Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YAKHAUJ TSIV MUS RAU IYIM

(QHOV NYOB RAU PWM 73 HAUV CHVKEEB)
JACOB’S PILGRIMAGE TO EGYPT
(SERMON #73 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj hnub tim 3, peb hlis ntuj 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 3, 2013


Yakhauj cov tub twb mus yuav txhuv noj uantej rau tim tebchaws Iyim lawm, vim yog muab kev tshiab kev nqhi loj nyob rau tebchaws Ixayees. Thaum lawv mus txog rau tim tebchaws Iyim lawv xav tsis txog qhov uas lawv tug kws uas yog Yauxej tau ua ib tug nom loj los kav tebchaws Iyim. Vim law muas nws zoo li ib tug qhev, tiam sis Vajtswv nrog nws thiab muab hwjchim rau nws. Tamsim no Yauxej cov tib laug thiaj li rov los hais rau lawv txim tias Yauxej tseeim muaj txoj sia nyob. Thaum thawj ntej Yakhauj tsis ntseeg qhov lawv hais ntawd, tiamsis thaum lawv kuj hais rau nws thiab ua rau nws ntseeg li lawv hais, Yakhauj hais li no,

“Yakhaj nyob hauv tebchaws Iziv tau kaum xya xyoo, nws muaj hnobnyoog nyob ib puas thiab plaub caug xya xyoo” (Chivkeeb 45:28).

Peb los saib cov lus qhuab qhia rau yav lig no, thov nthuav nej phau Vajluskub mus rau Chivkeeb 46:1-4.

“Yakhauj sau tagnrho txhua yam thiab thaum nws mus txog nyam lub zos Npesnpas, nws muaj tsiaj los tua fij pub rau nws txiv Ixaj tus Vajtswv. Hmo ntawm nws ua yogtoog pom Vajtswv los hais nws thiab hu nws hias tias, Yakhauj, Yakhauj! Yakhauj teb hias tias Vajtswv kuv nyob ntawm no. Vajtswv hais tias kuv yog Vajtswv, kuv yog koj txiv tus Vajtswv ntag. Koj tsis txhob ntsai qhov uas koj mus nyob nram tebchaw Iziv, kuv yuav pub kom koj cov xeebntxwv huamvam coob ua tau ib haivneeg tseemceeb nyob rau nrad.kuv yuav nrog koj mus nram tebchaws Iziv, thiab kuv yuav coj koj cov xeebntxwv rov los nyob rau hauv lub tebchawsno. Yauxej yuav nrog koj nyob thaum koj tuag” (Chivkeeb 46:1-4).

Nej zaum tau. Nthuav nej phau Vajluskub twb ywm rau qhov no.

Thaum kuv mus kawm Vajluskub uas yog plaub-caug xyoo dhau los lawm, vim yog muaj ntau tug sau los sis “cov sau Vajluskub” sau phau Vajluskub no. xws li tug neeg sau ua siv lub npe “E” siv lub npe, “Yakhauj,” tiamsis tug ua hu nws tug kheej tias “R” siv lub npe tias “Ixayees.” kuv nug lawv, “Nej paub tau licas?” lawv yuav yuam tsis tau kuv los ntawm lawv qhov kev xav. Dr. H. C. Leupold, yog ib tug neeg txawj ntse ntawm cov Lutheran, tawm tsam cov coj tshiab no, nws hais li no, “qhov kev thuam ntawm muaj yam tseeb nyob rau hauv” (H. C. Leupold, D.D., Exposition of Genesis, Baker Book House, 1985 edition, volume II, p. 1106; comment on Genesis 46:1-4).

