Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV SIB TAWM TSAM LOJ NTAWM COV NTSEEG VAJTSWV

THE CHRISTIAN’S GREATEST BATTLE
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv (Baptist) nyob rau lub nroog Los Angeles.
Vajtswv hnub yav sawv ntxov hnub tim 19, lub yim hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 19, 2012

“Nej yuav tsum thov Vajtswv pab, nej yuav tsum thov Vajtswv txhua lub sijhawm raws li Vajtswv tug ntsujplig coj nej. Vim lintawd yuavtsum ceevfaj uas siab ntev thov Vajtswv tsis txhob nkees, thov Vajtswv pab cov ntseeg sawvdaws” (Efexus 6:18).


Kuv tau hnov kev qhuab qhia ntau zaug hais txog Vajtswv tej Cuabyeej nyob rau Efexus 6:12-17. Tiamsis tsis muaj ibzaug yuav qhia tau raws nraim li Xibhwb Povlauj tau hais tseg cia nyob rau Vajluskub tshooj no. Tej zaum tsuas yog muaj ib zaug xwb uas yuav luag thooj, tiamsis kuv kuj nco tsis tau lawm. Yog lintawd qhov uas peb yuav totaub Vajluskub qhov no kom meej, peb yuav tsum ntsia kom pom txog lub homphiaj tiag ntawm qhov uas kom peb hnav Vajtswv cov cuabyeej – “sawv tawmtsam Dabntxwnyoog” (Efexus 6:11). Los lus “tawmtsam” tau sau nyob rau Efexus 6:11 thiab 12 txog li tsib zaug. Peb cov lus qhuab qhia hnub no yuav los kawm txog peb yam tseeb uas hais txog kev thov Vajtswv tawmtsam peb tug yeebncuab, uas yog Dabntxwnyoog.

I. Qeb ib, thov Vatswv tsis tseg tsis tu vim peb tug yeebncuab yog Dabntxwnyoog.

Peb raug qhia hais tias yuav tsum sawv “tawmtsam” Dabntxwnyoog. Peb tseem raug qhia hais tias peb tsis yog “tawmtsam” tib neeg. Peb tabtom “tawmtsam” “tej dab uas kav saum nruab ntug,” “tawmtsam hwjchim,” “tawmtsam cov uas kav lub ntiajteb rau tiam tsau ntuj,” “tawmtsam tej ntsujplig phem.” Cov dab ntawd nyias muaj nyias lub hwjchim tiamsis ib txoj haukev uas peb yuav kovyeej cov dab no yog kev thov Vajtswv nkaus xwb. Dr. J. Vernon McGee tau qhia txog Efexus 6:12 hais tias,

      Peb tawmtsam seem ntsujplig. Dabntxwnyoog yog tug uas kav thiab siv nws cov tubtxib. Vajtswv txojlus qhia tias peb yuavtsum tawm tsam lawv. Qhov no qhia hais tias peb yuav tsum sib ntsuas zog nrog rau lawv tim ntsej tim muag…lawv yog cov ntsujplig phem uas nyob rau ntiajteb uas yog nyob ib puas ncig ntawm peb thiab nyob rau tiam tamsim no…peb paub peb cov ceebncuab tias zoo nyob qhov twg thiab zoo licas lawm. Cov yeebncuab ntawd yog ntsujplig. Dab ntxwnyoog yog lawv tug thawjcoj. Tamsim no peb yuav tsum tau paub txog hais tias yuav tawmtsam tau licas. Kuv xav hais tias pawg ntseeg yuav ntsia tsis pom tej yam zoo li no. (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, pp. 279-280; sau txog Efecus 6:12).

Txawm koj yuav paub lossis tsis paub los xij, peb yeej nyob rau qhov uas yuavtsum tau tawmtsam Dabntxwnyoog thiab nws cov tubtxib. Yeej tsis muaj ib txoj haukev twg uas peb yuav tawmtsam yeej los ntawm peb lub dag zog. Peb yuav tsum muab Vajtswv tej cuabyeej los hnav los ntawm txoj kev ntseeg - tom qab ntawd mam tawm mus tawmtsam Ntxwnyoog thiab nws cov tubtxib. Martin Luther uas yog ib tug ua tau tig ntxeev txoj kev ntseeg tshiab kom raws li Vajluskub (1483-1546) tau hais ntau zaug txog Dabntxwnyoog. Kuv yuav muab qee yam txog tug Dabntxwnyoog uas Luther tau sau cia nyob rau nws cov nkauj uas sawvdaws yeej paub zoo.

