Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
MASTIS LUTHAWJ THIAB DABNTXWNYOOG

MARTIN LUTHER AND THE DEVIL
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau hnub ua kevcai nco txog kev pauv ntxeev kev
ntseeg nyob rau yav tsaus ntuj pawg ntseeg Bavtiv, lub nroog
Los Angeles, hnub tim 28, kaum hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached on Reformation Sunday Evening
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles, October 28, 2012

“Nej yuav ceevfej zov zoo tsis txhob nkees, rau qhov dab ntxwgnyoog tus uas yog nej tus yeebcuab, nws mus mus los los ib yam li tus tsov ntxuav uas quaj nriav tom tsiaj noj” (1 Petus 5:8).

[Ntuav nej daim ntawv nyob rau cov lus qhuab qhia no rau nram kawg, C. H. Spurgeon hais txog Luthawj lub neej].


Los lus saum txuas licas rau Martin Luther (1483-1546) lo lus uas tau hais tias, “Tug ntsujplig phem yeej tsis tsaug zog li, nws ua qhov phem…nws mus mus los los zoo li tug tsov ntxhuav tabtom tshab plab nyooj yuav noj txhua yam” (Martin Luther, Th. D., Commentary on Peter and Jude, Kregel Classics, 1990 reprint, p. 218; hais txog I Petus 5:8).

Dr. R. C. H. Lenski hais li no tias, “Lub sijhawm no, Nero ua tug nom loj, nws lub suab nqo rau txoj kev tua cov ntseeg Vajtswv. Nyob rau Kaum hli xyoo 64 [A.D] Petus yog ib tug ua raug [tua tuag rau txoj kev ntseeg]…nov puas qhov ua Dabntxwnyoog lub suav nyooj [yog li ntawd]…” (R. C. H. Lenski, Th.D., The Epistles of St. Peter, St. John and St. Jude, Augsburg Publishing House, 1966, daim 225).

Dab ntxwnyoog nyooj rau lub sijhawm peb puas xyoo tomqab Tswv Yexus rov mus qaum ntuj, yog lub sijhawm uas cov ntseeg Vajtswv raug nom tswv Loos tso tsom los tom noj. Petus thiaj li hais tau meej li no tias,

“Nej yuav ceevfej zov zoo tsis txhob nkees, rau qhov dab ntxwgnyoog tus uas yog nej tus yeebcuab, nws mus mus los los ib yam li tus tsov ntxuav uas quaj nriav tom tsiaj noj” (1 Petus 5:8).

Tug Dabntxwnyoog no los yeej nyooj nyob rau lub sijhawm Luther tseem muaj txoj sia nyob, thiab lub sijhawm ua cov ntseeg raug tua pov tseg, thiab lub sijhawm ua muaj kev pauv ntxeev nyob rau tebchaw Suav, thiab lub sijhawm ua cov neeg Muslim tua cov ntseeg tuag coob coob thoob plaws lub ntiajteb, thiab lub sijhawm tamsim tau tshwmsim nyob rau lub ntiajteb.

Tiamsi zoo li tud Dabntxwnyoog no tsis nyooj nyob rau cov tebchaw nyob rau sab hnub poob. Tiamsis nws siv txoj kev haujkev uas yog “dag” ntxias tib neeg. Nws ua rau kom neeg nyiam yam khoom ua neeg ntiajteb ua (tsis lees paub tebyam uas yog Vajtswv lub hwjchim) ua rau kom peb tsaug zog, ua rau kom peb tsis paub tias nws tabtom nyob ze peb. Qhov nov yeej qhia tias tug Dabntxwnyoog no yeej muaj nyob rau lub tebchaw Amelikas thiab cov tebchaw uas nyog rau sab hnub poob. Txawm nws yuav nyob rau lub ntiajteb ua neeg lub qhov muag no ntsia tsis pom, nws lub homphiaj yog tib yam nkaus, “tshawb nrhiav tug neeg uas nws yuav dag thiab ntxias tau.” Tswv Yexus haistias Dabntxwnyoog yeej yog tug tua neeg puas thaum chivkeeb los” (Yauhas 8:44). Dabntxwnyoog tseem muaj ib lub npe hu ua “Abedoos” (Tshwmsim 9:11). Abedoos txhais tau hais tias “tug dhuav tshem” neeg tug ntsujplig.

