Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZEEM MUAG TXOG ROOJ TXHAWB SIAB

A VISION OF REVIVAL
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakau hauv nroog
Los Angeles Vajtswv Hnub yav sawv ntxov, Xya hli 3, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, July 3, 2016


Nthuav mus rau Yaxayas 64:1, nyob rau daim 768 uas yog phau Vajluskub the Scofield Study Bible.

“Au, yog Vajtswv yuav dua qaum ntuj [dua kom ntuav dav] thiab nqe los kom roob hav sib los hlau los nyob uake rau ntawm nws zoo li hluav taws kub kom yaj, thiab hluav taws ua kom dej npau, kom Vajtswv lub npe nrov mus rau cov yeebncuab, kom neeg yuav ceeb thaum los nyob rau ntawm Vajtswv ub ntiag, thaum Vajtswv los uas yam peb ntshai thiab xav tsis txog, Vajtswv tau nqe los, roob hav cia li txav los rau ntawm nws xub ntiag, Au Vajtswv, thaum pib lub ntiajteb tsis muaj neeg pom, los sis pob ntseg hnov los sis qhov muag pom, txhua yam uas Vajtswv npaj tseg rau cov neeg uas nyob tos Vajtswv” (Yaxayas 64:1-4).

Amees nej zaum tau.

Rooj txhawb siab yuav tsum los ua ntej nyob rau tug neeg uas tau hloov dua siab tshiab lawm, tiam sis lawv tsis paub tias Vajtswv nyob rau lawv lub neej, lawv tuaj koom pawg ntseeg zoo li lam tuaj xwb, tiam sis tsis paub tias Vajtswv nrog lawv nyob, lawv thov Vajtswv zoo li hais lus xwb, lawv yeej tsis muaj qhov xav hais tias ntshe Vajtswv yuav mlooog lawv cov lus thov, lawv tej zaum yuav txawj thov Vajtswv heev, lawv cov kev thov Vajtswv zoo li muaj ceem heev, tiam sis tsis yog cov lus uas nrog Vajtswv sib tham, rooj txhawb siab yog muaj rau lub sijhawm uas neeg los paub tau hais tias lawv tej “kev txhaum yog uas muab (lawv) lag ntseg tsis nov Vajtswv lub suab” (Yaxayas 59:2).

Ntau zaug rooj txhawb siab yog muaj rau lub sijhawm uas cov thawj coj hauv pawg ntseeg pom tau hais tias lawv tej kev txhaum ua rau lawv plam Vajtswv lub hwjchim, ib pliag kuv yuav los hais txog cov ntsiab lus uas hais txog rooj txhawb siab, tias pib licas los? Pib nyob rau lub rooj thov Vajtswv, nyob rau tej lub sijhawm zoo li no xwb, tiam sis tsis paub hais tias Vajtswv nrog lawv nyob, “muaj ib tug xibhwb rau quaj, nim tsis yog yam pheej tshwmsim” nej lees kev txhaum rau pawg ntseeg “tias nws nyuaj siab kawg nkaus” nws hais lus thiab tau quaj, ntseeg hais tias “quaj tus siab, thiab nyuaj siab…nyob rau lub sijhawm tuaj thov Vajtswv” nov yog yam uas txhua tug neeg hloov dua siab tshiab muaj, tiam tug xibhwb no tau lees rau txhua tug hnov “lub sijhawm no sawvdaws nyob mus txog rau ob moos sawv ntxov…lub sijhawm no Vajntsujplig tau nqe los rau saum lawv.”

Ntau xyoo dhau los no lub sijhawm thaum kuv hais txog rooj txhawb siab tsis muaj leej twg xav hnov, vim yog nej tsis tau pom dua qhov no los thiab pom tias tsis tseem ceeb rau peb, John Cagan hais rau kuv tias kuv xav kom muaj rooj txhawb siab vim kuv twb “saj dua los lawm” kuv pom kev txhawb siab thiab kuv twb “saj” los lawm kuv xav kom muaj ib zaug ntxiv, nej tsis tau pom dua los nej thiaj li xav tias “xibhwb tab tom hais txog dab tsi? Yog vim licas nws pheej hais txog rooj txhawb siab?” Yog nej tau saj lawm, nej yuav tsum xav tau xwb, nej yuav xav tau tag mus li, tsis ntev Vajtswv yuav los nrog peb nyob.

