Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
DR. CAGAN NQE VAJLUSKUB

DR. CAGAN’S VERSE
(Hmong)

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub lub rau hli 29, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, June 29, 2014

“Lub ntiajteb no yuav dua mus: tiam sis tug uas ua raws Vajtswv dej siab yuav nyob mus ib txhi” (1 Yauhas 2:17).


Nov yog ib nqe lus uas Vajtswv coj ib tug txiv neej hauv peb pawg ntseeg los cuag Vajtswv. Lub sijhawm thaum nws tseem muaj nees nkaum xyoo. Nws ua haujlwm rau thiab kawm ntawv nyob rau UCLA. Nws npaj tias yuav ua haujlwm kom tau nyiam nto saum plho ua ntej nws muaj peb caug xyoo. Nws ua peb txog hauj lwm thiab kawm ntawv rau yav hmo ntuj. Ua ntej nws yuav los ua ib tug ntseeg. Nws xav tias cov ntseeg yog ib neeg uas tsis muaj qab hau dabtsi, tsis yog rau him! Nws yuav yog ib tug neeg nlplu nuj thiab muaj suab npe. Muaj ib hmo nws xav tias “Kuv nyeem yuav luag phau ntawv, tiam sis tseem tsis tau nyeem phau Vajluskub” Nws txawm pib nyeem Vajtswv Txojlus. Nws siv sijhawm tsis ntev txawm nyeem phau Vajluskub tag huv si. Vajluskub nqe yog ib nqe uas tseem ceeb rau nws heev. Nws cim ntsoov rau nruab siab. Nqe lus no pheej nyob rau saum nws lub taub hau, “Lub ntiajteb no yuav dua mus: tiam sis tug uas ua raws Vajtswv dej siab yuav nyob mus ib txhi” Nqe lus no nyob hauv nws lub siab tag mus li txog rau ob xyoo – txog rau thaum muaj ib hmo nws txawm los rau ntawm Yexus. Nws hais tias, “lub sijhawm luv ntawd, kuv txawm los rau ntawm Yexus. Kuv ntseeg Nws. Yog ib qhov yooj yim.” Nej paub nws. Nws lub npe hu ua Dr. Cagan – Nws yog peb ib tug xibhwb nyob rau pawg ntseeg no! Nws nyuab qhuav hnov nws tub uas yog John Samuel hu nkauj ua ntej kuv los qhia Vajtswv Txoj lus. Nqe lus no ua rau Dr. Cagan hloov los ua ib tug ntseeg.

“Lub ntiajteb no yuav dua mus: tiam sis tug uas ua raws Vajtswv dej siab yuav nyob mus ib txhi” (1 Yauhas 2:17).

Nqe lus no muaj qhov tseeb thiab tseem ceeb rau cov hluas txhua tug rau lub sijhawm tagkis no. Cooj leej tsis xav txog qhov no, tiamsis “Lub ntiajteb yuav dua mus” Dr. A. T. Robertson hais tias los lus Kivliv txhais tias “yog yam yuav ploj mus” (Word Pictures in the New Testament, Broadman, 1933, p. 214). Lo lus “yog yuav ploj mus.” Nyob rau lus Kivliv yog “xyuav yam Vajtswv tsim” hais txog txhua yam ua tau poob nyob rau Dabntxwnyoog qhov kev tswjhwm, xav txog khoom ntiajteb nkaus xwb. Yog yam uas yuav ploj tag mus! Tsuas yog tug uas ua raws Vajtswv dej siab xwb thiaj yuav nyob tag mus ib txhi!

Nqe lus ntawm no muab faib tau ob phab. Kuv xav kom txhua tug hluas rau lub sijhawm tag kis no ua tib zoo xav thiab mloog. Vajluskub nqe no tseemceeb heev rau Dr. Cagan uas yog peb ib tug xibhwb, thaum nws tseem tsis tau ntseeg Vajtswv. Tam sim no yog ib nqe lus uas yog nws lub neej. Kuv thov Vajtswv tias yuav yog ib nqe lust seem ceeb rau koj thiab.

