Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
PETUS QHOV KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB

THE CONVERSION OF PETER
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsau ntuj, Plaub hli 3, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Friday Evening, April 3, 2015

“Yexus hais tias Ximoos, Ximoos Ntxwnyoog yuav rhuav tshem nej zoo li zuaj nplej tiamsis kuv tau thov Vajtswv pab nej, kom nej tsis tur au txoj kev ntseeg thiab thaum nej tig rov los lawm cia li txhawb lwm tug lub zog thiab” (Lukas 22:31-32).


Tamsim no kuv tau qhia peb zaug txog qhov Yexus tabtom yuav mus tuag rau nram Yelusxalees. Nej mus mus saib kuv cov lus qhuab qhia no ntau ntawm – “Determined to Suffer;” “The Fear of the Disciples;” thiab “Cov Lus Hais No Raug Zais Ntawn Lawv .” Kev qhia thawj zaug yog piav txog yog vim licas kuv thiab qhia txog qhov ntawd. Kev qhias zaum ob yog hais txog cov thwjtim qhov kev ntshai thaib tsis ntseeg. Thiab qhia tau meej meej tias cov thwj tim tsis ntseeg Yexus cov lus txog rau thaum Khetos sawv hauv qhoa tuag rov los. Yexus hais tias,

“Neeg leej tug yuav raug muab tso rau neeg txhais tes, thiab lawv yuav tua nws; thiab tom qab ua nws raug tua lawm, hnub peb nws yuav sawv hauv qhov tuag rov los. Tiamsis lawv tsis totaub txog cov lus hais ntawd, thiab tsis kav nug nws” (Malakaus 9:31-32).

Dr. A. T. Robertson tau txog cov lus “lawv tsis totaub txog cov lus [Yexus cov lus] hais ntawd, thiab tsis kav nug nws” li no tias,

Lawv tsis totaub mus ntxiv. Lawv yog yog cov neeg [tsis ntseeg] txog qhov uas yog hais txog [Khetos] tuag thiab sawv rov qab los txawm tom qab nws twb sawv lawm los xij…Tsis tag li los thaum lawv mus txog rau saum rooj, lawv yim huab tsis tataub txog Yexus qhov kev tuag (Malakaus 9:10). Mathais 17:23 hais li no tias, “lawv tsis muaj leej twg yuav nug txog qhov lawv hnov Yexus hais txog [qhov Nws tuag thiab sawv rov qab los] tiamsis Malakaus hais li no tias “lawv ntshai yuav nug nws” (A. T. Robertson, Litt.D., Word Pictures in the New Testament, Broadman Press, 1930, volume I, p. 344; note on Mark 9:32).

Qhov no qhia tau meej meej tias cov thwjtim tsis ntseeg Tswv Yexus cov lus txog rau thaum Nws sawv qhov tuag rov qab los.

Dr. J. Vernon McGee hais li no tias cov thwjtim tseeg tsis tau yug dua tshiab (raug hloov dua tshiab) txog rau thaum lawv ntseeg tug Khetos uas sawv hauv qhov tuag rov qab los rau hnub Easter. Dr. McGee hais tias “Kuv tug kheej yeej ntseeg tias thaum Yexus tshuab pa rau lawv [Yauhas 20:22] cov thwjtim raug hloov ua neeg tshiab, Ua ntej ntawd, lawv tseem tsis tau txais Vajtswv tug Ntsujplig” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, volume IV, p. 498; note on John 20:21).

Raws li kuv tau kawm Vajluskub los, kuv kuj ntseeg tias Petug Ximoos tseem tsis tau yug dua tshiab thiab hloov dua siab tshiab txog rau thaum nws ntsib Yexus tug uas sawv hauv qhov tuag rov qab los rau hnub Easter. Vajluskub hais li no tias,

“Yexus hais tias Ximoos, Ximoos Ntxwnyoog yuav rhuav tshem nej zoo li zuaj nplej tiamsis kuv tau thov Vajtswv pab nej, kom nej tsis tur au txoj kev ntseeg thiab thaum nej tig rov los lawm cia li txhawb lwm tug lub zog thiab” (Lukas 22:31-32).

