Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
QHOV TSEEMCEEB NTAWM TEJ PAWG NTSEEG

THE IMPORTANCE OF THE LOCAL CHURCH
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia rau ntawm pawg ntseeg Npativ nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Yim hli 30, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 30, 2015

“Vajtswv coj neeg los txhaj ntxiv rau pawg ntseeg, neeg los dim txhua hnub” (Teshaujlwm 2:47).


Muaj ib txhia yuav hais tias kuv hais cov pawg ntseeg ntau dhau heev li lawm, tiam sis kuv tug kheej tsis xav li ntawd, kuv xav tias peb cov ntseeg Npavtiv thaum ub yeej hais txog qhov no thiab yog qhov tseemceeb rau peb cov ntseeg tam sim no. Peb yuav yuav tsum tig rov mus saib txog tias thaum ub cov ntseeg Npavtiv muab cov pawg ntseeg saib tseem ceeb npaum licas. Vim tsis muaj lwm yam los qhia rau peb paub txog hais tias yog vim licas cov ntseeg niaj hnub nim no thiaj pheej tso Vajtswv tseg.

“Vajtswv coj neeg los txhaj ntxiv rau pawg ntseeg, neeg los dim txhua hnub” (Teshaujlwm 2:47).

Vajluskub nqe ntawm no hais txog dabtsi? Ua ntej no kuv yuav qhia rau nej txog qhov uas tsis txhob hais txog ua ntej tso. Kuv tsis tau hais txog cov ntseeg li koomhaum Kuv tsis tau hais txog Methodist denomination, los sis the Presbyterian denomination, los sis the Catholic denomination. Lub sijhawm thaum sau nqe Vajluskub no tseem tsis tau muaj koomhaum! Ob, tsis tau hais txog lub pawg ntseeg lub tuam tsev! Vim txheej thaum ub yeej tsis muaj lub tuam tsev pehawm, Nej nyeem Vajluskub tshiab, nej yeej yuav paub qhov no zoo, lub sijhawm no thaum neeg hais txog pawg ntseeg lawv yeej pheej xav txog lub tuam tsev. Lawv hais tias, “Tsis yog lub tuam tsev uas zoo heev ntawd lov?” Lawv yeej hais txog lub tuam tsev xwb, tiam lub sijhawm thaum sau nqe Vajluskub no, yeej tseem tsis tau muaj lub tuam tsev siv. Yog li ntawd thiaj yuav tsis hais txog lub tuam tsev, cov ntseeg tuaj mus sis ntsib hauv tsev, tuaj pehawm Vajtswv ua kev xwb! Yog lintawd Vajluskub nqe no thiaj yuav tsis hais txog lub tuam tsev! Peb, tsis yog hais txog “pawg ntseeg loj hauv ntiajteb” vim lub tsis yim no tsis tau hais txog kiag li. Qhov tseeb yeej hais txog tib neeg xwb, lawv tuaj koom uake, rau ib qhov chaw! Xws li paub hais tias “pawg ntseeg hauv Yelusxalees” (Teshaujlwm 8:1).

“Vajtswv coj neeg los txhaj ntxiv rau pawg ntseeg, neeg los dim txhua hnub” (Teshaujlwm 2:47).

Tsis tau txhais tau hais tias yuav txhab neeg ntxiv rau hauv koomhaum, los sis rau hauv tej “pawg ntseeg” lub tuam tsev, los sis txhua pawg ntseeg los “koom uake” Tsis yog lintawd! Nws txhais raws li tau hais tseg. Tswv Yexus tau ntxiv pawg ntseeg rau hauv Yelusxalees “Kom tau txais kev cawmdim”! Txhais li hais no xwb! Txhais li hais li no xwb tiag tiag!

Lo lus “pawg ntseeg” raws li A-kiv txhais los ntawm lus Kislis yog “ekklesia.”

Yog ib lo lus ua muab ob peb lo los koom uake xws li “ek” (tawm) thiab lo lus “Kaleo” (raug hu), thiaj li txhais tau tias “Cov neeg uas raug hu tawm” (cf. The Criswell Study Bible, note on Ephesians 5:23).

Dr. W. A. Criswell tau hais tseg li no tias “ib ‘pawg ntseeg’ yog ib pab neeg uas rau hu tawm ntawm kev txhaum thiab qhov uas tsis ntseeg Yexus, kom los ntseeg thiab muab lawv ua kevcai rau dej kom los ua tau ib pab neeg nyob txoo txws uake” (Ibid.). Nov yog qhov ua txhais tau zoo heev. Pawg ntseeg yog hais txog cov neeg ua rau cawm kom dim thiab los koom uake ua peb pab neeg raws li nyob rau hauv Teshaujlwm 2:47 tau hais tseg!

