyob rau hauv Vajluskub. Kuv xav tias yeej yog lintawd thiab. Yog koj ntseeg lintawd, koj yuav saib tias peb cov lus qhuab qhia no yuav muaj nqi thiab tseemceeb. Kuv ntseeg tias nqe Vajluskub no yuav ib nqi ua qhia tau meej tshaj plaws txog qhov ua neeg lus siab phem nyob rau hauv Vajluskub. Lo lus “phem” peb txhais tias “lub siab tsis ncaj” los sis “tag nrho husi” we txhais taus tias “txhua yam huv si” Neeg yeej muaj lub siab phem tshaj vim yog kev txhaum ntawm peb thawj tug pojkoob thiab yawg koob. Zoo li Heidelberg Catechism tau sau tseg cia, neeg qhov kev phem los “Ntawm qhov uas neeg yuam kev thiab tsis ploog Vajtswv lus, uas yog Adas thiab Evas nyob rau lub vaj Adees. Qhov yuam kev no yog cov tshuaj lom rau kom neeg txhuam tug yuav tsum yug los ua neeg txhaum – lub siab tsis ncaj” (The Heidelberg Catechism, Question seven). Qhia txog neeg lus siab phem ua tawm tsam Vajtswv.

“Tej yaj thiab tej nyuj, tej tsiaj qus”

      (Phau Ntawv nkauj 8:7).

Qhov kev ua yeejncuaj no tseem tshwmsim rau Tswv Yexus uas yog Vajtswv Leejtub. Qhov kev phem qhia txog nom Tswv Loos tuaj ntes Yexus.

“Lawv nto qaubncaug rau Yexus, thiab muab tus kav tauj los ntaus Yexus taubhau” (Mathais 27:30).

Qhov kev phem ntawm peb tseem pom nyob rau Pislaj

“Pilaj txawm tso Npalanpas rau lawv, nws kom cov tubrog muab Yexus nplawm” (Mathais 27:26).

Qhov kev phem ntawm peb tseem pom nyob rau cov neeg ua qw hais kom muaj Yexus ntsia rau ntoo Khaublig.

Qhov kev phem ntawm peb tseem pom nyob rau niaj hnub nim no,

“Peb saib tsis taus nws thiab muab nws tso povtseg, nws raug kev txomnyem thiab nyiaj rawv txojkev mob; tsis muaj leejtwg yuav tig saib nws peb tsis quavntsej nws ib yam li nws tsis tsimtxiaj dabtsi” (Yaxayas 53:3).

I. Ib, kev phem ua rau neeg ntxub thiab tawm tsam Yexus.

“Peb saib tsis taus nws…” (Yaxayas 53:3).

Qhov no yog qhia txog ib yam uas uas neeg niaj hnub nim no tawm tsam Yexus. Peb tseem pom tej no nyob rau Amelikas tej ntaub ntawv xovxwm xws li phau hu ua Time and Newsweek nyob rau lub caij Khibxamaj thiab Ixathawj. Tej ntaub ntawv no muaj Yexus daim duaj coj los tso rau tom hauv ntej nyob rau lub kaum ob hli thiab lub plaub hlis. Tiam sis kuv paub tseeg tias lees yeej lam muaj coj los tso rau ntawd xwb. Lawv muaj nws cov duab los tso rau, raws li neeg tam sim tau teeb khawv cia. Qhov tseeb lawv ua lintawd vim lawv muaj lawv homphiaj. Lawv cia cov neeg ua tsis paub Vajtswv los sis qhia yuav kem cov los sau cov ntsiab lus, cov neeg no los twb tsis lees paub tias Yexus yog Vajtswv Leejtub, thiab yog tug muaj kev cawmdim rau neeg. Kuv ntseeg tias cov lus no muab los ntawm cov neeg uas nyob tebchaws British, thiab cov ntawv uas yog neeg ntiajteb uas tsis paub Vajtswv li. Cov neeg no yeej tawm tsam Yexus yam tab meeg tsis hais nyob rau xovtooj cua los sis lwm yam qhia rau neeg.

Nyob rau tej tsev kawm ntawv, txhua tug tug txhais kawm ntawv yeej paub zoo tias cov xibhwb qhia rau hauv yeej hais Yexus rau tej yam tsis zoo xwb. Cov xibhwb no txhob txwm hais cov lust sis zoo tawm tsam Yexus xwb.

“Peb saib tsis taus nws” (Yaxayas 53:3).