I. Ib, lub ntiajteb yog qhov yuav ploj mus.

“Lub ntiajteb no yuav dua mus” (1 Yauhas 2:17a).

Dr. Rienecker hais tias, “Yog ib yam uas tab tom nyob rau qhov yuav ploj mus” (Linguistic Key to the Greek New Testament, Zondervan, 1980, p. 788).

Nej qee leej tej zaum twb pom qhov no lawm. Cov phooj ywg nyob rau tsev kawm ntawv. Koj hais tias mam rov sis ntsib dua, tej zaum yuav tsis sib ntsib li lawm. Koj tej phooj ywg no ploj tag lawm. Txawm yog cov uas kawm ntawv nyob qeb siab los yuav zoo tib yam nkaus. Yeej tshwmsim rau txhua tug uas kawm ntawv. Muaj ib txhia yog cov phoojywg muab nws tso pov tseg. Muaj ib tug hais tias “Zoo li txhua tug tig los tawm tsam kuv.” Nws yeej tsis xav tias yuav muaj hnub zoo li no, tiam sis txawm tshwm lawm tiag, hais txog nws lub tsev kawm ntawv, nws hais tias “Kuv zoo siab tawm ntawv qhov chaw ntawd mus.”

Muaj coob leej tub ntxhais kawm ntawv yeej pom tias lawv raug phoojywg tso pov tseg uantej yuav kawm tiav. Yuav tsis zoo qhov no yog thaum kawm tag. Koj hais tias “peb mam sis ntsib,” tiam sis tsis muaj hnub li lawm. Koj yeej paub tias, tsis muaj ib hnub li lawm.

John McDowell hais tias “txhua tub ntxhais kawm ntawv plam kev ua phoojywg los sis mob siab rau qhov ib tug ncaim ib tug mus” (The Disconnected Generation, Word, 2000, p. 154). Nws hais tias kev sib ncaim mus tsib txoj hau kev raws li no:

1. Thaum lawv tsiv tawm los sis cov phoojywg tsiv tawm.
2. Thaum lawv tej phooj ywg tsis lees paub
3. Thaum tsev neeg muaj kev sib cav sib ceg
4. Thaum kev sibraugzoog tag lawm
5. Thaum phoojywg los sis tib tug ntawm tsev neeg tuag (ibid., pp. 155-160).

Nws tseem hais nyob rau nqe rau li no tias,

6. Thaum koj kawm ntawv tiav.

Yog lawm, nws hais yog thaum hais li no “Txhua tub ntxhais kawm ntawv plam kev ua phoojywg los sis mob siab rau qhov ib tug ncaim ib tug mus” Nov los yuav tshwmsim rau koj – tsis hais nyob rau ib nqe saum no” Yog vim licas? Vim yog lub ntiajteb no “twb yuav ploj tag mus” (Rienecker, op.cit.).

Kuv poj niam uas yog Ileana thiab kuv tau mus txog rau tebchaws Iziv ntau xyoo dhau lo no. Wb mus txog rau tug Pejthum ua siab tshaj plaws uas tau muaj Vajntxwv Falaus cov pob ntxha coj los tso hauv no. Lawv hais tias koj yuav rov tuaj qhov no tsis tau ntxiv lawm, peb txawm rov qab lub sijhawm ntawd. Kuv muaj peevxwm ntsia tug pejthum no, nws tseem nyob li ntawd thiab, tiamsis qub heev li lawm, vim yog lub caij lub nyoog. Lub tebchaws uas txheej thaum ub vammeej kawg nkaus tau ploj tag husi. Cov neeg nyob qhov ntawd pluag thiab poob qab deb heev. Iziv yog ib lub tebchaws uas vammeej rau yav tag los. Txhua yam no ploj tag huv si. Tsis txhuav ib yam dabtsi, tsuas yog tug pejthum qub qub lawm xwb. Txhawm yog cov pob txha los tsis tshuav li lawm. Vim Vandals tau tuaj rhuav tsheem cov pob txha uas yog Falaus li tsoo puas tsuaj thiab nyiag tej khoom tseebceeb tag husi. Lub sijhawm thaum peb saib tug pejthum no kuv txawm xav tias,

“Lub ntiajteb no yuav dua mus” (1 Yauhas 2:17).

