Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
QHIA VAJTSWV LUS RAU HAIV NEEG NTXEEV SIAB

PREACHING TO A REBELLIOUS PEOPLE
(Hmong)

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajntswv hnub yav tsau ntuj lub ib hli ntuj 19, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 19, 2014

“Vajtswv hais rau kuv tias, neeg leejtub kuv yuav xa koj mus rau cov neeg Ixayees, haiv neeg uas tau ntxeev siab, thiab tawm tsam kuv, lawv thiab lawv tej pog koob yawg kooj los txog rau niaj hnub nim no. Lawv lub siab tawv, thiab tsis mloog lus, kuv txib koj mus cuag lawv mus hais rau lawv tias, Vajtswv hais li no tias. Lawv txawm yuav mloog los sis tsis mloog (vim lawv yog haiv neeg uas yeej ntxeev siab) lawv yuav paub tias, muaj cov cev Vajtswv lus nyob rau hauv lawv” (Exekees 2:3-5).


Vajtswv Txojlus qhia mus qhia los txog qhov uas Vajtswv ua siab ntev rau cov neeg uas ntxeev siab rau Nws. Uantej dej yuav los nyab ntiajteb. Vajtswv tau ua siab ntev thiab tsis rau txim rau lawv txog li 120 xyoo – Txog rau Nau-ees “yog ib tug qhuab qhia uas ncajncees,” qhuab ntuav lawv (2 Petus 2:5). Tom qab ntawd, Vajtswv coj Nws haiv neeg tawm tim tebchaws Iziv thiab tau ua txuj ci ntau yam rau lawv pom. Tiamsis yam lawv ua rov qab yog cem thiab tawm tsam Mauxe tau 40 xyoo. Ib zaug ntxiv thiab, Thaum Vajtswv haiv neeg poob mus ua cev qhev rau tebchaws Npanpliloos vim yog lawv qhov kev txhaum, Vajtswv yeej tsis tso lawv pov tseg. Nws tseem tau xa tug cev Vajtswv lus uas yog Exekees mus qhia lawv, “Vajtswv hais tias” (Exekees 2:4). Niaj hnub nim no peb nyob ze rau tiam ntiajteb yuav kawg. Ib lub tebchaw ua phem rau ib lub “tawm tsam Vajtswv, thiab tawm tsam tug neeg uas Vajtswv tsa, hais tias, muab lawv ntev cia thiab cuam kom deb ntawm peb mus” (Phau Ntawv Nkauj 2:2, 3). Tiamsis Vajtswv xa cov cev Vajtswv lus mus qhuab ntuav lawv “dim ntawm txoj kev chim ua tseem yuav los txog” (Mathais 3:7). Yog lawm, nyob rau tiam ntiajteb yuav kawg los, Vajtswv tseem xa cov cev Nws txojlus mus qhia rau cov neeg txhaum txog qhov kev txiav txim yuav los zaum no.

Thiab, tug xibhwb uas ncajncees muaj peevxwm kawm thau Exekees cov lus qhuab qhia. Kuv yuav muab nqee yam coj los qhia rau nej nyob rau kuv cov lus qhuab qhia no.

I. Ib, tug xibhwb uas ncajncees nws kawm los ntawm tug cev Vajtswv lus thiab raug xa mus qhia rau cov neeg uas ntxeev siab.

Peb nqes Vajluskub ntawm no hais tias,

“Vajtswv hais rau kuv tias, neeg leejtub kuv yuav xa koj mus rau cov neeg Ixayees, haiv neeg uas tau ntxeev siab, thiab tawm tsam kuv, lawv thiab lawv tej pog koob yawg kooj los txog rau niaj hnub nim no” (Exekees 2:3).

Peb tsis txhob totaub yuamkev hais tias cov neeg Hephais uas poob mus ua cev qhev nyob rau tebchaws Npanpiloos thiaj yog cov neeg ntxeev siab xwb. Qhov tseeb tiag txog xav li ntawd! Vim lo lus “haiv neeg” tsis muaj nyob rau lus Henplais uas yog cov neeg uas raug Vajtswv xaiv. Lus Henplais yog “goi.” Yog ib lo lus uas cov neeg Henplais siv hu lwm haiv neeg. Txhais tau hais tias haiv saib zoo li ib haiv neeg phem rau cov neeg uas nyob rau tebchaws Npanpliloos!

