Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
SPURGEON “ZAJ LUS QHUAB QHIA”

SPURGEON’S “SUBSTANCE OF ALL THEOLOGY”
(Hmong)

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.
Nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsuas ntuj Tsib hli 6, 2018
Preached by Dr. R. L. Hymers, Jr.
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 6, 2018


Spurgeon tsuas muaj hnub nyoog 27 xyoo, tiam sis nws twb yogi b tug xibhwb uas muaj suab npe nyob rau London, nws qhia neeg txog li ntawd 30,000 txhua li lim tiam, nyob rau tim 25 xyoo 1861, nws tau mus ncig txog rau lub nroog Swansea, hnub ntawd los nag, neeg hais kom nws mus qhia ob qhov chaw, lub sijhawm thaum nag tu, yav tsaus ntuj nws qhia rau neeg coob tuaj sawv rau nraum zoov, yog nws zaj lus uas kuv xav mus coj los qhia nyob rau hmo no thiab kuv yuav txhab mintsi rau hauv thiab, thov nthuav mus rau Yauhas 6:37.

“Txhua tug uas kuv txiv muab rau kuv yuav los rau ntawm kuv, thiab tug uas los rau ntawm kuv, kuv yuav tsis tso nws pov tseg” (Yauhas 6:37).

Tib nqe Vajluskub no xwb tiam sis ib tug neeg muaj peev xwm coj mus qhia tau saum txhiab zaug, peb yuav muaj ob nqe lus coj kawm rau hmo no – thiab yog qhov tseeb

Niaj hnub nim no cov neeg uas raws Calvinistic qhia qhov no tau zoo heev, “Txhua yam Vajtswv Pub rau kuv yuav los rau kuv…”

Tsis tag tseem muaj ib cov uas yog hu tias Arminian qhia qhov no tau zoo heev xwb li “Txhua yam los rau kuv yuav tsis muaj hnub yuav ploj mus” tiam sis lub ntsiab lus ib lawv ho qhia tsis tau zoo, “Txhua yam Vajtswv Pub rau kuv yuav los rau kuv…”

Nov yog ob pab neeg uas ntsia tsis pom ob sab, lawv tsuas ntsia pom ib sab xwb, tiam ho ntsia tsis pom ob sab.

Tiam sis hmo no kuv yuav muab ob sab huv si coj los qhia kom zoo li kuv qhia tau – thiab nov yog txhua yam Yexus xav kom peb hnov.

I. Ib, lub hauv paus ntawm kev cawmdim.

“Txhua tug uas muab rau kuv yuav los rau ntawm kuv”

Peb qhov kev cawmdim tsis yog nyob rau tej haujlwm uas peb ua, tiam sis nyob rau ntawm Vajtswv Vajleejtxiv, Vajleejtxiv coj ntau tug neeg los cuag Nws leej Tub, uas yog Tswv Yexus Khetos, thiab Leejtub hais tias, “Txhua tug ua Leejtxiv muaj rau kuv yuav los rau ntawm kuv” qhov no qhia tias leej twg kuj xij los rau ntawm Yexus yog tug uas Vajleejtxiv muab rau Yexus, tug uas los rau ntawm Yexus yog Vajtswv yog tug ua haujlwm hauv nws lub siab, yog li no qhov no qhia tias yog vim licas ib txhia thiaj li dim ib txhia thiaj tsis dim nov yog saib ntawm Vajtswv – kev cawmdim tsis yog qhov neeg ua, los sis tsis ua, tsis qhov neeg pom, los sis paub, tiam sis yam Vajtswv muab – uas yog Vajtswv qhov kev hlub, Vajtswv lub hwjchim, thiab cawm tug neeg uas los cuag Yexus, Vajluskub yeej qhia qhov no, Vajluskub hais tias,

“Tiamsis txhua tus uas lees yuav nws, yog cov uas ntseeg nws lub npe, nws kuj pub lawv muaj feem ua Vajtswv li menyuam, tsis yog yug ntawm nqaij ntawm ntshav raws li neeg ib txwm yug lossis yug raws li neeg lub siab xav tiamsis yug ntawm Vajtswv los” (Yauhas 1:12, 13).

