Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV TXOMNYEM THIAB KEV KOVYEEJ NTAWM
VAJTSWV TUG QHEV

(QHIA ZAUM 1 NYOB HAUV YAXAYAS)
THE SUFFERING AND TRIUMPH OF GOD’S SERVANT!
(SERMON NUMBER 1 ON ISAIAH 53)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhua qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov lub peb hli ntuj 24, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 24, 2013

“TusTswv hais tias,Kuv tus tubtxib yuav ua nws tes haujlwm kom tiav, nws yuav tau ntsejmuag thiab sawvdaws yuav txhawb nqa nws, yuav tsa nws ua tus loj tshaj plaws. Thaum lawv pom dheev nws, muaj coob leej ntshai thiab yoob tas; nws lub ntsejmuag thiab nws lub cev txawv, zoo tsis thooj li neeg lub. Nimno nws yuuav ua rau ntau haivneeg xav tsis thoob, thiab tej vajntxwv yuav yoob tas hais tsis tau sib lo lus li. Tej uas lawv tsis tau paub thiab tsis tau pom dua, lawv yuav pom thiab totaub” (Yaxayas 52:13-15).


Nthuav nej phau Vajluskub twb ywm rau tshooj no. Nyob rau cov nqe lus no phim rau tshooj 53, tshaj tshooj 52 raws li Dr. John Gill, thiab “feem ntau” ntawv cov ntawv txhais Vajluskub (Frank E. Gaebelein, D.D., The Expositor’s Bible Commentary, Regency Reference Library, 1986, volume 6, p. 300).

Cov lus qhuab qhia tag nrho, los ntawm nqe 13 mus txog tshooj 53 nqe 12, hais txog “Vajtswv tug qhev ua tau txom nyem”, Mathew Henry hais tias,

Tug uas cev Vajtswv lus, ua pib hais ntawm no mus txog rau tom qhov kawg rau tshooj ntawd, qhia tias puas leej hais txog Tswv YExus, raws cov neeg thaum ub totaub tias yog tug Mexiyas, cov [povthawj] tamsim no muab lo lus ntxeev siv dua lwm yam….tiam sis Filis [nyob rau peb cov lus qhia no] qhia txog Tswv Yexus rau ib tug txiv neeg, nws hais li no hais tias, “tug cev Vajtswv lus hais txog Tswv Yexus,” tsis yog lwm tug neeg lawm, Teshaujlwm 8:34, 35 (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Hendrickson Publishers, 1996 reprint, volume 4, p. 235).

Cov neeg Ixayees txheej thaum ub hu ua Targum hais tias, qhov no hais txog tug Mexisyas, raws li cov neeg thaum tub hais los xws li Aben Ezras thiab Alshech (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, p. 309).

Zoo li cov ntseeg cov ntawv txhais Vajluskub kuj qhia tias tshooj Vajluskub no yeej hais txog Tswv Yexus, Spurgeon hais tias,

Yog vimlicas lawv thiaj hais ua lwm yam? Tug cev Vajtswv lus yeej tsis hais rau lwm tug li? Yog tug txiv neej nyob pem Naxales, uas yog Vajtswv tug tub, tsis yog tug nyob rau cov nqe lus no, cev cov lus no yeej yuav nyob tsau ntuj nti zoo li hmo ntuj ib tag hmo. Peb yeej tsis xav lwm yam li tias cov lus no yeej hais txog Tswv Yexus (C. H. Spurgeon, “The Sure Triumph of the Crucified One,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971 reprint, volume XXI, p. 241).

Raws li Matthew Henry, thiab Filis tug cev Vajtswv lus tau hais lo lawm raws li phau Vajluskub hais txog qhov Tswv Yexus yuav raug txomnyem.

“Tug nom ntawd hais rau Filis hais tias, thov koj qhia zaj no rau kuv saib, tug uas qhia Vajtswv lus hais li no yog hais licas? Filis txawm qhia Txoj Moo Zoo uas hais txog Yexus rau nws mloog” (Teshaujlwm 8:34-35.

