Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUTHAWJ COV LUS QHUAB QHIA

LUTHER’S TEXT
(Hmong)

Tug qhia Dr. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Kaum hli 26, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, October 26, 2014

“Kuv tsis txaj muag txog qhov qhia txog Yexus: vim yog Vajtswv lub hwjchim pab tau neeg txhua tug neeg uas ntseeg dim; pib ntawm cov neeg Yis, thiab cov neeg Kivliv. Nyob rau hauv Vajtswv qhov kev ncajncees qhia ntawm los ntawm kev ntseeg mus rau kev ntseeg: raws li sawv tseg cia tias, muaj txoj sia nyob vim kev ntseeg” (Loos 1:16, 17).


Xibhwb Povlauj hais rau cov ntseeg uas nyob rau lub nroog Loos. Lub sijhawm ntawd nroog Loos neeg ntiajteb no lub nroog loj. Lub nroog loj zoo li no ces yeej muaj kev teev dab teev mlom, uas yog Loos cov neeg mlom. Lub sijhawm ntawd tsis muaj cov ntseeg lub tuam tsev. Cov ntseeg nyob rau hauv Loos tsawg kawg nkaus – lwm haiv neeg tsis lees yuav. Xibhwb Povlauj hais muaj ceem li no tias, “Kuv tsis txaj muag qhov qhia txog Yexus.”

Nws hais li ntawd tau licas? Yog vim licas nws thiaj ruaj siab npaum li ntawd? “Kuv tsis txaj muag rau qhov qhia txog Yexus” Cov lus hais txog Yexus no yog hais txog qhov nws tuag saum ntoo Khaublig theej peb tej kev txhaum, thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los, muaj txoj sia tshiab rau peb. Xibhwb Povlauj hais tias, “Kuv tsis txaj muag kiag li.” Yog vim licas? “Vim yog Vajtswv lub hwjchim rau txoj kev cawmdim” Lo lus Kivliv txhais tau hais tias “muaj zog” yog lo lus “dunamis” Raws li lus A-kiv yog “dynamite” yog los ntawm lus Kivliv. Yog Vajtswv Txojlus lub hwjchim! Dr. Marvin R. Vincent hu hais tias “Vajtswv lub hwjchim” Vajtswv Txojlus yog lub hwjchim! Vajtswv cawm tau tug ntsujplig uas tuag lawm. Cawm kom rov muaj sia rov qab tuaj!

Nej tuaj rau ntawm pawg ntseegno thiab yam uas nej xav txog Vajtswv thiab Tswv Yexus zoo li tsis muaj qab hau rau koj. Tiam sis kuv qhia Yexus rau koj. Koj yuav hais tias, “Yog vim licas nws pheej hais mus hais los qhov qub ntawd? Nws pheej hais txog Yexus thiab qhov Yexus tuag saum ntoo Khaublig thiab qhov Nws sawv qhov tuag rov los. Yog vim licas nws ho tsis hais lwm yam thiab?” Cov phoojywg, vim kuv paub tias tsis muaj lwm txoj haukev uas yuav cawm tug neeg txhaum los ua tau ib tug ntseeg tseeb tau! Kuv tsis muaj peev xwm qhia kom koj los ua tau ib tug ntseeg! Tiam sis kuv muaj peev xwm qhia Vajtswv Txoulus rau koj. Yog koj yog ib tug uas Vajtswv xaiv, Vajtswv yuav siv cov lus uas yog hais txog Yexus ntawm yam muaj hwjchim – qhov no yuav rhuav tshem yam kev xav tsis zoo – qheb koj lub siab rau Yexus – pab kom koj tug ntsujplig tig los muaj txoj sia! Thaum cov lus hais txog Yexus no nyob hauv koj lub siab, koj yuav los ciaj sia hauv Vajntsujplig – Koj cia siab rau Yexus thiab koj yuav yug dua tshiab! Tsis mua dab tsi tiam sis tsuas yog cov lus hais txog Yexus thiaj muaj hwjchim los ua qhov ntawd! Tsis muaj leej twg hais qhov no tau zoo npaum li Charles Wesley,

Nws rhuav tshem kev txhaum lub hwjchim,
Nws cawm tug neeg raug txim kom nyo ywjpheej;
Nws cov ntshav ntxhuav tau kom dawb huv;
Nws cov ntshav muaj nqi rau kuv heev.
   (“O For a Thousand Tongues,” Charles Wesley, 1707-1788).