Tug yeebncuab yavthaum ub tseem yog peb tug,
   Niaj hnub nrhiav kev rhua tshem peb;
Nws tej txujci thiab hwjchim loj heev,
   Tej riam phom yog kev ntxub ntxaug
Tsis muaj ib yam twg hauv ntiajteb yuav piv tau nws.

Txawm lub ntiajteb no, yuav puv rau cov ntsujplig phem,
   Ua tau siv zog ua rau kom peb puastsuaj,
Peb yeej tsis ntshai, vim Vajtswv twb muaj txoj haukev tawmtsam lawm.
   Nws qhov kev tseeb yuav kovyeej tawm ntawm peb mus…
(“A Mighty Fortress Is Our God” by Martin Luther, 1483-1546).

Tiamsis peb yuav kov yeej Dabntxwnyoog thiab nws cov tubtxib tau licas? Yeej tsis muaj lwm txoj haukev kiag li, tsuas yog lub hwjchim ntawm kev thov Vajtswv xwb! Kev thov Vajtswv yog kev tawmtsam! Peb tawmtsam tej ntsujplig phem thiab Ntxwnyoog los ntawm kev thov Vajtswv!

“Hnav Vajtswv tej cuabyeej, nej thiaj yuav sawv tawmtsam yeej tug dab ntxwnyoog” (Efexus 6:11).

“Nej yuav tsum thov Vajtswv pab, nej yuav tsum thov Vajtswv txhua lub sijhawm raws li Vajtswv tug ntsujplig coj nej. Vim lintawd yuavtsum ceevfaj uas siab ntev thov Vajtswv tsis txhob nkees, thov Vajtswv pab cov ntseeg sawvdaws” (Efexus 6:18).

Yeebncuab yog Dabntxwnyoog thiab nws cov thwjtim. Peb los tawmtam lawv los ntawm kev thov Vajtswv. Kev thov Vajtswv yog kev tawmtsam!

Qhia kuv thov, Vajtswv, qhiav kuv thov;
   Nov yog kuv lub siab-quaj ib hnub dhau hnub.
Kom kuv paub koj dej siab thiab koj txoj kev kom ntev thiab ntev;
   Qhia kuv thov, Vajtswv, qhiav kuv thov;
(“Teach Me to Pray” by Albert S. Reitz, 1879-1966).

Yog lintawd, peb pom tau haistias kev thov Vajtswv tsis tseg tsis tu thiab tsis nkees yog yam uas cheemtsum vim yog peb tug yeebncuag yog Dabntxwnyoog. Dabntxwnyoog muaj hwjchim thiab tsis so hlo li. Yog peb qaug zog rau kev thov Vajtswv, Dabntxwnyoog yuav rhuav tshem peb txoj kev tshajtawm thiab uas rau cov twb tuaj rau pawg ntseeg los yuav ploj mus. Nov yog thawj yam – Thov Vajtswv tsis tseg tsis tu los yog yuav cia pawg ntseeg qhov kev tshajtawm tsis tawg paj thiab txi txiv.

II. Qeb ob, thov Vajtswv tsis tseg tsis tu thiab tsis nkees vim tsuas yog tib txoj haukev yuav pab tau peb lawm xwb,

Yakaunpaus uas yog Tswv Yexus ib tug thwjtim tau hais tias,

“Nej tsis tau, vim rau qhov nej tsis thov” (Yakaunpaus 4:2).

Qhov no qhia tau haistias yog vim licas cov uas tau los ntseeg feem tsawg yog nyob ntev rau hauv pawg ntseeg. Yog vim licas cov los ntseeg tshiab thiaj yuav tsawg ua luaj? “Nej tsis tau, vim rau qhov nej tsis thov.” Qhov qaug zog rau txoj kev thov Vajtswv yog yam ua rau kom tsis muaj neeg los ntseeg tshiab nyob rau hauv pawg ntseeg.

The Apostles made prayer the most important part of their ministry. When the daily work of the church was pressing in on them, the Apostles said, Kev ua dej num nyob rau ntawm Tswv Yexus cov thwjtim kev thov Vajtswv yog qhov tseemceeb tshaj, xws li lub sijhawm ua muaj dej num ntau yam nyob rau hauv lawv, lawv tseem hais li no tias,

“Peb yuav tsum fij peb tug kheej rau qhov uas niaj hnub thov Vajtswv, thiab kev qhia Vajtswv txojlus” (Teshaujlwm 6:4).

