Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV KUB NTXHOV NYOB RAU HNUB YEXUS YUG

(COV LUS QHUA # 66 NYOB RAU CHIVKEEB)
THE CHRISTMAS CONFLICT
(SERMON #66 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub tim 9 yav sawv ntxov lub Kaum-ob hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 9, 2012

“Tug Tswv uas yog Vajtswv thiaj hais rau nab hais tias, “Koj yuav raug txim vim qhov uas koj ntxiav tug poj niam no ua txhaum. Tagnrho tej tsiaj huv tib si, koj yuav yog tug ris lo lus foom tsis zoo no txij hnub no mus koj yuav nkag chauglaug kom koj lub plab tshiav av tas mus li thiab noj hmoov av mus tas koj lub neej. Kuv yuav ua kom koj thiab tug poj niam no ua yeebncuab, nws tug xeebntxwv thiab koj tus yeebncuab, nws tus xeebntxwv thiab koj tus xeebntxwv yuav ua yeebncuab mus li, Nws tus xeebntxwv yuav ntsoo koj taubhau kom ntsoog, thiab koj yuav tom nws lub lujtaws” (Chivkeeb 3:14-15).


Kuv ntseet tias nej yuav tsis xav hais tias tug Dab ntxwnyoog uas muaj nyob rau phau Vajluskub Chivkeeb yuav tsis yog dag tias yog cov lus qhia uas muaj tseeb. Phau Vajluskub Chivkeeb yog ib phau uas nyeem thiab qhia txog qhov tseeb rau yav tag los. Tug Dab yeej muaj tseeb. Muaj lub vaj Edees tseeb tiag tiag. Thiab yeej muaj Adas thiab Evas tseeb, poob rau txoj kev txhaum. Yog vim lintawd neeg ntiajteb thiaj li poob rau txoj kev txhaum, thiab neeg ntiatjeb thiabj li ua phem ua qias.

Nyob rau phau Vajluskub Tshwmsim hu Luxifawj “Ua niag naj loj, Dab ntxwnyoog, Ntsujpligphem, tug dab nyob rau ntiajteb” (Tshwmsim 12:9). Dabntxwnyoog tshawb nrhiav txoj hauvkev dag ntxias Adas thaib Evas kom neeg ntiajteb raug kev puas tsuaj. Tiamsis nws yog ntsusjplig nws tshwmsis tsis tau rau Evas pom, vim ntsujplig yog ib yam ua qhov muag ntsia tsis pom. Yog lintawd nws thiaj li nkag rau tsiaj lub cev, zoo li dab nkag rau cov npuas lub sijhawm Tswv Yexus tiam. Nws ua tug coj kom neeg poob rau txoj kev txhaum, Dabntxwnyoog nkag rau neeg lub cev.

Thaum Vajtswv los nrog nab tham, Nws tsis tau nug nab hais tias nws txhaum los sis tsis txhaum. Vajtswv yeej paub lawm hais tias yeej txhaum. Vajtswv hais cov lus no rau nws.

“Tug Tswv uas yog Vajtswv thiaj hais rau nab hais tias, “Koj yuav raug txim vim qhov uas koj ntxiav tug poj niam no ua txhaum. Tagnrho tej tsiaj huv tib si, koj yuav yog tug ris lo lus foom tsis zoo no txij hnub no mus koj yuav nkag chauglaug kom koj lub plab tshiav av tas mus li thiab noj hmoov av mus tas koj lub neej” (Chivkeeb 3:14).

Qhov yog ib qhov zoo uas txhawb tau rau cov ua niam thiab ua txiv. Dabntxwnyoog yog lawv tug yeejnucab. Vim nws coj lawv poob rau txoj kev txhaum. Nws tseem yog Vajtswv tug yeebncuab thiab. Vajtswv hais rau Dabntxwnyoog haistias, Vajtswv yuav xa “tug poj niam ntawv cov xeebntxwv,” thiab ntawm Vajtswv Dabntxwnyoog lub tau hau yuav raug ntau, thiab neeg yuav tau txais koobhmoov.