Tug Dabntxwnyoog no tau ua haujlwm dhuav tshem cov xibhwb Bavtiv uas nyob rau lub tebchaws Ameilikas ntawm no yam tsis pub lawv paub, teb zaum tseem ua rau kom lawv qhov zoo nws xav, lossisv cov lub qhuab qhia uas phem. Muaj qee leej xibhwb qhov muag tau dhi vim tug Dab no ua xwb, txawm yog kiag hauv lawv pawg ntseeg los xij!

Qhov twg yog qhia haistias neeg tebchaws Amelikas tug ntsujplig nyob rau txoj kev ruam! Peb cia lub caij ua Vajtswv tsaug, Koob ntsheej nco txog Yexus yug thiab qhov Yexus sawv hauv qhov tuag rov los tsis pub muaj nyob rau tsev kawm ntawv. Tsis tag li peb tseem pom tau hais tias txhua lub tsev kawm ntawv tseem muab khaub hlab dai qhia txog dab, thiab tseem ua kom muaj ntshav tawm ntawm cov dab no lub qhov ncauj los thiab, menyuam nyob tom ntsoov hnub lawv hu hais tias tso dab tawm (Halloween). Vajtswv Txojlus qhia hais tias, “Lawv khav hais tias lawv yog neeg ntse tiamsis lawv yog neeg ruam kawg li” (Loos 1:22), thiab Shakespeare tseem hais tias, “Neeg ntiajteb no ruam heev npaum licas.”

Qhov no coj peb los saib txog rau Mastis Luthawj cov lus. Nws raug cov txivplig lub sijhawm ntawd tawm tsam vim lawv yog cov neeg ua raug Dabntxwnyoog ua tug tswj thiab kav lawv. Txawm cov txivplig ib txhia tam qab no zoo li Ewald M. Plass los tseem cem Luthawj txog qhov ua nws tau hais txog Dabntxwnyoog. Plass hais li no tias, “Luthawj yog ib tug ua koom nrog los sis teb txujci uas yog yam neeg no ua tsis tau, qhov no yeej qhia tias nws kom nrog rau tej hwjchim uas yog dab li.” Tiamsis Plass tau tiv thaiv nws tug kheej hais li no tias, “Tej zaum Dab ntxwnyoog ua haujlwm rau [Luthawj tiam] heev tshaj dua tam sim no” (Ewald M. Plass, What Luther Says, Concordia Publishing House, 1994 edition, dain 391-392).

David L. Larsen tau thuam Luthawj qhov uas nws hais txog Dabntxwnyoog thiab tej ntsujplig phem, nws hais li no tias “Luthawj yog neeg phaum thaum ub…Luthawj pom li neeg ntiateb pom “xws li pom txog qhov sib ntsuas zog uas yog Vajtswv thiab Dabntxwnyoog rau lub sijhawm ua yuav muaj kev txiav txim ua zaum kawg” (David L. Larsen, M.Div., D.D., The Company of the Preachers, Kregel Publications, 1998, p. 153). Dr. Larsen yog ib tug xibhwb uas yog neeg Amelikas, nws poob rau txoj kev uas nyiam txog yam ua neeg ntaijteb ua. Tiamsis cov xibhwb uas nyog rau Africa, tebchaw Suav, India yeej pom zoog raws li Luthawj. Qhov kev qhia li Larsen qhia yeej tsis yog li cov xibhwb uas nyog rau tiam lawv hais tias “tiam nruab nrab” (medieval) tau qhia tseg. Vim teb lus no yeej hais tias Vajtswv Txojlus qhia li ntawd, tsis yog yam ua neeg tej tswvyim yuav qhia tau, zoo li lub tsev kawm ntawv hu ua Fuller Seminary thiab cov hu ua theologically liberal institutions.

Dr. Larsen kawm cov lus no los ntawm lub tsev kawm Vajluskub uas yog Fuller Theological Seminary nws thiaj li hais tias qhov Luthawj hais li ntawm yuav kev lawm. Kuv yeej pom tau haistias cov tub kawm ntawv nyob rau Fuller yeej tig rov los thuam cov neeg uas tau ntseeg Vajtswv thaum ub tej kev ntseeg. Qhov no los yeej yogi b qhov uas kuv tau ntsib los nyob rau tej lub tsev kawv Vajluskub thiab. Tiamsis kev yeej tsis ua raws li cov lub qhuab qhia ntawd, tiamsis Larsen tseem coj li ntawd! Larson haistias, “Luthawj yog cov neeg phaum thaum ub…Luthawj thiab thiaj li pom tau txog qhov ua zoo Vajtswv thiab Dabntxwnyoog lo sib tawm tsam rau lub sijhawm txiav txim zaum kawg.’” Qhov yuam kev yog qhov twg? Qhov twg yog qhov qhia hais tias nws yog neeg phaum “thaum ub dhau los”? Nyob rau tiam ntawd Luthawj tau hais txog cov neeg Ixayees, thiab lwm yam, ua kuv tsis nyiam txog qhov ntawd. Tiamsis Luthawj tsis tais hais tias neeg ntiateb tsis paub txog qhov kev sib tawm tsam ntawm Vajtswv thiab Dabntxwnyoog”! Nws yeej hais yog lawm – vim Vajtswv Txojlus los yeej hais li ntawd!

