Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG QAUV QHIA TXOG KEV TSHAJ TAWM

THE EVANGELISM EXPLOSION
(Hmong)

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Tabernacle nrog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Kaum ib hli 3, 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 3, 2019

“Koj tau txais kev cawmdim los ntawm kev ntseeg; thiab tsis yog vim koj tug kheej: tiam sis yog khoomplig ntawm Vajtswv: tsis yog yam koj ua tau, kom tsis muaj leej twg khav tau” (Efexaus 2:8, 9).


Nyob rau lub limtiam dhau los no kuv tau tuaj koom hmo thov Vajtswv hauv peb pawg ntseeg. Kuv tsis tau tuaj qhia los sis coj kev pehawm. Tiam sis kuv tuaj zaum rau tom qab kuv pom txog ib tus tub hluas uas tsis tau ntseeg Vajtswv. Tom qab pehawm Vajtswv tag kuv hais kom nws los nrog kuv zaum uake tom qab uas lwm tus mus tsev tag lawm.

Kuv tau nyeem phau ntawv Evangelism Explosion tus sau yog Dr. D. James Kennedy. Kuv xav tias kuv yuav hais tej yam uas Dr. Kennedy hais rau tug tub hluas no. zoo li yooj yim rau nws. Tom qab ntawd nws tau tuaj koom peb pawg ntseeg tag mus li. Nws mloog lus qhuab qhia los ntau zaug lawm. Yog vim licas ib cov lus qhuab qhia yooj yim ntawm Dr. Kennedy muab tej yam uas nws tau plam yav tag los thiab hnov txog? Tiam sis tej yam peb peb qhia ho pab tsis tau nws dab tsi kiag li, kuv xav tias kuv xav muab Dr. Kennedy cov lus coj los qhia nyob rau hnub no.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PEB COVLUS QHUAB QHIA NPAJ NTXHIJ RAU NEJ LOS XOVTOOJ LAWM. MUS RAU WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
QHEB RAU QHOV NTSUAB RAU NTAWM LO LUS “APP”
TOM QAB NTAWD UA RAWS LI COV LUS QHIA.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Kuv hais rau nws, “Yog koj tuag nyob rau hmo no, thiab los rau ntawm Vajtswv rau ntawm lub qhov rooj mus rau Vajtswv teb chaw – thiab Vajtswv hais rau koj, “Yog vim licas kuv thiaj li tso koj mus rau ntuj Ceebtsheej?’ koj yuav teb licas rau Vajtswv?” Nws ntsiag ib pliag, mam tej rau kuv tias, “Kuv yuav hais rau Vajtswv tias kuv yog ib menyuam zoo”

Loos 6:23 hais tias, “Vajtswv qhov koob hmoov yog txoj sia ntev dhaw mus ib txhi” Ntuj Ceebtsheej yog qhov pub dawb, tsis yog tias yuav txais tau licas. Kuv hais rau nws tias “Kuv kuj xav li koj ua ko tau ntau xyoo los thiab, kuv yuav tsum ua neeg zoo, kuv thiab li tau “txais” ntuj Ceebtsheej los ua kuv tug”

Yeej nyuaj rau kuv yuav los ntseeg li no. Kuv thiaj li los muab lo lus nug hais ib zaug ntxiv, “Yog koj tuag nyob rau hmo no, thiab los rau ntawm Vajtswv rau ntawm lub qhov rooj mus rau Vajtswv teb chaw – thiab Vajtswv hais rau koj, “Yog vim licas kuv thiaj li tso koj mus rau ntuj Ceebtsheej?” Zaum no kuv pom tias nws quaj, tiam sis nws kuj tej zoo li qub xwb, “kuv yuav hais rau Vajtswv tias kuv yog tus menyuam zoo” Tom qab ntawd nws cia li los koom peb pawg ntseeg tag mus li – Nws tuaj koom peb hmov thov Vajtswv, hnb pehawm Vajtswv, nws cov lust eb yeej meej heev li lawm – nws ntseeg txog kev cawm dim los ntawm qhov ua haujlwm zoo. Thiab tsis ntseeg raws li Efexaus 2:8, 9!!!

