Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
HWS NTWS UA NTSHAV

THE BLOODY SWEAT
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Peb hli ntuj 6, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 6, 2016

“Thaum tug Tswv muaj kev nyuaj siab heev, nws yim huab thov Vajtswv, nws cov hws zoo li ntshav ntws poob rau hauv av” (Lukas 22:44).


Zaj lus qhuab qhia ntawm no muab los ntawm ob zaj lus qhuab qhia uas yog C. H. Spurgeon, “Kev Txom Nyem hauv lub vaj” (Kaum hli 18, 1874) thiab “Kabxemanes” (Ob hli ntuj 8, 1863). Kuv yuav muab ob tug xibhwb loj no zaj lus qhuab qhia cov lus hais rau peb, ntawm no tsis zoo li qub lawm vim kuv muab cov lus no kho dua tshiab, yog ib cov lus qhuab qhia los ntawm ob tug xibhwb uas muaj suab npe, kuv yuav los hais txog daim duab uas Spurgeon hais txog Yexus qhov kev txom nyem nyob rau hauv lub vaj Kebxemanes ntseeg tias yuav hloov tau koj lub siab mus tag ib txhi

Yexus tau nrog cov tug rog noj ib pluas mov nco txog kev cai hla dhau, tom qab ntawd, Nws thiab cov tug rog tau tawm mus rau hauv lub vaj Kebxemanes, yog vim licas nws thiaj li los xaiv txog lub ntsiab lus yog Yexus qhov kev txom nyem hauv vaj Kebxemanes? Puas yog Adas qhov kev txhaum uas nyob hauv lub vaj Adees, tug Adas tom qab no kuj cawm neeg nyob hauv lub vaj thiab?

Tswv Yexus tuaj thov Vajtswv hauv lub vaj Kebxemanes no thov Vajtswv ntau zaug, yog ib qhov chaw uas Tswv Yexus mus ntau zaug, peb qhov kev txhaum ua rau Yexus txom nyem hauv lub vaj no, qhov chaw ua Nws ntsib kev kaj siab, lub sijhawm no yog qhov chaw uas Nws txom nyem tshaj

Los sis qhov Nws xaiv mus hauv lub vaj Kebxemanes no tej zaum Nws tseem nco txog yav tag los uas nws tau siv ua qhov chaw thov Vajtswv, yog qhov chaw uas Vajtswv tau teb Nws, tej zaum lub sijhawm no Nws xav tias Vajtswv yuav teb nws ib yam lintawd, Nws thiab mus rau qhov uas nyuaj siab loj tshaj plaws.

Tej zaum qhov uas nws mus rau hauv lub vaj Kebxemanes yog ib qhov chaw us nws yeej ib txwm mus, txhua tug yeej paub, Yauhas hais rau peb tias “Yudas uas ntxeev siab rau nws los paub qhov chaw no zoo: vim yog Yexus pheej coj nws cov thwjtim mus rau hauv” (Yauhas 18:2), Tswv Yexus mus rau qhov chaw ua nws yeej paub tias yuav raug ntes” (Yauhas 18:2).

Tswv Yexus mus rau qhov chaw ua nws yeej paub tias yuav raug ntes, thaum lub sijhawm uas Yexus raug ntxeev siab, Nws mus “zoo li tug menyuam yaj uas raug tua” (Yaxayas 53:7) Nws tsis tau khiav nkaum cov pov thawj loj cov tub rog, Nws tsis tag khiav nkaus zoo li ib tug sab, los sis khiav nkaus rau ub rau no, Tswv Yexus yeej txaus siab mus rau hauv, kom cov neeg ntxeev siab rau nws thiaj li nrhiav thiab ntes nws tau

Cia peb mus rau hauv lub vaj Kebxamanes rau lub sijhawm no, hmo ntawd yog hmo uas tsau ntuj heev, peb nrog Yakhauj hais li no tias “Qhov chaw no txaus ntshai kawg!” (Chivkeeb 28:17), Peb yuav ua tib zoo los saib Tswv Yexus qhov kev txom nyem nyob rau hauv lub vaj Kebxamanes, kuv yuav uas tib zoo lo teb cov lus nug txog Tswv Yexus qhov kev txom nyem nyob hauv lub vaj no.

