Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NROG VAJTSWV LEEJTUB MUS RAU HAUV LUB CUB TAWG

WALKING THROUGH THE FIRE WITH THE SON OF GOD!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov lub Kaum-Ob hli ntuj 29, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, December 29, 2013

“Nws teb thiab hais tias, Kuv pom plaub tug neeg, mus los nyob rau hauv lub cub tawg, thiab tsis raug hluav taws kub; thiab muaj ib tug zoo li Vajtswv Leejtub” (Taniyees 3:25).


Kuv yuav pib qhia hnub no los ntawm hais qhov yuam kev ua ntej Peb pheej raug qhia nyob rau hauv tsev kawm Vajluskub li no tias, yusb yusm tsum pib qhia Vajtswv Txojlus los ntawm hais cov lus ua kom neeg tig xav los mloog Vajtswv Txojlus. Tiamsi hnub no kuv xav nrhuav tshem cov lus q hia uas lawv hu hais tias holiletic thiab muab muab qhia rau nej txog qhov kev txhais Vajluskub. Lo lus Homiletic thiab hermeneutic – koj tsis paub ob lo lus no, yog ib yam ua rau kom tsis xav mloog lus qhuab qhia, kuv yuav coj los qhia rau nej. Homiletics txhais tau hais tias kawm txog kev qhuab qhia Vajtswv Txojlus. Yog kawm txog kev npaj Vajluskub thiab kev coj muss iv. Hermeneutics yog kev cawm txog kev txhais Vajluskub – yog txoj cai siv rau kev txhais Vajluskub. Dr. M. R. HeHaan (1891-1925) tau hais txog peb yam rau kev txhais Vajluskub raws li no:

(1) Txhau nqe Vajluskub muaj ib lub homphiaj loj rau qhov kev txhais.
(2) Txhua nqe Vajluskub cov mus siv tau ntau yam
(3) Vajluskub feem ntau hais txog yam tshwmsim tom hauv ntej.
(M. R. DeHaan, M.D., Daniel the Prophet, Kregel Publications, 1995 reprint, p. 73).

Kuv yuav siv Dr. DeHann peb nqe lus ntawm no cov los siv rau kuv qhov kev txhais Vajluskub hnub no.

I. Txhau nqe Vajluskub muaj ib lub homphiaj loj rau qhov kev txhais.

Nenpukhanexas yog neeg Npanpiloos tug Vajntxwv. Rau puas xyoo uantej Yexus yug los, Nenpukhanexas xa nws cov tub rog mus rhuav tshem nroog Yelusxalees. Nws cov tub rog tau coj cov neeg Yudas tug Vajntxwv mus rau nws lub tebchaws. Lawv tau nqa txhua yam uas nyob hauv lawv lub tuam tsev pehawm Vajtswv coj mus rau tim Npanpiloos. Tug vajntxwv no tseem tau hais kom nws cov tub rog coj cov neeg Yudas no mus ua cev qhev nyob rau lawv tebchaws. Tiamsis Nenpukhanexas hais kom nws tug qhev uas yog Achenpenas xaiv cov tub hluas ua ntse thiab cob qhia cov neeg no los ua haujlwm nyob rau Vajntxwv lub tuam tsev. Plaub tug tub hluas ntawm no yog Taniyees, Charas Mechas, thiab Anpinekaus. Vajtswv tau foom koobhmoov rau plaub tug tub hluas ntawm no. Thaum Nenpukhanexas, los nug lawv li no,

“Nws pom tau hais tias lawv tseem ntse tshaj nws cov neeg saib hnub qub uas muaj nyob rau nws lub tebchaws” (Taniyees 1:2).

Vajntxwv cia siab thiab lees yuav lawv cov lus tuamxam. Qhov tseeb Vajntxwv tsa kom Taniyees ua nom loj kav tag nrho tebchaw Npanpiloos, tsuas nyob hauv qab vajntxwv nkaus xwb. Vajntxwv tseem cia Cheras Mechas thiab Anpikaus los tuav cov haujlwm loj nyob rau lawv tebchaws, uas yog muaj Taniyees ua tug saib xyuas.

