Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KOJ MUAJ PEEVXWM NTSIB VAJTSWV
NEEG COMMUNIEST TSEEM TSIS TAU TUA NWS

YOU CAN FIND GOD!
THE COMMUNISTS HAVE NOT KILLED HIM!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv hauv lub nroog Los Angeles,
Vajtswv hnub nyob yav sawv ntxov hnub tim 21 lub Kaum hli ntuj xyoo 2012.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 21, 2012

“Thaum ntawd nej yuav hu kuv, los cuag kuv thiab thov kuv, kuv yuav teb nej. Thaum ntawd nej yuav nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:12-13).


Muaj ntau yam uas Vajtswv tau hais rau Nws cov neeg nyob rau cov cev Vajtswv txojlus xws li Yelemis. Mauxes los hais tib yam nkau li thiab.

“Yog…nej muab siab rau nrhiav tug Tswv uas yog nej tug Vajtswv tiag, nej yuav ntsib nws” (Kevcai 4:29).

Davis los kuj hais tias, “Koj yuav tsum paub koj txiv tug Vajtswv thiab ua haujlwm kom kawg koj lub siab thiab lub ntsws” (1 Xwmtxheej 28:9).

Peb nqe Vajluskub hais los ntawm no qhia haistias, koj yuav tsum siv zog heev thiaj li yuav ntsib Vajtswv. Qhov no yog qhov uas Vajtswv tau cog lus tseg. Vajtswv cog lus haistias Nws yuav qhia Nws tug kheej rau koj – tiamsis yuav tsum yog koj tshawb nrhiav Nws “tag koj lub siab.” Nyob rau hauv Vajluskub tshiab los peb kuj pom tau haistias qhia li ntawd thiab. Tswv Yexus haistias, “Txij thaum ntawd sawvdaws sis txeeb mus rau hauv lub tebchaws ntawd” (Lukas 16:16). Tswv Yexus haistias koj yuav tsum tshawb nrhiav txoj haukev uas coj koj mus txog Vajtswv lub tebchaws. “Nej ua tiag txeem lub qhov rooj nqaim mus rau sab hauv.” (Lukas 13:24). Lo lus Kivliv (Greek) txhais haistias “yuav tsum siv zog” txhais haistias “kev cuam tshuam” lossis “sib ntsuas zog.” Lo lus Kivliv (Greek) yog “agonizomai.” Nyob rau lus Akiv (Egnlish) yog “agony” txhais tias ntsib kev txom nyem. Yog lintawd Tswv Yexus thiaj haistias koj yuav tsum siv zog tawm tsam tej yam kev sim siab, uas yog teebmeem koj thiaj yuav ntsib Vajtswv thiab Nws Leejtub. Vajtswv hais tias,

“Thaum ntawd nej yuav nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws nej yuav ntsib kuv” (Yelemis 29:13).

Qhov no lauj yog qhov qhia hais tias muaj tsawg tug neeg Amelikas thiab neeg Yublaum los paub Vajtswv tsawg kawg nkaus. Vim lawv tsis muaj siab los tshawb nrhiav Vajtswv kom “tag [lawv] lub siab.” Lawv tsis kam siv lawv lub zog los taug txoj kev ntawd, thiab uas kom yeej teebmeem rau txoj kev los ntsib Vajtswv thiab Tswv Yexus. Qhov no yog qhov qhia tias neeg Amelikas thiab Yublaum los paub Vajtswv tsis meej – tsis paub Vajtswv kiag li. Lawv paub tej yam tseeb hais txog Vajtswv, tiamsis lawv tsis paub Vajtswv los ntawm lawv tug kheej. Tsis tag li los cov neeg tawvdawb nyob rau sab Hnub poob tseem tsis ntseeg tias muaj Vajtswv. Muaj neeg Amelikas thiab neeg Yublaum los paub tias muaj Vajtswv. Lawv tug vajtswv yog los ntawm kev txawj ntse – qhov kev txawj ntse no los zoo li twb tsis tseemceeb rau lawv thiab. Yog lintawd, feem coob ntawm lawv thiab li tsis ntseeg txog tej kev qhuab qhia hais txog Vajtswv. Nyob rau plaub-caug xyoo dhau los no, cov neeg Hibpij ntau ntxeev siab rau Vajtswv nyob rau xyoo 1960s, Txij thaum ntawd los, neeg Amelikas thiaj tsis ntseeg Vajtswv hlo li. Lawv yeej tsis tshawb nrhiav Vajtswv rau seem ntsujplig kiag li. Nyob rau “hauv [lawv] lub siab yeej tsis tshawb nrhiav Vajtswv.”