Dr. Leupold qhia li no tias muaj ob lub npe uas siv tau – Yakhauj yog hais txog tug neeg, thiab Ixayees yog hais txog nws haiv neeg. Qhov ntawd yeej muaj tseeb, tiam zoo li Spurgeon’s txhais li no tias lub ntsiab lus tseemceeb ntawm qhov ua pheej muab ob lub npe no hloov mus hloov los, Yakhauj lub npe qub uas siv ntawm no yog hais txog qhov nws yug los ntawm cev nqaij daim tawv, lub npe Ixayees yog siv thaum hu yug los ntawm seem ntsujplig, peb pom nyob rau hauv Chivkeeb 45:27 thiab 28: “…Yakhauj tug ntsujplig yog lawv txiv: thiab Ixayees txawm hais tias, nws txaus lawm; Yauxej kuv tug tub tseem muaj txoj sia: kuv yuav mus kom pom nws ua ntej kuv tuag” (Genesis 45:27, 28). Kuv ntseeg tias nov yog ib txoj hauv kev los pab kom peb totaub txog kev siv ob lub npe no. “Yakhauj txhais tau tias “dag lawv” “Ixayees” txhais taus tias “Vajtswv leejtub.” Txhua tug ntseeg yeej muaj lub neej qub, thiab lub neej tshiab. Thaum nws lub neej qub los tswj nws, Vajtswv hu nws tias “Yakhauj.” Tiam sis thaum nws tau “hloov dua tsiab” nws lub neej tshiab los tswj nws, lub sijhawm ntawd hu nws tias “Ixayees.” Qhov kev siv no los yeej muaj tseeb nyob rau hauv Vajluskub, ntawm kev ua neej los yeej tseeb lintawd – raws li cov ntseeg tau pom los. Spurgeon hais tias, “‘Yakhauj’ yog lub npe ua nrog qhov uas nws yug los; ‘Ixayees’ yog lub npe hu los ntawm qhov ua nws yug dua tshiab rau seem ntsujplig” (C. H. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, Number 2,116, p. 1). Nws lub neej tshiab yog lub neej ua nws mloog Vajtswv lus los ntawm txoj kev ntseeg, thiab mus rau Iyim, mus cuag nws tug tub uas yog Yauxej. Tiamsis nws lub neej qub tseem ntshai mus lawm nrad Iyim. Yog lintawd Vajtswv thiaj li yuav tsum txhawb lub zog ua ntej nws yuav mus. Peb thiaj li pom tias qhov Yakhauj mus rau nram Iyim ntawm muaj qhov kev ntshai thiab kev ntseeg nyob uake. Qhov kev txhais no, peb yuav mus saib ntxiv nyob rau cov lus qhuab qhia no, muab ob yam tseemceeb uas pab tau rau peb cov ntseeg txoj kev ua neej.

I. Ib, Peb kawm txog Yakhauj txoj kev ntseeg.

Thaum Yakhauj thiab nws tsev neeg taug kev mus cuag Yauxej, lawv mus so rau nram Npexenpas, thaum lawv tseem nyob rau tebchaws Khana-as. Lawv mus so ntawd vim Yakhauj yuav fij tsiaj rau Vajtswv rau qhov chaw ntawd. Thov sawv ntsug thiab nyeem Chivkeeb 46:1 nrov nrov.

“Yakhauj sau tagnrho txhua yam uas nws muaj coj huv tibsi mus, thiab thaum nws mus txog nram lub zos Npesnpas, nws muab tsiaj los tau fij pub rau nws txiv Ixaj tus Vajtswv” (Chivkeeb 46:1).

Nej zaum tau,

Author W. Pink hais tias, “Thawj yam uas hais txog Yakhauj, tom qab lawv mus rau Iyim, yog hais txog qhov uas nws fij tsiaj rau Vajtswv. Vim yav tag los Yakhauj yeej raug qhia…kom yuav tsum muab Vajtswv ua ntej;[uantej] nws yuav mus cuag Yauxej, nws yuav tsum pehawm tug Vajtsw uas yog nws txiv Ixaj tug Vajtswv!” (Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 edition, p. 313).

Thaum kuv los ntseeg Vajtswv tshiab tshiab, kuv tau hnov neeg pheej hais tias, cia Vajtswv tug ntsujplig ua tug “coj” rau kev ua txhua yam, xws li muaj ib txhia nyiam hloov ua tswvcuab khiav ib pawg ntseeg mus rau pawg ntseeg. Tiam sis ntau zaug, kuv pom tias yeej tsis yog ib qhov zoo. Ua ntej ntawd kuv xav tias kuv yuav tsis hloov sai sai, txhua yam ntawm kuv qhov kev txiav txim siab yuav tsum cia Vajtswv uantej xwb. Txawm lub sijhawm ua kuv twb tsis paub txog qhov kuv ua, kuv yeej tsis hloov txog thaum kuv tug xibhwb, thiab cov txwjlaug hauv pawg ntseeg nrog pom zoo, qhia kom kuv paub txog qhov kev hloov ntawd. Txawm tej zaum tsis raws li kuv siab xav, tiam sis kuv yeej nco ntsoov tsis ua raws li kuv qhov kev xav thiab kev ntshaw, tiamsis muab Vajtswv uantej; thiab cov ntsoov nqe Vajluskub Henplais 13:17,

