Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
POOB SIAB COV LUS QHUAB QHIA RAU COV HLUAS –
KUV TEB PAU WASHER COV LUS!

AN EVEN MORE SHOCKING YOUTH MESSAGE –
MY ANSWER TO PAUL WASHER!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajntswv hnub yav sawv ntxov lub ob hli ntuj 16, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 16, 2014

“Tamsim no koj cia li mus nyob tabmeeg lawv thiab muab sau ua ib phau ntawv khaws tseg, kom yav tom ntej thiaj li muaj ntawv ua povthawj hias txog lawv tej kev thaum mus ibtxhis li Vim lawv yog cov neeg tnxeev siab rua Vajtswv thiab yog cov neegdag uas tsis mloog tus Tswv tej lus qhuab qia. Lawv hias kom cov cev Vajtswv lus nyob twjywm. Lawv hias tias,Tsis txhob qhia tej qhov tseeb rua peb paub. Qhia tej uas peb nyiam rau peb mloog xwb” (Yaxayas 30:8-10).


Muaj ib tug xibhwb hluas sau ib tsab ntawv ntev kawg nkaus tuaj rau kuv rau ob peb hnub dhau los no. Nws yog ib tug kws xibhwb. Nws qhia Vajtswv Txojlus tau plaub xyoo los lawm. Nws yuav pojniam thiab muaj ob tug menyuam. Nws hais tias nws yug dua tshiab tom qab uas nws nyeem peb phau ntawv, Qhia rau lub tebchaws ua tuag lawm, los sis Preaching to a Dying Nation.

Nws sau txog tej yam uas ntxim nyho peb yuav tsum muab nws cov lus coj los kawm uake uas yog hais txog tej yam uas kev qhuab qhia tam sim yuav kev. Kuv pom zoo txog yam ua nws hais ntawd. Txhob totaub nws yuamkev! Qhov kuv hais yog li no, kuv ntseeg tias, yob ib yam peb yuav tsum tau hnov nyob rau lub sijhawm no.

Nyob rau peb qhov Vajluskub, Vajtswv hais rau Yaxayas tias, cov neeg ntawm tau ntxeev siab. Lawv tsis xav hnov “Vajtswv Txojcai” (30:9). Lawv tsis xav kom qhov tseeb ntawm Vajtswv los tswj lawv lub neej. Lawv xav koj cov cev Vajtswv hais cov lus “mos muag” – “cov lus ua kom zoo siab” thiab “dag” lossi “zoo li ua npau suav.”

Cov neeg uas nyob rau Yaxayas tiam, xav mloog cov lus uas “mos muag.” Yog lintawd Vajtswv thiaj hais kom Yaxayas sau nws cov lus “hauv phauv ntawv [daim txiag zeb] tias lub sijhawm ntawd twb los yuav txog” (Yaxayas 30:8). Kuv ntseeg tias, “lub sijhawm los” yog ib lub sijhawm uas nyob rau peb tiam no thiab. Qhov no ua rau peb nco txog Xibhwb Povlauj cov lus ua tau hais tseg, qhov ntawd yog “hnub kawg” (2 Timautes 4:1)

“Rau qhov tshuav tsis ntev yuav tsis muaj neeg xav mloog Vajtswv Txojlus lawv. Lawv yuav ua raws li lawv lub siab nyiam xwb, thiab lawv yuav mus nrhiav ntau tus xibhwb los qhia tej zaj uas sawvdaws nyiam mloog. Lawv yuav tsis nyiam mloog Vajtswv Txojlus lawm. Lawv tsuas nyiam mloog tej dabneeg xwb. (2 Timautes 4:3-4).

Peb nyob rau tiam uas lub “sijhawm yuav los” (Yaxayas 30:8). Lub sijhawm no peb pom tias, ntau tug xibhwb hais cov lus “mos muag” thiab cov lus haiskom neeg zoo siab, ntxim nyho yuav tsum hais txog kev cai thiab txog Tswv Yexus zoo li cov neeg thaum ub ua los!