Vajluskub tseem hais tias,

“Yog li no tsis yog nyob rau ntawm qhov nws xav los yog siv zog npaum licas, tiasm nyob rau ntawm Vajtswv txoj kev hlub” (Loos 9:16).

Txhua tug uas nyob saum ntuj, yog cov neeg uas Vajtswv coj los cuag Yexus, thiab txhua tug uas tau mus nyob saum ntuj vim yog Vajtswv ua tug coj “txawv ntawm lwm tug” (1 Kaulithaus 4:7).

Tib neeg tug kheej xwb yeej tsis kam los cuag Yexus, “Txhua raug kev txhaum tswj…tsis muaj tug totaub, tsis muaj tug uas tshawb nrhiav Vajtswv, txhua puas leej yuam kev mus lawm” (Loos 3:9, 11, 12), neeeg ua ntau yam kom txhob tau los cuag Vajtswv, “Lawv yeej uas txhua yam kom txhob tau los cuag” (Lukas 14:18), ib txhia yuav hais tias tsis los cuag Yexus vim tsis tau pom dua Nws, ib txhia tsis kam los vimyog hais tias tsis tau paub Nws, ib txhia los cuag Vajtswv vim yog raws li tug qab, lawv tsuas yog txhob txwm ua kom txhob tau los cuag Yexus, tiam sis Vajtswv yog tug muaj kev hlub, muaj tej yam txawv, Vajtswv coj tej tug txiv neej thiab poj niam los cuag Yexus, “Txhua tug uas Vajtswv coj thiaj li los cuag tau kuv” lawv yuav tsum “txhnob uas pom nws lub hwjchim” (Phau Nkauj 110:3), Vajtswv, los ntawm Vajntsujplig lub hwjchim, coj qee tug los cuag Yexus, “peb hlub nws, vim yog nws xub hlub peb uantej” (1 Yauhas 4:19). Kuv cov phoojywg no yog qhov Vajtswv xaiv.

Kuv los yeej tsis ntseeg li no rau yav tag los thiab, kuv yeej xav tias kuv yuav dim tau li cas, kuv mus kawm hnub kaj rau pawg ntseeg First Baptist nyob rau Huntington Park. Cov neeg lus sijhawm ntawd muaj coob tuaj kawm tiam sis tshuav kuv lawm xwb uas tseem tuaj pehawm Vajtswv, raws li kuv paub, kuv ib leeg xwb thiaj li hloov dua siab tshiab, qhov ntawd ua tau licas? Mus nyeem kuv li keebkwm nyob rau, Against All Fears. Tsis muaj kev vam rau kuv, tiam sis nov yog kuv, rau caum xyoo tom qab, tseem qhia txog kev cawmdim! Kuv paub tias cov nrog kuv kawm hnub kaj thaum ub tsis muaj ib tug twg los ntseeg Vajtswv li lawm, txawm yog kuv qhia Vajtswv txoj zoo tau rau caum xyoo los lawm, qhov ntawd ua tua licas?

Sim saib Dr. Cagan, nws loj hlob los zoo li tug ua tsis ntseeg Vajtswv, tsis muaj leej twg pab tau nws, tsis muaj leej twg hmov tshua nws, tiam sis rau kuv nws yogi b tug ntseeg zoo, qhov ntawd ua tau licas?

Saib ntawm Niam Salazar. Nws tus txiv ntaus nws vim nws tuaj koom lub koom txoos. Nws cov menyuam tawm hauv pawg ntseeg mus ua haujlwm tsis txaus rau Vajtswv. Tsis tau Niam Salazar tab tom tuaj sab nraud. Thiab tseem nws yog ib tug poj niam zoo siab. Nws siv nws lub neej pab cov tub ntxhais hluas hauv pawg ntseeg. Nws yuav ua li cas?

Saib ntawm Aaron Yancy! Tsis muaj leej twg hauv nws tsev neeg yog ib tug ntseeg zoo. Tiamsis Aaron yog ib tug ntseeg uas zoo tshaj plaws uas kuv tau ua dua los lawm. Nws yuav ua li cas?

Saib ntawm Mrs. Winnie Chan. Nws yeej ib txwm ua haujlwm ntsiag to hauv Yexus. Nws coj ntau lub npe los ntawm kev tshajtawm Txoj Moo Zoo tshaj txhua tus ntxhais hauv pawg ntseeg. Dab tsi yuav nws mus? Nws yuav ua li cas?

