Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COOB LEEJ NTAU TUG TUB TXHAIS TSIS TAU NTSEEG–
TIAM SIS COV NPAVTIV DUA TWG TAG LAWM

MILLIONS OF LOST COLLEGE STUDENTS –
BUT WHERE ARE THE BAPTISTS?
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig lub Rau hli ntuj 30, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 30, 2013


Thov nthuav nej phau Vajlukub nrog rau kuv mus rau Mathais 9:37, 38 thiab sawv ntsug nyem uake nrov nrov raws li Tswv Yexus cov lus no.

“Ces Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, cov nplej uas zoo hlais muaj ntau, tiamsis cov neeg uas hlais muaj tsawg. Nej cia li thov tug tswv teb kom nws txib dua ib cov neeg mus pab hlais nws cov nplej” (Mathais 9:37, 38)

Nej zaum taus.

Muaj ib txhia hais rau kuv tias ib qhov txawv ntawm kuv yog ib tug xibhwb nyob rau pab Reformed uas nyiam muaj Dr. John R. Rice (1895-1691) cov lus coj los siv. Tiamsis ntawm kuv tsis pom tias yuav txawv qhov twg. Kuv tau hais rau ib tug xibhwb rau lub limtiam dhau los no tias kuv tau kawm txog Richard Baxter (1615-1691), thiab cov ntseeg uas hu ua Puritan qhov kev yug dua tshiab. Tiam sis kuv tseem pom tau hais tias, kuv tseem xav nyeem Dr. Rice cov lus qhia txog kev tshajtawm Txoj Moo Zoo. Yog vim licas? Vim yog Dr. Rice qhia kom peb mus tshaj tawm rau cov tsis tau paub Vajtswv – thiab Richard Baxter qhia tias yog peb mus ntsib cov tsis tau ntseeg peb yuav tsum ua licas! Ob yam no mus tau ua ke zoo heev , yog nej nug kuv!

Ua tib zoo mloog Dr. Rice. Nws hais tau ib cov lus uas ntxim nyho peb yuav tsum ua tib zoo mloog. Dr. Rice hais tias,

    Muaj peb zaug nyob rau hauv Vajluskub Tshiab tiam sis txawv sijhawm, Yexus hais zoo tib yam nkaus.
    Nws hais rau kaum-ob tug thwjtim thaum lawv mus pom cov neeg coob coob uas raws lawv qab zoo pab yaj ua tsis muaj tug tswv saib xyuas, Nws hais tias, “cov nplej uas zoo hlais muaj ntau, tiamsis cov neeg uas hlais muaj tsawg. Nej cia li thov tug tswv teb kom nws txib dua ib cov neeg mus pab hlais nws cov nplej” (Mathais 9:37, 38). Nplej twb daj lawm.
    Lub sijhawm thaum cov thwjtim mus tsis tau txhua qhov chaw ua lub qhov rooj tau qheb rau txojkev tshajtawm Txoj Moo Zoo, Yexus tau xa xya-caum leej tawm mus thiab. Peb tsis paub tias cov neeg no npe hu licas. Txawm yog lawv yog cov uas ntseeg tshiab tshiab, zoo cov yaj ua tseem tsis tau loj hlob. Tiamsis lawv “zoo tug menyuam yaj” xa mus nyob rau hauv “cov hma” Nws tseem hais rau lawv tias, “cov nplej uas zoo hlais muaj ntau, tiamsis cov neeg uas hlais muaj tsawg. Nej cia li thov tug tswv teb kom nws txib dua ib cov neeg mus pab hlais nws cov nplej” (Lukas 10:2). Au, Yexus yeej tsis muaj ib tug ntseeg twg uas loj hlob, Nws xa cov ntseeg tshiab vim yog cov nplej ntawd twb daj tag lawm.
    Yexus tseem hais ib zaug ntxiv rau nws cov thwjtim nyob rau tom lub zos Xaichas xeev Xamalias, tom qab uas tau coj tug pojniam no los cuag Vajtswv, nws txawm khiav mus hais rau cov neeg nyob rau tom nroog tias, “Mus saib tug txiv neej uas nws hais txog txhua yam uas kuv ua yav tag los, tej zaum nws yog Khetos?” – thiab thaum cov neeg ntawd tuaj cuag tug Cawmseej, Yexus hais rau Nws cov thwjtim tias, “Tshuav plaub hli txog caij hlais nplej, tiamsis kuv qhia rau nej tias nej cia li tsa qhov muag saib tej teb nplej twb siav heev zoo hlais lawm” (Yauhas 4:35).
    Peb tsis tau hnov Yexus hais tias lub caij hlais nplej twb dua lawm…tsis muaj ib zaug nyob rau cov ntseeg li keebkwm hais tias Vajtswv txojlus tsis muaj hwjchim lawm, los sis coj tsis tau ib tug neeg txhaum twg los cuag tug Cawmseej lawm…Vajtswv Txojlus uas Yexus tau hais tseg nyob rau Mathais 28:19, 20. Yexus xaus nws cov lus li no tias, “Kuv yuav nrog nraim nej mus txog hnub uas lub ntiajteb no kawg” Peb yuav tsum totau Yexus cov lus no kom yog li no tias Yexus yuav nrog peb nyob thiab pab kom peb tes dej num tiav…nov yog Vajtswv Txojlus yog qhia tias cov neeg yuav los cuag Vajtswv ntawd tsis muaj hnub tag, nplej twb daj tag lawm (John R. Rice, D.D., The Golden Path to Successful Personal Soul Winning, Sword of the Lord Publishers, 1961, pp. 215-217)