Qhov no qhia txog tibneeg li cas! Peb yog cov neeg uas ntxeev siab! Leejtwg ntxeev siab? Tib neeg ntiajteb! Vajtswv hais tias peb yog cov neeg ntxeev siab, “haiv neeg ntxeev siab, uas yog ntxeev siab tawm tsam kuv” (Exekees 2:3). Vajtswv Txojlus hais tias, “Peb zoo li cov yaj ua tau ploj lawm” (Yaxayas 53:6). Neeg ntiajteb txhua tug puas leej ploj yuam kev, ntxeev siab tawm tsam Vajtswv! Vajtswv txojlus hais tias, “Lawv mus raws lawv txoj kev, tsis muaj leej twg dim li” (Loo 3:12). Vajtswv txojlus hais tias, “Ib tug neeg ua txhaum, thiaj ua rau txhua tug yog neeg txhaum hu si” (Loos 5:19). Adas ntxeev siab tawm tsam Vajtswv txojcai. Neeg txhua tug thiaj yug los ua neeg ntxeev siab. Peb yog “cov menyuam uas Vajtswv chim rau” (Efexus 2:3). Vajtswv Txojlus hais tias,

“Yog le ntawm peb cov kws yog tuabneeg Yutai peb zoo dua lwm tsaav tuabneeg los. Yeej tsw yog. Kuv tub qha tsua mej paub has tas, txujkev txhum yeej kaav taag nrho cov tuabneeg Yutai hab lwm tsaav tuabneeg huvsw. Lawv le tub muaj lug sau ca tsua huv Vaajtswv phoo ntawv has tas, Tsw muaj ib tug tuabneeg ncaaj nceeg hlo le. Tsw muaj ib tug to taub, Tsw muaj ib tug xaav paub Vaajtswv hlo le. Tej tuabneeg puav leej tsw noog Vaajtswv lug, Puab txhua tug moog ua txhum huvsw, Tsw muaj ib tug ua zoo hlo le. Puab lub roj paa zoo ib yaam le lub qhov ntxaa kws qheb quas lug ca. Puab ncauj qaab zwb nplaig qaab ntse. Puab tej lug muaj taug ib yaam le taug naab. Puab lub qhov ncauj muaj lug phem xwb. Puab lub sab phem hab tua tuabneeg sai Txhua qhov kws puab moog puab ua tsua suav- dawg muaj kev txom nyem kub ntxhuv. Puab tsw paub nrug luas ua kwvtij kwvluag hlo le. Puab tsw paub ntshai Vaajtswv” (Loos 3:9-18).

Txhua yam no los ntawm Adas los rau peb. Peb tau txais txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv ntawm Adas los. Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias,

Qhov no qhia tias neeg poob rau kev txhaum yeej yog qhov tseeb, yog ib qhov tseeb uas phem tshajplaws. Qhov no yog qhia txog kev txhaum coj peb…Vajtswv siv Vajntsujplig los qhia rau peb paub txog kev txhaum – cov meyuam uas Vajtswv chim rau, thiab lwm tug (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Romans, Chapter 2:1-3:20, The Righteous Judgment of God, The Banner of Truth Trust, 2005 reprint, p. 214).

Vajtswv ntsuav neeg lub txim zoo lintawd. Zoo li yuav yog ib yam ua tsis zoo, tiamsi yeej yog lintawd. Thaum kuv muaj hnub nyoog 17 xyoo, kuv xav tias kev cawmdim yog tau yooj yim. Tiamsi kuv yuam kev lawm. Thawj lub ntsiab lus kuv qhia yog kev tsis lees yuav, kuv raug ntuav kom tsis txhob qhia lintawd ntxiv lawm. Ib tug thawjcoj ntawm cov tub ntxhais hluas hais rau kuv tias, kuv yog neeg vwm, hais tej yam uas ua kom menyuam yaus ntshai. Vajtswv hais rau kuv tias, “Tsis txhob mus mloog nws, Robert.” Muaj ib tug xibhwb nyob rau tsev kawm Vajluskub hais tias, “Koj yob ib tug xibwb qhia Vajluskub zoo, tiam koj tabtom rhuav tshem koj lub npe los ntawm qhov uas tsim teebmeem.” Nws hais lintawd, vim yog kuv mus teb ib cov lus tawm tsam ib tug xibhwb uas pheej thuam Vajtswv Txojlus. Tom qab ntawd kuv tau mus nrog ib tug xibhwb ua Vajtswv num rau ib cov neeg nyob rau hauv nroog San Francisco. Tug xibhwb ntawd pheej thuam kuv cov Vajluskub tag mus li – ntau npam li ua rau kuv yuav khiav tawm ntawm pawg ntseeg ntawd rov mus nyob rau nram Los Angeles. Tom qab ntawd kuv pom tau hais tias nws tau mus deev cov ntxhais hluas nkauj nyob rau nws pawg ntseeg. Kuv paub tias qhov nws thuam kuv cov lus qhuab qhia, vim yog nws tsis xav hnov txog kev txhaum.