I. Ib, dabtsi ua rau Yexus myuaj siab nyob rau hauv Kebxemanes?

Vajluskub qhia rau peb tias Yexus yog “tug neeg uas quaj ntsuag, thiab txom nyem” (Yaxayas 53:3), tiam sis qhov tseeb tiag nws tug kheej yeej tsis muaj tej no, Nws tug kheej yeej muaj kev thaj yeeb nyob rau hauv Nws, thiaj hais tau tias “Kuv qhov kev thaj yeeb uas muab rau nej” (Yauhas 14:27), kuv ntseeg tias kuv yeej tsis yuam kev los hais tias Tswv Yexus yog tug neeg uas muaj kev thaj yeeb thiab kev kaj siab.

Tiam sis hauv lub vaj Kebxemanes no txhua yam hloov tag, Nws qhov kev thaj yeeb ploj tag, nws qhov kev zoo sia hloov ua kev nyuaj siab, rau lub sijhawm tab tom tawm hauv Yelusxalees, hlov ntug dej Kidoos mus rau Kebxemanes, tug Tswv mus thov Vajtswv nyob rau qhov chaw no (Yauhas 15-17).

“Thaum Yexus hais li ntawd tag, Nws thiaj tawm nrog cov thwjtim hla tug dej Khiloo [Kēdron], mus rau ib lub vaj, tug Tswv nrog cov thwjtim mus rau hauv” (Yauhas 18:1).

Ua ntej ntawd Yexus yeej tsis tau hais ib lo lus tias nws ntsib kev nyuaj siab los sis kev txom nyem, tiam sis hauv lub vaj Kebxemanes, txhua yam hloov tag Nws quaj “yog tau, thov kom lub khob no raug tshem ntau kuv mus” (Mathais 26:39). Ua ntej ntawd Yexus yeej tsis tau hais ib lo lus tias nws ntsib kev nyuaj siab los sis kev txom nyem, qhov no ua rau nws cov hws tawm los ua ntshav, thiab hais tias “Kuv lub siab zoo li twb yuav tuag” (Mathais 26:38), ua licas rau koj lawm tug Tswv, koj yuav ntsib kev txom nyem siab npem li no diam?

Qhia meej hais tias qhov kev txom nyem zaum no tsis yog mob rau seem cem nqaij daim tawv, Yexus yeej tsis tau muaj mob dua ib zaug hlo li, nws tsua tu siab mi ntsis rau lub sijhawm Laxalaus tuag xwb, Nws yeej tsis tau ntshai nws cov yeej ncuab kiag li, zoo li lub sijhawm lawv liam hais tias nws ntiab dab tawm los ntawm Ntxwnyoog lub hwjchim, tiam sis Nws yeej hla dhau tej kev sim siab no huv tib si, yog li no lub sijhawm no yuav tsum muaj tej yam teeb meem loj tshaj qhov peb tsis paub txog tshwm rau peb tug Cawmseej, thiaj ua rau nws “nyuaj siab heev kawg nkaus” (Mathais 26:37)

Tej zaum koj xav tias nws ntshai kev tuag, los sis raug ntsia saum ntoo Khaublig? Coob tug ntseeg yeej yeem tuag rau lawv txoj kev ntseeg, yog li no tug Tswv Yexus yeej tsis ntshai qhov kev tuag kiag li! Vajluskub qhia meej hais tias “Vim yog xam pom qhov kev kaj siab nyob rau tom hauv ntej, Nws thiaj li tiv tug ntoo Khauglig, thiab tiv qhov kev txaj muag…” (Henplais 12:2). Tsis muaj leej twg yuav los piav tau txog Tswv Yexus qhov kev txom nyem, nov tsis yog ib yam uas yuav piab taug txog qhov kev txom nyem hauv lub vaj no.