“Nej yuav tsum mloog cov thawj uas saib xyuas nej tej lus thiab ua raws li lawv hais. Lawv niaj hnub saib xyuas nej lawv tsis nkees thiab tsis dhuav li, rau qhov lawv yuav tsum qhia tej hauvlwm uas lawv ua rau Vajtswv. Yog nej mloog lawv lus, lawv yuav kaj siab lug ua lawv tej haujlwm. Yog nej tsis mloog lawv lus, lawv yuav nyuaj siab xwb, lawv yuav pab tsis tau nej hlo li” (Henplais 13:17).

Thiab 1 Thexalaunikes 5:12, 13,

“Cov kwstij, kuv xav kom nej paub [ua tsaug] tug neeg ua haujlwm nyob rau hauv nej thiab [tswj nej raws Vajtswv dej siab] yuav tsum hwm lawv kom ntau los ntawm txoj kev hlub thiab dej num, yuav tsum nyob sis hlub” (1 Thexalaunikes 5:12. 13).

Kuv pheej nug kuv tug xibhwb uas yog Dr. Timautes Lis, thiab ib tug ua kuv hwm thiab nws pab muab tswvyim rau kuv yog Dr. Murphy Lum, rau lub sijhawm ua yuav tsum txiav txim siab rau tej yam tseebceeb hauv kuv lub neej. Kuv yeej xav tias yuav tsum ua raws lawv hais, txawm qhov ntawd yuav tsis thooj li kuv qhov kev xav rau lub sijhawm ntawd los xij. Txhua yam no yeej hloov los uas qhov zoo xwb li. Vajtswv Txojlus hais li no,

“Cia siab rau tus Tswv kom kawg koj lub siab lub ntsws. Tsis txhob cia siab rau koj tej kev txawj ntse. Txhua yam uas koj ua koj yuav tsum nco ntsoov tus Tswv, nws thiab yuav coj koj taug txojkev uas yog txoj tseeb. Tsis txhob xav hais tias koj yog tus ntse tshaj. Cia li hwm tus Tswv thiab tsis txhob mus ua kev txhawm. Yog koj ua li no, tej ntawd yuav zoo ib yam li hauv tshuaj kuab muaj tsuas uas kho tau koj tej qhov txhab thiab ua rau koj tej mob zoo zuj zus.Metub, thaum tus Tswv qhuab ntuas koj , ua tib zoo mloog thiab khaws nkaus nws tej lus rau nruab siab kom koj thiaj paub ceevfaj.Tus Tswv qhuab ntuas tus uas nws hhhlub ib yam li leej txiv qhuab ntuas tus tub uas nws cia siab rau. Tus uas muaj tswvyim thiab totaub txhua tsav yam yeej nyob kaj siab lug” (Pajlug 3:5-8, 11-13).

Yakhauj txoj kev ntseeg ua rau nws yuav tsum so, ua kevcai fij Vajtswv rau nram Npechenpa tso, nws tau ua, Vajtswv qhia Nws dej siab rau Yakhauj, txawm ua ntej ntawd nws yuav ntshai qhov ua raws li Vajtswv hais los xij.

Raws li qhov kuv tau sau no, kuv tau muab ib phau ntawv me me coj los nyeem, thaum kuv xam tsis pom tias yuav qhia Vajtswv Txojlus tau licas. Kuv txawm ntuav mus rau daim 17 thiab kuv nyeem ib tug xibhwb Npavtiv cov lus qhuab qhia, tau muab sau cia – ua ntej nws yuav tuag. Dr. W. Herschel Ford hais li no,

