Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TSHAWB NRHIAV YEXUS RAU HNUB NWS YUG

SEEKING CHRIST AT CHRISTMAS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Bavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov hnub tim 23, xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 23, 2012


Kuv nyiam hnub Yexus yug! Thiab kuv zoo siab pom txhua tug rau tagkis no! Ua tsaug txhua tug ua tuaj koom peb! Kuv vam tias nej tseem yuav tuaj koom hmo no rau lub sijhawm thaum 5:30 rau peb pluas mov nco txog Yexus yug. Ib lub sijhawm peb muaj uake! Zoo siab rau hnub Yexus yug rau nej txhua tug! Thiab thov Vajtswv foom koobhmoov rau txhua tug ua saib peb nyob rau internet. Nyob zoo hnub Yexus yug rau txhua tug thiab!

Tagkis no kuv xav kom nej nrog kuv saib phau Vajluskub Yelemis 29:13 uake. Nyob rau daim 803 rau phau Scofield Study Bible.

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab, nej yuav ntsib kuv”
      (Yelemis 29:13).

Nej zaum tau.

Cov lug cog tseg no tshwm sim ntau zaug nyob rau phau Vajluskub. Nyob rau hauv kevcai 4:29 Mauxes haistias, “yog nej muaj siab nrhiav tug Tswv, ua yog nej tug Vajtswv….” Ntawm no yog qhov txhais cov lus no, “Nej tshawb nrhiav kuv, thiab yuav ntsib kuv.” Nov yog cov ntsiab lus. Koj yuav ntsib Nws yog koj tshawb nrhiav Nws. Tswv Yexus tseem txhais lub ntsiab lus hais tias, “Txhua tug ua nrhiav yuav ntsib” (Mathais 7:8).

Txawm licas los xij cov lub cog tseg no yeej muaj ib cov ntsiab lus nyob rau hauv uas yuav tsum tau ua raws thiab li yuav tau qhov ntawd. Raws li Mathais 7:8 qhov yuav tsum ua raws li lo lus Kivliv yog “ntshawb nrhiav.” Yog hais txog tug neeg ua tshwb nrhiav tsig tseg tsis tu, tsis yog hais txog tug ua tsis muaj siab tshawb nrhiav. Raws li Yelemis 29:13 qhov yuav tsum ua yog, “Thaum nej tshawb nrhiav kuv, ua kom tag nej lub siab.” Nyob hauv Kevcai 4:29 qhov yuav tsum ua raws yog, “Yog tshawb nrhiav tshawb nrhiav kom tag nej lub siab.” Qhov no qhia hais tias yog nej tshawb nrhiav Tswv Yexus nws muaj txoj cai nyob rau ntawd yuav tsum ua raws. Yuav tsum tshawb nrhiav nws kom tag nej lub siab, kawg nej lub zog, yog nej xav ntsib Nws. Thiab tseem tshuab ib qhov nyob rau hauv, Yelemis 29:13 thiab Kevcai 4:29. That is, you must seek Him with “all your heart,” “with all thy heart.” Qhov nov yog tias nej yuav tsum tshawb nrhiav nws kom tag nej lub siab, tswv yog nej lub ntsws xwb. Nyob rau Vajluskub tshiab Xibhwb Poblauj hais rau peb tias lub ntsiab lus – “Rauv qhov tug ua ntseeg hauv nws lub siab, Vajtswv suav tias nws yog neeg ncajncees” (Loos 10:10). Yog siv nej lub zog xwb yuav tsis muaj hnub yuav ntsib Tswv Yexus. Vim tsis muaj hnub yuav ntsib Nws los ntawm neeg tej kev txawj ntse, lossis qhov uas los kawm txog Nws. Thaum Dr. Cagan tau txais nws daim Ph.D. thij ob nyob rau lub tsev kawm hu ua “Claremont Graduate School (tamsis no hloov ua University), nws tau coj kuv mus ntsib Dr. John Hick. Hick yog ib tug uas muaj suab npe nyob rau tsev kawm Vajluskub. Nws pib los ntawm tsev neeg uas paub Vajluskub; tiamsis nws xau lub neej los ntawm qhov ua muaj neeg tej kev txawj ntseg los siv rau Vajtswv, yog vim licas? Vim nws muaj kev txawj ntseeg los ua kom totaub txog Tswv Yexus. Qhov no tsis muaj hnub yuav ua tau. John Hick muaj ntau lub siab, nws kawv txog cov ntseeg tau ntau xyoo. Tiamsis tej kev kawm no pab tsis tau kom nws paub txog Tswv Yexus. Koj yuav los tshawb nrhiav ntawm kev txo hwjchim, thiab siab mos siab muag, thiab tshawb nrhiav nws “kom kawg lub siab.” Tsuas yog tib txoj kev no xwb, thiab ib qhov yog koj yuav ntsib Nws yog yug dua tshiab!