“Vajtswv coj neeg los txhaj ntxiv rau pawg ntseeg [Yelusxalees], neeg los dim txhua hnub” (Teshaujlwm 2:47).

Qhov no yog yam kuv pheej hais tias “Yog vim licas peb tseem nyob kho siab khuav? Los tsev – rau ntawm pawg ntseeg! Yog vim licas peb thiaj yuam kev? Los tsev los rau ntawm Tswv Yexus thiaj yuav dim.” Kuv puas yuam kev txog lo lus los rau pawg ntseeg yog los rau ntawm Yexus? Tsis yuam kiag li! Kuv twb hais ntau zaug los lawm hais tias los rau ntawm Yexus thiab los tsev ob lo lus no yeej cai tau meej meej lawm. Yog koj tuaj rau pawg ntseeg, ho tsis los rau ntawm Yexus koj yeej yuav tsum poob rau tub Tuagteb xwb! Vim Tswv Yexus xwb thiaj li cawm tau koj! Kuv twb hais ntau zaug txog nqe Vajluskub no Teshaujlwm 16:31, “Ntseeg tug Tswv Yexus, thiaj li yuav dim.” Peb yeej paub qhov no meej lawm, Kev cawmdim thiab ib tug ntseeg ob lo lus no yeej nyias muaj nyias, Yog vim licas thiaj nyob kho siab? Los tsev – rau ntawm pawg ntseeg! Yog vim licas kho siab – los rau ntawm Yexus! Nov yog ib cov lus sib dog qhia txog kev cawmdim thiab ib tug tswvcuab tias tsis sib thooj.

“Vajtswv coj neeg los txhaj ntxiv rau pawg ntseeg, neeg los dim txhua hnub” (Teshaujlwm 2:47).

Nov yog peb lub ntsiab lus uas kuv xav muab coj los qhia rau nej rau tag kis no:

I. Ib, tuaj hauv pawg ntseeg koj thiaj yuav tsis nyob ib leeg twjcuab.

Koj yeej paub zoo hais tias kuv hais txog leejtwg, kuv tab tom hais txog koj! Nov yog lo lus uas muab sau cia rau ntawm peb qhov website – xa mus thoob ntiajteb – rau 32 haiv neeg li lus. Thaum leej twg los nyeem zaj lus qhuab qhia no lawm yuav tsis kho siab lawm, kuv kuj tsis paub meej thiab, tiam sis qhov kuv paub yog cov hluas niaj hnub nim no ua neej kho siab khuav

Peb pawg ntseeg muaj kev tshaj tawm ntau heev – rau cov tswv kawm ntawv, thiab tej qhov chaw ua muaj cov hluas tuaj nyob uake, hauv lub nroog Los Angeles. Peb pawg ntseeg no thiaj li muaj cov tub kawm ntawv coob heev – thiab kuv tab tom hais rau koj! Kuv paub tias koj yeej nyob kho siab khuav zoo li kuv ua ntej yuav mus ntseeg Vajtswv, txhua tug tub ntxhais hluas yeej zoo li ntawd – koj los tib yam nkaus thiab – yeej muaj ib zaug hauv koj lub neej, kuv hais rau koj tias Vajtswv tsis xav kom koj nyob kho siab li ntawd, Vajtswv hais li no nyob rau lub vaj Adees “Tsis yog ib qhov zoo uas yuav cia tug txiv neej nyob ib leeg” (Chivkeeb 2:16). Vajtswv thiaj tsim Avas tawm ntawm Adas uas yog nws tug tav los nrog nws nyob kom thiab tsis nyob ib leeg kho siab khuav, nov yog lub homphiaj uas Vajtswv kom peb muaj cov pawg ntseeg Npativ – koj thiab yuav tsis nyob ib leeg kho siab khuav.

“Vajtswv coj neeg los txhaj ntxiv rau pawg ntseeg, neeg los dim txhua hnub” (Teshaujlwm 2:47).

Muaj ib tug ntxhais Suav tuaj koom peb tau ob peb lim tiam no xwb sau ntawv rau kuv. Nws sau lus Akiv tsis zoo, tiam sis nws hais tawm hauv lub siab los.

