Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
QHIA KOJ TUG CHWJCHIM RAU KUV

SHOW ME THY GLORY
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia hauv pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus hauv nroog
Los Angeles, yav tsum ntuj, Yim hli 12, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, August 12, 2017


Thov nthuav nej phau Vajluskub mus rau Khiavdim, tshooj 33, nyob dau daim 115 hauv phau the Scofield Study Bible, sawv ntsug thiab saib rau Khiavdim 33:18, nov yog Mauxes cov lus thov rau Vajtswv,

“Thiab nws hais tias, kuv thov koj [kuv los txog caug thov] koj qhia koj lub chwjchim rau kuv” (Khiavdim 33:18).

Nej zaum tau, yog nej tseem nco tau John Samuel zaj lus qhuab qhia tias “Order and Argument in Prayer,” nej tseem pom txog kev thov Vajtswv ntau yam zoo li pom nyob rau Chivkeeb 32 thiab 33, Mauxes thov Vajtswv, hais nyob rau tshooj 15 thiab 18, nyob rau nqe 15 Mauxes hais tias “Yog koj tsis nrog kuv mus, tsis txhob coj kuv tawm ntawm no mus” Nyob rau nqe 18 Mauxes hais tias “kuv thov koj qhia kuv txog koj lub chwjchim” Lus Henplais lo lus “chwjchim” yog kavōd, txhais tau hais tias “Vajtswv lub nra” kuv tug kheej los ntsib lub “nra” ntau zaug hauv kuv lub neej, thaum kuv pw ua sis nyob rau qhov chaw log tuag uas yog Forest Lawn Cemetery thaum ntawd kuv muaj 15 xyoo, kuv pom tias Vajtswv lub nra no los rau saum kuv zoo li daim ntaub vov txaj pw, tseem muaj peb lub rooj txhawb siab ua kuv pom ntawm qhov muag, lo lus kavōd no zoo li cua tshuab ib npuag cig kuv, tiam sis qhov no tsuas muaj nyob rau rooj txhawb siab xwb” (Revival: A People Saturated With God, p. 136). “Adas thiab Avas khiav nkaum Vajtswv, thiab Kha-ees “khiav mus nkaum Vajtswv’” (ibid., p. 135). “Vajtswv lub hwjchim yeej muaj nyob rau neeg lub neej thiab [chwv] tau” (ibid., p. 134). “roojt txhawb siab [Vajtswv lub chwjchim] nyob rau txhua qhov chaw” (ibid., p. 135).

“Nov yog tug yuam sij totaub txog rooj txhawb siab tias zoo licas, thiab yog yam uas kev pehawm Vajtswv niaj hnub nim no tsis muaj lawm, yog qhov uas Vajtswv nrog peb nyob…qhov no qhia tias tsis rau nqe rau kev pehawm Vajtswv, Vajntsujplig tes dej num tseem ceeb hauv rooj txhawb siab yog qhov ntseeg hais tias Vajtswv nrog peb nyob…kev tshaj tawm tsis thooj, yuav tsum paub tias Vajtswv nyob qhov ntawd, txawm yog cov tsis ntseeg los yuav tsum paub txog tias “Vajtswv yeej nyob sawvdaws nyob’ 1 Kaulithaus 14:25” (ibid., p. 134). “Thaum Vajtswv tug Ntsujplig nqe [los] nws los teb cov ntseeg cov lus thov, thiab tshuab pa rau lawv” (ibid., p. 129). “Rooj txhawb siab ua rau neeg muaj kev zoo siab xyivfab” (Ibid., p. 128), tom qab cov ntseeg lees txim rau Vajtswv lawm lawv yuav raug ntxuav los ntawm Tswv Yexus cov Ntshav.

Nyob Saxony “qhov qhia tias Tswv Yexus nrog peb nyob yeej zoo tib yam nkaus…yog yam Vajtswv ua [qhov ntawd] txij thaum lub sijhawm ntawd tag nrho lub caij ntuj no tib xyoo ntawd, yam uas tsis paub pias tauv licas, txhua qhov zoo li Vajtsw lub hwjchim roos txhua tug neeg” (ibid., p. 135). Nyob rau Kaulim xyoo 1907, “Txhua [tug] neeg uas mus rau hauv lub tuam tsev, zoo li Vajtswv lub hwjchim roos chav tsev ntawd tag nrho…hmo ntawd zoo li Vajtswv lub hwjchim nrog sawvdaws nyob” (ibid., pp. 135, 136).