Tsis tag los kuv los kuj tsis ntseeg hais tias qhov uas Tswv Yexus raug kev txom nyem hauv lub vaj no yog vim Ntxwnyoog, thaum Nws pib ua Vajtswv tes dej num, Yexus tau ntsib Ntxwnyoog sim siab nyob rau tom roob moj sabqhua lawm, peb tsis pom tias Yexus yuav ntsib “kev nyuaj siab li licas rau zaum no” qhov kev sim siab nyob rau tom roob moj sab qhua zaum no tsis tseem ceeb licas rau Nws npaum li qhov hws tawm ua ntshav nyob rau hauv Kebxemanes, lub sijhawm uas Nws ntsib Ntxwnyoog tim ntsej tim muag, tug Tswv yeej tsis ntshai tsis quaj, tsis txog caug pem teb thov Leejtxiv kiag li, coj los piv rau zaum no, qhov kev sim siab zaum no Yexus yeej tsis ntshaiv Ntxwnyoog kiag li, tiam qhov uas Nws ntsib nyob rau hauv Kebxemanes yog ib yam kev nyuaj siab uas loj tshaj plaws.

Dabtsis ua rau Nws ntsib kev nyuaj siab loj li no? nov yog lub sijhawm uas Vajtswv ua tug muaj qhov kev txom nyem no rau nws, qhov kev sim siam zaum no yog Leejtxiv ua tug muab rau Nws, Nws ntshai heev, yog li no peb thiaj li pom tau hais mob nyuaj siab thiab mob loj tshaj plaws uas tsis yog seem cev nqaij daim tawv, tsis yog yam neeg ua rau Nws – tsis yog Nws ntsib ntawm neeg, loj tshaj qhov Ntxwnyoog sim nws siab – ua Nws tau kov yeej los, tiam sis zaum no yog ib yam kev nyuaj siab sim siab uas los tshaj yam tsis muaj leej twg paub – Vajtswv Vajleejtxiv ua tug muaj qhov kev sim siab no rau Nws

Qhov no thiaj li paub tau hais tias yog vim licas Nws yuav nyuaj siab loj npaum li no:

“Tswv muab lub nra uas yog peb qhov kev txhaum tso rau saum Nws” (Yaxayas 53:6).

Lub sijhawm no nws los ris neeg txoj kev txhaum, nws los sawv thiab txom nyeem theej neeg txhaum qhov chaw, ntawd thiaj li yog yam kev txom nyem uas kuv tug kheej los yeej piav tsis tau kom tag, tsis muaj ib tug neeg twg yuav totaub txog qhov kev txom nyem zaum no

“Nov yog Vajtswv, thiab Vajtswv xwb,
Yog yam kev nyuaj siab ua loj tshaj plaws
   (“Thine Unknown Sufferings,” Joseph Hart, 1712-1768).

Vajtswv tug menyuam yaj los ris neeg ntiajteb tej kev txhaum rau ntawm nws lub cev, thiab peb tej kev txhaum no ua rau nws tug tug Ntsujplig ris lub nra nyhav heev.

“Tug Tswv tug kheej ris peb tej kev txhaum cia rau ntawm nws lub cev saum tsob ntoo ntawd, kom peb txhua ua tuag rau hauv kev txhaum lawm yuav cia sia raws li kev ncajncees vim yog qhov nws raug nplawm, nej txhua tug thiaj li raug kho kom zoo” (1 Petus 2:24).

Kuv ntseeg hais tias peb tej kev txhaum txhua yam poob rau saum “Nws lub cev” hauv lub vaj Kebxemanes lawm, Nws thiaj ris coj mus rau tom ntoo Khaublig rau hnub tom qab

Hauv lub no, Yexus paub hais tias Nws tau ris neeg tej kev txhaum, Nws los ua tug chiv ua tuag theej, los ris cov neeg Ixayees tej kev txhaum, thiab tiv kev txom nyem, thiab kom neeg dim Vajtswv qhov kev chim, lub sijhawm no koj thiaj li mam paub tias nws ris neeg tej kev txhaum? Yog li no qhia tias Yexus zoo li tug neeg txhaum los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag zoo li tug neeg txhaum – zoo li Luthawj tau hais tias, Vajtswv saib nws zoo li ib tug neeg txhaum loj hauv ntiajteb, lub sijhawm Vajtswv qhov kev chim los poob rau saum nws, txhais tias Vajtswv tug kheej chim rau neeg txhaum, yot li peb yuav tsum uas Yexus tsaug

Yog li no kev rau txim rau neeg txhaum yog poob rau saum Nws rau hauv lub vaj Kebxemanes, Ib, kev txhaum poob rau saum Nws, thiab rau txim rau kev txhaum, Vajtswv qhov kev txiav txim rau neeg txhaum zaum no yog qhov uas loj tshaj plaws, Vajtswv muab tso rau lub khob rau Nws ua tug ris

