Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
THWJ TIM THIAB NTSUJPLIG PHEM

DISCIPLES AND DEMONS
(Hmong)

Sau zaj lus qhuab qhia yog Dr R. L. Hymers, Jr.
Thiab tug qhia yog Kxh. John Samuel Cagan
Nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nrog
Los Angeles, Vajtswv hnub, Xya hli 22, 2018
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 22, 2018


Nov yog zaum peb uas peb los kawm txog qhov Yexus cob Nws cov Thwjtim, zoo li peb cawm Yexus qab los cob thiab tsim tsa lawv, peb kawm txog kev tsim tsa thwjtim rau niaj hnub nim no.

Tswv Yexus tsis qhia nws cov thwjtim li peb pawg ntseeg los sim qhia cov hluas niaj hnub no. Peb yuav tsum ua tib zoo saib raws li Tswv Yexus tau ua rau cov thwjtim, vim Nws tau ua haujlwm zoo, thiab peb pawg ntseeg tsis tshua muaj sijhawm. Ib qho yuam kev niaj hnub no yog xav kom peb cov thwjtim hloov dua siab tshiab ua ntej peb qhia kom lawv los ua cov thwjtim. Tiam sis Yexus siv peb lub xyoos qhia Nws cov thwjtim, ua ntej lawv yug dua tshiab (Yauhas 20:22; saib J. Vernon McGee thiab Thomas Hale). Qhov no yog qhov txawv ntawm qhov Yexus tau ua, thiab qhov uas peb sim ua hnub no.

Lwm qhov txawv ntawm qhov tseem ceeb yog hais txog Tswv Yexus qhia lawv. Thaum Yexus pib hu lawv hais tias, "Kuv yuav ua kom koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses" (Malakaus 1:17). Nws tau qhia lawv nrog ib lub hom phiaj loj - kom lawv muaj peev xwm pab lwm tus los ua cov thwj tim. Yexus hais rau lawv hais tias yog Nws lub hom phiaj rau thaum pib. Thiab qhov ntawd yog kuv lub hom phiaj zoo li. Kuv tsis nyob ntawm no los qhia koj zaj xov xwm hauv Vajluskub, zoo li lawv ua hnub Sunday tom tsev kawm ntawv. Kuv lub hom phiaj yog qhia koj kom dhau los ua neeg muaj lub siab xav, coj lwm tus los ua raws li tus Khetos thiab yeej ploj lawm. Tswv Yexus hais rau lawv tias thaum pib heev (saib Malakaus 1: 16-20).

Yam thib ob uas Tswv Yexus tau qhia lawv yog li cas nrog Xatas thiab nws cov dab sib txawv. Saib Malakaus 1: 21-27.

“Lawv mus rau hauv lub moos Khapena‑u, ces txog hnub Xanpatau Xanpatau: yog hnub uas so caiv rau Vajtswv Yexus txawm mus qhuab qhia hauv lub tsev sablaj. Lawv kuj xav tsis thoob rau tej lus uas nws qhia, rau qhov nws muaj hwjchim qhuab qhia lawv, tsis thooj li lawv cov xibhwb. Tamsim ntawd muaj ib tug yawg raug dab qias nyob hauv tsev sablaj qw nrov, hais tias, “Yexus uas yog neeg Naxale, koj tuaj thab peb ua dabtsi? Koj tuaj ua kom peb puam tsuaj lov? Kuv paub koj yog leejtwg, koj yog tus dawb huv ntawm Vajtswv. Yexus txawm txwv dab hais tias, Cia li nyob twjywm, thiab cia li tawm plaws hauv nws mus. Tus dab qias ua rau tus ntawd huam ib tshaj, thiab qw nrov nrov tawm hauv nws lawm. Sawvdaws phimhwj heev sib tham tias, Tej no yog dabtsi? Yog tej lus qhuab qhia tshiab uas muaj hwjchim heev. Nws hais rau dab mas dab kuj mloog nws lus.” (Malakaus 1:21-27).