Vajntxwv txawm kom lawv puab ib tug mlom kub rau nws cov pexeem tau los pehawm. Cov thawjcoj nyob rau lub techaws ntawm hniaj hnub tuaj pehawm tug mlom kub no. Vajntxwv tau hais tias yog leejtwg tsis kam pehawm tug mlom kub no “yuav tsum muab tug neeg ntawd pov rau cub hluav taws” (Tanisyees 3:11). Cheras Mechas thiab Anpikaus pehawm Vajtswv, uas yog tug neeg Ixayees tug Vajtswv. Lawv tsis kam pehawm tug mlom kub ntawd.

Cov neeg saib nub qub uas yeej tsis txaus siab rau peb tug neeg Ixayees no lawm, lawv thiaj coj qhov no mus qhia rau Vajntxwv li no tias,

“Cov neeg no, yog leej twg, lawv tsis kam pehawm koj cov saub thiab tsis kam pe koj tug mlom hlo li” (Taniyees 3:12).

Ua rau Vajntxwv Nenpukhanexas chim heev. Thaum nws chim nws thiaj hu Cheras Mechas thiab Anpikaus los cuag nws. Nws hais kom lawv cia li pehawm tug mlom kub ntawd, yog tsis kam ua raws nws yuav muab lawv cuam rau cub hluav taws. Lawv teb Vajntxwv tau ib cov lus zoo heev kawg nkaus. Peb ib tug tsavxwm paub zoo tias kuv nyiam lawv cov lus teb no heev, nws tau muab cov lus no sau cias tso rau kuv qhov chaw ua haujlwm los tau ntau xyoo lawm. Lawv teb hais tias,

“Yog koj muab peb pom rau hav hluavtaws los peb tug Vajtswv yeej yuav cawm peb kom dim, thiab nws yuav cawm peb dim ntawm koj txhais tes. Yog tsis yog lintawd, Au Vajntxwv, kom koj paub tias peb yeej tsis pehawm koj tug mlom, lossis koj tug saub kiag li” (Tanisyees 3:17, 18).

Peb tug Vajtswv yeej cawm kom peb dim, yog peb tsis pehawm tug mlom ntawd!

Tug Vajntxwv no txawm muab lawv pov rau cub hluavtaws raws li nws tau hais tseg. Nws hais kom nws cov qhev rau taws rau kom cig hlob tshaj qub. Nws thiaj li hais kom nws cov tug rog muab lawv ntev cuam pov rau lub cubtawg ntawd. Thaum Vajntxwv tig mus saib rau hauv lub cubtawg ntawd. Nws pom ib yam uas ua rau nws xav tsis thoob! Nws hais tias,

Kuv pom plaub tug txiv neej nyob rau hauv, tamtom mus kev hauv lub cubtawg ntawd, thiab tsis raug kub kiag li; thiab ib tug neeg ntawd zoo li Vajtswv Leejtub” (Daniyees 3:25).

Vajntxwv saib rau hauv lub cubtawg. Nws tig mus qhuas Vajtswv, uas yog neeg Ixayees tug Vajtswv. Nws hais tias Vajtswv tau xa “nws cov tubtxib, thiab cawm cov neeg uas cia siab rau nws dim” (Taniyees 3:28). Txuav ntxiv mus, Nenpukhanexas tau rov cia lawv rov los ua lawv tes dej num qub, Nws thiaj hais tias tsis pub leejtwg hais lus tawm tsam cov neeg Ixayees tug Vajtswv, thiab nws hais tias, “tsis muaj tug Vajtswv twg lawm yuav cawm tau neeg zoo li no” (Taniyees 3:29).

Qhov no yog tseemceeb nyob rau kev txhais Vajluskub. Tseem tshuav ntxiv thiab!

II. Ob Vajtswv Txojlus txhua nqe coj mus siv tau ntau yam.

“Txhais tau ib yam, tiamsis coj mus siv tau ntau yam” – qhov no txoj cai ntawm hermeneutics – no yog kev txhais Vajluskub. Kuv pom ob peb yam tseemceeb nyob rau qhov no.

Thawjyam, kev coj muss iv yog, los ntawm cov neeg Ixayees no lub neej ua raug yuam mus qhev nyob rau Npanpiloos. Lawv raug sim siab kom mus coj lwm tug li kev coj no coj ua, thiab muab lawv tug Vajtswv tso tseg. Xws li Taniyees raug kuv nyob rau qhov tsov ntxhuav, thiab peb tug tub hluas raug pov rau cub hluav taws, qhov no qhia rau cov neeg Ixayees uas raug yuav ua qhev nyob rau Npanpiloos puab tias kom lawv txhob tso lawv kev ntseeg tseg.

