Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
VWM RAU TEJ LUB CAIJ SO!

CHRISTMAS HOLIDAY MADNESS!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Kaum ib hli ntuj 30, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, November 30, 2014

“Neeg lub siab puv ntoob rau kev phem, yam ruam uas nyob hauv neeg lub siab thaum tseem ua neej nyob thiab tom qab ntawd lawv mus nrog kev tuag nyob” (Tejlusqhia 9:3).


Vajntxwv Xalaumoos ua tug sau phau Vajluskub Tejlus qhia. Qhia ntau yam txog neeg lub neej. Nws uas txhua yam txaus lub siab. Nws tshawb nrhiav kev txawj ntse. Nws tshawb nrhiav kev zoo siab. Nws nrhiav kev npluas nuj. Nws tshawb nrhiav kev ntseeg, thiab kev ua neej, kev ua zoo. Thawm kawg nws los xaus nws cov lus hais tias, “Txhua yog qhov tsis muaj dabtsi, thiab kev ntxhov siab xwb” (Tejlusqhia 1:14; 2:11, 17). Nws pom txhua yam, thiab sim txhua yam, thiab pom tau hais tej ntawd tsis muaj qabhau dabtsi, thiab tsuas yog qhov qhuav qhawv xwb. Nws thiaj los xaus cov lus zoo li Yauhas li no tias, “Lub ntiajteb no yuav dua mus” (1 Yauhas 2:17).

Tejlusqhia 9:3, hais txog tej yam uas tsis zoo. Hais txog yam tsis zoo ntawm neeg ntiajteb. Yog lawm, kuv ntseeg tias Vajntxwv Xalaumoos hais yog lawm. Muaj peb lub ntsiab lus uas nws hais nyob rau nqe Vajluskub no thiab yeej muaj tseeb lintawd, thiab mus raws li Vajluskub.

“Neeg lub siab puv ntoob rau kev phem, yam ruam uas nyob hauv neeg lub siab thaum tseem ua neej nyob thiab tom qab ntawd lawv mus nrog kev tuag nyob” (Tejlusqhia 9:3).

I. Ib, Vajntxwv Xalaumoos hais tias, “Neeg lub siab puv ntoob rau txoj kev txhaum.”

Nws tseem hais meej nyob rau lwm nqe Vajluskub li no,

“Tsis muaj ib tug neeg hauv ntiajteb uas tau neeg zoo, thiab yuav tsis kav ua kev txhaum kiag li” (Tejlusqhia 7:20).

“Neeg lub tsiab puv ntoob rau txoj kev txhaum” Nov tsis yog yam ua txhua tug neeg tam sim no yuav ntseeg lintawd. Peb hnov neeg hais rov hais rais tias “Kuv ntseeg tias tib neeg yeej yog neeg zoo” Tiam sis lo lus no tsis hais raws li Vajluskub! Qhov uas qhia tias neeg yeej “puv ntoob rau kev phem”! Yog peb nyeem xov xwm, txawm yog qhov “zoo” kiag los tseem ua los ntawm txoj kev xam khib los sis khavtheeb, thiab xyaw rau txoj kev phem! Tseem tshuav tej yam tseeb uas qhia tias Xalaumoos cov lus yeej muaj tseeb, “Neeg lub siab yeej puv ntoob rau kev txhaum”

Nyeem Vajtswv Txojlus. Thau pib txog rau thaum xaus yeej qhia rau peb tias neeg puas leej yug los ua tug neeg txhaum. Uantej dej nyab ntiajteb,

“Vajtswv pom tias neeg tej kev txhaum muaj ntau heev nyob rau ntiajteb thiab txhua yam kev xav hauv neej lub siab yeej nyob rau txoj kev txhaum mus ib txhi” (Chivkeeb 6:5).

