Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
PLHEBPAISTILIAS THIAB NPAVTIV
SIB TAWMTSAM TXOG ZAJ NKAUJ QHUAS VAJTSWV

(LUB QHUAB QHIA TXOG COV REFORM)
PRESBYTERIANS AND BAPTISTS
FIGHT OVER POPULAR HYMN
(A SERMON PREACHED ON REFORMATION SUNDAY)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj lub Kaum hli ntuj 27, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 27, 2013

“Rau qhov txhua tug puas leej ua txhaum thiab tug ncua Vajtswv lub chwjchim lawm. Vajtswv Txoj kev hlub uas nws muab pub dawb rau neeg yog nws txib Yexus Khetos los tuag txhiv neeg kom dim txim, Vajtswv thiaj suav hais tias neeg ncajncee tabmeeg rau Vajtswv. Vajtswv txiv Yexus khetos los tuag theej neeg lub txhoj thiab nws cov ntshav…Nws yog tug ncajncees, Vajtswv tsis suav neeg lub txim, thiab Vajtswv pab kom neeg txhua tug uas ntseeg Yexus ua tau neeg ncajnceeg” (Loos 3:23-26).


Qhov no yog ib nqe Vajluskub uas tseemceeb tshajplaws nyob rau Vajluskub tshiab. Txhua tug neeg puas leej yog neeg txhaum. Ib qhov uas kom peb ua tau neeg ncajncees yog los ntawm Vajtswv qhov kev hlub xwb. Yexus ib leeg xwb thiaj cawm tug peb kom dim tau. Vajtswv xa Nws los rau saum ntoo khaub lig raws li nws txoj kev ncajncees, thiab qhov peb dim tau yog yuav tsum ntseeg nyob rau hauv Tswv Yexus cov ntshav. Vajtswv xa Yexus los tuag theej peb qhov chaw kom dim txim. Nov yog lub ntsiab lus tseemceeb nyob rau Txoj Moo Zoo! Tiam sis qhov no tseem yog Txoj Zoo Zoo uas raug cov ntseeg uas coj ywj siab los sis Liberal tawm tsam thiab tsis lees yuav. Nyob rau phau ntaw xyoo 1934, Vajtswv lub tebchaw hauv tebchaws Amelikas, los sis The Kingdom of God in America, Dr. H. Richard Niebuhr tau hais ib lo lus tseemceeb qhia txog cov coj ywj siab zoo li no “Tug Vajtswv uas tsis muaj kev chim coj cov neeg uas tsis muaj kev txhaum tuaj rau ib lub tebchaws yam tsis muaj kev txiav txim thiab cov ntseeg uas tsis muaj ntoo Khaublig.” Neibuhr tug kheej los tseem yog cov neeg uas coj ywjsiab, tiam sis nws paub tias qhov twg yog qhov tsis zoo nyob rau pab neeg no rau lub sijhawm ib nrab xyoo rau xyoo 1930s. thiab Dietrich Bonhoeffer kuj hais tib yam nkaus thaum nws hais txog tebchaws Amelikas “Cov ntseeg Vajtswv uas tsis tau hloo dua tsiab”!

Cov neeg coj ywjsiab no txhob txwm muaj Vajtswv Txoj lus tig kom hum li neeg lub siab nyiam. Lawv tsis nyiam lo lus “kev txhaum,” “kev txiav txim,” “ntoob khaublig” thiab, qhov lawv tsis nyiam khia yog lo lus “Vajtswv qhov kev chim.” Lawv xav hais tias cov lus no uas rau kom neeg khiav tawm hauv pawg ntseeg mus. Robert H. Schuller, ib tug xibhwb uas hais lus tawm hauv TV, hais li no tias,

Peb yuav hais tawm tsis tau hais tias “Vajtswv hais lintawd” rau cov neeg uas twb tsis muaj Vajtswv khias li! Peb yuav hais tsis tau tias “Vajtswv hais licas?” yog peb tabtom hais rau cov neeg uas twb tsis hwm…”Vajtswv Txojlus” (Robert H. Schuller, D.D., Self-Esteem: The New Reformation, Word Books, 1982, p. 13)