Ntxwnyoog twb tsawv tau Yudas lawm, “Ntxwnyoog tau tshoov Yudas siab” (Lukas 22:3). Tamsim no Yexus hais rau Petug tias, “Ntxwnyoog tau thav nej [thiab] kom rhuav tshem nej zoo li zuaj nplej” [Lukas 22:31] Thaum Yexus rau txom nyem, Petus tau mus rau “kev txom nyem nyuaj siab thiab ntshai heev” zoo li tswj tsis tau tug kheej (Dr. R. C. H. Lenski). Petus muaj tej yam kev ntseeg, thiab Yexus tau thov vajtswv rau nws txoj kev ntseeg kom nws “txhob yuam kev” Spurgeon hu Petus kev ntseeg li no tias “Kev ntseeg ua ntej kev ntseeg” ntawd yog “Vajtswv ua nws pom ua ntej yuav los hloov dua siab tshiab. Vajtswv tau qhov rau Petus, muaj kev ntseeg txaus rau nws, “Koj yog Khetos, Vajtswv tug ciaj sia leej tub” (Mathais 16:16). Tamsim no Yexus thov Vajtswv rau Petus kom nws txoj kev ntseeg thiaj yuav tsis raug Ntxwnyoog rhuav tshem ua ntej nws yuav rau hloov ua neeg tshiab thiab hloov dua siab tshiab rau hnub Easter.

“Koj tau tig rov los lawm cia li txhawb lwm tug lub zog thiab” (Lukas 22:32).

Qhov kev txhai ntawm no yogi b qhov tseem ceeb heev. Kuv ntseeg tias yog ib qhov tseeb. Thov ua siab ntev rau kuv, txhob rawm maj txiav txim rau kuv ua ntej kuv xaus cov lus qhuab qhia. Ntawm no muaj peb lub ntsiab lus uas pab kom kuv ntseeg Khetos, raws li phauv Vajluskub ntawm no, tabtom hais txog Ximoos Petus qhov kev hloov dua siab tshiab tiag rau hnub Easter.

I. Ib, Nqe ntawm no hais txog Petus hloov dua siab tshiab, vim yog phauv Vajluskub King James thiab phau the 1599 Geneva ntxais los “hloov dua siab tshiab” ntaw lus Kislis yog lawm.

