Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YEXUS XYA LO LUS KAWG
SAUM NTOO KHAUBLIG

THE SEVEN LAST WORDS
OF JESUS ON THE CROSS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Peb hli ntuj 20, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 20, 2016

“Thaum los txog rau ntawm qhov chaw uas hu tias roob pob txha taub-hau, lawv cai li muab nws ntsia rau qhov chaw ntawd, nrog rau ob tug tub sab ib tug nyob sab lauj, ib tug nyob sab xis” (Lukas 23:33).


Qhov Tswv Yexus raug kev txom nyem seem cev nqaij daim tawv yog txhob txwm kom muaj lintawd, pib ntawm qhov uas lawv xuas nplawm los dua nws cov nqaij thiab nws lub nraub qaum, coob tug tuag vim yog raug tsim txom zoo li no, tom qab ntawd lawv txawm ua ib lub koom mom pos rau Nws ntoo, tej no yeej mob thoob plaws nws lub cev, Nrhav ntws los rau saum Nws lub plhu, lawv tseem ntau Nw lub plhu, thiab tseem rho Nws cov hwjtxwv huv tib si los ntawm lawv ob txhais tes, tom qab ntawd lawv tseem yuam kom Nws kws tug Ntoo khaublig taug kev tawm hauv Yeluxalees mus pem roob qhov chaw lawv yuav ntsia Nws, qhov kawg yog lawv xuas ntsia hlau los ntsia Nws ob txhais tes, thiab Nws ob txhais kotaw, Nws rau ntsia rau saum ntoo Khaublig, Vajluskub hais tias,

“Coob tug ceeb [rau nws licas] Nws lub ntsej muag raug rhuav tshem tshaj lwm tug, thiab nws lub cev los yeej [phem tshaj txhua tug neeg]” (Yaxayas 52:14).

Peb pom lawv ua yeej yaj kiab ntau zaj txog Yexus, cov yeeb yaj kiab no tsis muaj ib zaj twg uas yuav qhia txog qhov Tswv Yexus raug kev txom nyem zaum no, yog thaum peb los saib cov Yeebyajkiab yeej piv tsis tau qhov Tswv Yexus raug ntsia tiag tiag saum ntoo Khaublig, txog rau thaum zaj hu tias “The Passion of the Christ” qhia tias qhov no yeej tshwm tiag tiag rau Yexus, yeej phem tiag tiag.

Cov pos ntawd chob Nws lub taub hau, ua rau Ntshav ntws los rau nws lub cev, Nws lub qhov maug twg yuav luag rua tsis tau, Nws lub taub ntshw los ntse twb lov thiab tawg zoo li Nws sab tas lawm, Nws tug nplais los yeej ntuag thiab los ntshav, yeej cim tsis tau nws lub ntsej muag li lawm.

Nog yam uas tug cev Vajtswv lus yam Yaxayas yeej xub hais ua ntej txog Tug Cawmseej qhov kev txom nyem, “Coob tug ceeb rau nws licas, Nws lub ntsej muag raug rhuav tshem tshaj lwm tug, thiab nws lub cev los yeej phem tshaj txhua tug neeg” (Yaxayas 52:14), qhov ua lawv qw thiab thuam ntawd los yeej muaj hais ua ntej los lawm “Kuv tau tib raub qaum rau cov neeg ua nplawm kuv, thiab tig ntsej muag rau cov neeg uas rho kuv cov hwjtxwv tawm, kuv yeej tsis khiav tawm ntawm qhov kev txaj muag thiab kev nto qaub ncaug” (Yaxyas 50:6).

Nov yog coj peb mus rau ntawm tug Ntoo Khaublig, Yexus raug ntsia rau qhov ntawd, ua rau ntshav ntws, zoo li thaum Nws raug ntsia saum ntoo Khaublig, Nws tau hais xya lo lus luv luv, kuv xav kom peb los xav txog xya los lus kawg uas Yexus hais rau saum ntoo Khaublig.

I. Lo lus ib – kev zam txim.

“Thaum los txog rau ntawm qhov chaw uas hu tias roob pob txha taub-hau, lawv cai li muab nws ntsia rau qhov chaw ntawd, nrog rau ob tug tub sab ib tug nyob sab lauj, ib tug nyob sab xis Yexus txawm hais tias, Txiv zam txim rau lawv: vim lawv tsis paub tias lawv tab tom ua dabtsi” (Lukas 23:33-34).