Tej no paub los ntawm tug tub hluas uas sawv ntawv tuaj rau kuv. Kuv yuav muaj nws cov lus coj los hais, thiab qhia ntxiv rau nej. Qhia rau lub tebchaws ua tuag lawm, los sis Preaching to a Dying Nation. Nws nyiam Dr. W. A. Criswell. Dr. A. W. Tozer,

Nws hais tias nws los paub Vajtswv rau thaum hnub nyoog xya xyoo, tiamsi tom qab ntawd nws paub tseeb tias, nws tseem tsis tau yug dua tshiab kiag li. Tom qab uas los nyeem peb phau ntawv, “Qhua qhia haiv neeg ua tuag lawm” Losis Preaching to a Dying Nation. Nws nyiam Dr. W. A. Criswell, Dr. A. W. Tozer thiab cov neeg uas hais tias, cov neeg ntseeg uas ntseeg phau Vajluskub yog cov ua tseem tsis tau dim. Nws xav tias nws yogi b tug ntawm cov neeg ntawd. Nws thiab mus cuag tug xibhwb “coj nws los cuag Vajtswv.” Nws tau los ua kevcai rau de job lim tiam tom qab ntawd.

Tom qab ntawd, nws tau mus koom lwm pawg ntseeg thiab hnov ib tug xibhwb uas “qhia Vajluskub tiag.” Nws hais tias nws xav hnov lus qhuab qhia zoo li “txuas ntxiv mus” kom thiaj “nyob rau hauv Vajtswv.”

Nws los ntseeg hais tias cov lus qhia txog kev yug dua tshiab, tau rhuav tshem Vajtswv Txojlus uas qhia txog Tswv Yexus cov neeg qhia li no yog [Sandemanianism], thiab ib txhia uas thov Vajtswv lees yuav Yexus.”

Nws thiaj los xaus rau lo lus uas hu tias, “Kev txhais Vajluskub” pab tsis tau kom neeg los hloov siab. Nws hais tias, “kev qhia Vajluskub tseeb thiab coj tau neeg los cuag Vajtswv, thiab tshawb nrhiav neeg lub siab.” Nws hais tias, “Kuv tsis muaj peevxwm qhia neeg txog kev cawmdim, lawv yuav tsum qhia hauv kev cawmdim.” Nws hais tias ntau tug xibhwb, “qhia kom lawv hauv kev cawmdim, qhov no hais txog kom neeg thov Vajtswv lees yuav Yexus, cov neeg no twb tsis paub tias yog vim licas thiaj yuav tsum tau Yexus.”

Nws hais tias muaj tej yam tseem ua teebmeem rau nws, qhov ntawd yog vim licas kev qhuab qhia tiam tamsim no thiaj qhia yuam kev lintawd. Nws hais tias nws txheej thaum ub qhia Vajtswv Txojlus tiag “lawv tsis ntshai, thiab mob siab qhia Vajtswv Txojlus tiag, yog lintawd thiaj li muaj kev txhawb siab tshwm tuaj.” Kuv nug hais tias, Charles Finney yog ib tug uas tsis ntshai txog kev qhia Vajswv lus. Nws muab Vajtswv Txojlus ib ob nqe coj los qhia tawm tsam kev txhaum. Nws tsis tso dag uasi. Tiamsis yog ua tib zoo saib Finney kev ua Vajtswv num pom tau hais tias, Finney cov lus qhuab qhia, tsis hais qhov tseeb, thiab qhov kev txhawb siab uas yog los ntawm Vajtswv los. Thaum nws mus txog qhov ntawd, lub ntsiab lus nws qhia yog, “qhia ywj siab.”