“Kuv yuav ua kom koj thiab tug poj niam no ua yeebncuab, nws tug xeebntxwv thiab koj tus yeebncuab, nws tus xeebntxwv thiab koj tus xeebntxwv yuav ua yeebncuab mus li, Nws tus xeebntxwv yuav ntsoo koj taubhau kom ntsoog, thiab koj yuav tom nws lub lujtaws” (Cheevkeeb 3:15).

Kuv yuav muab peb yam ntawm nqe Vajluskub no coj los qhia.

I. Ib, tug pojniam ntawd cov xeebntxwv yog hais txog Tswv Yexus.

Tug “pojniam cov xeebntxwv” yog hais txog cov tibneeg ua los ntawm Evas cajceg uas leejtxiv tsis yog neeg ntiajteb. Raws Vajltswv Txojlus lo lus “xeebntxwv” hais txog neeg neeg ntiajteb xwb, “xeebntxwv” yog tug neeg uas yug los ntawm poj niam lub qe. Yog lintawd “tug pojniam cov xeebntxwv” yog ib yam nws muaj peevxwm yuav yug menyuam tau los ntawm Vajtswv lub hwjchim ua tsis yog yam neeg ua tau. Yog lintawd los lus no thiaj li hais ncaj qha rau Mailiag tug nkaujxwb ua yug Tswv Yexus. Qhov ua xeeb nyob rau tug nkaujxwb no lub plab, Tswv Yexus tsis yog yug zoo li tug neeg txhaum vim nws tsis yug los zoo li Adam cov menyuam, Nws thiab ua tau peb tug cawmseej coj dim ntawm lub txim. Zoo li tug tub txib los hais rau Maivliag.

“Vajtswv Ntsujplig tug dawbhuv yuav los rau saum koj thiab Vajtswv lub hwjchim yuav roos koj, vim li no sawvdaws thiaj yuav hu tug metub ua dawb huv uas yuav yug los ntawm haistsias, nws yog Vajtswv tug Tub” (Lukas 1:35).

“Kuv yuav ua kom koj thiab tug poj niam no ua yeebncuab, nws tug xeebntxwv thiab koj tus yeebncuab, nws tus xeebntxwv thiab koj tus xeebntxwv yuav ua yeebncuab mus li, Nws tus xeebntxwv yuav ntsoo koj taubhau kom ntsoog, thiab koj yuav tom nws lub lujtaws” (Cheevkeeb 3:15).

II. Ob, Kev ua tsov rog ntawm tug pojniam no cov xeebntxwv thiab Dabntxwvnyoog cov xeebntxwv tsis muaj hnub xaus.

Vajtswv haistias

“Kuv yuav ua kom koj thiab tug poj niam no ua yeebncuab, nws tug xeebntxwv thiab koj tus yeebncuab…” (Cheevkeeb 3:15).

Kev ua yeebncuab, tsis sibhum, kev sib ntxub – tag mus li, los ntawm tug poj niam no cov xeebntxwv thiab dab ntxwnyoog cov xeebntxwv. Dr. John Gill (1697-1771) tau hais tias, “hais txog Dab thiab Vajtswv pawg ntseeg yeeb yog ib qhov tseeb rau txhua tiam neeg, muaj kev sib ntau sib tua thiab kev sib ntxub: los ntawm lawv cov xeebntxwv thiab tug pojniam no cov xeebntxwv…tug cov tub txib phem thiab cov neeg phem [Tswv Yexus] hu hais tias Dabntxwnyoog; thiab tiam neeg uas yog cov nab muaj taug, thiab Vajtswv cov neeg ua yog pawg ntseeg: tomqab ntawd yuav muaj kev sib ntxub thiab kev tsim txom los ntawm dabntxwvnyoog cov neeg, txib puag thaum muaj qhov no tshwmsim los” (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, p. 27; comment on Genesis 3:15).

