Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
HAUV YEXUS XWB!

IN CHRIST ALONE!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nrog Los Angeles Vajtswv hnub yav tsaus ntuj Plaub lig 22, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 22, 2018

“Los maj, peb cia li rov mus cuag Yawmsaub, rau qhov nws muab peb dua pes rhe lawm, tiamsis nws yuav kho peb. Nws nplawm lawm, tiamsis nws yuav qhwv peb tej qhov txhab. Tshuav ob hnub nws yuav ua rau peb rov muaj zog, hnub uas peb nws yuav muab peb tsa sawv, kom peb thiaj tau nyob ntawm nws xubntiag.” (Hauxiyas 6:1, 2).


Ntsiab lus cov Vajluskub saum no yeej meej meej, nov yog zaum kawg uas Vajtswv hu cov neeg Ixayees, tom qab uas lawv yuav rau poob mus ua cev qhev rau neeg A-xislias thiab neeg Npanpiloos, tom qab ua lawv raug nplawm thiab raug ntaus, lawv yuav hais tias “Los peb yuav tsum tig rov mus cuag Vajtswv”

Yog, tau tiav raws li cov lus ua cov cev Vajtswv lus tau hais tseg, lawv thiaj li raug coj mus rau pem Npanpiloos, cov lus uas hais txog lub neej yav tom ntej, tias Vajtswv yuav tig los cawm lawv, “Nws yuav tsa peb sawv thiab cov peb los nyob rau ntawm nws xub ntiag” Yav tom ntej Vajtswv cog lus tias yuav coj Nws cov neeg rov los rau lawv lub tebchaws, Vajtswv yuav ua kom tiav raws li cov cev Vajluskub tau hais tseg, yog li tebchaws Ixaayees thiaj raug tsim tsa ua tebchaws nyob rau xyoo 1948, tom qab ntawd cov neeg Ixayees thiaj li tig rov mus rau lawv lub tebchaws uas Vajtswv cog lust seg rau lawv, lawv yuav los nyob rau Vajtswv lub xub ntiag, “thiab haiv neeg Ixayees yuav raug cawm kom dim” (Loos 11:26), nov yog cov lus txhais nqe Vajluskub no.

Tiam sis tseem tshuav ntxiv, ib txhia hais tias “Tsuas yog muaj ib lub ntsiab lus xwb, tiam sis muaj ntau txoj haukev coj muss iv” nov yog ob yam rau kev coj mus siv.

I. Ib, nqe no yog siv rau cov Ntseeg.

Vajluskub nqe no yog siv rau cov ntseeg, tsawg tug ntseeg raws Yexus qab los ntawm tsis ntshai teebmeem, ua lub neej ruaj khov rau txoj kev ntseeg, tiam sis foom coob kev ntseeg tsuag zuj zus, Vajtswv tso teebmeem los rau peb, Vajtswv cia kom koj muaj kev nyuaj siab, txawm yog koj tuaj rau pawg ntseeg hmo no, yog vim licas Vajtswv thiaj li tso tej no los rau peb, vim yog Vajtswv muaj tej yam tshiab rau koj ua, tej zaum Vajtswv cia koj mus pab kuv tsim tsa pawg ntseeg tshiab rau xyoo tom ntej no. los sis teb zaum Vajtswv muaj qhov haujlwm tshiab hauv pawg ntseeg no rau koj, ua neeg peb yeej tsis tshua nyiam hloov, Vajtswv thiaj li yuav tsum nplawm peb, li no peb thiaj li yeem mus ua lwm yam raws li Vajtswv hu, Vajtswv yuav muaj peb tug mlom dua pov tseg kom peb thiaj li mus tau rau Nws lub tebchaws. Dr. Tozer hais tias, “Yeej muaj tseeb hais tias ua ntej Vajtswv yuav foom koob hmoov rau ib tug twg Vajtswv yuav tsum cob qhia tug neeg ntawd kom loj hlob txaus” yog koj hloov dua siab tshiab, Vajtswv yeej tsis rhuav tshem koj kiag li, tiam sis nws yuav cob qhia koj, tej zaum yuav siv koj rau rooj txhawb siab!