Thaum kuv tseem kawm kuv daim Master nyog rau Golden Gate Baptist Seminary, kuv paub txog ob tug neeg tsis tau yug dua tshiab thiab khavtheeb heev. Ib tug ntawd yog Gil yog cov neeg tawv dawb. Muaj ib tug yog Chang yog neeg Kaulim. Ob tug yog neeg ntse, kawm ntawv zoo heev. Tiamsis ob tug no tsis muaj hnub yuav dim. Tiamsis thaum kuv kawm tiav kom pom tias ob tug kuj tau hloov dua siab tshiab lawm. Uantej ntawd ob tug tau nrog kuv sib tawm tsam thuam kuv thiab hu kuv hais tias “niag neeg coj nqaim tsis paub dabtsi” vim kuv ntseeg phau Vajluskub xwb. Tiamsis thaum ob tug hloov dua siab tshiab, tau tuaj cuag kuv thiab quaj thov txim. Ob tug txo hwjchim vim yog Vajtswv qhov kev hlub. Ob tug lub siab tau tshawb pom Tswv Yexus, “yog lawv ntseeg hauv lawv lub siab, Vajtswv suav lawv ua neeg ncajncees.” Ob tug hais rau kuv tias, kuv yog tug caw mob tug dim. Tsis muaj hnub kuv yuav hnov qab qhov kev zoo siab ua pom tug tau txais kev cawmdim!

Ntawm Vajtswv tsuas muaj ob hom neeg xwb – cov ua tshawb nrhiav thiab pom Tswv Yexus los ntawm lub siab uas tshawb nrhiav Nws kawg lawv lub siab, pa bob yog cov ua tsis kam tshawb nrhiav Nws kom tag lawv lub siab. Yog li no, ntawm Vajtswv tsuas muaj ob hom neeg xwb uas muaj nyob rau ntiajteb – cov uas zoo li John Hick, cov ua tsis tshawb nrhiav Yexus txog thaum nws pom Yexus, thiab cov ua zoo li Gil thiab Change tshawb nrhiav tag lub siab thiab ntsib Yexus.

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab, nej yuav ntsib kuv”
       (Yelemis 29:13).

Nws yog ib qhov zoo kawg nkau ua qhov tseeb no tau muaj nyob rau hnub ua Tswv Yexus yug. Thaum kom los nyeem txog Vajtswv Txolus qhov tseeb no tau tshwmsim hauv Vajluskub. Qhov tseeb tsuas muaj ob hom neeg rau ntawm Vajtswv xwb, txawm tug menyuam los kuj pom tau qhov no thiab, hais tias qhov txawv yog qhov twg tiag.

I. Ib, Cov neeg uas tshawb nrhiav Yexus tsis kawg lawv lub siab.

Thawj tug hais txog ib tug txiv neej uas tsis muaj npe nyob rau hauv Vajtswv txojlus. Ib qhov uas paub txog tug txiv neej no vim yog qhov ua nws ua rau Tswv Yexus.