Thaum Ileana thiab cov menyuam thiab kuv mus txog rau lub nroog Westminster Abbey. Cov neeg tseemceeb nyob rau tebchaws England raug muab faus rau thajchaw no, tsis hais cov txawj sau paj huam, tug rog loj. Lawv muaj siab npe seem kev ua tsov rog, sau tej phau ntawv zoo heev, thiab yog ib tug neeg muaj suab npe thooj ntiajteb. Thaum kawg lawv tej pob txhav nyob rau ntawd tej qab pob zeb, hauv av, thiab laj kab ntawm lub tuam tsev. Hmo ntuj muaj teeb tsom zem zuag, nyob ntsia to thaum peb mus txog rau ntawm Westminster Abbey rau sijhawm thaum tavsu. Vajluskub nqe no qhia rau kuv sib tias,

“Lub ntiajteb no yuav dua mus” (1 Yauhas 2:17).

Dr. J. Vernon McGee haistias,

Txhua yam puas lees yog qhov zoo, tiam sis yuav ploj mus huvsi. A-kiv tsuas yog ib lub tebchaws uas tsis muaj hwjchim dabtsi rau niaj hnub nim no…txhua yam no puas leej ploj tag huvsi. [Vajntxwv] Henry VIII lub hwjchim tam sim no nyob rau qhov twg? Txhua yam no twb dhau mus. Xav txog txhua lub hwjchim uas raug fws nyob rau Westminster [Abbey] – txhua yam no ploj tag huvsi. (Dr. J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume V, p. 776).

Churchill siv zog tiv thaiv British tug Vajntxwv, tiamsis thaum kawg kuj lig rau qhov yuav los tiv thaiv. Ib yam ua tau yog tiv thaiv tau yog kov yeej Hitler thiab Nazis.

Yuav tshwmsim rau Amelikas thiab. Peb lub sijhawm yuav ploj mus. Peb qhov kev vammeej yuav ploj mus. Ntau tug neeg txawj ntse hais tias peb tab tom paub tias nyob rau lub sijhawm Amelikas yuav kawg.

“Lub ntiajteb no yuav dua mus” (1 Yauhas 2:17).

Kev kawm ntawv rau qeb qe los yuav kawg. Koj yuav tsis pom koj tej phoojywg ntxiv lawm. Kev kawm rau qeb siab los yuav xaus, kev phoojywg los yuav kawg. Ib tug ntawm koj tsev neeg los yuav tuag mus – Koj niam, koj txiv, koj cov kwv tij. Txhua tug yuav ploj mus, thaum kawg ces yog koj.

Qhov ntawd tshwm sim rau kuv. Kuv cov phoojywg nyob rau tsev kawm ntawv tuag tag lawm. Ib tug ntawd nyob rau kuv tsev neeg – kuv niam, kuv txiv, kuv cov phoojywg, thaum kawg yuav yog kuv.

“Lub ntiajteb no yuav dua mus” (1 Yauhas 2:17).

Yog lintawd tsis hais koj yuav kawm qhov twg los kuj xij. Txawm koj yuav tau nyiaj ntau npaum licas los xij. Txawm koj yuav ua neej zoo npaum li cas los xij. Txhua yam yuav ploj mus, tsis hais dab tsi los xij, “Txhua yam yuav ploj mus huv si” (1 Kaulithaus 7:31).

“Koj txoj sia yog dabtsi? Yog tauhuav nyob saum nruab ntug nyob ib vuag xwb, ces twb yuav ploj mus” (Yakausnpaus 4:14).