Ib tug neeg uas qhia tau txawv, thiab ua rau kom muaj kev txhawb siab tiag los sis “nyiam kev txhawb siab” uas yog Finney lis yuav tsum los nyeem phau ntawv, Txawb siab, cov lus txhawb siab: Tsim tsa thiab kev sib yuav ntawm cov neeg Amerlikas, tug sau yog Lain H. Hurray los sis Revival and Revivalism: The Making and Marring of American Evangelicalism 1750-1858, (The Banner of Truth Trust, 1994). Lawv yuav tsum nyeem thiab kawm cov neeg thaum ub los sis The Old Evangelicalism: Old Truths for a New Awakening tug sau yog Iain H. Murray (The Banner of Truth Trust, 2005). Thawj phau ntawv qhia txog Finney’s cov lus qhuab qhia. Phau ob qhia tias yog vim licas thiaj yuav tshum qhia kev cai – ua kom lawv paub tias yog vim licas thiaj cheemtsum Yexus! Nov yog teebmeem loj, yog ib yam ua nyuaj yuav pom rau niaj hnub nim no. Tshoob ib tseemceeb rau kev coj mus iv. Tshoob ob los tseemceeb tib yam nkaus. Nyob rau lub ntsiab lus “Spurgeon thiab Kev hloov dua siab tshiab tiag.” Tiam sis txhooj 3 thiab 4 yuav tsum ua tib zoo kawm, thiab nyeem ntau zaug. Kev cai tsis yog tias ua rau kom neeg los kho txog lawv tej kev txhaum, zoo li Finney ntseeg thiab qhia. Lub homphiaj ntawm kevcai yog qhia tias tib neeg tsis muaj kev pab nyob rau qhov twg thiab lawv yuav tsum tau Tswv Yexus thiab nws cov ntshav saum ntoo khaublig xwb!

Tug xibhwb hluas no tseem hais ntxiv tias tub txiv neej no “kuv thiaj yuav tsum mloog nyob rau hnub no thiab ceebtom rau peb paub txog kev txhaum, tug ntawd yog Paul Washer… nws ntseeg tias cov ntseeg feem coob ntawm cov ntseeg tam sim no yog tsis mob siab los paub txog Tswv Yexus, tiamsi muab qhov no tso pov tseg.” Nws hais tias, Washer qhia nyob rau tom Dr. John MacArthur lub tsev kawm Vajluskub, nws qhia muaj ceem heev kawg nkaus tias, “tej zaum ntseg Washer yuav tsis raug caw los qhia ntxiv lawm.” Thaum kuv tseem npaj cov lus qhuab qhia no, kuv tug phoojywg xibwb ua nrog kuv ua haujlwm uake uas yog Dr. C. L. Caga, saib cov lus qhuab qhia no nyob rau Internet thiab muaj lus qhia ntxiv rau hauv. Nws sau ntxiv li no tias, Washer qhia nyob rau tom Dr. MacArthur lub tsev kawm Vajluskub, tej zaum qhia muaj ceem zog lawm, tiamsis tseem yog Dr. MacArthur cov lus qhia xwb – hu tias “Kev cawdim ntawm tug kheej” Ntawm no yog Dr. Cagan cov lus soj ntsuam txog Paul Washer cov lus qhuab qhia nyob rau tom Dr. MacArthur lub tsev kawm Vajluskub:

      Washer hais txog neeg qhov kev phem, thiab Vajtswv qhov kev hlub, kev tuag theej, thiage ib tiam neeg dhau ib tiam. Tiamsis (ntawm no yog qhov txawv ntawm peb) Kev hlub thiab kev tuag theej tsis yog lub ntsiab lus tseemceeb ntawm nws cov lus qhuab qhia. Vim Washer (thiab MacArthur, thiab cov neeg uas mloog nyob rau tom tsev kawm Vajluskub) qhov lawv qhia yog mus rau ntawm Vajtswv (ntawm neeg qhov kev kawm) thiab qhia rau Vajtswv haiv neeg (cov ua twb yog cov ntseeg lawm) yam koj twb kawm, qhia kom lawv coj mus siv rau kev ua neej (yeej siv) rau cov ntseeg lub neej.
         Qhov txawv, peb cov lus qhuab qhia yog hais txog Tswv Yexus rau cov neeg uas tseem tsis tau ntseeg kom hloov dua siab tshiab. Peb tsua qhia tsawg tsawg rau cov twb paub Vajtswv lawm. Nicodemus yog ib tug qhia Vajtswv Txojlus, thov Vajtswv, ua neej dawb huv, ntseeg Vajtswv, thiab qhia lwm tug. Tej zaum Washer thiab MacArthur yuav nyiam yog Tswv Yexus tsis tau qhia lintawd tias nws yuav tsum tau yug dua tshiab (Christopher L. Cagan, Ph.D., M.Div., Ph.D.).