Nov yog lub homphiaj uas Yexus mus rau saum ntoo Khaublig – zam peb lub txim, Ua ntej yuav mus rau hauv Yeluxalees, Nws yeej paub tias Nws yuav raug tua, Vajluskub Tshiab qhia tias Nws muab nws tug kheej kom raug ntsia theej peb tej kev txhaum.

“Vim Yexus tuag theej peb ib zaug, tug ncajncees rau tug tsis ncajncees, Nws thiaj yuav coj peb los cuag tau Vajtswv” (I Petus 3:18).

“Yexus tuag theej peb tej kev txhaum raws li Vajluskub tau hais tseg” (1 Kaulithaus 15:3).

Yexus thov Vajtswv “Txiv, thov zam txim rau lawv,” rau lub sijhawm Nws raug dai saum ntoo Khaublig, Vajtswv tej Nws cov lus thov, txhua tug uas cia siab rau Yexus tiag tiag yuav raug zam txim, Nws tuag saum ntoo Khaublig yog theej koj tej kev txhaum, Nws cov Ntshav ntxuav koj tej kev txhaum.

II. Lo lus ob – kev cawmdim.

Muaj ob tug Tub sab raug ntsia nrog Yexus, ib tub nyob rau ib sab

“Muaj ib tug tub siab [tua neeg] hais lus phem rau tug Tswv tias, yog koj yog Khetos, cawm koj tug kheej thiab peb, tiam sis muaj ib tug txwv tsis pub hais li ntawd, koj tsis ntshai Vajtswv kiag li thiab lov, Vajtswv raug rau txim thiab, tiam sis wb thiaj phim raug lub txim no, vim wb txais lub txim ua wb ua phem, tiam sis tug neeg no yeej tsis tau ua ib qhov twg txhaum kiag li, tug no txawm hais rau Yexus tias, Tug Tswv, thov koj nco txog kuv thaum koj mus txog rau koj lub teb chaws thiab, Yexus txawm teb nws hais tias kuv qhia qhov tseeb rau koj hais tias hnub no koj yuav nrog kuv nyob rau kuv lub tebchaws” (Lukas 23:39-43).

Tug tub sab ob hais tau ib cov lus uas tseeb heev, qhia tau li no.

1. Kev cawmdim tsis yog nyob rau ntawm kev cai rau dej los sis zwm ua tswvcuab – tug tub sab no tsis tau ua ib qhov hlo li.

2. Kev dim tsis yog ib qhov uas yus xav yus – tug tub sab no tsuas muaj qhov kev tu siab – nws raug ntsia vim yog nws yog ib tug neeg txhaum.

3. Kev dim tsis yog koj sawv los rau pem hauv ntej tsa tes – nws txhais tes raug ntsia rau saum ntoo Khaublig thiab ko taw huv si.

4. Kev dim tsis yog nyob rau ntawm hais “thov Yexus los nyob koj siab” Tug tub sab yuav tsum ua ua ntej ntawd yog muaj neeg hais rau nws paub!

5. Kev dim tsis yog hais raws li “tug neeg txhaum cov lus thov” tug tub sab no tsis tau thov cov lus no, nws tsuas yog thov Yexus ua tug cawm nws.

6. Kev dim tsis yog hloov koj lub neej xwb, tug tub sab no tsis tau ua li ntawd.

Tug tub sab no dim tib txoj kev li koj dim:

“Ntseeg hauv Tswv Yexus, thiab yuav tau kev cawmdim” (Teshaujlwm 16:31).

Ntseeg Yexus kawg siab siab, Nws yuav cawm koj los ntawm Nws cov Ntshav thiab kev ncajncees, zoo li Nws cawm tug tub sab ntawd.

III. Lo lus Peb – kev hlub.

“Cov neeg uas sawv ib sab ntawm Yexus tug ntoo Khaublig, Yexus niam thiab nws tug vis ncaus, Malis uas yog Khi-au-fas tug poj niam, thiab Malis Madalas, thaum Yexus pom nws niam thiab tug thwjtim uas Yexus hlub nyob ze rau qhov ntawd, Yexus hais rau Nws niam tias, koj cia li saib xyuas koj tug tub os, Nws rov hais rau tug thwjtim ntawd hais tias cia li saib xyuas koj niam, thiab txij thaum sijhawm ntawd los, tug thwj tim no thiaj mus coj los nrog nws nyob” (Yauhas 19:25-27).