Muaj ib tug ntxhai Suav yug nyob rau tebchaws Amelikas hais tias, ““hauj lwm hauv vaj hauv tsev ntau dhaw lawm.” Ib tug tub hluas Suav haistias, “Siv sijhawm ntev dhau lawm dhau rau qhov kev ntseeg no,” nws thiaj rov mus tsev ua uasi tua kees lawm. Tusiab kawg nkau uas pom cov menyuam Amelikas no tsis mob siab rau seem ntsujplig nyob rau tom lawv cov ntsev kawm ntawv.

Kuv yeej paub zoo haistias muaj cov ntseeg ib txhia hais tias qhov kuv hais kom siv zog tshawb nrhiav Vajtswv ntawm, kuv hais yuam kev lawm. Yog lawv los thuam kuv qhov no, txhais tau haistias lawv hnov qab Filipis 2:12-13, hais li no tias,.

“Nej yuav tsum tshawb nrhiav txoj kev cawmdim ua ib ce tshee nyho, nej thiaj yuav dim lub txim, thiab ua raws li Vatswv lub siab nyiam” (Filipis 2:12-13).

Yog koj xav paub txog qhov uas tshawb nrhiav txoj kev cawmdim hauv Vajtswv los ntawm Tswv Yexus, qhov no txhais tau haistias Vajtswv yog tug ua haujlwm hauv koj lub siab thiab txhawb koj lub zog. “Vajtswv yog tug ua haujlwm hauv koj,” txhawb koj lub zog rau qhov kev tshawb nrhiav (Nws) tag koj lub siab” (Yelemis 29:13). Zoo li Albert Midlane (1825-1909) tau sau nyob rau nws zaj nkauj,

Vajtswv, ua koj qhov haujlwm!
   Ua kom tug ntsujplig tshawb nrhiav koj;
Yog tshaib rau zaub mov seem ntsujplig;
   Au, thov kuv tug ntsuplig yog qhov ntawd!
(“Revive Thy Work” by Albert Midlane).

Tsuas yog tug neeg uas raug Vajtswv xaiv tseg thiaj yuav paub hais tias Vajtswv tsim “tug ntsujplig ntawd kom tshawb” nrhiav Vajtswv. Yog Vajtswv tsis ua li ntawd rau hauv koj, koj yeej yuav zoo li cov neeg Amelikas ua tub nkeeg rau seem ntsujplig, Vajtswv Txoj lus haistias,

“Tsis muaj ib tug totau lossis tshawb nrhiav Vajtswv hlo li”
       (Loos 3:11).

Yog koj muaj qhov hais tias “tug ntsujplig tshawb nrhiav Vajtswv,” kom koj paub tias vim yog Vajtswv yog tug ua kom koj tug ntsujplig tig los tshawb nrhiav Nws. Yog Nws tsis ua lintawd koj txawm ciaj lossis tuag yuav yog tug tsis muaj Vajtswv, zoo li Vajluskub tau hais tias, “Tsis muaj kev vam, yog tsis muaj Vajtswv nyob rau lub ntiajteb” (Efexus 2:12).