Ntau tug xibhwb tsis paub tias yuav qhia licas. Lawv pheej txhawb tias yuav qhia licas neeg thiaj nyiam. Lo lus teb ntawd yeej muaj tseeb, nyob rau hauv Vajlus kub. Vajtswv xa peb “mus qhia rau cov neeg tawm tsam [Nws]” (Exekees 2:3). Kuv pom zoo nrog rau Dr. McGee cov lus qhiab no. Nws hais tias,

     Cov neeg uas qhia Vajtswv Txojlus nyuaj tshaj plaws rau yog cov tswvcuab uas nyob rau pawg ntseeg…Txawm lawv yuav nyob rau pawg ntseeg los, lawv yeej tawm tsam Vajtswv…Lawv tsis xav kom lwm tug los hais rau lawv tias lawv tseem tsis tau dim…lawv yog cov neeg uas nyuaj tshajplaws coj los txais yuav kev cawmdim – Lawv tabtom nyob rau qhov chawm yuav ntsib teebmeem, thiab lawv pheej tos kom Vajtswv hu lawv meej tso mam los ua haujlwm rau pawg ntseeg. Tej kuv tias ntxim nyho lawv yuav tsum mus ua haujlwm lwm yam. Vim kev los ua Vajtswv tes dej num rau niaj hnub nim no yee tsis yooj yim kiag li, yog koj yuav sawv rau Vajtswv sab (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, volume III, p. 444; note on Ezekiel 2:3-4).

Dr. McGee hais txog leejtwg? Nws hais txog pawg ntseeg uas tseem muaj cov tswvcuab uas tseem tau dim coob nyob rau hauv. Lawv coj raws li lawv qhov “kev txiav txim siab” – Tiamsis “Qhov tseeb lawv tabtom tawm tsam Vajtswv.” Nov yog cov pawg ntseeg nyob rau tebchaw Amelikas no ntag!

Tam sim no los rau ntawm koj, kuv xav hais rau nej hais tias. Koj yog tug neeg ntxeev siab tawm tsam Vajtswv. Twb yog vim li no koj thiaj tseem tsis dim. Koj yuav hais li ub li no, tiam sis hauv koj lub siab tseem tawm tsam Vajtswv. Koj tsuas tu siab rau ko tug kheej xwb. Tiam sis koj tsis tau lo tu siab rauv qhov ua koj tawm tsam Vajtswv. Kuv ua lub ntsej muag khavtheej, thiab tabtom khavtheej rau Vajtswv tug uas ciaj sia! Kuv yuav hais qhov tseeb rau koj tias yog li no koj yuav mus qhov twg. Tsuas yog muaj ib qhov chaw rau koj mus xwb – qhov ntawd yog tub Tuagteb! Yog ko tsis los lees txim, yog koj tsis paub txog koj tej kev txhaum, tsis muaj hnub uas koj yuav xav tau Vajtswv – thiab koj yuav tawm tsam Vajtswv li ko mus txog hnub Nws muab koj cuam pov tseg – koj yuav pooj rau ntuj txiav teb tsaus – poob rau lub cub taws cig tsis muaj hnub tuag!

II. Ob, tug xibhwb uas ncajncees kawm ntawm tug cev Vajtswv lus thiab qhia Vajtswv Txojlus tag mus li.

Vajtswv hais rau Exekees tias,

“Lawv lub siab tawv, thiab tsis mloog lus, kuv txib koj mus cuag lawv mus hais rau lawv tias, Vajtswv hais li no tias. Lawv txawm yuav mloog los sis tsis mloog…” (Exekees 2:3-5a).

