Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COV XWM TXHEEJ NTIAJ TEB KAWG – QHIA TXHAB NTXIV

SIGNS OF THE END – UPDATED AND EXPANDED
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npativ nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Ib hli ntuj 3, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, January 3, 2016

“Tswv Yexus tawm hauv lub tuam tsev pehawm Vajtswv, cov thwjtim txawm tau tes rau Yexus kom saib cov tuam tsev loj siab ntawd, Yexus teb hais tias puas yog nej twb pom tej yam ntawd lawm, kuv qhia tseeb rau nej tias, cov puas uas luag muab teeb uake no, yuav tsis raug rhuav tshem los yeej tsis tau, thaum Yexus nyob rau saum roob txiv ntseej, cov thwjtim tawm los hawm nws thiab hais tias thov kom qhia rau peb paub hais tias, tej yam xwm txheej no yuav tshwm sim tau licas, qhov twg qhia tias koj yuav rov qab los, thiab lub ntiajteb no yuav kawg mus?” (Mathais 24:1-3).


Thov muab nej phau Vajluskub nthuav cia rau ntawm no, Vajluskub tshooj no hu hais tias “Qhia tshwm saum roob txiv ntseej” vim yog cov lus qhuab qhia uas Yexus qhia nyob rau saum rooj txiv ntseej, Tswv Yexus qhia cov thwjtim tias lub tuam tsev hauv nroog Yeluxalees yuav raug rhuav tshem, lawv hais tias “Thwm twg tej no thiaj yuav tswm sim?” Lo lus teb cov lo lus nug no tsis muaj nyob rau hauv Mathais 24, tiam sis Yexus yeej teb lawm, thiab Nws lo lus teb yog sau nyob rau hauv phau Lukas,

“Lawv yuav puas tsuaj vim yog raug hniav ntaj, thiab raug yuav mus ua lwm haiv neeg qhev, thiab lwm haiv neeg yuav tuaj tsuj nroog Yeluxalees, txog raug thaum lub sijhawm teem rau lwm haiv neeg ntawd tiav” (Lukas 21:24).

“Lawv yuav puas tsuaj vim yog raug hniav ntaj, nov yog hais txog qhov xwm txheej uas yog hais txog nroog Yeluxalees raug rhuav tshem los ntawm Loos tug no uas yog Titus xyoo 70 A.D. – tshwm sim 40 tom qab Yexus hais cov lus no, txuas ntxiv mus “[lawv] yuav raug yuam mus ua cev qhev rau lwm haiv neeg” Dr. Henry M. Morris “nov yog cov lus hais txog tag nrho cov neeg nyob lub tebchaws ntawd ua ntej yuav los xaus rau xyoo A.D 135” – lub sijhawm nroog Yeluxalees raug rhuav tshem los ntawm Hadiees cov tub rog xyoo A.D. 135, lub sijhawm no cov neeg Yudas raug mus ua cev qhev nyob thoob plaws ntiajteb (see Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishers, 1995, p. 1122; note on Luke 21:20, 24).

Nov yog Tswv Yexus lo lus teb rau cov thwjtim lo lus nug “Thaum twg tej no thiaj yuav tshwm sim?” lub tuam tsev raug rhuav tshem rau xyoo 70 A.D. cov neeg Yudas raug mus ua qhev thoob ntiajteb tag nrho rau xyoo 135 A.D.

Tiam sis lawv rov nug nws ib zaug tias “Qhov xwm txheej twg qhia tias koj yuav los no, thiab qhov ntiajteb yuav kawg?” Lus Kislis txhais lo lus “ntiajteb” yog “aion.” Txhais tias “tiam neeg” – yog “tiam” uas peb nyob no, cov ntseeg li tiam, kuv tug kheej ntseeg tias peb tab tom nyob rau tiam ntiajteb yuav kawg, peb tab tom nyob rau hnub xaus – peb yeej paub tias yog tiam ntiajteb kawg.