Kev foom tsis zoo poob rau tug Cawmseej tug ntsujplig, neeg tej kev txhaum poob los rau saum tug Cawmseej thiaj ua rau Nws tuag, kuv yuav tsis qhia kom tob tshaj no, los sis yeej tsis muaj leej twg yuav hais kom meej tshaj no lawm, tiam sis kuv hais tias, qhov kev txhaum zaum no los ntawm neeg txhaum, poob rau saum Yexus, thiab muab ntshav los muab nws ua kev cai rau dej, rau txim nws zoo li neeg txhaum, rau txim nws zoo li ib tug neeg txhaum, tiam sis nws yeej tsis yog neeg txhaum – qhov no thiaj ua rau nws ntsib kev nyuaj siab loj raws li Vajluskub nqe no tau hais tseg

“Thaum Tug Tswv raug kev txom nyem heev, nws yim huab thov Vajtswv ua rau nws cov hws tawm ua ntshav nrog rau hau av” (Lukas 22:44).

Lub sijhawm no peb ho mus rau lo lus nug tom ntej

II. Ob, dabtsi yog lub ntsiab lus ntawm Yexus cov hws nrog ua ntshav?

Ellicott hais rau peb paub txog ntawm qhov tseeb uas yog hws ntws ua ntshav “yog hais li dav dav” (Charles John Ellicott, Commentary on the Whole Bible, volume VI, p. 351) nws txhais li no hais tias “raws li lo lus ‘hws ntshav’ [yog] raws li Aristotle yog tug neeg uas tsis muaj zog li lawm” (ibid.). Tiam sis txij thaum Augustine los txog rau niaj hnub nim no cov ntawv txhais Vajluskub ntseeg raws “li qhov tseeb” los sis yeej yog ntshav tiag tiag, peb thiaj ntseeg hais tias yeej yog hws tawm ua hws tiag tiag, tej zaum yuav zoo li tsis qhov qhov tseeb, tiam sis cov neeg txheej thaum ub yeej ua tiv khawv los li no, nyob rau ib phau ntawv hu ua Galen, thiab ib txhia neeg lub sijhawm no, yeej qhia hais tias cov neeg uas tsis muaj dag zog yog thaum ntes mus yuav muaj hwj tawm ua ntshav.

Tiam sis Tswv Yexus cov hws tawm ua ntshav ntawm muaj lub ntsiab lust seem ceeb, tsis yog hws txia ua ntshav xwb, tiam sis poob ua tee los sis “lub” loj poob rau hauv av, qhov no tsis muaj rau lwm tug neeg, muaj tej tug neeg mob muaj hws txia ua ntshav, tiam sis tsis ua tej tee, yog li no Tswv Yexus cov hws ntshav ntawm tsis yog tias nyob rau lub cev xwb tseem “poob rau hauv av” raws li keeb kwm tsuas yog Yexus ib leeg xwb thiaj muaj zoo li no

Nws tsis muaj mob, nws yog ib tug txiv neej muaj peb caug xyoo, tiam sis kev nyuaj siab kuj pib muaj muab rau lub sijhawm los ris neeg tej kev txhaum, qhov no ua rau nws ntshai txog qhov uas ua rau hws tawm ntws los ua ntshav rau lub ntiajteb, no qhov tias neeg tej kev txhaum nyhav npau licas, ua tug Cawmseej nqaij ntuag thiab hws tawm ua ntshav.

Nov yog qhia txog Tswv Yexus yeej txaus siab los ris qhov kev txom nyem no, nqaij tsis ntuag ntshav yeej tsis ntws, cov kws tshuaj qhia rau peb tias, tug neeg uas ntshav heev yuav ua rau ntshav ntws ceev rau lub plawv, qhov no thiaj qhia tias yeej muaj peev xwm tawm tau rau sab nraud, sim saib tug Tswv qhov kev txom nyem, tawm rau sab nraud thiab nrog rau hauv av, qhov uas ntshav nrog rau ntiajteb ntawd yog qhia tias txoj kev cawmdim muab pub dawb dawb rau koj, zoo li cov ntshav cia li ntws ntawm cov tawv nqaij los, koj thiaj li tau los ntxuav kev txhaum ntawm cov ntshav ntawd thaum koj los cia siab rau Yexus.

