Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZEEM MUAG HMO NTAWD –
QHIA TXOG YEXUS SAWV QHOV TUAG

VISIONS IN THE NIGHT –
AN EASTER SERMON
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Peb hli ntuj 27, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 27, 2016

“Au, The-au-fislas, nyob rau tsab ntawv ib, kuv tau hais txog txhua yam uas Yexus tau ua thaum pib thiab qhia, txog rau hnub nws raug coj mus qaum ntuj, thaum Vajntsujplig tug dawbhuv rau cov thwjtim, uas Vajtswv tau xaiv tseg lawm, Tom qab nws tau raug kev txom nyem lawm, nws tau los tshwm rau lawm pom los ntawm puas pheej ntau yam qhia tias nws tseem ciaj sia nyob, thiab nrog lawv nyob plaub caug hnub, thiab qhia txog Vajtswv lub tebchaws” (Teshaujlwm 1:3).


Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag los lawm, yeej tsis muaj lus nug txog qhov no li, Nws lub qhov ntxa raug cov tub rog Loos ntsia khov kho, thiab tseem muaj tub rog zov lub qhov ntxa ntawd hu si, tiam sis hnub Yexus sawv hauv qhov tuag los no, lub qhov ntxa no rau Vajtswv ua tug qheb, Tswv Yexus tau tawm hauv lub qhov ntxa los rau yav sawv ntxov hnub ntawd, lub qhov ntxav no yeej qhia meej tias Nws tau sawv hauv qhov tuag rov los lawm!

Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, yeej ntseeg tau tiag tiag, muaj neeg saum pua tug pom Nws tseem ciaj sia nyob tom qab nws sawv hauv qhov tuag rov los lawm, Xibhwb Povlauj hais tias “tom qab ntawd, neeg tsib txheej tug pom nws…tom qab ntawd, Yakaunpau tau pom nws, thiab lwm tug thwjtim, tom qab ntawd nws ua rau kuv pom thiab” (1 Kaulithaus 15:6-8) “Tom qab nws tau raug kev txom nyem lawm, nws tau los tshwm rau lawm pom los ntawm puas pheej ntau yam qhia tias nws tseem ciaj sia nyob, thiab nrog lawv nyob plaub caug hnub, thiab qhia txog Vajtswv lub tebchaws” (Teshaujlwm 1:3).

Dr. John R. Rice hais tias,

Yog ib qhov tseem ceeb tshaj uas neeg saum puas leej tau qhia txog Yexus tom qab nws sawv hauv qhov tuag rov los, ib txhia ntawd yeej pom nws txhua hnub rau lub sijhawm plaub caug hnub ntawd…lub ntsiab lus tiag yeej qhia tias neeg saum puas ntawd yeej qhia tias Yexus sawv hauv qhov tuag rov los lawm, txhua tug ntawd puas leej qhia tias lawv pom Tswv Yexus [Sawv] hauv qhov tuag los lawm, tsis muaj leejj twg yuav hais lwm yam kiag li, cov neeg uas pom ntawd [hais tias] lawv tau chw tug Cawmseej, kov Nws, thiab pom txog lub qhov kev txhab ntawm Nws txhais tes thiab Nws txhais kotaw, pom Nws noj, nrog Nws nyob uake tau plaub caug hnub…tej no yeej qhia meej tias cov neeg no tsis yog yuav lam dag, Vajluskub los yeej qhia tias Tswv Yexus “qhia nws tug kheej tom qab nws raug kev txom nyem [kev tuag] thiab ntau yam uas puas pheej” Teshaujlwm 1:3 (John R. Rice, D.D., Litt.D., The Resurrection of Jesus Christ, Sword of the Lord Publishers, 1953, pp. 49-50).

Lub qhov ntxas tsis muaj tug neeg nyob hauv, thiab neeg saum puas uas tau pom, yeej qhia tau hais tias Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm.

Qhov uas tseem ceeb tshaj plaws yog Yexus cov thwj tim hloov lawv lub neej, qhov kev hloov no vim yog lawv pom Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, ua ntej ntawd lawv khiav nkaum rau ub rau no vim yog qhov kev ntshai, tiam sis tom qab lawv pom Nws sawv hauv qhov tuag rov los, lawv qhia tias Nws lub cev yeej sawv hauv qhov tuag rov los lawm – Sawv hauv qhov tuag los lawm! Thiab lawv fij lawv lub neej los qhia txog qhov no!