Sim saib, yam ob uas Yexus qhia Nws cov thwjtim yog qhia txog qhov Nws lub hwjchim kov yeej Ntxwnyoog thiab cov ntsujplig phem, The Reformation Study Bible (daim 290) hais tias,

Cov ntsujplig phem yog cov tub txib uas ua kev txhaum…ua Ntxwnyoog qhev. Koom nrog rau Ntxwnyoog ntxeev siab rau Vajtswv, lawv raug ntiaj tawm hauv Vajtswv lub tebchaws…Ntxwnyoog cov tub rog yog ntsujplig phem [siv] ua los siv muaj ntau yam lus hais txog cov no. Peb yog cov uas tawm tsam cov ntsujplig no (Efexaus 6: 10-18).

Yexus xav kom koj paub txog Ntxwnyoog thiab nws cov ntsujplig phem, ib qhov uas Yexus tau ntsib cov ntsujplig phem no, siv lus Kislis qhia txog cov ntsujplig yog txhais tias “phem” saib mus rau Malakaus 1:39,

“Thiab nws [Yexus] txawm mus tshaj tawm hauv lawv tej tsev sablaj thiab ntiab dab tawm thoob plaws Kalilais tebchaws” (Malakaus 1:39).

Thaum koj los ua Yexus tus thwjtim, koj yuav tsum paub txog cov dab uas nyob ib ncig ntawm koj. Dab ntxias neeg dig muag rau qhov tseeb uas tau muab hauv Phau Vaj Lug Kub Npaiv Npaum. Cov ntsujplig phem yuav ua rau koj ntshai thiab coj koj mus nres rau peb pawg ntseeg. Cov dab yuav sim kom koj tsis txhob ua ib tug ntseeg. Dr. Thomas Hale hais tias,

Peb yuav tsum nco ntsoov hais tias kev raug dab tsis yog kev mob nkeeg, Ntxwnyoog los sis ntsujplig phem yog Dab Ntxnyoog cov tug txib, lawv ua haujlwm phem, thaum lawv los rau hauv neeg, lawv ua koj cov neeg no yog Ntxwnyoog qhev. Tsuas yog Yexus lub hwjchim xwb thiaj li yuav kov yeej cov ntsumplig phem no thiab tso koj kom dim thiaj tau txais kev ywjpheej (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary; note on Mark 1:21-28).

Tibneeg ua ntsujplig phem los ntawm kev siv yeeb tshuaj, lub siab, thiab lwm yam kev tawm tsam Vajtswv.

"Zoo" qee leej hais tias, "Kuv tsis tau noj tshuaj, Kuv tsis tau koom nrog kev ua qias, kuv tsis tau ua tej no." Kuv zoo siab uas koj tsis tau tawm ntawm qhov kev txhaum no. Tab sis txawm li ntawd, koj lub siab tau ua hauj lwm rau (zog) los ntawm "tus vaj ntxwv ntawm lub hwj chim ntawm huab cua" (Ntxwg Nyoog, Efexaus 2: 2). Yog li ntawd, koj lub siab tsis hloov siab los ntseeg Xatas, "tus thawj ntawm lub hwjchim ntawm huab cua."

Qhov thib ob yog Dab Ntxwg Nyoog ua rau koj dig muag qhov tseeb. Mloog II Kaulithaus 4: 3-4.

“Yog peb txoj xov zoo tseem raug daim ntaub kauv, kuj yog raug kauv ntawm cov uas tabtom yuav puam tsuaj. Tus dab uas kav tiam no ua rau cov uas tsis ntseeg, txojkev xav tsaus ntuj nti mus lawm, lawv thiaj tsis pom txoj xov zoo qhov kaj uas hais txog lub hwjchim ci ntsa iab hauv Khetos uas yog Vajtswv tus yam ntxwv.” (2 Kaulithaus 4:3-4).