Kuv tsis tau hem nws. Kuv tsuas yog hais tias, “ib pliag no kuv yuav qhia cov lus uas yog Xov Zoo rau kuv yam koj tsis tau hnov dua los” tom qab ntawd kuv thiaj li kom nws nyeem nyob rau Efexaus 2:8,9

“Koj tau txais kev cawmdim los ntawm kev ntseeg; thiab tsis yog vim koj tug kheej: tiam sis yog khoomplig ntawm Vajtswv: tsis yog yam koj ua tau, kom tsis muaj leej twg khav tau” (Efexaus 2:8, 9).

Tom qab ntawd kuv hais tias, “Ua tib zoo saib cov lus hais nyob rau Vajluskub” pib ntawm lo lus “dim los ntawm kev hlub” Kev hlub yog qhov pub dawb, “yog Vajtswv qhov khoom plig” Ntuj Ceebtsheej yog khoom plig – tsis yog tias yuav txais tau licas, tom qab ntawd kuv thiaj li los hais txog Loos 6:23, “Vajtswv qhov khoomplig yog txoj sia” Ntujceebtsheej yog khoom plig. Kuv thiaj li hais tias “Kuv kuj xav li koj uas tau ntau xyoo, kuv ua txhua yam kom zoo txaus thiaj li tau mus ‘nyob’, tom qab ntawd kuv thiaj li ntsib tias ntuj Ceebtsheej Vajtswv pub dawb rau peb xwb – Dawb tiag tiag! Ua rau xav tsis tag! Vajluskub hais tias, ‘Koj raug cawm kom dim los ntawm Vajtswv qhov kev hlub – tsis yog qhov ua zoo, tsis muaj ib tug twg khav tau’ (Efexaus 2:8,9).”

Kuv thiaj li hais rau nws tias “txhua tus neeg puas leej yog neeg txhaum, thiab poob rau ntawm Vajtswv tug chwjchim” (Loos 3:23). Peb txhaum los ntawm kev hais lus, kev xav, kev ua neej. Tsis muaj leej twg yuav ua zoo kom mus tau ntuj Ceebtsheej. Peb yeej ua tsis tau neeg zoo kiag li.

Tiam sis Vajtswv yog tus muaj kev hlub. Nws tsis xav rau txim rau peb. Tiam sis Vajtswv kuj tseem yog tus uas ncajncees yuav tsum rau txim rau kev txhaum. Vajtswv yeej paub lawm tias yuava tsum ua zoo licas. Vajtswv thiaj li xa Nws tug Tub uas yog Yexus los cawm peb. Yexus yog leej twg? Yexus yog Vajtswv thiab tib neeg. Raws li Vajluskub, Yexus yog Vajtswv, yog Vaj Ob ntawm peb peb Vajtswv. Thiab Vajluskub hais tias, “txoj lus yug los ua neeg nyob rau hauv peb” (John 1:1, 14). Yexus yog Vajtswv thiab neeg, tuag saum ntoo Khaublig thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los yog tuag theej peb tej kev txhaum. Thiab muab txoj sia ntev dhawv ib txhi rau peb nyob saum Ntuj Ceebtsheej. Yexus ris peb tej kev txhaum saum tug Ntsoo Khaublig. Yexus “ris peb tej kev txhaum rau ntawm nws lub cev” (1 Petus 2:24). Nws raug faus cia qhov tuag tau peb hnub. Tiam sis Nws sawv rov qab los nce mus saum Ntuj, mus npaj chaw tos peb. Yexus muaj txoj sia ntev dhaw nyob saum ntuj tos peb – yog qhov pub dawb. Peb yuav tau txais licas? Peb tau txais los ntawm kev ntseeg! “Koj tau txais kev cawmdim los ntawm kev ntseeg” (Efexaus 2:8).