Peb yeej ua tsis tau lwm tshaj qhov ua Tarmum cov neeg txheej thaum ub thiab Filis, thiab raws li cov ntseeg Vajtswv cov ntawv txhais Vajluskub txhua tiam tau qhia tseg. Txhua lo lus puas leej hais txog tug Mexiyas, uas yog Tswv Yexus.

I. Ib, Peb pom tias Tswv Yexus ua Vajtswv num.

Vajtswv Vajleejtxiv ua tug hais cov lus nyob rau nqe 13 no,

“Tus Tswv hias tias Kuv tus tubtxib yuav ua nws tes haujlwm kom tiav; nws yuav tau ntsejmuag thiab sawvdaws yuav txhawb nqa nws, yuav tsa nws ua tus loj tshaj plaws” (Yaxayas 52:13).

Vajtswv hais kom peb ntsia rau nws tug “qhev” Thaum Tswv Yexus los rau ntiajteb, Nws

“Tiamsis nws zoo siab tso ib puas tsav yam tseg, nws los yug ua neeg. Nws ua nws lub neej zoo li ib tug tubqhe, thiab nws txo hwjchim” (Filipis 2:7).

Nws yog Vajtswv tug qhev nyob rau ntiajteb, Tswv Yexus uas tes dej num los ntawm siv dag zog thiab siv tswvyim. Rau txhua yam num nws ua rau ntiateb, uas los ntawm lub tswvyim ua loj tshaj plaws. Zoo li thaum nws tseem yog tug menyuam tug nyob rau tom lub tuam tsev, cov povthawj yeej tsis paub teb nws kiag li. Tom qab ntawd los cov Falxais, thiab cov Xadukais los kuj teb tsis tau nws, Pislaj los kaw qhovncauj, nom tswv Loos los hais tsis tau dabtsi.

Peb phau Vajluskub qhia txog Vajtswv tug qhev,

“Yuav tsa nws ua tus loj tshaj plaws” (Yaxayas 52:13).

Lo lus no puas leej hais txog “tsa sawv” “tsa kom siab,” thiab “tsa nyob rau qhov siab.” Dr. Edward J. Young hais tias “Tsis muaj lwm txoj haukev yuav totaub Vajtswv Txojlus no lawm yog peb tsis nyeem los ntawm txhawb nqa Vajtswv raws li hauv Filipis 2:9-11 thiab Teshaujlwm 2:33” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 197, 2, volume 3, p. 336).

“Yog vim li no Vajtswv thiaj tsa nws, thiab muab lub npe nyob siab tshaj lwm lub npe” (Filipis 2:9).

“Tus Yuxus no yog tus uas Vajtswv peb ua tau timkhawv hais tias, nws twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm tiagVajtswv…raws li nej hnov thiab nej pom no” (Teshaujlwm 2:32-33).

“Tus Tswv hias tias Kuv tus tubtxib yuav ua nws tes haujlwm kom tiav; nws yuav tau ntsejmuag thiab sawvdaws yuav txhawb nqa nws, yuav tsa nws ua tus loj tshaj plaws” (Yaxayas 52:13).

Txhawb nqa – “sawv” Tsa sawv – “tsa nws” Siab tshaj – “siab tshajplaws.” Cov lus no hais txog qhov txhawb nqa tug Tswv Yexus. Nws raug tsa hauv qhov kev tuag! Nws raug coj mus nyob qhov siab yog qaum ntuj! Tamsim no nws nyob rau ntawm Vajtswv sav tes xis! Txhawb nqa – “tsa sawv”! Txhawb nqa – “txhawb nqa kom siab.” Siab tshaj – siab tshajplaws nyob rau ntawm Vajtswv sab tes xis rau saum qaum ntuj! Amees”!