Saib ntawm John Samuel Cagan. Nws mus dhau ntawm pawg ntseeg loj. Tag nrho nws cov phooj ywg tau ploj mus. Tiamsis Yauhas Cagan tabtom qhia txhua lub zwj hnub no. Tiamsis Yauhas Cagan tau kawm nyob rau hauv tsev kawm Vajluskub mus ua xibhwb. Nws yuav ua li cas?

Saib ntawm niam Hymers. Nws tau ua tib zoo cawm nws thawj zaug uas nws hnov kuv qhia Vajtswv Txoj Moo Zoo. Tag nrho nws cov phooj ywg tawm hauv pawg ntseeg mus rau lub neej qia thiab kev txhaum. Tiam sis niam Hymers los ntawm nws tag nrho yog ib tug poj niam ntawm Vajtswv! Nws yuav ua li cas? Kuv tsis paub txog lwm txoj kev los piav txog kev hloov siab ntawm cov neeg no, thiab lawv txoj kev ntseeg siab loj los rau ntawm Yexus thiab pawg ntseeg. Kev xaiv tsa tsuas yog lo lus teb! Lawv tau hais rau Yauj tus yawg suab,

“Txawm yog tug tswv tua kuv los, kuv tseem cia siab rau nws” (Yauk 13:15).

Ib tug xibhwb uas muaj suab npe uas yog xibhwb Richard Wurmbrand. Mus nyeem nws li keeb kwm nyob rau, Tortured for Christ. Koj yuav pom zoo nrog rau kuv, thaum koj nyeem tag lawm, qhov no lau yog qhov nws muaj suab npe tshaj Billy Graham, Pope Pope John Paul II, los yog lwm tus xib fwb ntawm lub xyoo pua 20th. Nws raug nplua rau qhov kev tuag ntawm 14 xyoos nyob rau hauv tsev lojcuj ntawd, raug nplawm rau qhov kev tuag, ua rau lub ntiajteb zoo nkauj heev. Nws yuav hais nrog Yauj li no,

“Txawm yog tug tswv tua kuv los, kuv tseem cia siab rau nws” (Yauk 13:15).

Yuav ua li cas yuav nws yog tias nws tsis yog qhov kev hlub ntawm Vajtswv uas xaiv nws thiab coj nws mus rau Yexus Khetos? Nws yuav ua li cas yog tias Khetos cov lus tsis muaj tseeb? Tswv Yexus hais tias,

“Koj tsis tau xaiv kuv, tiam sis kuv yog tug xaiv nej”
      (Yauhas 15:16).

“Tug kuv txiv coj xwb thiaj li los cuag kuv”

II. Ob, txhua tug neeg uas raug coj los cuag Yexus yeej tau txais kev cawmdim.

“Txhua tug uas muab rau kuv yuav los rau ntawm kuv”

Nov yog mus ib txhi, ua tsis muaj leej twg tsis hais neeg los yog Ntxwnyoog yuav rhuav tshem los sis muab rau neeg tau. Los sis cov neeg uas Tawmtsam Yexus, cov no yeej tsis muaj tug twg yuav txwv tug neeg ua raug Vajtswv hu txwv tsis pub los tau. Leej twg cov npe nyob rau “hauv phau ntawv cawm txoj sia uas yog tug menyuam lub npe” (Tshwmsim 13:8), thiab nyob rau lub sijhawm uas Vajntsujplig tug dawb huv, thiab los cuag Yexus, vim Tswv Yexus cov Ntshav, thiab coj mus rau Ceebtsheej ntuj!

Mloog! "Txhua yam uas Leej Txiv muab rau kuv yuav los rau kuv." Tsis muaj ib yam uas Leej Txiv tau muab rau Yexus yuav raug puam tsuaj. Yog tias txawm tias ib tug tau ploj, cov ntawv nyeem yuav tau hais tias "yuav luag tag nrho" lossis "tag nrho tab sis ib tug." Tab sis nws hais tias, "tag nrho" tsis muaj qhov tshwj xeeb. Yog hais tias ib lub hlaws raug poob los ntawm Yexus Khetos txoj koob meej, ces Yexus Khetos lub yeeb koob yuav tsis muaj yeeb koob. Yog tias ib tug tswvcuab ntawm Tswv Yexus lub cev tuag lawm, Tswv Yexus lub cev yuav tsis tiav.

