Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
XYA YAM RAU TUG NTSEEG TSHIAB

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npative Thenpaunakaus hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Kaum hli 7, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 7, 2017

“Ua kom cov thawjtim lub siab ruaj kho [tawv tuaj] qhia kom lawv yuav tsum nyob hauv kev ntseeg, thiab qhia tias peb txhua tug yuav tsum tiv kev txom nyem kawg nkaus txog rau thaum nkag rau Vajtswv lub tebchaws” (Teshaujlwm 14:22).


Phauv ntawv uas yog The Applied New Testament Commentary hais txog nqe Vajluskub no tias,

Yuav tsis txaus yog qhia Vajtswv Txojlus rau ib qhov chaw xwb, cheem tsum yuav tsum qhia cov ntseeg los tshiab thiab cob kom lawv loj hlob rau lawv txoj kev ntseeg, nov yog yam Povlauj thiab Npananpa tau ua los, lawv qhia kom lawv npaj mus Vajtswv lub tebchaws tiam sis lawv yuav tiv kev txom nyem ntau heev [txom nyem, nyuaj].

Xibhwb Povlauj hais tias, “yog koj [ua siab ntev] tiv txom nyem, koj yuav tau nrog nws kav tebchaws” (2 Timautes 2:12), nov yog txhais tau hais tias ib tug ntseeg Vajtswv yuav tsum ua siab ntev tiv kev txo nyem kom muaj ib hnub yuav tau nrog Vajtswv kav Nws lub Techaws, “yuav tsum ua siab ntev, kom ua tau ib tug tug rog zoo rau Yexus Khetos” (2 Kaulithaus 2:3).

I. Ib, koj yuav tsum raug kev txom nyem.

Nov yog thawj yam uas koj yuav tsum tau paub txog, tsis yog tias koj dim kom mus tau rau ntuj Ceebtsheej xwb, tom qab uas koj raug cawmdim lawm, “koj yuav tsum ua tsiab ntev zoo li ib tug tub rog zoo rau Yexus Khetos…yog koj txom nyem, koj yuav nrog nws kav techaws thiab” (2 Timautes 2:3, 12), kuv tsis tau raug qhov qhov no ua ntej kuv mus zwm ua tswvcuab rau pawg ntseeg Suav, kuv tsuas pabu tias cia siab rau Yexus mus ntuj ceebtsheej xwb, Dr. Timothy Lin, qhia tias koj yuav tsum ua ib tug ntseeg ua tiv kev txom nyem koj tau nrog Yexus kav tebchaws “Nws yog tug kovyeej, thiab pab kuv mus txog thaum kawg, ntawm nws kuv yuav txais hwjchim kov yeej txhua haiv neeg” (Tshwmsim 2:26), Cov ntseeg uas yog nyob rau cov tebchaw Mubxalis thiab Suav yeej paub tias hais lawv yuav tsum ntsib kev txom nyem thiaj tau mus nrog Yexus kav Nws lub Tebchaws, zoo nqe Vajluskub saum no tau hais, xibhwb Povlauj hais rau cov ntseeg hais tias lawv yuav tsum tiv kev txom nyem (thlipsis – tom nyem) nrog Yexus kav Nws lub tebchaws uas yuav los txog no, nov yog yam uas koj yuav tsum tau yog koj tau hloov dua siab tshiab nyob rau rooj txhawb siab, Dr. Watt sau tau ib zaj nkauj, twb sau tau peb puas xyoo los lawm!

Kuv yuav raug coj ya mus rau puas saum ibn ta ntuj
Yuav tsum ua kom yeej los ntawm nws cov ntshav?
Kuv yuav ya tiag, kuv yuav mus nrog Nws kav tebchaw
Kuv yuav tiv kev tsim txom, thiab txhawb qa Koj Txoj lus
   (“Am I a Soldier of the Cross?”, Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

II. Ob, koj yuav tsum muaj Vajluskub thiab nyeem.

“Txhua nqe Vajluskub puas leej yog Vajtswv ua tug tshoov neeg lub suab, zoo rau kev qhuab qhia, kev kho, kev qhuab ntuas, kev cob qhia hauv kev ncajncees, nov yog tug neeg ntseeg Vajtswv tej dej num zoo” (2 Timautes 3:16, 17).

Koj yuav tsum yuav phau Vajlusku Scofield Study Bible, koj thiaj li paub tias peb nyem nyob qhov twg, thiab coj kuv cov lus qhuab qhia no coj mus nyeem nyob rau peb tsev, tsis txhob mus mloo lwm lub xov tooj cua, cov xibhwb nyob rau TV, los sis cov xibhwb cuav, tsis txhob mus mloog lwm tub xibhuwb, tsuas yog Dr. J. Vernon McGee xwb thiaj li mloog tau, koj mus mloog nws qhia txhua lub sijhawm tsis hais nruab hnub hmo ntuj nyob rau koj lub computer rau ntawm www.ttb.org los sis www.thrutheBible.org. Dr. McGee yog ib tug xibhwb uas ua Vajtswv hnub nyob rau pawg ntseeg the Open Door, ntawm 550 South Hope Street, hauv plawv nroog no, kuv yeej niaj hnub kawm ntawm nws, nws qhia tau yog thiab zoo heev, nws yog ib tug xibhwb ua qhia hauv tv ua kuv thiaj li ntseeg siab tau – nws ib leeg xwb, peb muaj cov neeg uas nyob txhua qhov mloog Dr. McGee lub xovtooj cua, no lauj yog qhov zoo uas yuav mus mloog nws hauv koj lub computer (cov neeg uas tsis hais lus English mus saib nyob rau www.ttb.org/global-reach/regions-languages).