Tsa Nws sawv hauv qhov kev tuag,
   “Tiav lawm,” nws quaj hais lintawd;
Tamsim no nws raug tsa nyob qhov siab;
   Haleluyas! Rau tug Cawmdim!
(“Hallelujah, What a Saviour!” by Philip P. Bliss, 1838-1876).

“Tus Tswv hias tias Kuv tus tubtxib yuav ua nws tes haujlwm kom tiav” (Yaxayas 52:13).

Tswv Yexus yog, txhua yam, yog Tug Vajtswv Vajleejtxiv tug qhev – Vajtswv Vajleejtub – raug tsa sawv hauv qhov tuag, nce rov mus qaum ntuj, zaum rau ntawm Vajtswv sab tes xis! Haleluyas! Rau peb tug Cawmseej!

II. Ob, Peb pom tias Yexus fij nws tug kheej vim yog peb txoj kev txhaum.

Thov nyeem rau nqe 14 nrov nrov

“Tshuav tsis ntev, kuv yuav tso cov neeg rawg txim dim los; lawv yuav tsis tuag thiab tsis tau mus rau hauv lub qhov ntxa, thiab lawv yuav tsis tu ncua zaub mov noj li lawm” (Yaxayas 52:14).

Dr. Young hais tias, tug uas pom “Nws lub ntsej muag raug ntau vem tag huv si yog tug qhev [uas yog] raug neeg ntau…thiab uas rau nws [zoo tsis thooj] qhov zoo yog nws tsis zoo li tib neeg…nws lub ntsej muag vem tag tsis zoo li tib neeg. Qhov no yog qhia tias nws txom nyeem npaum licas” (Tib phau daim 337-338).

Tswv Yexus rau ntau ua rau nws lub plhu puas tag thiab yog lub sijhawm nws raug kev txomnyem. Yog ib hmo ua ntej nws yuav raug ntsia saum ntoo khaub lig nws yog “tug raug txomnyem”

“Yexus nyuaj siabkawg nkaus, nws hajyam siv zog thov Vajtswv heev; nws tawm hws zoo li ntshav nrog rau hauv av” (Lukas 22:44).

Qhov no yog uantej lawv yuav ntev Nws. Nws nyob rau tom lub vaj Kexemanes, raug txiav txim vim koj tej kev txhaum tau poob rau nws. Thaum cov tug rog tuaj ntes nws, nws yeej tawm hws los ntshav lawm.

Lawv coj nws mus thiab ntau nws lub phlu. Yaxayas tseem hais nyob rau lwm qhov tias, tug qhev no yuav raug kev txom nyem.

“Kuv tig nraubqaum rau cov neeg uas nplawm kuv. Kuv tsis tau cheem cov neeg uas thuam kuv” (Yaxayas 50:6).

Lukas hais tias, “Lawv ntaus nws lub plhu” (Lukas 22:64). Malalaus hais tias, Pilaj “nplawm nws” (Malakaus 15:15). Yauhas hais tias,

“Tom qab ntawd Philaj txawm muab Yexus rau cov tubrog nplawm. Cov tubrog muab hmab pos ua kauj looj Yexus taubhua, thiab lawv muab ib lub tsho ntev tsamxem kho rau Yexus hnav. Lawv hais rau Yexus hais tias, Cov Yudais! tus vajntxwv, koj yuav nuaj sia nyob ntev Thiab lawv xuas tawg ncuav rau Yexus ntsejmuag” (Yauhas 19:1-3).

Lawv xuav ntsia hlu ntsia nws txhais tes thiab kotaw rau ntawm tug ntoo khaublig. Zoo Dr. Young hais tseg, “Nws lub ntsej muag puas tag cim tsis tau, nws tsis zoo li tib neeg lawm” (Ib phau daim 338).

“Thaum lawv pom dheev nws, muaj coob leej ntsshai thiab yoob tas; nws lub ntsejmuag thiab nws lub cev txawv, zoo tsis thooj li neeg lub” (Yaxayas 52:14).