Tsis hais koj cov phoojywg tom tsev kawm ntawv, thiab tom tsev ua haujlwm, lawv yeej hais cov lus phem rau Yexus, thiab hais cov lus thuam Yexus xwb.

Yog koj tuaj ntawm tsev neeg uas tsis yog ntseeg Vajtswv, koj yeej vam tsis tau dabtsi ntawm lawv kiag li! Vim koj yeej paub zoo tias koj niam thiab koj txiv uas ntseeg Vajtswv yeej tawm tsam peb tug Cawmseej. Nej yeej paub tias nyuaj npaum licas uas pom txog cov tsis ntseeg Vajtswv los thuam thiaj saib tsis tau Yexus – thiab nyob rau koj tug uas ntseeg Nws thiab ua ib tug ntseeg tiag tiag xws li nyob rau pab Npavtiv. Cov neeg no yeej yog cov neeg tsis paub Vajtswv tug yeejncuab.

“Peb saib tsis taus nws” (Yaxayas 53:3).

II. Ob, neeg qhov kev phem ua rau Yexus tu siab thiab raug txomnyem.

“Peb saib tsis taus nws thiab muab nws tso povtseg, nws raug kev txomnyem thiab nyiaj rawv txojkev mob…”
      (Yaxayas 53:3).

Qhov twg ua rau Yexus raug txomnyem thiab tusiab? Qhov twg thiab uas rau neeg ua yeejncuab rau Nws!

Thaum Nws tseem ua neej nyob ntiajteb teb raug cov povthawj, Falixais, thiab cov thawjcoj ua yeej ncuaj rau Nws, thiab tsis lees paub Nws khiav li, thiab nws tau quaj yam mob lub siab tshajplaws los ntawm tug ntsujplig:

“Yeluxalees, Yeluxalees! Koj muab cov uas cev Vajtswv lus tua povtseg, koj muab pobzeb ntaus cov tubtxib uas Vajtswv txib los qhia koj! Muaj ntau zaus kuv twb yuav muab koj cov pejxeem los puag, ib yam lit us poj qaib cuab nws cov menyuam los puag rau hauv nws ob phab tis, tiamsis koj tsis cia kuv ua li ntawd! (Lukas 13:34).

Tswv Yexus lub siab tawm tag vim yog txoj kev txomnyem thiab kev tu lub siab, vim yog neeg txoj kev txhaum, nyob rau tom lub vaj kexemanes, hmo ua ntej Nws yuav rau ntsia saum ntoo Khaublig,

“Nws tawm hws zoo li ntshav nrog rau hauv av”
   (Lukas 22:44).

Vajtswv yug los vim yog kuv tej kev txhaum;
   Qhov no twb vim yog kev hlub thiab kev ntseeg;
Tiamsis nws rau kev txomnyem yam txaus ntshai tshaj
   Nws raug kev tsim txom yam loj kawg nkaus
Tsis muaj leejtwg yuav ntsib tau lintawd,
   Nyob rau qhov kev tsau ntuj hauv Kexamanes!
Tsis muaj leejtwg yuav ntsib tau lintawd,
   Nyob rau qhov kev tsau ntuj hauv Kexamanes!
(“Gethsemane” by Joseph Hart, 1712-1768; altered by the Pastor;
      to the tune of “Come, Ye Sinners”).

Qhov twg uas rau Yexus tiv kev txomnyem rau seem cev nqaij daim tawv thiab seem ntsujplig? Qhov twg ua rau Nws raug kev txomnyem thiab tu siab, yog tsis yog qhov ua koj tig los ua yeej ncuaj thiab qhov koj ntxub, ua rau Vajtswv qhov kev txiav txim poob los rau Nws, puas yog qhov ua Nws ris koj lub txim nyob rau tom vaj Kebxemanes thiab saum tug ntoo Khaublig?

Tug neeg ua txomnyem yog koj lub npe
Vajtswv tug Leejtug tau nqi los
Los hu tug neeg txhaum thiab coj tawm!
Halelusyas! Rau peb tu Cawmseej!

Nws ris txoj kev txajmuag thiab kev raug thuam,
Vim yog kuv, nws thiaj lis los nyob qhov ntawd;
Nws zam kuv lub txim thiab ntxuav kev ntawm cov ntshav;
Halelusyas! Rau tug Cawmseej!
   (“Hallelujah! What a Saviour!” by Philip P. Bliss, 1838-1876).