      Pajlug 3:6 qhia li no tias, “txhua txoj haukev koj taug cov ntsoov Nws, nws yuav qhia txoj haukev rau koj taug.” Kuv tug kheej yeej paub rau lub sijhawm uas kuv cia nws ua tug coj kuv kuv yeej pom txog kev thajyeeb thiab kev kovyeej. Thaum kuv tsis ua raws li nws hais kuv ntsib teebmeem kev nyuaj siab.
      Niaj hnub nim no muaj kev txiav txim siab ntau yam. Xws li yog koj tau txais ib qhov haujlwm nyob rau lwm lub nroog, thiab lawv yeej them koj zoo tshaj qhov qub. Koj yuav mus ua qhov haujlwm ntawd kiag tam sim ntawd, los yog koj yuav nyob tos nug Vajtswv tso? Muaj ntau yam kev txiav txim siab uas ntsi txog rau koj qhov kev kawm ntawv thiab koj cov menyuam. Lub tsev kawm ntawv twg zoo rau koj thiab cov menyuam. Yog lub sijhawm uas yuav tsum txiav txim rau cov menyuam. Koj puas muab kev ywjpheej rau cov menyuam thiab, tsawg zaug ua koj ua tug qhia lawv? Muaj ntau zaug koj los txiav txim siab txog lub tsev tshiab, tsheb tshiab. Qhov tseemceeb thiab qhia meej tshaj yog nyob tos…los yog peb yuav khiav ua Vajtswv ntej, peb yuav raws li peb qhov kev xav thiab ua rau peb, peb mus raws li peb txoj kev. Zoo li no thaum kawg peb yuav ntsib teebmeem kev nyuaj siab. (W. Herschel Ford, D.D., Simple Sermons on Life and Living, Zondervan Publishing House, 1971 edition, pp. 17, 18).

Kuv hais lawm hais tias, yeej yog ib qhov “txawv kawg” ua kuv los nyeem txog phau ntawv thiab yog tsis ntuav saib, raws li nws tau sau tseg cia. Kuv tsis yog ib tug ntseeg coj li ntawd, tiamsis kuv ntseeg tias Vajtswv ua tug coj kuv los nyeem txog daim ntawv ntawd, thiab qhia kom kuv tig mus saib Dr. Ford cov lus qhias. Lub ntsiab lus tseemceeb nws hais “qhov meej tshajplaws yog nyob tos tso.” Kuv xav hais ntxiv tias yuav tsum mus nug thiab thov tswvyim ntawm koj tug xibhwb, thiab cov thawjcoj hauv pawg ntseeg. Kuv yuav tsis mus nug lwm tug xibhwb uas nyob rau sab nraud. Vim muaj ib txhia yuav ua rau kom koj totaub yuamkev, thiab coj koj tawm mus ua nws li tswvcuab xwb, qhov no tsis yog ib qhov zoo kiag li. Tiam sis yog cov thawjcoj hauv koj pawg ntseeg thiaj yog cov uas paub txog yam ua koj yuav tsum tau. Yakhauj so rau ram Npexanpa, fij tsiaj rau Vajtswv, vim nyob tos Vajtswv ua tug los coj nws. Qhov no yog Yakhauj txoj kev ntseeg!

II. Ob, Peb kawm txog Yakhauj qhov kev ntshai.

Tam sim no peb los paub txog qhov ua Yakhauj tsis kam mus rau Iyim. Nws ua ob siab ntawm lub zos Npexanpas vim yog qhov nws ntshai. Nyob rau nqe peb peb txog qhov Vajtswv hais rau nws, “tsis txhob ntshai txog qhov yuav nqi mus rau Iyim” (Chivkeeb 46:3). Nws nyob so thiab fij nram nroog Npexanpas, nws nyob tos Vajtswv los qhia nws lub dej siab kom meej meej rau nws. Spurgeon hais tias, Yakhauj fij tsiaj rau Vajtswv nram lub nroog Npexanpas vim yog nws xav nug Vajtswv meej txog qhov nws yuav mus rau Iyim. Kuv paub tias cov muaj ib txhia neeg phem yuav hais tias cov neeg uas coj li no, yog coj yuam kev lawm. Qhov no yog qhov ua rau ntau tug ntseeg uas yog cov thawjcoj tau poob yuam kev, yam tsis muaj nug yug tig tau rov qab los. Zoo tshaj txhoj coj li cov neeg no. Spurgeon hais li no tias, “Vajtswv yeej xav pom nws cov menyuam muaj qhov kev txhawjxeeb tias sis ua rau qhov yog; qhov kev txhawj xeeb ntawd yuav hloov mus ua ib yam zoo lo coj lawv…peb yuav tsum ceevfaj: Peb yuav sib pab los saib yam ua muaj nyob rau pawg ntseeg, peb qhov kev ua zoo, ua siab ntev, nyob rau qhov kev txiav txim siab los yuav tsum tua tib zoo, peb yuav tsum muab qhov uas ua kom Vajtswv tau txais meejmom saib ua qhov tseemceeb” (Metropolitan Tabernacle Pulpit, volume 35, sermon number 2,116, daim 639).