“Nej yuav ceevfej zov zoo tsis txhob nkees, rau qhov dab ntxwgnyoog tus uas yog nej tus yeebcuab, nws mus mus los los ib yam li tus tsov ntxuav uas quaj nriav tom tsiaj noj” (1 Petus 5:8).

Txhua yam ua Luthawj hais txog Dabntxwnyoog yeej yog raws li Vajtswv Txojlus.

I. Ib, Luthawj yeej hais yog lawm txog ntawm Tug Dabntxwnyoog thiab cov ntsujplig phem ib txwm yeej muaj los.

Luthawj haistias,

      [Dab Ntxwnyoog los qhov twg los?] Nov yeej yog qhov tseeb: Cov tub txib uas tau yuamkev, thiab tau poob ntawm qhov uas nyob rau qhov pomkev mus ua cov ntsujplig uas nyob rau qhov tsaus ntuj…

Vajtswv Txojlus haistias Luther hais yog lawm,

“Tus Vajntxwv uas kav lub nroog npanpiloo, koj yog lub hnubqub uas ci thuam yuav kaj ntug, koj tuas poob saum ntuj los yav tas los koj tua yeej ntau naivneeg, tiamis nimno twb muab koj pov rua hauv av lawm. Koj xav hais tias koj yuav nce mus saum ntuj thiab coj koj lub zwmtxwv mus teeb rau saum vajtawv tej hnubqub uas siab tshaj plaws. Koj xav hais tias koj yuav mus zaum li tus vajtxwv rau saum looooub roob pem sab qaumteb, qhov chaw uas tej vajtswv tuaj sib sau ua ke.koj hais tias koj yuav nce mus saum cov hnab thiab ua ib yam li vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Tiamsi luag yuav muaj koj pov mus rua hauv tubtuag teb lub qhov uas tob tshaj plaws” (Yaxayas 14:12-15).

Luthawj haistias,

      Yeej muaj cov tub txib zoo thiab cov phem [tiamsis] Vajtswv yeej tsim lawv rau qhov zoo xwb. Cov tub txib phem ntawd yog lawv tau poob yuav kev thiab tsis kav ua raws qhov tseeb…qhov lawv yuav kev ntawd tej zaum yog txoj kev khavtheeb, txoj kev ntxub..Vajtswv Leejtub, thiab xav ua kom lawv muaj hwjchim zoo li Nws. (Plass, ibid. daim 391).

Vajtswv Txojlus haistias Luther yeej hais yog lawm. Vajtswv Txojlus thaib Luthawj hais raws li Exekees 28:13-17 tau qhia rau peb,

“Koj [Dabntxwnyoog] nyob huav vajtswv lub vaj edees thaib koj hnav tejtsoos tsho qe zeb muaj nqis uas yog kanelias, xafiles, aunixis, npelis.taupas, yapes, xafiles, nkanes thiab emelas. Koj hnav kub ci ntsa iab thiab tej ntawd yog npaj tseg rau koj hnub uas tsim koj lawm. Kuv tso ib tug qhelunpees zov koj. koj nyob saum kuv lub roob dawbhuv thiab mus mus los los ntawm cov pobzeb hluavtaws. Koj yeej muaj tus cwjpwm zoo txij thaum kuv tsim koj los txog hnub uas koj mus ua kev phem kev qias. Koj ua lag ua luam khwv kawg, qhov ntawd coj koj mus uas txhaum. Kuv thiaj ntiab ntiab koj los ntiabkoj tawm saum kuv lub roob dawbhuv mus, thiab tus qhelunpees uas zov koj los ntiab koj taem ntawm cov pobzeb hluavtaws mus. Koj khavtheeb vim koj zoo nraug; koj lub tswvyim ploj tas vim koj lub koob meej nto moo lug vim li ntawd, kuv thiab muaj koj pov rau hauv ntiajteb, kuv rau txim rau koj tabmeeg tej vajntwv” (Exekees 28:13-17).