Yog li ntawd Xibhwb Povlauj hais tias, “Yog Vajtswv lub hwjchim cawm txhua tug ntseeg kom dim.” Cov lus qhia txog Tswv Yexus muaj hwjchim cawm tau kom muaj txoj sia thiab cawm tau tug neeg ntseeg kom dim. Cov lus qhia txog Tswv Yexus cawm tsis tau cawm txhua tug. Muaj ntau tug yuav luag qhov kuv hais li no. Vim muaj ib txhia ntseeg tias muaj lwm txoj hau kev cawm tau lawv. Tswv Yexus tsua cawm tug neeg uas ntseeg cov lus qhia txog Yexus thiab cia siab rau Nws. Tsuas yog cov neeg uas paub txog “Vajtswv lub hwjchim uas cawm tau txoj sia”

Xibhwb Povlauj tseem hais tias, “qhia tsawm txog Vajtswv qhov kev ncajncees.” Lo lus “hauv” yog hais txog cov lus qhia txog Tswv Yexus, tuag theej peb saum ntoo Khaublig. Vajtswv yuav tsis ncajncees yog nws tsis saib txog peb qhov kev txhaum. Nws tau xa Tswv Yexus los tuag saum ntoo Khaublig theej peb qhov chaw, theej peb lub txim. Thaum koj los cia siab rau Yexus, koj los nyob ze raws li Luthawj hu hais tias “Tsis yog neeg qhov kev ncajncees” Koj tsis tau hnav koj qhov kev ncaj ncees, los ntawm qhov koj ua ib tug neeg “zoo” Thaum koj los cia siab rau Yexus, koj los hnav cev khaub ncaws uas yog Nws qhov kev ncajncees. Yog qhov hu hais tias “Tsis yog neeg qhov kev ncajncees” vim qhov no tsis yog koj li – tiam sis yog Yexus qhov kev ncajncees uas cawm koj. Nws muaj koj hnav Nws qhov kev ncajncees.

Xibhwb Povlauj tseem hais ntxiv tias, “Raws li tau sau tseg, muaj txoj sia vim yog kev ntseeg” (Loos 1:17). “Raws li tau sau tseg” Nws sau cov lus no yog muab los ntawm Vajluskub qub uas yog Hasnpakum. Tug cev Vajtswv Txojlus uas yog Hanpakum hais tias “Cia sia los ntawm txoj kev ntseeg” (Hanpakum 2:4). Xibhwb Povlauj sau cov lus no los ntawm Hanpakum peb zaug nyob rau hauv Vajluskub tshiab – Loos 1:17, Kalatias 3:11, thiab Hanpakum 10:38. Nyob rau txhua qhov ntawd puas leej hais tias “lawv yog neeg ncajncees vim yog kev ntseeg” Yog tib nqe Vajluskub uas Vajtswv siv qheb Martin Luthawj lub qhov muag. Yog tib nqe Vajluskub uas pauv ntxeev ntiajteb thiab coj kev txhawb siab los rau qhov uas hu hais tias “Reformation” Ntawm no yog Dr. McGee hais tias “ciaj sia vim yog kev ntseeg”

Ncajncees vim yog kev ntseeg txhais tau hais tias tug neeg txhaum uas cia siab rau Yexus tsis yog qhov uas zam peb lub txim vim yog qhov Yexus tuag, tiam sis tug neeg ntawd tseem sawv rau ntawm Vajtswv. Txhais tau hais tias tsis yog qhov rhuav tshem kev txhaum xwb, tiam sis tseem ntxim kev ncajncees rau hauv. Yexus yog “Nws raug txim vim yog peb qov kev txhaum, thiab tau sawv qhov tuag rov qab los, kom peb yog neeg ncajncees” (Loos 4:25) – Yog qhov uas Vajtswv ua tiav rau hauv Tswv Yexus (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, volume IV, p. 651; note on Romans 1:17)