Peb yuav pom tag mus li, qhov tsov rog uas yog Dab lub hwjchim thiab Tswv Yexus lub hwjchim no tsis muaj hnub yuav xaus. Tswv Yexus tau qhia meej txog cov neeg ua muaj Dabntxwxnyoog ua lawv txiv, thiab yog nws cov xeebntxwv. Nws hais li no rau lawv,

“Dabntxwvnyoog yog nej txiv, thiab nej yuav nyiam ua raws li nej txiv lub siab…” (Yauhas 8:44).

Phau Vajluskub 1 Yauhas tseem hais ntxiv tias,

“Tug uas yog Vajtswv menyuam sib txawv li no tug uas tsis nyiam ua ncajncees lossis tsis hlub nws kwv nws li tij, tus ntawd tsis yog Vajtswv menyuam” (1 Yauhas 8:44).

Dabntxwnyoog cov xeebntxwv yog “menyuam ntawm cov ntsujplig phem.” Tug pojniam cov xeebntxwv yog “Vajtswv cov menyuam.” No yog los ntawm 1 Yauhas 3:10. Qhov ua muaj ob pab no yeej qhia meem thiab meej kawg li, yog lub sijhawm thaum Ka-ees tua nws tug kws Abees. Ka-ees yog noob ntawm dabntxwnyoog. Anpees yog tug poj niam no cov xeebntxwv, uas yog Tswv Yexus. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Ka-ees cia dab Ntxwnyoog kav nws lub siab, nws muab nws tug kwv Anpees tua pov tseg. Vim licas Anpees thiaj li tua nws tug kwv? Vim yog nws tes haujlwm phem, thiab nws tug kws tes haujlwm zoo” (1 Yauhas 3:12).

Dab Ntxwnyoog cov menyuam, yog nab cov cov noob, nws tus yam ntxwv yog kev ua yeebncuab, kev sib ntxub thiab tawm tsam Vajtswv cov menyuam, uas yog tug poj nima cov xeeb ntxwv. Tswv Yexus hu hais tias, “nab cov noog” ua yog “ntiajteb.” Muaj dab Ntxwnyoog ua tug tswj, lub ntiajteb no yeej yog cov ntseeg tug yeebncuab tiag tiag. Tswv Yexus hais tias,

“Yog neeg ntiajteb ntxub nej, nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, lawv twb xub ntxub kuv uantej lawm. Yog nej nyiam ua li neeg ntiajteb ua, ces neeg ntiajteb yuav hlub nej. Tiamsis nej tsis nyiam ua raws li neeg ntiajteb uas, rau qhov kuv twb xaiv nej lawm hauv lub ntiajteb no lawm yog li ntawd neeg ntiajteb thiab li ntxub nej” (Yauhas 15:18-19).

“Yog nej nyiam ua li neeg ntiajteb ua, ces neeg ntiajteb yuav hlub nej. Tiamsis nej tsis nyiam ua raws li neeg ntiajteb uas, rau qhov kuv twb xaiv nej lawm hauv lub ntiajteb no lawm yog li ntawd neeg ntiajteb thiab li ntxub nej.” Lo lus “ntiajteb” yog nab cov xeebntxwv. Lawv ntxub tug pojniam ntawm cov xeeb ntxwv. Cov no yog Tswv Yexus cov noob. Yog lintawd neeg ntiajteb thiaj li ntxub cov ntseeg thaib tsism txom cov ntseeg rau niaj hnub nim no.