Peb peb yam totaub yuam kev txog cov xwb txheej qhia txog tiam ntiajteb kawg, qhov ib yog hais txog ib hnub twg, thaum nej hnov muaj neeg hais tias yogh nub no lauj, kom nej paub tias lawv yuam kev lawm, Yexus hais tias,

“Tiam sis hnub thiab lub sijhawm tsis muaj tug neeg tw paub, cov tub txib saum ntuj los tib yam thiab, txawm Vajleejtub lost sis paub thiab tsuas yog Vajleejtxiv xwb thiaj paub, yuav tsum ntsia ntsoov tos thov Vajtswv: vim nej tsis paub tias hnub ntawd yogh nub twg” (Malakaus13:32, 33).

Qhov yuam kev ob yog hais tias tej xwm txheej no dhau tag los lawm no yogh u hais tias “Tag lawm” los sis “preterism” muaj coob tug uas yog Calvists yeej ntseeg li ntawd, tiam sis lawv yuam kev lawm, nej yuav tsum mus saib hauv Mathais 24:14, lub sijhawm thaum koj nyeem koj yuav paub tias lawv yuam kev lawm, yog cov xwm txheej no dhau tag los lawm rau lub sijhawm thaum peb muaj cov ntseeg, ces nqe 14 yuav tsis muaj tseeb!

“Vajtswv txojlus yuav raug qhia mus koom thoob plaws txhua haiv neeg, thaum ntawd ntiajteb yuav kawg” (Mathais 24:14).

Cov thwjtim coj Vajtswv Txojlus mus thoob plaws tebchaws Loos, tiam sis lawv tsis tau qhia Vajtswv Txojlus “mus thoob lub ntiajteb rau txhua haiv neeg” – lawv twb tsis mus txog Amelikas qab teb thiab qaum teb, Yijpum, Obxateslia, cov tebchaws nyob rau hiav txwv, thiab lwm qhov, lawv tsis tau qhia Vajtswv Txojlus “mus thoob lub ntiajteb rau txhua haiv neeg” qhov no nyuab qhuav tiav rau peb tiam no xwb, “thiab ntawd cev yuav los txog” Vajtswv txojlus nyuab qhuav qhia mus thoob plawv txhua txhia qhov rau tam sim no – thawj zaug nyob rau hauv keebkwm, xws li muaj neeg ntoob plaws hauv ntiajteb nyeem kuv cov lus qhuab qhia nyob rau hauv Internet ua 33 yam lus. Tsis cov lus qhuab qhia nyob rau xovtooj cua, TV, thiab lwm yam, thiab cov xibhwb saum txheej tug mus qhia nyob rau txawv tebchaws, txawv haiv neeg, Tswv Yexus cov lus nyuab qhuav tiav xwb, “Thiab thaum ntawd cev tiam kawg yuav los txog” yog li no cov neeg hais tias tiav pua thaum ub yuam kev lawm!

Qhov yuam kev peb yog ntseeg hais tias cov xwb txheej no yog hais txog xya xyoo tom ntej uas yog lub sijhawm mus kev Txom nyem loj los sis Tribulation, muaj neeg tiam no coob tug ntseeg li no, tiam sis lawv hos tsis muaj cov xwm txheej uas hais txog xya xyoo tom ntej ntawd saib ua qhov tseem ceeb, Tswv Yexus muaj Nau-ees qhov xwm txheej coj los hais, Nws hais tias “Zoo li Nau (Nau-ees) tiam, thaum Neeg Leejtub los kuj yuav zoo li ntawd” (Mathais 24:37), koj tsis tag yuav yog ib tug xibhwb paub Vajluskub thiab los paub txog “Nau-ees tiam” vim ntev tshaj xya lub xyoo! Vajluskub qhia meej tias Nau-ees nyob tshaj 120 xyoo (Chivkeeb 6:3), Anauj yeej hais txog qhov kev txiav no rau Nau-ees tiam ua ntej ntawd lawm (Yudas 14, 15). Kuv ntseeg hais tias lub ntiajteb no txav ze mus rau ntiajteb kawg txij thaum neeg pib muaj kev Vammeej yog tiam 18th century (1730-1790) ntawd los, tom qab ntawd cov ntseeg txawm pib tso Vajtswv tseg, thim Vajtswv rau tiam kaum cuaj century, thiab cov neeg uas thuam Vajtswv Txojlus, tug neeg uas Finneyism, thiab Darwinism, thiab cov xwm txheej no pib tseeb zuj zus thaum muaj tsov rog zaum II.