Qhov tseeb xibhwb Low yog thawj tug xibhwb nyob rau pawg ntseeg Npavtiv uas kuv tau mus koom uas tswvcuab tau nees-nkaum peb xyoo. Xibhwb Low nyiam siv Tswv Yexus lo lus Samhwm uas nyob rau Mathais 28 thaum nws qaug qaug zog. Thaum lub sijhawm uas nws coj tsis tau ib neeg los ntseeg, nws nyiam hais li no tias, ‘Muaj ib cov lus cog tseg rau kuv yog Yexus Covlus Samhwm. Hais li tias, “Kuv yuav nrog nraim nej mus txog hnub uas lub ntiajteb no kawg’” (Mathais 28:20). Xibhwb Low hais zoo li tso dag, tiamsi yeej tseeb li ntawd rau peb txhua tug.

“Ces Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, cov nplej uas zoo hlais muaj ntau, tiamsis cov neeg uas hlais muaj tsawg. Nej cia li thov tug tswv teb kom nws txib dua ib cov neeg mus pab hlais nws cov nplej” Amees (Mathais 9:37, 38)

Kuv paub tias peb nyob rau lub sijhawm tsaus ntuj thiab phem. Kuv paub tias yeej tsis yoojyim uas yuav coj ib tug neeg laus los cuag Vajtswv. Tiam sis kuv paub tias cov hluas ua mus kawm ntawv nyob rau qeb siab rau txhua xyoo coob heev. Kuv xav tsis thoob tias cov ntseeg Npativ dua twg tag lawm yog vim licas thiaj tsis tshajtawm rau cov hluas no. Peb puas yog Npavtiv? Peb tsis txhob cia cov neeg ntawd los kav peb. Vim tshuav cov hluav coob uas tseem tos peb mus tshajtawm rau, Yexus hais li no tias,

“Cia li tawm mus rau tej kev loj thiab kev me, yuam kom lawv tuaj kuv lub tsev thiab yuav puv” (Lukas 14:23).

“Peb yuav hlais npej rau hnub no” – Hu zaj nkauj no!

Peb yuav hlais nplej rau hnub no, los sis peb yuav cia dhau mus!
   Hnub no yog hnub uas muab cov tsis tau ntseeg rau peb.
Au cawm kom lawv tsis txhob poob rau tub Tuag teb.
   Hnub no cia li coj cov neeg txhaum tuaj rau hauv.
(“So Little Time” tug sau Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Dr. Tismautes Lis yog kuv ib tug xibhwb uas paub los ntev, Nws yog ib xibhwb zoo thiab ua thawjtsav xwm nyob rau tom tsev kawm Vajluskub. Nws tseem yog ib tug xibhwb ua muaj tswvyim, thiab tej zaum ntse tshaj dua lwm tug xibhwb ua kuv tau paub los. Nws pheej hais kom peb mus tshajtawm rau cov tub txhais kawm ntawv nyob rau tsev kawm ntawv. Nws hais cov neeg laus siab tawv thiab nyiam thuam nyuaj yuav coj los cuag Vajtswv. Tiam cov hluas lawv nyiam mloog, tuaj rau pawg ntseeg, thiab los txias yuav kev cawmdim.

