Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YAM TSEEB UAS QHIA TXOG KEV CAWDIM

AN INFALLIBLE PROOF OF SALVATION

Tug qhia, Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv (Baptist) nyob rau lub nroog Los Angeles.
Vajtswv hnub yav tsau ntuj uas yog Hhub tim 22, lub xya hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, July 22, 2012

“Peb paub tau hais tias peb twb dim txoj kev tuag lawm, vim yog peb muaj lub siab hlub peb tej kwvtij. Tus uas tsis muaj lub siab hlub lwm tug, tug ntawd zoo ib yam li tug neeg ua tuag lawm” (1 Yauhas 3:14).


Txhua zaug kuv los npaj Vajluskub, thawj yam nyob rau kuv cov lus qhuabqhia nyob rau qhov yog, yam ob kuv yuav tsum nrhiav nkauj kom phim kuv cov lus qhuabqhia los rau peb tug tub hunkauj uas yog Givfij tau hu uantej yuav mloog Vajtswv txoj lus. Nyob rau kuv cov lus qhuabqhia hmo no kuv tau yuam kom nws los hu zaj nkauj “Kev hlub khi tau lub siab uake” qhov tseeb tiag kuv xav tau lwm zaj nkauj tiamsis nrhiav tsis tau kiag li. Cov nkauj qhuas Vajtswv rau niajhnub nimno muaj ntau heev kawg nkaus li, tiamsis kuv nrhiav tsis tau cov uas hais txog kom peb cov ntseeg ib leeg yuav tsum hlub ib leeg! Qhov kev tshawb nrhiav nkauj zaum no kuj ua rau kuv tusiab kawg nkaus li. Kuv xav hais tias, “Yog vim licas cov nkauj qhia txog kev sib hlub thiab kev sibkoomtes ntawm cov ntseeg rau lub sijhawm niajhnub nimno yuav tsawg kawg nkaus li?” Thaum kuv xav ntxog qhov ntawd, zoo li Vajtswv tug Ntsujplig tau los hais rau kuv lub siab txog ntawm Tswv Yexus cov lus,

“Thaum tej kev phem huam loj heev, sawvdaws yuav tsis txawj sib hlub lawm” (Mathais 24:12).

Tswv Yexus muab cov lus no los qhia txog “tiam ua ntiajteb yuav kawg” (Mathais 24:3). Tamsis no peb nyob rau lub neej yav tag los puas yog? Los yog peb nyob rau tiam uas lub ntiajteb twb yuav kawg, uantej kev txiav txim rau zaum kawg? Cov xwm txheej no zoo li qhia hais tias peb nyob rau tiam yuav kawg – uas Vajtswv qhov kev chim rau txoj kev phem uas muaj nyob rau tamsim no. Tswv Yexus cov thwjtim tau nug hais tias “Yam twg qhia rau peb paub hais tias, twb txog lub sijhawm uas koj yuav los thiab lub ntiajteb yuav kawg?” (Mathais 24:3). Cov xwm txheej uas Tswv Yexus muab qhia rau lawv ntawd yog teb cov lus no,

“Thaum tej kev phem huam loj heev, sawvdaws yuav tsis txawj sib hlub lawm” (Mathais 24:12).

Kom peb txhob totaub yuamkev lo lus “hlub” uas muaj nyob rau Mathais 24:12 thiab lo lus “hlub” uas muaj nyob rau cov lus qhuabqhia no, yog los tib qhov los ntawm lo luv Kivliv (Greek) “akapes.” George Ricker Berry tau hais li no tias lo lus no siv qhia txog “yam kev hlub no tibneeg yeej paub tau” (Greek-English New Testament Lexicon).

Dr. Timautes Lis, uas yog kuv ib tug xibhwb yav tag los, nws yog tug kws uas paub siv cov lus uas muaj nyob rau Vajluskub, nws yog ib tus xibhwb qhia nyob rau tsev kawm Vajluskub, tamsim no tau mus ua ib tug thawjcoj saib xyuas lub tsev kawm Vajluskub nyob rau tebchaws Taijvam. Kev siv lo lus akapes raws li Dr. Lis tau hais tseg yog “Ib leeg yuav tsum hlub ib leeg thiab ntseeg hauv Tswv Yexus, ob yam no tseemceeb sib-npaug-zog. Qhov tseemceeb heev tshajplaws yog kev ntseeg hauv Vajtswv los yuav tsum tau muaj, qhov ib leeg yuavtsum tau hlub ib leeg los yuav tsum tau ua…thov kom cov ntseeg tamsim no yuav tsum muab qhov no los xav ua ob peb npaug” (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, 1992, pp. 28, 29).