Tsis yog tiam ntiajteb kawg no nyob nyob cia lis “Tshwm tuaj” rau peb! Dab Ntxwnyoog ua hauj lwm los ntev los lawm, yog li ntawd tam sim yog lub sijhawm uas yuav muab cov neeg thim Vajtswv pov rau hav hluav taws, zoo li Leonard Ravenhill hais tias, “Niaj hnub nim no yog tiam ntiajteb kawg!”

Cov thwjtim tsuas nug txog ib yam xwm txheej txog qhov Nws yuav rov qab los “thiab [tiam] ntiajteb kawg” tiam sis Yexus muaj ntau yam xwb txheej qhia rau lawv, kuv yuav muab tej yam xwm txheej uas Yexus hais rau cov Thwij, uas yog peb yam tseem ceeb coj los qhia.

I. Ib, cov xwm txheej uas yog hais txog cov ntseeg.

Thawj yam xwm txheej uas Yexus hais nyob rau Mathais 24:4-5,

“Yexus tau teb thiab hais rau lawv tias, yuav tsum ceevfaj txhob cia lwm tug dag nej tau, vim muaj coob tug yuav tuaj hauv kuv lub npe, hais tias kuv yog Khetos; thiab yuav dag tau coob tug” (Mathais 24:4-5).

Nov yog hais txog cov ntsujplig phem, cov uas hais tias lawv yog Khetos, Xibhwb Povlauj tau ntuas hais tias “vim tsis tau qhia txog lwm tug Yexus (2 Kaulithaus 11:4). Nws tseem hais ntxiv tias,

“Nim no Vajntsujplig tau qhia meej tias, yav tom ntej no mus muaj ib yuav tso kev ntseeg tseg mus mloog cov ntsujplig dag thiab mloog dab tej lus qhuab qhia” (1 Timautes 4:1).

Niaj hnub nim no, “Ntsuplig-Khetos” yog los ntawm cov uas yog Gnosticism qhiab rau pawg ntseeg, lawv qhia tias Yexus yog ntsujplig xwb, tsis muaj cev nqaij daim tawv raws li hauv Vajluskub, Vajtswv Txojlus hais tias “Txhua tug ntsujplig uas tsis lees hais tias Yexus Kketos los muaj cev nqaij daim tawv tsis yog Vajtswv tug” (1 Yauhas 4:3), Nyob rau cov Vajluskub txhais tshiab rau niaj hnub nim no qhia li ntawd, tsuas yog phau KJV xwb thiaj li txhais yog, lo lus Kislis “elēluthota.” hais txog qhov Yexus los ua neej nyob ntiajteb (cf. Jamieson, Fausset and Brown). Txhais raws li phau KJV, Khetos “yug los ua neeg nyob” Nws yug los muaj cev nqaij daim tawv, thiab thaum nws rov mus qaum ntuj los yeej muaj nqaij muaj pob txha muab lub cev, Tom qab Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los nws hais tias “Ib tug ntsujplig tsis muaj nqaij thiab pob txha, zoo qhov kuv muaj” (Lukas 24:39). Thaum Nws rov mus qaum ntuj los yeej tseem muaj lub cev ntawd – nyob rau saum ntuj, Vajluskub hais tias, “Yexus zoo li nag hmo, thiab hnub no, thiab mu sib txhi” (Henplais 13:8). Yog li ntawd cov ua ntseeg hais tias ntsujplig-Yexus yog los ntawm ntxwnyoog los xwb, a “yog ntsujplig phem” (1 Timautes 4:1)! Tsis tag li tseem muaj ib txhia nyob hauv cov Npativ lost seem ntseeg hais tias Yexus zoo li ntsujplig lawm xwb, lawv ntseeg raws li yog ntsujplig phem tshaj los ntseeg txog tug Khetos tiag tiag! r. Michael Horton hais txog cov Gnostice qhov kev ntseeg ntsujplig-Khetos nyob rau nws phau ntawv hu ua, Christless Christianity (Baker Books, 2008). Mus yuav los nyeem!