Petus – raug tsim txom yuav los tuag thaum kawg rau ntsia saum ntoo khaub lig taub hauv tuaj sab hauv.
Adales – kuj raug ntsia saum ntoo Khaub laug.
Yakaunpaus uas yog Xanpedis tug tub – raug txiav caj dab.
Yauhas – raug pov rau hauv lub yias uas muaj roj kub heev, thiab raug xa mus nyob rau qhov chaw uas yog Pamaus tag sim neej.
Filis – raug ntau thiab raug ntsia saum ntoo Khaublig.
Npataulimis – raug yaws tawv nqaij thiab raug ntsia.
Mathais – raug txiav caj dab.
Yankausnpaus uas yog Yexus tug kwv – raug cuam ru tsev siab, thiab raug ntau tuag.
Thada-us – raug tua tuag.
Malakaus – raug muab khi ntawm ob tug neeg cab thiab tuag.
Povlauj – raug txiav caj dab.
Lukas – raug dai caj dab tuag saum ntoo khaublig.
Thaumas – raug hmuv ntsia, thiab pov rau qhov hluav taws.

(The New Foxe’s Book of Martyrs, Bridge-Logos Publishers, 1997, pp. 5-10; Greg Laurie, Why the Resurrection?, Tyndale House Publishers, 2004, pp. 19-20).

Cov neeg no puas leej tuag yam phem tshaj plaws, tiam sis Yauhas yog tug uas tuag phem tshaj plaws, yog vim licas tej no thiaj tshwm sim rau lawv? Lawv raug tsim txom li no vim yog lawv hais tias lawv pom Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los! Tsis muaj ib tug neeg twg yuav tuag rau tej yam uas lawv tsis tau pom dua los! Cov neeg no pom Yexus “Qhia nws tug kheej tom qab nws raug kev txom nyem [kev tuag] thiab ntau yam uas puas pheej” (Teshaujlwm 1:3) Yauhas tug kheej raug pov rau lub yias uas rhaub roj kub heev, Yauhas hais tias “Peb pom ntawm peb lub qhov muag, thaum peb ntsia Nws, thiab peb txhais tes kov nws” uas yog tug sawv qhov tuag rov los (1 Yauhas 1:1).

Kuv tug kheej los yeej ntseeg cov neeg no! Lawv raug kev txom nyem thiab tuag vim yog qhov qhia txog Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, tsis muaj tug neeg twg yuav kam tiv kev txom nyem yam lawv tsis tau pom dua los! Cov neeg no pom Yexus, thiab kov Nws, tom qab Nws sawv hauv qhov tuag rov los! Qhov no lauj txawm yog kev tuag kev tsim txom los txwv tsis tau lawv los qhia txog “Yexus sawv hauv qhov tuag rov los!”

Thaumas los kov Yexus lub qhov nqaij
Hu nws tias Xibhwb thiab tug Tswv,
Thiab muaj ntiv tes ntsawv rau lub qhov nqaij
Ua raug ntsia hlau ntsia thiab ntaj nkaug
Nws tuag thiab rov ciaj sia los!
Nws tuag thiab rov ciaj sia los!
Nws tiv kev txom nyem ua rau tuag –
Nws tuag thiab rov ciaj sia los!
   (“Alive Again,” Paul Rader, 1878-1938).

Nov yog zaum kawg uas cov Thwjtim ntsib tug Yexus, Nws hais rau lawv kom nyob tos hauv Yeluxalees txog rau thaum lawv “Ua kev cai rau dej ntawm Vajntsujplig.” Yexus hais tias,

“Koj yuav tau txais hwjchim, tom qab Vajntsujplig tug Dawb huv los rau hauv koj: koj yuav tshaj tawm pib ntawm Yeluxalees, thiab Yudias, thiab Xamalias, thiab thoob plaws ntiajteb” (Teshaujlwm 1:8).

Qhov no coj peb los rau peb peb pawg ntseg, uas nyob rau hauv plawv nroog Los Angeles, kuv hais los ntawm Vajtswv qhov kev hlub, peb yog ib pawg ntseeg uas loj hlob nyob rau lub tebchaws Amelikas! Thiab yog ib pawg ntseeg zoo uas yog muaj cov hluas coob rau hauv lub ntiajteb! Kuv hais los ntawm tsis txaj muag tias tsis yog kuv ua tej ntawd, qhov tseem ceeb yog “peb caug cuaj xyoo” uas muaj ib pab neeg tsawg tau fij law lub neej thiab sijhawm thiab nyiaj txiag los tuav pawg ntseeg no kom txog tuag mus, tom qab uas pawg ntseeg muaj txog li ntawd 400 leej tawg ua ob peb pab. Ua Yexus tsaug! Nws pab kom peb ua tug yeej!