Vajtswv hais ntau yam rau kuv los hauv Vajluskub los. Nyob tau tiam Exekees, Vajtswv hais ncaj qha rau nws, los ntau ua rau kom nws pom. Tiamsis tamsim no, Vajtswv qhia rau peb los ntawm qhov peb nyeem, Vajswv Txojlus – muaj ob yam tsis sib thoob Vajtswv qhia rau kuv nyob rau hauv kev npausuav. Kuv nyuab qhuav nyeem ib tub hluas uas yog neeg Muslim cov lus povthawj, nws tau hloov siab los ntseeg Yexus los ntawm peb yam kev npausuav (Christianity Today, January/February 2014, pp. 95, 96). Vajtswv ua haujlwm nyob rau cov tebchaws Muslim, thiab nyob rau lwm lub tebchaws. Tiamsis Vajtswv hais rau peb yog los ntawm nws Txojlus los – Vajluskub.

Peb kawm ntawm cov cev Vajtswv Txojlus los ntawm lo lus no, “Vajtswv hais tias.” Peb hais los ntawm Vajtswv Txojlus lub hwjchim “Txhua nqi Vajluskub puas leej raug Vajtswv tshoov siab” (2 Timautes 3:16) Vajtswv muaj qhov tseeb ntawd los qhia rau kuv thaum kuv los txais yuav kev cawmdim lawm, nyob raum lub cuaj hli hnub tim 28, xyoo 1961. Kuv yeej ntseeg hais tias, Vajtswv siv lus Henplais thiab lus Kivliv los los nrog neeg txheej thaum ub tham, los txog rau tamsim no! Txhua zaug kuv sawv los qhia Vajtswv Txojlus, kuv yee ntseeg thiab hais yam tsis ntshai dabtsi hlo li, vim kuv tsis yog muab kuv li lus los qhia. Tiamsis kuv tabtom qhia Vajtswv Txojlus – “Vajtswv hais tias” (Exekees 2:4).

Kuv tsis yog muaj kev txawj ntse qhov twg los qhia tias kev txhaum coj nej mus poob rau tub Tuagteb. Kuv hais tias, Vajtswv Txojlus hais lintawd. Muaj hwjchim, yog lintawd kuv thiaj muaj cuabkav hais tias, “Cov neeg no yuav raug txim mus tag ib txhi” (Mathais 25:46). Tsis muaj ib yam yuav txwv kuv, qhov kuv pheej hais txog lub tsev kawm Vajluskub uas yog Fuller Seminary, Rob Bell, Joel Osteen, lossis Txivplig uas nyob rau tebchaws Loos. Kuv muaj Vajtswv Txojlus nyob rau kuv txhais tes. Zoo li Exekees, Vajtswv hu kuv los qhia rau nej – ib los rau ib los! “Vajtswv hais tias” - “Cov neeg no yuav raug txim mus tag ib txhi.”

Koj yuav hais tias, “Kuv tsis ntseeg lintawd!” Qhov ntawd hloov tsis tau kuv dabtsi! Zoo li Exekees hais, kuv raug hu los qhia lintawd, “Txawm lawv yuav hnov los sis tsis hnov, lawv yuav los sis tsis yuav” (Exekees 2:5). Cov neeg tamsim no hais tias – “Txawm lawv yuav mloog los sis tsis mloog.” Kuv tsis tau los zaum npaj cov lus uas nej nyiam mloog! Kuv tsis tau ua lintawd – Tsis muaj hnub kuv yua ua lintawd! Kuv thov Vajtswv txog yam ua nej yuav tsum tau hnov. Kuv thiaj yuav li ntsib phau Vajluskub uas yog, thiab coj los qhia rau nej. Nej yuav los sis tsis yuav! Lawv yuav los sis tsis yuav! “Txawm lawv yuav hnov, raug kev txim muab lawv khi ua qhev. Tsis muaj hnub koj yuav dim tau! Koj yuav raug pov rau hav hluav taws! Kuv hais li ntawd rau koj, txawm koj yuav hnov lossis tsis hnov, tsis hais koj yuav qhia los sis foom kuv. Yog vim licas? Yog lintawd, “nej yuav paub tau hais tias muaj tub cev Vajtswv lus nyob rau hauv nej” – Qhov lauj yog qhov kuv hais! Vajtswv hu kuv los hais rau nej paub, kom nej thiaj li tsis muaj luv cav tau. Kuv txhais tes dawb huv. Kuv hais rau nej raws li Vajtswv qhia rau kuv. Yuav los sis tsis yuav. Muaj ib hnub mus nyob rau tub Tuagteb lawm, koj yuav hais tsis tau dabtsi lawm. Nej thiaj paub hais tias twb muaj tug cev Vajtswv nrog nej nyob lawm – tub neeg uas hais qhov tseeb uas yog Vajtswv Txojlus.

