Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
VAJTSWV COJ COV NEEG TXHAUM MUS QHOV TWG

WHERE GOD DRAWS SINNERS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov lub Ib hli ntuj 12, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 12, 2014


Tsis ntev dhau los no, kuv tau txais ib tsab ntawv xav tuaj ntawm ib tug xibhwb qhia nyob rau ib lub tsev kawm Vajluskub. Nws hais tias, “Kuv zoo siab uas tau mloog koj cov lus qhuab qhia, uas yog hais txog “Christmas in Cyberspace!’ tsis ntev dhau los no, kuv tseem tau yuav koj ib phau ntawv uas yog phau uas muaj lub npe A Puritan Speaks to our Dying Nation. , kuv yuav phau tshiab thiab phau qub ib si pub rau cov xibhwb uas tuaj kawm Vajluskub.”

Kuv zoo siab rau tug xibhwb uas qhia txog cov ntseeg tej keebkwm rau nws cov tug kawm ntawv tau plaub caug xyoo los lawm!

Phoojywg, nyob rau peb lub website. Kuv cov lus qhuab qhia rau txhai ua 28 yam lus thiab xa mus rau 170 lub tebchaws thoob qab ntuj. Niam puas paub hais tias ib feem peb hauv ntiajteb no tsis muaj cov cev Vajtswv mus ntawm lub tebchaws Amelikas no! Txawm lawv mus tsis tau txog li ntawd 1/3 rau lub ntiajteb los! Tamsim no Internet mus tau txhua qhov – tsis cov tebchaws uas Communist xws li Suav, Cuba, Afghanistan, thiab Iran! Kuv cov lus qhuab qhia no mus tau txhua qhov. Tsis tag li los cov xibhwb ua nyob rau cov cov tebchaws ntawd tseem muab kuv cov lus qhuab qhia no coj mus nyeem rau nws cov ntseeg mloog. Kuv zoo siab thiab txaus siab rau qhov lawv ua lintawd. Nej puas kam xa nyiaj txog li $25.00 lossis $50.00 txhua txhua li tuaj pab rau peb kom peb muaj peevxwm yuav txhais kom tau ntaum yam lus thiab! Nej ua tib zoo mloog, kuv yuav rov los hais ib zaug ntxiv rau thaum kuv yuav los xau kuv cov lus qhuab qhia rau nej tias nej yuav xa tau licas tuaj rau peb, kom peb thiaj li txhai kom tau ntau yam lus tshaj qhov qub no!

Thov nthuav Vajluskub mus rau Yelemis 31:3.

“Kuv yeej hlub nej mus tag ib txhi: Yog lintawd vim qhov kev hlub no, kuv thiaj los coj nej” (Yelemis 31:3).

Martin Luther pom zoo nrog rau phau Vajluskub uas hu ua King James Bible rau lo lus Henplais no “mâshak” txhai tias “Tsawv” lossi “rub.” Cov neeg uas txhais phau Vajluskub NASV siv lo lus Henplais uas yog “tau rub” nyob rau hauv Yelemis 38:13. Peb yuav txhais nqe no zoo li no:

“Kuv yeej hlub nej mus tag ib txhi: Yog lintawd vim qhov kev hlub no, kuv thiaj tau rub nej” (Yelemis 31:3).

Vajtswv hlub koj, yog lintawd Nws thiaj li rub koj tawm!

“Kuv coj (kuv rub) nej ntawd neeg lub qhov muag pom thiab ntawm txoj kev hlub thiab hle tug quab (lossi txoj luag) ntawm kev hlub” (Hauxiyas 11:4).

Cov Vajluskub nqe saum no hais txog Vajtswv “coj” haiv neeg Ixayees tawm hauv tebchaws Iziv thiab mus rau lub tebchaws uas tau cog lus tseg. Thiab tseem qhia txog qhov Vajtswv cov neeg tawm ntawm txoj kev txhaum uas nyob hauv neeg lub neej – los txais yuav kev cawmdim hauv Tswv Yexus!

Zoo nyob rau hauv Haucheyas 11:4 thiab Yelemis 31:3 qhia tias meej tias Vajtswv “rub” cov neeg txhaum thiab cawm kom dim. Tiam cov nqe lus uas yog hauv Yelemis thiab Yelemis hais ua pajlug xwb. Tiamsis nyob rau lwm qhov hauv Vajluskub qhia meej tias qhov twg Vajtswv coj peb, thiab cawm peb kom dim ntawm nws txoj kev hlub.