Cov lus no yob ib cov lus uas siv tsis tau, thiab hais yam tsis txaus ntseeg khia li! Kuv ua Vajtswv dej num los tau 55 xyoo. Txhua zaug kub qhia Vajtswv Txojlus rau cov neeg ua tsis ntseeg Vajtswv, thiab tau coj cov neeg no los cuag Vajtswv. Lub limtiam raug los no kuv poj niam thiab kuv mus noj mov rau ib qhov chaws muas zaum mov. Muaj ib tug suav los hais rau kuv tias, kuv tau coj nws los ntseeg Vajtswv 48 xyoo dhau los no. Lub sijhawm ntawd nws yob ib tug menyuam tub xwb. Muaj neeg coj nws tug koom peb pawg ntseeg uas yog Suav Npavtiv. Lub sijhawm ntawd nws tuaj hnov kuv qhia Vajtswv Txojlus rau lub sijhawm ua peb peb ua rooj txhawb siab nyob rau lub caij ntuj qhua. Yog xyoo 1965. Tamsim no nws muaj tsis-yim xyoo lawm, thiab yog ib tug kws tshuaj. Nws hais tias kuv cov lus qhuab thiab yog yam uas coj tau nws los cia siab rau Yexus.

Tsis nte los no kuv tau tsim tsa ob pawg ntseeg nyob rau hauv nroo Marin, sab qaum teb ntawm San Fransisco ib thaj tsam ua tsis muaj ib tug ntseeg kiag li. Kuv “kuv hais rau cov neeg ntawm txog Vajtswv,” kuv muab Vajtswv Txojlus los hais rau lawv. Kuv tsis tau muab Vajtswv Txoj lus coj los qhia kom cov neeg no zoo siab. Kuv tsis zoo li ib txhia xibhwb uas nyob rau tej pawg ntseeg coob zoo li Sculler - tiamsis, kuv pawg ntseeg kuj coob zuj zu, thawm kawg tej pawg ntseeg ntawd tsawg ploj zuj zu! Nws li “Crystal Catherdral” tamsim no yog cov Txiv plig! Nws pawg ntseeg thaum ub raug ua pab ua pawg! Tiamsis cov ntseeg uas kuv tau mus pib ntawd tseem nyob ruaj khov kho. Kuv ntseeg tias cov lus qhuab qhua uas kuv hais rau cov neeg txhaum zoo siab cov neeg uas coj ywj siab ntawd.

Cov neeg coj ywj siab tsis muaj hnub yuav pom taj yam zoo lino. Cothawjcoj uas yog pab Presbyterian (U.S.A) tau muab cov nkauj thaum ub coj los siv thiab kho dua tshiab xws li, “Hauv Tswv Yexus xwb,” vim tug sau zaj nkauj no tsis kam hloov lo lus tias pauj Vajtswv qhov kev chim. Yog tib zaj nkauj ua kev txwjlaug Griffith tau hu dhau los no. Nqe uas lawv tsis nyiam yog nqe no,

Yexus tuag saum tug ntoo khaublig.
Yog pauj Vajtswv qhov kev chim.

Ob peb hli dhau los no nyob rau hauv Npavtiv lub rooj txhawb siab, lawv tau sau ib zaj nkauj tshiab. Tiamsis lawv tau hloov dhua tshiab, “Vajtswv qhov kev hlub yuav nthuav dav mus.” Cov Npavtiv tau muab lub ntsiab lus hloov, cov Presbyterians nug li no tias.

“Pauj Vajtswv qhov kev chim” raug hloo mus ua “Vajtswv qhov kev hlub” kuv ntseeg tias, tej zaum yog muaj cov coj ywj siab los cuam tshuam nyob rau hauv. Yeej tseeb lintawd, tug poj niam uas muaj lub npe Mary Louise Bringle, yog ib xibhwb qhia Vajtswv lus nyob rau tsev kawm Vajluskub yog ib tug thawj coj saib xyuav cov nkauj no. Nws yog tug hloov lus ntsiab lus uas yog “Pauj Vajtswv qhov kev chim” kom zoo nloog li no tias, “Pauj Vajtswv qhov kev hlub.” Leon J. Podles tau sau txog poj niam ntawm cov ntseeg nyob rau nws phau ntawv hu ua, Why Men Hate Going to Church (Thomas Nelson Publishers, 2004)

.