Nyob rau pawg ntseeg Suav me me, peb yeej tsis muaj dabtsi kiag li. Lub sijhawm thaum kuv tseem muaj 19 xyoo kuv xav mus ua ib tug tshajtawm Vajtswv Txoj Moo Zoo, pawg ntseeg ntawd muaj tsawg kawg nkaus. Peb tsis muaj dabtsis yuav coj los siv rau kev tshajtawm, tsis muaj cov pajnruag coj los siv pab rau kev hu nkauj zoo li nim no nej siv rau kev tshajtawm rau cov hluas. Tiam sis peb muaj Yexus cov lus cog tseg “Kuv yuav nrog nraim nej mus txog hnub uas lub ntiajteb no kawg” (Mathais 28:20). Thiab muaj peb lub zog tag nrho fij ua haujlwm rau pawg ntseeg me me ntawd. Kuv txhais tau hais tias peb raug xa tawm mus! Peb siv zog coj kom tau cov hluas los cuag Vajtswv!

Kuv muaj Npavtiv cov nkauj qub thaum ub yog xyoo 1964, rau kuv qhov kev kawm. Peb tsuas yog muaj cov nkauj no xwb – Tsuas yog cov nkauj pehawm Vajtswv no xwb. Tiam sis Dr. Lis kom peb muab cov nqe tshooj los luam tso ua ib phau ntawv. Muaj ib hmo kuv tau muaj cov nkauj no rov los saib – ua rau kuv los kua muag. Qhov no yog cov nqe tshooj uas Dr. Lis thiab peb siv pehawm Vajtswv rau txhua zaug uas muaj kev pehawm Vajtswv.

Ua tsaug, Vajtswv uas koj cawm kuv tug ntsujplig,
Ua tsaug, Vajtswv uas koj ntxuav kuv lub txim,
Ua tsaug, Vajtswv uas pub rau kuv,
Txoj kev cawmdim uas pub dawb rau kuv.

Coj ib tug ntsujplig los rau Vajtswv
Coj ib tug ntsujplig los rau Vajtswv
Vajtswv, pab kom kuv ua tau,
Coj ib tug ntsujplig los rau Vajtswv

Kuv raws, kuv raws, kuv yuav raws Yexus qab!
Txhua qhov, txhua qhov, kuv yuav raws Yexus qab!
Kuv raws, kuv raws, kuv yuav raws Yexus qab!
Rau txhuav qhov uas nws coj kuv, kuv raws nws qab!

Muab ib tug menyuam tub npe hu ua On Lim nyob rau hauv pawg ntseeg. Muaj tej zaum peb pheej tso dag rau tug nws rau lub sijhawm los hu zaj nkauj uas nyob rau nqe tshooj, “Txhua qhov, txhua qhov, kuv yuav raws Yexus qab! Kuv tau pom nws nyob rau Dr. Murphy Lum pluas mov ua kev zoo siab nco txog lub sijhawm ua nws tag sijhawm rau kev ua haujlwm. Tamsim tug menyuam tub no tau los ua ib tug kws kho mob, thiab muaj cuab muaj yig lawm. Nws yog ib tug menyuam uas thaum ub raug coj tuaj rau hauv pawg ntseeg. Peb los hu zaj nkauj no ob peb lwm ntxiv, nyob rau thawj daim ntawm phau ntawv no.

Kuv yuav cia koj ntes neeg li ntes ntses
Tug neeg ntes ntses, tug neeg ntes ntses.
Kuv yuav cia koj ntes neeg li ntes ntses
Yog koj raws kuv qab.
Yog koj raws kuv qab, yog koj raws kuv qab.
Kuv yuav cia koj ntes neeg li ntes ntses
Yog koj raws kuv qab.