Kuv thiab ib tug xibhwb tau saib lawv qhia txog kev tsov rog zaum II nyob rau TV, hauv qhov no muaj ib txhia qhia txog Martha Gellhorn, peb paub zoo yog nws sau ntawv nyob rau xyoo 1940, kuv nug tug xibhwb “Nej puas paub nws yog leejtwg?” Nws hais tias “tsis paub” “tug poj niam no yog leej twg?” “Nws yog Ernest Hemingway tug poj niam peb” Nws yog ib tug muaj suab npe hauv ntiajteb. Muaj ntau zaj nws sau coj los siv ua yeeb yaj kiab. Tug nom loj uas yog Kenneddy hais kom nws tuaj hais lus nyob rau lub sijhawm nws los txais tes dej num ua nom kav tebchaws. Tiam sis nws mus hais tsis tau. Nws poj niam yog ib tug muaj suav npe rau kuv sau dabneeg. Tamsim no tsis muaj neeg paug tias nws yog leej twg lawm! Tsis muaj leejtwg cim nws tau.

“Lub ntiajteb no yuav dua mus” (1 Yauhas 2:17).

Koj muaj peev xwm sau ntau cov mus sib tw kom yeej zoo li Hemingway. Qhov txawv ntawd yog dabtsi? Koj muaj peev xwm sau Time magazine zoo li Martha Gellhorn. Leej twg cim tau cov neeg no? Koj muaj peev xwm yeej Clippers zoo li Donald Sterling. Tsis ntev tom ntej no leej tseem yuav cim tau? Leej twg yuav cim tau? Koj muaj peevxwm muaj suab npe zoo li Beyonce los sis Miley Cyrus. Tsis ntev tom ntej puas yuav muaj leej twg tseem yuav paub koj? Leej twg yuav los mob siab rau qhov no? Puas muaj qab hau dab tsi?

Hauv tub Tuagteb koj yuav tsa qhov muag ntsia hais tias “Yeej muaj tseeb! Kuv yog neeg ruam ua tsis mloog lus!”

“Lub ntiajteb no yuav dua mus” (1 Yauhas 2:17a).

II. Tiam sis yam ob, tug neeg uas ua raws Vajtswv dej siab yuav tau txoj sia nyob mus ib txhi.

Vajlus kub hais tias,

“Lub ntiajteb no yuav dua mus: tiam sis tug uas ua raws Vajtswv dej siab yuav nyob mus ib txhi” (1 Yauhas 2:17).

Nqe ob ntawm no qhia tias tug uas ua raws li Vajntswv ua, thiab Vajtswv dej siab “nyob tag mus li.” Lo lus Kivliv txhais lo lus “abideth” tias “nyob mu sib txhi, tag mus li, tsis txawj ploj” (Strong’s) Peb thiaj li txhais tau hais tias “tug uas ua raws Vajtswv dej siab yuav nyob tag mus li.”

Txhua yam uas yog cev nqaij daim tawv yuav ploj tag huv si. Yuav dua mus. Tiam sis tug uas ua raws Vajtswv dej siab yuav nyob mus ib txhi. Nov yog Vajtswv qhov kev cog lus ua zoo tshaj plaws!

“Tiam sis tug uas ua raws Vajtswv dej siab yuav nyob mus ib txhi” (1 Yauhas 2:17b).

Zaj nkauj qhuas Vajtswv uas peb tau hu dhau los no yeej qhia tau tseeb thiaj meej! Nws qhia txog ntuj Ceebtsheej!

Kuv cov phoojywg thaum ub yuav nyob rau qhov ntawd, xyiv fab hlo;
Kuv tug Cawmseej nyob luag ntxhi, txhua tug mus nyob kaj siab lug.
txhua tug mus nyob kaj siab lug txhua tug mus nyob kaj siab lug.
Vim nws qhov kev hlub kuv yuav ntsia nws lub ntsej muag, kuv nyog kaj siab.
(“O That Will Be Glory,” Charles H. Gabriel, 1856-1932).

Tiam sis cov lus cog tseg ntawm zaj nkauj no yog rau cov uas raws Vajtswv dej siab xwb.

“Lub ntiajteb no yuav dua mus: tiam sis tug uas ua raws Vajtswv dej siab yuav nyob mus ib txhi” (1 Yauhas 2:17).