Ua ntej yuav yug Yexus Yauxej thiab Maivliag ob tug tau mus ntawm Kalilais mus rau nram nroog Npelehees yog mus them se rau Loos. Nyob rau lub nroog no neeg coob thiab coob tuaj mus them se. Npelehees thaum ub yog ib lub nroog me me xwb, tamsis no los tseem zoo lintawd thiab. Thaum Yauxej thiab Maivliag ob tug mus txog raug nram Npelehem Mailiag twg yug menyuam. Yauxej kuj nrhiav lub tsev rau Mailiag tau so yug menyuam. Tiamsis, Vajtswv txojlus hais tias, “Tsis muaj ib qhov chaw twg seem rau ob tug” (Lukas 2:7). “Tsev so” – qhov no qhia tau tias yeej yog ib nroog me me xwb. Tej zaum tsuas yog ib lub tsev rau neeg so xwb, nws twb puv lawm. Ob tug thiaj li mus nug tug siab xyuav lub tsev so no. Tug txiv neej los yeej tsis paub tias nws lub npe hu licas. Tug txiv neeg no siab dub kawg vim nws pom tug pojniam no twb yuav yug menyuam los tsis kam pab kiag li. Ob tug thiab yuav tsum mus tshawb nrhiav ob tug qhov chaw kom tau yug tug menyuam no yog nyob rau tom qhov chaw yug nyuj.

Thaum kuv nyeej zaj hais txog ib tug metub hu ua Wally los ua zaj yeejyajkiab thiab ua tug saib xyuav lub tsev so no uas hais txog qhov Yexus yug. Tug menyuam tug no hais rau Yauxej hais tias “mus nrhiav lwm qhov. Vim lub tsev so neeg twb so puv tag lawm.” Tug menyuam ua los ua Yauxej teb hais tias, “kuv tug poj niam twg yuav yug menyuam. Koj yuav tsum npaj ib qhov chaw rau nws!” Wally saib rau tug ntxhais uas ua Mailiag, thiab nws tau lo kuamuag, nws tsis paub yuav hais licas. Muaj cov neeg hais rau nws tias koj cia li hais tias, “Mus nyob tos.” Wally hais tias, “Tsis muaj chaw pw qhov no lawm. Mus nrhiav lwm qhov.” Maivliag thiab Yauxej tig rov qab, thiab ua rau Wally tau los kuamuag. Nws tau hloov zaj hais txog qhov Yexus yug. Nws quaj thiab hais tias, “”Tos mintsi! Tsis txhob mus! Cia tug poj niam no mus so rau kuv qhov chaw!” Cov neeg saib tau npuaj tes. Tsis muaj ib tug neeg twg yuav zoo npaum li Wally. Lawv zoo siab tias tug metub no los hloov zaj hais txog Tswv Yexus yug!

Ib yam ua txau ntshai, tug neeg ua pom nws tug kheej zoo xwb ua tug neeg ua los saib xyua lub tsev no! Koj los kuj paub zoo ib yam li kuv paub txog qhov cov neeg zoo li no. Cov neeg siab phem lawv yeej tsis kam ua ib yam dabtsi rau Yexus. Cov neeg ua muaj lub siab phem zoo li cov neeg nyob rau sab Pacific lub nroog Santa Monica muab lub cai nco txog yug nrov tawm nyob rau xyoo no. Thiab cov neeg mua muab tso ntoo qhia txog Yexus yug xws li nyob rau Newhall, California nrho tawm. Zoo nyob rau lub nroog Plano xeev Texas txwv tsis pub cov menyuam xa cov ntawv hais txog Yexus yug xa mus rau cov tug rog nyob rau Afghnistan. Cov neeg no yog cov neeg ib hauv lawv lub siab yeej tsis muaj ib qhov chaw rau Tswv Yexus kiag li. Lawv tsis xyeej mus pehawm Vajtswv rau hmo yug Yexus vim yog lawv mus ua kev lom zem nrog rau tej phoojywg. Muaj ib txhia tseem rhuav tshem cov ntaub ntawv uas kuv qhia kom sawvdaws mus pehawm Vajtswv rau hmo yug Yexus thiab hmo tos txais xyoo tshiab. Tiam sis lawv yeej tsis hais ib los li yog koj mus haus dej hau cawv ua dog ua dig. Qhov tseeb yog – vim cov neeg no tsis muaj Tswv Yexus thiab Vajtswv zoo li tug neeg uas saib xyuas lub tsev so ntawd. Nws ntiab tug poj niam uas twb yuav yug menyuam mus nyob rau tom nkuaj nyuj! Thov Vajtswv hlub cov neeg phem, neeg muaj kev txhaum! Nco ntsoov txhob mus mloog lawv lus! Cia li tuag rau hmo tagkis – hmo nco txog Yexus yug! Thiab hmo tos txais xyoo tshiab thiab!