Kuv paub tias phauv Vajluskub NIV txhais li no “tig rov qab” thiab phau NASV txhaist ias “tig rov ib zaub ntxiv” Tiam sis kuv tsis nyiam li ntawd. Vim zoo li tsis rau lub ntsiab lus uas yog Kislis uas yog nyob rau Teshaujlwm 15:3, hais li no tias “Lwm haiv neeg qhov kev hloov dua siab tshiab” (saib the NIV and NASV, ob phauv no hais tias, “hloov dua siab tshiab”). Yog vim licas lus Kivlis “epistrephō,” “epistrophe,” txhais tau hais tias “tig rov qab” nyob rau hauv Lukas 22:32 thiab “Hloov dua siab tshiab” nyob rau hauv Teshaujlwm 15:3? Kuv ntseeg tias lub ntsiab lus tiag yeej yim rau kev totaub – vim yog lwm hais neeg yuav tsu hloov dua siab tshiab tiag tiag.” Tsis tag yuav “tig rov qab” Tiam sis cov Vajluskub txhais tshiab tam sim no hais txog Petus nyob rau hauv Lukas 22:32 raws li cov “decisionist” ntseet tias lawv thiaj tsis pub siv raws li KJV thiab 1599 Geneva Bible uas siv lo lus “Hloov dua siab tshiab” Ntawm kuv ntseeg tias cov Vajluskub txhais tshiab tam sim no txhais tau tsis meej. Dr. Bernard Ramm hais li no tias, “Kev txhais Vajluskub yog ib yam yuav tsum siv kev txawj ntse uas muaj puas pheej qhia meej los txhais Vajluskub” (Bernard Ramm, Ph.D., Protestant Biblical Interpretation, Baker Book House, 1970 edition, page 1). Dr. Ramm tseem hais tias, “Cov Reformers hu hais tias Vajluskub txhais Vajluskub. Yog cov neeg txawj ntse txhais tias “Lwm haiv neeg qhov kev hloov dua siab tshiab” nyob rau hauv Teshaujlwm 15:3, lawv yuav tsum txhais hauv Lukas 22:32 tias “thaum los hloov dua siab tshiab” kom mus raws li phauv 1599 Geneva Bible thiab King James Bible txhais! Txawm yog phau New King James yuam kev los xij. Lawv siv lo lus “hloov dua siab tshiab” rau lwm haiv neeg, tiam sis “tig rov qab” rau Petus raws li nyob hauv Lukas 22:32. Ib zaug ntxiv, qhov no lauj yog qhov uas kuv pheej siv phau Vajluskub King James xwb! To paraphrase Moody, the KJV sheds a great deal of light on the modern translations! I have found this to be true time and again. Kuv muaj Moody cov lus coj los hais, phau KJV yog qhov qhia txog txhua phau Vajluskub uas txhais tshiab tam sim no! Kuv ntseeg tias yeej muaj tseeb

“Kuv thau thov Vajtswv rau nej, koj thiaj tsis yuam kev rau kev ntseeg: thiab kom hloov dua siab tshiab, txhawb tau lwm tug lub zog” (Lukas 22:32).

Kuv cov phooj ywg, tsis yog lwm haiv neeg xwb thiaj li yuav tsum hloov dua siab tshiab! Petus los yuav hloov thiab! Tsis yog cov neeg uas nyob rau tom tej tog vaj tog kev thiaj li yuav tsum hloov dua siab tshiab xwb. Tsis yog lintawd, peb cov uas nyob hauv pawg ntseeg los yuav tsum tau hloov nyob rau lub sijhawm yav hli no thiab, txhua tug yuav cheem tsum hloov dua siab tshiab, tsis yog tias “tig rov ib zaug ntxiv xwb”! Yuav tsum Hloov dua siab tshiab! Yexus hais tias, “Nej yuav tsum yug dua tshiab” (Yauhas 3:7).

“Koj tau tig rov los lawm cia li txhawb lwm tug lub zog thiab” (Lukas 22:32)

.

II. Ob, nqe no qhia tias tsis muaj leej twg yuav hloov dua siab tshiab tau los ntawm qhov raws Yexus qab, kev cai rau dej, los sis Vajtswv ua txuj ci rau pom.

Nov yog yam ob uas peb kawm los ntawm qhov Petus hloov dua siab tshiab. Roman Catholic thiab ntawm tug tsis hais uas yog “decisionist” xws li Baptist thiab Protestants xav tias Petus hloov dua siab tshiab thaum nws raws Yexus qab. Vajluskub hais tias,

“Thaum nws mus txog rau ntawm ntug hiav txiv Kalilais, nws pom Ximoos thiab Adales ob kwvtij tab tom muaj vas ntau tsev lawv hauv hiava txwv: vim nkawm yog neeg muab ntses. Yexus txawm hais rau nkawd tias, cia li raws kuv qab, thiab kuv yuav ua kom nej mus ntes neeg. Thiab sijhawm ntawd nkawd txawm tso lub vas tseg, thiab raws nws mus” (Malakaus 1:16-18).