Dr. Hymers, koj cov lus qhuab qhia zoo heev li! Koj qhia kom kuv cia siab rau Yexus thiab txais yuav kev cawmdim! Koj qhia kom kuv paub qhov tseeb! Koj xav hnov koj qhia ntxiv! Kuv yuav tuaj koom pawg ntseeg no tag mus li! Kuv quaj thov Vajtswv rau pawg ntseeg no! Kuv tseem niaj hnub thov Vajtswv pab rau koj kom haj yam qhia tau zoo tshaj no mus!!! Pawg ntseeg no yog kuv lub tsev thij ob! Qhov tseeb tiag nov yog yog kuv lub tsev uas tseemceeb! Lub tsev uas kuv tshawb nrhiav ntev los lawm!

Ua tsaug rau koj!!! Ua tsaug rau koj!!! Ua tsaug rau koj!!!

Peb hais tias, “Yog vim licas peb thiaj li nyob kho siab? Los tsev – los rau pawg ntseeg!” Tug ntxhais no hnov kuv qhia, nws thiaj li tuaj rau koom peb pawg ntseeg txhua zaug uas peb qhev lub tuam tsev!

Puas yog peb hais yuam kev? Ib txhia yuav hais tias “Txhob mus qhia li no rau menyuam, lawv tuaj hauv pawg ntseeg yuam kev lawm.” Kuv xav tias koj tuaj yuam kev los tseem zoo tshaj qhov ua nej tsis tuaj kiag li! Koj tseem yuav muaj haukev dim yog koj pheej tuaj tag mus li! Tom qab ntawd koj yeej yuav paub txog qhov tseeb!

Yog koj tuaj vim yog koj nyob ib leeg thiab kho siab xwb, qhov no “yuam kev lawm” kuv tug kheej los yeej tuaj yuam kev zoo li no lawm thiab. Thaum kuv muaj hnub nyoog kaum peb xyoo ntawd muaj neeg coj kuv mus xwb, kuv mus vim yog kuv tsis muaj phoojywg, kuv pheej tuaj tag mus li vim yog kuv nyob ib leeg thiab kho siab khuav, tom qab ntawd kuv thiaj los hloov dua siab tshiab, qhov ntawd yuav kev licas? Yeej tsis yuam kev kiag li!

Cia pawg ntseeg ntawm no uas qhov chaw kaj sab rau koj! Cia yog ib qhov chaw ua ua kom koj muaj kev kaj siab rau ntiajteb no! Tuaj hu nkauj qhuas Vajtswv! Qhia Vajtswv txoj lus – thiab qw hais tias “Amees!” Cia li zaum thiab noj hmo (Tsis yog su!) Cia li mus no mov “hmo ntawm pawg ntseeg qhov chaw uake” zoo cov neeg txheej thaum ub tau ua los! Cia li tuaj sis ntsib li neeg txheej thaum ub, hu zaj nkauj no “Los tsev thiab noj hmo” Nyob rau nqe peb ntawm nej zaj nkauj! Hu uake!

Zoo li lub nroog ntawm muaj kev quaj ntsuag;
Lawv yeej tsis muaj kev hlub thiab kev cawmdim;
Tiam sis cia li los ntawm Tswv Yexus koj yuav paub tias,
Muaj zaub muaj mov noj nyob rau saum rooj!
Los hauv pawg ntseeg thiab noj mov, tuaj koom uake;
Yuav muaj kev kaj siab kawg thaum peb tuaj nyob uake!
   (“Come Home to Dinner” by Dr. R. L. Hymers, Jr.,
      to the tune of “On the Wings of a Dove.”)

Txheej puas thaum ub cov tub ntxhais hluas “tuaj noj mov uake” thiab muaj kev sis ntsib – Thaum Vajtswv xa nws lub hwjchim, cov menyuam no thiaj li tuaj hauv pawg ntseeg thiab tuaj hnov Vajtswv txoj lus – thiab qhuas Tswv Yexus, peb cheem tsum li no rau tiam no thiab!

“Mus rau tom tej tog kev, txhua qhov chaw coj neeg tuaj rau hauv” (Lukas 14:23).

Yog, tuaj hauv pawg ntseeg koj thiaj li tsis muaj kev kho siab, Yog li ntawd tseem yuav kho siab ua dabtsi? Los tsev – hauv pawg ntseeg! Hu nqe tshooj!

Los hauv pawg ntseeg thiab noj mov, tuaj koom uake;
Yuav muaj kev kaj siab kawg thaum peb tuaj nyob uake!