Qhov uas Dr. Lis tau hais los no yeej muaj tseeb lintawd tiag! Txoj kev ntseeg uas cawm tau kom dim los rau hauv Tswv Yexus, thiab txoj kev hlub uas muaj muab rau lwm tug ntawd yog yam uas tseemceeb sib-npaug-zog, vim nws yog qhov uas muaj nyob uake rau Vajtswv txojlus.

“Peb paub tau hais tias peb twb dim txoj kev tuag lawm, vim yog peb muaj lub siab hlub peb tej kwvtij. Tus uas tsis muaj lub siab hlub lwm tug, tus ntawd zoo ib yam li tug neeg ua tuag lawm” (1 Yauhas 3:14).

Muaj ob lub ntsiab lus tseemceeb nyob rau cov lus qhuab qhia no. Kev dim txoj kev tuag los tau txojsia vim yog qhov kev hlub uas yog hlub kwjtij, thiab tug neeg uas tsis paub hlub nws tej kwjtij yog cov tseem nyob rau txoj kev tuag. Tom qab ntawd kuv yuav ntxiv nqe peb uas yog hais txog yam uas yuav tsum tshwmsim rau koj kom tau txojsia. Thov peb ua tib zoo saib cov ntsiablus no.

I. Thawj qeb, Qhov twg tsis yog qhov qhia tau hais tias muaj txojsia nyob.

Kev mus pehawm Vajtswv tsis yog qhov qhia tau hais tias koj tau txojsia. Muaj txog li txhiab txhiab tug neeg uas niaj hnub mus pehawm Vajtswv rau hnub zwjhnub (vavtib) uas yog cov tseem tsis tau muaj txoj sia. Kev dim hauv txoj kev tuag los muaj txoj sia yog hais txog phaum neeg tshiab lossis cov neeg uas tau yug dua tshiab. Dr. Gill yeej hais yog lawm hais tias kev sawv hauv txoj kev tuag rov los muaj txojsia yog hais txog kev yug dua tshiab, “yog qhov uas ua kom tug neeg txhaum tuag rau txoj kev txhaum, thiaj yuav sawv tau [los txais] txoj kev hlub, thiab tau txoj sia uas tau muab rau lawv… los ntawm ib tug neeg mus rau lwm tug, tsis yog qhov lawv yuav ua tau los ntawm lawv tug kheej, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav rov tsa tau nws tug kheej sawv hauv txoj kev tuag… tsuas yog Vajtswv thiaj yog tug ua rau peb. Vajtswv-Vajleejtxiv yog tug coj peb tawm hauv txoj kev tsaus ntuj, thiab txoj kev tuag, coj mus nyob rau lub tebchaws uas yog Nws tug tub lub, lub nroog no tsuas muaj kev kaj thiab muaj txojsia nyob…uas yog tawm ntawm txoj kev tuag thiab txoj kev txhaum, los txais yuav txoj sia nyob lawm; tseem muaj lwm yam uas ua kom paub txog qhov nov xws li, vim yog qhov peb hlub peb cov kwvtij: Qhov no tsis yog lub hauvpaus ua rau kom peb sawv hauv qhov tuag rov los muaj txojsia, tiamsis zoo yam lub txiv ua peb pom thiab siv ua pov thawj qhia txog…Qhov no los kuj yuav paub tau los ntawm lwm tug uas yog cov ntseeg tau yug dua tshiab qhia pub rov rau koj. Qhov uas yuav hlub tau cov ntseeg kom zoo li yog Tswv Yexus haiv neeg, tsuas yog tug neeg uas tau yug dua tshiab xwb thiaj yuav hlub tau lintawd…peb hlub tug neeg ntawd zoo li yog Vajtswv tug menyuam…tsis muaj leejtwg yuav hlub tau, tsua yog tug uas tau txais Vajtswv qhov kev hlub [ua yog yug dua tshiab]” (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume III, p. 640; note on I John 3:14).