Cov neeg tamsim kos duab tsis zoo npaum li Mel Gibson’s zaj yeejyajkiab uas yog “The Passion of the Christ,” lawv uas pom meej txog ntawm qhov nws rau ntau plhu, thiab rau nplawm, thiab raug ntsia.

The Scofield Study Bible hais nqe no li no “raws li los lu chivthawj yog txau ntsai kawg: ‘nws txaws tsis thooj li neeg, raws qhov ua peb pom Nws raws Nws yog neeg ntiajeb li tub’ – xws li tsis yog neeg – nws lub plhu raug ntau ntsuab tag raws li Mathais 26…”mloog zaj nkauj uas yog Joseph Hart uas tug sau (1712 -1768),

Vim cov xau pov nws cov nqai thiab ntuag
Ua rau ntshav ntws txhua qhov chaw los;
Lawv nplawm nws lub nraub qaum,
Qhov lawv nplawm ntawd yog dua nws lub siab.

Xuas ntsia hlau ntsia rau ntawm tug ntoo,
Qhia rau ntuj rau teb paub,
Nws qhov nqai tuag thiab ntshav ntws,
Tu siab kawg vim yog cov qhov nqai ntawd!
   (“His Passion” by Joseph Hart, 1712-1768;
       to the tune of “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

Yog vimlicas, Tug Tswv qhia kuv yog vim licas
Yog vim licas lawv thiaj yuav dab ualuaj?
Ua rau koj tig mus qhov twg tsis tau?
Nws ua taug yog – hlub peb kawg nkaus!
   (“Gethsemane, the Olive-Press!” by Joseph Hart, 1712-1768;
       to the tune of “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

Yog vim licas, Tug Tswv, qhia kuv tias yog vimlicas koj thiaj “yuav raug nplawm thiab [Koj] raug ntau plhua puas tag huv si?” Lo lus teb yog nyob rau ntawm nqe 12, uas yog tshooj 53, “Nws riv txhua tug lub txim” (Yaxayas 53:12). Qhov no yog qhia txog Tswv Yexus fij tug kheej – saum tug ntoo khaublig! Yog lintawd Tswv Yexus thiaj yog Vajtswv tug qhev. Yog lintawd, peb pom tias Tswv Yexus fij nws tugkheej yog theej koj tej kev txhaum.

III. Peb, Peb pom txog Tswv Yexus qhov kev Cawmdim.

Thov sawv ntsug nyeem Yaxayas 52:15 nrov nrov.

“Nimno nws yuav ua rau ntau haivneeg xav tsis thoob, thiab tej vajntxwv yau yoob tas hais tsis tau sib lo lus li. Tej uas lawv tsis tau paub thiab tsis tau pom dua, lawv yuav pom thiab totaub” (Yaxayas 52:15).

Nej zaum tau, Dr. Young hais tias, nqe lus no, qhia txog Tswv Yexus qhov kev fij thiab kev txom nyem raws li nyob rau ntawm nqe 14 uas yog tau txhais thiab coj los siv.

“Tug cev Vajtswv lus txhais tias yog vim licas [Yexus] yuav raug ntau plhu puas tag. Qhov ntawd vim yog…qhov raug ntau…nkag mus rau txhua haiv neeg.” [tug neeg] rau nplawm, yog tug qhev uas tej yam rau lwm tug, nws ua kom neeg dawb huv, Nws thiaj li yuav [tiv txomnyem] yog…qhov uas nws yuav ntxhuav neeg ntiateb tej kev txhaum. Nqe lus “Nws yuav tshajtawm” [cov lus] uas hais tawm zoo li..dej los sis cov ntshav uas yog kev ntxuav kom dawb huv…yog Tswv [Yexus] tes dej num nyob rau ntawm no, lub homphiaj ntawm tes dej num no yog coj kev dawb huv thiab ntxuav kev txhaum rau lwm tug…Nws zoo li cov povthawj uas tau phoo cov ntshav los ntxuav txhau tug neeg tej kev txhaum. Nws uas qhov no yog muab nws tug kheej fij, thiab tiv kev txomnyem rau…qhov kom neeg dawv hu thiab hloov dua tug cwjpwm tshiab (Tibphau daim 338-339).