Qhov kev xav tias cov thwjtim dim vim yog qhov raws Yexs qab nov qhiav yuam kev uas pib los ntawm Pelagianism, thiab nyob rau tej pawg ntseeg lub sijhawm no. Yog, Petus thiab Adales “Tso ob tug cov ntxaij ntau ntse tsheg thiab rau nws” (Malakaus 1:18). Tiam sis peb yuav hloov dua tsis tau siab tshiab los ntawm neeg uas yog neeg lub zog. Xws li Yudas, yog “leej tub ntawm txoj kev puas tsuaj” thiab raws Yexus qab, tiam sis tseem tsis tau hloov dua siab tshiab. Phau Vajluskub Lukas hu nws yog “Yudas Ixakhali-au, thiab yog tug neeg ntxeev siab” (Lukas 6:16). Yexus hu nws, “niag Ntxwnyoog” (Yauhas 6:70)

Yog, Yudas thiab Petus puas leej raws Yexus qab tau peb lub xyoos, tiam ob tug ntawd puas leej tseem tsis tau ntseeg Yexus cov lus. Ua tib zoo mloog Lukas 18:31-34,

“Tom qab ntawm nws tau coj kaum ob tug thwjtim, thiab hais rau lawv, Peb yuav mus rau pem Yelusxalees, thiab txhua yam yuav mus rau li Vajluskub tau sau tseg los ntawm cov cev Vajtswv lus tias, Neeg Leejtub yuav musk om tiav li ntawd. Lawv yuav muab nws tso rau lwm haiv neeg, lawv yuav thuam, thiab nplawm, thiab ntau: Lawv yuav nkaug nws ua kom tuag: thiab hnub peb nws yuav sawv rov qab los. Thiab lawv yeej tsis totaub cov lus no kiag li: thiab cov lus ua tau qhia rau lawv ntawd” (Lukas 18:31-34)

“Cov lus hais no raug zaim rau ntawm lawv.” Dabtsis yog “cov lus hais”? Tswv Yexus cov lus hais txog qhov Yexus tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los rau hnub peb. Petus thiab Yudas tau “txiav txim siab” raws Yexus qab, tiam sis Yexus cov lus “tseem raug zais ntawm ob tug” Dr. Charles C. Ryrie hais tias, “Yudas yog qhov qhia txog Yexus tug thwjtim uas tsis dim” (Ryrie Study Bible; note on Matthew 10:1). But why stop with Judas, since Peter also forsook Jesus? Tsis muaj ib tug yuav totaub txog Yexus cov lus. Vim raug “zais rau ntawm lawv” (Lukas18:34).

Kuv cov phoojywg, koj muaj peevxwm “tawm mus rau pem hauv ntej” rau lub sijhawm pehawm Vajtswv thiab tseem suav tau tias tsis tau yug dua tshiab. Koj yeej txiav txim siab raws Yexus qab tau thiab tseem suav tias tsis tau hloov dua siab tshiabs. Koj tseem muaj peevxwm hais raws li “tug neeg txhaum cov lus thov” los tseem suav tias tsis tau yug dua tshiab. Yog vim licas? Vim yog tej no yog need tes dej num xwb, vim peb yuav hloov tsis tau siab los ntawm peb lub zog! Vajluskub hais tias,

“Ntawm txoj kev hlub nej raug cawm los ntawm kev ntseeg; thiab tsis yog qhov koj ua tau: yog Vajtswv qhov koob hmoov: Tsis yog qhov neeg ua tau, kom tsis muaj leej twg khav tau” (Efexus 2:8-9).

Vajluskub hais tias,

“Tsis yog qhov kev ncajncees uas peb ua tiav los, tiamsis yog raws li Vajtswv qhov kev hlub ua cawm peb, thiab ntxuav peb koj yog neeg tshiab, lub neej tshiab ntawm Vajntsujplig tug dawb huv; nws ntxuav peb hauv Yexus Khetos uas yog peb tug Cawmseej” (Tistus 3:5-6).