Tug ntxiv yog Vajntxwv Helauj. Peb tug neeg txawj ntse hais rau nws tias Yexus yug los ua neeg Ixayeej tug Vajntxwv. Helauj hais rau lawv tias yog lawv ntsib nws lawm qhia rau nws paub thiab vim nws xav mus pehawm thiab. Tiamsis nws yeej tsis xav tau Yexus. Nws ntshai tsis tau ua Vajntxwv ntxiv xwb. Nws xav ntsib Yexus thiab tua pov tseg.

Neeg coob tug tamsim no zoo li Helauj. Lawv hais tias xav pehawm Yexus. Lawv tuaj rau hauv pawg ntseeg, hu nkauj thaib dag hais tias hlub Yexus. Tiamsis lawv yeej tsis kam cia Tswv Yexus ua ib rau lub neej vim lawv ntshai tsam plam lwm yam. Lawv ntshai plam nyiaj txiag, lossis plam phoojywg, lossis plam lwm yam haujlwm. Lawv lam dag tias hlub Yexus, tiamsis qhov tseeb lawv yeej tsis muaj Nws kiag li. Lawv tsis tau tshawb nrhiav Yexus. Lawv tsis kam tshawb nrhiav Yexus kom tag lawv lub siab.

Peb yuav muab cov lus qhuab qhia no luam tawm rau txhua lub limtiam. Thaum Mencia qhia cov neeg nyob rau tom chav tsev me nws hais rau lawv tias yog lawv nyeem cov lus qhuab qhia txhua hnub, tiam sis lawv tsis tau nyeem lintawd. Sim sai se lawv yeej zoo li Helauj ntag. Lawv hais tias lawv xav tau Yexus, tiamsis lawv twb tsis kam siv sijhawm li 15 nav thiv los tshawb nrhiav Nws! Cov neeg zoo li yeej tsis muaj hnub ntsib Yexus. Yog vim licas?

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab, nej yuav ntsib kuv”
       (Yelemis 29:13).

Zoo li Helauj, lawv tsis tau tshawb nrhiav Yexus kom kawg lawv lub siab. Lawv thiab li tsis ntsib Nws! Txawm yog qhov yoojyim xwb los!

Cov txhuav ntxiv yog cov Povthawj. Helauj nug lawv tias Yexus yug rau qhov twg. Lawv yog cov kawm Vajtswv Txojlus. Lawv kawm Vajtswv txojlus txhua hnub. Lawv yeej paub zoo tias Yexus yug rau qhov twg. Lawv siv lo lus nyob rau Mikas 5:2 nyob rau Vajluskub qub,

“Tug Tswv hais tias, Npelehees Efalathas koj yog ib lub nroog uas me tshaj plaws nyob hauv tebchaws Yudas tiam sis kuv yuav tso ib tug thawjcoj los tshawm rau hauv koj los kav cov nee Yixayees…” (Mikhas 5:2).