Vim yog peb cov tub ntxhais hluas uas nyob hauv peb pawg ntseeg, lawv siv zog thov Vajtswv, lawv siv sijhawm thov Vajtswv – tsis yog qhuab qhia los sis kawm Vajluskub, tiam sis yog thov Vajtswv – thov rau txhua lub lim tiam, cov hluas no lost seem muaj cov tub cov ntxhais tuaj sib koom thov Vajtswv kom xav kev txhawb siab los rau peb pawg ntseeg, Vajtswv tau teb lawv cov lus thov ua rau muaj ntau tug los hloov dua siab tshiab, tsuas yog xya lub lim tiam rau lub sijhawm no muaj txog li ntawd kaum yim tug neeg los hloov dua siab tshiab vim yog Vajtswv teb peb cov lus thov, ib tug ntawd yog tug laus muaj hnub nyoog 89-xyoo. ib tug muaj 86 xyoo, ib tug yog ib tug poj niam uas tawm tsam Yexus los tau 40 xyoo, ib tug ntawd rau Ntxwnyoog tsim txom tag nws lub neej, cuaj tug tub hluas los ntseeg Vajtsv tshiab tshiab, lawv raug coj tuaj hauv pawg ntseeg vim yog peb tawm mus tshaj tawm nyob rau tsev kawm ntawv, qhuas Yexus lub npe! Nws tug uas pab peb coj neeg los ntseeg!

Dr. David Ralston qhia nyob rau peb pawg ntseeg lub lim tiam dhau los no, Nws ua Vajtswv num nyob rau txawv tebchaws, thiab tug tsim tsa lub koom haum uas yog “Christ to the Nations” Dr. Ralston muab peb pawg ntseeg daim duab tso rau nws qhov Facebook – nws sau cov lus no. Dr. Ralston hais tias,

     Kuv qhia nag hmo [hmo rau] thiab tag kis no [zwj hnub] nyob rau hauv nroog Los Angeles nyob rau pawg ntseeg Npativ uas yog Dr. R. L. Hymers, Jr. yog xibhwb, yog ib lub sijhawm pehawm Vajtswv uas zoo kawg nkaus, neeg tuaj zaum puv tag, neeg feem coob yog 30 xyoo rov hauv!
     Txhua los lus qhuab qhia txhais ntawm Akiv ua lus Xapees thiab lus Suav rau cov neeg tsis paub lus Akiv, Vajtswv tug Ntsujplig uas hauj lwm rau sawvdaws thaum hnov txog Vajtswv Txojlus, Xibhwb Hymers cov lus qhuab qhia nyob rau computer tshaj li 120,000 lub computer txog li 210 haiv neeg nyob rau txhua lub lig – thiab nyob rau YouTube.
     Kuv tsis paub tias xyov puas muaj lwm tug xibhwb qhuab qhia rau neeg coob npaum li no, thoob plaws ntiajteb.
     Kuv xav tias kev ua Vajtswv haujlwm zoo li piv zoo li yog Spurgeon rau tiam tam sim no.

Qhuas Tswv Yexus lub npe! Hauv nws lub npe Vajtswv teb cov lus thov!

Kuv pawg ntseeg no muaj nqi tshaj nyiaj thiab kub rau kuv, kev ua Vajtswv num nyob rau Internet muaj nqi tshaj dua “nyiaj thiab kub hauv ntiajteb” rau koj yuav tsis tseem ceeb dab tsi, tiam sis pawg ntseeg no muaj nqi tshaj txhua txhia yam hauv ntiajteb rau kuv!

Kuv lub neej, kuv hlub kuv muab rau Koj,
   Vajtswv tug menyuam Yaj tuag theej kuv;
Kuv yuav ncajncees rau koj,
   Kuv tug Cawmseej thiab Vajtswv!
Kuv yuav ua neej rau koj vim tuag theej kuv,
   Kuv lub neej txaus siab rau koj heev!
Kuv yuav ncajncees rau koj,
   Kuv tug Cawmseej thiab Vajtswv!
(“I’ll Live For Him,” Ralph E. Hudson, 1843-1901;
      altered by Dr. Hymers).