“Peb yuavtsum fij peb tug kheej rau kev thov Vajtswv yam tsis tseg tsis tu.” Xibhwb Povlauj tau haistias qhov uas nws siv sijhawm ntau tshajplaws yog rau kev thov Vajtswv. Nws haistias nws tau thov Vajtswv pub rau pawg ntseeg hauv Thexalaunike “ua hnub ua hmo siv zog thov Vajtswv” (1 Thexalaunike 3:10). Nws tau hais rau Timautes, “kuv hniaj hnub ncov ntsoov thov Vajtswv pab rau koj” (2 Timautes 1:3).

Qhov uas nws thov Vajtswv tsis tseg tsis tu thiab tsis nkess zoo li no, ua rau Xibhwb Povlauj ua tau raws nraim Tswv Yexus tug hneevtaw.

“…sawv ntxog thiab tawm hauv tsev mus rau tom ib qhov chaw uas tsis muaj neeg thiab thov Vajtswv” (Malakau 1:35).

Vajtswv txojlus tseem qhia rau peb paub txog Tswv Yexus tias,

“…Nce mus thov Vajtswv rau saum nroob, thiab thov Vajtswv ib hmo kaj ntug” (Lukas 6:12).

Lo lus “thov Vajtswv” thiab “kev thov Vajtswv” muaj txog li 25 zaug uas hais txog Tswv Yexus tau thov Vajtswv uas tau sau muaj nyob rau thawj plaub phau Vajluskub tshiab. Thiab tseem muaj ntau zaug uas Tswv Yexus tau thov Vajtswv nyob rau lwm qhov uas tsis siv lo lus “thov Vajtswv” thiab “kev thov Vajtswv” sau cia nyob rau hauv phau Vajluskub. Tswv Yexus tau siv nws lub dag zog thiab sijhawm rau kev thov Vajtswv. Tsis hais txiv neej poj niam, yog leejtwg tsis siv sijhawm rau kev thov Vajtswv tug ntawd coj tsis raws li Tswv Yexus thiab xibhwb Povlaug tug yamntxwv.

Tom qab uas Tswv Yexus tau nce rov mus qaum ntuj thiab zaum ntawm Vajtswv sab xis, Nws tau pib ua ib qhov haujlwm loj heev yog thov Vajtswv pub rau peb. Vajtswv txojlus qhia peb haistias,

“…nws thiaj li pab tau cov neeg uas nws coj los cuag Vajtswv, tsis hais nimno lossis yav tomntej, nws thov Vajtswv pab pub rau lawv” (Henplais 7:25).

Tswv Yexus muaj peevxwm pab peb tau, tsis yog qhov uas nws tau tuag saum ntoo khaublig xwb, tiamsis tseem yog qhov uas nws nyob rau ntuj Ceebtsheej thov Vajtswv pab rau peb thiab. Nws nyob “nco ntsoov peb,” thov Vajtswv pub rau peb. Tswv Yexus tes dej num tseemceeb rau tamsim no yog kev thov Vajtswv. Peb raug cawmdim vim yog qhov uas nws thov Vajtswv rau peb. Xibhwb Povlauj tau hais txog Tswv Yexus li no “nyob rau saum Vajtswv xab xis, thov Vajtswv pab peb” (Loos 8:34).

Yog koj xav nrog Tswv Yexus sib raugzoo, peb los kujxij yuav tsum siv sijhawm rau kev thov Vajtswv. Kuv ntseeg haistias cov ntseeg twb ploj ntev lawv yog Tswv Yexus tsis thov Vajtswv pab rau peb. Lub sijhawm thaum muaj kev tsim txom thiab cov neeg tshajtawm Vajtswv txoj Moo Zoo raug nom tswv suav rho tawm tebchaw, lub sijhawm ntawd muaj cov ntseeg nyob rau suav teb txog li 1 plhom tug ntseeg xwb nyob rau xyoo 1950s. Tiamsim niaj hnub nim no kam muaj coob tshaj li 100 plhom tug ntseeg nyob rau tebchaw suav. Peb pom tau haistias 60 xyoo tag los uas muaj kev tsim txom loj ntawd, cov ntseeg tau coob zujzu txog lintawm 10,000% nyob rau tebchaw suav. Tej no yuav tshwmsim tsis tau yog tsis muaj Tswv Yexus nyob rau saum ntuj “Thov Vajtswv pab rau lawv” (Henplais 7:25). Peb kuj tseem tau hnov xovxwm hais tawm hais tias tam sim no muaj cov neeg Muslim hloov los ua cov ntseeg Vajtswv coob kawg nkaus lawm thiab. Peb cia siab rau Tswv Yexus, cov neeg Muslim no tau raug tsim txom vim qhov los ntseeg Tswv Yexus. Lawv yeem tiv kev txom nyem rau tej kev tsism txom no, thiaj li muaj txog li txhiab tug neeg Muslim tau los cuag Tswv Yexus. Tej no yuav tshwmsim tsis tau yog Tswv Yexus tsis nyob rau tsaum ntuj “thov Vajtswv rau lawv” (Henplais 7:25).