Los saib txog cov ntsujplig phem hloov mus ua dab, Vajtswv Txojlus hau Yudas qhia tias,

”Nej yauv tsum nco ntsoov cov timtswv ceebtsheej uas tsis txaus siabb rau tej uas vajtswv tu rau lawv kav; lawv tso lawv qhov chaw nyob tseg thiab khiav lawm. Vajtswv muab tej saw hlau uas tsis txawj xeb tsis txawj tu khi lawv cia rau hauv qhov uas tsaus ntuj nti mus txog hnub uas vajtswv txiav txim rau lawv” (Yudas 6).

Qee leej ntawm cov tubtxib uas yuamkev no raug kaw nyob rau hauv Tub tuagteb. Tiamsis feem coob tseem nyob rau lub ntiajteb uas peb hniaj hnub yuav ntsib. Luthawj haistias, “Nyob rau lub ntiajteb, lawv yog cov ntsujplig phem.” “Cov ntsujplig phem” yog ib lo lus thaum ub siv hais txog “dab” hu zaj nkauj no!

Txawm lub ntiajteb muaj dab coob los peb tsis ntshai,
   Txawm nws yuav tawm tsam peb siv Vajtswv lub hwjchim
Vajtswv qhia peb paub – muab kev tseeb los tawm tsam dab
   Kom dhau kev tsaus ntuj los nyob rau txoj kev ncajncees.
(“A Mighty Fortress Is Our God” tug sau Martin Luther, stanza three.)

II. Ob, Qhov uas Luthawj hais tias Dabntxwnyoog yog tug ua kom muaj kev quaj ntsuag, thiab tag kev cia siab.

Luthawj haistias,

      Txhua yam kev quaj ntsuag yog ntsujplig phem, nws yog leej txiv ntawm txoj kev tuag. yog lintawd kev quaj ntsuag ntawm qhov kev dhuav tshem kev sib raug zoo rau Vajtswv twb yog dab lub hwjchim (Plass, Ibid., daim 398).

      Muaj ib txhia ntseeg hu Dabntxwnyoog tias yog tug ntsujplig ntawm txoj kev quaj ntsuag; Dabntxwnyoog ntxub txoj kev kaj, txoj sia, thiab kev kaj siab; vim nws yog ntsujplig ntawmm txoj kev tsau ntuj, tag kev cia siab, thiab nws nyiam rub neeg kom poob rau qhov kev tsaus ntuj thiab tsis muaj kev cia siab, uas yog hais txog tug neeg txhaum uas tsis muaj kev vam (hais txog Luthaws, Plass, ibid., daim 397-398).

Luthawj haistias,

[Dab ntxwnyoog] tua tej kev xav pheem rau neeg lub siab: kom ntxub Vajtswv, thuam kev ntseeg, thiab ua kom txhob muaj kev vam kiag li. Tej yam no yog tug “xib xub hluav taws ntag, Efexus 6:16” (Plass, ibid., diam 399).

Muaj ntau yam tseeb tau tshwmsim rau tiam tamsim no, rau cov neeg uas peb yeej paub lawv zoo. Peb ib tug thawj tsavxwm tau nrog ib tug tub hluas tham. Tug tub hluas thiaj hais tias, “Vajtswv yeej tsis hlub kuv. Tswv Yexus yeej tsis hlub kuv.” Zoo Luthawj tau hais, tej tswv yim no yeej yog los ntawm Dab ntxwnyoog xwb, “thuam thiab tsis muaj kev vam.” Tug thawj tsavxwm tau nyeem Vajluskub rau nws ploog hais tias,

“Rau qhov vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiab txib nws tib leeg tub los rau hauv ntiaj teb. Tus uas ntseeg nes leej tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis” (Yauhas 3:16).

Thaum tug thawj tsavxwv ntawd nug nws tias nws puas ntseeg raws li nqes Vajluskub ntawd, tug tub hluas tsis kam teb los lus nug ntawd. Kuv yeej ntseeg haistias, Dabntxwnyoog txwv kom tug tub hluas txhob teb! Dab ntxwnyoog yeej txwm tsis pub peb hnov Vajtswv Txoj lus, thiab tsis pub peb lees yuav cov lus uas peb hnov. Luthawj hais tias, “Dab ntxwnyoog qhov haujlwm yog tabtom ua kom peb khiav tawm ntawm Vajtswv [Txojlus] (Plass, daim, 396).