Tiam qhov no tseem coj los qhia tau cov ntseeg thiab. Peb nyob rau tiam uas neeg tso kev ntseeg pov tseg. Kuv pom tau hais tias, nyob rau kuv lub neej ua Vajtswv haujlwm, cov tswvcuab tsis kam tuaj koom kev kawm Vajluskub, thiab kev thov Vajtswv lawm. Kuv pom tau hais tias niaj hnub nim no tsis muaj cov xibhwb uas los qhia txog kev tshajtawm Vajtswv Txoj Moo Zoo lawm. Lawv qhia yoojyim rau kom neeg nyiam, zoo li tuaj kawm Vajluskub xwb tsis yog qhia Vajtswv Txojlus, txawm peb cov pawg ntseeg uas peb zwm los tib yam nkaus. Kuv tseem pom tias muaj tej pawg ntseeg tseem muab cov nkauj pehawm Vajtswv ib txwm siv los tso povtseg, cov nkauj no txhawb tau peb txoj kev ntseeg. Kuv pom tias lawv mus muaj tej zaj nkauj uas hu mus hu los nyob rau ib zaj nkauj xwb. Hu cov nkauj ua txhawb tsis tau dabtsi rau peb tub ntsujplig. Kuv tseem pom ib txhia xibhwb hnav khawb ncaws dog dig tuaj qhia Vajtswv Txojlus, lawv tseem kom cov tswvcuab hu lawv lub npe xwb. Lub hwjchim rau kev qhia Vajtswv Txojlus zoo dua tag lawm. Lawv tseem cia lawv tej mus nyuam tub hnav khaubncaws dod dig, cov ntxhais hnav tiab luv luv tuaj pehawm Vajtswv. Peb cov tub hluas ntxhais hluas tamsim no thiaj zoo li neeg phem los sis zoo li niam ntiav tag huvsi, qhov no ib txwm peb cov Npativ yeej tsis muaj lintawd! Peb mus coj li neeg ntiajteb. Peb raug lub ntiajteb no nqos peb lawm. Peb zoo li neeg ntiajteb peb tsis txawv li cov neeg tsis ntseeg Vajtswv lawm! Teb no tsis yog ib yam zoo! Cov neeg Henplais nyob rau hauv Taniyees hais rau peb tias, “Peb yuav tsis mus coj li lwm haiv neeg! Peb nrog neeg ntiajteb ua haujlwm uake, peb nrog lawv mus kawm ntawv uake, peb ua zoo rau neeg ntiajteb. Tiamsis peb yuav ua tshaj qhov ntawd – thiab deb tshaj – txawm yuav zoo licas los xij!”

“Yog koj muab peb pom rau hav hluavtaws los peb tug Vajtswv yeej yuav cawm peb kom dim, thiab nws yuav cawm peb dim ntawm koj txhais tes. Yog tsis yog lintawd, Au Vajntxwv, kom koj paub tias peb yeej tsis pehawm koj tug mlom, lossis koj tug saub kiag li” (Tanisyees 3:17, 18).

Peb yuav tsum sawv los tivthaiv Vajluskub yog muaj neeg tawm tsam. Peb yuav teb cov xibhwb qhia rau tsev kawm ntawv uas qhia tias tsis muaj Vajtswv. Peb yuav tsis koom nrog cov neeg ua tawm tsam Vajtswv Txojlus txawm yog yuav siv sijhawm luv luv xwb los peb yeej tsis koom nrog! Yog cov neeg no tsim teebmeem rau peb – yog lintawd!

“Yog tsis yog lintawd, Au Vajntxwv, kom koj paub tias peb yeej tsis pehawm koj tug mlom, lossis koj tug saub kiag li” (Tanisyees 3:18).

Peb yuav hais rau lub ntiajteb no hais tias, “Peb yuav tsis mua rau cov tsev kawm ntawv uas seev cev! Peb tsis haus luam yeeb, txawm yog tsis txhaum cai los xij! Peb yuav tsis saib lawv cov duab liab qab! Peb yuav tsis tua cov menyuam uas nyob hauv plab! Peb yuav tsis tso kev mus pehawm Vajtswv tsuas yog mus ua kev lom zem!” Tsis ua kiag li! Tsis ua kiag li! Peb yeej tsis ua lintawd kiag li!”