Nyob rau nws zaj lus qhia uas nrov koob nrov npe uas yog “Qhov kev Txhaum Thaum Ub” ib tug xibhwb muaj suab npe uas yog John Wesley (1703-1791), hais tias neeg tam sim no los yeej zoo tib yam li cov neeg uas nyob tiam ua ntej dej nyab ntiajteb. John Wesley hais tias,

Yog ib lus uas Vajtswv hais rau Davis tom qab dej [los nyab] ntiajteb tau txheeb xyoo tias “[Lawv txhua tug puas leej phem tib yam nkaus: Tsis pom ua tug ua qhov zoo, tsis pom li, tsis pom kiag li” Phau Ntawv Nkauj 14:3; Loos 3:10]. Tug cev Vajtswv lus thiaj li qhia hais tias…Yaxayas hais [tias] “Taub hau los mob, siab los qaug, puag hauv kotaws txog rau saum taubhau tsis muaj ib qhov zoo kiag li. Tsuas muaj kev txhab ntiag nqaib ntsuab ntshav nrog, tsis muaj qhov los qhwv los sis kho kom zoo los ntawm cov roj” (Yaxayas 1:5-6). Zoo tib yam li tau muab rau cov thwjtim. Txhua yam ua peb tau kawm, qhia txog neeg lub neej… tias “txhua yam kev xav hauv neeg lub neej” tseem nyob rau kev txhaum, “kev phem nkaus xwb” thiab yeej “pheej ua ntxiv mus” (John Wesley, M.A., “Original Sin,” The Works of John Wesley, Baker Book House, 1979 reprint, volume VI, pp. 57, 58).

Vajluskub Yelemis hais li no tias,

“Lub siab yeej dag ntxiav loj tshaj dua lwm yam huv si, nws qias neeg tshaj plaws, leej twg yuav hlub lub siab ntawd?” (Yelemis 17:9).

Yog lintawd, peb hauv Vajluskub pib thau pib txog rau thaum xaus, yeej pom zoo raws li Xalaumoos lo lus no “Neeg lub siab puv ntoob rau kev txhaum” Peb yeej pom tej no nyob rau xov xwm txhua yam. “Neeg lub siab yeej puv ntoob rau kev txhaum”

II. Ob, Vajntxwv Xalaumoos hais tias, “thiab kev vwm nyob hauv neeg lub siab tag mus li.”

“Neeg lub siab puv ntoob rau kev phem, thiab kev vwm nyob rau lawv lub siab thaum tseem ua neej nyob, thiab tuag mus tag ib sim neej” (Tejlusqhia 9:3).

Lus Henplais txhaus hais “vwm” yog los ntawm lo lus uas yog txhais hais tias “ruam” (Strong, # 1984). Lo lus tiag tiag yog “howlelah” thiab txhais tau tias “vwm” (Strong, #1947). Kev vwm, kev, khavtheeb, - tej no yog daim duab! “Txhua yam hauv lawv lub siab yog vwm” Strong’s Concordance hais rau peb tias “thawj lo lus yog txhais tau hais tias “qhia tshwm, ua kom ruam, kev zoo siab, kev puas tsuaj” Matthew Henry hais txog neeg li no tias…ua npau suav pom rau yam ua ruam hauv [neeg] lub neej” (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Hendrickson Publishers, 1996 reprint, volume 3, p. 849; note on Ecclesiastes 9:3).

Yam ruam uas nyob hauv neeg lub siab muaj ntau yam xws li kev pe nlpom. Tug cev Vajtswv lus uas yog Yelemis hais tias, “lawv vim rau lawv tej mlom” (Yelemis 50:38) – “thiab kev vwm nyob hauv lawv lub siab thaum tseem ua neej nyob” (Tejlusqhia 9:3). Neeg nyob rau peb tiam no tseem ‘vwm rau lawv tej mlom” – mlom uas nyob kev saib duab liab qab, kev muab khoom siv, kev txhaum, thiab kev “lom ze” ua si

“Hnub so” yog lub sijhawm rau txhua xyoo uas ua raug neeg lub siab vwm tag huv si. Hnub nco txog Yexus yug thiab tos txais xyoo tshiab yim huab ua rau neeg vwm heevo! Dr. A. W. Tozer (1897-1963) hais tias,

Ib qhov ua rau neeg vwm, thiab nws tau pib…yuam kom neeg mus rau ub rau no rhau qhov uas lawv yuav tau. Yeej tsis muaj leej twg yuav nug hais tias yog vim licas thiaj zoo lintawd, zoo li cov neeg uas tsis nyob rau tom tsev kho mob, los sis nkuaj, yog mus ncig nyob rau hauv, thaum rov los tsev ces txawm muaj tej yam uas zoo li plua tshauv lo tug ntawd rov los tsev, ua rau kom nws lub taub hau tig rau ub rau no thiab yog ib yam uas txaus ntshai tshaj plaws… (A. W. Tozer, D.D., “Midsummer Madness,” in God Tells the Man Who Cares, Christian Publications, 1970 edition, p. 127). Mus nyeem Dr. Tozer cov lus tau rau qhov no.