Dabtsi yog qhov tsis zoo ntawd – “Tsis muaj kev vam, yog tsis muaj Vajtswv nyob rau lub ntiajteb!” Ib yam phem tshaj txawm cia sia los tuag uas tsis muaj kev vam. Thiab tsis muaj Vajtswv, qhov kev vam ntawd yog dabtsi? Yog vim licas? tsis muaj Vajtswv thiaj yuav tsis muaj kev vam? Tug neeg uas tsis muaj qhov kevvam yog nyob tos txoj kev tuag – tsis muaj ib yam kev vam dabtsi li – vim cov ntsujplig ntawd yeej xav haistias yeej tsis muaj ib dabtsi yuav tau kiag li tom qab ua tuag lawm. Lub neej uas tsis muaj Vajtswv zoo li tug neeg ua raug kaw hauv tsev lojcuj, nyob tos txoj kev tuag, nyob tos hnub tuag. Xws li, lub neej uas tsis muaj Vajtswv yeej tsis txawv tug neeg ua raug lub txim tuag, tsuas nyob tos hnub uas neeg los coj mus rau qhov chaw teemtxim tuag.

Muaj cov neeg communist tau tua thiab tsis txom cov ntseeg Vajtswv. Karl Marx hais tias, “kev ntseeg yog ib yam tshuab lom rau tib neeg.” Josef Stalin tau tua 20 plhom tug neeg, thiab muab tsheej txhiab txhiab tug neeg kaw rau hauv tsev lojcuj. Mao Tse Tung tseem muab cov ntseeg tua coob tshaj no. Cov ntseeg nyob rau Suav tej raug Mao tua tuag txog li ntawm rau-caum plau plhom tug neeg. Cov neeg muaj txog li kaum plhom yog cov ntseeg Vajtswv, cov neeg nyob rau seeb hnub poob yeej paub qhov no zoo heev. Tiamsis nom tswv uas nyob rau tebchaws Suav haistias qhov no yog ib qhov qhia tias Moa muaj hwjchim heev nyob rau ntiajteb. Peb puas xav haistias Suav teb yuav zoo tshaj no, yog cia ib tug ntseeg Vajtswv hu ua Chiag Kai-Shek los ua lawv tug thawjcoj? Cov ntseeg nyob rau Suav raug Mao muab kaw hauv tsev lojcuj li 20 xyoo lossis tshaj ntawd. Qhov no vim yog lawv ntseeg peb tug Vajtswv thiab Tswv Yexus. Kuv muaj ib tus phoojywg nws ua xibhwb thiab raug kaw hauv tsev lojcuj tau 10 xyoo vim qhov nws qhia Vajtswv txojlus nyob rau pawg ntseeg uas nyob rau Beijing. Qhov no ua rau cov ntseeg coob zuj zu rau lub sijhawm 20 xyoo dhau lo no. Tau muaj kev soj ntsuam pom tau haistias tamsim no muaj cov ntseeg nyob rau Suav teb txog li ntawd 120 plhom tug, feem coob ntawm cov neeg no tsis muaj lub tuam tsev pehawm Vajtswv, tiamsis lawv ntseeg khov kho. Muaj 700 tug neeg los ntseeg Vajtswv nyob rau Suav tej rau txhua hnub tsis hais hmo ntuj lossis nruab hnub. Kuv tau nyeem thiab paub tias tamsim no nom tswv Suav tab tom tshawb nrhiav rhuav tshem cov ntseeg, vim yog cia txog thaum coob zujzu tuaj lawv yuav muaj zog heev. Nom tswv Suav hu cov ntseeg no hais tias “cov niag coj yuavkev.” Tu siab kawg, lawv qhov muag dig thiaj hais tau li ntawd!

Kuv tseem paub hais tias txhua lub tsev kawm ntawv nyob rau Suav teb qhia haistsias tsis muaj Vajtswv. Tiamsis qhov no los yeej lub tebchaws peb nyob ntawm no thiab. Vim cov tub ntxhais hluas mus kawm ntawv raug cob qhia kom tawm tsam Vajtswv thiab Vajluskub. Tiamsis qhov no yeej txwv tsis tau kom peb cov menyuam no los ntseeg Vajtswv! Vim lawv paub tau hais tias cov xibhwb qhia nyob rau tsev kawm ntawv ntawd qhov muag dig lawm. Cov tub ntxhais hluas yeej tawm tsam cov xibhwb ua qhia cuav no thiab, nyob rau lawv cov tsev kawm ntawv.