Nov yog yam peb muaj xwb – tsuas yog cov nkauj no cov qhe tshooj xwb. Ib zaj nkauj ntawm cov uas peb tau hu tug sau yog Dr. B.B. McKinney,

Vajtswv, muab ib tug ntsujplig tso hauv kuv lub siab,
   Hlub tug ntawd tawm ntawm kuv mus;
Thiab kuv yuav ua kuv qhov
   Coj tug ntsujplig no los cuag koj.
Coj los cuag koj, Coj los cuag koj,
   Yog yam kuv txaus siab ua;
Thov pab kuv (hnub no) rau tes haujlwm loj no.
   Coj neeg los cuag koj.
(“Lord, Lay Some Soul Upon My Heart” tug sau Dr. B. B. McKinney, 1886-1952;
      altered by the Pastor).

Hu nqe tshooj uake!

Coj los cuag koj, Coj los cuag koj,
   Yog yam kuv txaus siab ua;
Thov pab kuv (hnub no) rau tes haujlwm loj no.
   Coj neeg los cuag koj.

Tamsim no cia cov poj niam hu xwb (lawv hu). Tam sis no sawvdaws hu (lawv hu nkauj). Amees thiab Amees!

Kuv hais lawm tias peb yeej tsis muaj dabtsi. Yam peb muaj yog ib feem peb ntawm qhov nej muaj nyob rau hmo no. Tiam sis Yexus tau xa peb tawm mus! Thiab peb siv peb lub dag lub zog tshaj tawm rau cov hluas! Kuv paub tias hais zoo li tsis txaus ntseeg, tiam sis kuv tsis paub yuav hais licas lawm txog qhov uas peb siv zog ua qhov haujlwm no. Peb tshajtawm kawm Vajtswv Txojlus siv sijhawm 15 tshuaj-moos, tom qab ntawd kuv yuav tsum tsav tsheb mus tsev (tsis yog dag) kuv yuav tsum qheb qhov rai tsheb kom txhob tsaus zog! Tiam sis, nej puas paub, qhov no yog ib yam ua zoo tshajplaws thiab ua rau kuv muaj kev xyivfab tshajplaws! Yog ib yam kev zoo siab uas kuv tsis tau muaj dua los. Peb tshajtawm coj neeg los cuag Vajtswv! Peb ua cov haujlwm tseemceeb, tes haujlwm uas coj neeg los txais txoj sia ntev dhawv mus ib txhi!...Thiab tom qab ntawd txawm muaj rooj txhawb siab! Muaj neeg los cuag Vajtswv rau txhua lub sijhawm! Tsis ntev pawg ntseeg Suav no tau hloov los ua ib pawg ntseeg loj nyob rau hauv lub xeev California! Tiam sis ua ntej ntawd peb siv sijhawm li kaum xyoo rau kev thov Vajtswv uas tsis muaj nyob rau lawm pawg ntseeg. Qhov haujlwm no puas yog Vajtswv ua? Tej zaum, yog lawm, yog tiag tiag! Vim qhov kev thov Vajtswv zoo li kev txwjlaug Kyu Dong Lee Vajtswv thiaj xa cov hluavtaws los rau pawg ntseeg kom loj hlob. Txawm licas los xij Vajtswv tau hais kom peb ua raws li no “Nplej twb daj zoo hlais lawm” (Yauhas 4:35). Peb cia li mloogYexus lus txuas ntxiv mus,

Coj neeg los cuag Vajtswv
Coj neeg los cuag Vajtswv,
Vajtswv, thov pab kom ua tau,
Coj neeg los cuag Vajtswv.

Kuv yuav cia koj ntes neeg li ntes ntses
Tug neeg ntes ntses, tug neeg ntes ntses.
Kuv yuav cia koj ntes neeg li ntes ntses
Yog koj raws kuv qab.
Yog koj raws kuv qab, yog koj raws kuv qab.
Kuv yuav cia koj ntes neeg li ntes ntses
Yog koj raws kuv qab Amees.