“Thaum Tug Tswv raug kev txom nyem heev, nws yim huab thov Vajtswv ua rau nws cov hws tawm ua ntshav nrog rau hau av” (Lukas 22:44).

Cov ntshav ntawd ntws los vim yog kev nyuaj siab, kev mob siab yog yam ua mob tshaj plaws, kev txom nyem thiab kev nyuaj siab yog yam kev tsaus ntuj uas loj tshaj plaws, qhov kev nyuaj siab no yeej qhia rau koj tias muaj tseeb, yog peb los nyeem nyob rau hauv Mathais, Nws “nyuaj siab thiab ris lub nra nyhav” (Mathais 26:37). “Nyhav heev” – muaj lub ntsiab lus zoo heev, qhia tias lub siab uas zoo li ris lub nrav nyhav heev, lub sijhawm no nws los uas tug neeg ua ris neeg tej kev txhaum, nws yeej ntshai kawg nkaus xav tias yuav ris los sis tsis ris, “Peb los yeej xam hais tias nws rau nplawm uas yog Vajtswv ua tug nplawm” (Yaxayas 53:4), “Nws yuav pom kev txom nyem hauv lub siab, thiab yuav txaus siab” (Yaxayas 53:11). Nws mob lub siab, nws nyob rau txoj kev ntshai, nws yog tug “ris lub nra nyha” Thomas Goodwin hais tias “Lo lu no txhais tias siab yaj ntshis, tug ntsujplig uas tsis paub yuav so rau qhov twg xws li tshwm rau tug neeg ua muaj mob thiab tsaus muag” tej yam zoo li muaj peev xwm ua kom tuag tau, peb thiaj pom tau hais tias Yexus tug ntsujplig mob ua au yuav tsaus muag, nws thiaj li tawm hws ua ntshav, yog lub sijhawm ua lub cev no yeej tsis muaj zog kiag li lawm, tiam sis Yexus cov hws ntshav yog tawm sab haus lub siab los, vim yog neeg tej kev txhaum, peb yog neeg txhaum, tuag rau seem ntsujplig, nws thiaj li los ris kev txhaum uas yog lub “nra nyhav no”

Vajluskub uas yog Malakaus qhia rau peb tias “heev tshaj plaws yam tsis muaj tug totaub” (Malakaus 14:33), lus Kislis txhais tau hais tias Nws qhov kev ntshai ntawm yog ib yam ua loj tshaj plaws ua tsis muaj leej twg yuav qhia tau, zoo li tug neeg uas plaub hau tsa tag, tso peb dim ntawm Mauxes cov kev cai, peb Tug Tswv thiaj ris peb tej kev txhaum rau saum Nws

Tug Cawmseej xub ntsib kev txom nyem, tom qab ntawd los ris neeg tej kev txhaum “yog uas tsis muaj tug totaub” Nws ntshaiv heev tshaj plaws, rau lub sijhawm ua los ris neeg tej kev txhaum, nws los ris neeg qhov kev txhaum sawv ntawm neeg qhov chaw nyob rau ntawm Vajtswv, nws yeej ntshai tshaj rau lub sijhawm Vajtswv saib ntsoov nws, nws yog tug uas ris lub “nra nyhav tshaj plaws thiab “tsis muaj tug totaub”

Vajlubkub tseem qhia ntxiv rau peb tias “kuv muaj kev nyuaj siab zoo li twb yuav tuag” (Mathais 26:38), Lus Kislis yog “perilupos” txhais tias kev txom nyem nyob rau txhua qhov tej no qhia rau peb paub hais tias qhov kev txom nyem zaum no nyuaj uas yuav hla dhau, muaj tej yam kev nyuaj siab zoo li muaj txoj hau kev yuav hlas los sis tsiv kom dim tiam sis Yexus qhov zoo li tsis muaj lwm txoj hau kev lawm, nws hais zoo li Davis tias “kev mob hauv tub tuag tej nyob rau saum kuv” (Phau Nkauj 116:3), Vajtswv tshuab los rau saum Nws, zoo li nws yuav khiav tsis dim qhov kev txom nyem zaum no, tsis muaj ib yam kev nyuaj siab twg yuav loj li no lawm, Nws thiaj hais tias “zoo li kuv tug ntujplig txom nyem” nyob ib puas ncig “zoo li yuav tuag” – ze rau txoj kev tuag!