Kuv thov hais dua ib zaug ntxiv, kev koom ua tswvcuab rau pawg ntseeg thiab kev mus pehawm Vajtswv tsis yog qhov qhia tau hais tias tau txojsia thiab tau yug dua tshiab lawm. Vim qhov totaub yuavmkev zoo li no rau yav tag los thiaj ua rau txhiab txhiab tug ntseeg ntau sib ntxub, thiab sib ntau sib tua nyob rau hauv lawv. Coob leej ntau tug ntawm cov neeg no tseem ntxub lawv tug xibhwb thiab. Lub hauvpaus ntawm tej kev phem zoo li no yog tsis tau yug dua tshiab!

“Peb paub tau hais tias peb twb dim txoj kev tuag lawm, vim yog peb muaj lub siab hlub peb tej kwvtij. Tus uas tsis muaj lub siab hlub lwm tug, tus ntawd zoo ib yam li tus neeg ua tuag lawm” (1Yauhas 3:14).

Qhov tseeb tiag, ntawm cov tswvcuab uas pheej sib ntxub nyob rau pawg ntseeg yog cov uas Vajtswv suav hais tias cov niag neeg tua neeg, vim Yauhas uas yog Tswv Yexus tug thwjtim tau hais li no,

“Tus neeg uas ntxub nws tej kwvtij tug ntawd ua txhaum ib yam li tug neeg ua tua neeg yeej tsis kom nrog rau Vajtswv thiab tsis tau txojsia ntevdhawv mus ib txhi kiag li” (1 Yauhas 3:15).

Txuas ntxiv, kev paub thiab kev ntseeg txog phau Valuskub qhia tsis tau hais tias koj tau yug dua tshiab, thiab tau sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj txojsia nyob. Dabntxwnyoog paub txog “txoj haukev cawmdim” nws tseem paub zoo heev li. Tsis muaj ib qhov qhotwg uas yuav qhia kom paub meej txog cov ntsujplig phem npaum li thawj plaub phau Vajluskub tshiab lawm. Cov ntsujplig no paub Yexus tias yog leejtwg. Lawv tseem paub txog qhov kev txiavtxim zaum kawg. Dabntxwnyoog tseem cim Vajtswv txojlus coj los sim Yexus rau tom tiaj-suab-puam thiab. Qhov tseeb tiag, Ntxwnyoog tseem ntse tshaj ntau tug tswvcuab uas muaj nyob rau hauv pawg ntseeg. “Dab ntseeg thiab ntshai tsheehnyo” (Yakaunpaus 2:19). Pes tsawg tug tswvcuab uas tau ntshai ua “cev tshee hnyo? Tsis tag li los, cov niag ntsujplig phem no tseem totaub thiab pauj txog seem ntsujplig zoo tshaj coobleej uas tau lub npe hais tias cov ntseeg! Yog lintawd, kev paub thiab kev ntseeg txog phau Vajluskub thiab qhov kev cawmdim yuav pab tsis tau dabtsis kom paub tau hais tias koj dim lawm.

Ib qhov txuas ntxiv mus, Qhov uas koj txawj hais “lus povthawj” ntawd tsis yog qhov qhia hais tias koj twb dim lawm. Ximoos yog ib tug neeg uas ntse heev, tau dag Filis tug tshajtawm Vajtswv txojlus los ntawm nws cov lus povthawj (Teshaujlwm 8:13). Tiamsis Petus ntse tshaj Filis. Thaum nws los txog rau tom Xamalia, Petus hais rau Ximoos hais tias “ntawm Vajtswv koj lub siab tsis ncaj” (Teshaujlwm 8:21). Txawm yog Ximoos yuav hais tau ib cov lus povthawj tau zoo heev thiaj ua rau Filis ntseeg nws thiab muab nws ua kevcai rau dej, tiamsis hauv nws lub siab tsis tau hloov tiag tiag. Nws lub siab uas tsis tau txais qhov kev cawmdim ntawd coj nws mus rau qhov ua xav tau hwjchim los kav thiab tswj neeg xwb (Teshaujlwm 8:19). Muaj cov xibhwb coobleej ntau tus rau tiam tamsim no zoo li ntawd thiab. Lawv tsis muaj txoj kev hlub uas yog akapes rau lawv cov neeg. Lawv tsuas ua txhua yam kom zoo thiab pub rov rau lawv tug kheej xwb. Lawv muaj peevxwm hais tau “cov lus povthawj” zoo heev li ib yam Ximoon uas yog tug txivneeb no thiab. Tiamsis tej no yuav tsis zoo rau lawv rau hnub uas yog kev txiav txim zaum kawg. Hnub ntawd txawm lawv yuav hais tias , tus Tswv, tus Tswv peb twb tuav koj lub npe qhia Vajtswv txoj lus? – Yexus yuav hais rau lawv hais tias “Kuv tsis tau paub nej dua, cia li khiav tawm mus, nej tej haujlwm tsuas yog qhov phem xwb” (Mathais 7:22-23). Yog lintawd, cov lus povthawj uas qhia txog kev cawmdim los yeej tseem qhia tsis tau hais tias tug neeg ntawd raug cawmdim lawm.