Qhov yuav ua kom tias li Yaxayas hais, Tswv Yexus cov lus tau rhuav tshem neeg Yudas txoj kev ntseeg mus rau ib txoj kev ntseeg rau txhua haiv neeg, thaum Tswv Yexus tseem nce mus qaum ntuj tshiab tshiab, “ntau haiv neeg” tau mus tshaj tawm, thaib neeg thoob plaws ntiajteb tau raug ntxuav kom dawb huv los ntawm Tswv Yexus cov ntshav, coj kev cawmdim hauv Tswv Yexus los, qhov no raws li Dr. Young hais tseg tias, “kom neeg hloov neeg tug cwjpim” Tsis yog tias txhua tug Vajntxwv hauv ntiajteb yuav raug cawm, cov ntseeg tau mus tshajtawm rau txhua qhov chaw, lawv tau kaw lub lub qhov ncauj rau Tswv Yexus,” thiab rau cov ntseeg, tsis hais lus tawm tsam Nws. Txawm lub sijhawm nws tseem nyob los xij, Vajntxwv Elizabeth II, tsis hais ib lo lus “rau Nws” thiab tseem pehawm nws nyob rau lub tuam tsev uas cov ntseg tuaj pehawm Vajtswv. Tseem muaj lwm tug uas yog cov nom loj los kuv pehawm nws tsis hais cov nyob rau sab hnub poob los sis hnub tuaj, puas leej hwm Nws xws li Vajntxwv Victoria los tsis hais lus tawm tsam Yexus, thiab tseem hwm Nws, thiab Constantine rau lub sijhawm tshiab thaum Tswv Yexus tau nce mus qaum ntuj thiab lwm tug los hwm Nws.

“Tej uas lawv tsis tau paub thiab tsis tau pom dua, lawv yuav pom thiab totaub” (Yaxayas 52:15).

Raws li tau hais tseg, Tswv Yexus lub npe tau coj mus qhia thoob plaws rau txhua haiv neeg hauv qab ntuj.

“Nimno nws yuav ua rau ntau haivneeg” (Yaxayas 52:15).

Txawm thawj tug nom loj nyob tebchaw Amelikas los tseem yogi b tug ntseeg Vajtswv, thiab nyo nws lub taub hauv pehawm Vajtswv “[nws] tsis hais ib lo lus.”

Tiam sis qhov no kuv pom tau tias tsis yog ib qhov zoo nkauj nyob rau lub tebchaws Amelikas Yublaum, vim cov ntseeg nyob rau sab hnub poob tseem ntseeg Vajtswv tsis meej, vim yog lawv raug qhiaa thiab coj zoo ib tug txiv neej uas muaj lub npe Finley, nws qhia zoo hu hais tias “liberal” los sis coj thiab ntseeg ywj siab, thiab tseem coj tawm tsam Vajluskub thiab. Tub txiv neej no tseem qhia kom neeg yuav dim thiab tsis dim los nyob ntawm lawv qhov kev “txiav txim siab xwb” tsis yog Tswv Yexus ua rau nws. Tiamsis cov neeg uas nyob rau sab Axias, pawg ntseeg loj hlob thiab muaj kev txhawb siab, tiam sis cov nyob rau sab hnub poob pawg ntseeg tuag zuj zus. Peb zoo siab kawg thaum peb hnov txog muaj neeg los ntseeg Vajtswv nyob rau Suav teb, cov tebchaws nyob sab hnub tuaj, India thiab lawm lub tebchaws, muaj neeg coob thiab coob los ntseeg Vajtswv rau lub sijhawm no! lawv tseem raug tsim txom, tiam sis zoo li Tertullian tau hais tseg rau ntau pua xyoo tag los “cov neeg uas yeem tuag rau lawv txoj kev ntseeg cov ntseeg ua lub noob zaub rau cov cov ntseeg tam sim no.” Qhov no tau muaj tseeb rau cov tebchaws nyob rau phab Axias. Tiam sis Amelikas, thiab cov tebchaws nyob sab hnub poob txawm muab txoj kev ntseeg ib txwm coj los tso pov tseg, lawv tug ntsuj plig nyob rau qhov tsis puab tom ntej tom qab, zoo Spurgeon tau hais tseg cia,