“Tom qab ob hnub nws yuav ua rau peb rov muaj zog, hnub uas peb nws yuav muab peb tsa sawv, kom peb thiaj tau nyob ntawm nws xubntiag.”

Kuv ntseeg tias tsim tsa pawg ntseeg yuav pab rau kom neej ua tau tug ntseeg uas ruaj khov rau ntawm Vajtswv, lub sijhawm thaum tug menyuam twg tiav hluas lawv yeej mob tes mob taw, raws li tau hais tias “loj hlob mob” tsis txhob ceeb, tom qab ntawd ob hnub nws yuav kho nej dua tshiab thiab ua kom nej muaj kev ntseeg loj hlob thiab tau txoj sia! Thaum twg kuj xij uas peb rau nplawm, nws yeej nplawm peb los ntawm kev hlub zoo li nws tug menyuam! John Newton sau zaj nkauj “Koj txoj Kev hlub” nws sau nws zaj lus sib dho.

Kuv thov Vajtswv los pab kom kuv loj hlob
Hauv kev ntseeg, kev hlub thiab kev vam
Nov yog txoj kev cawmdim uas kuv paub
Tshawb nrhiav Vajtswv lub hwjchim.

Nws yog tug qhia kom kuv paub thov
Kuv cia siab rau nws, nws tej kuv tej lus thov
Nws yog nws txoj haukev
Nws cawm kuv dim hauv kev txom nyem.

Nov yog lub sijhawm uas tseem ceeb
Nws tau tej kuv tej lus thov
Vim nws txoj kev hlub thiab hwjchim
Muab kuv tej kev txhaum pov tseg.

Nws tau muab txhua yam kev txhaum
Uas nyob hauv kuv lub siab tshem pov tseg
Thiab rhuav tshem tub tuag teb
Tawm hauv kuv lub siab mus.

Vajtswv yuav hais rau kuv tias,

Txhua yam uas nyob hau kuv lub siab
Tsis hais kev khavtheeb, kev nruj kev tsiv
Ua rhuav tshem kev kaj siab hauv ntiajteb
Los nrhiav kev kab siab rau ntawm kuv.
   (“I Asked the Lord that I Might Grow,” John Newton, 1725-1807).

II. Ob, Vajluskub nqe no siv rau txhua ua tseem tsis tau hloov dua siab tshiab.

Kuv lub homphiaj nyob rau zaj lus qhuab qhia rau yav lig ntawm no yog nyob rau nqe ob ntawm no, thiab xav qhia rau koj tias yog koj tseem tsis tau hloov dua siab tshiab! Vajtswv tseem hais rau koj tias,

“Los maj, peb cia li rov mus cuag Yawmsaub, rau qhov nws muab peb dua pes rhe lawm, tiamsis nws yuav kho peb. Nws nplawm lawm, tiamsis nws yuav qhwv peb tej qhov txhab. Tshuav ob hnub nws yuav ua rau peb rov muaj zog, hnub uas peb nws yuav muab peb tsa sawv, kom peb thiaj tau nyob ntawm nws xubntiag.” (Hauxiyas 6:1, 2).

Kev hloov dua siab tshiab yeej mob heev, mob vim yog koj tsis kam hloov dua siab tshiab, koj yuav hais tias koj xav hloov heev – tiam sis tsis tseeb, koj yuav xav hais tias koj xav hloov heev – tiam sis tsis muaj tseeb kiag li! Vajluskub hais tias, “tsis muaj lej twg tshawb nrhiav Vajtswv kiag li” (Loos 3:11), yog vim licas ib txhia peb nrhiav Vajtswv? Lus teb nyob rau Yauhas 16:8, uas yog qhia rau peb tias Vajntsujplig “yuav qhia kom peb paub txog kev txhaum” “Qhia tseeb” los ntawm lus Kilis yog “elengkho” – “kev qhia” “qhia paub txog kev txhaum” “kev qhuab qhia” “kev qhia paub txog kev txhaum