Txuav ntxiv mus, Kev xav hais tias koj ntshe twb dim lawm yuav qhia tsis tau hais tias koj tau sawv hauv qhov tuag rov los tau txojsia los ntawm qhov uas koj tau yug dua tshiab lawm tiag tiag. Sim nce mus thiab nqe los ntawm txoj kev no thiab nug cov neeg taug kev ntawm hais tias yog lawv dim lawm, lossis yog thaum lawv tuag lawv puas tau mus lawm saum Qaumntuj. Coob leej ntawm cov neeg no (tej zaum txhua tug loj kuj yeej yog) yuav teb hais tias lawv twb dim lawm. Tshwjxeeb rau cov neeg tawvdub txhua tug yuav teb hais tias lawv yeej dim lawm. Txhua tug neeg Xapees lossis mev uas yog cov tshajtawm txoj moo zoo (evangelical Hispanic) yeej nyiam hais txog kev cawm dim. Thiab cov neeg Axias uas yog cov tshajtawm txoj moo (Asian evangelicals) los kuj hais lintawd thiab. Tsis tag li feem tsawg ntawm cov neeg tawvdawb tsis xav hais tias nws yuav dim! Raws li tau muaj kev sojntsuam muaj txog li ntawm 74% yog cov uas hais tias lawv yeej zwm rau Tswv Yexus lawm. Yuav paub tau licas? Yog vim licas, yog qhov yuav tsum nug kom paub meej hais tias cov neeg no yuav tsis dag– Qhov nov ntag yog qhov qhia kom paub meej! Vajtswv txoj lus hais li no,

“Cov neeg ua phem thiab cov neeg uas dag ntxias lwm tug, lawv tseem yuav ua phem heev zuj zus” (2 Timautes 3:13).

Ntawm koj ne zoo licas? Koj puas tau dag thiab? Cov lus uas tseem tsis taus hais los saum no yog cov yuav qhia tau hais tias koj muaj txojsia nyob, yog qhov uas tau sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj txojsia los ntawm kev yug dua tshiab.

II. Qeb ob, dabtsi yog qhov yuav qhia tau hais tias koj tau txojsia lawm.

Thaum koj rov los nug koj tug kheej rau lo lus no, “Kuv tau txojsia lawm lov?” Koj yuav tej lo lus no licas? Tej tug yuav tau tes mus rau qhov thov Vajtswv, vim xav hais tias qhov kev thov Vajtswv ntawd yog qhia tau hais tias nws tau yug dua tshiab lawm. Tiamsis tsis yog lintawd. Kuv tug kheej kuj tau thov Vajtsv uantej yuav los paub txog kev cawmdim tias zoo licas tiag. Tej tug neeg hais li no, “Peb paub tau hais tias Vajtswv yeej tsis mloog cov neeg txhaum tej lus” (Yauhas 9:31) nws tug kheej rov yuam kev ntawm nws tug kheej xwb. Nws tsuas ua mus mus los los zoo li cov neeg Falixais txoj kev ntseeg xwb. Nws yuav tsis raug cawm txog thaum nws los ciasiab rau Tswv Yexus thiab “pehawm Nws” (Yauhas 9:38). Yog Vajtswv tsis hnov tug neeg yuam kev lub suab, yeej tsis muaj ib tug twg uas yuav raug cawm li los ntawm cov lus thov kom Vajtswv hlub lawv.

“Txhua tus uas thov tus Tswv pab yuav dim” (Loos 10:13).

Tseem tshuav lwm yam uas yuav qhia txog qhov tau txojsia, qhov no qhia

tau meej heev kawg li,

“Peb twb paub taus hais tias peb dim txoj kev tuag lawm, rau qhov peb muaj lub siab hlub peb cov kwvtij. Tug uas tsis muaj lub siab hlub lwm tug, tus ntawd tsis nyob rau txoj kev tuag” (1Yauhas 3:14).