Yexus yuav…raug qhia tawm tsis yog cov neeg Ixayees xwb, tiam sis lwm haiv neeg nyob rau txhua qhov….txhua lub tebchaws yuav hnov txog nws, thiab yuav los rau nws zoo li cov dej uas txaws mus ywg nyom, cov neeg uas nyob deb, cov uas kav lub tebchaws yuav los hnov txog cov lus qhia no thiab yuav haus cov dej…yuav tshajtawm mus rau txhua haiv neeg (tib phau daim 248).

Spurgeon cov lus “hais uantej no” tau puas xyoo dhau tau muaj tseeb rau tam sim no. Peb zoo siab rau qhov no! Amees!

Cov lus no tseem tsis tau tiav zoo. Tiam sis yuav tiav ib hnub – Thaum Vajtswv lub qhov ncauj tau hais – raws Yaxayas hais,

“Txhua haivneeg yuav los rau hauv koj txojkev kaj” (Yaxayas 60:3).

“Lawv yuav nqa lwm haivneeg tej nyiaj los rau koj, tej nyiaj thiab txhua yam yuav hla huavtxwv los cuag koj” (Yaxayas 60:5).

“Kuv hiavneeg yuav los deb deb los, lawv yuav los sab quamteb, sab hnubpoob thiab los hauv lub nroog Axavas uas nyob sab qabteb los” (Yaxayas 49:12).

Hudson Taylor, yog ib tug uas mus ua Vajtswv haujlwm nyob rau Suav teb, hais tias “Sinim” yog tebchaws Suav, zoo li phau Vajluskub The Scofield Study Bible, tau hais nyob rau Yaxayas 49:12. Yog lintawd peb yuav tsum pom zoo nrog rau Taylor thiab phau Vajluskub Scofield tau hais tseg, vim twb pom tshwm sim nyob rau tebchaws Suav uantej peb lub qhov muab yuav pom? Qhov no yeej muaj tseb, thiab zoo ib yam uas yog lawm uas yuav coj los siv! Neeg saum txhiab tug neeg los lees yuav Vajtswv nyob rau Suav teb tam sim no, thiab cov nyob deb los kuj txav los, thiab peb zoo siab rau qhov no! James Hudson Taylor,

Tiam sis tebchaws Amelikas tseem muaj cov poj niam ua tua menyuam hauv plab, menyuam saum txhiab tug tsis muaj kev vam, thiab pawg ntseeg los kuj yuav raug kaw mus, tiam sis cov ntseeg uas nyob rau dej los sim lwm tebchaws loj hlob zuj zu tuaj! Vajtswv foom koobhmoov rau lawv kom coob tuaj! Vajtswv foom koobhmoov kom lawv paub Yexus, thiab txaus siab tim kev txomnyem vim ris Tswv Yexus lub npe, thaum kawg lawv yuav kovyeej yogh nub Tswv Yexus rov los zaum ob!