Tag kis no kuv qhia Vajtswv txoj lus txog “Pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus tshiab” tiam sis yog peb tsis hloov qee yam peb yuav tsis muaj qhov no, thiab yam nyob “rau hauv” pawg ntseeg, peb yuav tsum muaj lub neej tshiab! Thiab lub neej tshiab no yuav tsum los ntawm Vajtswv los xwb, Dr. A. W. Tozer hais tias “Vajtswv muab lub neej, tiam sis yuav tsum hloov lub neej qub, vim nws yog lub hauvpaus ntawm txoj sia” peb yuav tsis muaj lub neej “tshiab” nyob rau pawg ntseeg Npatiav Thenpaunakaus no txog rau thaum peb lub siab rau hloov dua tshiab, rau kho dua tshiab los ntawm Vajtswv tug Ntsujplig, no thiaj yog lo lus los hais txog qhov tias txhawb siab! Txawb siab yog yam Yaxayas hais,

“Au, yog Vajtswv yuav dua qaum ntuj [dua kom ntuav dav] thiab nqe los kom roob hav sib los hlau los nyob uake rau ntawm nws zoo li hluav taws kub kom yaj, thiab hluav taws ua kom dej npau, kom Vajtswv lub npe nrov mus rau cov yeebncuab, kom neeg yuav ceeb thaum los nyob rau ntawm Vajtswv ub ntiag, thaum Vajtswv los uas yam peb ntshai thiab xav tsis txog, Vajtswv tau nqe los, roob hav cia li txav los rau ntawm nws xub ntiag, Au Vajtswv, thaum pib lub ntiajteb tsis muaj neeg pom, los sis pob ntseg hnov los sis qhov muag pom, txhua yam uas Vajtswv npaj tseg rau cov neeg uas nyob tos Vajtswv” (Yaxayas 64:1-4).

Kuv pheej xav hu zaj nkauj “Fill All My Vision” thaum kuv mus tag kev ua si, kuv hu zaj nkauj no tag mus li, thaum kuv los npaj Vajluskub los yeej hu tag mus li, ua rau kuv muaj kev kaj siab tag mus li, tseem yog zaj nkauj ua kuv hu ua ntej yuav pw.

Coj kuv txoj haukev os tug Cawmseej,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig pom qhov kaj,
Coj kuv txoj hauke, kuv thiaj li pom,
   Koj qhov kev dawb hu hau kuv.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Sawv ntsug hu zaj nkauj no hu nqe tshooj xwb,

Coj kuv txoj haukev os tug Cawmseej,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig pom qhov kaj,
Coj kuv txoj hauke, kuv thiaj li pom,
   Koj qhov kev dawb hu hau kuv.

Nej zaum tau.

Yaxayas thov Vajtswv tias, “Au, yog Vajtswv yuav dua qaum ntuj [dua kom ntuav dav] thiab nqe los kom roob hav sib los hlau los nyob uake rau ntawm nws” (Yaxayas 64:1), Dr. Lloyed-Jones hu hais tias “qhov kev thov Vajtswv tseem ceeb [rau] kev txhawb siab” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1992 edition, page 305).

Kuv tu siab kawg nkau uas tsis muab cov lus ua peb tau sau cia txog rooj txhawb siab nyob rau peb pawg ntseeg uas yog Pawg Ntseeg Suav Npavtiv hauv nroog Los Angeles, vim muaj cov ntsiab lus yuav pab qhia rau nws nej paub txog kev thov Vajtswv, tiam sis, kuv ho tsis muaj cov lus tau sau tseg ntawd khawv cia, qhov kuv ua tau rau nej ces yog muaj lwm cov lus uas yog hais txog kev tshawb siab qhia rau nej, cov lus no kuj zoo tib yam li cov lus sawv hais txog Pawg Ntseeg Suav nyob rau xyoo 1960s, cov lus no Kxh. David Davids ua tus sau xyoo 1989, kuv muaj ib txhias los qhia rau nej, Kxh. Davies hais li no tias,

     … Nov tsis yog los hais kom neeg paub txog kev tshaj tawm, tsis yog tej yam los tau lam tshwmsim, Kev txhawb siab yog yam uas Vajtswv tau nqe los nrog peb nyob.