Yog vim licas ho muaj tej yam zoo li no tshwmsim nyob rau tebchaws suav thiab rau cov neeg Musim nyob thoob qabntuj no, vim yog Tswv Yexus thiab cov ntseeg uas muaj nyob thoob qab ntuj tau thov Vajtswv pab. Thiab Vajtswv tseem tau hu peb los nrog Tswv Yexus thiab cov ntseeg uas tau siv zog rau kev thov Vajtswv no sib raugzoo koom uakev rau qhov haujlwm uas yog kev thov Vajtswv. Yog peb xav pom cov tub ntxhais hluas hloov dua siab tshiab txais yuav Yexus thiab tuaj rau pawg ntseeg, peb yuav tsum tau siv zog thov Vajtswv pab. Peb yuav tsum hniaj hnub thov Vajtswv rau cov uas tau los ntseeg tshiab thiab. Thov kom Vajtswv pab rau kom koj yuav yog ib tug uas nyiam thov Vajtswv pab rau cov neeg uas peb tau coj los ntseeg tshiab. Cov neeg uas tau los ntseeg Vajtswv yav tag los tsis hais poj niam txiv neej puas leej yog cov neeg uas siv zog rau kev thov Vajtswv. Ntau yam lawv muaj tsis sib thooj. Tiamsis ib yam sawvdaws muaj uake – tsis hais poj niam txiv neej yog siv zog rau kev thov Vajtswv pab rau cov neeg uas tau ploj lawm kom tau los txais kev cawmdim.

“Nej yuav tsum thov Vajtswv pab, nej yuav tsum thov Vajtswv txhua lub sijhawm raws li Vajtswv tug ntsujplig coj nej. Vim lintawd yuavtsum ceevfaj uas siab ntev thov Vajtswv tsis txhob nkees, thov Vajtswv pab cov ntseeg sawvdaws” (Efexus 6:18).

Lub zog ntawm kev thovVajtswv, Lub zog ntawm kev thov Vajtswv,
   Lub siab uas nyob rau ntiajteb yog muaj kev txhawm thiab kev ntsoj ntsuag;
Neeg tau ploj thiab tuag, ntsujplig tau quaj ntsuag;
   Au thov muab zog rau kev, lub zog ntawm kev thov Vajtswv!

Hu uake!

Lub zog ntawm kev thovVajtswv, Lub zog ntawm kev thov Vajtswv,
   Lub siab hauv ntiajteb muaj kev txhawm thiab kev ntsoj ntsuag
Neeg tau ploj thiab tuag, ntsujplig tau quaj ntsuag;
   Au thov muab zog rau kev, lub zog ntawm kev thov Vajtswv!

III. Qeb peb, thov Vajtswv tsis tseg tsis tu vim yog txoj haukev txais kev hlub rau lub sijhawm peb cheemtsum kev pab.

Vajtswv txoj lus nyob rau Henplais 4:16 qhia peb txog kev txais txoj kev hlub los pab peb rau txoj kev tshajtawm txoj Moo Zoo,

“Peb cia li ua siab tawv qhawv mus cuag Vajtswv tug uas zaum saum lub zwmtxwv, rau qhov nws yog tug uas hlub peb, nws yuav pab peb rau lub sijhawm uas peb cheemtsum kev pab” (Henplais 4:16).

Nqe Vajluskub no tseemceeb heev, peb yuav tsum ua tib zoo saib. Nyob rau Henplais 4:16. Phau Vajluskub Hmoob yog 371, phau Scofield Study bible yog 1294. Thov sawvdaws nyeem nrov nrov uake.

“Peb cia li ua siab tawv qhawv mus cuag Vajtswv tug uas zaum saum lub zwmtxwv, rau qhov nws yog tug uas hlub peb, nws yuav pab peb rau lub sijhawm uas peb cheemtsum kev pab” (Henplais 4:16).