Tiam sis yav hlis no kuv xav nus koj, “Koj puas paub Tswv Yexus? Koj puas tau ntsia Nws los ntawm txoj kev ntseeg tug uas raug txom nyem tshaj txhua tug neeg, vim yog los theej neeg txoj kev txhaum – yog lawm vim yog rau koj! Nws tau phoo nws cov ntshav los ntxua koj tej kev txhaum, thiab sau koj npe rau phau ntaw saum ntuj ceebtsheej? Koj puas tau raug ntxuav los ntawm Vajtswv tug menyuam yaj cov Ntshav, koj lub txim puas tau ploj mus? Thiab yog tseem tsis tau, koj puas kam ‘kaw koj lub qhov ncauj’ rau nws lub xub ntiag, thiab txog caug pe Yexus, thiab lees yuav Nws los ua koj tug Cawmseej? Thiab koj puas kam ua tamsim no?”

Sawv ntsug thiab hu zaj nkauj xya nyob rau nej phau ntawv

Tug Cawmseej koj los ris neeg ntiajteb txoj kev txhaum;
   Los ntawm raug foom, thiab los ua zoo li tug neeg txhaum,
Kom tug neeg txhaum dim.

Thaum nyob ze rau txoj kev tuag nws kuj tau quaj, Nws thov Vajtswv rau koj’
   Hlub koj thiab puag koj, kuv qhov kev txhaum ploj lawm.
Yog thaum nws rau ntsia saum ntoo Khaublig.

Kev hlub zoo tshaj! Kev hlub zoo tshaj qhov neeg yuav hais tau;
   Kev hlub yog qhov tseemceeb nyob rau zaj nkauj hu tag ib txhi.
Mus tag ib txhi.
   (“Love in Agony” by William Williams, 1759;
       To the tune of “Majestic Sweetness Sits Enthroned”).

Yog koj npaj txhij cia siab rau Yexus, thov sawv mus lawm tom qab hauv chav tsev no, thiab Dr. Cagan yuav coj nej mus rau qhov tsis muaj neeg muab lub qhia ntxiv thiab thov Vajtswv pab, Mus tam sim no thaum txivntxawm Griffth tseem hu nkauj. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv pab rau cov txaiv yuav Yexus no, Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajtswv Txojlus yog Mr. Abel Prudhomme: Mathais 27:26-36.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Love in Agony” (by William Williams, 1759;
sung to the tune of “Majestic Sweetness Sits Enthroned”).


TXHEEJ TXHEEM

KEV TXOMNYEM THIAB KEV KOVYEEJ NTAWM
VAJTSWV TUG QHEV

(QHIA ZAUM 1 NYOB HAUV YAXAYAS)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“TusTswv hais tias,Kuv tus tubtxib yuav ua nws tes haujlwm kom tiav, nws yuav tau ntsejmuag thiab sawvdaws yuav txhawb nqa nws, yuav tsa nws ua tus loj tshaj plaws. Thaum lawv pom dheev nws, muaj coob leej ntshai thiab yoob tas; nws lub ntsejmuag thiab nws lub cev txawv, zoo tsis thooj li neeg lub. Nimno nws yuuav ua rau ntau haivneeg xav tsis thoob, thiab tej vajntxwv yuav yoob tas hais tsis tau sib lo lus li. Tej uas lawv tsis tau paub thiab tsis tau pom dua, lawv yuav pom thiab totaub” (Yaxayas 52:13-15).

(Teshaujlwm 8:34-35)

I.   Ib, Peb pom tias Tswv Yexus ua Vajtswv num., Yaxayas 52:13;
Filipis 2:7; Filispis 2:9; Teshaujlwm 2:32-33.

II.  Ob, Peb pom tias Yexus fij nws tug kheej vim yog peb txoj kev
txhaum, Yaxayas 52:14; Lukas 22:44; Yaxayas 50:6;
Lukas 22:64; Malakaus 15:15; Yauhas 19:1-3; 53:12.

III. Peb, Peb pom txog Tswv Yexus qhov kev Cawmdim,
Yaxayas 52:15; 60:3, 5; 49:12.