Yexus hais rau Yauhas kom saib xyuas Nws niam, lug neej ntseeg tseem muaj ntau yam ua tom qab koj dim lawm, koj yuav tsum saib xyuas, Tswv Yexus muaj nws niam cob rau tug Thwjtim uas yog Yauhas, nws hais kom koj yuav tsum saib xyuas koj pawg ntseeg, tsis muaj leej twg yuav ua tau ib tug ntseeg yog nws tsis saib xyuas nws pawg ntseeg, nov yog qhov tseeb uas cov ntseeg coob tug tam sim no hnov qab txog.

“Tswv cia li coj cov neeg uas yuav dim tuaj koom nrog rau pawg ntseeg kom lawv coob zuj zus rau txhua hnub” (Teshaujlwm 2:47).

IV. Lo lus plaub – kev mob.

“Cia tsaus ntuj thoob plaws ntiajteb txij thaum tavsu txog rau thaum peb teev, lub sijhawm tham peb teev ntawd Yexus txawm qw nrov nrov tias A-lis, A-Lis, Lasmas xa npa than is? Yog hais tias, Kuv tug Vajtswv, Kuv tug Vajtswv, yog vim licas koj hnov qab kuv lawm?” (Mathais 27:45-46).

Lo lus no qhia txog qhov tias Yexus quaj ntawd muaj Vajtswv Vajleejtxiv thiab Vajntsujplig koom nyob rau hauv, vim lub sijhawm no Vajtswv Vajleejtxiv tau tso Leej tub tseg rau saum ntoo Khaublig, Vajluskub hais tias:

“ Rau qhov tib tug Vajtswv, thiab ib tug nyob nruab nrab ntawm Vajtswv thiab neeg, ntawd yog Tswv Yexus” (1 Timautes 2:5).

V. Lo lus tsib – kev txom nyem.

“Tom qab ntawd, Yexus paub tias txhua yam tiav lawm, kom tiav raws li Vajluskub hais tseg, kuv nqhi, muaj ib lub khob ntim kua txiv hmab nyob rau ntawd, lawv txawm muab nqa los rau Yexus haus” (Yauhas 19:28-29).

Cov Vajluskub no qhia txog Tswv Yexus qhov kev txom nyem vim yog theej peb tej kev txhaum:

Nws yog tug yuav mus rau qhov ntawd, nws yuav raug nplawm vim yog peb tej kev txhaum” (Yaxayas 53:5).

VI. Lo lus rau – kev tuag theej.

“Tswv Yexus tau haus kho kua txiv hmab qaub, nws hais tias, Tiav lawm lauj” (Yauhas 19:30).

Kuv twb hais tau zaug lawm txog ib tug txiv plig, tiam sis lo lus rau no kuv yuav muab cov uas yog Protestant Reformation, zoo li cov ntseeg Npativ uas tso kev ntseeg los zuj zus lawm, Yexus hais tias, “tiav lawm lauj.”

Yexus los tias “Tiav lawm lauj” puas muaj tseeb tiag? Cov ntseeg Katoliv hais tias “tsis tseeb” lawv hais tias nws yeej yuav tsum raug ntsia kom tuag, thiab xa ib cov neeg tshiab tawm mus, tiam sis Vajluskub tsis tau qhia li ntawd.

“Vajtswv suav tias peb ncajncees vim yog kev txom nyem ntawm Tswv Yexus Khetos ib zaug rau txhua tug” (Henplais 10:10).

“Tug Tswv ua rau txhua tug uas raug ntxuav kom dawb huv lawm txaus siab” (Henplais 10:14).

“Cov povthawj sawv ua haujlwm txhua hnub, thiab coj tib yam khoom coj tuaj fij, cov khoom fij ntawd yeej ris tsis tau neeg lub txim, tug Tswv no, nws tau fij tug kheej theej kev txhaum ib zaug xwb thiab mus ib txhi, tau mus nyob rau saum Vajtswv sab xis” (Henplais 10:11-12).

Tswv Yexus them peb txhuas yam kev txaum, ib zaug rau txhua tug saum tug ntoo Khaublig.

Yexus them rau txhua tug,
   Kuv tshuav Nws nqi
Kev txhaum ploj tag husi
   Nws ntxuav dawb zoo li daus
(“Jesus Paid It All,” Elvina M. Hall, 1820-1889).