Kaum ib hli xyoo 1980 kuv tug phooj ywg thiab kuv mus rau lub nroog Murfreesboro, Tennessee mu snug Dr. John R. Rice rau peb lub xov xwm ua peb tso tawm sawdaws saib, Dr. Rice laus laus lawm, nws tseem mob mus tsis tau kev, thaum ntawd muaj 85 xyoo raug laub hauv tsheb los cuag peb, lub sijhaw ntawm kuv tug phoojywg thiab kuv saib zoo li yog “kavōd” nqes los zoo li xob laim saum ntuj tuaj, kuv paub tias Vajtswv nqes los, vim yog zoo li kuv tau pom nyob rau peb lub rooj txhawb siab loj yav dhau los.

Peb tau mus qev ib tug neeg tuaj yees duab rau peb, tug txiv neej no thaum ub mus koom cov ntseeg Txivplig, lub sijhawm thaum peb nug Dr. Rice, txiv neej zoo li nws kua muag ntws los, nws yeej quaj tag mus li rau lub sijhawm Dr. Rice hais li txog nws tej dej num qhuab qhia neeg, tom qab uas wb nug Dr. Rice tag lawm, lawv coj nws mus caij tsheb, kuv thiab kuv tug phooj ywg thia kuv txiv neej yees duab no tseem nyob hauv tsev, lub sijhawm no nws tseem quaj, thiab nws txog Dr. Rice ntawd kuv, lub sijhawm no kuv thiaj li hais rau nws tias, Dr. Rice yog ib tug neeg tseem ceeb rau Vajtswv, lub sijhawm thaum kuv hais no, zoo li Vajtswv lub hwjchim los nrog peb, tug txiv neej no tseem quaj, kuv thiaj li hais tias “Yexus hlub koj, cia siab rau nws thiab Nws yuav ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav” Kuv twb tsis hais rau nws paub dabtsi, tiam sis nws cia txog caug ntua thiab cia siab rau Yexus los ntawd zoo siab thiab quaj, vim yog Vajtswv lub hwjchim nrog peb nyob, kuv nco txog Vajluskub hais tias “Qhov chaw uas muaj Vajtswv tug Ntsujplig nyob, qhov ntawd muaj kev thaj yeeb” (2 Kaulithaus 3:17), kuv paub tau tias ib tug neeg twg yuav los hloov dua siab tshiab yeej tsis nyuaj, yog peb muaj Vajtswv tug Ntsujplig nrog peb nyob zoo li Dr. John Rice tau muaj!

Thiab tseem tshuav ib qhov tseem ceeb thaum Vajtswv nrog peb nyob, zoo li paub tau ntsib nyob rau ceeb tsheej ntuj lawm, kuv paub tias ne jib txhia yuav ntseeg tias muaj ceeb tsheej, tiam sis thaum “kavōd” los rau peb pawg ntseeg, thiab koj tau pom lawm, koj yuav pom tau tias zoo li mus nyob rau Ceebtsheej ntuj, zoo li “pom Vajtswv ua ntej lawm” koj yuav tsis xav tias ceebtsheej tshe yuav tsis muaj tseeb lawm, thaum koj tuaj rau hauv peb pawg ntseeg thiab Vajtswv nyob rau ntawm no, koj yuav zoo li tau “saj” qhov kev zoo siab uas muaj nyob rau ntuj Ceebtsheej lawm, thaum ntawd koj yuav muaj cuab kav hu tau zaj nkauj uas yog John W. Peterson hu zoo siab hlo!

Ntuj ceebtsheej tau los txog thiab kuv tug ntsujplig puv ntoob
Lub sijhawm uas Cawmseej tug ntoo Khaublig ntxuav kuv dawb
Kuv tej kev txhaum raug ntxuav pov tseg, hmo ntuj hloov ua nruaj hnub
Ntuj ceebtsheej tau los txog thiab kuv tug ntsujplig puv ntoob
   (“Heaven Came Down,” John W. Peterson, 1921-2006).

Kuv tsis tau hais txog ib yam dav dav, los sis tsis txaus ntseeg zoo li cov neeg Petekos, los sis lwm yam uas yog cov neeg Khalixametim, Au tsis yog! Vim lawv siv zog kom Vajtswv tug Ntsujplig nqe los los ntawm kev hu nkauj thiab hais lus txawv txawv, lawv kuj tsis yuam kev, tiam ntawdt sis yog txoj haukev ua kom Vajntsujplig nqe los thiab hloov neeg zoo xyoo 1905, peb yuav tsum ua li cov neeg thaum ub – vim thaum yeej yog qhov tseeb – thiab yeej tseem yog qhov tseeb!