I. Ib, Vajtswv coj koj mus rau pawg ntseeg.

Thaum kuv tseem ua tub hluas, kuv tau mus pehawm Vajtswv vim yog raug lub tug coj mus. Kuv nyeem cov ntaub ntawv tamsim no qhia tias 8% cov tsis ntseeg tuaj rau hauv pawg ntseeg vim yog raug lawv tej phoojywg cov mus. Feem tsawg xwb thiaj li zeem ua tswvcuab rau pawg ntseeg vim lawv mob siab rau txoj kev ntseeg. Thaum ub kuv mus koom pawg ntseeg los zoo tib yam li no thiab. Muaj ib txhia coj kuv mus pehawm Vajtswv txhua zaug. Muaj ib tug txwjlaug nyob rau pawg ntseeg nws lub npe hu ua Bean pheej tuaj saib kuv, thaum nws tsis pom kuv mus pehawm Vajtswv. Nws txhawb kuv zog kom rov qab mus. Tamsim no hauv kuv lub siab los tseem pom ob tug tuaj sawv ntawm kuv phauj uas yog Myrtle lub qhov rooj. Ua Vajtswv rau ob tug. Tsis hais tug niam los sis tug txiv hnav khawb ncaws zoo li yuav mus pehawm Vajtswv tuaj saib ib tug menyuam zoo li kuv no xwb. Ob tug tuaj txhawb kom kuv rov mus pehawm Vajtswv. Tsis muaj hnub uas kuv hnov qab ob tug kiag li. Ua Vajtswv tsaug rau Vajtswv thiab cov thawjcoj no!

Vajtswv siv cov neeeg zoo li Kevtxwjlaug Bean thiab nws poj niam mus coj tib neeg tuaj pehawm Vajtswv. Dr. McGown thiab nws poj niam coj kuv mus pehawm Vajtswv nrog rau nws cov menyuam thaum kuv tseem yog menyuam yaus. Kuv tsis tau yug dua tshuab txog rau thaum kuv muaj hnub nyoog nees nkaum xyoo, kuv raug coj tuaj mus pehawm Vajtswv vim yog Dr. McGowan thiab nws poj niam. Kuv raug coj rov mus pehawm Vajtswv vim yog Kl. Bean thiab nws poj niam. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Vajtswv foom koobhmoov muaj pawg ntseeg coob zujzu kom dim” (Teshaujlwm 2:47)

Vajtswv Txojlus tseem hais tias:

“Peb yog pawg ntseeg uas tau raug tsim tsa hauv kev ntseeg, thiab muaj coob zuj zu tuaj” (Teshaujlwm 16:5)

Tsuas yog pawg ntseeg uas qhia txog Tswv Yexus xwb thiab yuav pab kom koj dim tau, Thiab 82% ntawm cov neeg tuaj pehawm Vajtswv, tuaj rau qhov chaw uas muaj qhia Vajtswv Txojlus yog raug lawv cov phoojywg coj tuaj. Yog lintawd qhov thiaj qhia rau peb tias Vajtswv yeej siv neeg coj neeg tuaj rau hauv pawg ntseeg!

Then, in the church, the gospel is preached. Paul told the church people who lived in the city of Corinth: Vajtswv Txojlus uas yog hais txog Tswv Yexus raug qhia nyob rau hauv pawg ntseeg. Xibhwb Povlauj hais rau pawg ntseeg uas nyob rau hauv nroog Kaulihtuas li no:

“Cov kwvtij, kuv xaav kuas mej ncu ntsoov txuj xuv zoo kws kuv tub qha tsua mej, ais mej txais yuav lawm…Tej lug kws Vaajtswv muab tsua kuv qha mej lawm tub yog tej kws tseem ceeb kawg le. Tej lug hov has tas, Yexu Kheto tuag theej peb suavdawg, hab has tas, luas muab nwg log ca, mas peb nub Vaajtswv tsaa nwg sawv huv qhov tuag rov lug. Yeej muaj lug sau ca tsua huv Vaajtswv phoo ntawv has txug tej nuav hab” (1 Kaulithaus 15:1-4)

Xibhwb Povlauj qhia ntxiv rau lawv tias nws tau “qhia lawv” txog tug Tswv Yexus qhov kev tuag thiab sawv rov qab los vim yog neeg tej kev txhaum.