Thiab niaj hnub nim tseem muaj dabtsis tseem ua rau Yexus raug txomnyem thiab tu siab, thaum Nws ntsia saum ntuj los? Nws mob siab thiab tu siab vim yog qhov koj ntxub thiab tawm tsam Nws. Koj yuav hais tias koj hlub Nws. Tiam sis qhov tseeb koj tsis lees paub Nws thiab cia siab rau Nws. Qhia qhov tseeb! Yog koj tsis ntxub thiab cia siab rau Nws, yam twg ua koj qhia tau tias koj yeej cia siab rau Nws tiag? Qhov uas koj tsis lees paub Nws yog yam ua rau Nws pob thiab tu siab tshaj plaws rau yav hlis no.

“Nws raug ntxub thiab neeg tawm tsam nws; yog tug neeg ua txomnyem, thiab quaj ntsuag…” (Yaxayas 53:3

III. Peb, Qhov kev phem ua rau neeg khiav nkaum Yexus

Sim saib nyob rau nqe peb.

“Nws raug ntxub thiab neeg tawm tsam nws; yog tug neeg ua txomnyem, thiab quaj ntsuag: thiab quaj ntsuag: thiab peb khiav nkaum nws…” (Yaxayas 53:3

Dr. Gill hais tias, “Thiab qhov peb tsis kam ntsib Nws; thiab saib Nws zoo li tug neeg ua qia neeg thiab ntxim ntxub, koj tau thaum nws, saib nws yam ib tug neeg uas tsis muaj nqi” (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, pp. 311-312).

Nyob rau neeg qhov kev phem, lawm tsis kam ntsib Yexus. Lawv zoo li Dr. Young tau hais, “lawv hais zoo rau nws…[tiamsis] lawv tsis lees paub nws qhov no qhia tias lawv yog neeg txhaum, ntxim nyho yuav tsum raug txim mus tag ib txhi, tiam sis Tswv Yexus tau tuag theej. Tiam sis neeg tsis kam lees yuav Vajtswv leejtub” (Young, phau qub).

Neeg ntiajteb no txoj kev ntseeg yeej tsis lees paub Vajtswv kiag li, los sis qhia tias Nws yog ib “tug qhia Vajtswv” lus, los sis “xibhwb.” Xws li, lawv tawm tsam qhov tseeb hais txog Yexus, raws li tau qhia nyob rau Vajluskub. Muaj tau hom kev ntseeg tau tawm tsam Yexus. Lawv tawm tsam cov ntseeg thiab qhov ua Tswv Yexus tuag theej peb qhov chaw, lawv hais txog lawv tug Yexus, “lwm tug Yexus, tsis yog tug peb qhia” (2 Kaulithaus 11:4). Tswv Yexus los tseem hais li no tias, “Yuav muab tug Yexus cuav tawm los” (Mathais 24:4). Tsuas muaj tib tug Yexus tseeg xwb yog tug uas muaj nyob rau Vajluskub qub thiab Vajluskub tshiab. Lwm yam uas hais txog Yexus tsuas qhov cuav xwb, los “tug Yexux cuav xwb” Xibhwb Povlauj hais tias, “lwm tug xibhwb, tsis yog tug peb qhia.” Xws cov Mormons los muaj tug Yexus cuav, Cov Yehausva los muaj tug Yexus cuav, Txawm cov evangelicals los tseem tau “Yexus tug ntsujplig cuav” thiab, cov muaj lub npe gnostic los zoo tib yam nkaus, zoo li Dr. Michael Horton tau qhia nyob rau nws phau ntawv uas muaj lub npe “Christless Christianity” (Baker Books, 2008). Qhov kev ntseeg uas ntseeg tug Yexus cuav uas rau lawv khiav nkaum tug Yexus tseeb uas nyob rau hauv Vajluskub.

Tu siab uas tej no yeej muaj tseeb nyob rau cov ntseeg uas yog evangelical. Dr. A. W. Tozer, yog ib tug sawv ntawv nyob rau pab no tau hais li no tias,