Peb tsis txhob tos kom Kavōd los rau peb los ntawm qhov uas pw rau hauv pem teb, txawm yog muaj ib txhia ua li ntawd rau lub sijhawm uas Vajtswv tau nqe los kuj xij, tiam sis peb yuav tsis quaj qw, tsis yog li ntawd! Peb yuav zoo siab thaum ib tug ntseeg twg lees kev txhaum hauv nws lub neej, txaj muag rau nws tej kev txhaum, kev txhaum yuav tsum raug lees – thiab kev phem yuav tsum tau ib lees rau ib leeg, Vajtswv tug Ntsujplig thiaj li yuav kho peb! Thov sawv ntsug thiab huav zaj nkauj 10 hauv nej phau khuaj.

“Vajtswv tshawb nrhiav kuv, thiab paub kuv siab
Sim kuv thiab paub txog kev txoj kev xav
Thiab paub kuv lub siab
Saib yog muaj yam tsis zoo hauv kuv siab
Coj kuv mus kom txog hnub kawg”
   (Psalm 139:23, 24).

Tsis txhob ntshai! Vajtswv hlub koj, Nws yuav tsis txiav txim rau koj yog koj lees txim, tsis txhob ntshai, txawm yog koj qhov kev txhaum yuav phem npaum licas los xij, Vajtswv yeej kho tau, Vajtswv muaj peevxwm ntxuav tawm los ntawm Tswv Yexus cov ntshav, los rau pem hauv ntej no, tuav lwm tug tes ib leeg thov Vajtswv rau ib leeg, thov Vajtswv thiab ib leeg zam txim rau ib leeg, kuv hlub koj! Vajtswv foom koobhmoov rau koj! Peb pawg ntseeg los yeej hlub koj, hlub mus tag ib txhi! Ntseeg peb thiaj tsis txhob ntshai, los rau ntawm Yexus, los lees koj lub txim rau Nws, koj thiab yuav raug ntxuav ntawm Nws uas yog tug Cawmseej cov ntshav, txaw koj yuav tsis yog ib tug hluas lawm los, koj tseem tuag tau rau hmo no, kuv yuav tso o blub rooj rau pem hauv ntej no, yog koj tsis xav lees txim rau neeg coob coob los, los nrog kuv tham tau, kuv yuav qhia rau koj tias koj yuav ua licas.

Peb tug phoojywg Jack Ngann sau qhov ntawv no rau kuv thaum ua kev cai nco txog kuv hnub yug 76th xyoo.

Nyob zoo Dr. Hymers,

     Kuv thov ua tsaug rau koj uas ncajncees rau kuv ua Vajtswv num rau ntau xyoo los no, kuv paub qhov Vajtswv siv koj vim yog koj tseem siv zog ua Vajtswv num rau lub sijhawm [neeg tso kev ntseeg] tseg…qhov tseeb uas koj qhia ntawd ua rau peb muaj rooj txhawj siab…thov kom koj tes dej num tawg paj txi txiv mus tom ntej, thiab qhov qhuab qhia rau [hauv internet] mus thoob ntiajteb, kuv hlub koj xibhwb.

Hauv Yexus lub npe,
Jack Ngann

P.S. Peb thov xaus los lus no “hauv Yexus lub npe” vim yog koj tes dej num [coj peb mus ntsib kev cawmdim hauv Yexus].

Jack Ngann paub zoo tias kuv yog ib tug uas mob siab rau pawg ntseeg, thiab rau nej txhua tug, twb yog vim li no kuv thiaj li pheej hais txog rooj txhawb siab, tsis muaj leej twg yuav yog ib tug ntseeg zoo los ntawm qhov uas lawv lees txim los ntawm lawv tug kheej, koj yuav tsum loj hlob rau txoj kev hlub – txawm yog yuav nyuaj los xij, thaum koj ntsib yam kev txhaum uas loj heev los xij, koj yuav tsis xav txog zaj nkauj “Tshawb nrhiav kuv, Au Vajtswv, paub txog kuv lub siab, thiab paub txog kev txoj kev xav, thiab paub txog kev tej kev txhaum uas nyob hauv kuv…” koj yuav tsum xav txog qhov tnawd, koj yuav tsum lees koj tej kev txhaum thiab raug ntxuav los tnawm Tswv Yexus txoj kev hlub, Vajtswv yuav nrog koj nyob, Kavōd, paub txog qhov Vajtswv nrog peb nyob rau rooj txhawb siab!

“Kuv thov koj, qhia koj lub chwjchim rau kuv”

Thov Vajtswv thiab lees txim thiab Vajtswv yuav teb koj zoo li Nws teb Mauxes.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub yog Dr. Kreighton L. Chan: Yaxayas 64:1-3.
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“May Jesus Christ be Praised” (translated by Edward Caswall, 1814-1878).