Muaj ib txhia ntseeg tsis lees yuav Vajtswv Txojlus – thiab cov uas ntseeg cuav. Koj yuav hais tau licas tias leejtwg yog cov yog? Teb yoojyim lawv qhia txog qhov Vajtswv rau txim rau kev txhaum los ntawv qhov Tswv Yexus tau tuag saum ntoo Khaublig! Lawv puas tau qhia mus qhia los rau qhov no? Nyob rau txhua lub lim tiam uas muaj kev pehawm Vajtswv, peb pawg ntseeg yeej qhia txog kev cawmdim. Qhov no cov lus hais txog Yexus nyob rau hauv pawg ntseeg, zoo li cov ntseeg uas nyob rau hauv Vajluskub tshiab

God has put me here to preach to you how to be saved by Jesus Christ! God put Paul in the church at Corinth to “declare unto you the gospel which I preached unto you” (I Corinthians 15:1). And God put me in this church to do the very same thing – to preach to you and tell you how you can get saved from sin by believing on Jesus. Vajtswv hu kuv los rau pawg ntseeg no los qhia txog Tswv Yexus qhov kev cawmdim! Vajtswv coj Povlauj los rau hauv pawg ntseeg Kaulithaus “qhia txog Tswv Yexus raws li kuv tau qhia rau nej” (1 Kaulithaus 15:1).

Tseem tshuav ib qhov qhia txog qhov Vajtswv coj koj tuaj mus zeem rau pawg ntseeg, vim yog koj yuav tsum tau hloov dua siab tshiab thiab tau kev txhawb zog:

“Peb sis ntsib yam tsis tu ncua, zoo li lwm tug tau ua, ib tug qhia ib tug; kom loj zuj zu tuaj” (Henplais 10:25).

Muaj ib txhia yuav hais rau koj tias, koj muaj peevxwm ua tau ib tug ntseeg tiamsis tsis tag mus pehawm Vajtswv. Tiamsis lawv hais yuamkev. Tsis muaj hnub uas koj yuav hnov txog cov lus qhia txog Tswv Yexus, tsuas yog mus pehawm Vajtswv rau hauv pawg ntseeg xwb. Tsis muaj hnub koj yuav hloov dua siab tshiab thiab paub txog kev ua neej zoo li tug ntseeg yog koj tsis kam mus koom pawg ntseeg. Vajtswv Txojlus hais txog pawg ntseeg li no tias, “Vajtswv pawg ntseeg uas ciaj sia, thiab yog lub haupaus ntawm qhov tseeb” (1 Timautes 3:15). Vajtswv muaj qhov tseeb tso rau pawg ntseeg hauv Vajluskub tshiab – Nej yuav tsum mus rau hau pawg ntseeg nej thiaj yuav ntsib qhov tseeb, hloov ua ib tug ntseeg tiag tiag, thiab kawmm txog kev ua neej zoo li tug ntseeg.

Kuv tsis tau kawm txog kev ua neej zoo li tug ntseeg nyob rau tsev kawm ntawv. Kuv kawm thiab tias rau qeb siab ntau lub tsev kawm ntawv. Tiamsis kuv tsis tau kawm txog kev ua neej zoo li ib tug ntseeg nyob rau cov tsev kawm ntawv no. Qhov tseeb tiag kuv kawm txog kev thov Vajtswv, kev qhia Vajtswv Txojlus, thiab kev ua neej zoo li tug ntseeg nyob rau hauv pawg ntseeg. Kuv ua Vajtswv tsaug uas cia kuv mua ib tug xibhwb uas ncajncees qhia kom kuv paub txog kev ua neej zoo li ib tug ntseeg! Nws lub npe yog Dr. Timothy Lin. Kuv tau mus koom hnub uas ua txog nug muaj cuaj caum xyoo, thiab tseem tau mus qhia Vajtswv Txojlus nyob ntawm nws lub ntees! Txhua yam kuv paub yog nws ua tug qhia kuv, thiab kuv ua tsaug rau Vajtswv. Vajtswv hais tias,

“Kuv yeej hlub nej mus tag ib txhi: Yog lintawd vim qhov kev hlub no, kuv thiaj los coj nej” (Yelemis 31:3).