Tug poj niam uas yog tug thawjtsav xwm ntawm cov nkauj no yog Mary Louise Bringle. Nws hais tias, “Qhov uas hais txog tug ntoo Khaublig, yog hais txog yam uas Vajtswv cheemtsum rau Vajtswv qhov kev chim ntawm yuav tsis zoo rau cov neeg ua pehawm Vajtswv.” Cov lus no siv tsis tau! Cov ntsiab lus qub yeej zoo thiab phim hais txog Yexus tug ntoo khaublig rau txhua tiam neeg! Zaj nkauj uas tseem yog hais li no,

Yexus tuag saum tug ntoo khaublig,
Yog pauj Vajtswv qhov kev chim.
Nws tug theej txhua tug lub txim –
Kuv nyob rau ntawm Yexus qhov kev tuag.

Tug poj niam uas yog Bringle thiab cov ntseeg uas coj ywjsiab, pab thawjcoj no hais tias, “kom txaus siab li neeg qhov kev txawj ntse” ntawm qhov uas yog Yexus tuag theej theej neeg saum tug ntoo Khaublig yog sau los ntawm ib tug neeg txawj ntse uas yog Anselm tiam 11th century. Tiam sis qhov no lawv hais yuav kev lawm. Vim luskub sau ua ntej Tswv Yexus yog 700 xyoo, Yaxayas thiaj hais tias,

“Nws [Vajtswv Vajleejtxiv] pom nws tug ntsujplig uas tiv kev txomnyem, thiab txaus siab, raws li nws qhov kev txawj ntse, kuv tug qhev [Yexus] uas ncajncees yuav ua rau kom ntau tug neeg ua yog neeg ncajncees, vim nws yuav ris lawv tej kev txhaum” (Yaxayas 53:11).

Lo lus “Txaus siab” sau nyob rau Vajluskub uantej Anselm yuav los siv lo lus no yog 1,800 xyoo lawm! Lo lus tuag thej yog ib lo lus, uas nyob rau hauv Vajluskub tshiab raw li muaj nyob rau hauv 3:25; 1 Yauhas 2:2; thiab 1 Yauhas 4:10. Nyob rau tiam 5th century, Augustine hais li no tias, Tswv Yexus ua kom Vajtswv txaus siab rau sum tug ntoo khaublig. Thiab Anselm tug kheej yeej lees yuav lo lus no. Cov ntseeg rau tamsim no hais tias, “Anselm yog ib tug neeg tiam tshiab tamsim no tiag tiag – thiab yog koobhmoov rau cov evangelicals.” Nyob rau tshooj uas muaj lub ntsiab lus “Txaus siab thiab Txheejtxheem,’ ib tug txiv neeg uas yog pab Puritan yog ib tub txawg tub ntse muaj lub npe John Owen (1616-1683) raw li nqe lus n o.

“Vajtswv ua kom nws uas yog tug tsis muaj kev txhaum, kom yog tug neeg txhaum, kom peb thiaj li yog tug neeg ncajncees rau ntawm Vajtswv” (II Kaulithaus 5:21).

“Tswv Yexus cawm peb dim ntawm qhov rau foom los ntawm kevcai, nws raug foom yog rau peb” (Kalatias 3:13).

“Tswv Yexus tiv kev txomnyem ib zaug xwb, vim yog peb tej kev txhaum, qhov ntawd thiaj coj peb los cuag tau Vajtswv” (1 Petus 3:18).