Nws tsis tuag nyob rau hauv lub vaj Kebxemanes, tiam sis nws raug kev txom nyem loj tshaj plaws zoo li twb tuag lawm, Nws qhov kev mob ua rau ze rau txoj kev tuag – tiam sis kuj tsis tuag

Yog li no kuv thiaj li paub tias Tug Tswv qhov kev mob hauv lub siab muaj peevxeem ua rau nws tawm los ua ntshav, kuv qhia meej raws li neeg yuav qhia tau lawm.

Vajtswv Vajleej txiv yog koj xwb
Raws li paub txhua yog no yog koj li kev txhom nyem xwb

“Thaum Tug Tswv raug kev txom nyem heev, nws yim huab thov Vajtswv ua rau nws cov hws tawm ua ntshav nrog rau hau av” (Lukas 22:44).

III. Peb, yog vim licas Yexus thiaj yuav tsum ntsib zoo li no?

Kuv yeej paub hais tias muaj ib txhia yuav xav hais tias yog vim licas Yexus thiaj yuav tsum mus ntsib kev txom nyem zoo li no thiab hws tawm ua ntshav, lawv yuav hais tias “kuv paub tias nws mus rau qhov ntawd, tiam sis kuv tsis totaub tias yog vim licas nws ho yuav tsum ntsib zoo li no” Kuv yuav rau lub ntsiab lus coj los teb tias yog vim licas Yexus thiabj yuav tsum ntsib zoo li no.

1. Ib, qhia rau peb tias Yexus yeej yog neeg tiag tiag tsis txhob xav tias Nws yog Vajtswv xwb, vim nws yug los zoo los muaj nqaij muaj pob txha ib yam li koj, nws hlub koj heev! Nws nrog koj txom nyem, nws nrog koj nyuaj siab, tsis muaj ib yam uas tshwm sim rau koj es Yexus yuav tsis paub txog kiag li, yog li no nws thiaj li pab koj kom yeej kev sim siab, cia Yexus ua koj tug phooj ywg, nws yuav txhawb koj lub zog thiab coj koj hla dhau txhua yam teeb meem hauv koj lub neej.

2. Ob, ua tug qauv rau peb, Petus hais rau peb li no tias “Yexus txom rau peb, ua tug qauv rau peb koj yuav tsum raws nws tug hneev taw” (1 Petus 2:21). Kuv tsis pom zoo nrog rau cov xibhwb qhuab qhia uas pheej hais tias ua ib tug ntseeg mas yooj yim heev! Xibhwb Povlauj hais tias “Qhov tseeb tias txhua tug uas yuav ua neej raws Yexus qab yuav raug tsim txom” (2 Timautes 3:12), Nws hais tias “Cia li muab cov lus uas nej hnov ntawm kuv rau cov neeg uas ncajncees uas yuav qhia tau lwm tug thiab” (2 Timautes 2:3) Povlauj hais li no rau tug tub hluas uas qhia Vajtswv txojlus, Vajtswv num yog ib qhov uas nyuaj, coob tug neeg uas tsis tau, Raws li George Barma, 35 txog 40 feem puas ntawm txhua tug xibhwb tsis kam ua Vajtswv num lawm, vim yog ib yam hauj lwm nyuaj hauv lub ntiajteb, tsis muaj tug neeg twg yuav ua tau lub siab ntev ua tsua yog tug uas yog Yexus tug tub rog xwb! Tsis yog xibhwb, tiam sis txhua tug ntseeg zoo yeej tiv kev txom nyem ua Vajtswv num, Vajluskub hais tias “peb yuav tsum mus rau qhov txom nyem loj thiab txog rau Vajtswv tebchaws” (Teshaujlwm 14:22), kuv xav Dr. John Sung ua tug hais tias “tsis muaj khaub li ntoog – tsis muaj koos mom kub”

3. Peb, Nws qhov kev txom nyem hauv lub vaj qhia txog kev txhaum tias zoo li cas, koj yog neeg txhaum, tiam sis tsis yog Yexus, neeg txhaum koj qhov kev txhaum loj heev thiaj ua rau Yexus mob kawg nkaus, peb qhov kev txhaum uas rau nws tawm hws los ntshav