Tag kis no Vajtswv tau coj nej tuaj rau hauv pawg ntseeg. Kuv vam tias nej yuav muaj lub siab zoo li thaum ub kuv tseem yog tub hluas. Nyob thiab txais yuav kev cawmdim! Nyob kawm Vajtswv Txojlus! Nyob qhov no kawm txog kev ua neej zoo li tug ntseeg!

Muaj ib tug tub hluas tuaj pehawm Vajtswv txhua zaug. Nws hnob kuv qhia Vajtswv Txojlus thiab tau kawm paub ntau yam. Muaj ib tug poj niam txawm hais rau nws tias “Txhua pawg ntseeg yeej zoo tib yam nkaus, yog lintawd lub lim tiam tom ntej no, cia li nrog kuv mus pehawm tom peb pawg ntseeg” Nws mus mloog tug poj niam no. Nws txawm tsis tuaj koom peb pawg ntseeg lawm. Muaj ib hmo kuv pom nws. Nej puas tau tias zoo licas? Txhua yam kev ntseeg uas nws kawm paub txog pawv tag huv tib si. Yog vim licas? Vim yog pawg ntseeg tod tsis qhia txog Tswv Yexus raws li tug pon niam ntawd hais rau nws – yog vim licas? Vim Ntxwnyoog tau nkag tug poj niam no thiab kom nws hais cov lus no “Txhua pawg ntseeg yeej zoo tib yam nkaus, yog lintawd lub lim tiam tom ntej no, cia li nrog kuv mus pehawm tom peb pawg ntseeg”

Vajtswv coj tug tub hluas ntawd tuaj rau peb pawg ntseeg, tiamsi Ntxwnyoog coj nws mus dua lwm txoj kev lawm – tawm khiav hauv pawg ntseeg – mus mloog cov lus cuav uas yog siv neeg tej kev txawj ntse xwb – Tsis dawb huv, Protestant, Vajtswv Txojlus qhia txog kev cawmdim ntawm kev ntseeg. Vajtswv hais tias:

“Kuv yeej hlub nej mus tag ib txhi: Yog lintawd vim qhov kev hlub no, kuv thiaj los coj (rub) nej” (Yelemis 31:3).

Tsis txhob tawm tsam Vajtswv yog Nws coj koj tuaj koom rau hauv pawg ntseeg. Nrog peb tuaj pehawm Vajtswv uas yog hais txog Tswv Yexus thiab txais yuav kev cawmdim. Tsis txhob tawm tsam Vajtswv, thaum Nws coj koj rov qab los. Txhob cia Ntxwnyoog siv ib txhia neeg, xws li phoojywg, kwv tij, tuaj coj koj khiav tawm hauv pawg ntseeg, uas yog “Lub haupaus ntawm kev tseeb” (1 Timautes 3:15).

Vajtswv Txojlus hais tias, “Ua raws qhov tseeb” (2 Timautes 3:8). Neeg yuav tsum yuav qhov tseeb, Koj puas uas lintawd thiab. Stephen hais tias, “Tsis muaj hnub koj yuav tawm tsam Vajntsujplig” (Teshaujlwm 7:51). Yog muaj cov uas tawm tsam Vajtswv qhov kev coj, koj yeej ua tau. Tiamsis kuv tsis totaub qhov ntawd. Kuv tsuas yog coj raws li qhov tseeb hauv Vajluskub xwb. Luther hais tias peb muaj hwjchim hais tias “tsis yuav”, tiamsis tsis muaj hwjchim hais tias “yog lawm.”

Thiab koj, tawm tsam Vajtswv coj nws tuaj rau hauv pawg ntseeg. Thaum muaj cov thawjcoj lossis thawjcoj hauv peb pawg ntseeg hu xovtooj tuaj rau koj, koj yuav teb tias, “Kuv tsis tauj lawm” Los sis qhov phem tshaj ntawd yog tseem hais kom koj niam thiab lwm tug dab tias koj tsis nyob tsev lawm. Qhov no yog koj tawm tsam Vajtswv tsis kam tuaj txais kev cawmdim. Muaj ib txhia menyuam yug nyob rau hauv pawg ntseeg, vim yog Vajtswv coj koj tuaj rau hauv pawg ntseeg thaum koj tseem nyob hauv koj niam lub plab. Lawv tuaj rau hauv pawg ntseeg, tiamsis tseem tawm tsam Vajtswv. Vajtswv hais tias,

“Kuv yeej hlub nej mus tag ib txhi: Yog lintawd vim qhov kev hlub no, kuv thiaj los coj (rub) nej” (Yelemis 31:3).