Koj yuav tsum siab tawv tiag tiag thiab qhia tau lintawd. Tsis muaj ib tug twg xav kam neeg los ntev nws qhov kev txhaum. Tsis muaj leejtwg nyiam kom lwm twg los cem thiab thuam. Kuv qhia tseeb tias, kuv yeej qaug zog kawg uas muaj neeg los cem thiab thuam kuv. Muaj tej zaum kuv xav khiav tawm mus nyob rau qhov tsua zoo ib yam li Eliyas. Tiamsis, “tseem muaj ib lub suab” hu Eliyas, thiab hais tias, “Eliyas, koj los ua dabtsi ntawm no?” (1 Vajntxwv 19:12, 13). Kuv thiaj li khiav rov mus, thiab pib qhia Vajtswv Txojlus ib zaug ntxiv thiab. Thiab Vajtswv hais rau kuv, zoo li Nws hais rau Exekees,

“Sim saib seb kuv ua rau koj lub ntseb muag dub tag huvsi, thiab koj lawv lub hauv plaij tawv. Kuv ua rau koj lub hauvpliaj tawv cuag kub, tsis txhob ntshai, tsis txhob poob siab thaum koj pom lawv, vim lawv yog haiv neeg ua pheej ntxeev siab” (Exekees 3:8, 9).

Txhua tug xibhwb tseeb, yeej yuav tsum mus ntsib kev sim siab kev tawm tsam zoo lintawd ib zaug xwb. Yog koj tsis ua lintawd, koj yog tug xibhwb cuav.

III. Peb, tug xibhwb uas ncajncees kawm ntawm tug cev Vajtswv lus tias txawm yuav qaug zog, los tseem coj tau neeg los txais yuav kev cawmdim.

Yog koj qhia Vajtswv Txojlus li ntawd, peb yeej yuav raug tawm tsam, raug luag ntxub vim peb nyob rau tiam ua muaj kev phem loj. Vajtswv hais rau Exekees,

“Neeg leej tub tsis txhob ntshai lawv, lossi txhob ntshai cov lus ua lawv hais txawm koj yuav raug pov loj pov me, nyob rau hav roobris txhob ntshai lawv cov lus, txhob tig rov qab thaum koj pom lawv, vim lawv yog cov neeg uas ntxeev siab. Koj cia li hais kuv cov lus rau lawv mloog. Lawv txawm yuav mloog los sis tsis mloog vim lawv cov neeg uas ntxeev siab” (Exekees 2:6-7).

Txawm nws yuav nyob rau kev tawm tsam, kev ntxub, kev tsim txom los, tsis muaj ib yam dabtsi yuav txwv txwv tau los qhia txog tej haujlwm dawb huv no. Yog lawm, Vajtswv tes dej num yog ib yam haujlwm uas dej huv. Thiab yuav tsum muaj ib txhia ua Vajtswv yuav qheb lawv lub siab, thiab los txais yuav kev cawmdim (Teshaujlwm 16:14, 15). Vajtswv hais rau Exekees tias leejtwg yuav mloog koj “Lawv yuav tsis tuag yog lawm lees yuav cov lus qhuab ntuav” (Exekees 3:21).