Tswv Yexus rov hais tias,

“Yuav muaj tug Khetos cuav thiab cov qhia Vajluskub cuav ntau tug, thiab yuav tau txuj ci loj ntau yam yog tau yuav dag cov uas twb raug xais kom yuam kev mus” (Mathais 24:24).

Xibhwb Povlauj ntuas li no tias,

“Vim yuav txog lub sijhawm uas neeg yuav them tsis tau mloog cov lus tseeb lawm, tiam sis lawv yuav tsa cov xibhwb uas los qhia li lawv nyiam mloog, raws li lawv txoj kev ntshaw vim yog khaus pob ntseg, thiab lawv yuav tig pob ntseg tawm ntawm qhov tseeb, tig mus mloog dab neeg ua si” (2 Timautes 4:3-4).

Kuv ntseeg tias lub sijhawm no peb nyob rau lub sijhawm uas neeg tab tom tso kev ntseeg tseg, yuav “ploj tag mus” xibhwb Povlauj hais li ntawd ua ntej nyob rau 2 Thexalaunike 2:3

Yexus hais ntxiv li no tias

“Neeg feem coob tej kev hlub yuav tsuag mus vim yog kev phem yuav ntshuav dav [loj hlob] mus” (Mathais 24:12).

Tswv Yexus hais tias lub sijhawm no txoj kev hlub hauv pawg ntseeg yuav tsis muaj lawm, txoj kev hlub uas yog “agape” uas yog ntawm cov tswvcuab yuav txias zuj zus, ntau pawg ntseeg nim no kaw lawv qhov kev pehawm vim yog cov ntseeg txoj kev hlub tiag tiag dhau mus tag lawm, cov tswv cuab hauv pawg ntseeg tsis muaj kev sis hlub zoo li cov ntseeg thaum pib lawm (cf, Teshaujlwm 2:46-47), tsis Yexus tseem hais tias kev thov Vajtswv yuav tsawg kawg nkaus lawm (cf 18:1-8), thiab li pom tias nim cov neeg uas tuaj thov Vajtswv tsawg kawg nkaus rau niaj hnub nim no, Muaj tej hmo tseem hloov tnawd [qhov uas yog] thov Vajtswv mus kawm Vajluskub lawm xwb, muaj tseeb tiag no yog cov xwm txheej qhia txog ntiajteb yuav kawg! “Lub sijhawm thaum Neeg Leej tub los, nws puas yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb?” tiam sis nco ntsoo qhov Yexus hais

“Lub sijhawm thaum tej xwm txheej no yuav tshwm tuaj, cia li tsa muag saib vim yog qhov kev cawm nej twb los txog lawm” (Lukas 21:28).

Hu nkauj nyob rau zaj 3 nqi ob!

Tsaus ntuj yog hmo ntuj, kev txhaum tawm tsam peb;
   Yog lub nra nyhav yog kev quaj ntsuag rau peb ev
Tiam sis peb tau los pom qhov qhia tias nws yuav los;
   Peb muaj kev kaj siab, thiab nyob zoo siab hlo!
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
   Yog tug Yexus uas neeg tau tsis lees paub;
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
   Ntawm lub hwjchim, Nws yuav rov qab los ib zaug!
(“He Is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

II. Ob, qhov xwm txheej qhia txog kev raug tsim txom

Yexus hais tias,

“Lub sijhawm ntawd lawv yuav muab nej tsim txom thiab tua nej pov tseg thiab neeg yuav ntxub nej vim yog kuv lub npe, lub sijhawm no neeg yuav sib tawm tsam ib tug ntxheev siab rau ib tug yuav ntxub ib tug” (Mathais 24:9-10).

Yexus hais ntxiv tias,

“Nej txhua tug yuav rau lawv ntxub vim yog kuv lub npe tiam sis tug uas tiv mus txog thaum kawg, tug ntawd yuav dim” (Malakaus 13:13).