Dr. Cagan cov lus soj ntsuam saum no, ua rau kom peb paub meej tias dabtsi muaj nyob rau hauv. Kom paub nco ntsoov tias Dr. Cagan tau mus koom Dr. MacArthur pawg ntseeg tau ntau xyoo, nws thiaj paub zoo txog yam ua nws hais. Tsis tag li los nws yeej kawm siab tau ob daim Ph.D.s. thiab nws tseem kawm qeb siab rau lub tsev kawm Vajluskub hu tias Talbot Seminary.

Peb ua licas thiaj muab tau cov lus qhuab qhia uas yog tshajtawm rau txhua lub limtiam – sawv ntxov thiab hmo ntuj? Yog ib yam yoojyim ua Spurgeon tau ua los. Peb cov tswvcuab mob siab coj cov tsis ntseeg tuaj nrog peb pehawm Vajtswv. Peb ua haujlwm rau cov neeg no ntau zaug, txog rau thaum lawv los paub txog lawv qhov kev txhaum, kev hlub thiab qhov Tswv Yexus tuag theej peb. Los txog rau thaum lawv los paub txog kev txhaum thiab paub tau hais tias, lawv yuav tsum tau Yexus, thiab ntxuav lawv tau kev txhaum ntawm nws cov ntshav. Peb cov lus qhuab qhia tsis yog qhia kom lawv ntseeg thiab xau rau qhov ntawd. Peb cheem tsum kom lawv ntseeg, lawv thiaj li los rau ntawm Tswv Yexus tiag tiag! Peb qhiav kev ntseeg zoo qhov txhawb kom lawv los rau ntawm Yexus. Xws lis yam “loj” tsis yog kev ntseeg, tiamsi yog Tswv Yexus tug kheej. Kuv cov lus qhuab qhia pib ntawm kev cai, qhia rau neeg paub tias lawv yog neeg txhaum. Tiamsis, xau rau ntawm Tswv Yexus, Nws qhov kev tuag saum ntoo Khaublig, Tswv Yexus, thiab Nws cov ntshav; Tswv Yexus nce mus qaum ntuj thiab thov Vajtswv rau peb, nyob rau ntawm Vajtswv sab xis! Peb coj rau cov neeg thaum ub kev qhia Vajtswv Txojlus. Peb pib qhia txog ntseeg txog kevcai thiab peb xaus rau ntawm Tswv Yexus qhov kev zam txim.

Dr. Cagan tseem muab Washer cov lus qhuab qhia ua yog lub ntsiab lus “Cov lus qhuab qhia rau cov hluas” ( nyob rau xyoo 2002 thiab saib nyob rau YouTube). Dr. Cagan hais tias Washer qhov kev ntseeg yeej yog lawm, ntawm qhov uas yog hais txog kev tuag theej. Tiamsis nws hais tias Washer yog muab kev cai saib ua qhov tseemceeb (zoo li C. G. Finney), tiamsis tsis yog li C. H. Spurgeon uas yog qhia txog Tswv Yexus. Spurgeon muaj kev cai los qhia kom los paub txog Tswv Yexus. Washer qhia kev cai kom peb txog tibneeg zoo li nws qhia tias “hloov dua siab tshiab.” Kev hloov dua siab tshiab is yog lub ntsiab lus tseemceeb ntawm Washer cov lus qhuab qhia, zoo ib yam li Finney. Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig yog lub ntsiab lus tseemceeb nyob rau kuv cov lus qhuab qhia, zoo ib yam li Spurgeon. Dr. Cagan hais tias Washer cov ntsiab lus tseemceeb yog – “Kev txhaum yog qhov phem, koj yuav tsum khiav tawm, los raws Yexus qab thiab ua lub neej zoo ib tug ntseeg.” Tiamsis peb cov lus qhuab qhia yog – “Kev txhaum yog qhov phem. Nej ua kev txhaum qhev, nej tsis muaj peevxwm kov yeej tau, vim nej yog cov neeg uas ploj lawm! Koj yuav tso tseg qhov siv zog cawm koj tug kheej los ntawm qhov kev mloog lus. Koj yuav tsum los paub tias koj pab tsis tau koj tug kheej thaib tsis muaj kev vam – yuav tsum cia siab rau Yexus xwb. Tsis yog los ntawm qhov kev hloov dua siab tshiab! Tsuas yog qhov Yexus tuag theej thiab nws sawv rov qab los qhov no thiab cawm tau rau peb!”