Kev ntseeg Yexus yog qhov qheb qhov rooj mus qaum ntuj. Kev ntseeg tsis yog kev txawj ntse. Txawm yog Ntxwnyoog thiab nws cov thwjtim los yeej ntse txaus paub txog Yexus. Tiam sis lawv tsis dim. Kev ntseeg tsis yog tau txhua yam los ua yus tus – zoo li tau zoo nyob, nyiaj txiag, kev tiv thaiv thiab lwm yam – txhua yam hauv ntiajteb yuav ploj tag mus nrog yus txoj sia.

Kev ntseeg, raws li Vajluskub, yog kev cia siab rau Yexus xwb. Yexus los coj peb mus qaum ntuj, peb thiaj li yuav tau txais txoj sia mus ib txhi! Vajluskujb hais tias, “Ntseeg hauv tug Tswv Yexus, koj thiaj yuav dim” (Teshaujlwm 16:31).

Tib neeg tsuas yog cia siab rau ob tug neeg no xwb – tsis yog koj tus kheej ces Yexus Khetos xwb. Thaum ub kuv cia siab rau kev tug kheej txoj kev ua zoo. Kuv thiaj li mam los paub tau tias, yuav tsum tsis txhob cia siab rau tug kheej lawm, cia siab rau Yexus xwb. Kuv tau ua lintawd lawm – thiab Yexus muab txoj sia ntev dhawv rau kuv. Yog khoom plig, “tsis yog kev ua num”

Cia kuv sim muaj lub rooj no coj los piv txog kev ntseeg. Koj puas ntseeg tias lub rooj no yuav tsis zuav yog thaum kuv mus zaum? (Yog).

Tiam thaum kuv tsis tau mus zaum yeej pab tsis tau kuv dab tsi kiag li – vim kuv twb tsis tau mus zaum kiag li. Kuv yuav cia siab tau licas rau? Yuav tsum mus zaum tso!

Ntawm Yexus los peb yuav tsum ua tib yam li no thiab. Koj yuav tsum cia rau ntawm Nws xwb ua tus coj koj mus ntuj Ceebtsheej. Koj hais tias, “Kuv yuav hais rau Vajtswv tias kuv yog tug neeg zoo” Cov lus no tej ib tug neeg xwb? (Koj).

Yog koj hais li ntawd ces qhia tias koj cia siab rau leej twg? (Yog kawg yog koj tug kheej xwb).

Kev txais yuav txoj sia ntev dhau mus ib txhi yog yuav tsum txhob cia siab rau tus kheej lawm, tiam sis los cia siab rau Yexus. (zoo li los zaum rau saum rooj).

Qhov no puas pab tau rau koj thiab? Tam sis muaj ib lo lus Vajswv yuav nug koj yog – “koj puas xav tau txais txoj sia ntev dhawv mus ib txhi tam sim no?” (Yog, kuv xav tau).

Tam sim no kuv yuav thov Vajtswv, “kuv thov tias Koj yuav muab txoj sia ntev dhawv ib txhis rau kuv tus phooj ywg rau lub sijhawm no”

Lub sijhawm no, Yexus nyob ntawm no, Nws hnov koj. Kuv xav kom koj hais rau Yexus yog koj xav tau txoj sia ntev dhawv tiag tiag. Muaj coj lus kuv qhia no coj los hais ob peb zaug, tiam sis Yexus hais tias,

“Yexus, lub sijhawm no kuv xav cia siab rau koj. Kuv yog neeg txhaum. Kuv tau cia siab rau kuv tug kheej thiab kuv tej kev ua zoo. Lub sijhawm no kuv xav cia siab rau koj, tug Tswv. Kuv cia siab rau koj lub sijhawm no. Kuv ntseeg tias koj tuag yeej vim theej kuv lub txhoj. Lub sijhawm no kuv cia siab rau koj. Kuv cia siab rau koj. Thiab leej yuav koj qhov khoomplig. Ntawm Yexus lub npe. Amen.