Tsis muaj leej twg nyiam kom lwm tug qhia tias nws yog neeg txhaum, tiam sis kev qhuab qhia Vajluskub yuav tsum tau qhia, qhov uas koj tseem tsis tau hloov dua siab tshiab vim yog kom tsis paub tias yog neeg txhaum, yog li no koj thiaj yuav tsum tau thov Vajtswv, thiab thov Vajntsujplig los pab, tug neeg txhaum yuav tsum raug qhia thiab yuav tsum raug qhia kom paub tias kev txhaum zoo li cas tiag tiag nyob hauv koj lub neej uas yog tawm tsam Vajtswv tug muaj hwjchim, koj yuav los sawv rau ntawm Vajtswv licas nyob rau hnub txiav txim zaum, koj yuav los mloog cov lus qhuab qhia thiab mus koom nrog koj cov phoojywg uas nyob rau sab saud? Koj ho nyeem Vajluskub tsis txhob mus uasi? Koj yuav tsum ntshai Vajtswv, uas yog tug Vajtswv tseeb!!! Yog koj tsis hloov dua siab tshiab tub tuag teb tos koj, koj yuav tsis lees yuav cov lus qhuab qhia! Yog zoo li no koj tsis muaj kev zoo siab kiag li!

Mus mloog John Cagan, “Ua ntej kuv yuav los hloov dua siab tshiab kuv yuav luag tuag, kuv pw tsis tsaug zog, kuv tsis muaj kev kaj siab… kuv nyob txom nyem heev, kuv tsis paub uacas…kuv tseem tsis xav tau Yexus. kuv pheej ‘ua kom kuv tau txais kev cawmdim, kuv ‘siv zog’ cia siab rau Yexus tiam sis ua tsis tau, kuv ua tsis tau hloov dua siab siab, ua rau kuv tsis muaj kev vam kiag li.

Nws tau muab txhua yam kev txhaum
Uas nyob hauv kuv lub siab tshem pov tseg
Thiab rhuav tshem tub tuag teb
Tawm hauv kuv lub siab mus.

Kuv pom tias kuv tej kev txhaum ua rau kuv poob tug tuag teb, zoo li kuv twb yuav tuag mus…thaum kawg kuv yuav tsum tso tej no pov tseg!”

Qhov no tshwm sim rau John licas? Tsis yog los ntawm pau bhais lus! Au, Vajtswv! Cov lus rau koj! Tsis yog los ntawm “qhov paub txog” Au, tsis yog rau Vajtswv! Tej ntawd pab tsis tau koj!

Vajtswv ‘nplawm kuv, nws tau dua kuv” Nws rau ua rau John lub siab tawg! Nws tau nplawm John!

Kuv hloov dua siab tshiab mob heev! Koj yuav tsum nrog Vajtswv tawm tsam! Koj yuav tsum nrog tug Vajtswv muaj hwjchim sib tawm tsam! Tsis muaj hnub koj yuav yeej Nws, koj hais tsis tau! Tsis qhov koj yuav kawm tau koj tug kheej!!!

Kuv thov Vajtswv los pab kom kuv loj hlob
Hauv kev ntseeg, kev hlub thiab kev vam
Nov yog txoj kev cawmdim uas kuv paub
Tshawb nrhiav Vajtswv lub hwjchim

“Cia li pe hawm nws ntshai tsam nws chim ces nej puam tsuaj rau hauv nej txojkev, rau qhov nws txojkev npau taws tshwm plaws sai kawg. Txhua tus uas los cawm siav rau hauv nws yuav tau nyob kaj siab lug” (Phau Nkauj 2:12).

Sim mloog Emi Zabalaga, "Kuv twb dhau los ua rau kuv tus kheej txhawj txog kuv qhov kev txhaum ... Kuv tsis tuaj yeem piav qhia txog qhov nws nyiam qhov pom kev dub thiab muaj lub plawv zoo ntawm koj lub siab. Kuv tau qias thiab txaj muag ntawm qhov kuv paub Vajtswv pom. Kuv yog ib tug neeg tsis muaj tswvyim nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm txhua tus uas pom Vajtswv. Txhua yam kuv tau ua nyob rau hauv pawg ntseeg yog qhov pib ntawm kev ua qia dub. Ua rau kuv zoo li kuv yog neeg mob ruas ntawm cov ntseeg huv. Tiam sis kuv tseem tsis cia siab rau Yexus. Tswv Yexus yog ib lo lus ... ib tug neeg uas nyob deb li deb ... Kuv tab tom nrhiav kev zoo siab ... qee yam ntawm kev ua pov thawj rau kuv tau txais kev cawmdim ... Dr. Hymers tau cem cov neeg ploj mus ua si nrog Vajtswv Muaj Hwj Chim Loj. Kuv zaum hauv kuv lub rooj, tuav nrog kev ntshai. Kuv paub hais tias yog kuv. Dr. Hymers tau hais los ntawm nqe lus no,