Kom yuav tsis dim los ntawm qhov raws Yexus qab, los sis los ntawm neeg tej dej num. Kuv tug khej siv zog ua qhov no heev kom kuv dim, tiam sis tej no pab tsis tau kuv. Kuv yog Npavtiv ib tug xibhwb tau peb xyoo ua ntej Yexus yuav cawm kuv los ntawm nws txoj kev hlub! Thaum ntawd kuv thiaj raug coj los ntawm Yexus vim yog Vajtswv, thiab ntxuav kuv tej kev txhaum los ntawm Yexus cov ntshav.

“Tiamsis” qee tug yuav hais tias, “Petus ua kevcai rau dej.” Yog, kuv paub. Yudas los tib yam thiab. Thiab kuv los kuj ua kev cai rau dej thiab – tau xya lub xyoo ua ntej kuv yuav los hloov dua siab tshiab! “Tiam sis” qee tug kuj yuav hais tias, “Petus muaj kev ntseeg thiaj li hais tias ‘Koj yog Khetos, Vajtswv tug ciaj sia Leejtub” (Mathais 16:16) – thiab Yexus tseem hais tias Vajtswv tau “qhia kom” nws paub (Mathais 16:17).

Yog kuv paub, thiab Vajtswv qhia tias Yexus yog Khetos rau kuv, ua ntej kuv yuav los hloov dua siab tshiab. Kom peb paub tias Vajtswv los yeej qhia li no rau Ntxwnyoog thiab, “Thiab Ntxwnyoog ntau ntau tug tawm los, ua qw tias, Koj yog Khetos Vajtswv Leejtub…vim lawv paub tias nws yog Khetos” (Lukas 4:41). Ntxwnyoog hais ib yam li Petus txog Yexus. Petus yeej tsis paub Yexus ntau tshaj cov ntsujplig phem ntawd ua ntej Petus los hloov dua siab tshiab.

Peb yuav hloov tsis hloov siab tsis tau los ntawm qhov raws Yexus qab. Peb yuav hloov tsis tau siab los ntawm ua kevcai rau dej. Peb yuav hloov tsis tau dua siab tshiab los ntawm qhov ntseeg hais tias Yexus yog khetos. Petus los paub tib yam lintawd. Yexus hais rau nws tias,

“Thaum koj tau tig rov los lawm cia li txhawb lwm tug lub zog thiab” (Lukas 22:32).

III. Peb, nqe Vajluskub ntawm no ntxim nyho yog lub ntsiab lust seem ceeb nyob rau hauv plaub phau Vajluskub.

Nyob rau plaub phau Vajluskub qhia rau peb pom txog Tswv Yexus cov lus uas tau hais rau Petus thiab rau lwm tug tias Nws yuav mus rau nram Yelusxalees thiab tuag rau nrad thiab yuav sawv rov qab los rau hnub peb. Yexus hais li tsib zaug rau Petus thiab rau lwm tug nyob rau hauv Mathais 16:21; 17:12; 17:22-23; 20:18-19; thiab 20:28. Dr. J. Vernon McGee hais txog Petus thiab lwm tug li no tias, txawm yog cov lus qhia meej li no los, cov thwj tim twb tseem ntev tsis tau cov ntsiab lus [yog Vajluskub] txog hnub Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, volume IV, p. 93; note on Matthew 16:21).

“Thaum koj tau tig rov los lawm cia li txhawb lwm tug lub zog thiab” (Lukas 22:32).