Tsib caug xyoo dhau los ua Dr. Tozer hais txog neeg mus ncig rau ub rau no rau lub sijhawm “Ntuj qhua” qhov no los yeej tseem siv tau rau cov neeg lub sijhawm no, xws neeg tseem mus vwm rau cov “hnub so” uas yog lub caig nploojtoo zeeg, ntuj no! Neeg mus rau tom tej hav zoo, “mus ua si” kom muaj “kev lom zem” “mus rau tej yam ua ntau tshaj lawv yuav ua tau” rau hnub Ua Vajtswv tsaug, Hnub nco txog Yexus thiab Xyoo tshiab. Nyob rau lub sijhaw uas Ua Vajtswv tsaug, neeg saum txheeb tug neeg khuam nyob rau tom tshav nyooj hoom taug kev mus los sab hnub tuaj hnub poob, siv sijhawm li ob peb teev raw li peb hu hais tias “kev lom zem”, Tsis muaj ib tug twg yuav xav tias yuav tsum mus pehawm Vajtswv thiab mus ua Vajtswv tsaug rau lub sijhawm no!

Nov yog “kev vwm rau hnub so” pib rau hnub Halloween los sis tso dab tawm. Muaj ib tug ntxhai hais tias nws yuav tuaj pehawm Vajtswv tsis tau, vim yog yuav siv sijhawm los “hnav khaub ncaws” rau hnub Halloween. Nws tuaj tsis tau rau lub sijhawm thaum 10:30 sawv ntxov vim yog yuav siv sijhawm hnav nkaub ncaws! Tom qab ntawd Halloween yuav pib rau thaum 2.00 tav su, nws siv sijhawm xya teev los hnav khaub ncaws kom zoo li tug poj dab tiag tiag – los sis dab hauv ntshav – los sis dabtsi los xij! Yog vim licas yuav vwm tag npaum no – vwm rau tej hnub zoo li no? “Lawv vwm rau lawv tej mlom” (Yelemis 50:38). “Kev vwm nyob hauv lawv lub siab thaum lawv tseem ua neej nyob” (Tejlusqhia 9:3).

Yuav phem tshaj noo! Uas yog nyob rau cov “hnub so” neeg yuav khiav tawm, zoo li Dr. Tozer hais tias, “neeg yuav khiav tawm”… “mus ua tej yam dhau qhov ua [yog lawv] tug kheej” Feem coob yeej tsis xav tias nyob tsev thiab mus pehawm Vajtswv rau hnub nco txog Yexus yug, thiab tos txais xyoo tshiab! “Tej yam zoo li no lo [lawv] zoo li tej plua tshauv ua cua tshuaj los” – thiab uav kom lawv mus pe dab pe mlom nyob rau tebchaw Amelikas – tsuas yog kom tau “kev lom zem”

Nyob rau xyoo 1940 kuv tseem yog ib tug menyuam tub, neeg nyiam nyob tsev thiab mus pehawm Vajtswv rau “hnub so” Tiam sis tam sis niaj hnub nim no neeg “vwm” rau Hnub ua Vajtswv tsaug, Christmas thiab xyoo tshiab yuav kom lawv mus pe tug mlom uas yog “kev lom zem” Koj yeej hais tsis tau kom lawv tuaj pehawm Vajtswv tau lub sijhawm no, koj uas puas tau? Lub ntsiab lus yog neeg vwm rau txoj kev ua si lom zem xwb.