"Vajtswv lub ntiaj teb" yog txhais zoo li "tus Vajtswv ntawm lub hnub nyoog no." Ntxwnyoog yog tus vajtswv ntawm tiam no. Ntxwnyoog tau ua rau lub siab qia ntawm "cov ntseeg uas tsis ntseeg." Tej zaum koj yuav xav tias yog vim li cas koj tsis totaub Vajtswv Txojlus. Lo lus teb yog qhov yooj yim - tus vajtswv ntawm lub hnub nyoog no [Dab ntxwg nyoog] tau qauj koj lub siab. Tiamsis Tswv Yexus muaj hwjchim loj dua Xatas, lossis nws cov dab. Tias yog vim li cas Yexus tau ntiab tawm dab ntawd hauv lub nroog Kapena-us. Tswv Yexus hais tias, "Los tawm ntawm nws" thiab tug dab "tawm ntawm nws" (Malakaus 1:25, 26).

Yog tias koj xav ua ib tug ntseeg Yexus thiab ib tug thwjtim ntawm Yexus, ces Yexus yuav tsum tshem Dabntxwnyoog lub hwjchim tawm ntawm koj txoj kev xav. Ib tug Hippie hais rau Dr. Hymers hais tias, "Kuv xav kom lub hlwb hloov dua tshiab." Ntawd yog txoj kev phem heev. Dab tsi uas tus tub hluas xav tau ntawd yog nws lub siab dawb huv los ntawm Yexus. Qhov ua kom Yexus ua tau yog qhov yooj yim heev. Nws ntxuav koj lub siab los ntawm Vajtswv Txojlus - phau Vajlugkub. Vajtswv Txojlus hais txog "ntxuav los ntawm lo lus" (Efexaus 5:26). Ntawv Nkauj 119: 130 hais tias,

“Qhov uas nthuav koj tej lus ua rau pom kev kaj lug, thiab pub kev nkag siab rau cov uas tsis thoob tsib” (Ntawv Nkauj 119:130).

Koj puas xav ua Yexus li Thwjtim? Nov yog qhov koj yuav pib ua, los nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia nyob rau peb qhov Website txhua hmo ua ntej koj yuav mus pw, peb qhov Website yog www.realconversion.com. Yog koj nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua hmo ua ntej koj yuav mus pw, Vajtswv cov lus hauv yuav ntxuav koj qhov kev xav thiab koj yuav cia siab rau Yexus thiab dim! Thov sawv ntsug hu zaj nkauj 5, “I Know the Bible is True.”

Kuv paub tias Vajtswv luskub tsis hais tshiab los qub los ntawm Vajtswv
   Ua tug tshoov neeg lub siab, yog txoj lus cawm txoj sia
Kuv paub, kuv paub, kuv paub tias Vajluskub yog qhov tseeb
   Vajtswv ua tug tshoob neeg lub siab kom sau, kuv paub tias yog tseeb.

Kuv paub tias Vajluskub yeej yog qhov tseeb, yog kuv qhov kev thaj yeeb
   Pom kuv thiab txhaw kuv txhua txhua hnub, pab kom kov yeej kev txhaum
Kuv paub, kuv paub, kuv paub tias Vajluskub yog qhov tseeb
   Vajtswv ua tug tshoob neeg lub siab kom sau, kuv paub tias yog tseeb.

Txhua lo lus nyob hauv txawm yog hais ntev los lawm los tseem yog qhov tshiab
   Muaj tseeb thiab qab zij txhua zaug, kuv paub tias Vajluskub muaj tseeb
Kuv paub, kuv paub, kuv paub tias Vajluskub yog qhov tseeb
   Vajtswv ua tug tshoob neeg lub siab kom sau, kuv paub tias yog tseeb.
(“I Know the Bible is True,” Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“I Know the Bible is True” (Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).