"Txhua yam uas Leej Txiv muab rau kuv yuav los rau kuv." Tiam sis lawv yuav tsis tuaj. "Kuv tsis tuaj yeem xav tias zoo li no. Rau qhov Yexus hais tias lawv "yuav los." Lawv yuav tsum ua raws li Vajtswv lub hwjchim. Txawm hais tias tus txiv neej yog ib tus neeg dawb xwb, tseem muaj peev xwm ua rau nws, txaus siab, los cuag Yexus. Leej twg tsim txiv neej? Vajtswv! Leej twg ua Vajtswv? Peb yuav tsa neeg tuaj rau ntawm lub zwm txwv ntawm Vajtswv? Leej twg yuav yog tus tswv, thiab muaj nws txoj kev? Vajtswv los yog txiv neej? Lub siab nyiam ntawm Vajtswv, uas hais tias lawv "yuav los," paub yuav ua li cas kom lawv tuaj.

Peb nyeem tam sim no ntawm cov neeg tawv tawv tawv tawv Muslims los ntawm ntau pua leej tuaj cuag Tswv Yexus. Ntau cov Muslims tuaj rau ntawm Yexus tam sim no tshaj txhua lub sijhawm vim Dab Ntxwg Nyoog kev ntseeg tau qauj muag rau cov neeg ntawm Esau. "Txhua yam uas Leej Txiv muab pub rau kuv yuav los rau kuv." Muaj ntau yam txhais tau hais tias Vajtswv tabtom siv Iran, txawm nyob hauv tebchaws Thaib, txawm nyob hauv tebchaws Hiavtxwv, txawm yog nyob hauv cov neeg raug kaw hauv lub siab los ntawm Dabntxwv Xatas. Txawm tias cov lus qhuab qhia cuav ntawm Finney yeej tsis muaj hwjchim loj tshaj plaws rau ntawm Vajtswv lub hwjchim loj kawg nkaus! Nov yog cov lus qhuab qhia ntawm Vajluskub! Nov yog Vajtswv cov lus qhuab qhia! Nov yog cov lus qhuab qhia uas Vajtswv tau siv sij hawm thiab dua hauv kev txhawb siab. Cov tshuaj Hippies thiab kev sib deev dawb tsis tuaj yeem txwv tsis pub Yexus los ntawm kev tsuj kaum ntawm Xatas cov menyuam los rau hauv Vajtswv lub Nceeg Vaj! Thiab nws muaj peev xwm rov ua dua! "Txhua yam uas Leej Txiv rau kuv yuav los rau kuv."

Tiam sis xav hais tias muaj ib qho ntawm Vajtswv tau xaiv uas tau dhau hwv lawm tias tsis muaj kev cia siab rau nws? Dab tsi ces? Yog tias nws raug xaiv los ntawd tus txiv neej yuav raug ntes los ntawm Vajtswv txoj kev tshav ntuj. Lub kua muag yuav nqws nws lub puab tsaig, thiab nws yuav tsum los txais yuav los rau ntawm Yexus thiab txais kev cawmdim. Kuv tau ploj hauv kev cawmdim los ntawm kev ua haujlwm rau 8 xyoo. Yog hais tias Vajtswv yuav khoov kuv lub siab, thiab coj kuv los rau Tswv Yexus, Nws tuaj yeem coj leejtwg! Tsis muaj tug ntsujplig xaiv tshaj qhov tau txais kev cia siab, tsis muaj leejtwg xaiv tau Vajtswv uas tsis muaj peevxwm coj los rau ntawm Tswv Yexus, txawm yog ntawm lub qhov rooj ntawm ntuj raug txim! Vajtswv muaj peev xwm tiv thaiv Nws txhais caj npab, tso Nws txhais tes, thiab pluck lub hom "tawm ntawm qhov cub" (Xakhaliyas 3:2).

III. Peb, los mloog pwm ob ntawm zaj lus qhuab qhia.

“Txhua tug uas kuv txiv muab rau kuv yuav los rau ntawm kuv, thiab tug uas los rau ntawm kuv, kuv yuav tsis tso nws pov tseg” (Yauhas 6:37).