Nej tsis tag muab qhov no coj los qhia rau cov menyuam. Yog ib tug ntawm cov menyuam no los ntseeg Tswv Yexus tiag tiag, lwm tug yuav tig los ntxub nws thiab rhuav tshem nws. Lawv hias li no rau nws “Koj xav tias koj yog neeg zoo! thiab zoo! Puas thaum ub dab cov xeebntxwv yeej ntxub Yexus cov menyuam. ““Kuv yuav ua kom koj thiab tug poj niam no ua yeebncuab, nws tug xeebntxwv thiab koj tus yeebncuab” (Cheevkeeb 3:15). Qhov no los kuj tshwm sim rau cov laus thiab. thaum ib tug hluas tug tig los mob siab rau Vajtswv nws cov phoojywg yuav khiav tawm ntawd nws mus, thiab hais lus xaiv txog rau nws, thiab tos ntsoov nws ua qhov yuav kev xwb, ces muab coj los hais ua dog ua dig. Txhua tug xibhwb cov menyuam puas leej ntsib zoo li no. Ntau xyoo dhau lo no, thaum cov neeg tsis paub Vajtswv zoo rau xaiv los coj kawm Vajtswv Txojlus, kuv cov tub tau mus zaum rau puag tim mom kaum tsev, thiab tseem raug cem thiab. Thaum kawg, thiab paub tau tias vim yog qhov ua lawv ntxub tug xibhwb, thiab Vajtswv. Txhua tug menyuam ua tuaj rau pawg ntseeg puas leej ntsib qhov zoo li no, los sis cia kom txob mob siab rau Vajtswv! Muaj ib zaj nkauj menyuam yaus hais tau meej tias,

Leej twg tuaj Vajtswv tog? Leej yuav tu tug Vajntxwv?
   Leej twg yuav los pab nws? Yuav mus coj leejtwg los?
Leejtwg yuav khiav tawm ntawm ntiajteb? Leej twg thiaj yuav ntsib yeebncuab?
   Leej tug tuaj Vajtswv tog? Leej twg nrog Vajtswv mus?
(“Who is on the Lord’s Side?” tug sau Frances R. Havergal, 1836-1879).

Muaj coob leej ntau tug yeej tsis paub hais tias cov menyuam hauv pawg ntseeg los kuj muaj yeebncuab los ntawm nab cov yeebncuab thiab Tswv Yexus cov cov noob.

Muaj tseeb tiag, qhov no los kuj tshwm sim rau cov laus thiab. Cov ua qhia Vajtswv Txojlus los yeej raug cov neeg tsis ntseeg Vajtswv cem thiab thuam. Hniaj hnub nim muaj ib txhua los twb tsis paub tias muaj cov ntseeg ib txhia yeej tsis nyiam thiab tawm tsam lawv kawg nkaus. Kuv ntseeg tias qhov teebmeem loj uas tau tshwmsim rau cov xibhwb ua siv zog ua Vajtswv num yog los ntawm cov ntseeg ua tsis tau yug dua tshiab uas yog dan Ntxwnyoog cov xeeb ntxwv, lawv yeej tsis yog Tswv Yexus cov kiag li. Cov tswv cuab uas tsis kam hloov dua siab tshiab yog cov nrhiav teebmeem rau pawg ntseeg.

Tej teebmeem no los yeej tshwm nyob rau tej chaw ua haujlwm thiab. Cov ntseeg mus ua haujlwm los rau cem thiab thuam rau tej yam me me ua twb tsis yog teebmeem. Yog koj yog ib tug uas ua haujlwm, koj yeej tataub txog qhov kuv hais no tias txhai tau licas. Thiab qhov kuv hais no kom tau tshwmsim rau koj, koj thiaj li yuav tsim poob siab. Nws yob tug Ntoo khaublig ua txhua tus yuav tsum tau kwv.

Hnub nco txog Yexus yug ho zoo licas? Nyob rau lub ntsiab lus, “Teebmeem Hnub Nco Txog Yexus Yug.” Nov yog ib lub ntsiab lus zoo, vim yog yeej muaj teebmeem ntau yam tshwmsim rau hnub no rau lub sijhawm tam sim no. Muaj ib tug txiv neeg neej hais lus xov xwm hu ua O’ Reilly hu hais tias “Tsov rog rau hnub Yexus Yug” Cov nom tswv uas kav rau sab hnub poob tsis tso cai rau siv tsob “ntoo nco txog Yexus yug.” Nws hu hais tias “Tsob ntoo qhia txog neeg so tsis ua haujlwm” muaj ntau yam uas hais txog qhov no.