Yog koj tawm tsam Vajtswv qhov ua Vajtsw coj koj, thiab tsis kam tuaj, tsis muaj hnub uas koj yuav dim. Tsis muaj hnub koj yuav los ua tau ib ntseeg tseeb.

II. Ob, Vajtswv coj koj los rau ntawm Yexus.

Vajtswv coj koj los ntawm Tswv Yexus thiab cawm kom koj dim.

“Kuv coj (rub) nej tawm, ntawm txoj (hlua) kev hlub” (Haucheyas 11:4).

Kev los ntseeg hauv Tswv Yexus tsis nyuaj kiag li, tiam sis yuav tsum tau siv Vajtswv lub hwjchim tshwm nyob rau hauv koj. Koj yuav tsum raug “rug” los rau ntawm Yexus los sis koj yuav tsis kam ntseeg Nws.

Tswv Yexus hais tias, “Yog koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum ntseeg kuv thiab” (Yauhas 14:1). Qhov no yog qhia txog kev ntseeg tug Tswv Yexus. Koj cia li ntseeg Nws xwb, zoo li koj ntseeg Vajtswv. Koj ntseeg Vajtswv licas, koj cias ntseeg tug Tswv Yexus lintawd, qhov no yog yam pab tau kom koj dim tau. Vajtswv Txojlus hais tias, “Ntseeg hauv Tswv Yexus, nej thiaj yuav dim” (Teshaujlwm 16:31). Kuv xav kom koj cia siab rau Yexus, “Yog nej ntseeg Vajtswv yuav tsum ntseeg kuv thiab” (Yauhas 14:1).

Zoo li yoojyim, puas yog lintawd? Tiam sis kuj zoo li cov tsis ntseeg tsis kam los ntseeg kiag li? Lawv yuav tsum ntsib teebmeem 100% xwb li. Cov xibhwb nug txog kev cawmdim, lawv nug thiab mloog thiab xav hnov tias teb licas – Cov xibhwb ntawd yuav paub tau hais tias kuv hais yog lawm. Muaj ib tug xibhwb tseem hais rau kuv tias 100% yuav tsum dim xwb!

Muaj ib txhia hais tias, “koj qhia nyuaj dhau lawm.” Qhov tug neeg no hais yog txhais tau tias cov “yuav lawv qhov kev txiav txim” txais kev cawmdim los ntawm qhov lawv paub. Qhov hu hais tias, “hloov dua siab tshiab” yog yam yuav tsum tau ua, thiab cov xibhwb qhuab qhia hu hais tias, “cawmdim.” Vajtswv tsis yuas qhov ua neeg ua. Vajtswv hais kom koj yuav tsum ua ib yam xwb: koj yuav tsum ntseeg Yexus xwb (Teshaujlwm 16:31). Yog koj ua lwm yam tsis muaj hnub koj yuav dim. Cov xibhwb uas txawj ntse yuav mloog txog qhov ua ib tug ntseeg yuav tsum tau ua. Thiab Muaj ib txhia xibhwb yuav tsis nyiam txog qhov “Ntseeg hauv Tswv Yexus thiaj yuav dim” (Teshaujlwm 16:31). Ib txhua xibhwb tawm tsam vim yog lawv tsis totaub – lawv los tseem tsis tau dim thiab.

Au, zoo li yoojyim yuav los ntseeg Yexus! Tswv Yexus hais tias, “yog ntseeg hauv Vajtswv, yuav tsum ntseeg kuv thiab” (Yauhas 14:1). Muaj cov ntseeg coob hais tias lawv twb dim lawm tiamsi tsis tau ntseeg Yexus. Lawv tsis ntseeg “Vajtswv uas yog Tswv Yexus.” Lawv mus ua lwm yam thiab tseem tsis tau dim (Mathais 7:21-23).