Tam sim no muaj kev tsim txom loj heev thoob plaws lub ntiajteb, qhov no mus saib txog qhov kuv hais los no, www.persecution.com. Tam sim no pom tau hais tias cov ntseeg tseeb tab tom raug tsim txom nyob rau cov teb chaws sab hnub poob, cov xibhwb uas ncajncees raug tawm tsam los ntawm cov neeg uas txhob txwm ua kom pawg ntseeg tawg ua pab ua pawg, niam txiv los tawm tawm tsam lawv cov menyuam uas mus ntseeg Vajtswv! Coob tug tam sim no rau kaw hauv nkuaj, cia nyob ib leeg, tsis muaj neeg mus saib mus xyuas, coob tug xibhwb hais rau kuv tias tsis ntev no cov ntseeg nyob rau tebchaws Amelikas yuav raug tsim txom heev tshaj, tiam sis nco ntsoov Yexus cov lus hais no,

“Nej txhua tug yuav muaj kev kaj siab thaum neeg feem coob yuav ntxub nej, thiab yuav ntiab nej tawm ntawm lawv, thiab muab nej lub npe uas neeg phem vim yog nej xam pom neeg Leejtub, hnub ntawm nej yuav zoo siab thiab seev ceev hlo vim nws lub nqi zog muaj txhij nyob rau ntuj ceeb tsheej vim yog nej cov yawg koob los ua tib yan nkaus li ntawd rau cov cev Vajtswv lus” (Lukas 6:22-23).

Yog nej xav hais tias kuv muab hais loj tshaj dhau lawm, cia li mus mloog Fox News cov xovxwm tawm nyob rau Franklin Graham ob peb xyoo dhau los no, Franklin Graham yog tug xibhwb uas muaj suab npe uas yog Billy Graham ib tug tub, Xom xwm hais tias,

Tug tshaj tawm Vajtswv Txoj moo zoo, tawm tsam GOP

Xovxwm Fox, Kaub ob hli ntuj 22, 2015

http://www.foxnews.com/politics/2015/12/22/evangelist-franklin-graham-slams-quits-gop.html?intcmp=hppop

Tug tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo zoo uas yog Franklin Graham hais tias qhov kev tso cai uas dhau los no, nws cia pab uas yog nyob rau Republican muaj cai tshaj lawm hu tias “puas tsuaj” vim muaj niam txim tej nyiaj xa mus rau Nazi cov neeg xwb.

Graham hais tias,

“Txaj muag kawg nkaus rau ob tog nom tswv kav tawb chaws uas yog Republicans thiab Democrate uas cas yuav tso cai los ua qhov ntawd rau lim tiam dhau los no,” nws hais tias “muab qhov ntawd rho tawm los npaj nyiaj rau cov ua niam ua txiv!”

Graham, Yog ib tug tawm tsam kev cai no tswv tshaj, cia nws los tawm suab nyob rau Facebook.

“Tej yam hauj lwm uas yog hais txog niam thiab txiv yog tsis pub muas menyuam los ntawm qhov tua cov menyuam hauv plab vim tej no yog ib yam kev puas tsuaj loj nyob hauv neeg lub neej ntawm [Dr.] Joseph Mengele thiab cov uas yog cov nyob rau Nazi qhov chaw nyob!” nws sau ntawv “peb yuav tsum rhuav tshem tsis pub kom muaj nyiaj los pab tej yam phem zoo li no, vim pab tsis tau dab tsis kiag los ntawm cov nyiaj uas yog 2,000 daim, $1.1 plhom nyiaj.”

Graham kuj mus txhawb nom tswv uas yog xav kom Donald Trump tau mus nyob rau pem tsev dawb, cov neeg uas Mubxalis uas nyob rau tebchaws U.S., hais tias nws plam kev ntseeg rau nom tswv tej cai.

Kuv tsis muaj kev vam rau pab uas yog Republican thiab pab Democratic kiag li, los si pab uas yog Tea tias yuav ua tua ib qhov zoo tshaj nyob rau tebchaws Amelikas,” Nws sau li ntawd.

Zoo heev! Yog cov lus los ntawm cov tshaj tawm Txoj Moo Zoo! Hu ib zaug ntxiv – nyob zaj nkauj 3 – nqe ob!