Tseem muaj ib tug ntxhais hluas hais rau tub thawj tsav xwm ntawd hais tias, “kuv yeej tsis zam txim, kuv yeej tsis paub tias xyov yog vim licas.” Nws yeej tsis paub tias yog vim licas, tiamsis kuv paub. Nws tsis zam txim vim nws ntseeg raws Dab ntxwnyoog cov lus uas nws muab tso rau tug ntxhais lub siab, kom tsis txhob ntseeg raws li Vajtswv txoj lus tau hais cia. Nws tsis kam ua raws li Tswv Yexus cov lus, “txhua tug uas los lees yuav kuv, kuv yeej yuav tag huv tib si” (Yauhas 6:37). Luthaws hais tias Dab ntxwnyoog “tua kev kev xav phem rau peb lub siab, [xav rau yam] tsis muaj kev vam.” Nws hais tias, “Txhua yam haujlwm uas Dab ntxwnyoog ua yog rhua tshem peb txhob pub los rau ntawm Vajtswv [Txojlus].” Qhov no zoo tib yam li Tswv Yexus tau hais, “Cov nooj nplej uas poob rau ntawm txoj kev, piv txog Vajtswv Txojlus uas neeg hnov, tiamsis Dab ntxwnyoog txawm los txeeb txoj lus ntawd” (Lukas 8:12).

III. Peb, Luthawj hais yog lawm haistias kev quaj ntsuag thiab tsis muaj kev vam tsis thooj li qhov los ntseeg txog txoj kev txhaum.

Luthawj hais tias kev quaj ntsuag thiab kev tsis muaj kev vam los ntawm Dab ntxwnyoog los. Tiamsis nws hais tias qhov kev ntseeg txog kev txhaum yog los ntawm Vajtswv. Vajtswv txojlus qhia hais tias qhov txawv yog licas,

“Rau qhov qhov uas vajtswv cia nej tu siab, qhov ntawd ua rau nej tso nej tej kev txhaum tseg kom nej tau txojkev cawm dim. Yog li ntawd tsis tas leejtwg yuav tu siab. Taimsis cov neeg uas tsis ntseeg vajtswv txawm yog lawv paub tu siab rau lawv tej kev txhaum los yog lawv tsis tso tseg lawv yeej yuav raug kev ploj kev tuag” (2 Kaulithaus 7:10).

Luthawj hais tias qhov kev lees paub txog kev txhaum los uantej qhov kev hloo dua siab tshiab.

      Qhov tseeb tiag, yog koj yuav hloo dua siab tshiab, tej zaum yuav ua rau koj ceeb, vim koj raug hais kom los paub txog qhov ntawd. Tamqab ntawd, qhov ntawm yuav raug tsim kom muaj, koj yuav tsum los ntseeg hais tias qhov kev zoo ntawm tsis yog yam koj ua tau, tiam sis yog Vajtswv tes dej num. nws tau xa Nws ib Leejtub uas yog Tswv Yexus los rau ntiajteb, los qhia kom neeg paub txog Vajtswv qhov kev hlub zam txim rau tug neeg txhaum. Qhov no thiaj yog kev hloov dua siab tshiab; tsis muaj lwm txoj hau kev lawm (Plass, tib phau, diam 343).

Luthawj haistias,

      Qhov kev peb raug suav hais tias ua neeg ncajncees vim yog peb rau txhiv tawm ntawm txoj kev txhaum, kev tuag, thiab Dab ntxwnyoog, thiab tau txais txoj sia ntev dhaw ib txhi, tsis yog yam peb ua tau, tsuas yog Vajtswv Leejtub uas yog Tswv Yexus (Plass tib phau daim 343).

Luthawj haistias,

      Tsis muaj ib yam ua tseem ceeb txog ntawm qhov uas peb ua neeg ncajncees dua tshaj qhov ua peb yuav tsum tau mloog Tswv Yexus, thiab ntseeg Nws…(Plass tib phau daim 707).

Nyob rau tej yam no, cov ntseeg Protestants phau Vajluskub thiab neeg Bavtiv phau qub thaum ub yeej hais raws li Luthawj. Xibhwb Povlauj tug kheej los kuj haistias, “Ntseeg hauv Tswv Yexus, thiab yuav dim” (Teshaujlwm 16:31). Tsis muaj ib yam dabtsim ua timtsum heev tshaj! Qhov ua peb raug cawm kom dim vim txoj kev ntseeg hauv Tswv Yexus xwb! Ntuav nej phaum nkauj mus rau zaj rau. Hu uake!