Koj yuav hais tias, “Muaj ntau yam uas yuav cim heev dhau lawm!” Yog, qhov no qhia muaj tseeb nyob hauv Martin Luthawj lub neej. Nws ua neej xyoo 1483 txog rau 1546. Luthawj yogi b tug neeg tseem ceeb ntawm ob peb tug no thiab uas yog Povlauj, Columbus, Magellan, los sis Edison, los yog Einstein – yog ib tug neeg uas hloov lub ntiajteb thiab hloov neeg li keeb kwm. Tiam sis nws cheem tsum kev cawm dim uas txawv ntawm koj.

Cov neeg sawv ntawv tiam tam sim no hu Luthawj tias “yog neeg poob qab” Lawv tau thaum nws qhov kev ntseeg uas yog tub txib, ntsujplig phem, thiab Dab ntxwnyoog. Lawv xav hais tias qhov Luthawj hais tias tib neeg nyob nruab nrab ntawm qhov kev sib tawm tsam uas yog Vajtswv thiab cov ntsujplig phem. Lawv tawm tsam Luthawj qhov kev ntseeg uas hais txog qhov kev ntshai Vajtswv vim yog kev txhaum. Rau kuv xav tias cov lus no tsis yog hais rau Luthawj tiam sis yog rov hais txog lawv tug kheej. Qhia tias nov yog “cov evangelical tshiab” cov neeg sawv ntawv tsis ntseeg txog tub txib, ntsujplig phem thiab Nntxwnyoog! Qhov no qhia tias cov neeg no tsis ntseeg raws li Vajluskub qhia txog kev sib tawm tsam ntawm Vajtswv thiab ntsujplig phem! Thiab, qhov tseem ceeb yog, qhia tias “cov evangelicals tshiab” tsis paub qhov ntshai Vajtswv thiab tsis ntseeg txog kev txhaum! Luthawj kuj yog ib tug ntseeg zoo li sawv daws! Cov neeg evangelicals tshiab pheej cem nws zoo li tug neeg tsis ntseeg Vajtswv – Tsis yog ib tug ntseeg kiag li! Thov Vajtswv pab peb!

Kuv pom tias Luthawj cov lus qhia txog Loos yeej yog lawm, hais tau tseeb heev. Kuv tseem paub tseeb tias nws hais txog cov neeg Ixayees los yeej yog lawm. Nws hais tias, “Tiam uas ntiajteb yuav kawg no, cov neeg Ixayees yuav hloov dua siab tshiab thiab tau txais kev cawmdim, tom qab Vajtswv qhov kev xaiv neeg ntiajteb tiav lawm. Lawv yuav tsis nyob sab nraud lawm, tiam sis lawv yuav hloov dua siab tshiab” (Luther’s Commentary on Romans, Kregel Publications, 1976 edition, pp. 161, 162; note on Romans 11:25-36).

Qhov ntawd haiv raws li Vajtswv Txojlus tau qhia. Kuv paub tias nyob rau yav laus nws tau hais tej yam tsis zoo cia, tiam sis peb yuav tsum zam txim rau nws. Nws cov lus no yog zoo li cov Khatauliv “Qhov kev theej” qhov no yog ntseeg hais tias cov ntseeg los theej cov neeg Ixayees – nov yog cov lus cuam txawm yog cov neeg Calvinist thiab lwm pab los tseem ntseeg thiab. Thov Vajtswv hlub peb! Vajtswv tseem cog lus tseg rau cov neeg Ixayees hauv ntiajteb no raws tau hais nyob rau hauv Loos 11:25-27.