Yuav tsum siv Vajtswv qhov kev hlub xwb thiaj yuav coj tau neeg los cuag Tswv Yexus. Vajtswv coj neeg los cuag Vajtswv los ntawm cov lus qhia txog Tswv Yexus. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Nyob los ntawm txoj kev ntseeg: Tiamsis yog leejtwg tig rov qab, kuv yuav tsis txaus siab rau tug ntawd” (Henplais 10:38).

Yog koj tig rov qab thaum Vajtswv hu koj rov qab los rau ntawm Tswv Yexus, tsis ntev Vajtswv yuav tso koj tseg, thiab tsis ntev yuav lig rau koj lawm uas yuav cawm koj. Nov yog kev zam txim, Tswv Yexus hais tias,

“Tsis muaj leejtwg los rau ntawm kuv, tsuas yog Vajtswv ua tug coj nws los xwb” (Yauhas 6:44)

Lo lus “los” txhais tau licas? Txhais tau hais tias, “ntseeg” hauv Nws. Peb nqe tom qab, Yexus hais tias:

“Tug uas ntseeg kuv yuav tau txoj sia ntev dhawv” (Yauhas 6:47).

Tsis muaj hnub koj yuav tau rau ntawm Tswv Yexus, yog Vajtswv tsis coj koj los (Yauhas 6:44).

Tsis yoojyim los ntseeg Yexus yog Vajtswv tsis coj.

“Kuv yeej hlub nej mus tag ib txhi: Yog lintawd vim qhov kev hlub no, kuv thiaj los coj nej” (Yelemis 31:3).

Vajtswv hlub koj kawg li, Nws thiaj coj koj los rau pawg ntseeg. Vajtswv coj koj tuaj rau ntawm no raws li Nws tau npaj tseg kom yug dua tshiab, yog koj niam coj koj tuaj thaum koj tseem nyob hauv plab. Lo sis, phoojywg coj koj tuaj rau pawg ntseeg. Vajtswv siv neeg coj neeg tuaj cuag Yexus. Vajtswv coj koj tuaj thaum tseem nyob hauv niam lub plab, los sis Nws coj koj tuaj ntawm no los ntawm qhov uas cia lwm tug coj koj tuaj thiab coj tuaj rau pawg ntseeg. Yog lawm, peb txhua tug, kuv thiab, puas leej raug Vajtswv coj tuaj.

Tiamsi tamsim no Vajtswv coj koj los rau ntawm Yexus, los txais yuav kev cawmdim ntawm txoj kev ntseeg hauv Tswv Yexus. “Tiamsis yog leej twg thim rov qab [Vajtswv hais tias] kuv yuav tsis txaus siab rau tug ntawd” (Henplais 10:38). Kuv yuav tsum cia siab rau Yexus tamsim no thaum Vajtswv tseem tabtom coj koj. Tsis ntev yuav lig rau koj! Au, ntseeg hauv Yexus rau lub sijhawm no – thaum Vajtswv tseem coj koj!

“Kuv yeej hlub nej mus tag ib txhi: Yog lintawd vim qhov kev hlub no, kuv thiaj los coj nej” (Yelemis 31:3).

III. Tiamsis, peb, Vajtswv coj koj mus rau ntuj Ceebntsheej.

Vajtswv coj koj tuaj koom pawg ntseeg ua ntej. Txuav ntxiv rau qhov ob yog, Vajtswv coj koj los rau ntawm Yexus, Nws Leejtub, Tiamsis qhov peb, Vajtswv coj koj mus rau ntuj Ceebtsheej, yog koj yog ib tug ntseeg tiag tiag. Vajtswv thiaj coj koj mus rau ntuj Ceebtsheej! Tswv Yexus hais tias,

“Tsis muaj leejtwg los rau ntawm kuv, tsuas yog Vajtswv ua tug coj nws los xwb” (Yauhas 6:44)

Vajtswv coj koj los rau Tswv Yexus. Zoo li Vajtswv rub koj tawm hauv qhov tuag thiab rub koj nce mus rau ntuj Ceebtsheej! Vajtswv coj koj tuaj rau pawg ntseeg. Vajtswv coj koj tuaj rau pawg ntseeg, Vajtswv coj koj mus rau ntuj Ceebtsheej!