Kub raug neeg tawm tsam, lawv hu kuv hais tias “coj kev cai nruj” – thiab phem – uas hais kom cov tub ntxhais hluas tuaj pehawm Vajtswv rau “cov hnub so” zoo li no, tiam sis kuv tsis yog linawd! Yexus hais tias,

“Nej cia li zoo siab thaum neeg ntxub nej thiab yuav muab nej ntiab tawm ntawm lawv thiab cem nej, thiab yuav hais tias nej yog neeg phem vim yog nej ntseeg Neeg Leejtub, hnub ntawd cia li zoo siab, thiab kaj siab lug vim yog nej yuav tau txais nqi zog nyob rau ntuj ceebtsheej, vim yog nej tej yawg koob yeej ua ib yam lintawd rau cov cev Vajtswv lus” (Lukas 6:22-23).

Kuv vam tias txhua tug xibhwb yuav los qhuab qhia tawm tsam txog “cov hnub so” zoo li Dr. A. W. Tozer tau ua! Tsis yog lub sijhawm ua xibhwb yuav los qhia tawm tsam kom neeg txog yuav ub yuav no, hauv dej hauv cawv thiab kev ua si los zem rau “hnub so” lov? Tsis yog lub sijhawm uas cov xibhwb yuav qhia zoo li Dr. Tozer lov? Peb cheem tsum cov suab zoo li Dr. Tozer kom cawm tau neeg dim ntawm “kev tuag” – zoo kev lag luam poob tag, thiab kev tsis coj cai – thiab peb cov neeg quaj hu kev “lom zem” thiab kev ua si, kev hau cawv – zoo li Amelikas poob zoo li Loos!

Mus rau nram Las Vegas! Tsis muaj tug yuav mus pehawm Vajtswv! Yuav tsum txhob vwm rau tej “hnub so” tiam sis yuav tsum mus pehawm Vajtswv, nrog Vajtswv cov neeg nyob, pehawm Yexus, tsis yog tias mus pe mlom uas yog kev lom “zem” Vajluskub hais tias,

“Khiav tawm ntawm cov neeg ntawd, Vajtswv hais lintawd” (2 Kaulithaus 6:17).

Khiav tawm ntawm kev vwm rau cov “hnub so”! Khiav tawm! Khiav tawm! Thiab tuaj nrog peb nyob rau hauv pawg ntseeg rau hnub nco txog Yexus yug thiab tos txais xyoo tshiab! Tiam sis tsheem tshuav ib nqe lus kawg nyob rau Vajluskub nqi no.

III. Peb Vajntxwv Xalaumoos hais tias, “thiab tuag mus tag ib txhi.”

Sawv ntsug nyem kom nrov nyob rau Tejlusqhia 9:3.

“Neeg lub siab puv ntoob rau kev phem, thiab kev vwm nyob rau lawv lub siab thaum tseem ua neej nyob, thiab tuag mus tag ib txhi” (Tejlusqhia 9:3).

Nej zaum tau. “Thiab tom qab ntawd lawv mus rau txoj kev tuag”

Tuag! Los tom qab ua neeg vwm rau txoj kev ua si hauv lawv lub neej. Tuag! Kev tuag nyob txias to tej no yuav khiav tsis dhau Dabntxwnyoog lub homphiaj txog kev “lom zem” Tsis yog, yuav tsis muaj kevlom zemnyob rau hauv qhov ntxa! Yuav lom zem thaum nyob tub Tuagteb! Vajluskub hais tias, Vajluskub hais tias,

“Tug neeg nplua nuj…tuag thiaj coj mus faus; Nws tsa muag hauv tub Tuagteb saib tuaj, nob txom nyem” (Lukas 16:22-23).

Yexus hais tias, “Lawv yuav raug tsim txom mus tag ib sim neej” (Mathais 25:46).

“Neeg lub siab puv ntoob rau kev phem, thiab kev vwm nyob rau lawv lub siab thaum tseem ua neej nyob, thiab tuag mus tag ib sim neej” (Tejlusqhia 9:3).

Dr. John Gill hais txog nqe Vajluskub no li no tias,

Tom qab lawv vim rau lub neej hauv ntiajteb, lav tuag thiab mus rau qhov tuag ib txhiab ib txhi.. lawv mus rau tub tuagteb (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume IV, p. 607; comment on Ecclesiastes 9:3).

