Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
PAWG NTSEEG UAS MUAJ TSHAJTAWM!

CHURCH CENTERED EVANGELISM!

Tus qhia Dr. R. L Hymers, Jr.,
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Cov lus qhuab qhia nyob rau hnub tim 25, lub ib hli ntuj xyoo 2009
nyob rau pawg ntseeg Bavtiv (Baptist) lub nroog Los Angeles
A sermon preached on Lord’s Day Morning, January 25, 2009
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles

“Yog lintawd, nej cia li tawm mus qhia txhua haiv neeg hauv qab ntuj no, kom lawv los ua kuv cov thwjtim. Nej yuav tsum tuav Vajleejtxiv,Vajleejtub, thiab Vajntsujplig Tus dawbhuv lub npe, muab lawv ua kevcai rau dej. Thiab qhia kom lawv paub coj raws li txhua yam uas Kuv tau qhia rau nej lawm; thiab Kuv yuav nrog nraim nej mus txog hnub uas lub ntiajteb no kawg. Amees.” (Mathais 28:19-20).


Coobleej xav hais tias kev tshajtawm Txoj Moo Zoo yog cia rau cov neeg uas ua haujlwm hauv pawg ntseeg, xws li yog tus xibhwb, cov tsavxwm, los sis qeeleej ua yog cov neeg tseemceeb. Tiam sis qhov no tsis yog yam uas Vajluskub tshiab tau qhia tseg. Cov lus samhwm nyob rau Mathais 28:19-20 yog cov lus uas hais rau txhuas tug ntseeg uas nyob rau hauv Vajluskub Tshiab. Dr. W. A. Criswell tau hais tseeb hais tias,

Tswv Yexus cov lus samhwm yog hais rau txhuas pawg ntseeg thiab rau txhua tiam neeg. Lub ntsiab lus tseemceeb yog “qhia txhua haiv neeg,” qhov txuas ntxiv mus yog “muab lawv ua kevcai rau dej” (W. A Criswell, Ph.D., The Criswell Study Bible, Thomas Nelson, 1979, nyob rau phau Vajluskub Mathais 28:19-20).

“Tswv Yexus cov lus samhwm yog rau txhua tug uas nyob rau pawg ntseeg.” Tswv Yexus tau txib txhua tug kom mus tshajtawm txoj Moo Zoo. Txhua tug puas leej raug hu los ua qhov haujlwm uas coj txhua haiv neeg los ua Tswv Yexus cov thwjtim, tshajtawm rau txhua tug uas yus tau ntsib. Nov yog cov ntsiab lus uas peb ntseeg hais tias txhua tug yuav tsum tshajtawm Vajtswv Txoj Moo Zoo, qhov tseeb peb ntseeg hais tias nov yog txhua tus li haujlwm, txawm yog tus neeg ntawd tsis yog ib tus tswvcuab, los yuav tsum tau koom ua tes haujlwm tseemceeb no rau Tswv Yexus. Kev tshajtawm yuav tsum muab tso ua qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau pawg ntseeg cov haujlwm. Yog lintawd peb thiaj li muab qhov kev tshajtawm txoj Moo Zoo saib ua qhov loj tshaj dua txhua yam haujlwm uas ua rau Tswv Yexus. Kev tshajtawm yog ib qhov haujlwm tseemceeb heev nyob rau pawg ntseeg. Peb muaj kev tshajtawm tom qab peb thov Vajtswv nyob rau txhua hmo Vavsom. Peb tseem muaj kev tshajtawm Vajtswv txoj Moo Zoo rau txhua lub zwj-hnub (vavtiv) tom qab uas pehawm Vajtswv tag. Peb tseem muaj kev tshaj tawm nyog rau txhua hnub zwj-feeb thiab zwj-teeb. Zoo li Dr. Criswell tau hais tias, “Kev tshajtawm yog Tswv Yexus cov lus samhwm rau pawg ntseeg.”

“Yog lintawd, nej cia li tawm mus qhia txhua haiv neeg hauv qab ntuj no, kom lawv los ua kuv cov thwjtim. Nej yuav tsum tuav Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig Tus dawb huv lub npe, muab lawv ua kevcai rau dej” (Mathais 28:19).