“Tiamsis” muaj ib txhia yuav hais tias, “Vajluskub hais nyob rau qhov twg tias Petus tau hloov dua siab tshiab tom qab Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los?” Yog vim licas, tej zaum yog ib qhov yooj yim thiab hais nyob rau nram kawg ntawm plaub phau Vajluskub hais txog Yexus! Lukas qhia meej tias,

“Thaum ob tug tabtom tham txog qhov ntawd Yexus tau los sau hauv nruab nrab ntawm nkawd thiab hais tias nej cia li zoo siab lawv ntshai heev xav tias ntshe pom dab Yexus thiaj li hais rau lawv tias nej lub siab ntxhov ua dabtsi yog vim licas nej thiab pheej ua ob lub siab, nej cia li saib kuv txhai tes thiab kotaw yog kuv ntag cia li los ko kuv saib vim yog dab tsis muaj nqaij tawv thiab pob txha zoo li nej pom kuv muaj no thau hais li ntawd lawm Tswv Yexus tau muaj tes thiab kotaw rau lawm pom Lawv los tseem tsis ntseeg thiab vim yog yog qhov kev zoo siab uas tsis txaus ntseeg kiag li thiab tseem ceeb rau qhov ntawd Tswv Yexus thiaj li hais rau lawv tias Nej puas muaj zaub mov noj nyob rau ntawm no Lawv thiaj uab ib tug ntses ci thiab ib sab zib ntab los muab rau Yexus. Nws thiaj li txais los noj rau lawv pom. Nws hais rau lawv tias Nov yog kuv cov lus ua kuv muab pub rau nej thaum tseem nrog nej nyob. Cov lus uas tau sau tseg nyob rau Mauxes txoj kev cai. Thiab cov ces Vajtswv cov lus ua tau hais tseg thiab Phau Ntawv Nkauj uas tau hais txog kuv, cheem tsum yuav tsum tau tiav, Lub sijhawm ntawd Yexus tau ua kom lawv qhov muag pom kev kom lawv thiaj totaub txog Vajlusub” (Lukas 24:36-45).

Yauhas txhab ntxiv li no,

“Nyob rau yav tsau ntuj ntawd yog thawj hnub ntawm lub lim tiam ntawd Thaum lub sijhawm uas cov thwjtim tau kaw qhov rooj vim yog ntshai cov Yudas, Tswv Yexus tau los nyob nruab nrab rau ntawm lawv thiab hais rau lawv tias, kev kaj siab cia li nrog nej nyob, thaum Nws hais li ntawd lawm, Nws txawm cia lawv saib nej txhai tes thiab sab phab tav Thaum cov thwjtim pom Thaum cov thwjtim pov tug Tswv lawv, lawv sawvdaws zoo siab kawg nkaus Tswv Yexus thiaj li hais rau lawv tias, thov kev kaj siab cia li nrog nej nyob Leej txiv tso kuv los licas kuv yuav txib nej mus lintawd, Thau tug Tswv hais tag lawm nws txawm tshuab pa rau saum lawv, thiab hais tias, nej txhua tug cai li txais yuav Vajntsujplig” (Yauhas 20:19-22).

Tswv Yexus tug sawv hauv qhov tuag rov qab los tshwm rau Petus thiab lwm tug pom nyob yav lig hnub Easter, thiab qhia lawv pom txog nws cov kev txhab ntawm tes, thiab lub qhov ntawm nws sab tav. Thiab nws qheb lawv lub siab kom totaub txog cov lus uas tau hais tseg cia nyob rau Vajluskub qub hais txog qhov nws yuav raug ntsia saum ntoo Khaub lig. Nws txawm tshuab pab rau saum lawv, lawv thiaj li tau txais Vajntsujplig. Lub sijhawm ntawd Petus thiaj li raug hloov ua neeg tshiab (yug dua tshiab) thiab hloov dua siab tshiab. Nws siv zog ua haujlwm vim yog Vajntsujplig, thiab zoo siab qhov tau pom tug Tswv sawv hauv qhov tuag rov qab los, pom txog cov qhov ntsia hlau ntawm Nws txhais tes thiab sab tav, Petus thiaj li tsis ua xyem xyav lawm. Ntau xyoo tom qab no Petus ruaj siab rau Yexus, “tug uas ev peb tej kev txhaum rau ntawm nws lub cev saum ntoo…nws raug nplawm kom peb raug kho” (1 Petus 2:24). Qhov no qhia rau peb tias Petus hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag! Tom qab uas Petus hloov dua siab tshiab rau hnub Easter lawm, nws yeej tsis muaj qhov yuav tsis lees paub Yexus dua ib zaug ntxiv lawm. Nws qhia cov lus hais txog Tswv Yexus tag nws lub neej. Thaum kawg nws raug ntsia saum ntoo Khaub lig tig taub hau rov sab hauv, nws ncajncees rau qhov kev tshaj tawm cov lus qhia txog Yexus.