Qhov Yakhauj ntsai yog nws twb laus lawm. Cov neeg laus yeej tsis nyiam hloov. Qhov no yog ib qhov ua kom peb pom tias cov laus tsis tshua muaj qhov yuam kev ntau npaum li cov hluas. Qhov no yog qhov uas cov hluas yuav tsum nug cov laus hauv pawg ntseeg ua ntej yuav ua dabtsi. Yog koj koj nws cov laus lawm yam hauj lwm koj ua yeej tsis yuam kev, thiab ua raws li cov lus qhia ntawd.

Yakhauj tseem ntshai vim nws nco txog Vajtswv cov lus uas hais rau nws tug yawg koob uas yog Anplahas. Yakhauj thiab li xav tias tebchaws Iyim yog lub tebchaws uas ua rau kom Anplahais ntsib “teebmeem thiab kev tsau ntuj,” uas yog ib puas xyoo uantej ntawd (Chivkeeb 15:12). Nws ntshai mus rau Iyim vim ntsai tias nws cov xeebntxwv yuav mus tiv kev txom nyem nrad li plaub puas xyoo.

Tsis tag li Yakhauj tseem xav tias tebchaws Iyim yuav muaj kev sim siab ntau yam rau nws tsev neeg. Vim ib tug neeg ua coj nws tseg neeg tawm ib lub nroog me mus nyob rau ib lub nroog loj yeej xav lintawd, vim tej nroog loj yeej muaj kev sim siab ntau yam. Kuv nco ntxog ib tug mus qhia Vajtswv txojlus nyob rau txawv tebchaws nws lub npe yog C. T. Studd, nws hais li no, “Ib qhov chaw nyob tso siab pluav, yog nyob rau ntawm Vajtswv.” Thaum Vajtswv hais rau Yakhauj, “tsis txhob ntsiab qhov yuav mus rau Iyim” nws yuav tsum mus rau nram los ntawm txoj kev ntseeg. Thiab Iyim yog ib qhov chaws uas yuav cawm tau nws tsev neeg lawm xwb, vim Iyim yog Vajtswv li dej saib uas yuav coj lawv mus nyob rau nrad.

Kuv nco txog thaum kuv tau tsiv tawm ntawm kuv pawg ntseeg hauv lub nroog Los Angeles, mus nyob rau pem nroog San Francisco, mus kawm nyob rau lub tsev kawm Vajluskub. Thaum kuv mus ntawd yeej ntshai kawg nkaus, vim kuv paub tias lub tsev kawm Vajluskub no qhia txawv txawv, lub tsev kawm ntawv ntawd hu ua Golden Gate Baptist Theological Seminary rau lub sijhawm ntawd. Vim qhov kuv tsis muaj nyiaj mus kawm rau lwm lub tsev kawm Vajluskub. Kuv tug xwbhwb thiaj kom kuv mus kawm rau lub tsev kawm Vajluskub no. Nws hais rau kuv tias qhov ntawd yeej ua tsis tau rau kom kuv mob. Qhov nws hais ntawd yeej yog lawm. Lawv yeej rhuav tshem kuv kawg, tiam sis ua tsis tau kom kuv “mob” qhov twg kiag li! Kuv yuav ua tsis tau ib tug xibhwb qhia li niaj hnub nim no yog kuv tsis mus kawm rau qhov chaw ntawd. Tej zaum kuv yuav tsis xav kom ib tug hluas tug mus kawm rau lub tsev kawm ntawv no. Tiamsis qhov ntawd yog rau kuv lawm!