Tejzaum koj yuav hlub ib tug ntseeg vim qhov nws tau ua zoo rau koj, txawm yog koj tseem tsis tau txais qhov kev cawmdim los xij. Tiamsis muaj ib yam kev hlub yoojyim uas yog qhov hlub lwm tus ntseeg vim tug ntawd yog Vajtswv cov menyuam thiab vim nws tau koom rau Tswv Yexus lub cev, tej yam kev hlub zoo li no tug neeg uas tuag rau seem ntsujplig yuav hlub tsis tau lintawd.

Cov tub hluas txhais hluas uas nyob rau pawg ntseeg yeej paub zoo txog qhov no hais tias yeej muaj tseeb lintawd. Thaum muaj ib tug twg tau los hloov dua siab tshiab thiab ua ib tug ntseeg lawm tiag tiag, lub sijhawm ntawd lawv yeej paub tau hais tias lawv cov phoojywg uas tseem tsis tau txais kev cawmdim yuav txav tawm khiav mus, thiab tig los saib lawv yam txawv txawv. Cov uas tau yug dua tshiab ciali raug cov uas tseem tsis tau yug dua tshiab ntawd tsis tso siab thiab tsis ntseeg siab lawm. Cov yug dua tshiab no los kuj tsis kam ua phooywg rau cov ntseeg ua tseem tau yug dua tshiab lawm thiab.

Qhov no tsis yog ib qhov tshiab. Kuv tau nyem phau ntawv uas hais txog cov tub ntxhais hluas mus kom lub rooj txhawb siab loj zaum ob uas nyob rau lub sijhawm ob puas tawm xyoo dhau los no. Cov neeg uas tau txais kev cawmdim ntawm lub rooj txhawb siab, raug lawv cov phooywg muab lawv tso tseg thiab khiav tawm ntawm lawv mus lawm. Cov uas tau sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj txoj sia no lov kuj raug lawv cov phoojywg qub hauv pawg ntseeg saib zoo li ib cov neeg uas txawv txawv. Tiamsis yog cov coob yog cov uas tau yug dua tshiab, cov tsawg uas yog cov tseem tsis tau txojsia cia li cais lawv tug kheej tawm mus nyob ua ib pab, tsis tag li pab coob ntawd los kuj yuav mus nyob ua ib pawg lawm thiab.

Raws li kuv paub muaj ib tug tub hluas thaum nws paub tias nws tau txais kev cawmdim lawm, nws txawm khiav tawm ntawm cov phoojywg uas tseem tsis tau yug dua tshiab uas yog cov nyob rau pawg ntseeg. Nws tau mus koom nrog rau cov laus uas lawv tau hloov dua tshiab kawm Vajtswv txoj lus thiab nyob uake. Kuj tsis yog tias nws cia li ua zoo lintawd, tiamsis lwm tug qhia kom nws ua. Vajntsujplig los kuj tau tshoov nws lub siab kom ua lintawd thiab. Nws los kuj txausiab rau qhov ntawd. Cov hluas uas tau yug dua tshiab tejzaud yuav tsis tag hais kom lawv cais lawv tug kheej tawm ntawm cov neeg ntawd los lawv yeej ua lawv tug kheej, tsis tag li los cov tsis tau yug dua tshiab los txawm cais cov no lawm thiab. Qhov ua rau kom peb paub meej tshaj txog qhov nov yog Khaees thiab Abees nkawd.

“Tej lus uas hais tias peb ib leeg yuav tsum hlub ib leeg tej luv no nej yeej hnov thaum chivthawj lawm. Peb tsis txhob ua li Ka-ees, Ka-ees cia dab Ntxwnyoog kav nws lub siab, nws muab nws tus kwv Anpees tua povtseg. Vim licas Ka-ees thiaj tua nws tus kwv? Rau qhov nws tes haujlwm phem thiab nws tus kwv tes haujlwm zoo” (1 Yauhas 3:11-13).