Nws hais tias,

     Kuv yog ib tug thawj coj nyob rau pawg ntseeg los tau ntau tiam neeg, ntau pawg ntseeg mus tabkaum rau kuv ua haujlwm lwm yam, muaj ntau lub rooj sab laj…tiam tsis muaj leej twg kub siab; muaj ib txhia twb tsis kub siab tuaj koom rooj sab laj thov Vajtswv, ntxim nyho yuav tsum muaj neeg los hloov dua siab tshiab, tiam sis zoo li muaj teb yam ploj mus lawm, muaj ib tug xibhwb hais rau kuv tias “mus pheej mus saib nyob rau sab nraud” [kuv cov lus qhia: nej puas xav tias muaj tej yam ploj nyob rau peb qhov kev pehawm lawm?]
     Muaj ib txhias tau hais rau kom cov thawj coj yuav tsum siv sijhawm li ib hnuv los rau kev thov Vajtswv, peb tau ua, peb cov muaj ib txhia pom tias peb tseem tsis tau kub siab rau Vajtswv, peb pom tias muaj qhov kev sibraugzoo yuam kev, thiab peb ib leeg kuv zoo li tsis muaj teeb meem rau ib tug.
     Rooj txhawb siab pib muaj nyob rau hmo vavxom uas tuaj kawm Vajtluskub thiab rooj sablaj thov Vajtswv, tej zaum los kawm phau Vajluskub Teshaujlwm, thiab pehawm Vajtswv, tej tug xibhwb hais tias tsis muaj kev ywjpheej rau kev thov Vajtswv, thiab roob sablaj zoo li tsuag tsuag, muaj ib tug xibhwb txawm cia li quaj, nws hais tias nws tu siab kawg nkaus tej no yuav muaj rau lub sijhawm uas zoo li ib ces – tshee, ntshai, thiab nyob tsis tsum nyob rau lub rooj sablaj, neeg los quaj thov Vajtswv tu siab, kuv Spurgeon tau hais li no tias “Vajtswv thov tso kev tsim txom los rau peb” cov thawj coj xa muaj lub rooj sablaj kaw, tiam sis lawv ua tsis tau, lub rooj sablaj zaum no muaj mus txog rau thaum ob teev ib tag hmo.
     Kuv tug kws kiag hnov txog lub rooj txhawb siab thiab tawm tsam heev vim yog nws tsis totaub, nws thov Vajtswv kom muaj kev txhawb siab, thiab hais rau Vajtswv tias nov tsis yog yam nws ntshaw, Vajtswv thiaj hais rau nws txog kev txhawb siab thiab tau txais Vajtswv tug ntsujplig, [kuv cov lus hais ntxiv: Thaum Vajtswv ua haujlwm rau hauv raws li Spurgeion hais tias, “lub chwjchim loj”].