Owen hais li no tias, “txhua yam lus uas hais dhau lo no puas leej [hais meej] Tswv Yexus tuag theej zoo li tug neeg uas raug kev txom nyem thiab los cawm tib neeg. Qhov no, yog qhov ua uas kom Vajtswv Txaus siab nws rau suav yog tug neeg txhaum ‘vim yog peb’ q hov ntawd yog qhov ua cawm peb dim ntawm Vajswv qhov kev chim uas los…Vajtswv tsis khuvxim nws Leejtub, yog lintawd Vajtswv tsis muaj txhua yam rau peb txhua tug nrog rau Vajtswv Leejtug lov” (Loos 8:32)…[Yexus] ris neeg lub txim, tau teem txim vim yog lawv tej kev txhaum…ntawd yog Vajtswv qhov kev ncajncees tau tshwm thiab raws li Vajtswv tej kevcai, lawv thiaj li dim ntawm Vajtswv qhov kevchim; thiab neeg los cawm neeg kom dim, qhov nws ua kom Vajtswv “txaus siab” (John Owen, D.D., “Satisfaction and Substitution Outlined,” The Works of John Owen, vol. 2, The Banner of Truth Trust, 2004 reprint, p. 419)

Kuv ntseeg tias yog ib nqe lus uas tsis yoojyim yuav ua raws, thiab tsis yoojyim los totaub. Dr. Owen yog ib tug neeg txawjntse rau seem Vajluskub, tsis yog ib tug neeg qhuab qhia. Yog lintawd kuv yuav muab ib qhov yoojyim coj los hais, uas yog hais txog zaj nkauj no,

Yexus tuag saum tug ntoo khaublig,
Yog pauj Vajtswv qhov kev chim.

Dr. Thomas Hale hais tias,

Vim Vajtswv yog tug ncajncees, nws yuav tsum rau txim rau kev txhaum. Yog qhov qhia txog Vajtswv qhov kev ncajncees thiab rau txim rau Yexus vim yog peb tej kev txhaum. Tsis tag lintawd xwb twb vim yog nws qhov kev hlub uas pub rau peb, Vajtswv thiaj rau txim Yexus theej peb qhov chaw. Qhov kev rau txim rau Yexus, Vajtswv yog, qhov tseeb tiag, yog Vajtswv rau txim rau nws tug kheej. Vim yog Vajtswv hlub neeg ntiajteb, Nws thiab cia Nws lib leejtug (Thomas Hale, D.D., The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1997, p. 538; note on Romans 3:25).

Tub poj niam uas yog Bringle hais tias nws thiab nws cov neeg xav hloov lo lus, “Pauj Vajtswv qhov kevchim” vim yog cov neeg txawjntse tsis lees yuav. Tej zaum muaj tseeb lintawd, tiamsis kuv ntseeg tias qhov tseeb ntawd yog tsis tag. Kuv ntseeg tias vim nws tsis nyiam lo lus uas yog hais txog txiv neej uas yog “Vajtswv qhov kevchim.” Nws xav kom muaj hloov uas ib lo lus uas yog hais txog pojniam, “Vajtswv qhov kev hlub nthuav dav mus.”

David Murrow yog ib tug thawjcoj nyob rau pab Presbyterian (U.S.A.), uas yog pab uas Bringle zwm nyob rau hauv. Nws thaib nws cov neeg nyiam nyeem Murrow phau ntawv, Why Men Hate Going to Church (Nelson, 2004). Murrow hais tias, “…cov thawcoj nyob rau pawg ntseeg yuav tsum saib txiv neej thiab poj niam tug ntujplig kom tseemceeb sib npaug zog” (Daim 152). Tiamsis phau ntawv ntawm hais tias, peb cov ntseeg tamsim no raug poj niam los ua cov coj. Kuv tug kheej, ntseeg tias yog lintawd lawm. Ua tib zoo mloog qhov no. Murrow hais tias,

     Txiv neej xav los pab lus ntiajteb tawm tsam qhov kev tsis zoo poj niaj tshawb nrhiav xav ntsib ib tug txij neej zoo…
     Tiam tsawg pawg ntseeg thiaj rau nqi rau txiv neej: muab kev txhawb zog, thiab ua hauj lwm tiav zoo, tug qauv zoo, thiab fij tug kheej, nyiam ua thiab ntsib teb yam tshiab. Cov txiv neej uas tshawb nrhiav tug kheej zoo li no yuav ntsib teebmeem nyob rau tej pawg ntseeg uas poj niam ua tug coj. Qhov no yog qhoa ua rau [txiv neej ntxub] mus pehawm Vajtswv (Tibphau daim 15).