Vajtswv yog lub tsev tiv thaiv muaj hwjchim loj kawg,
   Nws yog tug pab peb, nws lub hwjchim yog cov Ntshav ntws los.
Neeg tug yeejncuab ib txwm yeej tshawb nrhiav los;
   Dab ntxia neeg ntiajteb khiav tsis dim,
Tiamsis yuav tsum tuag.

Peb los cia siab rau peb lub zog, qhov peb siv zog ntawd tag dawb,
   Tsis yog neeg tuaj peb tog tiamsis yog tug ua Vajtswv xaiv
Nug tias nws yog leejtwg? Tswv Yexus koj yog Vajtswv
   Yehauvas yog koj lub npe mus tag ib txhi
Thiab nws yuav tsum kov yeej

Txawm lub ntiajteb muaj dab coob los peb tsis ntshai,
   Txawm nws yuav tawm tsam peb siv Vajtswv lub hwjchim
Vajtswv qhia peb paub – muab kev tseeb los tawm tsam dab
   Kom dhau kev tsaus ntuj los nyob rau txoj kev ncajncees.
Ib lo lus los yuav poob rau nws.

Vajtswv txojlus muaj hwjchim dua ntais ntiajteb – kov tsis yeej
   Vajtswv tso Vajntsujplig los nyob rau peb tog
Kev phem txhua tso pluav tseg
   Lub cev yuav tuag tau tiam sis nws cov lus nyob mus li
Vajtswv lub tebchaws nyob mus li.
    (“A Mighty Fortress Is Our God” tug sau Martin Luther, 1483-1546;
       Tug txhais yog Frederick H. Hedge, 1805-1890.)

SPURGEON HAIS TXOG LUTHAWJ LUB NEEJ

“Muaj txoj sia nyob los ntawm txoj kev ntseeg” (Loos 1:17)

Spurpeon, yog ib tug muaj suab npe rau cov Bavtiv tau hais txog Luthawj tias,

      Qhov kev qhia zaum no kuv yuav muab xau thaib qhia txog tej xwm txheej tej yam uas hais txog Luthawj lub neej nws yog ib tug uas coj kev pauv ntxeev los rau cov ntseeg, muab Vajtswv Txojlus ntuav tawm los, thau tseem nyob rau tom lub tuam tsev pehawm Vajtswv, vajtswv Txojlus raug muab khi khawv cia – “Txoj kev ntseeg ua kom muaj txoj sia, nov yog cov lus uas yog lus qaum ntuj ua yeej nrog nws nyob tiamsis nws yeej tsis totaub txog cov lus no khias li txawm nws yuav ua ib tug neeg zoo npaum licas los pab tsis tau kom nws ntsib kev kaj siab. Nws tau nrhiav chaw tawm los ntawm kev lees lub txim los ntawm nws lub dag lub zog tiamsis qhov ntawd ua rau nws qaug zog thiab coj nws mus rau qhov kev tuag xwb nws tau taug kev mus rau Loos nyob rau lub nroog ntawd muaj ib lub tuam tsev uas neeg mus lees txim thiab zam tau neeg lub txim thiab thov txhua yam koobhmoov tau yog lintawd nws qhov kev npausuav yog mus rau hauv nroog Loos qhov chaw dawbhuv tiam sis qhov nws pom thiab ntsib yog txoj kev dag los ntawm cov neeg siab phem siab tsis ncaj ib yam ua rau nws ntshai yog muaj ib tug txiv neeg haistias yog tsim tub Tub tuag tej tso rau saum qaum tsev tau, ntawm no yog yog qhov ua yuav ntsib Tug tuag tej ze tshaj plaws hauv ntiajteb. Tiamsis nws tseem ntseeg cov txiv plig ntawd thiab tau mus txais qhov kev zam txim ntawm cov neeg no, thiab mus nrhiav qhov chaw so siab tiamsis nws tsis tau dabtsi kiag li …(tomqab ntawd) Vajtswv tau ua rau kom nws pom tej yam txujci loj tsis yog yam ua neeg yuav ua tau lossis qhov kev zam txim uas nws tug kheej yuav ua tau kom nws tau txoj siab rauws nws txoj kev ntseeg [hauv Tswv Yexus] peb cov lus tag kis no los ntawm ib tug txiv plig [Catholic)

[“Muaj txoj sia nyob los ntawm txoj kev ntseeg” (Loos 1:17).]