Vajtswv qhov dej siab twg uas koj yuav tsum ua raws thiaj tau txoj sia ntev dhawv? Yexus hais tias,

“Tug uas ua raws Vajtswv dej siab nyob (tag mus li) mus ib txhi.” “Tug ua ua raws tug xa kuv los, thiaj txhua tug ua tshawj nrhiav Leejtub [ntawm kev ntseeg] thiab ntseeg nws, yuav tau txoj sia ntawv dhawv: thiab kuv yuav tsa nws sawv rau hnub kawg” (Yauhas 6:40)

“Tug uas ua raws Vajtswv dej siab nyob (tag mus li) mus ib txhi.” “Tug ua ua raws tug xa kuv los, thiaj txhua tug ua tshawj nrhiav Leejtub [ntawm kev ntseeg] thiab ntseeg nws, yuav tau txoj sia ntawv dhawv: thiab kuv yuav tsa nws sawv rau hnub kawg.” Txhua tug ua ntsia Yexus los ntawm txoj kev ntseeg, thiab cia siab rau nws, yuav tau txoj sia. Nov yog Yexus cov lus cog tseg – Nws yeej tsis dag!

Vajtswv dej siab yog kom koj ntseeg Yexus. Yog thaum koj tig los nrhiav nws kawg koj lub siab, koj yuav dim. Koj tsis tag yuav tau txoj siab tomqab tuag. Tsis yog li ntawd! Koj tau txoj sia tam sim no – Thaum koj los ntseeg Yexus, Vajntswv Leejtub kawg koj lub siab. Yexus hais tias:

“Kuv muaj txoj sia ntev dhaw [tam sim no]; thiab lawv yuav tsis raug puas tsuaj” (Yauhas 10:28).

Vajtswv dej siab yog kom koj los cia siab rau Yexus kawg koj lub siab. Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj lub txim. Nws lub cev sawv qhov tuag rov qab los. Nws nyob rau Vajtswv sab tes xis rau saum ntuj. Thaum koj los rau ntawm Yexus, Nws yuav ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm nws cov ntshav. Koj yuav tau txoj sia ntev dhawv.

Cov lus Xaus:

Lo lus “yuav ploj tag huv si, thiab puas tsuaj mus” lub ntiajteb no twb tab tom puas tsuaj mus. Koj twb plam koj tej phoojywg hauv lub ntiajteb. Koj yuav plam koj tej phoojywg tom tsev kawm ntawv. Koj yuav plam lawv rau lub sijhawm ntsib teebmeem. Koj yuav plam lawv thaum lawv tuag. Tsis ntev koj tej phoojywg yuav ploj tag mus, tsis txoj kev twg los xij, tsuas koj los ua ib tug ntseeg tseeb lawm xwb. Yog koj muaj cov phooj ywg ua tau txais kev cawm dim lawm, koj yuav nrog nws zoo siab nyob rau saum Vajtswv tebchaws mus ib txhi! No yog qhov peb hais tias “Yog vim licas tseem kho siab thiab?” tuaj rau ntawm pawg ntseeg! Los rau ntawm Yexus!” Koj thiaj koj tug phooj ywg ntawm pawg ntseeg yuav tau txoj siab ntev dhawv. Yog ib cov lus cog tseg zoo kawg nkaus!

Tiam sis koj yuav tsum ua raws li Vajtswv dej siab. Koj yuav tsum tso kev txhaum tseg los rau ntawm Yexus, “Vajtswv tug menyuam yaj, uas ris neeg ntiajteb tej kev txhaum” (Yauhas 1:29).

“Lub ntiajteb no yuav dua mus: tiam sis tug uas ua raws Vajtswv dej siab yuav nyob mus ib txhi” (1 Yauhas 2:17).

Koj puas tso kev txhaum tseg los rau ntawm Yexus? Yexus hu koj los rau ntawm Nws. Nws hais tias,

“Los rau ntawm kuv, tug txom nyem thiab ris nra nyhav, kuv yuav cia koj so” (Mathais 11:28).