Muaj tejyam uas qhia txog qhov koj tau sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj txoj sia nyob yog los ntawd qhov uas koj tau hlub cov tswvcuab nyob rau pawg ntseeg, nov tsis yog vim qhov lwm tug ua zoo rau koj, koj hlub lawv vim xav kom qhov zoo tshwmsis rov rau lawv xwb. Qhov no yog pov thawj qhia tau hais tias koj yog tug ntseeg tseeb tiag tiag vim qhov koj hlub Vajtswv cov neeg no, tiamsis neeg ntiajteb yog cov uas ntxub lawv – koj zoo siab txaus siab koom nrog raw lawv txawm lub sijhawm lawv ntsib teebmeem kev tsimtxom – koj cov lus koj hais li no, “Koj tsimtxom cov ntseeg ntawd puas yog? Kuv yog ib tug nyob rau tsev neeg no thiab nav, yog koj ua phem rau lawv, koj kuj cia li ua phem rau kuv thiab. Kuv yuav koom nrog lawv tiv qhov txomnyem uas koj tau ua phem rau Vajtswv cov menyuam no.” Yog koj muaj lub siab hlub cov ntseeg zoo li no, koj tsis txhob ntshai. Qhov no yog qhov qhia rau koj paub tau hais tias koj tau tuag thiab sawv rov los muaj txojsia nyob lawm! (Paraphrased from “Life Proved by Love” by C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1976, volume XLIV, pp. 81-83).

Nyob rau lubsijhawm uas cov ntseeg tau tawg ua pab pawg ua rau kom pom tau meej meej tau hais tias, cov ntseeg uas tsis mob siab rau txoj kev ntseeg tig los nxub cov uas mob siab rau Vajtswv thiab faib mus nyob ua ib pab. Lawv thiaj li hu hais tias “rooj txhawb siab uas muaj nyob rau nraum qhov rooj” xav txog qhov no ua rau mob lub siab kawg nkaus li, xws li cov neeg uas tawm mus nyob rau sab nraud lawm los tseem tig rov los rhuav tshem cov tswvcuab uas tseem tau yug dua tshiab thiab. Qhov sib tawg zaumno ua rau peb paub tau hais tias feebcoob yeej tsis tau txais kev cawmdim kiag li. Txawm lawv yuav ntseeg zoo npaum licas los xij. Qhov tseeb tiag feem coob ntawm cov neeg uas thim thiab khiav tawm ntawd yog cov uas tsis tau txais kev cawmdim kiag li. Zoo li Yauhas tau sau tseg cia hais tias,

“Lawv cov ntawd twb ncaim peb mus lawm, rau qhov lawv tsis yog peb cov yog lawv yog peb cov lawv yeej yuav nrog peb nyob” (1 Yauhas 2:19).

Ntau tug uas thim lawm tseem tsis tau sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj txojsia – thiab lawv yuav hlub tsis tau lawv cov kwvtij! Lawv yeej tsis muaj kev ciajsia nyob rau hauv lawv kiag li! Nyob rau xyoo 1959, kuv tau muab qhov no ua luv povthawj qhia rau ntau pawg ntseeg uas tau tawg ua pab pawg zoo li no.

III. Qeb peb, dabtsi yuavtsum tshwmsim rau koj kom sawv tau hauv qhov tuag rov qab los muaj txoj sia

“Peb twb paub taus hais tias peb dim txoj kev tuag lawm, rau qhov peb muaj lub siab hlub peb cov kwvtij. Tus uas tsis muaj lub siab hlub lwm tus, tus ntawd tsis nyob rau txoj kev tuag” (1 Yauhas 3:14).

Kev sawv hauv qhov tuag rov qablos ntawd tsis thooj li peb lub siab xav. Qhov ntawd tsis yog kev tuag. Tiamsis yog kho dua tshiab – Ua kom rov muaj txoj sia nyob dua tshiab. Xibhwb Povlauj tau hais tias,

“Vajtswv ua rau kom nej muaj txoj siab nyob, txawm nej tsis mloog Vajtswv lus thiab poob rau kev txhaum” (Efexus 2:1)

Yuav ua licas thiaj sawv tau hauv qhov tuag rov qab los muaj txoj sia nyob? Muaj ntau yam uas tau tshwmsim rau tug neeg ntawd vim yog raug Vajtswv tug Ntsuplig ua rau nws kom nws thiaj yuav muaj txoj sia. Lo lus no Robert Murray Mccheyne ua tug xub siv, nws yog ib tug xibhwb nrov npe nyob rau rooj txhawb siab xws li ob puas tawm xyoo dhau los (in Andrew A. Bonar, Memoirs of McCheyne, Moody Press, 1978 edition, pp. 251-253).