Spurgeon hais tias, thaum Luthawj los totaub txog ntsiab lus no nws cia li los cia siab rau Yexus. Nws sau ntawv mus rau nws niam tias, “kuv paub txog kev kuv tug kheej zoo tau yug dua tshiab thaib nkav mus rau lub qhov rooj uas mus rau ntuj Ceebtsheej.” Spurgeon haistias,

      Thaum nws ntseeg txog qhov ntawd tsis ntev, muaj ib tug xibhwb npe hu ua Tatzel tau mus rau tebchaw Yawsmanis, yog mus muas daim ntawv zam lub txim txawm leejtwg yuav ua txhaum dabtsi los yeej zam tau tag huv tibsi, thaum koj cov nyiaj uas yuav daim ntawv no poob mus txog rau hauv qab phibxab khawv nyiaj. Thaum Luthaws los hnov txog qhov no nws thau hais tias, “kuv yuav ua kom lub nruav no to qhov” Nws tau sau ib cov ntawv cov mus tso rau tom pawg ntseeg tuam tsev. Luthawj haistias kev zam txim tsuas yog ntseeg hauv Tswv Yexus lub npe xwb, tsis yog qhov yuav xuav nyiaj yuav tsis tag nqi dabtsi li thaum qhov no nrov mus txog rau cov xibhwb loj lub pob ntseg ntawm txoj kev ntseeg, Luthawj tau tawm tsam lawv cov kev qhuab qhia uas yuamkev ua suab nyoj nrov yam tug tsov yua tom tsiaj noj. Tiamsis nws qhov kev ntseeg no coj nws mus ua yeejncuab rau lwm tug. Tom qab ntawd tsis nte lawv thiaj hu nu mus rau lub nroog Hasmus nws txawm cia li mus, txawm nws cov phoojywg txwv tsis pub nws mus los xij. Nws yuav tsim hais rau nws tug kheej thiab rau cov neeg uas tuaj koom rooj sablaj nyob rau lub nroog Warms, lawv hais kom nws cia li txav dab dab, tsis yog li ntawd nws yuav raug [hlawv] tiamsis nws xav hais tias yuav tsum muab qhov no qhia rau txhua tug paub nws mu sib lub zog rau ib lub zog, ib lub nroog rau ib lub, muaj neeg tawm tuaj tuav nws tes vim nws yog tug uas tuaj Tswv Yexus tog thiab tau tshajtawm Txoj Moo Zoo txawm muaj neeg yuav muaj nws tua los xij tej zaum nej nco txog qhov uas nws tau mus sawv nyob rau tom tsev txiav txim hauv lub nroog (Warms) nws yeej paub zoo hais tias qhov nws ua ntawv yuav ua rau neeg muab nws tua pov tseg yuav raug [hlawv] zoo ib yam li John Huss, [qhov nws ua yog] zoo li Vajtswv ib tub neeg, hnub ua Luthawj nyhob rau tom tsev txiam txim nws ntawm nws thaib Vajtswv lub npe ua rau muaj coob leej ntau tug niam thiab lawv cov menyuam tau txais koobhmoov. (C. H. Spurgeon, “A Luther Sermon at the Tabernacle,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1973 reprint, Volume XXIX, daim 622-623).

“Muaj txoj sia nyob los ntawm txoj kev ntseeg” (Loos 1:17)

Thawj zaug ua kuv ntsib Luthawj yog nyob rau pawg ntseeg Bavtiv, twb ntev los lawm, yog nyob rau xyoo 1950’s. Hmo ntawd yog hmo ua lawv tuaj muaj nws lub neej los qheb ua yeejyajkia rau sawvdaws saib. Nws zoo ib tug neeg txawv txawv rau yav tag los, tsis muaj ib yam twg ntawm nws ua kuv xav paub txog kiag li. Zaj yeejyajkiab tsis zoo saib, thiab ntev, kuv xav hais tias yog vim licas kuv tug xibhwb uas yog Dr. Walter A Pegg, yuav muab los qheb rau peb saib. Kuv qhia tseeb tias tamsis no kuv pom tau zaj yeejyajkab zoo kawg nkaus rau kuv tsis thooj li thaum ntawd lawm. Kuv xav los saib rau tam sim no! Qheb qhov no mus saib nws qhov yeejyajkiab.