Kxh. Davies hais tias,

     Nov yog kuv lub siab uas pheej ua xyem xyav, kuv xav tsis thoob txog kuv tug kws cov lus hais txog yam ua tau tshwm sim ntawd, tiam sis kev txhawb siab ib zaug yeej tsis thooj ib zaug vim tsis yog neeg ua tug ua, rooj txhawb siab zoo li tsob ntoo ua muaj hlua taw kub nyob deb heev, tiam sis pawg ntseeg yeej paub txog qhov ntawd.
     Tug xibhwb hluas no qhia tau zoo heev, tiam sis tsis muaj dabtsi tshwmsim, kuv thiab kom hu zaj nkauj kawg thiab thov Vajtswv kaw, lub sijhawm thaum cov ntseeg rov mus tsev, tug xibhwb hluas cia li los txog caug rau peb hauv ntej, nws tswj tsis tau tug kheej thiab quaj qw, ib tug ntxhais hluas los cia li quaj, “Kuv yuav ua licas? Kuv yuav ua licas? Kuv yuav poob rau tug tuag teb!” cov neeg txawm cias khiav rov qab los hauv tsev, tug ntxhais no tom qab paub tias yog ib tug ntxhais ntseeg zoo heev, nws uas kev txhaum yog siab phem rau nws tug txiv, tug txiv neej yog muaj lub siab khib, coob tug muaj teebmeem, tiam sis yuav ua licas tiag.
     Kuv tau qhias cov neeg uas tau quaj vim yog cheem tsum kev pab cuam thaum lawv hais rau kuv tias kuv poj niaj cheem tsum kev pab cuam nyob rau tom tsev, kuv pom cov ntseeg zoo tau los quaj tu siab hais tias “Kuv yuav ua licas? Kuv yuav ua licas?” tom qab ntawd tsis ntev nws tau los leev kev txhaum rau sawvdaws “kuv lub siab raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav” peb txhua tug rov mus hauv pawg ntseeg, hnub tom qab yog tuaj lees kev txhaum, thiab ib leeg los hais lus rau ib leeg, lub sijhawm ntawd Vajtswv tau nqe los rau saum sawvdaws.
     Peb tswj tsis tau tug kheej, Vajtswv ua tug tswj peb, txhua yam zoo kawg nkaus, kuv paub hais tias thawj hnub tshwm rau cov thawjcoj, hnob ob rau neeg ua haujlwm hauv pawg ntseeg lees kev txhaum, hnub peb cov poj niam, hnub plaub cov menyuam tub, hnub tsib cov ntxhais, peb pom Vajtswv lub hwjchim.
     Lub sijhawm nov muaj kev txhawb siab los rau txhua tug uas tau hloov dua siab tshiab, muaj cov los tau txais kev cawmsim rau ib thiab ob lub hli ntej, ua ntej yog Vajtswv ntxuav pawg ntseeg, Vajtswv los nrhiav neeg lub siab, muaj ib txhia ua kev txhaum tau ntau xyoo, thiab lawv xav hais tias qhov kev txhaum ntawd tsis muaj dab tsi, Vajtswv los cawm ib tug zuj zus, muaj ib tug xibhwb tsa tes thiab quaj, tug txiv neej no coj tau ntau tug los cuag Vajtswv, tiam sis nws tseem muaj kev txhaum, thiab tsis muaj kev thaj yeeb txog rau thaum nws los lees tej ntawd rau Vajtswv, zoo li tej yam uas neeg paub tsis txog thaum ib tug neeg los hloov dua siab tshiab, thaum ntawd tag nro cov neeg hauv lub nroog ntawd yeej hais txog Vajtswv, [Kuv qhia ntxiv: Lub sijhawm thaum cov ntseeg tig los sis hlub yuav ua rau tug tsis ntseeg xav tsis thoob].
     Tej zaum kev los paub txog kev txhaum kuj tsis yog ib qhov zoo, feem coob tau los lees tej yam kev txhaum zoo li no rau sawvdaws, muaj ib tug txiv neej nws tau ncaim sawvdaws mus lawm, muaj ib poj niam xav hais tias yog ib qhov ruam kawg nkaus uas lees txim rau sawvdaws tau paub, tiam sis thaum nws los muab teb no qhia rau sawvdaws paub tag lawm nws lub neej tau hloov dua tshiab lawm, nov yog yam tsis zoo rau cov neeg uas pheej muab kev txhaum zais, thiab tawm tsam Vajtswv, thaum kev txhaum ploj mus lawm Vajtswv qhov kev dawb huv yuav los nyob rau hauv tug ntawd, nyiam nyeem Vajtswv txoj lus thiab kev thov Vajtswv, thiab los rau siab ua Vajtswv tes dej num, [Kuv cov lus qhia ntxiv: Thaum cov ntseeg los muab daim uas npog lawv lub plhu tawm mus thiab los nyob rau qhov tseeb rau txhua tug thaum ntawd yuav tawm paj txi txiv uas yog los hlub pawg ntseeg, lub neej qub uas muaj qhov khib, ntshai thiab saib tsis tau lwm tug yuav raug rhuav tshem thiab muaj qhov kev hlub los nyob rau tug ntawd].
     Txhua tug uas tuaj rau lub roob sablaj, uas siv sijhawm ntev hloo, tsis yog yam uas yuav muaj li ntawd uas yog pib thaum 6.30 sawv ntxov thiab mus txog rau tav su, muaj ib tug txiv neej hais tias “zoo li peb mus mus los los rau ntawm Vajtswv xub ntiag” kuv nyob rau lub rooj sablaj muaj Vajtswv ua tug coj sawvdaws, kuv pom ib nqe Vajluskub uas yog Yauj 42:5 “kuv lub pov ntseg tau hnov lawm, tiam sis tam sim no kuv lub qhov muag tau pom thiab.”
     Cov tau thov Vajtswv yam li lawv tsis tau thov dua los, kev thov Vajtswv zoo li no yeej tshwm sim nyob rau rooj txhawb siab, tiam sis tsis yog nyob rau tej lub rooj sab laj uas ua dog ua dig, cov neeg ntawd kub siab rau kev tshaj tawm, muaj neeg saum pua thiab txheeb los txais yuav kev cawmdim [kuv cov lus qhia ntxiv: kuv pom li no nyob rau ob lub rooj txhawb siab los lawm].