Billy Graham tau hais nyob rau phau ntawv “Kev Txiav Txim Siab” (Lub Kaum ob hli ntuj xyoo 2012) phau ntawv ntawd lub ntsiab lus yog “Tawm Tsam Cov Neeg Ua Los Soj Ntsuam.” Qhov no hais txog ib tug poj niam tuaj pom ntau tug poj niam tuaj mus sib ntsib nyob rau ib lub tsev kawm ntawv thiab tham txog cov hnub uas neeg nyob so tsis ua haujlwm, kev ntseeg, thiab kev coj noj coj ua. Thaum tug poj niam no nug hais tias nws xav hais txog hnub Yexus Yug, lawv tej hais tias “tau kawg.” Zoo li lwm tug niam, nws txawm pib piav txog tej yam ua nws tau nyeem nyob rau ib phau ntawv. Phau ntawv ntawd yog phau Vajluskub. Thaum nws tabtom thau tawm los, lawv txawm nqw ntsuag qees tias tsis txhob thau lo. Tub xibhwb qhia ntawv txawm hais tias, ‘Tsis pub siv phau ko! Koj yuav tsum muab kawg cia.’ Yog ib yam ua tsis txaus ntseeg kiag li. Vim lwm phau ntawv, txawm hais txog dabtsi los xij, tso cai rau sawvdaws, tiamsis ho tsis kam rau phau Vajluskub. Qhov no tshwmsim rau cov menyuam pom” (Decision, 12, 2012, p. 4).

Nyob rau ntawm qhov chaw saib cov laus Winter Park, xeev Foslidaj tsis tso cai los hu nkauj nco txog Yexus yug, thiab muaj tej yam dabtsi ua nco txog Yexus yug coj los dai rau lawv tej tsev. Nyob rau xeeb New York, nyob rau koomhaum saib xyua xyoob ntoo tso cai rau neeg los teevhawm hnub Hanukkah, thiab nco txog cov neeg India lub cai hu ua Diwali, tiamsis txwv hnub nco txog Yexus yug, tsis pub siv xim ntsuab thiab liab thiab tso ntoo siv nco txog Yexus yug. Nyob rau lub nroog Planau, xeev Texas cov tsev kawm ntawv tsis tsos cai rau cov menyuam sau los lus “Nco Txog Hnub Yexus” xa mus rau cov tug rog nyob rau Iraq. Nyob rau nroog New York, cov niam txiv tau kev tso tsis ua haujlwm rau lwm lub sijhawm uas tsis yog neeg tebchaw no li – tiam sis ho los txwv tej yam uas yog neeb tebchaw no li. Kev cai tswj tebchaws tseem tsos cai kom muaj tej hnub zoo li ua hnub rau neeg nco txog thiab so tsis ua haujlwm, tiamsis tej yam zoo li nyob rau cov menyuam kawm ntawv “yog tsis paub tej kev cai ntawd kiag li” Phau ntawd “Txiav Txim Siab tseem hais tias, tej hnub zoo li no tshwmsim nyob rau hnub nco txgo Yexus yug.” Nej yeej paub tej no zoo. Nyob rau ntau thaj chaw ua txwv tsis pub hais lo lus “Nyob zoo Hnub Yexus Yug” tiam hloov mus hais li no tias “Nyob zoo rau hnub tsis hnub so” thaum muaj cov neeg hais rau kuv zoo li no, kuv yeej tej rau lawm tias, “Nyob Zoo Rau Hnub Yexus Yexus” Tej no yeej qhia meej tias “nab cov xeeb ntxwv” yeej ntxub hnub ua Yexus yug, thiab li tawm tsam hnub no thiab txwv tsis pub lwm tug mus koom!