Qhov tseeb tiag, peb lub homphiaj tsis yog coj neeg los hais cov lus raws li “Tug neeg txhaum cov lus thov Vajtswv.” Qhov no coj tsis tau neeg tuaj rau pawg ntseeg. Kuv pom tau hais tias qhov no coj neeg tuaj cuag Vajtswv tsawg tsawg xwb – tsawg kawg nkaus! Tsis muaj kiag li los yeej yog! Kuv nco txog ib lub rooj sablaj 25 xyoo dhau los! Coj tsis tau neeg los cuag Vajtswv kiag li. Peb yuav tsum hlub cov uas tsis ntseeg peb thiaj yuav kam mus pab cuam saib xyuas lawv. Peb yuav tsum coj lawv tuaj rau hauv pawg ntseeg, thiab tsis txhob xav tias lawv yuav tuaj lawv. Peb yuav tsum mus coj lawv tuaj. Peb yuav tsum mus hlub saib xyuas tug neeg uas Vajtswv muab cob rau peb. Qhov no thiab yuav coj lawv tuaj rau hauv pawg ntseeg. Qhov no yog yam tag kis no muab rau nej ua. Kuv zoo siab ua tau pom Kev txwjlaug Lis cov duab nco txog nws nub nyoog 50 xyoo. Peb yuav muab tso rau sawvdaws saib rau chav saum thaum peb noj hmo uake. Peb yuav pom Kev txwjlaug coj cov tub txhais hluas taug kev, yog ib yam uas nws nyiam ua rau txhua lub lim tiam. Kev Txwjlaug Lis muaj ib hnub koj yuav pom cov menyuam no zoo li kuv pom Dr. Onlim nyob rau tom pluas mov noj uakev zoo siab ntawd. Cov neeg uas nej saiv xyuas tamsim no yuav los sawv cev kuv tes dej num thaum kuv tsis nyob thiab nws laus plaub hau dawb tag. Yuav yog ib yam kev zoo siab uas nrhiav tsis tau hauv lub ntiajteb no!

Kuv zoo siab qhov uas kev Txwjlaug Jack Ngann coj thiab saib xyuas cov hluas uas tuaj tshiab – tau muaj 25 leeg tuaj koom uake rau lub zwj kuab (วันศุกร์) dhau los no. Zoo heev lawm Jack! Zoo tshaj qhov zoo lawm! Txawm nws pojniam tab tam yuav yug menyuam los xij. Lawv ua dabtsi – Puas yog zaum ib puas ncig tsev? Tsis yog lintawd! Jack thiab Sheila tsis yog tuaj koom rooj sab laj xwb – tseem uas tshaj qhov ntawd – yog saib xyuav cov neeg ua tuaj tshiab, thiab ua rau kom lawv xav tias pawg ntseeg zoo li lawv lub tsev. Kuv tug xibhwb uas yog Dr. Lis tau hais tias, “Koj yuav tsum ua rau kom lawv xav tias pawg ntseeg yog lawv lub tsev thij ob.” Qhov no yog lub tswvyim zoo uas kuv tsis tau hnov dua ntawm lwm tug xibhwb uas yog cov neeg tawvdawb kiag li! “Koj yuav tsum ua rau kom lawv xav tias pawg ntseeg yog lawv lub tsev thij ob.”

Cia li ua raws kev Txwjlaug Lis thiab Jack thiab Sheila Ngann tug qauv! Cia li ua! Cia li mus muab cov tuaj tshiab li xov tooj, hu mus rau lawv. Los sis sau ntawv rau lawv. Nrog lawv tham nyob rau hauv pawg ntseeg. Nrog lawv zaum uake. Pab lawv, zoo li thaum ub koj raug lwm tug pab! “Peb yuav hlais nplej rau hnub no!” Hu Dr. Rice zaj nkauj no ib zaug ntxiv. Hu nqe tshooj xwb.

Peb yuav hlais nplej rau hnub no, los sis peb yuav cia dhau mus!
   Hnub no yogh nub uas muab cov tsis tau ntseeg rau peb.
Au cawm kom lawv tsis txhob peb rau tub Tuag teb.
   Hnub no cia li coj cov neeg txhaum tuaj rau hauv.