Luthawj txiv yog ib tug neeg uas ua haujlwm siv dag siv zog, nws hais tias kom Luthawj mus ua ib tug kws lij choj. Nws pib kawm raws li no. Tiam sis muaj ib hnub thaum nws thaum kev ua tab tom los nag thiab xob laim heev, thiab xob tua ze nyob rau ntawm nws. Ua tib zoo mloog nws cov lus. Nws txawm ntog rau hauv av thiab quaj qw tias “Xibhwb Anne thov pab kuv. Kuv yuav mus ua ib tug xibhwb!” Qhov no qhia tias nws yuav mus kawm Vajtswv Txojlus, khiav tawm lub ntiajteb. Tiam sis nws qhov kev siv dag siv zog ntawm pab tsis tau dabtsi kom ntsib kev thaj yeeb nrog rau Vajtswv. Cov neeg tiam tam sim no uas yog “evangelical tshiab” cov neeg sau ntaub ntawv hais tias qhov nws ntshai Vajtswv ntawm yuam kev lawm thiab “neeg poob qab” Yuam kev tau licas! Yuam kev tau licas! Luthawj hwm thiab ntshai Vajtswv yeej yog lawm. Vajtswv yeej hais tias tug neeg tsis ntseeg yeej hais tias, “cov neeg tsis ntseeg yeej tsis paub ntshai Vajtswv” (Loos 3:18). Luthawj hais tias, “Peb txhua tug puas leej tsis ncajncees thiab tsis ntshai Vajtswv. Yog lintawd, peb yuav tsum txo hwjchim thiab lees peb tej kev txhaum rau Vajtswv” (Luther, ibid., p. 74; note on Romans 3:18). Ib neeg txhaum los txais yuav kev cawmdim vim yog Vajtswv qhov kev hlub. Raws li John Newton (1725-1807) sau hais tias “Koj kev hlub qhia kom kuv hwm” (“Amazing Grace”). Qhov tsis ntshai Vajtswv yog qhia tias tsis ntseeg tias muaj Vajtswv.

Luthawj paub txog nws qhov kev txhaum zoo heev. Nws hu tias qhov kev phem uas nyob hauv nws lub siab. Txhua yam uas nws ua tsis muaj ib yam twg cawm kom dim tau tej kev txhaum. Zoo li kawm Vajtswv raws li Johann Staupitz, uas yog nws tug xibhwb thaum ub, qhia nws tias, “mus saib tug cawmseej qhov kev txhab” Nyob rau nws qhov kev kawm nws pom Yexus saum ntoo Khaublig. Luthawj sau rau nws niam li no,

Tsis hais hmo ntuj nruab hnub kev tau txais kev zam txim txog thaum kuv pom ob yam uas yog Vajtswv qhov kev ncajncees thiab cov lus “muaj txoj sia nyob vim yog kev ntseeg” Tom qab ntawd kuv tau los txais Vajtswv qhov kev ncajncees los ntawm nws qhov kev hlub thiab Vajtswv qhov kev ncajncees los ntawm kev ntseeg [hauv Yexus] Yog lintawd kuv tug kheej tau yug dua tshiab thiab mus saum Vajtswv tebchaws ntawm lub qhov rooj uas tau qheb cia. Vajluskub tshiab thiaj li muaj cov ntsiab lus tshiab tuaj (Roland H. Bainton, Here I Stand, Mentor Books, 1977, page 49).

Lub sijhawm ntawd Luthawj cov lus qhuab qhia hu ua “Cov lus qhia txog Ntoo Khaublig” nws hais tias “Ntoo Khaublig yog peb cov lus qhuab qhia xwb” Yog koj xav raug cawm kom dim ntawm kev txhaum, yuav ntseeg hauv qhov Yexus tuag theej koj! Tug Yexus saum ntoo Khaublig! Tsis muaj lwm txoj hau kev yuav los tau rau ntawm Vajtswv lawm.