Kxh. Davis hais tias,

     Nov puas yog zaum kawg? Kuv muab cov lus sau no khaw tau kaum yim lub hli, Vajtswv lub hwjchim tseem nyob qhov ntawd, peb caug xyoo tom qab, pawg ntseeg ntawd tau txais koob hmoov vim yog rooj txhawb siab, tiam sis cov hluas tiam no cheem tsum lawv qhov rooj txhawb siab – vim yog “tiam tshiab loj hlob, tsis muaj cov paub Vajtswv los sis yam nws ua rau cov neeg Ixayees” (Ntevnpees 2:0) tiam sis koj yuav thov tsis tau kom muaj rooj txhawb siab los rau koj pawg ntseeg txog rau thaum koj txaus siab los ua qhov ntawd los ntawm koj tug kheej – txog rau thaum ib leeg “lees [peb] tej kev txhaum rau ib leeg, thiab thov Vajtswv rau ib leeg” (Yakaunpau 5:16).

Cov lus no yog Kxh. David Davis uas tus hais, kuv tau muab nws cov lus coj los hais dua, thiab lees hais tias yooj yim uas yuav totaub, muab los ntawm Brain H. Edwards, Rooj Txhawb Siab! Los sis Revival! A People Saturated With God, Evangelical Press, 1991 edition, pp. 258-262.

Kxh. David hais tias “Thaum Vajtswv los yam tug muaj hwjchim, yog yam uas koj yuav xav tsis txog kiag li…kev txhawb siab los rau thaum Vajtswv nrog peb nyob, yog lub sijhawm uas thawj coj hauv pawg ntseeg sawv los lees txim thiab quaj, Nws txhais hais tias nws tsis muaj kev vam, hais rau cov uas twb hloov dua siab tshiab tag lawm txog rau thaum txhua tug quaj, tu siab, txom nyem, neeg quaj thiab thov Vajtswv, lub rooj sab laj no muaj mus txog tau thaum ob teev ib tag hmo.”