Tsaus ntuj yog hmo ntuj, kev txhaum tawm tsam peb;
   Yog lub nra nyhav yog kev quaj ntsuag rau peb ev
Tiam sis peb tau los pom qhov qhia tias nws yuav los;
   Peb muaj kev kaj siab, thiab nyob zoo siab hlo!
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
   Yog tug Yexus uas neeg tau tsis lees paub;
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
   Ntawm lub hwjchim, Nws yuav rov qab los ib zaug!

III. Peb, xwm txheej qhia txog zoo tawm txoj moo zoo thoob ntiajteb.

Nco ntsoov tias qhov xwm txheej no tiav tau tsis ntev los no xwb, nyob rau cov xwm txheej tsis zoo ntawd,

“Lub sijhawm ntawd lawv yuav muaj nej rau txim thiab tua pov tseg, thiab txhua haiv neeg yuav ntxub nej vim yog kuv lub npe, lub sijhawm ntawd neeg lib leeg yuav tawm tsam ib leeg, thiab ib leeg yuav ntxub ib leeg, yuav muaj cov xibhwb cuav tshwm tuaj dag ntxias neeg kom yuam kev mus, neeg feem coob txoj kev hlub yuav tsuag mus, vim yog kev phem nthuav dav mus, tiam sis tug ua tiv txog thaum kawg thiaj yuav dim, Vajtswv txojlus yuav raug qhia mus thoob plaws ntiajteb ua tim khawv rau txhua haiv neeg thaum hnub kawg yuav los txog” (Mathais 24:9-14).

Txoj lus “Uas yog hais txog Vajtswv tebchaws” hais yooj yim “Txoj xov zoo” hauv Malakaus 13:10, hais tias, “Vajtswv Txojlus yuav tsum nthuav tawm [qhia] mus rau txhua haiv neeg” Nyob rau lub sijhawm uas muaj neeg tso kev ntseeg, thiab raug kev tsim txom, Tswv Yexus hais tias Txojlus yuav tsum nthuav tawm [qhia] mus rau txhua haiv neeg “thaum ntawd ntiajteb yuav kawg” (Mathais 24:14).

Cov lus hais ntawm yog dabtsi! Tshuav tsawg kawg nkaus hauv ntiajteb uas thiaj tsis tau hnov Vajtswv Txojlus xwb, nyob hauv Internet, xov tooj cua, los sis nyob rau lwm yam uas tso tawm rau neeg saib, thiab ntawm cov xibhwb mus tshaj tawm – tag kis no Vajtswv Txoj lus nthuav mus thoob ntiajteb, Mathais 24:11-14, tau tiav nyob peb tiam neeg no! Tiam sis tej pawg ntseeg nyob rau sab hnub poob ho kaw lawv qhov kev thov Vajtswv, thiab tsis muaj pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj, ntxim nyho lawv yuav tsum zoo li lwm lub tebchaws – xws li Suav, Cov tebchaws nyob tebchaws Axias sab hnub tuaj, cov tebchaws nyob rau Afiblikas, rau neeg Hmoob, thiab cov neeg txom nyem nyob rau India! Tso kev ntseeg tseg thiab Kev txhawb siab – muaj nyob uake – zoo li Yexus tau hais tseg! Yog tej yam xav tsis thoob! Tiam sis tsuas yog muaj raws li Yexus tau hais tseg cia lawm xwb!

"Yuav muaj cov xibhwb cuav tshwm tuaj dag ntxias neeg kom yuam kev mus, neeg feem coob txoj kev hlub yuav tsuag mus, vim yog kev phem nthuav dav mus, tiam sis tug ua tiv txog thaum kawg thiaj yuav dim, Thiab Vajtswv txojlus yuav raug qhia mus thoob plaws ntiajteb ua tim khawv rau txhua haiv neeg thaum hnub kawg yuav los txog” (Mathais 24:11-14).

Halelusyas! Yexus yuav rov qab los! Hu ib zaug ntxiv!