Lub sijhawm no kuv yuav thov Vajtswv rau koj. “Yexus, kuv hnov kuv tus phooj ywg cov lus thov. Kuv thov tias nws los yuav hnov koj cov lus thiab, cov lus ntawd yog ‘koj tej kev txhaum kuv twb zam tag hu si lawm’ ‘Tus ua cia siab rau kuv tus ntawd tsis rau puas tsuaj, tiam sis tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhi.’ Hauv Yexus lub npe, Amees.”

Kuv xav kom koj nyeem Yauhas 6:47 nrov nrov.

“Kuv hais rau koj, tug neeg uas ntseeg kuv yuav tau txoj sia ntev dhawv mu sib txhi.”

Tsis txhob tshawb nrhiav lwm yam. Cia li los cia siab rau Yexus Khetos, puas yog li ntawd?

Tam sim no koj cia siab rau leej twg lawm? (Yexus Khetos).

Kev ntseeg thiab dim yog kev cia siab rau Yexus. Qhov no puas yog qhov kaj nyuab qhuav ua tiav? (yog).

Yexus hais tias txhua tus uas ua li ntawd tau txoj sia ntev dhawv. Ntawm puas yog qhov koj nyuab qhuav ua? (Yog).

Tam sim no yog koj pw tswg zog tuag rau hmo no Vajtswv nug koj hais tias yog vim licas kuv thiaj li cia koj mus ntuj Ceebtsheej, koj yuav teb licas? (Kuv cia siab rau Yexus kom tau txoj sia ntev dhawv).

Phooj ywg, yog koj yeej ua raws li koj tau thov Vajtswv lawm, Yexus yuav zam koj lub txim, thiab koj tau txais txoj sia ntev dhawv rau lub sijhawm no lawm!

Kuv xav kom koj nyeem phau Vajluskub Yauhas ib tshoob rau ib hnub. Tsuas muaj 21 tshooj xwb, yog ib hnub ib tshooj txhais tau tias peb lim tiam ces koj twb nyeem Yauhas tag lawm.

Kuv xav kom koj qhia rau ib tug tias hmo no dabtsi tshwmsim rau koj. Tug neeg ntawd yog leej twg? (kuv tug kwv tij).

Koj puas tau qhia nws tias hmo no koj cia siab rau Yexus lawm? (yog).

Lub sijhawm no, lub lim tiam tom ntej no kuv xav tuaj coj koj mus nrog peb pehawm Vajtswv uake. Koj puas kam cia kuv tuaj coj koj mus nrog kuv mus uake? (Kam). Yog koj xav nrog kuv tham rau qhov no ua ntej, cia li hu xov tooj tuaj rau kuv, ntawm no yog kuv tug xovtooj.

Lub sijhawm no peb sim xav mentsi ua tsaug rau Yexus ua cawm koj dim thiab muab txoj sia ntev dhawv rau koj? (Thov Vajtswv).

Tam no nyeem Efexaus 2:8, 9 nrov nrov.

“Koj tau txais kev cawmdim los ntawm kev ntseeg; thiab tsis yog vim koj tug kheej: tiam sis yog khoomplig ntawm Vajtswv: tsis yog yam koj ua tau, kom tsis muaj leej twg khav tau” (Efexaus 2:8, 9).

Nco ntsoov tias neeg coob tug hauv ntiajteb los hloov dua siab tshiab los ntawm tug qauv no xwb. Txawm yog tej zaum lawv twb tsis tau ruaj siab, los thaum xaus lawv tseem zoo siab ntsej muag luag ntxhi, qhov tseem ceeb kom lawv cog lus nyeem phauv Vajluskub Yauhas ib tshooj ib hnub. Koj tseem yuav muaj lwm lub sijhawm qhia rau lawv ntxiv yog koj tsis ua rau lawv chim ua ntej ntawd.

Coj zaj lus qhuab qhia mus tsev. Nyeem txhua hnub txog rau thaum koj paub txog cov lus no lawm thiab muab cim cia. Coj mus sim rau koj tej phooj ywg. Koj yuav xav tsis thoob tias ua cas lawv xav los koom koj pawg ntseeg!


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.