Davis Aikman yog ib tug tub muab xom tau ntau xyoo nyob rau Suav teb, nws sau xovxwm rau phau ntawv hu ua Time Magazine nyob rau Beiging, thiab tebchaws Axias. Kuv vam haistias cov tub ntxhais hluas nyob rau Suav teb yuav los nyeem nws phau ntawv, Tswv Yexus nyob hauv Beigin (Regery Publishing, Inc., 2003). Nyob rau daim kawg ntawm nws phau ntawv, Aikman tau haistias, tamsim no cov ntseeg Protestant hauv tebchaws Suav, yog ib cov ntseeg coob heev nyob rau ntiajteb no. Nws tau hais tias nyob rau tiam tamsim no yog Suav tiam, yog qhov uas kev Vajtswv nyob rau sab hnub poob txav mus nyob rau Suav teb. Qhov no txhais taus hais tias cov ntseeg no tshwmsim coob zujzu txawm nom tswv Suav yuav tsim txom lawv npaum licas los xij.

Yog vim licas cov los ntseeg Vajtswv thiaj li no nyob rau qhov kev ntshai thiab tej zaum yog raug kaw hau nkuaj, puas yog qhov lawv los raws Yexus qab? Kws xibhwb Richard Wurmbrand nyob rau pab Luthawjleej tau qhia Vajtswv Txojlus nyob rau tsev lojcub tebchaws Laumenias. Nws tau sau txog qhov uas tau tshwsim rau nws nyob hauv tsev lojcuj, Nws phau ntawv hu ua “Raug tsim txom rau Tswv Yexus (Tortured for Christ), tamsim no phau ntawv no raug txhais ua 65 yam lus. Nyob rau tom qhov kawg hauv phau ntawv no Xibhwb Wurbrand hais tau zoo kawg nkau li no.

       Muab ib tug nom yog neeg Labxias los cuag ib tug xibhwb nyob rau tebchaws Hungary thiab thov ntsib tug xibwhub ib leeg xwb. Nws yog ib tug nom hluas thiab khavtheeb, vim rau qhov nws ua ib tug thawjcoj. Thau ob tug mus rau ib chav tsev me me, thiab muab qhov rooj kaw, nws tig mus rau saum tug ntoo Khaublig dai rau tim phab ntsa.
       Nws hais rau tug xibhwb tias. “Koj puas paub hais tias ntawd yog ib qhov dag xwb” “yog ib yam ua cov neeg zoo li koj ko mus dag cov neeg txom nyem, tiamsis cov neeg nplua nuj yeej tsis lees paub txog tej no, tamsim tshuav koj thiab kuv xwb, cia li lees rau kuv haistias koj yeej tsis ntseeg haistias Yexus yog Vajtswv tug tub tiag tiag!”
       Tug xibwhb txawm luag “Tiamsis, kuv tug tub uas tabtom txomnyem, kuv yeej ntseeg hais tias yeej muaj tseeb lintawd”
       Nws txawm qw nrov tias “Koj tsis txhob los nrog kuv tso dag uasi qhov no kuv tiag tiag, koj luag rau kuv dabtsi!”
       Nws thau phom thiab tsa mus rau tom tug xibhwb.
        “Koj yuav tsum hais rau tias qhov nov yeej dag, kuv thiaj tso kom dim”
       Xibhwb teb hais tias “Kuv yuav hais tsis tau hais tias qhov ntawd tsis muaj tseeb. “Kuv Tug Cawmseej yeej yog qhov tseeb, thiab nws yog Vajtswv Leejtub.”
       Tug nom ntawd txawm muab rab phom cuam rau hauv av thiab khawm kiag tug xibhwb uas yog Vajtswv tug neeg no. Nws tau quaj.
       Nws quaj hais tias, “qhov no yeej muaj tseeb!” “Yeeb tseeb lintawd! Kuv yeej ntseeg lintawd thiab, tiamsis kuv tsis nteeg tias yuav muaj ib tug neeg twg tuag tau rau txoj kev ntseeg no txog thaum kuv ntsib ntawm kuv tug kheej. Ua koj tsaug! Koj txhawb tau kuv txoj kev ntseeg. Tamsim no kuv los yeej tuag tau rau Tswv Yexus. Koj qhia rau koj paub tias yog licas tiag tiag.”