Vajtswv hais rau Yakhauj, “Kuv yuav nrog koj mus rau tebchaws Iyim; thiab kuv yuav coj koj rov qab los dua ib zaug ntxiv” (Chivkeeb 46:4). Qhov ntawm zoo ib yam li qhov Vajtswv ua rau kuv. Nws coj kuv mus rau lub tsev kawm ntawv ntawd, uas yog ib tsev kawm Vajluskub uas zoo li tsis muaj Vajtswv kiag li, nws kuj tau coj kuv tawm ntawm qhov chaw ntawd. Lub tsev kawm Vajluskub ntawd yog Iyim thiab lub vaj Kexemanes rau kuv. Tiam sis Vajtsw kuj coj kuv hla dhau qhov chaw ntawd, thiab txhawb zog rau kuv los ntawm teb uas kuv tau ntsib ntawd. Muaj ib zaj nkauj qub qub hais li no!

“Tug ntsujplig ua tau los so rau ntawm Yexus,
   Kuv tsis, kuv tsis, ntshai nws tug yeebncuab;
Tug ntsujplig nyob khov kho, txawm dabteb yuav ua zog khoo
   Kuv tsis, kuv tsis, muaj hnub hnov qab!

Txawm mus dau hiavtxwv tob los kuv hu nws mus,
   Tug dej loj los tsis muaj hnub yuav nyab;
Kuv yuav nrog koj nyob, foom koobhmoov rau koj,
   Thiab ntxuav kev txhaum kom ploj tag mus.

Txhawm yuav mus rau qhov muab hluav taws kub,
   Kuv qhov koobhmoov mus txaus li kuv xav tau,
Cov nplais taws kub tsis tau nws, vim yeej tsim los li ntawd
   Txawm qhov phem qhov zoo los raug kho dua tshiab.”
(“How Firm a Foundation,” “K” in Rippon’s Selection of Hymns, 1787).

Tseem tshuav ib yam xav pub rau nej coj mus siv nyob rau nqe Vajluskub no thiab kuv yuav muab qhia rau nej hmo no. Muaj ib txhia yuav ntshai los cuag Tswv Yexus. Ib txhia ntshai los cia siab rau Tug Cawmseej. Kuv xav hais rau nej kom meej los ntawm los lus no – qhov kev ntshai ntawd yog los ntawm dab ntxwnyoog! Tsis yog los ntawm Vajtswv los; tiam sis yog cov ntsujplig phem thiab tais caus; uas Ntxwnyoog ua tug xa los, cia koj ua nws qhev! Vajtswv hais rau Yakhauj, “Tsis txhob ntshai mus rau lawm nram Iyim…”(Chivkeeb 46:3). Tsis txhob ntshai mus saib txog rau txoj kev txhaum. Cia koj lub siab mus kom tob, koj thiaj pom tias koj tej kev txhaum yog zoo li lub tebchaws Iyim tsuas muab kev phem kev tsis zoo xwb.

Thiab txhob ntshai qhov yuav los rau ntawm Tswv Yexus, tug Cawmseej. Nco ntsoov tias Yauxej yog Tswv Yexus tug qauv! Vajtswv yuav nrog koj mus rau uake. Vajtswv yuav nrog koj mus rau ntawd Tswv Yexus uas yog peb tug Yauxej, thiab Vajtswv yuav coj koj tawm hauv txoj kev txhaum rov qab los! Thov sawv ntsug thiab nyeem nqe peb thiab plaub uake nrov nrov.

“Vajtswvhais tias, Kuv yog Vajtswv, kuv yog koj txiv tus Vajtswv ntag. Koj tsis txhob ntshai qhov uas koj mus nyob nram tebchaws Iziv, kuv yuav pub kom koj cov xeebntwv huamvam coob ua tau ib hiavneeg tseemceeb nyob rau nrad Kuv yuav nrog koj mus nram tebchaus Izi, thiab kuv yuav coj koj cov xeebntxwv rov los nyob rau hauv lub tebchhaws no Yauxej yuav nrog koj nyob thaum koj taug” (Chivkeeb 46:3, 4).

Nej zaum tau. Kuv yuav nrog koj mus lawm nram Iyim; thiab kuv nco ntsoo yuav coj koj rov qab los dua ib zaug: Yauxej yuav muab nws txhais tes rau saum koj lub qhov muag”! Nws yuav tso tes rau saum koj thiab koj yuav pom los ntawm txoj kev ntseeg! “Txhob ntshai” – Tswv Yexus yuav cawm koj dim hauv koj txoj kev txhaum! Vajtswv tab tom hais li ntawd rau koj nyob rau hmo no,

“Tug ntsujplig ua tau los so rau ntawm Yexus,
   Kuv tsis, kuv tsis, ntshai nws tug yeebncuab;
Tug ntsujplig nyob khov kho, txawm dabteb yuav ua zog khoo
   Kuv tsis, kuv tsis, muaj hnub hnov qab!”