Qhov no yeej tsis yuam kev, tug neeg yuam kev los tsis tau, yog txhua tug neeg yuam kev los cuag Yexus, nws yeej yog tug uas yog lawm, ib txhia hais tias, “es kuv los yuam kev” tsis muaj hnub uas koj yuav taug txoj kev ua tsis yog los cuag Yexus ho los cuag Nws tau, Yexus hais tias, “Tsis muaj leej twg yuav los rau ntawm kuv, tsuas yog tug uv kuv txiv ua tug coj xwb” (Yauhas 6:44, 65). Yog koj los cuag Yexus, Vajtswv yuav muab lub hwjchim pub rau koj, yog koj los cuag Yexus, tsis muaj dab tsis yuav cais koj tawm ntawm Vajtswv tau, tsis muaj hnub uas Yexus yuav tso koj tseg, Yexus hais tias,

“Los cuag kuv, txhua tug uas ris nra nyhav, thiab kuv yuav cia koj tau so” (Mathais 11:28).

Ntawd yog Nws qhov kev caw thiab Nws tau cog lus thiab.

Spurgeon tsuas muaj hnub nyoog 27 xyoo xwb, tug xibhwb hluas no xaus nws zaj lus qhuab qhia rau cov lus no:

Nov yog cov lus uas Yexus hais rau nej txhua tug – nov yog Vajtswv Txojlus caw: “Los, los, los rau ntawm Yexus” Nws hais tias, “kuv xav paub kom meej tshaj no” “tsis yog li ntawd, los zoo li koj kog ntag” “Tiam sis cia kuv mus thov Vajtswv tso” “Tsis yog, los rau Yexus zoo li koj ko ntag” Yog koj cia siab rau Yexus tug Kheej, Nws yuav cawm koj, koj thov Vajtswv kom koj los cuag Nws, “koj yuav neeg txhaum” yuav hais tias “Yog, muaj tseeb, Kuv yog, tiam sis Yexus tug kheej hais rau kuv tias”

Tug neeg txhaum cia li los cuag
   Txawm yog muaj mob txom nyem
Yexus npaj txhij los cuag koj
   Nw yuav muaj hwjchim rau koj
Nws muaj peev xwm
   Nws txaus siab, Nws yeej txaus siab
      Tsis txhob tos.
(“Come, Ye Sinners,” Joseph Hart, 1712-1768).

Neeg txhaum, cia siab rau Yexus, yog koj puas tsuaj vim yog cia siab rau Yexus kuv los yuav puas tsuaj tib yam thiab, tiam sis yeej tsis muaj hnub uas yuav zoo lintawd, txhua tug uas cia siab rau Yexus tsis raug kev puas tsuaj, los cuag Yexus, thiab Nws yuav tsis tso koj pov tseg, tsis txhob to ntev, cia li cia siab rau Nws, yuav tsis raug puas tsuaj, vim yog Nws hlub koj.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej nyob rau: Yauhas 6:35-39.
Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith
“Come, Ye Sinners” (Joseph Hart, 1712-1768).


TXHEEJ TXHEEM

SPURGEON “ZAJ LUS QHUAB QHIA”

SPURGEON’S “SUBSTANCE OF ALL THEOLOGY”

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.
preached by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Txhua tug uas kuv txiv muab rau kuv yuav los rau ntawm kuv, thiab tug uas los rau ntawm kuv, kuv yuav tsis tso nws pov tseg” (Yauhas 6:37).

I.   Ib, lub hauv paus ntawm kev cawmdim, Yauhas 6:37a; Yauhas 1:12, 13;
Loos 9:16; 1 Kaulithaus 4:7; Loos 3:9, 11, 12; Lukas 14:18;
Phau Nkauj 110:3; 1 Yauhas 4:19; Job 13:15; Yauhas 15:16.

II.  Ob, txhua tug neeg uas raug coj los cuag Yexus yeej tau txais kev cawmdim,
Yauhas 6:37a; Tshwmsim 13:8; Xemkhaliyas 3:2.

III. Peb, los mloog pwm ob ntawm zaj lus qhuab qhia, Yauhas 6:37b;
Mathais 11:28.