“Peb tug Vajtswv yuav cawm peb kom dim…yog koj muab peb pom rau hav hluavtaws los peb tug Vajtswv yeej yuav cawm peb kom dim, thiab nws yuav cawm peb dim ntawm [koj] txhais tes!”

Tsis ua! Tsis ua! Tsis ua! Tsis ua! Tsis ua!

Peb cov neeg thaum ub txoj kev ntseeg yuav nyob mus
   Txawm yuav raug tsim txom rau tua los xij;
Peb lub siab tseem muaj kev xyivfab
   Ntawm qhov chaw ua peb hnov koj lub suab!
Peb cov neeg thaum ub txoj kev ntseeg yuav nyob mus
   Peb yuav ncajncees rau nws txawm tuag los xij!
(“Faith of Our Fathers,” Frederick W. Faber, 1814-1863).

Peb yuav nrog Vajtswv Leejtub mus rau hauv cub hluav taws! Peb yeej yuav mus rau hauv txawm Vajtswv yuav cia kom peb kubnyhiab los xij! Peb yeej tsis yuam kev mus rau kev nkauj kev nraug, kev phem kev qias, thiab kev pedab pe mlom. Peb yuav nrog Vajtswv Leejtub mus rau hauv cub hluavtaws!

Peb cov neeg thaum ub txoj kev ntseeg yuav nyob mus
   Peb yuav ncajncees rau nws txawm tuag los xij!

Txhuas ntxiv mus yog coj los siv rau cov ntseeg uas ntsib teebmeem kev sim siab. Tsis txhob mus mloog cov neeg hais rau koj tias, kev ntseeg Vajtswv yeej tsis muaj kev txom nyem dabtsi kiag li. Tswv Yexus hais rau peb tias,

“Yog leejtwg yuav raws kuv qab, cia nws hnov qab nws tug kheej, thiab kwv ntoo khaublig rau kuv mus” (Mathais 16:24).

Xibhwb Povlauj hais tias, “yuav tsum tiv kev txomnyem loj thiaj nkag tau rau hauv Vajtswv tebchaws” (Teshaujlwm 14:22). Yog koj yog Yexus tug thwjtim tseeb, koj yuav tsum ntsib kev sim siab ntau yam. Tiamsis Yexus hais tias,

“Thaus luas tej thuaj mej hab tswm txom mej hab saib tsw taug mej hab ab mej le u le nuav vem mej yog kuv cov thwjtim, thaus ntawm mej yuav tau moov zoo hab sab tug. Mej ca le zoo sab vem Vaajtswv tub khaws nqe zug ntau kawg ca sau ntuj ceeb tsheej tsua mej lawm. Thau u tub muaj tuabneeg tswm txom cov xwbfwb cev Vaajtswv lug ib yaam nkaus le nuav lawm hab” (Mathais 5.11-12).

Txawm yog txoj kev twg uas koj taug mus los xij, Tswv Yexus hais tias, “Kuv yuav tsis tso koj tseg, lossis hnov qab nej” (Henplais 13:5). Nco ntsoov tias muaj ib tug txivneej los nrog peb tug tub hluas ntawd nyob rau hauv qhov cub, “muaj ib tug txiv neej thiaj, nws yog Vajtswv Leejtub” (Taniyees 3:25). Tswv Yexus yog Vajtswv Leejtub, nrog lawv nyob rau hauv lub cub tawg! Nov yog tug Yexus uas uantej yug los, nws cawm lawv dim ntawd cub hluav taws. Cia siab rau Nws, thiab Nws yuav cawm koj kom dim ntawm lub cub tawg uas yog txoj kev uaneej. Muaj ib zaj nkauj hais txog Yexus cov lus zoo li no!

Lub sijhawm lawv mus rau txoj kev sim siab,
   Kuv qhov kev hlub muaj txaus nkaus rau lawv;
Hluav taws yuav tsis kub, vim kuv tiv thaiv
   Kuv yog tug kav txhua txhia yam.
(“How Firm a Foundation” by an unknown author).