Tsuab ib qhov ntxiv. Yexus hais rau Petus, “Thau koj hloov dua siab tshiab lawm, cia li txhawb lwm tug” (Lukas 22:32). Qhov kev qhia no – thaum uas yog ib tug neeg twg hloov dua siab tshiab lawm, tsis tag yuav mus hais lus ntau ntau, los sis paub qhov ub qhov no. Qhov qhia txog kev hloov dua siab tshiab yog – puas txhawb tau lwm tug lub zog? Koj puas pab tau lwm tug? Tom kawg ntau phau Vajluskub Yauhas, Tswv Yexus tau hais tias, “Koj puas hlub kuv? Petus hais tias “Tug Tswv, koj yeej paub zoo…tias kuv hlub koj. Yexus rov hais rau nws tias, saib xyuas kuv pab yaj?” (Yauhas 21:17). Txib thaum ntawd los Petus thiaj li ntseeg khov kho. Nws qhia cov lus hais txog Yexus thiab coj lwm tug los cuag Yexus txog tag nws tiam neej. Yog koj hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag. Yog koj tsis muaj qhov zoo li no, qhov tias koj tsis tau hloov dua siab tshiab. Qhov koj uas tsua yog hais lus xwb. Koj tseem tsis tau ntsib kiag “Yexus tug kheej” (Efexus 2:20). Peb thov Vajtswv kom coj koj los cuag Yexus thiab ntxuav koj tej kev txhaum ntawm nws cov Ntshav! Koj thiaj li yog ib tug hloov dua siab tshiab zoo li Petus uas tau hloov nyob rau hnub Easter ntawd. Amees. Dr. Chan thov los coj peb thov Vajtswv.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“The Attraction of the Cross” (Samuel Stennett, 1727-1795).


TXHEEJ TXHEEM

PETUS QHOV KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB

THE CONVERSION OF PETER

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Yexus hais tias Ximoos, Ximoos Ntxwnyoog yuav rhuav tshem nej zoo li zuaj nplej tiamsis kuv tau thov Vajtswv pab nej, kom nej tsis tur au txoj kev ntseeg thiab thaum nej tig rov los lawm cia li txhawb lwm tug lub zog thiab” (Lukas 22:31-32).

(Malakaus 9:31-32, 10; Mathais 17:23; Lukas 22:3; Mathais 16:16)

I. Ib, Nqe ntawm no hais txog Petus hloov dua siab tshiab, vim yog phauv
Vajluskub King James thiab phau the 1599 Geneva ntxais los “hloov dua
siab tshiab” ntaw lus Kislis yog lawm, Teshaujlwm 15:3.

II. Ob, nqe no qhia tias tsis muaj leej twg yuav hloov dua siab tshiab tau los ntawm qhov raws Yexus qab, kev cai rau dej, los sis Vajtswv ua txuj ci rau pom, Malakaus 1:16-18; Lukas 6:16; Yauhas 6:70; Lukas 18:31-34; Efexus 2:8-9; Tistus 3:5-6; Mathais 16:16, 17; Lukas 4:41.

III. Peb, nqe Vajluskub ntawm no ntxim nyho yog lub ntsiab lust seem ceeb nyob
rau hauv plaub phau Vajluskub., Mathais 16:21; 17:12, 22-23, 20:18-19,
28; Lukas 24:36-45; Yauhas 20:19-22; I Petus 2:24; Yauhas 21:17;
Efexus 2:20.