Los cuag Yexus ntawm txoj kev ntseeg. Tsis muaj ib yam twg yuav ntshai – TSIS MUAJ IB YAM yuav txaus ntshai!

“Yexus Khetos los hauv ntiajteb no yog nws los pab cov neeg uas muaj txim kom lawv dim lawv lub txim” (I Timautes 1:15).

Peb yuav thov Vajtswv rau koj kom los cia siab rau Vajtswv, nyob rau hmo no!

”Kuv yuav nrob koj mus nram tebchaws Iziv, thiab kuv yuav coj koj cov xeebntxwv rov los nyob rau hauv lub tebchaws no. Yauxej yuav nrob koj nyob thaum koj taug” (Chivkeeb 46:4).

Yog koj xav nrog peb tham txog koj qhov kev dim, thov sawv ntsug mus lawm tom qab hauv chav tsev no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau lwm qhov chaw ntsiag to, muab lus qhia txog qhov kev cia siab rau Yexus zoo li Griffith zaj nkauj uas nws tau hu tias, “Lub hauv paus uas nyob ruaj khov.”

“Tug ntsujplig ua tau los so rau ntawm Yexus,
   Kuv tsis, kuv tsis, ntshai nws tug yeebncuab;
Tug ntsujplig nyob khov kho, txawm dabteb yuav ua zog khoo
   Kuv tsis, kuv tsis, muaj hnub hnov qab!

Txawm mus dau hiavtxwv tob los kuv hu nws mus,
   Tug dej loj los tsis muaj hnub yuav nyab;
Kuv yuav nrog koj nyob, foom koobhmoov rau koj,
   Thiab ntxuav kev txhaum kom ploj tag mus.

Txhawm yuav mus rau qhov muab hluav taws kub,
   Kuv qhov koobhmoov mus txaus li kuv xav tau,
Cov nplais taws kub tsis tau nws, vim yeej tsim los li ntawd
   Txawm qhov phem qhov zoo los raug kho dua tshiab.”

Dr. Chan, thov coj peb thov Vajtswv pab rau cov uas txais yuav Yexus no.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajtswv Txojlus yog Mr. Abel Prudhomme: Chivkeeb 45:25-46:4
Hu nkauj tshwjxeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“How Firm a Foundation” (“K” in Rippon’s Selection of Hymns, 1787).


TXHEEJ TXHEEM

YAKHAUJ TSIV MUS RAU IYIM

(QHOV NYOB RAU PWM 73 HAUV CHVKEEB)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Yakhauj sau tagnrho txhua yam thiab thaum nws mus txog nyam lub zos Npesnpas, nws muaj tsiaj los tua fij pub rau nws txiv Ixaj tus Vajtswv. Hmo ntawm nws ua yogtoog pom Vajtswv los hais nws thiab hu nws hias tias, Yakhauj, Yakhauj! Yakhauj teb hias tias Vajtswv kuv nyob ntawm no. Vajtswv hais tias kuv yog Vajtswv, kuv yog koj txiv tus Vajtswv ntag. Koj tsis txhob ntsai qhov uas koj mus nyob nram tebchaws Iziv, kuv yuav pub kom koj cov xeebntxwv huamvam coob ua tau ib haivneeg tseemceeb nyob rau nrad.kuv yuav nrog koj mus nram tebchaws Iziv, thiab kuv yuav coj koj cov xeebntxwv rov los nyob rau hauv lub tebchawsno. Yauxej yuav nrog koj nyob thaum koj tuag” (Chivkeeb 46:1-4).

(Chivkeeb 45:27, 28)

I.   Ib, Peb kawm txog Yakhauj txoj kev ntseeg, Chivkeeb 46:1;
Henplais 13:17; I Thexanikes 5:12, 13; Pajlug 3:5-8, 11-13.

II.  Ob, Peb kawm txog Yakhauj qhov kev ntshai, Chivkeeb 46:3; 15:12; 46:4;
I Timautes 1:15.