Thawj yam, Vajtswv tug Ntsujplig ua rau kom tug neeg txhaum tug ntsujplig uas tau tuag lawm pom thiab paub txog tej kev txhaum uas tau ua yav dhau los. Uantej yuav los hnov qab cov kev txhaum no, koj qhov kev txhaum uas niaj hnub ua ntawd raug sau cia nyob rau Vajtswv phau ntawv yuav siv tawm tsam koj (Tshwmsim 20:12). Tiamsis koj yeej tsis nco txog tej kev txhaum no lawm. Txog rau thaum Vajntsujplig tau los rau hauv koj mam rov nco tau. Txhua yam kev txhaum ua koj tau hnov qab tau nte hloo los lawm yuav rov tshwm nyob rau hauv lub siab, koj yuav hais zoo li Davis,

“Muaj kev txom nyem nyob ibncig kuv suav tsis txheeb li kuv tej kev txhaum rov raug kuv thiab ua rau kuv qhov muag tsis pom kev lawm, tej kev txhaum ntawd tseem ntau tshaj cov plaubhau saum taubhau thiab ua rau kuv tag kev cia siab li lawm” (Phau Ntawv Nkauj 40:12).

Yam ob, Vajntsujplig yuav ua rau kom koj paub tias qhov kev txhaum ntawd loj npaum licas. Uantej qhov kev txhaum ntawd yuav me mus, nws yuav loj zoo li dej los nyab koj lub siab. Ua rau koj yuav pom tau hais tais Vajtswv ob txhais tes tau niav los rau saum koj tug ntsujplig. Koj yuav quaj los kuamuag vim yog txoj kev ntshai. Thiab koj yuav pom tau haistias koj tej kev txhaum ntawd tau tawmtsam Vajtswv tug dawbhuv, tawm tsam Nws txoj kev hlub, thiab tawmtsam Tswv Yexus txoj kev hlub.

Yam peb, koj yuav pib paub tau haistias koj lub siab tau puastsuaj tag huvsi lawm. Cov uas ntseeg txoj kev txhaum lawv yuav pom tau hais tias hauv lawv lub siab muaj kev phem qia nyob rau hauv. Kev sim siab thiab kev ntseeg pheej muaj nyob uake, nws yuav ua rau koj tug ntsuplig nyob tsis tiaj tsis tus. Qhov kev ntseeg ntawm txoj kev txhaum yuav nyob hauv koj lub siab, thiab coj koj txav deb ntawm qhov kev raug txim uas yuav los txog no. Tib lub sijhawm ntawd, tej kev muab hlob, kev khib, kev chim yuav kub lug nyob rau hauv lub siab, zoo li tabtom coj koj mus rau dabteb. Thaum ntawm koj yuav pom tau hais tias dabteb yog nyob rau hauv koj lub siab ntag. Hauv dabteb no lauj yog qhov uas txau ntshai tsheehnyo txog qhov uas Vajtswv yuav rau txim vim Nws qhov kev chim, tsis tag li qhov kev puastsuaj los kub lug hauv lub siab, zoo li tabtom coj koj tug ntsujplig mus ze zujzu rau cov nplaim hluavtaws. Qhov no yeej muaj tshwm sim rau cov neeg uas tseem nyob rau txoj kev txhaum thaum ua neej nyob ntiajteb no.

Yam plaub, Vajtswv tug Ntsujplig yuav qhia rau kom koj paub tau hais tias koj cawm tsis tau koj tug kheej. Lub sijhawm zoo li no yuav ua rau koj ntshai. Koj txawm sim hloov koj lub neej mus rau qhov kev hloov dua tshiab, thiab thov Vajtswv. Tiamsis lub sijhawm ntawd koj yuav raug qhia kom paub tau hais tias qhov koj siv zog kom tau qhov kev thajyeeb ntawd, tabtom zoo li koj tshawb nrhiav daim ntaub qianeeg coj los npog koj tej kev txhaum xwb, peb tej “kev ncajncees ua peb muaj los puasleej qianeeg” (Yaxayas 64:6). Koj yuav pom tau hais tias tsis muaj hnub uas koj yuav raug ntxuav kiag li. Koj lub siab nyob rau txoj kev quaj ntsuag txom nyem ntsuav. Koj yuav niajhnub los kuamuag rau tej yam uas koj xav txog no.