Kuv siv zog qhia Vajtswv Txolus nyob rau tom tej tog kev hauv nroog Los Angeles rau xyoo 1960. Muaj neeg qw kuv thiab cuam ub cuam no rau kuv, thiab hu kuv hais tias neeg vwm. Tiamsis muaj ib tug txiv neej laus, hnav ris tsho zoo, hnov kuv qhia tau ntau hmo los lawm, thiab caw kuv mus noj hmo rau tom nws tsev. Nws poj niam los kuj nyob tsev thiab. Nws poj niam ua ib tug saib xyua kev nruaj nreeg rau tom peb lub tsev kawm ntawv. Ob tug npaj ib pluas hmo zoo heev li rau kuv noj, vim ob tug hnov kuv qhia Vajtswv lus nyob tau tom tog kev. Ob tug tseem muab lawv cov duab los rau kuv saib, thiab ob tug txiv daim duab rau kuv saib, thaum ub nws yog ib tug xibhwb nyob rau pawg ntseeg Presbyterian. Nyob rau yav lig tub txiv tseem hais rau tias nws thiab nws poj niam ob tug los sib tham txog kuv cov lus qhia. Nws hais rau kuv tias qhov ob tug caw kuv los rau hauv ob tug tsev, vim ob tug xav tau kev cawmdim – thiab xav kom kuv co job tug los cuag Yexus! Thaum ntawd kuv muaj 22 xyoo xwb. Kuv tsis tau coj dua ib tug neeg laus los cia siab rau Yexus. Peb tau txog caug, thiab kuv coj ob tug lees yuav Tswv Yexus. Thaum peb sawv, ob tug tau quaj, vim txoj kev zoo siab. Thaum ub ob tug ua tswvcuab nyob rau pawg ntseeg Immanuel Presbyterian nyob rau tom txoj kev Wilshire., tiamsis ob kuj tsis tau txais kev cawmdim kiag li. Qhov no ua rau tej lus thuam thiab lus cem ua lwm tug ua rau kuv ploj tag huvsi – Zoo siab thaum pom ib tug twg los lees yuav tug Cawmseej! Vajtswv tau coj ob tug no los rau kuv, uas tug yog Alan Black thiab nws poj niam. Ua rau kuv cov lus qhiab qhia nyob rau tom tej kev hauv nroog Los Angeles muaj nqi tuaj nyob rau tug txiv neej hluas no lub neej!

Tom qab ntawd kuv txawm mus kawm Vajluskub rau Npavtiv lub tsev kawm ntawv, nyob rau sab qaum teb hauv lub nroog San Francisco. Kuv raug kev txom nyem tshaj plaw tau 3 xyoo rau qhov ntawd. Kuv ntxub nyob rau qhov ntawd, uas yuav los hnov txog cov neeg hauv muab Vajtswv Txojlus dua ib daim zuj zu. Kuv sawv tiv thaiv Vajtswv Txojlus, lawv thiaj saib kuv zoo li ib tug neeg vwm. Nyob rau xyoo kawg, kuv xav tias ntshe kuv yuav kawm tsis tiav, thaum kawg kuj tiav lawm. Rov mus saib txog lub sijhawm phem zoo li no, kuv ho pom tias kuj muaj ob tug txiv neeg tau los txais kev cawmdim vim yog kuv cov lus qhuab qhia. Ib tug ntawd yog neeg Kaulim, ib tug nyob sab qab teb tuaj, nws mus koom pawg ntseeg Npavtiv tau ntau xyoo lawm, tiamsis tsis tau txais kev cawmdim kiag li. Ob tug los rau ntawm kuv thiab quaj rau kuv, thiab ua tsaug rau qhov kuv tiv thaiv Vajtswv Txojlus, thiab hais rau ob tug tias, ob tug yuav tsum tau txais yuav kev cawmdim. Ob tug lub npe yog Gil thiab Moos. Tsis muaj hnub kuv hnov qab ob tug! Ob tug dim ua rau kev phem ua kuv ntsib hloov ua kev zoo siab!