II. Tiam sis, ob, tuaj rau hauv pawg ntseeg xwb yuav cawm tsis tau koj dabtsi.

Muaj ib tug xibhwb txheej thaum ub hais li no tias, “Kev mus rau hauv pawg ntseeg los yeej tsis txawv zoo ib yam li nej mus tom chaw muag tshej nej txawm yuav ua tsheb.” Nws hais yog lawm, nws qhia li no rau cov ntseeg uas xav hais tias lawv mus koom pawg ntseeg xwb ces yuav dim vim yog lawv yeej mus pehawm Vajtswv txhua lub lim tiam, Muaj cov neeg uas nyob rau hauv nroog Los Angeles niaj hnub nim no yeej zoo li ntawd, cov neeg “nim no” yeej zoo lintawd, lawv xav txog qhov kev cawmdim yuam kev lawm

Muaj ib txhiab uas tuaj tag kis no yuav zoo li ntawd thiab, zoo li tej pawg ntseeg uas tsis loj hlob. Koj yuav hais hauv siab tias “Kuv twb tuaj hauv pawg ntseeg lawm, kuv tsis muaj teebmeem dabtsi” Tsis yog lintawd! Koj tsis txhob xav li ntawd! Qhov koj tuaj mus hauv pawg ntseeg yeej pab tsis tau dabtsi kom koj ua tau ib tug ntseeg zoo li koj mus rau tom qhov chaw yuav tsheb yeej ua tsis tau kom koj ua tsheb! Muaj ib txhia hais li no tias, “Yog li ntawd ces kuv tsis mus lawm” Nov yog cov lus ua los ntawm Ntxwnyoog los! Mus hauv pawg ntseeg yeej cawm tsis tau dabtsi – tiam sis kev mus hauv pawg ntseeg yog hnov Vajtswv txoj lus, qhov no ua rau kom koj dim! Koj yuav tsum tuaj hauv pawg ntseeg thiaj hnov Vajtswv txoj lus!

Yexus hais tias “Nej yuav tsum yug dua tshiab” (Yauhas 3:7), koj yuav tsum tau yug dua tshiab thiaj yuav dim.

Kev cawmdim yog koob hmoov xwb, tsis muaj tug neeg twg yuav pab kom tug kheej dim – txawm yog tuaj hauv pawg ntseeg los xij, qhov uas yuav yug dua tshiab tau yog yuav tsum los rau ntawm Yexus xwb, Vajtswv Leejtub, Yexus hais tias,

“Los ntawm kuv, muab nej lub nra txo rau kuv, kuv yuav cia nej tau so” (Mathais 11:28).

Kev cawdim yog koob hmoov pub dawb xwb, hauv kev ntseeg Tswv Yexus xwb, Koj yuav tsum los rau ntawm Yexus thiab ntseeg Nws tag koj lub siab, “tug neeg uas ntseeg xwb thiaj yuav muaj lub siab uas ncajncees” (Loos 10:10) Koj hloov los ntawm qhov los ntawm Yexus, kev mus koom pawg ntseeg xwb pab tsis tau kom koj dim

Vajluskub hais tias,

“Vajtswv coj neeg los txhaj ntxiv rau pawg ntseeg, neeg los dim txhua hnub” (Teshaujlwm 2:47).

Koj yuav tsum “koom hauv pawg ntseeg xwb” thiaj yuav dim, koj dim los ntawm qhov cia siab rau Yexus.

“Ntseeg tug Yexus Khetos koj thiaj yuav dim” (Teshaujlwm 16:31).

Hu nqe tshooj zaj nkauj no uake “Los tsev thiab noj hmo”

Zoo li lub nroog ntawm muaj kev quaj ntsuag;
Lawv yeej tsis muaj kev hlub thiab kev cawmdim;
Tiam sis cia li los ntawm Tswv Yexus koj yuav paub tias,
Muaj zaub muaj mov noj nyob rau saum rooj!
Los hauv pawg ntseeg thiab noj mov, tuaj koom uake;
Yuav muaj kev kaj siab kawg thaum peb tuaj nyob uake!

III. Peb, tuaj mloog cov lus qhia txog Tswv Yexus.

Xibhwb Povlauj hais tias,

“Lawv yuav ntseeg tug nws tau licas vim tsis tau hnov txog kiag li thiab lawv hnov tau licas yog tsis muaj tug qhia?” (Loos 10:14).