VII. Lo lus xya – kev yeem rau Vajtswv.

“Thaum Yexus tsa hlo suab qhuaj nrov nrov, nws hais tias, Txiv, kuv muaj kub tug ntsujplig tso rau koj txhais tes: thiab thaum hais li ntawd nws txawm tso Vajntsujplig mus lawm” (Lukas 23:46).

Tswv Yexus yeem nws tug kheej tag nrho rau Vajtswv Vajleejtxiv los ntawm Nws lo lus kawg ua ntej tuag, ib tug xibhwb Spurgeon qhia tias, nov yog Tswv Yexus lo lus kawg, “Kom [paub] tias txhua yam kuv ua yog kuv Txiv li haujlwm xwb?” (Lukas 2:49) thaum peb txog thaum xaus, Tswv Yexus ua raws Vajtswv dej siab xwb.

Muaj ib tug thawj tug rog sawv rau ntawm tug ntoo Khaublig hnov xya lo lus ntawm no, tug tub rog no yeej ntsia ntau tug neeg los lawm, tiam sis nws tsis pom ib tug neeg twg tuag zoo li Yexus.

“Tug thawj tug rog thaum pom qhov ntawd, nws txawm qhuas Vajtswv, tias tug no yog neeg ncajncees” (Lukas 23:47).

Tug thawj tug rog no tsis tau xav txog Yexus, tom qab ntawd nws hais li no tias,

“Tug txij neej no yog Vajtswv Leejtub tiag tiag” (Malakaus 15:39).

Nws yog Vajtswv Leejtub! – ciaj sia nyob – nws sawv hauv qhov tuag rov qab los nce mus Qaum ntuj, Nws zaum ntawm Vajtswv sab xis, “Ntseeg hauv tug Tswv Yexus, thiab yuav dim” (Teshaujlwm 16:31)/

Muaj ib txhia xav hais tias ntseeg hauv Vajtswv xwb ces txaus lawm, tiam sis lawv yuam kev, tsis muaj leej twg yuav dim tsuas yog ntseeg hauv Vajtswv xwb, Yexus tug kheej los hais tias “Tsis muaj leej twg cua tau Leej txiv, tsuas yog los ntawm kuv mus xwb” (Yauhas 14:6). Dr. A. W. Tozer hais tias “Tswv Yexus tsis yog ib txoj kev ntawm ntau txoj kev uas yuav mus cuag Vajtswv, los tsis yog qhov zoo tshaj ntawm xya txoj kev no; Nws tsuas yog ib txoj kev xwb” (That Incredible Christian, p. 135). Yog koj tsis ntseeg Yexus, koj yuav tsis dim, tsis hais koj yuav ua neeg “zoo”, txawm koj yuav mus koom pawg ntseeg, los sis nyem Vajluskub, koj tseem tsis tau dim yog koj tsis cia siab rau Yexus, “Tsis muaj leej twg cua tau Leej txiv, tsuas yog los ntawm kuv mus xwb” Tswv Yexus cov Ntshav xwb thiaj li ntxuav tau koj li kev txhaum. Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Malakaus 15:24-34.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Blessed Redeemer” (Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


TXHEEJ TXHEEM

YEXUS XYA LO LUS KAWG
SAUM NTOO KHAUBLIG

THE SEVEN LAST WORDS
OF JESUS ON THE CROSS

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum los txog rau ntawm qhov chaw uas hu tias roob pob txha taub-hau, lawv cai li muab nws ntsia rau qhov chaw ntawd, nrog rau ob tug tub sab ib tug nyob sab lauj, ib tug nyob sab xis” (Lukas 23:33).

(Yaxayas 52:14; 50:6)

I.    Lo lus ib, kev zam txim, Lukas 23:33-34; 1 Petus 3:18;
1 Kaulithaus 15:3.

II.   Lo lus ob, kev cawmdim, Lukas 23:39-43; Teshaujlwm 16:31.

III.  Lo lus peb – Kev hlub, Yauhas 19:25-27; Teshaujlwm 2:47.

IV.  Lo lus plaub – kev mob, Mathais 27:45-46; 1 Timautes 2:5.

V.   Lo lus tsib – kev txom nyem, Yauhas 19:28-29; Yaxayas 53:5.

VI.  Los lus rau – kev tuag theej, Yauhas 19:30; Henplais 10:10;
Henplais 10:14, 11-12.

VII. Lo lus xya – yeem rau Vajtswv, Lukas 23:46; 2:49; 23:47;
Malakaus 15:39; Teshaujlwm 16:31; Yauhas 14:6.