Kuv mus deb tshaj qhov uas kuv los hais txog zaj nkauj uas yog “Kuv nyob hauv Yexus xwb”? Tsis yog lintawd. Kuv ntseeg tias qhov uas lawv hloov ntawd txawm yog qhov me me xwb los – qhov me muaj peevxwm ua kom muab teebmeem loj ntawd rau pawg ntseeg. Siv los mloog nqe qub,

Yexus tuag saum tug ntoo khaublig,
Yog pauj Vajtswv qhov kev chim.

Nqe qub no sau los ntawm ob tug neeg. Tiamsis qhov no yog nqe uas lawv muab hloov dua tshiab, tug sau yog Bringle thiab nws cov neeg,

Yexus tuag saum tug ntoo Khaublig,
Vim yog Vajtswv qhov kev hlub.

Yog twg yog hais txog txiv neej? Qhov twg yog siv rau neeg? Tamsim no yog ob tug neeg los sau txog zaj nkauj no! “Pauj Vajtswv qhov kevchim.” Qhov ntawd yog tug Vajtswv uas neeg hwm – Yog tug Vajtswv uas coj neeg tawm ntawm kev txhaum; yog tug Vajtswv uas muab cov neeg uas tsis ntseeg pov rau tub tuagteb; yog tug Vajtswv uas tau rhuav tshem Vajntxwv Falaus thiab nws cov tub rog nyob rau ntawm ntug hiav txwv; tug Vajtswv uas coj Kide-oos thiab nws cov tub rog tawm ntawm Midisnais cov tub rogl; yog tug Vajtswv uas pab peb tug txiv neeg tawm ntawm Vajntxwv lub cub tawg; tug Vajtswv uas mus rau tom lub tuamtsev, tsis yog ib zaug, tiamsi ob zaug, thiab tau ntxeev cov rooj uas neeg muab coj los tib khoom ua lag luam; yog tug Vajtswv uas qhev qhov rooj nkuaj cia Petus khiav dim, thiab coj nws mus ntsib cov thawjcoj thaum ntawd. “Peb yuav tsum mloog Vajtswv lus tshaj tib neeg;” Yog tug Vajtswv uas kom ib tug txiv neej thiab nws tug poj niam tuag vim yog dag rau Petus; Yog tug Vajtswv “tso tawm los ntawm qhov [Nws] paub uantej” Tswv Yexus mus rau “tug neeg phem txhais tes” thiaj li raug ntsia sum nroo Khaublig (Teshaujlwm 2:23); tug Vajtswv uas “Vajtswv muab tso rau saum nej txhua tug” (Yaxayas 53:6); Vajtswv yog “uas rau kom nws nqaij ntuag [thiab] ua rau kom nws quaj [thiab] uas rau kom nws tug ntsujplig raug kev txom nyem…thiab txaus siab” (Yaxayas 53:10,11) – tug Vajtswv no yog tug Vajtswv nyob rau zaj nkauj no,

Yexus tuag saum tug ntoo khaublig,
Yog pauj Vajtswv qhov kev chim!!!

Tug Vajntswv ntawd, tsuas yog tug Vajtswv no xwb, thiaj yog tug Vajtswv uas neeg hwm, thiab neeg yuav tsum raws qab – Tsis yog tug Vajtswv tais caus zoo li tug pojniam uas yog Bringle tug, tiamsis yog tug Vajtswv saum roob Xisnais, thiab tug Vajtswv saum nroob Kaulaskauthas – “Tug Vajtswv muaj hwjchim thiab txaus ntshai” uas yog Yelemis tug (Nehemis 1:5) – Daniyees “Tug Vajtswv muaj hwjchim thiab txau ntshai” (Daniyees 9:4) – tug Vajtswv uas muab nws tug Tub uas nws hlub, tso rau neeg txhais tes “raug foom vim yog peb” (Kalatias 3:13) – nov yog tug Vajtswv uas nyob rau hauv Vajluskub! Nov yog Vajtswv uas Tswv Yexus Txiv! Nov yog Vajtswv, thiab nov yog kuv tug Vajtswv! Kuv tsis paub Bringle tug Vajtswv – thiab kuv tsis xav paub txog – thiab txawm li tug neeg los xij! Qhov kev ntseeg zoo li no yog pab hu ua Episcopal, lawv cov tswvcuab twb ploj tag lawm. Qhov no lauj uas rau cov Methodist cov tswvcuab ploj tag lawm. Thiab Bringle pawg ntseeg, Presbyterian (U.S.A.) cov tswvcuab feem coob ploj tag lawm (Murrow, tib phau daim 55).