Nyob rau Washer cov lus qhuab qhia yog muab kev cai thiab Yexus coj los sib xyaws. Tiamsis nws xaus los ntawm coj raws li kev cai. Washer cov lus qhuab qhia hais txog Pelagianism – qhov no qhia tias tig neeg yog neeg txhaum, neeg phem, neeg “tuag hauv kev txhaum,” puas muaj ib tug twg mloog Vajtswv los ntawm ua raws li kev cai. Qhov no yog hu “Dim ntawm neeg lub zog” qhia los ntawm Dr. McArthur. Dr. Macthur thiab Washer qhia tias kev hloov dua tshiab ntawm cov ntseeg, tiamsis yuav tsum zoo li Pelegianism. (cov neeg coj yuav kev thaum ub hais tias tibneeg muaj peevxwm ua qee yam kom Vajtswv lees yuav tau). Washer thiab Dr. MacArthur yog synergists (Kev cawmdim yog tim tsum Vajtswv thiab neeg ua haujlwm uakev). Tiam cov neeg tamsim no xws li Whitefield, mus rau Nettleton, txog rau C. H. Spurgeon, yog monergists. Tswv Yexus xwb yog tug cawm neeg tsis hais poj niam txiv neej uas yog “tuag vim yog ua txhaum thiab poob rau kev txhaum” (Efexaus 2:1).

Thov txim! Kuv pob tau hau rau lo lus Pelegianism thiab synergism! Kuv tseem mob tau hau rau Finney thiab txhua yam uas yog nws qhia! Kuv tseem mob hlwb rau qhov kev txog “Thov Vajtswv raws tug neeg txhau cov lus thov:! Kuv tseem mob hlwb rau cov Npavtiv uas muab cov menyuam mosliab los ua kevcai rau dej! Lawv yeej zoo tsis ntau ntawm cov ntseeg txiv plig los sis Roman Catholics! Muaj ntau zaug lawv tseem phem tshaj ntawd! Cov ntseeg txiv plig lawv tseem paub ntshai Vajtswv! Tiam kuv pob tau hau rau John MacArthur, uas muab Yexus cov ntshav saib tsis muaj nqi, thiab Paul Washer uas qhai kom cov hluas tshawb nrhiav lawv txoj haukev nce mus ntuj ceebtsheej los ntawm ua raws kev cai thiab kev hlub! Tsis yog! Tsis yog! Tsis yog! Khiav kom deb ntawm cov neeg no – Lawv yeej ua tsis tau ib yam zoo kiag li!

“Cov thwjtim hais tias “Yexus tsa qhovmuag siab cov thwjtim thiab hais, Neeg ua tsis tau, tiamsisVajtswv ua tau; rau qhov Vajtswv ua tau ib puas tsav yam huv tibsi” (Malakaus 10:26, 27).

Tsis muaj ib yam uas kom ua tau, los sis kawm tau, yuav tsum tso tseg, yuav cawm koj tau! Tswv Yexus tiv kev txom nyem hauv vaj kebxemanes. Thaum Vajtswv muab koj tej kev txhaum tso rau ntawm Yexus, nyha heev, ua rau nws tawm hws los ntshav yuav luag tuag nyob rau lub vaj ntawd. Nws thov Vajtswv kom nws muaj txoj sia mus tuag rau saum ntoo khaublig theej koj qhov chaw. Nws tuag theej koj, theej koj tej kev txhaum. Nws cov ntshav ntxuav kom koj dawb huv. Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, pab kom koj yug dua tshiab. Yexus! Yexus! Yexus! Yexus xwb thiaj cawm koj tau – “Kom tsis txob muaj ib yam cev nqaij daim tawv khav rau ntawm Vajtswv tau” (1 Kaulithaus 1:29). Tswv Yexus xwb “Vajtswv tsa nws lub tswvyim, kev ncajncees, thiab theej peb tej kev txhaum, kom mus raws li tau hais tseg cia tias, yog leej twg yuav khav, cia li khav hauv Yexus” (1 Kaulinthaus 1:30, 31). Yog lintawd,

“Kuv tsuas qhia kom nej paub Yexus Khetos thiab qhov uas Yexus tuag saum tus ntoo khaublig rau nej xwb” (1 Kaulithaus 2:2)

“Vajtswv tug ua ncajncees nyob licas, kuv cov lus uas qhia rau nej yuav muaj tseeb lintawd” (2 Kaulthaus 1:18).