Tsaus ntuj yog hmo ntuj, kev txhaum tawm tsam peb;
   Yog lub nra nyhav yog kev quaj ntsuag rau peb ev
Tiam sis peb tau los pom qhov qhia tias nws yuav los;
   Peb muaj kev kaj siab, thiab nyob zoo siab hlo!
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
   Yog tug Yexus uas neeg tau tsis lees paub;
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
   Ntawm lub hwjchim, Nws yuav rov qab los ib zaug!

Koj puas paub Yexus? Koj puas npaj txhij thaum Nws rov qab los? Koj puas tau hloov dua siab tshiab? “qhov pheej fij tug kheej mus los” yuav pab tsis tau dab tsis kom koj dim, muaj ib txhia hais tias kuv rov los rau ntawm Vajtswv, zoo li tug tub yau uas ploj lawm, tiam sis Vajluskub tsis tau hais tias tug tub yaus uas ploj lawm yuav dim, los ntawm qhov fij tug kheej dua tshiab, Tsis yog! Vajtswv Txojlus tsuas hais tias nws ploj mus lawm! Nws txiv los hais tib yam nkaus!

“Kuv tug tub no tau tuag mus lawm, nws rov muaj sia nyob dua, nws tau ploj mus lawm, thiab tau ntsib lawm” (Lukas 15:24).

Au Vaajtswv thov los qhia kom lawv paub tias lawv ploj lawm! Tug neeg uas tsis lees hais tias nws tsis ploj yuav tsis los nrhiav Yexus, tug ntawd yuav tsis cia siab rau Yexus, yuav tsis paub txog kev hloov dua siab tshiab, yuav tsis raug ntxuav ntawm Yexus cov ntshav, los sis tau txais txoj sia tshiab los ntawm qhov Yexus sawv qhov tuag rov qab los, koj yuav tsum paub tias koj ploj lawm ua ntej los txais yuav txoj sia!

Vajtswv, peb yuav thov koj licas rau cov neeg uas ploj lawm kom lawv los hnov thiab mloog cov lus no, yuav tsum los ntawm qhov paub txog kev txhaum thiab cia siab rau Yexus Khetos Vajtswv Leejtub, Amees. Qheb ntawm no mus nyeem “The Method of Grace” by the great evangelist George Whitefield (1714-1770).


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Malakaus 13:1-13.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008).


TXHEEJ TXHEEM

COV XWM TXHEEJ NTIAJ TEB KAWG – QHIA TXHAB NTXIV

SIGNS OF THE END – UPDATED AND EXPANDED

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tswv Yexus tawm hauv lub tuam tsev pehawm Vajtswv, cov thwjtim txawm tau tes rau Yexus kom saib cov tuam tsev loj siab ntawd, Yexus teb hais tias puas yog nej twb pom tej yam ntawd lawm, kuv qhia tseeb rau nej tias, cov puas uas luag muab teeb uake no, yuav tsis raug rhuav tshem los yeej tsis tau, thaum Yexus nyob rau saum roob txiv ntseej, cov thwjtim tawm los hawm nws thiab hais tias thov kom qhia rau peb paub hais tias, tej yam xwm txheej no yuav tshwm sim tau licas, qhov twg qhia tias koj yuav rov qab los, thiab lub ntiajteb no yuav kawg mus?” (Mathais 24:1-3).

(Lukas 21:24; Malakaus 13:32, 33; Mathais 24:14, 37)

I.   Ib, cov xwm txheej uas yog hais txog cov ntseeg., Mathais 24:4-5;
2 Kaulithaus 11:4; 1 Timautes 4:1; 1 Yauhas 4:3; Lukas 24:39;
Henplais 13:8; I Timautes 4:1; Mathais 24:24; 2 Timautes 4:3-4;
2 Thexalaunike 2:3; Mathais 24:12; Teshaujlwm 2:46-47;
Lukas 18:1-8; 21:28.

II.  Ob, qhov xwm txheej qhia txog kev raug tsim txom, Mathais 24:9-10;
Malakaus 13:13; Lukas 6:22-23.

III. Peb, xwm txheej qhia txog zoo tawm txoj moo zoo thoob ntiajteb,
Mathais 24:9-14; Malakaus 13:10; Lukas 15:24.