Nej sawvdaws zaum tau.

Nqe Vajluskub no qhia tias peb txais kev hlub tau licas, yog “rau lub sijhawm cheemtsum kev pab.” Nov yog lub sihawm uas pawg ntseeg “cheem tsum kev pab.” Tamsim no peb nyob rau lub sijhawm hu hais tias “kev sau qoobloo rau lub sijhawm nploojtoo zeeg.” Peb nkag mus rau lub caij Nploojtoo zeeg peb yuav tsum tshajtawm rau cov tub ntxhais hluas. Muaj coob leej uas tau tuaj hauv pawg ntseeg yog cov tseem tsis tau raug cawmdim thiab yeej tsis tau tuaj dua hau pawg ntseeg hlo li. Nov yog ib qhov tusiab kawg. Peb yeej tsis xav los xav txog qhov no. Tiamsis yeej yog qhov tseeb uas tau tshwmsim nyob rau txhau lub xyoo. Feem tshawg yog cov nyob koom nrog pawg ntseeg txog rau thaum lub caij nploojntoo zeeg dhau mus. Yog qhov no yeej yog lintawd, txhais tau hais tias tsawg tug xwb yuav nyob nrog peb uas lub koobtsheej nco txog Yexus yug uake. Cov ntsoov haistias, lub caij koobtsheej nco txog Yexus yug twb yuav txog lawm – lub sijhawm sai tshaj qhov uas peb xav lawm. Tshuav 17 lub limtiam lawm xwb cev twb txog lub caij ua koobtsheej nco txog Yexus yug lawm. Cov limtiam no yuav dhau mus yam zoo li ib ob hnub xwb! Txawm yuav ntseeg thiab tsis ntseeg los xij, sijhawm ua koobtsheej nco txog Yexus yug twb los ze lawm! Peb tshua tsis pes tsawg hnub lawm xwb uas yuav mus coj cov tub ntxhais hluas tshiab tuaj rau hauv pawg ntseeg . Tshuav tsis pes tsawg lub limtiam ces lub caij nploojntoo zeeg twb yuav dua mus.

Puas yog peb plam coob leej uas yog cov peb coj tuaj rau pawg ntseeg? Yeej yog lintawd tiag. Xyoo no los yuav zoo lintawd thiab lov? Yuav zoo lintawd vim Dabntxwnyoog yeej muaj lub homphiaj lintawd! Dabntxwnyoog yeej tsis xav kom koj ceevfaj thiab npaj tos. Dabntxwnyoog yeej tsis xav kom koj los xav txog tej no li. Dab ntxwnyoog xav kom koj qaug zog thiab pw tsaug zog xwb – nws thiaj li yuav muab cov uas peb tau coj tuaj rau lub sijhawm nploojntoo zeeg ntawd ua kom ploj tag mus. Tiamsis Vajtswv hu kom peb yuavtsum ceevfaj. Vajtswv hu kom peb yuav tsum siv sijhawm los thov Vajtswv tsis tseg tsis tu pab rau cov tub ntxhais hluas. Txoj haukev uas peb yuav kovyeej Dabntxwnyoog yog peb yuavtsum mloog Vajtswv txojlus nqe no,

“Peb cia li ua siab tawv qhawv mus cuag Vajtswv tug uas zaum saum lub zwmtxwv, rau qhov nws yog tug uas hlub peb, nws yuav pab peb rau lub sijhawm uas peb cheemtsum kev pab” (Henplais 4:16).

Nov yog lub sijhawm tseemceeb hauv pawg ntseeg nyob rau xyoo no! Nov yog “lub sihawm peb cheemtsum kev pab”! Nov yog lub sijhawm uas peb cheemtsum Vajtswv qhov kev hlub! Nov yog lub sijhawm peb cheemtsum Vajtswv qhov kev pabcuam! “Cia kom peb los rau ntawn lub zwmtxwv uas muaj kev hlub” thov Vajtswv tsis tseg tsis tu rau cov neeg uas tau ploj mus lawm! Txhob cia Dabntxwnyoog yeej qhov kev sib tawmtsam zaum no! cia li koom nrog peb rau qhov kev sibtawm tsam no, “yuav tsum niaj hnub thov Vajtswv pab pub rau cov ntseeg” (Efexus 6:18). Kuv xav kom nej yuav tsum ruaj khovkho thiab mob siab rau kev thov Vajtswv pab rau cov neeg uas peb tseem yuav coj los ntseeg rau cov limtiam tomntej no. Kuv xav kom nej cia li hais tias “Kuv yuav thov Vajtswv, thov Vajtswv, thov Vajtswv. Kuv yuav siv dag siv zog siv siab ntswv rau txoj kev thov Vajtswv. Txawm kuv yuav ua yam twg los xij, kuv yuav thov Vajtswv. Kuv xav kom nej siv sijhawm 15 nathiv nyob rau txhua hnub hov Vajtswv pab rau cov neeg uas tseem tau los ntseeg.