Qhov tseem ceeb nyob rau lub neej hauv ntiajteb tsis yog yam uas ua kom neeg zoo siab. “Kev lom zem” tam sim no txhais tau tias tsis muaj dabtsi li, yog koj tuag los ntawm qhov ua tsis npaj mus cuag Vajtswv qhov kev txiav txim zaum kawg. Koj yuav tsum raug qhia kom paub txog kev txhaum. Koj yuav tsum tig los cuag Yexus. Koj raug coj los cuag Yexus vim yog txoj kev hlub, thiab rau ntxuav los ntawm Nws cov ntshav! Yexus hais tias, “Koj yuav tsum yug dua tshiab” (Yauhas 3:7).

Thaum Xalaumoos sau phau Vajluskub no, nws twb laws lawm. Nws hais zoo li txiv hais rau menyuam. Kuv uas neej nyob hauv ntiajteb no tau 74 xyoo. Kuv hais rau koj zoo li ib tug yawg laus hais nyob rau tagkis no sawv ntxov. Kuv xav kom koj loj hlob rau txoj kev ntseeg, thiab vam tias uav mloog kuv hais. Nyob rau phau Vajluskub Tejlushqia tom kawg Xalaumoos hais tias, “thaum koj tseem ua neej hluas cov ntsoov tug tsim ntuj tsim teb” (Tejlusqhia 12:1). Ib tug hluas yuav tsum xav txog txoj sia ntev dhaw tiag tiag. Kuv vam tias nej cov hluas yuav mloog kuv hais, zoo li Xalaumoos, kuv pom lub neej zoo li no tau 74 xyoo lawm. Kuv thiaj pom tias kev txhawb nrhiav Yexus tseemceeb npaum licas, thiab tshab nrhiav txoj siab ntawv dhaw rau tam sim no, thaum koj tseem hluas. Mloog zaj nkauj Kl. Griffith hu tag los no.

Koj puas tshawb rhiav txoj sia ntawv dhaw? Yog lo lus nug koj thiab kuv;
Yuav teb zaum kawg licas? Koj puas tshawb rhiav txoj sia ntawv dhaw?
Ntawv dhawv mus ib txhi! Ntev dhawv mus ib txhi!
Koj puas tshawb rhiav txoj sia ntawv dhaw?
   (“Where Will You Spend Eternity?” tug qhia Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

Yuav tsum los xav txog txoj sia ntev dhawv tiag tiag thiab kev cawm dim ntawm seem ntsujplig uas vwm rau “vwm rau hnub so” Yuav tsum siv zog los xav txog Tug Cawmseej thiab huav pab kom koj tsim ntawm kev txhaum, thiab coj koj los ntsib kev cawmdim hauv Nws. Nws tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum. Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los kom koj tau txoj sia ntev dhawv ib txhi. Siv zoo ntseeg tug Tswv Yexus! Npaj tuaj koom pawg ntseeg lub koob tsheej, thiab hmo tos txais xyoo tshiab! Vajtswv foom koobhmoov rau nej txhua tug! Amees. Dr. Chan, thov coj peb thov Vajtswv.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Lukas 16:19-26.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Where Will You Spend Eternity?” (tug qhia Elisha A. Hoffman, 1839-1929).


TXHEEJ TXHEEM

VWM RAU TEJ LUB CAIJ SO!

CHRISTMAS HOLIDAY MADNESS!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Neeg lub siab puv ntoob rau kev phem, yam ruam uas nyob hauv neeg lub siab thaum tseem ua neej nyob thiab tom qab ntawd lawv mus nrog kev tuag nyob” (Tejlusqhia 9:3).

(Tejlusqhia 1:14; 2:11, 17; I Yauhas 2:17)

I.   Ib, Vajntxwv Xalaumoos hais tias, “Neeg lub siab puv ntoob rau txoj kev txhaum,” Tejlusqhia 7:20; Chivkeeb 6:5; Phau Ntawv Nkauj 14:3; Loos 3:10; Yaxayas 1:5-6; Yelimis 17:9.

II.  Ob, Vajntxwv Xalaumoos hais tias, “thiab kev vwm nyob hauv neeg lub siab tag mus li,” Yelemis 50:38; Lukas 6:22-23; Yudas 7;
2 Kaulithaus 6:17.

III. Peb Vajntxwv Xalaumoos hais tias, “thiab tuag mus tag ib txhi,”
Lukas 16:22-23; Mathais 25:46; Yauhas 3:7; Tejlusqhia 12:1

.