Los mloog ib cov lus povthawj ntawm tug ntxhais muaj lub npe Lara. Nws nyob rau qhov kev pehawm Vajtswv hnub no thiab. Lara thov koj sawv ntsug. Koj zaum tau. Lara hais tias,

     Kuv tuaj koom pawg ntseeg lub plaub hli hnub tim 28 xyoo 2011. Pawg ntseeg tos txais kuv zoo tiam sis qhov no tshem tsis tau kuv qhov kev txhaum. Thaum kuv los hnov Dr. Hymers cov lus qhuab qhia, kuv thiaj ntseeg hais tias kuv yog neeg txhaum. Kuv pom tau hais tias cov lus qhuab qhia ntawd cem kuv heev zoo li Dr. Hymers txhob txwm cem kuv nkaus xwb. Ob lim tiam tom qab ntawd, kuv rov mus tsev los ntawm siab tsis tiaj tsis tus, kuv thiaj li mus rau ntawm chav tsev muab lus qhia ntxiv. Ntawm cov lus qhiab ntxiv thiab cov lus qhuab qhia, kuv pom tias kuv yog neeg txhaum heev. Kuv ntxub kuv tej kev txhaum. Kuv pom tias kuv qaug zog, tsis muaj ib yam dabtsi zoo kiag li. Kuv thiaj paub tias ntxiv nyho kuv yuav tsum poob tub Tuagteb vim yog kuv tej kev txhaum. Ntau hnub tom qab ntawd, kuv pw tsis tsaug zog kuv ntshai tias yuav tuag rau txoj kev txhaum. Txhua hmo, kuv thov Vajtswv kom hlub kuv thiab.
     Kuv niaj hnuv thov Vajtswv kom hlub kuv thiab, ntxuav kev tej kev txhaum. Kuv thov Yexus zam kuv lub txim, thiab ntxuav pov tseg los ntawm nws cov ntshav.
     Nyob rau lub rau hli hnub tim 18 xyoo 2011, nyob rau qhov kev pehawm rau yav hli, Dr. Hymers hais tias “Yexus hlub koj” Yexus qhov kev hlub thiaj li muaj tseeb nyob rau kuv lub neej nov yog thawj zaug, txhua yam uas yog qhov Yexus tuag saum ntoo khaub lig cawm kuv. Thaum lawv hu kuv tom chav tsev thov Vajtswv, thawj zaug kuv paub tias Yexus hlub kuv. Thiab, Dr. Cagan tau hais kom kuv los rau ntawm Yexus, kuv los ntawm txoj kev ntseeg, thiab Yexus cawm kuv! Nws cov ntshav ntxuav kuv tej kev txhaum! Nws qhov kev txom nyem qhia tias Nws hlub kuv. Yog thawj zaug uas kuv tsis quaj. Kuv los rau ntawm Yexus hauv txoj kev ntseeg thiab Nws cawm kuv dim.

Yog nej xav nrog peb tham txog qhov ntxuav kev txhaum los ntawm Yexus cov ntshav, thov sawv mus lawm nram qab rau lub sijhawm no. Dr. Cagan yuav coj nej mus muab lus qhia ntxiv thiab thov Vajtswv pab. Mus tau. Dr. Chan, coj peb thov Vajtswv rau cov cia siab rau Yexus rau lub sijhawm tag kis no.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: 1 Yauhas 2:15-17.
Nkauj Tshwjxeeb yog Mr. John Samuel Cagan: “In Jesus” (James Procter, 1913).


TXHEEJ TXHEEM

DR. CAGAN NQE VAJLUSKUB

DR. CAGAN’S VERSE

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.

“Lub ntiajteb no yuav dua mus: tiam sis tug uas ua raws Vajtswv dej siab yuav nyob mus ib txhi” (1 Yauhas 2:17).

I.   Ib, lub ntiajteb yog qhov yuav ploj mus, 1 Yauhas 2:17a;
I Kaulithaus 7:31; Yakausnpaus 4:14.

II.  Tiam sis yam ob, tug neeg uas ua raws Vajtswv dej siab yuav tau txoj sia
nyob mus ib txhi, I Yauhas 2:17b; Yauhas 6:40; 10:28; 1:29;
Mathais 11:28.