4. Plaub, qhov nws mus hauv lub vaj yog qhia txog nws txoj kev hlub rau peb, nws los theej peb rau qhov chaw ua phem thiab txaus ntshai tshaj plaws, ntxim nyho peb yuav tsum ris qhov kev txhaum no theej peb tej kev txhaum uas yog peb li, yog li no peb yuav tsum hlub Nws kom ntau li ntau tau

5. Tsib, sim saib Yexus hauv lub vaj thiab kawm txog qhov nws theej peb lub txim, ua cas kuv yuav dub ua luaj rau ntawm Vajtswv, kuv xav hais tias ntxim nyho kuv yuav tsum tau poob tub Tuagteb xwb, kuv ua Vajtswv tsaug uas Nws tsis muaj kuv pov rau hauv, tiam sis kuv tau mus rau tom Kebxemanes, thiab kuv siab hauv haupaus txiv ntseej, kuv pom kuv tug Cawmseej, yog, kuv pom Nws txog caug thiab nyuaj siab kawg, thiab kuv hnov nws quaj, kuv tig mus saib ib puas ncig ntawm Nws, thiab kuv pom Nws cov Ntshav liab, “Tug Cawmseej, koj txhaum qhov twg? Kuv hnov nws hais tias “kuv tabtom nyem vim yog koj” kuv thiaj li pom tias Vajtswv zam kuv lub txim los ntawm qhov Nws fij tug kheej rau kuv, cia li los rau ntawm Yexus thiab cia siab rau Nws, koj qhov kev txhaum yuav raug zam los ntawm Nws cov Ntshav.

6. Rau, sim xav txog qhov kev rau txim rau tug neeg uas tsis kam cia Nws tuag theej, sim saib yog koj yogi b tug uas tsis lees yuav Nws cov Ntshav, koj yuav mus sawv tim ntsej tim muag rau Vajtswv thiab yuav raug txiav txim vim yog koj tej kev txhaum, Kuv yuav hais rau koj tias kuv mob siab rau koj heev, dabtsi yuav tshwm sim rau koj yog koj tsis lees yuav tug Cawmseej, Tswv Yexus, tsis yog hauv lub vaj, tiam sis ntawm koj qhov chaw pw, koj yuav koj yeej kev tuag, koj tug ntsujplig yuav tsis raug pov rau tub Tuagteb, cia lub vaj no qhia rau koj, cia cov ntshav ntawd ua rau kom koj hloov dua siab tshiab ntawm koj tej kev txhaum thiab ntseeg Yexus, los rau ntawm Nws, Cia siab rau Nws, Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj txoj sia nyob, zaum ntawm Vajtswv sab xis saum qaum ntuj, los rau ntawm Nws rau lub sijhawm no thiab yuav raug zam txim ua ntej yuav lig rau koj. Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Lukas 22:39-44.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Thine Unknown Sufferings” (Joseph Hart, 1712-1768).


TXHEEJ TXHEEM

HWS NTWS UA NTSHAV

THE BLOODY SWEAT

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum tug Tswv muaj kev nyuaj siab heev, nws yim huab thov Vajtswv, nws cov hws zoo li ntshav ntws poob rau hauv av” (Lukas 22:44).

(Yauhas 18:2; Yaxayas 53:7; Chivkeeb 28:17)

I.    Ib, dabtsi ua rau Yexus myuaj siab nyob rau hauv Kebxemanes?
Yaxayas 53:3; Yauhas 14:27; 18:1;
Mathais 26:39, 38, 37; Henplais 12:2; Yaxayas 53:6;
1 Petus 2:24; Lukas 22:44.

II.  Ob, dabtsi yog lub ntsiab lus ntawm Yexus cov hws nrog ua ntshav?
Lukas 22:44; Mathais 26:37; Yaxayas 53:4, 11;
Malakaus 14:33; Mathais 26:38; Phau Nkauj 116:3; Lukas 22:44.

III. Peb, yog vim licas Yexus thiaj yuav tsum ntsib zoo li no?
1 Petus 2:21; 2 Timautes 3:12; 2:3; Teshaujlwm 14:22.