Kuv twb muab qhov no qhia rau nej lawm, tiam sis xav muab rov los hais ib zaug ntxiv. Tig rau mus rau 300 xyoo dhau los no, nyob rau lub nroog Chicago, muab ib tug tub hluas taug kev ntau ntau Miles mus pehawm Vajtswv nyob rau tom pawg ntseeg hu ua Moody. Txhua lub zwj hnub nws tuaj mus pehawm Vajtswv yuav hla ib pawg ntseeg loj loj thiab muaj ib tug txwjlwg niaj zaug pom nws thiab nws txhais tes tuav ib phau Vajluskub. Muaj ib tag ki tug txwjlaug ntawd txawm nug tias koj tab tom mus qhov twg. Tug tub hluas ntawd txawm teb tias kuv tabtom mus rau tom pawg ntseeg Moody. Tug txwjlaug txawm hais tias, “Tiam sis yog taug kev sis deb heev li. Yog vim licas koj tsis tuaj rau pawg ntseeg no nyob ze ze nov xwb?” Tug tub hluas txawm teb tias, “Tsis ua cas, ua koj tsaug ntau, kuv yuav mus lawm tom pawg ntseeg Moody. Lawv paub hlaub cov neeg tuaj koom rau hauv.”

Qhov no yog yam ua cov tsis ntseeg xav tau nyob rau hauv pawg ntseeg. Lawv yeej xav tias, “Lawv paub hlaub cov neeg tuaj koom rau hauv.” Peb yuav tsum siv zog ua haujlwm ua rau kom cov hluas pom txog qhov kev hlub no thaum lawv tuaj rau hauv peb pawg ntseeg! Hu nqe tshooj ib zaug ntxiv!

Peb yuav hlais nplej rau hnub no, los sis peb yuav cia dhau mus!
   Hnub no yogh nub uas muab cov tsis tau ntseeg rau peb.
Au cawm kom lawv tsis txhob peb rau tub Tuag teb.
   Hnub no cia li coj cov neeg txhaum tuaj rau hauv.

Amees. Tseem tshuav dabtsi rau nej yuav ua ntxiv rau cov neeg tsis paub Vajtswv no thiab. Tseem tshuav, ntawd yog qhov kev zoo siab uas tau pom ib pawg ntseeg zoo li no. Tiam sis qhov ua zoo tshajplaws ntawd yog lawv tau los paub Yexus tug kheej. Nws tuag saum ntoo Khaublig, theej peb lub txhob thiab lub txim. Thiab Nws cov ntshav ntxuav nej lub txim. Tamsim no nws muaj sia nyob rau saum ntuj Ceebtsheej, tabtom thov Vajtswv rau koj. Kov thov kom koj tso kev txhaum tseg tig los cuag Yexus. Cia siab rau Nws thiab Nws yuav cawm koj, zam koj lub txim, ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav, thiab muab txoj sia ntev dhawv ib txhi rau koj! Yog koj xav nrog peb tham txog kev los ua ib tug ntseeg, kuv xav kom koj sawv mus lawm nram qab rau tam sim no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau chav tsev uas tsis muaj neeg, muab lus qhia ntxiv thiab thov Vajtswv pab. Mus tau tam sim no thaum peb tseem hu zaj nkauj uas nyob rau zaj 7 hauv phau ntawv nkauj no.

Nws qhov kev txhab qhia meej tias nws txom nyem thiab hlub npaum licas
   Yog cov Ntshav uas ntaws los ntawm qhov nqaij ntuag, tuag theej sawvdaws
   tej kev txhaum;
Tuag theej sawvdaws tej kev txhaum.

Lub koommom pos uas Yexus ntoo lo ntshav uas cas yuav zoo nkauj ua luaj!
   Thiab ob txhais tes thiab kotaws raug ntsia hlau ntsia yuav mob ua luaj!
Chob tob ua rau mob kawg nkaus!

Nws tau nyho hau, thiab tug ntsujplig uas muaj kev hluab tau tawm mus
   Thiab mus nyob rau lub zwm txwv thiab nws thov Vajtswv pab rau peb
Vajtswv pab rau peb.

Au, los tug neeg ua pom nws txoj kev txhaum cia li los;
   Los, ntxuav rau ntawm Nws cov ntshav, Nws yuav ntxuav kom dawb huv;
Nws yuav ntxuav kom dawb huv.
   (“Jesus Wounded” tug sau Edward Caswell, 1849;
      to the tune of “Majestic Sweetness Sits Enthroned”).

Dr. Chan thov coj peb thov Vajtswv rau cov neeg uas tau lees yuav Vajtswv no. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Mr. Abel Prudhomme: Lukas 10:1-3.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“So Little Time” (tug sau Dr. John R. Rice, 1895-1980).