Zaum ob uas kuv nrov ntsib Luthawj yog tom qab uas kuv twb hloov dua siab tshiab lawm. Thaum kuv los nyeem John Wesley qhov keebkwm uas hais txog nws los hloov dua siab tshiab, Wesley tau hais tias,

Nyob rau thaum yav tsau ntuj kuv tau taug kev mus rau tej zej zog, tom tej tog kev, tau nyeem txog Luthawj phau ntawv uas sau xa mus rau Loos. Uantej yuav txog cuaj teev tsaus ntuj, nyeem txog qhov nws qhia txog kev hloov dua tshiab uas yog Vajtswv tau ua hauv nws lub siab los ntawm txoj kev ntseeg hauv Tswv Yexus, zoo li kuv lub siab no txawm sov so. Zoo li kuv tau los cia siab rau Tswv Yexus, Tswv Yexus xwb yog txoj kev cawmdim; kuv yeej ruaj siab rau qhov uas nws muab rau kuv ntawd, yog qhov uas nws tau tshem kuv tej kev txhaum pov tseg, kuv tug kheej los, nws tau cawm kuv dim ntawm tej kev cai uas yog txoj kev txhaum thiab kev tuag. (John Wesley, The Works of John Wesley, third edition, Baker Book House, 1979 luam dua tshiab, volume I, daim 103) .

Qhov no yog ib yam ua phemhwj rau kuv kawg li, vim yog kuv paub tau hais tias Wesley yog ib mus ua ib tug xibhwb uas muaj koob nro npe rau thawj lub rooj txhawb siab ua loj tshabplaws ntiajteb. Wesley los hloov dua siab tshiab thaum nws hnov txog Luthawj cov lus qhuab qhia txog kev ntseeg hauv Tswv Yexus.

Tom qab ntawd, kuv kawm paub tau haistias, John Bunyan, yog peb ib tug thawjcoj yav taglos rau cov ntseeg Bavtiv, tau los hloov dua siab tshiab thaum nws los nyeem txo Luthawj cov lus qhuab qhia, “Nws txawm pib kawm Vajtswv Txojlus thaum los sau txog lus Luthawj lub neej (Pilgrim's Progress, Thomas Nelson, 1999 reprint, publisher's introduction, p. xii).

John Wesley, yog thawj tug tsim tsa pab Methodist, tau los hloo dua siab tshiab vim yog nws hnov txog Luthawj cov lus qhuab qhia. John Bunyan, yog neeg Bavtiv, tau los hloov dua siab tshiab vim nws los nyeem txog cov lus qhuab qhia uas Luthawj tau sau tseg cia. Kuv ntseeg haistias Luthawj cov lus qhuab qhia yog ib yam uas tseemceeb tshaj dua lwm phau ntawv.

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeej Vajtswv uantej mloog Vajtswv lus yog Dr. Kreighton L. Chan: Yaxayas 14:12-15.
Nkauj tshwjxeeb uantej mloog Vajtswv lus yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Christian, Dost Thou See Them?” (tug sau Andrew of Crete, 660-732;
Tug txhais yog John M. Neale, 1818-1866; to the tune of
“Onward, Christian Soldiers”).


TXEEJTXHEEM

MASTIS LUTHAWJ THIAB DABNTXWNYOOG

Tug qhia yog Dr. R. L. Hymers, Jr.,

“Nej yuav tsum ceevfaj zov zoo tsis txhob nkees, rau qhov dab ntxwgnyoog tus uas yog nej tus yeebncuab, nes mus mus los los ib yam li tus tsov ntxhuav uas quaj nriav tom tsiaj noj” (1 Petus 5:8).

(Yauhas 8:44; Tshwmsim 9:11; Loos 1:22)

I.   Ib, Luthawj yeej hais yog lawm txog ntawm Tug
Dabntxwnyoog thiab cov ntsujplig phem ib txwm yeej muaj
los, Yaxayas 14:12-15; Exekees 28:13-17; Yudas 6.

II.  Ob, Qhov uas Luthawj hais tias Dabntxwnyoog yog
tug ua kom muaj kev quaj ntsuag, thiab tag kev cia
siab yeej yog lawm, Yauhas 3:16; 6:37; Lukas 8:12.

III. Peb, Luthawj hais yog lawm haistias kev quaj ntsuag thiab
tsis muaj kev am tsis thooj li qhov los ntseeg txog txoj
kev txhaum, 2 Kauslithaus 7:10; Teshaujlwm 16:31.