Xibhwb Wurmbrand tseem hais ntxiv tias, “Peb yuav tsum yeej cov Communist. Thawj yam, vim yog Vajtswv tuaj peb tog, ob, peb cov lus qhia tob rau neeg lub siab” (Richard Wurmbrand, Th.D., Tortured for Christ, The Voice of the Martyrs, 1998 edition, pp. 113, 114).

Yog lawm, neeg lub siab yeej quaj nrhiav kev zam txim thiab kev vam. Cov neeg tsis ntseeg tias muaj Vajtswv yeej muaj tsis tau kev vam thiab kev zam txim. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj zam tau peb lub txim thiab muab kev vam tau rau peb! Yog lintawd qhov no thiaj yog qhov ua Vajtswv xa Nws ib Leejtub nqi los tuag saum tug Ntoo khaublig theej peb lub txim, peb thiaj li yuav tau txais kev zam txim. Qhov ntawm thiaj yog qhov uas Vajtswv tau tsa Tswv Yexus lub cev sawv hauv qhov tuag rov qab los, peb thiab li tau txais kev zam peb lub txim, qhov kev vam ntawd yog tau txais txoj sia ntev dhawv mus ib txhi.

Lenin tuag lawm. Kuv tau pom nws lub cev uas tuag lawm, lawv muab tso nyob rau lub nroog Moscow. Mao Tse Tung kuj tuag lawm. Kuv kuj pom lawv muab nws lub cev tso rau qhov chaw hu ua Mausoleumat Tienament Square. Tiamsis Vajtswv tsis tuag. Nws ciaj sia nyob thiab nyog rau cov ntseeg lub siab thoobplaws ntiajteb no! Tswv Yexus los tsis tuag. Nws tseem ciaj sia nyob, nyob rau Vajtswv sabxis saum ntuj Ceebtsheej, Nws nyob qhov ntawd thov Vajtswv rau koj tamsim no!

Nyob rau Tebchaws Cuba, Nyablaj, thiab Suav teb, muaj cov ntseeg coob kawg nkaus uas pehawm Vajtswv yam tsis pub nom tswv paub. Kuv tseem ntseeg hais tias tseem muaj cov ntseeg nyob rau Kaulim qaum ntej uas tsis pub nom tswv paub, txawm Kaulim qaum teb yog lub tebchaws ua tsim txom cov ntseeg loj tshajplaws hauv ntiajteb no. Tiamsis cov neeg Communist no yeej tua tsis tau cov ntseeg txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab Nws Leejtub uas yog Tswv Yexus. Peb tseem paub haistias muaj cov nom tswv loj nyob rau tau chaws Suav los ntseeg Vajtswv yam tsis pub neeg paub! Vajtswv txoj lus mus pab tau qhov uas lawv lub siab ntshaw. Neeg Communist yeej muab tsis tau kev vam thiab kev zam txiv rau neeg. Tsis muaj ib lub hwjchim twg hauv ntiajteb yuav los txwv tau qhov kev tshajtawm Txoj Moo Zoo! Txawm yog mus rau cov neeg Muslim los xij. Kuv muaj ib phau ntawv hu haistias, Miraculous Movements tug sau yog Jerry Trousdale (Thomas Nelson Publishers, 2012). Phau ntawv no tau sau haistias, “Saum txhiab tug neeg Muslim tau los qaug hlub rau Yexus.” Qhuas nws lub npe!