“Los maj, peb cia li rov mus cuag Yawmsaub, rau qhov nws muab peb dua pes rhe lawm, tiamsis nws yuav kho peb…yuav ua rau peb rov muaj zog, hnub uas peb nws yuav muab peb tsa sawv, kom peb thiaj tau nyob ntawm nws xubntiag.” (Hauxiyas 6:1, 2).

Emi hais tias, "Kuv qhov kev txhaum tau nthuav tawm zoo li lub nkoj uas tsis muaj qhov kawg. Kuv tsis tuaj yeem nqa ntxiv lawm. Kuv yuav tsum muaj Yexus! Kuv yuav tsum muaj nws cov ntshav! "

Vajtswv ‘nplawm kuv, nws tau dua kuv” Nws rau ua rau Emi lub siab tawg! Nws tau nplawm Emi!

Kev hloov dua siab tshiab yog mob siab! Koj tabtom ntaus nrog Vajtswv Muaj hwjchim! Koj tsis tuaj yeem nplawm koj txoj kev tawm ntawm nws! Koj tsis tuaj yeem tham koj txoj kev tawm ntawm nws! Koj yuav tsis luag koj txoj kev tawm ntawm nws!!!

Tsis yog koj mob ntawm nws tag nrho? Puas yog koj ntshai? Puas yog koj mob mob mus rau koj lub caj dab nrog kev cai dab qhuas? Au Vajtswv, cawm lawv dim ntawm nplaim taws!

“Cia li pe hawm nws ntshai tsam nws chim ces nej puam tsuaj rau hauv nej txojkev, rau qhov nws txojkev npau taws tshwm plaws sai kawg. Txhua tus uas los cawm siav rau hauv nws yuav tau nyob kaj siab lug” (Phau Nkauj 2:12).

Koj puas tau raug tus Tswv los? Koj puas tau raug mob ntawm nws txhais tes? Koj puas tau xav tias koj qhov kev tu siab thiab qhov mob yog ib qho uas Vajtswv tsis hlub koj? Koj puas tau muaj mob uas koj tuaj yeem tsis qhia leej twg txog? Koj puas tau xav hais tias ib leeg thiab Vajtswv tso nws tus kheej tseg rau Tswv Yexus hauv lub vaj Kebxemanes? Koj puas tau hais rau koj tus kheej - "Vim li cas Vajtswv tau tso kuv tseg?" Ntxwg Nyoog ntxhi, "Vim li cas ho mus? Tsis muaj leej twg xav txog koj. Tsis muaj leej twg hlub koj. "Kuv thov koj," Tsis txhob mloog Ntxwg Nyoog! "

Kuv yog tus neeg zoo los mloog. Kuv tau raug tsim txom los ntawm qhov kev tsim txom no tsawg kawg yog rau lub sij hawm hauv kuv lub neej. Ua ntej kuv hloov dua siab tshiab, thiab tsib zaug ntxiv.

“Los maj, peb cia li rov mus cuag Yawmsaub, rau qhov nws muab peb dua pes rhe lawm, tiamsis nws yuav kho peb. Nws nplawm lawm, tiamsis nws yuav qhwv peb tej qhov txhab. Tshuav ob hnub nws yuav ua rau peb rov muaj zog, hnub uas peb nws yuav muab peb tsa sawv, kom peb thiaj tau nyob ntawm nws xubntiag.” (Hauxiyas 6:1, 2).