Muaj ntau tug Yexus tsis tseeb [cuav] nyob rau hauv peb cov ntseeg uas yog [evangelicals] rau niaj hnub nim no. John Owen, ceebtoom rau nws cov neeg tias, “Nej xav nej tug kheej txog Yexus, txawm ua rau kom nej txau siab rau tug Yexus uas nyob rau nej qhov kev xav thiab qhov kev cawmdim”…tiam sis tug Yexus tseeb tsuas muaj ib leeg xwb, tug ntawd yog Vajtswv tug tub…txawm cov uas paub txog qhov tias Nws yog Yexus los tseem twb tsis ntseeg txog qhov uas Yexus yog tib neeg. Peb paub tias thaum nws ua neeg nyob ntiajteb, Nws yog Vajtswv los ua neeg, tiam sis peb ntsia tsis pom qhov tseeb no, lub sijhawm no los nws nyob rau saum ntuj [Ceebtsheej], nws yog tib neeg nrog Vajtswv nyob. Vajluskub tshiab yeej qhia tias yog lub sijhawm tam sim no, muaj ib tug neeg nyob rau qaum ntuj nyob rau ntawm Vajtswv ua haujlwm rau peb. Nws yeej yog tib neeg zoo li Adas Moxes, los sis Povlauj. Nws yog neeg ua muaj chwjchim, tiam sis nws tsis muab qhov ntawm saib hlob. Niaj hnub nim no los Nws tseem yog neeg.

Kev cawmdim tsis yog tau los ntawm qhov peb “lees yuav tej haulwm ua peb ua” los sis “txiav txim siab rau Yexus” [Kev cawmdim] los ntawm qhov kev ntseeg hauv Yexus, ntseeg tias nws muaj txoj sia nyob, Nws kovyeej, Nws yog Vajtswv thiab neeg, tug ua los tuag theej peb tej [kev txhaum] thiaj li tuag saum tug ntoo Khaublig, thiab sawv rov qab los, pab kom peb dim ntawm txoj kev txhaum. Tug no thiaj yog tug Yexus tseeb, tsis muaj leejtwg yuav ua tau qhov no lawm (A. W. Tozer, D.D,. “Jesus Christ is Lord,” Gems From Tozer, Christian Publications, 1969, by permission of Send the Light Trust – 1979, pp. 24, 25).

Qhov kev phem nyob hauv neeg lub siab ua rau lawv tsis tau txais kev cawmdim thiab khiav nkaum ntaw tug Yexus tseeb.

“Thiab peb tau khiav nkaum nws” (Yaxayas 53:3).

IV. Plaub, kev phem ua rau neeg saib Yexus tsis muaj nqi.

Saib nyob rau tom qhov kawg ntau nqe peb. Thov peb sawv ntsug nyeem nrov nrov uake, nqe no pib siv cov lus no “Nws raug ntxub…”

“Peb ntxub, thiab peb tsis hwm nws” (Yaxayas 53:3).

Nej zaum tau. Hais cov lus no, “peb tsis hwm nws,” Spurgeon, “ib tug xibhwb muaj suab npe,” hais tias,

Qhov no yuav tsum yog qhov kev lees txim rau neeg ntiajteb txhau tug. Saum qhov siab tshajplawv los rau qhov tsis muaj meej mom [qhov qes] zoo li tug neeg ua liaj ua teb, ntawm tug neeg txawj ntse los ua tug neeg tsis paub dabtsi, ntawm qhov neeg yuav tsum hwm nws, los ua tug uas neeg tsis paub txog, qhov no yuav tsum siv ua qhov kev lees txim: “We tsis hwm nws”…txawm yog cov neeg suav tias dawb huv…los lawv “tsis hwm nws”…ib zaug los tib tsis muaj “tsis hwm nws [uantej lawv yuav los hloov dua siab tshiab]” (C. H. Spurgeon, “Why Christ is Not Esteemed,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1978 reprint, volume LIII, p. 157).

Nyob cov lus qhuab qhia ua muaj lub ntsiab lus, “Yog vim licas Yexus thiaj tsis raug neeg hwm,” Spurgeon muaj plaub lub ntsiab lus qhia txog qhov uas neeg tsis ua Yexus tsaug, yog vim licas cov tsis ntseeg saib Yexus tsis muaj nqi, thiab tsis muaj nws tso rau qhov siab, tsis hwm thiab pehawm Nws. Spurgeon hais tias, cov neeg tsis ntseeg yeej tsis hwm Nws vim yog plaub nqe lus no:

(1)  Neeg tsis hwm Yexus vim lawv muab lawv tug kheej saib hlob. “saib tug kheej tseemceeb,” nws hais tias, “muab Yexus tawm….thiab muab peb tug kheej saib hlob, qhov tseemceeb yog peb muab lub qhov rooj tawm tsam Yexus [kaw] cias. Qhov kev hlub tug kheej yog qhov tiv thaiv tsis pub kom hlub Yexus.”