Nyob rau nws phau ntawv, Yog vim licas neeg thiaj ntxuj mus pehawm Vajtswv los sis Why Men Hate Going to Church nyob rau Morrow phau ntawv uas yog nyob rau tshooj hu hais tias, “Tsis muaj ib tug twg khiav ntawm pawg ntseeg mus.” Nws hais tias tib neeg xav tau kev thiv thaiv, tiam sis cov neeg no tseem tsis ntshai, yog vim licas? Vim poj niam muaj hwjchim loj rau cov ntseeg – Txiv neej thiab cov hluas tsawg zuj zus nyob rau pawg ntseeg! (Tibphau daim 18). Qhov no puas yog qhov uas ua rau peb cov hluas ntseeg nub nyoog 35 ploj txog li 88%? Murrow hais tias cov txiv neej thiab cov hlus no pom tau hais ti as pawg ntseeg yog cia rau poj niam thiab menyuam xwb, tsis muaj ib yam tseemceeb rauc lawv, lawv thiaj li khiav tawm tag!

Yog koj sim cia cov hluas uas muaj nub nyoog 18 txog 25 xyoo, seb lawv yuav qhov twg – seb lawv yuav xaiv qhov twg?

Yexus tuag saum tug ntoo khaublig,
Yog pauj Vajtswv qhov kev chim.

Los sis

Yexus tuag saum tug ntoo Khaublig,
Vim yog Vajtswv qhov kev hlub.

Txawm ob qhov no puas leej yog qhov tseeb, kuv ntseeg tias txiv neej thiab cov hlus yuav xaiv nqe qub thaum ub, tsis yog Bringle qhov!

Txivneej thiab cov hluas khiav tawm pawg ntseeg, thiab vim yog hwm Vajtswv – Vajtswv uas nyob rau Vajluskub! Cov poj niam uas muab nub nyoog ib nrab xyoo, uas tsis tau hloov dua siab tshiab tiag tiag, tug Vajtswv tseeb tsis uas phem rau leejtwgg. Peb pawg ntseeg muaj cov poj niam coob heev, tiamsis cov txiv neeg thiab cov hluas ploj txog lintawd 88%.

Tiamsis peb pawg ntseeg cov txivneeg yog cov los coj. Yog vim licas? Kuv ntseeg tias muaj tau yam nyob rau hauv. Ib, kuv ntseeg tias kuv cov lus qhuab qhia no hais txog tug Vajtswv uas txaus ntshai nyob rau hauv Vajluskub, thiab Tug Yexus uas yog txiv neej yog tug kav ntiajteb. Kuv twb hais txog cov txiv neej thiab poj niam uas hwm Vajtswv. Peb tau muab ntau tug uas yeem tuag rau txoj kev ntseeg sauv lawv cov npe thiab duaj nyob rau peb cov lajkab – xws li Spurgion, Edwards, Bungan, Knox, Whitefield, Wesley, William Jennings Bryan, thiab lwm tug. Hmo no yog Reformation hnub. Zoo li qub, peb yuav nyob zoo Luther daim yeeb yajkiab, lub sijhawm tomqab nws noj hmo. Luthawj yog peb ib tug thawjcoj. Peb yuav los hu Luthawj zaj nkauj, “Tug Vajtswv uas Muaj hwjchim.”

Peb tsis npaj “ntshai rau peb” cov txiv neej no. Thiab peb yuav tsis npaj “khoom qab zib” rau cov hluas thiab. Tsis muaj! Peb xa lawv tawm – mus rau txhua txoj kev hauv nroog Los Angeles rau hmo ntawd – xa ob leeg mus tshajtawm uake. Puas txaus ntshai? Yog Bringle ntshe yuav ntshi heev! Tiam yog ib qhov uas peb cov neeg nyiam thiab txaus siab heev – qhov no yog qhov lawv xav ntsib – vim yog tug tseeb tug rog uas kws tug ntoo khaublig!!!