Yam tsib, koj pib paub ntshai hais tias yuav tsis muaj hnub uas koj yuav muaj peevxwm txav los cuag Tswv Yexus. Vim koj tau hnov haistias Tswv Yexus yog tug muaj kev hlub puvnpo, Nws thiaj tau hu koj los rau ntawm Nws. Tiamsis tej kev txhaum ntawd yuav txo koj lub zog, yuav ua rau koj ntshai haistias vim yog koj tau ua txhaum los ntev thiab loj heev. Koj ntshai hais tias tej kev txhaum ntawd yuav coj koj txav tawm ntawm txoj kev hlub, vim koj muaj lub txim txhaum ua tseem tsis tau raug zam, koj yuav tsum raug txim mus tag ibtxhi.

Yam rau, tomqab ntawd koj yuav tag kev vam thiab ntshai hais tias txhua yam ua koj ntshaw ntawd yuav pab tsis tau kom koj tau txais kev thajyeeb. Txuas ntxiv mus, yog muaj tejyam xwmtxheej tseemceeb qhia rau koj paub thiab pom tau haistias Tswv Yexus yog tug Cawmseej rau txhua tug uas tag kev vam thiab tsis muaj peevxwm coj tau tug kheej los cuag Nws. Txuas ntxiv mus koj yuav tig los pom tau hais tias koj tej teebmeem yuav cai tsis tau Tswv Yexus kom tawm ntawm koj kiag li. Koj yuav tig mus saib rau ntawm Nws thiab txav los rau Nws txoj kev hlub loj tshajplaws, txoj kev hlub ntawd tsis muaj kev ntshai nyob rau hauv, txoj kev hlub ntawd tsis yog qhov dag, Tswv Yexus txoj kev hlub yuav tshem txhua yam uas yog kev ntshai tawm mus. Au, nyob rau hmo no koj ciali saib mus rau ntawm Tswv Yexus! Koj qhov kev ntshai yuav ploj mus! Koj tej kev txhaum yuav raug ntxuav los ntawm Nws cov Ntshav! Tomqab ntawd koj yuav hais li no hais tias, “Nov yog Vajtswv cov lus lawm tiag tiag! Nov yog Txoj Moo Zoo ua pub rau kuv uas yog tug neeg uas tug ntsujplig tabtom raug mob!” Koj puas yuav muaj peevxwm ntsia los rau ntawm Tswv Yexus, nco ntsoov Nws yog tug hlub koj, thiab cawm tau koj rau lub sijhawm uas koj tig los ntsia rau ntawm Nws! Thaum ntawd koj yuav paub meej tau hais tias qhov no yog txhais tau hais tias tuag thiab sawv rov qab los! Koj yuav paub hlub cov ntseeg txhua tug uas yog yam uas koj tsis tau ua dua nyob rau lub neej yav dhau los, koj txawm xav hu nkauj lino,

Kev hlub khi peb ua ib
   Tuav peb lub siab kom nyob uake
Kom nyob sib pab mus tag ibtxhi
   Zoo li txhau yam tau hais los no
(“Blest Be the Tie that Binds” by John Fawcett, 1740-1817).

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub uantej los mloog Vajtswv txoj lus yog: Dr. Kreighton L. Chan: 1Yauhas 3:11-14.
Nkauj tshwjxeeb hu uantej mloog Vajtswv txojlus yog: Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Kev hlub khi peb ua ib” (tug sau John Fawcett, 1740-1817).


TXHEEJ TXHEEM

YAM TSEEB UAS QHIA TXOG KEV CAWDIM

AN INFALLIBLE PROOF OF SALVATION

Tus qhia, Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Peb paub tau hais tias peb twb dim txoj kev tuag lawm, vim yog peb muaj lub siab hlub peb tej kwvtij. Tus uas tsis muaj lub siab hlub lwm tug, tus ntawd zoo ib yam li tug neeg ua tuag lawm” (1Yauhas 3:14).

(Mathais 24:12, 3)

I.   Thawj qeb, Qhov twg tsis yog qhov qhia tau hais tias muaj txojsia
nyob, 1 Yauhas 3:15; Yakaunpaus 2:19; Teshaulwm 8:13, 21, 19;
Mathais 7:22-23; 2 Timautes 3:13.

II.  Qeb ob, Dabtsi yog qhov yuav qhia tau hais tsias koj tau txojsia lawm,
Yauhas 9:31, 38; Loos 10:13; 1 Yauhas 3:11-13; 2:19.

III. Qeb peb, Dabtsi yuavtsum tshwmsim rau koj kom sawv tau hauv
qhov tuag rov qab los muaj txoj sia, Efexus 2:1; Tshwmsim 20:12;
Phau Ntawv Nkauj 40:12; Yaxayas 64:6.