Puas muaj dabtsi ntxuav tau kuv li kev txhaum?
   Tsuas yog Tswv Yexus cov ntshav nkaus xwb.
Dabtsi uas rau kom kuv dawb huv?
   Tsuas yog Tswv Yexus cov ntshav nkaus xwb.
Au, cov ntshav tau ntws los
   Ua rau kuv dawb npam li dau npu
Raw kuv paub tsis muaj leejtwg lawm,
   Tsuas yog Yexus cov ntshav nkaus xwb.
(“Nothing But the Blood,” Robert Lowry, 1826-1899).

Ntau tug xibhwb xav hais tias tsuas muaj ob txoj haukev uas mus tau – koj ntseeg tias kev dim yog los ntawm “kev thov Vajtswv raws tug neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv,” los sis koj ntseeg txog kev cawmdim hauv ua ywj siab. Lawv yeej tsis xav tias tseem muaj ib txoj kev thiab – Qhov kev ua hloov coj dua tshiab – yog ntseeg tias qhov yuav khiav dhau kev txhaum yog yuav tsum los rau ntawm Yexu xwb! Qhov no yog yam cov hluas tamsim yuav tsum tshawb nrhiav! Khiav kom deb ntawm Washer cov lus qhuab qhiab! Khiav kom dej ntawm MacArthur cov lus qhuab qhia! Khiav tawm ntawm qhov muab qhov qho no coj los siv uake kev hlub thiab kev ua dej num!

Au, Vajtswv, thov xa tug neeg uas qhia txog kev hlub los rau peb, cov uas uas neeg neeg lus siab, tsis yog cov lus uas muaj kev cai nyob rau hauv! Kev cawmdim hauv Tswv Yexus xwb, zoo li Luther, Bunyan, Whitefield, thiab Spurgeon! Cia qhov no los nyob rau peb cov lus qhuab qhia thiab kev ua tim khawv! Cia Tswv Yexus yog qhov tseemceeb rau peb cov lus qhuab qhia! Yexus! Yexus! Yexus! Yexus! Yexus! HAIS LI NO RAWS KUV QAB! Yexus! Yexus! Yexus! Yexus! Yexus! Yexus! Yexus! Yexus! Yexus! Yexus!

“Kuv mus nrog nws nyob nradtau kaum tsib hnub” (Kaulauxais 1:18).

Peb muab ntau yam pub rau peb cov tub ntxhais hluas, tiam sis tsis yog Tswv Yexus! Cia li los rau ntawm Tswv Yexus! Tsis txhob los thov Vajtswv los sis nyeem Vajluskub ib nqe zuj zus! Tsis txhob tias los ntseeg xwb! Tiamsis cia li ncaj qhia los rau ntawm Yexus! Nws nyob rau ntawm Vajtswv sab xis saum ntuj ceebtsheej. Cia li los ncaj qha rau ntawm Yexus! Cias siab rau Yexus! Nws muab nws cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum. Nws yuav cawm koj dim ntawd kev txhaum, thiab txhua yam tsis zoo!

Thov nthuav mus rau saj nkauj tshooj 7 nyob rau nej phau ntawv. Dr. Oswald J Smith sau tseg. Hu uake!

Kev cawmdim pub dawb, nyob rau ntawm ntoo Khaublig,
   Tswv Yexus xwb yuav tsum raug qhuas – Yexus xwb.
Yexus xwb, cia kuv pom, Yexus xwb, thiaj cawm peb tau,
   Kuv zaj nkauj yuav nyob mus – Yexus xwb!
(“Jesus Only, Let Me See,” Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986).

Yexus xwb thiaj ntxim nyho qhuas – Yexus! Yexus xwb.”

Tug phoojywj uas kuv hlub thiab movtshua, yog nej xav nrog peb tham txog qhov los rau ntawm Tswv Yexus, thov sawv mus lawm tom qab, John Samuel Cagan yuav los coj nej mus rau lwm chav tsev, muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab. Mus tau tamsim no. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv pab rau cov neeg uas lees yuav Yexus no. A-mees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Yaxayas 30:8-15.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Jesus Only, Let Me See” (Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986).