Tiamsis, Dr. DeHaan tseem qhia ib qhov ntxiv rau kom peb paub txog kev txhais Vajluskub ntxiv zoo li dram no,

III. Peb, Vajluskub feem ntau hais txog yam tshwmsim tom hauv ntej.

Dr. DeHaan hais yog lawm, nws hais tias, “Peb tug tub hluas ntawm qhia txog cov neeg Henplais poob mus rau lwm haiv neeg. Qhov uas lawv raug pov rau hauv lub cub tawg yog qhia txog kev tsim txom raws li neeg ntiajteb, tiamsis Vajtswv ua tug tiv thaiv, txawm yog nyob rau hauv qhov cub vim yog rau cov neeg [tawm tsam Vajtswv] tsim txom, vim yog lawv ntxub Vajtswv haiv neeg thiab thaum kawg Vajtswv yuav cawm lawv dim ntawv cov neeg phem no” (DeHaan, ibid., pp. 73-74).

Txhua haiv neeg yeej muaj ib qhov kev tsim txog cov neeg Ixayees. Xws li Eziv, Npanpiloos, Givliv, Loos, Xapees, Fabkis, Lubxias, thiab Yermanis – cov tebchaws no puas leej tau tsim txom cov neeg Ixayees. Tiamsi txhua zaug lawv puas leej swb tag huvsi vim yog Ixayees yog Vajtswv haiv neeg mus tag ib txhi! Tamsim no Iran hais tias lawv muaj peevxwm rhua tsem tebchaws Ixayees tau! Lawv yeej hais li no ntau zaug los lawm. Tiamsis kuv xav hais rau lawv tias, “Cov tebchaws uas muaj hwjchim tshaj lawv tau tawm tsam haiv neeg Ixayees. Puas leej swb tag huv si los lawm – koj yog leej twg!” Vajtswv ib txwm yeeg nrog nws haiv neeg nyob tsis hais hauv hav hluav taws, Vajtswv yeej cawm lawv dim tag huvsi! Nej yeej pom lawm, Vajtswv taug cog lus rau Anplashas tias tsis muaj leejtwg tawm tsam tau Vajtswv haiv neeg. Vajtswv yeej cog lus muab tebchaws Khana-as rau haiv neeg Ixayees!

“Nyob rau hnub ntawd Vajtswv tau cog lus raug Aplahas, hais tias, kuv yuav muab lub tebchaws no rau nws cov xeebntxwv, txij ntawm Iziv txog rau ntawm dej loj txog rai ntawm dej Efateb” (Chivkeeb 15:18).

“Lub tebchaws kws koj lug nyob nuav kuv yuav muab ua koj hab koj cov xeeb ntxwv tug. Khana-aa lub tebchaws nuav taag nrho huvsw yuav yog mej le moog ib txhws hab kuv yuav ua mej tug Vaajtswv” (Chivkeeb 17:8).

Nyob rau txhua tiam, cov neeg Ixayees no yeej raug tsim txom – los ntawm cov ntseeg cuav, cov ntseeg cuav no yeej ua tsis tau dabtsi rau Vajtswv haiv neeg! Tiamsis, Yeshua (Yexus) yog tug neeg ua los cawm nws hais neeg txhua lub sijhawm, thiab tseem nrog cov neeg Ixayees raug txom nyem uake – thiab thaum kawg nws pab kom nws haiv neeg kom yeej lwm haiv neeg yam loj tshaj plaws! Thaum kawg, Xibhwb Povlauj cov lus hais tseg yuav tshwmsim ua qhov tseeb. Nws hais tias, “Haiv neeg Ixayees yuav tau txais kev cawmdim raws li tau sau tseg cia tias, Vajtswv tug Cawmdim yuav los ntawm Xioos los. Thiab yuav rhuav tshem kev phem kom tag ntawm Yakhauj” (Loos 11:26)

Xaus lus, cia peb los xav txog tub txiv neej thij plaub uas tau los tshwm nrog peb tug neeg Henplais nyob rau hauv lub cub tawg. Nenpukhanexas hais tias nws yog “Tub txib” (Taniyees 3:28). “Tub txib” txhais tau hais tias, “Tub xa xov xwm.” “Vajtswv tug tub xa xov xwm” nyob rau hauv Vajluskub qub yog tug Tswv Yexus uas uantej nws yuav yug los ua neej nyob ntiajteb. Xws li, tug “Vajtswv tug tub txib” tshwm rau Manau-ees, Xeesxoos txiv. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Mauna-ees paub tias nws yog Vajtswv tug tub txib. Thiab Nauna-ees hais rau nws poj niam tias. Peb yuav tuag, vim yog pom Vajtswv” (Teevnpe 13:21, 22).