Txhua lub sijhawm uas kuv ntsib tej teebmeem no, npaj kuv lub neej ua Vajtswv num, tiam sis thaum kuv ntsib teebmeem kuv tsis paub tias yuav dhau ntawm kuv mus tau licas, Yexus hais rau kuv tias,

Kuv thov Vajtswv los pab kom kuv loj hlob
Hauv kev ntseeg, kev hlub thiab kev vam
Nov yog txoj kev cawmdim uas kuv paub
Tshawb nrhiav Vajtswv lub hwjchim.

Thawj zaug yog thaum kuv hloov dua siab tshiab. Lub sijhawm tsis ntev los no yog thaum kuv raug mob cancer. Lawv hais tias, "Koj muaj cancer." Lawv tua kuv tag nrho cov tshuaj. Kuv zoo li Mauxes nyob ib leeg hauv tebchaws moj sab qhua. Kuv tsoo mus rau hauv kua muag dua, nyob rau nruab nrab ntawm qhov tsaus ntuj! Kuv xav tias kuv twb tiav lawm. Kuv tau raug rhuav lawm. Kuv paub koj xav li cas. Txhua zaus kuv tau dhau los ntawm qhov tsaus ntuj nti ntawm sab ntsuj plig, Vajtswv tau npaj kuv rau ib yam tshiab. Lub sijhawm no nws yog los npaj kuv los pib lub koom txoos tshiab.

Nyob zoo cov phooj ywg, Vajtswv tsis tau tso koj tseg. Yog, Nws tau dua koj - tab sis nws yuav kho koj! Yog, Nws tau ua rau koj mob - tab sis nws yuav khi koj! Nws tau muab koj tua pov tseg thiab ua kom koj ploj mus - kom koj paub tias Tswv Yexus xwb yuav pab tau koj! Yuav kom koj paub tias kev kaj siab nyob hauv Tswv Yexus xwb! Yuav kom koj paub tias qhov kev zoo siab no nyob hauv Tswv Yexus xwb! Yuav kom koj paub tias Nws tuag theej koj tej kev txhaum! Yuav kom koj paub tias Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los muab koj lub neej yav dhau los!

Yexus xwb yog kuv lub chaw vam, nws yog lub teeb, kuv lub zog, kuv zaj nkauj
   Yog tug ncej txheem, yog ib puas tsav yam rau kuv.
Nws txoj kev hlub, kev thajyeeb, nyob nrog kuv txhua lub sijhawm
   Yog tug txhawb kuv lub zog – kuv sawv rau ntawm Yexus txoj kev hlub.

Hauv Tswv Yexus xwb yog Vajtswv Leejtub yug los rau ntiajteb!
   Nov yog qhov koob hmoov uas Vajtswv los cawm peb txhua tug
Thaum Yexus tuag theej peb Vajtswv zam pe blub txim
   Nws ris txhua tug lub txim – Nov yog qhov Yexus tuag.

Nws yog kev qhov chaw tiag taw, yog lub teeb tsom kuv pom kev
   Nws tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los ib zaug ntxiv!
Nws yog kuv qhov chaw kov yeej, nws tau rhuav tshem kuv txhaum;
   Kuv yog nws menyuam – yuav los ntawm Yexus cov Ntshav.
(“In Christ Alone,” Keith Getty/Stuart Townend, 2001).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith
“In Christ Alone” (Keith Getty/Stuart Townend, 2001).


TXHEEJ TXHEEM

HAUV YEXUS XWB

IN CHRIST ALONE!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Los maj, peb cia li rov mus cuag Yawmsaub, rau qhov nws muab peb dua pes rhe lawm, tiamsis nws yuav kho peb. Nws nplawm lawm, tiamsis nws yuav qhwv peb tej qhov txhab. Tshuav ob hnub nws yuav ua rau peb rov muaj zog, hnub uas peb nws yuav muab peb tsa sawv, kom peb thiaj tau nyob ntawm nws xubntiag.” (Hauxiyas 6:1, 2).

(Loos 11:26)

I.   Ib, Vajluskub nqe no siv rau cov ntsheeg.

II.  Ob, Vajluskub nqe no siv rau cov tsis tau hloov dua siab tshiab,
Loos 3:11; Yauhas 16:8; Loos 2:12.