Tsis yog tias kuv pom tias pawg ntseeg no yog qhov tseem ceeb tshaj rau kuv rau lub sijhawm no – kuv tseem pom tias pawg ntseeg no yuav zoo li cas rau yav tom ntej, ntawm Vajtswv txoj kev hlub, yuav zoo licas! Muaj ib hmo kuv pom tias txhua lub mom kaum tsev muaj cov hluas zaum txhua txhia qhov! Thiab lub zeem muag no kuv pom Vajtswv tug Ntsujplig los zoo dej uas yog kev txhawb siab los rau txhua tug! Kuv pom txhua tug hluas lub ntsej muag luag ntxi uas tau ntsib Yexus ua lawv tug Cawmseej thiab Vajtswv! Hmo ntawm hauv kuv lub zeem muag kuv pom cov hluas quaj thiab thov Vajtswv, thiab qw yam zoo siab kawg nkaus zoo li cov Methodist txheej thaum ub, cov Npavtiv txheej thaum ub, thiab cov Presbyterians txheej thaum ub! Kuv pom cov tub txhais hluas muab lawv lub neej feej rau Vajtswv Txojlus – muaj ib txhias tseem tawm mus tshaj tawm txog Tswv Yexus rau lwm haiv neeg! Kuv pom pawg ntseeg loj – Vajtswv txoj kev hlub ntws mus rau txhua haiv neeg nyob rau peb lub tebchaws, thiab peb lub ntiajteb! Kuv pom Yexus raug coj mus qaum ntuj thiab tso Nws qhov kev hlub los rau cov neeg uas ploj lawm thoob ntiajteb, los ntawm pawg ntseeg no tes dej num! nyob rau hmo ntawd kuv hnov lawv hu zaj nkauj no,

Kuv lub neej, kuv hlub kuv muab rau Koj,
   Vajtswv tug menyuam Yaj tuag theej kuv;
Kuv yuav ncajncees rau koj,
   Kuv tug Cawmseej thiab Vajtswv!

Nrog kuv hu uake!

Kuv lub neej, kuv hlub kuv muab rau Koj,
   Vajtswv tug menyuam Yaj tuag theej kuv;
Kuv yuav ncajncees rau koj,
   Kuv tug Cawmseej thiab Vajtswv!

Tsis ntev kuv yuav muaj 75 xyoo, kuv yuav tsis pom txhua yam hu si ua ntej kuv tuag, tiam sis kuv twb pom lawm – nyob rau hauv kuv lub zeem muag! Kl. Griffith, thov los pab peb hu zaj nkauj uas yog Christiansen zaj nkauj “Fill All My Vision” thov sawv ntsug, nyob rau zaj rau ntawm nej phau ntawv nkauj

Kuv thov coj kuv lub zeemmuag,
   Thov kuv pom Yexus rau hnub no;
Koj coj kuv mus rau lub pas dej ntshiab,
   Koj pub zaub pub mos rau kuv noj;
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.

Thov coj kuv lub zeemmuag rau txhua qhov
   Thov coj thiab qhia kuv tug ntsujplig
Los ntawm koj txog kev hlub dawb huv
   Thov ua lub teeb ci saum ntuj los rau kuv.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.

Thov coj kuv tsis txhob poob rau kev txhaum
   Ua lub teeb ci nyob rau sab hauv,
Cia kuv pom koj li koob hmoov
   Thov ntim kuv tug ntsujplig ntawm koj txoj kev hlub
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Kuv yuav xaus koj cov lus qhuab qhia los ntawm ib tug xibhwb mus ua Vajtswv num nyob rau Suav thiab Africa, nws yog Charles T. Studd (1860-1931).

Tsuas yog ib lub neej,
   Tsis ntev yuav dhau mus.
Tsuas yog qhov ua rau Yexus
   Yuav nyob mus li.

Tsis txhob hnov qab cov lus no thaum koj tseem muaj txoj sia, nrog kuv hais uake.

Tsuas yog ib lub neej,
   Tsis ntev yuav dhau mus.
Tsuas yog qhov ua rau Yexus
   Yuav nyob mus li.

Dr. Cagan, thov los coj peb thov Vajtswv.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Teshaujlwm 1:1-9.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“The Strife Is O’er” (translated by Francis Pott. 1832-1909).