Cov povthawj hais tias, “Nws yuav yug nyob rau Npelehees.” Siv sijhawm li ntawm 30 nav thiv taug kev mus ntawm lawv nyob rau nram zos Npelehees. Lawv puas mus nrhiav Yexus rau nram Npelehees? Tsis mus, lawv yeej tsis kam mus. Lawv yog cov neeg kawm Vajluskub. Lawv yeej tsis kham nrhiav Tswv Yexus los ntawm lawv tug kheej. Yog lintawd lawv thiaj li tsis ntsib Tswv Yexus. Lawv mus rau tug Tuagteb mus lawv tsis kam siv sijhawm li 30 nav thiv taug kev mus nrhiav Yexus los ntawm lawv tug kheej! Cov neeg ntawd puas zoo li niaj hnub nim no? Muaj coob tug tuaj pehawm Vajtswv los ntawm qhov tsis kam tshawb nrhiav dabtsi. Tej tug twb tsis kam mus kom lawv thov Vajtswv rau nws, txawm lawv yeej puab hais tias lawv tsis tau yug dua tshiab. Lawv paub tias lawv tsis muaj yam ua Dr. Chan muaj, lossis yam ua Salazar muaj. Lawv paub tias lawv tsis muaj yam uas Anthony lossis Jack lossis John Samuel muaj. Lawv paub lawv tsis muaj yam uas Soriya and Lara muaj. Lawv paub zoo tias lawv tsis muaj Yexus tiag tiag. Tiamsis zoo li cov povthawj, lawv tub kheeg yuav uas txog tej yam zoo li no! lawv nyeem Vajluskub. Lawv mloog lus qhuab qhia. Qhov no tsuas yog qhov lawv ua tau.

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab, nej yuav ntsib kuv”
       (Yelemis 29:13).

Koj puas tau tshawb nrhiav Tswv Yexus kawg koj lub siab? Yog koj tsis tau ua, qhov ntawd lauj koj thiaj tsis ntsib Nws! Mencia tau hais tias yog koj nyeem cov lus qhuab qhia txhua hnub, “Tej zaug yuav tsis yog txhua hnub.” Yog koj tsis ua lintawd! Tsis muaj hnub koj yuav ntsib Tswv Yexus. Tswv Yexus hais tias, “Ua tiag txeem thiaj yuav kag tau lub qhov rooj” (Lukas 13:24). Tiamsis yog koj tsis txeem tiag tiag, koj tsua tuaj rau pawg ntseeg xwb, tshawb nrhiav Yexus nyob rau txoj kev txhaum. Cov povthawj yeej tsis tsim hauv txoj kev txhaum. Thaum kawg lawv tuag thiab mus rau tub Tuagteb. Qhov ntawd los yuav tshwmsim rau koj thiab yog koj tuaj pehawm Vajtswv los ntawm qhov tsis siv zog tshawb nrhiav Yexus. Thov Vajtswv tsa kom koj sawv!

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab, nej yuav ntsib kuv”
       (Yelemis 29:13).

II. Ob, cov uas tau tshawb nrhiav Yexus kawg lawv lub siab.

Kuv lub sijhawm tag lawm, tiamsis kuv yuav hais luv luv xwb. Ib, yog cov tub yug yaj. Lawv saib lawv pab yaj rau hmo ntawd. Tug tub txib los hais rau lawv tias lawv tug Tswv yug los rau Npelehees lawm. Cov tub txib hais rau lawv tias, lawv yuav pom tug menyuam ntawd qhwv daim ntaub dawb pw rau hau dab zaub.

Kuv tau mus txog rau qhov chaw yug yaj. Tej zaum nyob thaj tsam li tsib nathiv kev tuaj rau ntawm qhov Yexus yug. Cov yug yaj yeej tsis tos ntev li. Lawv yeej tsis txhawj tias dabtsi yuav tshwmsim rau lawv cov yaj. Tej zaum dev yuav los tom lawv cov yaj. Lossis tub sab yuav tuaj nyhia. Lawv yeej tsis txhawj txog tej no li. Lawv pom tau tias qhov mus ntsib Yexus tseem ceeb tshaj qhov ua ib ob tug yaj ploj mus! Vajtswv Txojlus hais tias, “Lawv txawm cia li tuaj, thiab pom…tug menyuam pw rau hauv lub dab zaub” (Lukas 2:16). Lawv mus tamsim ntawd. Lawv yeej tsis cia dabtsi txwv lawv tau qhov yuav tuaj cuag Tswv Yexus. Lawv maj nroos tuaj. Kuv zoo siab ua tau pom cov tub ntxhais hluas maj nroos tuaj “cuag Yexus,” maj nroos zoo cov tub yug yaj! Lara maj nroos tuaj. Karen maj nroos tuaj. Lawv tuaj tau ib ob hnub uantej lawv yuav pom Tswv Yexus los ntawm qhov uas tshawb nrhiav kawg lawv lub siab, thiab ntsib Nws, zoo li Yelemis hais tias!