Thaum kuv nyob rau ntawm lub nroog Malis, kuv cov tub hluas cai tsheb hla tug choj Golden Gate mus rau tim San Francisco txhua lub lim tiam. Kuv mus qhia Vajtswv txojlus, tiamsis lwm tug mus cai tsheb uasi xwb. Muaj ib hmo lawv coj ib tug txiv neej los cuag kuv. Nws hais rau kuv tias nws quav yeeb dawb. Nws ua tub sab nyhia nyiaj los yuav yeeb dawb hau txhua hnub. Nws hais tias, “Xibhwb thov pab kuv thiab, kev xav dim qhov no.” Kuv tau coj nws mus rau tom kuv tsev. Tamsim no tsis yog ib yam zoo uas yuav coj ib tug neeg yus tsis paub mus rau tom tsev. Thaum mus txog nws tau quaj qw, thiab ncaw khoom ya puv tsev tag. Thaum kawg nws kuv thum tau yeeb lawm thiab. Thaum kuv tsiv tawm hauv nroog San Francisco lawm, kuv tsis tau txuas lus ntev los lawm tej zaum tau nees nkaum xyoo lawm. Muaj ib hmo kuv hnov xovtooj nrov tom kuv qhov chaw ua haujwm, kuv mus teb uacas yog tub txiv neej no. Kuv nug tias nws nyob rau rau qhov twg lawm. Nws hais tias, nyob rau Florida. Nws yuav poj niam thiab muaj ob tug menyuam, tamsim no nws tseem qhia hnub kaj nyob rau nws pawg ntseeg. Hnub ntawd kuv rov los tsev yam zoo siab kawg nkaus! Nov yog tej yam uas ua rau cov xibhwb qhia Vajtswv lus zoo siab “vim yog lawv raug qhia” los ntawm Vajtswv tug neeg (Exekhees 3:21).

Ntawm koj ne? Kuv twb qhia kuv lub neej rau koj lawm. Ob tshooj Vajluskub uas nyob rau Exekees yog qhov tseemceeb thiab txhawb kuv zog rau kev ua Vajtswv num tau tsib caug tsib xyoo, txij thaum kuv hnov Dr. J. Vernon McGee qhia txog nqe Vajluskub no hau xovtooj cua. Ob tshooj no tseem ceeb hauv rau kev qhia Vajtswv Txojlus rau lub sijhawm no – Qhia rau cov neeg txhaum tias Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej lawv lub txim, thiab qhia lawv tias Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, tamsim no nws nyob rau saum ntuj; thiab thov kom koj hloov dua siab tshiab, tso kev txhaum tseg los cia siab rau tug Cawmseej. Hmo no koj puas cia siab ray tug Cawmseej? Yog koj los, yuav ua rau kuv zoo siab heev – thiab koj los yuav zoo siab thiab – mus tag ib txhi!

Yog nej xav nrog peb tham txog qhov los rau ntawm Tswv Yexus, thov sawv mus lawm tom qab, John Samuel Cagan yuav los coj nej mus rau lwm chav tsev, muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab. Mus tau tamsim no. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv pab rau cov neeg uas lees yuav Yexus no. A-mees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Exekees 2:3-7
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Oh Heavy Hearted” (Dr. John R. Rice, 1895-1980).


TXHEEJ TXHEEM

QHIA VAJTSWV LUS RAU HAIV NEEG NTXEEV SIAB

PREACHING TO A REBELLIOUS PEOPLE

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.

“Vajtswv hais rau kuv tias, neeg leejtub kuv yuav xa koj mus rau cov neeg Ixayees, haiv neeg uas tau ntxeev siab, thiab tawm tsam kuv, lawv thiab lawv tej pog koob yawg kooj los txog rau niaj hnub nim no. Lawv lub siab tawv, thiab tsis mloog lus, kuv txib koj mus cuag lawv mus hais rau lawv tias, Vajtswv hais li no tias. Lawv txawm yuav mloog los sis tsis mloog (vim lawv yog haiv neeg uas yeej ntxeev siab) lawv yuav paub tias, muaj cov cev Vajtswv lus nyob rau hauv lawv” (Exekees 2:3-5).

(2 Petus 2:5; Ntawv nkauj 2:2, 3; Mathais 3:7)

I.   Ib, tug xibhwb uas ncajncees nws kawm los ntawm tug cev Vajtswv lus thiab raug xa mus qhia rau cov neeg uas ntxeev siab. Exekees 2:3;
Yaxayas 53:6; Yelemis 5:23; Loos 3:12; 5:19; Efexus 2:3; Loos 3:9-18.

II.  Ob, tug xibhwb uas ncajncees kawm ntawm tug cev Vajtswv lus thiab qhia Vajtswv Txojlus tag mus li. Exekees 2:4-5a; 2 Timautes 3:16;
Mathais 25:46; I Vajntxwv 19:12, 13; Exekees 3:8, 9.

III. Peb, tug xibhwb uas ncajncees kawm ntawm tug cev Vajtswv lus tias txawm yuav qaug zog, los tseem coj tau neeg los txais yuav kev cawmdim. Exekees 2:6-7; Teshaujlwm 16:14, 15; Exekees 3:21.