Lub zog ntawm kev thovVajtswv, Lub zog ntawm kev thov Vajtswv,
   Lub siab uas nyob rau ntiajteb muaj kev txhawm thiab kev ntsoj ntsuag;
Neeg tau ploj thiab tuag, ntsujplig tau quaj ntsuag;
   Au thov muab zog rau kev, lub zog ntawm kev thov Vajtswv!

Nej txhua tug cia li los koom nrog kuv thov Vajtswv yam tsawg tshaj yog 15 nathiv nyob rau txhua hnub pab rau cov tseem tsis tau ntseeg, rau lub sijhawm nploojntoo zeeg no, thov cia li los rau pem hauvntej no, Xibhwb Lis thiab xibhwb Debout yuav thov Vajtswv pab rau nej, nej yuav cog lug haistias yuav hniaj hnub thov Vajtswv pab rau cov tseem tsis tau ntseeg. Los tamsim no, thaum peb tseem tabtom hu zaj nkauj no!

Lub zog ntawm kev thovVajtswv, Lub zog ntawm kev thov Vajtswv;
   Lub siab nyob ntiajteb muaj kev txhawm thiab kev ntsoj ntsuag;
Neeg tau ploj thiab tuag, ntsujplig tau quaj ntsuag;
   Au thov muab zog rau kev, lub zog ntawm kev thov Vajtswv!

(Thov Vajtswv) Nej zaum tau.

Lub sijhawm no kuv muaj ib yam xav hais rau nej cov uas tuaj pawg ntseeg tshiab tshiab. Tswv Yexus tau tuag saum tug ntoo khaublig theej koj tej kev txhaum. Nws lub cev tau sawv hauv qhov tuag rov qab los nce rov mus qaum ntuj thov Vajtswv pub rau koj. Los cuag Tswv Yexus ntawm txoj kev ntseeg, Nws yuav zam koj lub txim thiab pub txoj sia ntev dhawv mus ibtxhi rau koj. Txawm koj yuav ua yam twg los xij, yuav tsum ruajsiab nco ntsoov haistias koj tseem yuav tuaj pehawm Vajtswv rau lub limtiam tomntej no! Vajtswv foom koobhmoov rau koj! Amees.

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub uantej mloog Vajtswvlus: Dr. Kreighton L. Chan: Efexus 6:10-18.
Hu nkauj tshwjxeeb uantej mloog Vajtswv lus: Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Qhia kuv thov Vajtswv” (tus sau Albert S. Reitz, 1879-1966).


TXHEEJ TXHEEM

KEV SIB TAWM TSAM LOJ NTAWM COV NTSEEG VAJTSWV

THE CHRISTIAN’S GREATEST BATTLE

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nej yuav tsum thov Vajtswv pab, nej yuav tsum thov Vajtswv txhua lub sijhawm raws li Vajtswv tug ntsujplig coj nej. Vim lintawd yuavtsum ceevfaj uas siab ntev thov Vajtswv tsis txhob nkees, thov Vajtswv pab cov ntseeg sawvdaws” (Efexus 6:18).

(Efexus 6:11)

I.   Qeb ib, thov Vatswv tsis tseg tsis tu vim peb tug yeebncuab
yog Dabntxwnyoog, Efexus 6:11, 18.

II.  Qeb ob, thov Vajtswv tsis tseg tsis tu thiab tsis nkees vim tsuas
yog tib txoj haukev yuav pab tau peb lawm xwb,
Yakaunpaus 4:2; Teshaujlwm 6:4; 1Thexalaunike 3:10;
2 Timautes 1:3; Malakaus 1:35; Lukas 6:12; Henplais 7:25;
Loos 8:34.

III. Qeb peb, thov Vajtswv tsis tseg tsis tu vim yog txoj haukev txais
kev hlub rau lub sijhawm peb cheemtsum kev pab, Henplais 4:16.