Vim yog qhov Petus qhia Vajtswv txojlus thiaj li muaj neeg coob los txais yuav kev cawmdim rau hnub Petekos (Teshaujlwm 2:37-41), coj lawv los txhaj ntxiv rau cov ntseeg (Teshaujlwm 2:41, 47)

“Lawv muaj neeg peb txheeb leej los ntxhab ntxiv rau pawg ntseeg” (Teshaujlwm 2:41).

Lawv raug coj los koom pawg ntseeg kom coob thiaj txais yuav kev cawmdim vim yog mloog Petus cov lus qhuab qhia

Kuv ntseeg txog kev qhia cov lus hais txog Yexus! Ib lim tiam twg kuv qhia cov lus hais txog Yexus ob zaug, kuv paub tias kev qhia cov lus hais txog Tswv Yexus ntawm tseem ceeb rau peb cov pawg ntseeg niaj hnub nim no. Kuv xav tias lo lus uas kom neeg “nyiam!” tsis yog ib lo lus phem tiam yog los lus uas pab kom neeg tau txais kev cawmdim! Kuv xav tias ntshe peb yuav tsis pom dabtsi tseem ceeb yog peb tsis qhia Vajtswv Txojlus zoo li Petus lawv yav thaum ub – uas lawv tau qhia nyob rau txhua hnub pehawm Vajtswv!

Povlauj hais rau pawg ntseeg hauv Kaulithaus hais tias,

“Peb qhia txog Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig” (1 Kaulithaus 1:23).

Kev qhia Vajtswv txoj lus rau neeg tsis sib thooj, muaj ib txhia nyiam txhais Vajluskub, muaj ib txhia siv sijhawm li 15 nathiv los “muab cov lus ntxeev neeg lub siab” “Tiamsis peb qhia txog qhov Yexus raug ntsia saum ntoo Khaublig” (1 Kaulithaus 1:23) “Tiamsis peb qhia txog qhov Yexus raug ntsia saum ntoo Khaublig” (1 Kaulithaus 1:23) Txawm leej twg yuav qhia li cas los xij, peb yuav qhia ncaj qhia ncees rau txhua zaug! Qhov no tseem ua rau peb kev ntseeg tsis tob li thiab lov? Yeej muaj tseeb tiag peb ua tsis tau kom peb cov neeg kev ntseeg tob! Peb muaj ib qhov chaw ua sis nyob rau rau cov ntseeg uas kuv tsis tau paub dua los, coob tug lov hloov dua siab tshiab vim yog qhov vim yog qhov kuv qhia txog Tswv Yexus tsis hais sawv ntxov los sis hmo ntuj, lawv loj hlob rau txoj kev ntseeg vim yog cov lus qhuab qhia txog Tswv Yexus, rau txhua tag kis thiab txhua hmo ntuj.

Peb ib tug Txwjlaug, uas yog Kl. Griffith los txais yuav kev cawmdim vim yog hnov kuv qhia cov lus hais txog Tswv Yexus – thiab nws yog ib tug ntseeg Vajtswv uas ruaj khov kho. Peb tug xibhwb uas yog Dr. Chan, kuj los txais kev cawm dim vim yog hnov kuv cov lus qhuab qhia tib yam nkaus, nws siv sijhawm 38 xyoo mloog kuv qhuab qhia txhua hnub zwj hnub tsis hais yav sawv ntxov los sis hmo ntuj, nws yog ib tug ntsee uas zoo tshaj paws yam koj tsis tau pom dua los, tseem tshuav Dr. Cagan thiab Kl. Prudhomme, yuav luag txhua tug Tswvcuab los txais yuav kev cawmdim vim yog hnov kuv cov lus qhuab qhia, lawv tsis hnov lwm yam tsuas yog cov lus qhia txog Tswv Yexus xwb hauv lawv lub neej, lawv ib yob ib cov ntseeg uas mob siab heev vim yog qhov hnov cov lus qhia txog Tswv Yexus!

Tsis muaj ib cov lus twg yuav hloov koj lub neej – tsuas yog cov lus uas yog hais txog Tswv Yexus! Dr. Martyn Lloyd-Jones qhia Vajtswv Txojlus rau txhua hnub lim tiam nyob rau hauv pawg ntseeg London – thiab txhua tag kis uas yog hnub pehawm Vajtswv. Nws yog ib tug xibhwb uas muaj suav npe nyob tiam nees nkaum century. Kuv tau hnov ib cov lus qhuab qhia nyob rau tsis ntev dhau los no, ua rau kuv xav tsis thoob kiag li! Siv tsis tau kiag li! Cov lus qhuab qhia zoo li no yeej tsis yog qhov yuav ua rau kom Vajtswv hloov koj lub neej – thiab ua kom koj khov kho.