Kuv yeej raug tawm tsam thaum ua kuv hais kom cov hluas yuav tsum mus pehawm Vajtswv rau hnub nco txog Yexus yug, thiab hnub nco txog Xyoo tshiab. Lawv hais tias kuv yog neeg coj kev ncau nruj thiaj pheej yuam kom cov hluas mus pehawm Vajtswv, tiag tiag yuav tsum cia lawv mus uasi hau dej caw. Tamsim no nej yeej paub lawv hais tias cov lus no tshwmsim qhov twg los! Vajtswv hais tias, ““Kuv yuav ua kom koj thiab tug poj niam no ua yeebncuab, nws tug xeebntxwv thiab koj tus yeebncuab…” cov “noob uas yog dab Ntxwnyoog li” pheej tawm tsam cov “noob uas yog Yexus li.” Tej no tsis yog ib yam tshiab dabtsi! Dab ntxwnyoog cov menyuam yeej tsis xav kom koj mus pehawm Vajtswv rau hnub Yexus yug thiab nco txog xyoo tshiab! Kuv xav kom nej tsis txhob mus mloog cov neeg no lus! Nrob peb nyob uake hauv pawg ntseeg thaib rau hmo tos txais xyoo tshiab.!

Tamsim no, koj yuav ua kev zoo siab li cas rau hnub nco txog Yexus yug? Koj yuav mus koom cov neeg uas yog “dab Ntxwnyoog li noob?” Los yog koom nrog rau pawg ntseeg? No yog hais txog “Teebmeem Nyob rau Hnub Nco Txog Yexus Yug”

III. Peb, Npluav rog no Yexus ua tug Yeej.

Nyob rau tom qhov kawg hais tias “…ua rau kom koj lub tau hau tawg ntsoog, koj yuav tom nws lub lujtaws” (Chivkeeb 3:15). Qhov no yog zaum kawg nyob rau qhov kev tawm tsam no. Dab Ntxwnyoog yog muaj hwjchim nyob rau lub ntiajteb, yuav tawm tsam Vajtswv mus kom txog rau thaum kawg. Tiamsis thaum kawg Tswv Yexus, uas yog tug poj niam ntawd cov xeebntxwv yuav ntso koj dab Ntxhwnyoog lub taubhau tawm ntsoog. Qhov no yog! Tiav vim yog Tswv Yexus tau tuag rau saum ntoog khaub lig, thiab kov yeej txoj kev uag ua yog tug Tuagteb! Thaum Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, Spurgeon tau hais tias, “Nws tau rhuav tshem lub qhov rooj coj mus rau txoj kev tuag pov tseg zoo li Xeexaj tau rhua tshem lub qhov rooj nyob rau Kasxas – thaum Nws qheb Ceebtsheej ntuj coj cov neeg ntseeg mus lub sijhawm ntawd ua rau tug nab loj uas yog dab Ntxwnyoog tawg puas ntsoog. Lub sijhawm dab Ntxwnyoog ua puas tau dabtsi lawm? Tswv Yexus twb rhua tshem nws lawm…tug poj niam ntawd cov xeeb ntxwv twb ua rau lawv cov yeebncuab tsis muaj zog dabtsi lawm! Haleluyas! Halelusya! Nws tau ua rau tug kav saum nruab ntug lwm chim puas tsuaj mus. Puas yog nws tau hais li no, ‘Kuv pom dab Ntxwnyoob zoo lub teeb poob saum ntuj los’? Nws ua rau dab Ntxwnyoog lub tauhau tawg ntsoog.