Yog lintawd tug tub txib no yog Vajtswv, Yexus yog tug thij ob ntawd Vajtswv uas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig, nyob rau Vajluskub qub ua ntej los xeeb nyob rau Maivliag lub cev.

Thiab, nyob rau Taniyees 13:35, Vajntxwv saib mus rau hauv qhov cub, thiab hais tias, “tug txiv neej ntawd yog Vajtswv Leejtub.” Dr. J. Vernon McGee hais tias, “Kuv yeej ntseeg hais tias, tug txiv neeg thij plauj ntawd yog Vajtswv Leejtub, tug Yexus uas yug los ua neej” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, volume III, p,. 547; note on Daniel 3:25).

Yog vim licas tug Tswv Yexus uas yug los txom nyem yuav raug nws cov neeg uas raug xaiv lawm tawm tsam – thiab thaum kawg kuj cawm lawv dim! Nws los saum ntuj los, los xeeb nyob rau Mailiag lub cev. Nws hais tias, “nqi los” thiab “Vajtswv ntawm lwm tug vajtswv, thiab Vajntxwv ntawm lwm tug vajntxwv” thaum Nws yug los nyob rau hauv nroog Yelusxalees, nov yog thawj zaug uas muaj Khixamaj. Zaum ob no, nws yuav los zoo li Vajntxwv – Los zaum ob. Nws yug los nyob rau Maivliag lub cev los cawm peb – zoo li nws nqi los cawm peb tug txiv neej ntawm ntawm lub cub tawg!

Tswv Yexus nqi saum ntuj los txom nyem nyob rau ntiajteb, los cawm Nws haiv neeg tawm hauv cub tawg uas yog tub tuagteb los! Ntxim nyho peb yuav tsum poob rau lub “cubtawg uas kub mus tag ib txhi.” Tiamsi Yexus nqi los txom nyem thiab tuag saum ntoo Khaublig theej peb tej kev txhaum. Vajtswv los nyob peb qhov chaw “ntawm nws lub cev saum tso ntoo” – Ntoo Khaublig (1 Petus 2:24).

Nws tau tuag, thiab raug tso rau hauv qhov ntxa, tau peb hnub. Tiam si nyob rau zwj hnub yav sawv ntxov, Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los – Muaj nqaij muaj pob txha – hauv qhov tuag los. Nws nce rov mus qaum ntuj, thiab nws nyob rau ntawm Leejtxiv sab xis thov Vajtswv rau koj.

Yog koj los cia siab rau Yexus hauv koj lub siab, Nws yuav zam koj lub txim thiab ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm nws cov ntshav. Thaum koj cia siab rau Yexus, Nws cawm koj dim lub txim, thiab tsa koj sawv ntawm qhov kev tag kev cia siab rov los – zoo li Nws tau cawm peb tug neeg Henplais hauv cub tawg rov qab los! Amees.

Yog nej xav nrog peb tham txog qhov los rau ntawm Tswv Yexus, thov sawv mus lawm tom qab, Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau lwm chav tsev, muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab. Mus tau tamsim no. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv pab rau cov neeg uas lees yuav Yexus no. A-mees

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Tanisyees 3:16:25
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Faith of Our Fathers” (Frederick W. Faber, 1814-1863).


TXHEEJ TXHEEM

NROG VAJTSWV LEEJTUB MUS RAU HAUV LUB CUB TAWG

WALKING THROUGH THE FIRE WITH THE SON OF GOD!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nws teb thiab hais tias, Kuv pom plaub tug neeg, mus los nyob rau hauv lub cub tawg, thiab tsis raug hluav taws kub; thiab muaj ib tug zoo li Vajtswv Leejtub” (Taniyees 3:25).

I.   Ib, txhau nqe Vajluskub muaj ib lub homphiaj loj rau qhov kev txhais, Taniyees 1:20; Taniyees 3:11, 12, 17, 18, 25, 28, 29.

II.  Ob, Vajtswv Txojlus txhua nqe coj mus siv tau ntau yam.
Taniyees 3:17, 18; Mathais 16:24; Teshaujlwm 14:22;
Mathais 5:11-12; Henplais 13:5.

III. Peb, Vajluskub feem ntau hais txog yam tshwmsim tom hauv ntej.
Chivkeeb 15:18; 17:8; Loos 11:26; Teshaujlwm 3:28;
Teevnpe 13:21, 22; I Petus 2:24.