Cov lus qhuab qhia txog Tswv Yexus xwb thiaj yuav cawm kom koj dim, thiab pab kom koj loj hlob zoo li ib tug ntseeg, ua kom zoo li Vajluskub, txhua cov lus uas nyob rau Teshaujlwm, Xibhwb Povlauj hais tias

“Kuv txiav txim siab tsis xav paub lwm yam hauv nej lub neej, tsuas yog hais txog qhov Tswv Yexus cawm dim thiab nws tuag theej peb” (1 Kaulithaus 2:2).

Yog, los tsev hauv pawg ntseeg, tiam sis yuav tsum mloog cov lus qhuab qhia thiab los rau ntawm Yexus. Hloov dua siab tshiab thiab cia siab rau Yexus, Nws cov ntshav ntxuav tau koj tej kev txhaum! Nws tuag saum ntoo Khaublig thiab thov Vajtswv pab rau koj, Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab muaj txoj sia ntev dhawv rau koj! Los rau ntawm nws thiab cia siab rau nws – thiaj yuav dim! Mloog kuv cov lus qhuab qhia, zoo li cov neeg thaum ub ua nyob rau hnub Peteskos, thiab los txais yuav kev cawmdim ntawm Yexus! Hu zaj nkauj no nqe tshooj uake “Los tsev los noj hmo.”

Los tsev rau ntawm Yexus rooj mov noj;
Los rau ntawm rooj mov los noj uake
Yexus nrog peb nyob, peb cia li hais tias,
Los tsev rau ntawm Yexus rooj mov noj!
Los noj mov rau hauv pawg ntseeg, los sib txoo txwg uake
Peb yuav tau txais kev kaj sab thaum peb los noj uake!

Los nyob uake koj cov phoojywg los nyob ntawm no;
Peb zaum ntawm rooj mov, peb nyob kaj siab lug,
Yexus nrog peb nyob, peb cia li hais tias,
Los tsev rau ntawm Yexus rooj mov noj!
Los noj mov rau hauv pawg ntseeg, los sib txoo txwg uake
Peb yuav tau txais kev kaj sab thaum peb los noj uake!

Zoo li lub nroog ntawm muaj kev quaj ntsuag;
Lawv yeej tsis muaj kev hlub thiab kev cawmdim;
Tiam sis cia li los ntawm Tswv Yexus koj yuav paub tias,
Muaj zaub muaj mov noj nyob rau saum rooj!
Los hauv pawg ntseeg thiab noj mov, tuaj koom uake;
Yuav muaj kev kaj siab kawg thaum peb tuaj nyob uake!

Los tsev rau ntawm Yexus rooj mov noj;
Los rau ntawm rooj mov los noj uake
Yexus nrog peb nyob, peb cia li hais tias,
Los tsev rau ntawm Yexus rooj mov noj!
Los noj mov rau hauv pawg ntseeg, los sib txoo txwg uake
Peb yuav tau txais kev kaj sab thaum peb los noj uake!
   (“Come Home to Dinner” by Dr. R. L. Hymers, Jr.,
      to the tune of “On the Wings of a Dove”).

Dr. Chan, coj peb los thov Vajtswv uake.


Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Teshaujlwm 2:41-47
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Blest Be the Tie That Binds” (John Fawcett, 1740-1817).


TXHEEJ TXHEEM

QHOV TSEEMCEEB NTAWM TEJ PAWG NTSEEG

THE IMPORTANCE OF THE LOCAL CHURCH

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Vajtswv coj neeg los txhaj ntxiv rau pawg ntseeg, neeg los dim txhua hnub” (Teshaujlwm 2:47).

(Teshaujlwm 8:1; Efexaus 5:23; Teshaujlwm 16:31)

I.   Ib, tuaj hauv pawg ntseeg koj thiaj yuav tsis nyob ib leeg twjcuab
Chivkeeb 2:18; Lukas 14:23

II.  Tiam sis, ob, tuaj rau hauv pawg ntseeg xwb yuav cawm tsis tau koj dabtsi, Yauhas 3:7; Mathais 11:28; Loos 10:10; Teshaujlwm 16:31

III. Peb, tuaj mloog cov lus qhia txog Tswv Yexus,
Loos 10:14; Teshaujlwm 2:41; I Kaulithaus 1:23; 2:2.