(2)  Neeg saib Yexus tsis muaj nqi vim yog lawm muab lub ntiajteb no saib hlob. Spurgeon hais tias, “Peb muab lub ntiajteb saib tseemceeb tsis yog qhov peb hlub nws.”

(3)  Neeg saib Yexus tsis muaj nqi vim yog lawv tsis paub Nws. Spurgeon hais tias, “los lus hais tias paub txog Yexus thiab los paub txog Yexus tug kheej…cov neeg uas xav yuam kev rau Yexus vim yog lawv yeej tsis paub dua Nws…‘peb thiaj tsis hwm nws’…vim yog peb tsis paub nws.”

(4)  Neeg saib Yexus tsis muaj nqi vim yog lawv tuag rau seem ntsujplig. Spurgeon hais tias, “tsis yog ib yam txawv txog qhov uas peb tsis hwm Yexus, vim yog peb tuag rau seem ntsujplig lawm…peb tuag vim yuam Vajtxwv txojcai thiab muaj kev txhaum,’ thiab zoo li Laxalaus uas tuag mus tso rau tom qhov ntxa, peb yeej yuav ua qhov phem txhua txhau lub sijhawm.”


No yog cov ntsiab lus uas Spurgeion tau qhia tias yog vim licas neeg thiaj tsis lees paub tug Cawmseej, qhov tsee ntawd thiaj ua rau lawv tsis hwm Nws. Kuv tseem xav tias, qhov no coj los siv rau koj tau licas thiab?

“Peb saib tsis taus nws thiab muab nws tso povtseg, nws raug kev txomnyem thiab nyiaj rawv txojkev mob; tsis muaj leejtwg yuav hwm nws” (Yaxayas 53:3).

Cov lus qhuab qhia no pua pab tau rau koj kom pom txog qhov koj qhov kev phem thiab, ua rau koj lub siab kub rau Yexus? Hauv koj lub siab puas muab qhov xav txog tej yam tsis zoo, uas yog qhov tawm tsam thiab saib Yexus yam tsis muaj nqi? Yog koj xav tau lawv hais tias yeej muaj tejyam tsis zoo li no, kuv qhia rau koj tias ib yam yuav pab rau rau koj yog Vajtswv qhov kev hlub thiaj yuav koj tau. Zoo John Newton tau sau zaj nkauj no,

Koj txog kev hluab!! No zoo tshaj plaws
   Cawm tau tug neeg li kuv!
Kuv tau ploj mus, nim no ntsib lawm,
   Dig muag nim no pom kev.

‘Ntxwnyoog txoj kev no phem tshajplaws
   Kuv dim plaws ntawv los lawm
Vim koj kev hlub kuv thiaj dim plaws
   Vajtswv coj mus saum ntuj!
(“Amazing Grace” by John Newton, 1725-1807).

Yog koj paub tias lub tawv ntawd tau tawm tsam Yexus, thiab yog koj xav tias tsees muaj ntau yam kev phem tau tawm tsam Vajtswv, koj puas yuav los lees yuav Nws? Koj puas cia saib rau Nws, tug uas neeg ntiajteb saib tsis tau ntawd? Thaum koj los cia saib rau Nws lawm koj yuav tau txais kev cawmdim los ntawm Vajtswv cov ntshav. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Mr. Abel Prudhomme: Yaxayas 52:13-53:3.

Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Amazing Grace” (by John Newton, 1725-1807).


TXHEEJ TXHEEM

YEXUS – TUG NEEG SAIB TSIS MUAJ NQIS

(QHIA ZAUM 4 NYOB RAU YAXAYAS)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Peb saib tsis taus nws thiab muab nws tso povtseg, nws raug kev txomnyem thiab nyiaj rawv txojkev mob; tsis muaj leejtwg yuav tig saib nws peb tsis quavntsej nws ib yam li nws tsis tsimtxiaj dabtsi” (Yaxayas 53:3).

(Loos 8:7; Mathais 27:30, 26)

I.   Ib, kev phem ua rau neeg ntxub thiab tawm tsam Yexus.
Yaxayas 53:3a.

II.  Ob, neeg qhov kev phem ua rau Yexus tu siab thiab raug txomnyem.
Yaxayas 53:3b; Lukas 13:34; 22:44.

III. Peb, Qhov kev phem ua rau neeg khiav nkaum Yexus.
Yaxayas 53:3c; 2 Kaulithaus 11:4; Mathais 24:24.

IV. Plaub, kev phem ua rau neeg saib Yexus tsis muaj nqi. Yaxayas 53:3d.