“Tsis muaj leejtwg los rau ntawm kuv, tsuas yog Vajtswv ua tug coj nws los xwb” (Yauhas 6:44)

Au, yog ib qhov kev vam uas zoo kawg nkaus! Peb ntseeg Vajtswv, tug uas coj peb ntev los lawm, thiab yuav coj peb mus kom txog tsev – ntuj Ceebtsheej! Vajtswv yuav coj peb mus rau ntuj ceeb tsheej!

“Kuv yeej hlub nej mus tag ib txhi: Yog lintawd vim qhov kev hlub no, kuv thiaj los coj nej” (Yelemis 31:3).

“Thaus tug tswv Yexu lug sau ntuj lug, suavdawg yuav nov ib lub suab hu nrov nrov sau ntuj, hab yuav nov tug thawj tubkhai sau ntuj lub suab hu, hab yuav nov Vaajtswv lub suab raaj suab xyu nrov. Tes cov ntseeg Yexu Kheto kws tuag lawm yuav sawv huv qhov tuag lug, Tes Vaajtswv le maav qaws peb cov kws tseem muaj txujsa nyob, nrug cov tuabneeg ntawm ua ke nrug fuab nrug cua moog ntswb tug tswv sau ib ntaa ntuj, mas peb yuav nrug tug tswv nyob moog ib txhws le” (1 Thexalaunike 4:16-17).

“Coj nce…mus rau saum huab, mus ntsib Tswv Yexus saum nruab ntug!” (1 Kaulithaus 4:17). Coj peb yam us rau saum nruab ntug!

“Kuv yeej hlub nej mus tag ib txhi: Yog lintawd vim qhov kev hlub no, kuv thiaj los coj nej” (Yelemis 31:3).

Coj peb mus rau saum nruab ntug! Coj peb mus rau ntawm Yexus! Coj peb mus rau ntuj Ceebtsheej, mus tab ib txhi!

“Kuv yeej hlub nej mus tag ib txhi: Yog lintawd vim qhov kev hlub no, kuv thiaj los coj nej” (Yelemis 31:3).

Vajtswv coj koj tuaj mus rau pawg ntseeg. Tsis txhob tawm tsam. Rov tuaj nrog peb pehawm Vajtswv. Vajtswv coj koj tuaj rau Tswv Yexus. Tsis txhob tawm tsam Nws. Cia li ntseeg Yexus. “Yog nej ntseeg Vajtswv, cia li ntseeg kuv thiab.” Vajtswv yuav coj nej mus rau ntuj Ceebtsheej.

Au, zoo siab, zoo siab, peb mus yam tsis tuag kiag li,
Tsis muaj mob, tsis quaj ntsuag, tsis muaj kev quaj,
Coj peb mus rau saum nruab ntug mus ntsib Vajtswv,
Tswv Yexus yuav tau txais, “Nws seem.”
Tswv yuav tos txog thaum twg thiab,
Peb thiaj li mam tau hu nkauj zoo siab,
Tswv Yexus rov qab los, Halelusyas!
Halelusyas! Amees Halelusyas! Amees.
      (“Christ Returneth,” H. L. Turner, 1878).

Yog nej xav nrog peb tham txog qhov los rau ntawm Tswv Yexus, thov sawv mus lawm tom qab, Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau lwm chav tsev, muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab. Mus tau tamsim no. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv pab rau cov neeg uas lees yuav Yexus no. A-mees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Yauhas 6:37-44.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“The Master Hath Come” (Sarah Doudney, 1841-1926) .


TXHEEJ TXHEEM

VAJTSWV COJ COV NEEG TXHAUM MUS QHOV TWG

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Kuv yeej hlub nej mus tag ib txhi: Yog lintawd vim qhov kev hlub no, kuv thiaj los coj nej” (Yelemis 31:3).

I.   Ib, Vajtswv coj koj mus rau pawg ntseeg. Teshaujlwm 2:47; 16:5;
I Kaulithias 15:1-4; Henplais 10:25; I Timautes 3:15;
II Timautes 3:8; Teshaujlwm 7:51.

II.  Ob, Vajtswv coj koj los rau ntawm Yexus, Haucheyas 11:4; Yauhas
14:1; Teshaujlwm 16:31; Mathais 7:21-23; Yauhas 12:32;
Henplais 10:38; Yauhas 6:44, 47.

III. Peb, Vajtswv coj koj mus rau ntuj Ceebntsheej. Yauhas 6:44;
I Thexalaunike 4:16-17.