Vajtswv Txojlus hais tias,

“Yog lintawd nej zoo li cov tub rog uas tiv kev txomnyem rau Vajtswv” (2 Timautes 2:3).

“Yog peb txom nyem, peb kuj yuav nrog nws kav uake” (2 Timautes 2:12).

“Yog leej twg yuav raws kuv qab, cia tug ntawd hnov qab nws tug kheej, thiab kwv tug ntoo khaublig, thiab raws kuv qab” (Lukas 9:23).

“Cia li mus txhua qhov chaws, coj lawv tuaj rau hauv” (Lukas 14:23).

Cov Vajluskub ntawm no yog cov Vajluskub uas tseemceeb coj rau peb siv ua Vajtswv num – tsis hais poj niam txiv neej – muaj lawv lub neej rau Tswv Yexus thiab pawg ntseeg!

Kev hloov dua siab tshiab zoo licas? Rau peb, kev hloov dua siab tshiab tsis yog tug neeg uas tais cau. Tiamsis kev hloov dua siab tshiab yog ib qhov tseemceeb rau neeg, thiab Vajtswv cov neeg! Kuv ntseeg hais tias yog kuv tsis tau hloov dua tsiab tshiab, kuv lub neej los ntsh twb yuam kev lawm thiab. thaum kuv los rau ntawm Yexus, Nws txhawb kuv lub zog, qhia yam kuv yuav tsum ua! Kuv lub neej yog nyob rau nqe Vajluskub no:

“Kuv ua tau txhua yam vim yog Vajtswv uas tug txhawb kuv lus zog” (Filipis 4:13).

“Txhawb kuv lub zog”

Saib rau Luthawj. Kuv yog ib tug qaub zog kawg, tais caus, thiab swb, thiab los cia siab rau Vajtswv! Los ua ib tug tub rog uas kwv tug ntoo khaublig! Spurgeion hais txog Luthawj li no “Yog ib tub rog khov kho.”

Thaum koj lees koj lub txim, thiab los rau ntawm ntoo khaub lig, koj yuav rov muaj txoj siab nyob, zoo li Dr. John Sung, raws li Yexus xav kom koj ua! Saib rau Petus, Augustine! Saib rau Bunyan! Lawv puas leej los rau ntawm Yexus vim yog qhov lawv hwm, thiab ntshai, tiamsis thaum lawv cia siab rau Yexus lawv sawv rau ntawm Vajtswv! Saib rau Wesley – Khiav tawm ntawm nws qhov kev ntseeg qub, los rau ntawm Yexus – thiab los ua ib tug neeg khov kho rau Vajtswv! Saib rau Whitefield, pws sau nws lub txaj quaj tias “kuv nqhev dej!” thiab sawv ntawm tug neeg uas qaub zog uas yog nyob rau kev txhaum los tshaj tawm Txoj Moo Zoo! Qhov no yog qhia txog tug neeg los rau ntawm Vajtswv, thiab yog tug neeg mus rau ntawm tug ntoo Khaublig tiv kev txom nyem, Vajtswv yuav pab kom koj tiv dhau – tsis hais poj niam – los sis koj! los nrog Luthawj hu nkauj uake,

Tug uas muaj hwjchim yog peb tug Vajtswv,
   Tsis mua hnub yuav ploj mus;
Tub pab thiab cawm peb dim ntawm dej nyab
   Kev mob nkees hauv ntiajteb…
Cia kom tej ntawd ploj mus,
   Neeg lub neej no;
Txawm lawv tua peb lub cev:
   Vajtswv tseem nyob mus,
Nws lub tebchaws yuav nyob mus li!
   (“A Mighty Fortress is our God,” Martin Luther, 1483-1546).

Koj yuav tsum tso siab raw li nqe nkauj ua Luthawj xaiv tseg ntawd.

Yexus tuag saum tug ntoo khaublig,
Yog pauj Vajtswv qhov kev chim.

Los rau ntawm Yexus tamsim no, hmo no. Nws yuav zam koj lub txim thiab muab Vajtswv hwjchim rau koj!

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Loos 3:20-26.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“In Christ Alone” (Keith Getty, Stewart Townend, 2001).