Cov neeg txawj ntse saib hnub qub. Lawv tawm hauv lawv lub tsev, poj niam tubse, caij ntxhuav tawm tim Babylon mus rau hauv hav xuav zeb deb kawg nkaus. Lawv tim kev kub kev txiav. Lawv yuav ntsib tub sab. Lawv tig kev kev ib sab ntuj mus rau ib sab, hla dej Yeledees tuaj mus txog rau nroog Yeluxalees, raws lub hnub qub ua Vajtswv qhia rau lawv. Lawv raws tuaj txog rau ntawm Yexus thiab muab cov khoom plig pub rau nws. Nej sim xav txog cov neeg no ua lawv taug kev tuaj tsis muaj tsheb, tsis muaj vajtse so tsua xyo ciaj ntxhuav tuaj xwb? Lawv tuaj kev deb tuaj. Tej zaum yuav siv sijhawm saum hli. Los lawv tseem tuaj. Yog lintawd cov neeg no thiaj tseemceeb rau cov lus qhuab qhia no.

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab, nej yuav ntsib kuv”
      (Yelemis 29:13).

Lawv tshawb nrhiav Yexus kawg lawv lub siab – lawv thiaj li pom Nws, vim Vajluskub qhia tias lawv ntsib tiag tiag.

Txhua lub hli kuv tau txais ntaub ntawv tuaj ntawm the Voice of the Martyrs. Kuv xav kom nej mus siab rau www.persecution.com xa mentsi nyiaj thov kom lawv xa cov ntawv no tuaj. Kuv nyeem tag mus li. Nws qhiav txog cov tub ntxhais hlua zoo ib yam li nej – tej lub tebchaw zoo li India, Sudan, Ethiopia, Pakistan, Iran, Cuba, Suav, Pabmaj, thiab lwm lub tebchaw nyob rau ntiajteb. Qhia txog cov tub ntxhais hluab raug tsim txom thaum lawv los ntseeg Vajtswv. Lawv yeej nyob rau qhov ua txau ntshaib kawg vim yog ntseeg Yexus. Tej tug raug kaw rau tsev loj cuj. Tej tug rau tsim txom. Tej tug rau tua pov tseg. tej tug rau tshuaj lom, lossis muaj dej kua tshuaj nto rau lawv lub plhu.

Los lawv tseem tuaj – coob thiab coob saum txheeb tug neeg – tuaj cuag Tswv Yexus, Vajtswv Leejtub. Lawv zoo li peb tug neeg txawj ntse no. Muaj cov hluas uas yog neeg Hindus, thiab Muslims, thiab Communists los cuag Tswv Yexus coob tshaj yav tag los. Muaj cov ntseeg los cuag Vajtswv coob heev rau tam sim no. Muaj txog li 700 tug tub ntxhais hluas Suav los cuag Tswv Yexus txhua lub sijhawm, tsis hais nruab hnub hmo ntuj nyob rau tebchaw Suav. Tamsim no muaj txog li 120 plhom yog neeg suav los cuag Vajtswv! Kuv xav kom tag kis nej tuaj mloog Dr. Chung hais txog qhov no! lawv yeej tiv kev txom nyem qhov los ua ib tug ntseeg. Tiam Tug Cawmseej tau zam lawv tej kev txhaum. Lawv muaj lub homphiaj qhov lawv los cuag tug Cawmseej. Lawv tau txais txoj sia ntev dhawv thaum lawv los cuag Yexus thiab cia siab rau Nws. Tsis muaj ib yam ua yuav ntshai kiag li nyob rau lub tebchaw Amelikas. Tsis muaj ib yam dabtsis ua nej yuav kawm tau los ntawm cov ntseeg Suav no. Tug Cawmseej hais rau nej tagkis no tias,

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab, nej yuav ntsib kuv”
       (Yelemis 29:13).