Cov rau Luthawj qhov kev kawm, nws pom tias, Vajtswv qhov kev ncajncees nyob rau Vajtswv Txojlus nqe no hais txog Vajtswv xwb – Yog qhov kev ncajncees uas Vajtswv ua rau peb, thiab muaj los ntawm Tswv Yexus los. “Muaj txoj sia nyob los ntawm kev ntseeg” (Loos 1:17). Dr. Lloyd-Jones hais tias, “Peb qhov kev ntseeg tsis tau pab kom peb ncajncees. Tiam sis yog Tswv Yexus qhov kev ncajncees ua rau kom peb yog neeg ncajncees rau Vajtswv – tsis muaj dab tsi lawm!... Vajtswv tsis suav qhov peb hloov ntawm kev ntseeg mus rau qhov yus ua tau, tiam sis tsuas yog ntawm kev ntseeg. Yog [Yexus] qhov kev ncajncees ua rau kom peb yog neeg dawb huv, los ntawm kev ntseeg los. Kev ntseeg yog... txoj kev, uas coj mus cuag Yexus qhov kev ncajncees rau kuv…” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Romans – Exposition of Chapter 1, The Gospel of God, Banner of Truth, 1985 edition, p. 307).

Thaum Luthawj los nyeem cov lus no, “ncajncees los ntawm kev ntseeg” nws hais tias “Nov yog Povlauj cov ntxhais ua muaj nqi rau kuv…yog lub qhov rooj mus txog Vajtswv lub tebchaws” Dr. Lloyd-Jones hais tias, “Tshwmsim yog dabtsi! Qhov hloov yog dab tsi! Los ntawm ib tug txiv neej ua tsis muaj kev thajyeeb, nws tawm hws thov Vajtswv, thiab ntsib kev puas tsuaj, los ntsib qhov tseeb uas yog Reformation! Thov tug qhia Vajtswv lus tau txais meej mom, tau kev kaj siab ‘yog Vajtswv meyuam’!” (Lloyd-Jones, ibid., p. 309). Nyob rau cov ntsiab lus uas nyob hauv zaj nkauj uas Kl. Griffith hu dhau los no, yog hais txog ib tug xibhwb uas yog Zinzendorf hais tias,

Tswv Yexus qhov ntshav thiab kev ncajncees
   Kuv hnov koj cev ris tsho;
Txhua yam hauv lub ntiajteb no,
   Qhov kev zoo siab tau tsa kuv lub tau hau.
(“Jesus, Thy Blood and Righteousness,”
      Count Nicolaus von Zinzendorf, 1700-1760).

Los sis, raws li Edward Mote tau hais tias,

Kuv qhov kev vam tsis muaj qhov twg li lawm
   Thiaj los ntsib Yexus cov ntshav thiab kev ncajncees…
Hnav nws qhov kev ncajncees xwb
   Thiaj li mus nyob rau ntawm nws lub zwm txwv.
Yexus yog lub pob zeb rau kuv sawv
   Txhua qhov chaw raug xuav zeb nqus
Txhua qhov chaw raug xuav zeb nqus
      (“The Solid Rock,” Edward Mote, 1797-1874).

Hmo no kuv thov kom koj los cia siab rau Yexus, “Vajtswv tug menyuam yaj, ua ris neeg ntiajteb lub txim” (Yauhas 1:29). Lub sijhawm uas cias siab rau Yexus, kom raug cawm, ua neeg ncajncees, thiab raug cawm mus tag ib txhi. Kuv vam tias nej yuav cia siab rau Vajtswv hmo no. Zoo li Luthawj, koj yuav “yug dua tshiab thiab [mus] rau lub qhov rooj uas mus rau Vajtswv tebchaws.” Zoo loi Johann Staupitz hais rau Luthawj, “Saib mus rau tug Cawmseej qhov kev txhab”

“Ua neeg ncajncees ntawm kev ntseeg” (Loos 1:17)

Dr. Chan, thov coj peb thov Vajtswv rau kom cov neeg no los cia siab rau Yexus thiab txais yuav kev cawm dim! Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Loos 1:15-17.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Jesus, Thy Blood and Righteousness”
(by Count Nicolaus von Zinzendorf, 1700-1760;
translated by John Wesley, 1703-1791).