Xibhwb Wurmbran haistias, “tsib feem ntawm cov neeg uas tshajtawm Vajtswv txoj Moo Zoo nyob rau tebhcaws communist…lawv tau tshaj tawm yam tsis tau kev ‘tso cai.’ Yim muaj kev tsim txom yuav huab muaj neeg los ntseeg – kev tshajtawm ntawm cov ntseeg, coj neeg los cuag Vajtswv. Kev tsim ntawm communist ua rau cov ntseeg kev ntseeg yim huab ruaj khov. Tiam sis cov neeg uas nyob rau cov tebchaw muaj kev ywj pheej rau txoj kev ntseeg, yeej tsis totau hais tias kev zoo Vajtswv yog licas tiag, cov neeg tsis xav los txhawb kom lawv loj hlob rau seem kev ntseeg” (Wursbrand, tib phau ntawv daim 116, 117).

Yog lawm! Amees, qhov no yog peb qhov kev thov Vajtswv pab kom nej los cuag Tswv Yexus ntawm txoj kev ntseeg, thiab muab nej tej kev txhaum ntxuav los ntawm Tswv Yexus cov ntshav! Peb thov Vajtswv hais tias koj yuav los ua ib tug ntseeg tiag tiag ib hnub tom ntej no. Nco ntsoov Vajtswv cov lus, “Koj yuav tsum tshawb nrhiav kuv, thiab yuav ntsib, yog thaum koj tshawb nrhiav tag koj lub siab” (Yelemis 29:13). Cov ntsoov rov tuaj nrog peb pehawm Vajtswv rau lub limtiam tom ntej no! Nej cia li tuaj kom peb noj hmo uake rau thaum 6:30 yav hli no? Vajtswv foom koobhmoov rau koj! Amees. Sawv ntsug thiab ntuav nej zaj nkauj mus rau zaj xyha. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv uantej yuav hu nkauj (Thov Vajtswv), hu nkauj

Peb tej yawg koob tej kev ntseeg! Tseem nyob
   Txawm yuav raug kaw, raug hlawv! rau riam hlais:
Peb lub siab tseem muaj kev xyiv fab
   Thaum peb los hnov txog koj cov lus!
Peb tej yawg koob tej kev ntseeg, dawbhuv!
   Peb yuav tuav qhov tseeb mus txog hnub tuag,

Peb Leejtxiv, txawm raug kaw hauv tsev loj cuj,
   Peb lub siab yuav tsis raug kaw:
Peb tej yawg koob, raug kaw hauv tsev loj cuj,
   Tseem nyob hauv peb lub siab, thiab kev xav;
Zoo kawg nkaus uas peb tau los ua lawv tej xeebntxwv
   Yog lawv, ua li ntawd, kuj yuav ua rau koj!
Peb cov yawg koj tej kev ntseeg, dawb huv!
   Peb yuav tuav qhov tseeb no mus txog hnub tuag!

Peb tej yawg kooj qhov kev ntseeg, peb yuav ua
   Ua kom yeej txhua haiv neeg coj los cuag Vajtswv,
Los hauv qhov tseeb ua los ntawm Vajtswv
   Txhua haiv neeg yuav tau txais kev ywjpheej.
Peb cov yawg koob tej kev ntseeg dawb huv!
   Peb yuav tuav qhov tseeb no mus txog hnub tuag!

Peb tej yawg koob qhov kev ntseeg! Peb yuav hlub
   Txawm phoojywg lossis yeeb ncuab, lossis kev sibceg:
Peb yuav qhia rau koj, kom paub sib hlub,
   Los ntawm hais lus zoo, ua yam ntxwv zoo:
Peb tej yawg koj qhov kev ntseeg, dawbhuv!
   Peb yuav tuav qhov tseeb no mus txog hnub tuag!
(“Faith of Our Fathers” by Frederick W. Faber, 1814-1863).

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nceem Vajluskub uantej mloog Vajtswv lus yog Kyu Dong Lee: Yelemis 29:11-13.
Hu nkauj tshwjxeeb uantej mloog Vajtswvlus yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“How Big Is God” (by Stuart Hamblen, 1908-1989).