Nyeem Vajluskub txhua hnub “kuv txoj lus nyob hauv kuv lub siab, kuv thiaj li tsis muaj kev txhaum tawm tsam koj” (Phau Ntawv Nkauj 119:11)

III. Peb, tsis txhob mus koom lwm pawg ntseeg tsuas yog tej zaum koj mus tshaj rau lwm lub nroog xwb.

Peb ua neej nyob rau lub sijhawm uas neeg tso kev ntseeg coob heev, khiav kom dej ntawm tej pawg ntseeg zoo li no.

“Cov tug xibhwb cuav yuav sawv los, thiab dab ntxias coob tug, thiab ua rau coob tug kev txoj kev hlub tsuag zuj zus” (Mathais 24:11, 12).

Peb tsis qhia mus rau lawm pawg ntseeg, txawm yog cov ntseeg Npativ los xij tseem qhia txog “Decisionism” thiab cov uas qhia yuam kev

IV. Plaub, tuaj koom pawg ntseeg no rau txhua lub li tiam sawv ntxov thiab hmo ntuj, thiab tuaj koom hmo thov Vajtswv thiab tshaj tawm txoj moo zoo.

V. Tsib, mus kom paub txog cov xibhwb nyob hauv pawg ntseeg.

Nej hu xovtooj rau Dr. Hymers thiab nug nws yam nej tsis tau totaub tau txhua lub sijhawm – los sis mus cuag nws rau hauv pawg ntseeg.

“Nco ntsoov cov neeg uas los kav nej, cov neeg uas muab Vajtswv Txojlus qhia rau nej, raws lawv hauv kev ntseeg thiab kev hais lus” (Henplais 13:7).

“Mloog cov neeg uas coj nej, thiab zwm rau lawv, vim yog lawv saib xyua nej tug ntsujplig, cov uas ua haujlwm ntawd los zoo siab hlo, tsis txhob chim, vim no yog rau Vajtswv” (Henplais 13:17).

Lo lus “kav koj” los ntawm los “koj tug thawjcoj” phau Vajluskub uas yog The Reformation Study Bible hais txog Henplais 13:17 “Cov thawjcoj uas ncajncees ces muaj cov yaj uas ncajncees… tug thawjcoj (xibhwb) yog tug hlub tiag vim yog nws rau Vajtswv hu los saib xyua cov ntseeg, txhua tug yeej tiv kev txom nyem rau qhov haujlwm no” tug xibhwb ces yog Dr. Hymers, nej xov tooj rau nws ntawm (818)352-0452. Los sis rau xibhwb Dr. Cagan. Nws tug xov tooj yog (323)735-3320.

VI. Rau, hauv koj lub neej nco ntsoov mus tshaj txoj zoo zoo.

Tsis muaj leej twg ua tau ib tug ntseeg zoo li ntawm tsis kamm tiv kev txom nye thiab coj neeg los mloog txoj moo zoo, Yexus hais tias “mus coj lawv tuaj rau hauv, kom kuv lub tsev thiaj puv” (Lukas 14:23).

VII. Xya, mus koom cov cov nrog cov ntseeg thov Vajtswv.

Nug niam xibhwb Hymers los sis Dr. Cagan kom pab nrhiav ib tug neeg zoo li pab koj, nrog lawv thov Vajtswv txhua hmo.

“Yog ob peb tug neeg nyob rau qhov twg hauv kuv lub npe, kuv yuav nrog lawv nyog rau hauv lawv” (Mathais 18:20).

Yog koj tsee tsis tau dim, peb thov koj ko los lees koj tej kev txhaum thiab cia siab ray Yexus Khetos, thaum koj hloov dua siab tshiab lawm cia siab rau Nws, Nws cov Ntshav yuav ntxuav koj tej kev txhau husi.

“Yexus cov ntshav ntxhua tau peb tej txhaum yam kev txhaum” (1 Yauhas 1:7).

Mus ntsib Dr. Cagan thiab hais lus povthawj rau nws mloog, yog koj xav hais tias koj dim lawm. Nws tug xov tooj yog (323)735-3320.

Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith::
“Am I a Soldier of the Cross?” (Dr. Isaac Watts, 1674-1748).


TXHEEJ TXHEEM

XYA YAM RAU TUG NTSEEG TSHIAB

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Ua kom cov thawjtim lub siab ruaj kho [tawv tuaj] qhia kom lawv yuav tsum nyob hauv kev ntseeg, thiab qhia tias peb txhua tug yuav tsum tiv kev txom nyem kawg nkaus txog rau thaum nkag rau Vajtswv lub tebchaws” (Teshaujlwm 14:22).

(2 Timautes 2:12, 3)

I.    Ib, koj yuav tsum raug kev txom nyem 2 Timautes 2:3, 12; Tshwmsim 2:26.

II.   Ob, koj yuav tsum muaj Vajluskub thiab nyeem, 2 Timautes 3:16, 17;
Phau Ntawv Nauj 119:11.

III.  Peb, tsis txhob mus koom lwm pawg ntseeg tsuas yog tej zaum koj mus tshaj rau lwm lub nroog xwb, Mathais 24:11, 12.

IV.  Plaub, tuaj koom pawg ntseeg no rau txhua lub li tiam sawv ntxov thiab hmo ntuj, thiab tuaj koom hmo thov Vajtswv thiab tshaj tawm txoj moo zoo.

V.   Tsib, mus kom paub txog cov xibhwb nyob hauv pawg ntseeg.

VI.  Rau, hauv koj lub neej nco ntsoov mus tshaj txoj zoo zoo, Lukas 14:23.

VII. Xya, mus koom cov cov nrog cov ntseeg thov Vajtswv, Mathais 18:20;
I Yauhas 1:7.