Tswv Yexus tuag saum Ntoo khaublig theej koj qhov kev txhaum. Nws cov ntshav tau ntxuav kom lub txim. Nws sawv hauv qhov tuag los muaj txoj sia ntev dhawv rau koj. qhov no xav thov koj yog khia tawm ntawm lub neej qub, lub neej nyob txoj kev txhaum, lawv tshawb nrhiav Nws kom tag koj lub siab, ces koj yuav ntsib Nws. Peb yuav thov Vajtswv kom koj ntsib Nws rau hnub no, rau hnub uas Yexus yug!

Thov sawv ntsug nthuav nej zaj nkauj mus rau zaj 5 yog zaj nkauj hu txog Yexus yug.

Nej cov ntseeg Tswv Yexus, Nej yuav nyob kaj siab lug,
   Cia li mus rau hauv nroog Npelehees!
Mus saib tug menyuam Vaj uas yog tug cawmseej;
   Mus txog caug pe Tswv Yexus, Mus txog caug pe Tswv Yexus,
Qhuas thiab txhawb nqa Yexus, Ua yog peb tug Cawmseej.

Saib maj cov yug yaj tuaj, txhua tug muaj ntsej muag luag!
   Tau tuaj pom tug menyuam Vaj hauv nkuaj nyuj;
Peb cia li mus thiab mus pehawm Tswv Yexus;
   Mus txog caug pe Tswv Yexus, Mus txog caug pe Tswv Yexus,
Qhuas thiab txhawb nqa Yexus, Ua yog peb tug Cawmseej.
   (“O Come, All Ye Faithful,” written in Latin by John F. Wade, 1710-1786;
      tug txhais yog Frederick Oakeley, 1802-1880).

Yog nej xav nrog Dr. Cagan lossis kuv tham txog qhov yuav los ua ib tug ntseeg tiag tiag zoo licas, thiab nej lub txim yuav raug zam licas los ntawm Tswv Yexus, thov sawv mus rau nram qab. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau lwm qhov chaw muab lus qhia ntxiv thiab thov Vajtswv rau nej. Thov hu nqe peb uake thaum lawv tseem sawv mus no.

Vajtswv peb zoo siab Koj tau los yug rau hnub no,
   Yexus, thov muaj txhua yam fij rau koj;
Leej Txiv cov Lus, tau tshwmsim ua neeg;
   Mus txog caug pe Tswv Yexus, Mus txog caug pe Tswv Yexus,
Qhuas thiab txhawb nqa Yexus, Ua yog peb tug Cawmseej.

Dr. Chan, thov coj peb thov Vajtswv.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeej Vajlusub uantej mloog lus qhuab qhia yog Kyu Dong Lee: Mathais 2:1-11.
Nkauj tswjxeeb ua ntej mloog lus qhuab qhia yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“O Little Town of Bethlehem” (by Phillips Brooks, 1835-1893).


TXHEEJ TXHEEM

TSHAWB NRHIAV YEXUS RAU HNUB NWS YUG

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.

“Yog nej nrhiav kuv kawg siab, nej yuav ntsib kuv”
(Yelemis 29:13).

(Kevcai 4:29; Mathais 7:8; Loos 10:10)

I.   Ib, Cov neeg uas tshawb nrhiav Yexus tsis kawg lawv lub siab,
Lukas 2:7; Mikhas 5:2; Lukas 13:24.

II.  Ob, cov uas tau tshawb nrhiav Yexus kawg lawv lub siab,
Lukas 2:16.