Nov zoo li rooj txhawb siab uas kuv pom nyob rau pawg ntseeg Suav Npavtiv xyoo 1960s, ib yam tseem ceeb yog kev quaj, thov Vajtswv, thiab lees kev txhaum rau txhua tug, tsis thooj li cov uas yog hais txog ntsujplig los sis cov uas yog Peetekos, tsis muaj “hais lus txawv txawv” los sis kho mob los sis hu nkauj tshwjxeeb, tsis muaj kev “hehawm” tsus yog ib leeg lees txim rau ib leeg, quaj, thiab ib leeg zam txim rau ib leeg, tom qab ntawd tsis ntev cov tsis ntseeg tau tuaj koom thiaj tau txais kev cawmdim, John Cagan nug kuv tias cov neeg txhaum mus ntawd tau licas, tsis muaj tsheb caij, tiam sis cia li tshwm sim xwb, thaum kawg muaj 2,000 leeg tuaj rau pawg ntseeg Suav thiab txais kev cawmdim, ua kev cai rau dej los koom ua tswvcuab, feem coob tseem nyob rau pawg ntseeg no! Tau tsim tsa plaub pawg ntseeg tshiab thiab tau txais Vajtswv tug Ntsujplig uas dawb huv,

“Au, yog Vajtswv yuav dua qaum ntuj [dua kom ntuav dav] thiab nqe los kom roob hav sib los hlau los nyob uake rau ntawm nws zoo li hluav taws kub kom yaj, thiab hluav taws ua kom dej npau, kom Vajtswv lub npe nrov mus rau cov yeebncuab, kom neeg yuav ceeb thaum los nyob rau ntawm Vajtswv ub ntiag, thaum Vajtswv los uas yam peb ntshai thiab xav tsis txog, Vajtswv tau [nqe los], roob hav cia li txav los rau ntawm nws xub ntiag” (Yaxayas 64:1-4).

Thov sawv ntsug hu zaj nkauj yim.

Kuv thov coj kuv lub zeemmuag,
   Thov kuv pom Yexus rau hnub no;
Koj coj kuv mus rau lub pas dej ntshiab,
   Koj pub zaub pub mos rau kuv noj;
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.

Thov coj kuv lub zeemmuag rau txhua qhov,
   Thov coj thiab qhia kuv tug ntsujpligm
Los ntawm koj txog kev hlub dawb huv,
   Thov ua lub teeb ci saum ntuj los rau kuv.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.

Thov coj kuv tsis txhob poob rau kev txhaum,
   Ua lub teeb ci nyob rau sab hauv,
Cia kuv pom koj li koob hmoov
   Thov ntim kuv tug ntsujplig ntawm koj txoj kev hlub.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Tsis txhob tso tseg qhov kev thov Vajtswv kom xav kev txhawb siab los rau peb, tsis txhog tso tseg rau kev thov Vajtswv los nrog peb nyob! Tsis txhob tso tseg qhov kev thov Vajtswv pab kom peb “lees [peb] tej kev txhaum thiab thov Vajtswv pab rau lwm tug, ntawd [peb] thiaj yuav raug kho” peb tej kev tsis mob siab thiab kev txhaum (Yakaunpaus 5:16) nov yog daim duab qhia txog kev txhawb siab uas niaj hnub nim no tshwm nyob rau Suav teb thiab cov thawjcoj txom nyem, Txhob tso tseg thov Vajtswv los kho peb lub siab thiab pab kom peb yog neeg tshiab thiab kom pawg ntseeg no muaj kev hlub thiab yog pawg ntseeg Thenpaunakau tau txais Vajtswv lub hwjchim! Kuv xav kom Aaron Yancy thiab John Cagan sawv ntsug los coj peb thov Vajtswv kom los nrog peb nyob, Aaron thov tag mus mus rau John, lwm tug puas xav thov thiab! Thov sawv ntsug thiab thov Vajtswv nrov nrov.

Tswv Yexus nqe saum taum ntuj los hauv ntiajteb thiab tuag saum tug Nthoo Khaublig theej tug neeg txhaum qhov chaw, yog koj tseem tsis tau dim, koj yuav tsim khiav tawm ntawm kev txhaum thiab kev pom tug kheej zoo xwb, hloov dua siab tshiab los cuag Yexus, uas yog Vajtswv ib leej Tub, tsuas yog Nws xwb thiaj li muaj nws cov Ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum tau, yog koj xav paub ntxiv koj yuav teem sijhawm los ntsib Dr. Cagan, koj hu xovtooj nrog nws thab los sis nrog nws tham tom qab pehawm Vajtswv. Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Yaxayas 64:1-3.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Fill All My Vision” (Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).