Qhov ua rau dab Ntxwvnyoog lub tau hau tawm ntsoog [ib leeg xwb] yog qhov ua rau neeg mus tsis tau kev. Yog nws rau ntau ntawm kotw, lossis cajdab, nws tseem ciaj sia thiab dim, tiamsis Vajtswv tau rhuav tshem nws tej chaw nws kav tag nrho huvsi, thiab ua rau nws lub hwjchim tawg puas ntsoog…Tswv Yexus ib leeg xwb thiab ua tau, nws yog tug poj niam ntawd li xeebntxwv, nws yuav los zaum ob, thaib los kav lub ntiajteb…thiab nws yuav kav nws cov neeg. Nws txhais kotaw yuav tsuj nws tug yeebncuab. Thov kom koj thiab kuv nyob rau sab ua yuav muaj kev zoo siab xyivfab uas yog tug pojniam ntawd cov xeebntxwv thiab tus yuav los zaum ob no – [thaum Nws nqi saum qaum ntuj los kav lub ntiajteb] Nws yog tug poj niam ntawd cov xeebntxwv coj peb rov los nyob rau Ceebtsheeb ntuj thiab rau txim rau cov tsis ntseeg mus tag ib txhi…”(C. H. Spurgeon, “The Serpent’s Sentence,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1974 reprint, volume XXXVI, pp. 527, 528).

Tamsis no, kuv thov nug koj, koj yuav tuaj tog twg? Koj yuav tuaj dab Ntxwnyoog tog – los yog tug poj niam tog, ua yog Tswv Yexus tog? Xaiv ib qhov xwb. Qhov twg koj yuav xaiv? Sav twg uas yog nyob rau hauv koj lub siab tiag tiag? Koj tuaj Tswv Yexus tog, los yog cov neeg ua nyob rau dab Ntxwnyoog tog? Peb cov ua tuaj tag kis no sawv ntxov nyob rau ib tog xwb los, tseem muaj lwm tog thiab! kuv thov Vajtswv kom nej khiav tawm ntawm dab Ntxwnyoog sab, los rau Tswv Yexus, thiab nws cov neeg. Nws yuav zam koj lub txim thiab pub txoj sia ntev dhawv mu sib txhi rau koj. Jesus tog yog tog ua kovyeeb. Los rau Nws. Cia siab rau Nws. Kev cawmdim yuav los rau koj los ntawm Nws cov ntshav txhuav koj! Thiab yog koj xav nrog peb tham txog kev cawmdim seem ntsujplig thov sawv mus rau tom qab hauv chav tsev no. Lis koj coj peb thov Vajtswv.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeej Vajlusub uantej mloog lus qhuab qhia yog Dr. Kreighton L. Chan. I Yauhas 3:10-13.
Nkauj tswjxeeb ua ntej mloog lus qhuab qhia yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Who is on the Lord’s Side?” (tug sau Frances R. Havergal, 1836-1879).


TXHEEJ TXHEEM

KEV KUB NTXHOV NYOB RAU HNUB YEXUS YUG

(COV LUS QHUA # 66 NYOB RAU CHIVKEEB)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tug Tswv uas yog Vajtswv thiaj hais rau nab hais tias, “Koj yuav raug txim vim qhov uas koj ntxiav tug poj niam no ua txhaum. Tagnrho tej tsiaj huv tib si, koj yuav yog tug ris lo lus foom tsis zoo no txij hnub no mus koj yuav nkag chauglaug kom koj lub plab tshiav av tas mus li thiab noj hmoov av mus tas koj lub neej” (Chivkeeb 3:14-15)

(Tshwmsim 12:9)

I.   Ib, tug pojniam ntawd cov xeebntxwv yog hais txog Tswv Yexus,
Lukas 1:35; Chivkeeb 3:15.

II.  Ob, Kev ua tsov rog ntawm tug pojniam no cov xeebntxwv
thiab Dabntxwvnyoog cov xeebntxwv tsis muaj hnub xaus,
Chivkeeb 3:15a; Yauhas 8:44; I Yauhas 3:10, 12;
Yauhas 15:18-19.

III. Peb, Npluav rog no Yexus ua tug Yeej, Chivkeeb 3:15.