Tseem muaj ib txhia xav hais tias kev tshaj tawm Txoj Moo Zoo yog tawm mus taug “kev” los sis coj neeg thov Vajtswv raws li qhov kev thov no ‘Tus neeg txhaum cov lus thov Vajtswv.” Tiam sis peb yuav tsum nco ntsoov hais tias lub homphiaj tsis yog “kev txiav txim siab,” tiamsis yog kev tsim tsa thwjtim. Zoo li Dr. Criswell tau kho cov lus no, “qhia txhua haiv neeg [qhov yog] raws cov ntsiab lus txhais hais tias ‘tsim tsa thwjtim’.” Qhov no qhia tau hais tias Tswv Yexus cov lus Samhwm yog qhov tseemceeb los sis yog lub hauvpaus nyob rau txhua pawg ntseeg. Kev tawm mus thiab kev thov Vajtswv li “Tus neeg txhaum cov lus thov Vajtswv” qhov no tsis yog ib qhov yoojyim uas yuav coj neeg tuaj rau hauv pawg ntseeg. Muaj ntau pawg ntseeg tau siv txoj haukev no thiab tau tso tseg lawm. Yeejyim heev tiam sis pab tsis tau dabtsi. Tiam sis muaj ib txoj haukev uas zoo tshawj qhov ntawd! Peb hu hais tias “pawg ntseeg qhov kev tshajtawm Vajtswv Txoj Moo Zoo.” Qhov nov yog koj yuavtsum tawm mus muab neeg cov npe thiab lawv tus xovtooj nqa los, tom qab ntawd kom pawg ntseeg cov thawjcoj hu xovtooj mus nrhiav thiab caw cov neeg no. Koj coj koj lub tsheb mus tos lawv tuaj, thaum lawv tuaj txog rau tom pawg ntseeg lawm, peb qhia Vajtswv Txoj lus yam toj toj pub rau lawv. Nov yog txoj kev kovyeej, thiaj tau cov thwjtim uas hloov dua siab tshiab tiag. Txoj haukev no yeej mus tau zoo, Tsis muaj lwm txoj kev uas yuav zoo li no lawm. Yog koj xav paub ntxiv txog qhov kev tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo li tau haiv no, sau ntawv (email) tuaj rau kuv. Kuv qhov chaw nyob (email) yog nyob rau tom hauv ntej uas yog peb qhov website no, saib mus rau hauv qab ntawm phab laug. Los sis hu xovtooj tuaj rau kuv rau ntawm (818)352-0452.

Ob peb tiam rhau los no, kev txiav txim siab coj mus rau lub tswvyim uas yog “txais yuav kev txiav txim siab” nov tsis yog qhov uas coj neeg tuaj rau rau hauv pawg ntseeg. Yog peb “tsis muaj” tus neeg, peb puas yuav ua tau qho “txais yuav kev txiav txim siab”? Pawg ntseeg uas yuav loj hlob yuav tsum mloog thiab ua raws nraim Tswv Yexus cov lus Samhwm qhov ntawd yog coj neeg tuaj rau hauv pawg ntseeg. Nov yog txoj haukev uas lawv yuav hloov dua siab tshiab thiab ua tau thwjtim. Tsis yog hais tias pheej raws tug neeg uas twb tsis kam hloov dua siab tshiab kiag lis, peb yuav tsum tawm mus thiab coj neeg tuaj koom pawg ntseeg. Vim hauv pawg ntseeg yog qhov chaw uas lawv yuav hnov txog Vajtswv Txoj lus. Lawv yuav los ua tau Tswv Yexus cov thwjtim tsuas yog los rau hauv pawg ntseeg xwb. Mus saib nyob rau phau Vajluskub Lukas 14:23, qhov no qhia tau meej heev. Thov peb sawvdaws sawv thiab nyeem nqe lus no nrov nrov.

“Tus Tswv rov hais rau tus tubtxib ntawm hais tias, koj cia li mus rau tom tej kev loj thiab kev me, koj ntsib leejtwg los koj cia li coj tuaj kom puv kuv lub tsev” (Lukas 14:23).

Nej zaum tau.

Qhov kev tshajtawm zoo li no yog yam uas tau ua tshwjsim raws li Tswv Yexus cov Lus Samhwm nyob rau Mathais 28:19-20. Kuv yuav mus “qhia txhua haiv neeg tau rau qhov twg”? Cov lus teb – “nyob rau ntawm txoj kev loj thiab kev me” – rau ntawd txoj kev tsheb – tawm mus rau “lub ntiajteb”(Malakaus 16:15). Kuv yuav ua li cas rau lub sijhawm uas qhia Vajtswv txoj lus rau cov neeg yuam kev ? Cov lus teb – “cia li coj lawv tuaj rau hauv, kom puv kuv lub tsev.” Yoojyim! Pawg ntseeg lub hauvpaus yog kev tshajtawm Vajtswv Txoj Moo Zoo: coj lawv tuaj rau tom Vajtswv lub tuam tsev tuaj mloog Vajtswv Txoj lus, coj lawv hloov dua siab tshiab, thiab muab lawv cob ua Tswv Yexus cov thwjtim.

Tam sim no, ob lo lus nyob rau ntawm qhov pib uas yog nyob rau nqe 23 thiab ob lo lus nyob ze rau tom qhov xaus:

“Tawm mus.”
“Nkag los.”

Yoojyim! “Tawm mus” thiab coj lawv “nkag los.” Qhov no yog qhov koj “qhia rau txhua haiv neeg.” Nov yog qhov koj coj lawv hloov dua siab tshiab thiab ua thwjtim- los rau hauv thiab tawm los ntawm pawg ntseeg.

“Tawm mus.”
“Coj lawv nkag los.”

I. Qeb ib, Pawg ntseeg uas muaj kev tshajtawm txoj moo zoo yuavtsum pib “tawm” mus.

Peb yuav tsis nyob tos kom neeg ntiajteb tuaj nrhiav peb. Yog lawm, Kuv ntseeg hais tias Vajtswv yog Tus uas kav txhua yam. Thiab Nws yog tus yuav siv txoj hauv kev no los ua kom Nws cov homphiaj tiav. Yog peb yog pawg ntseeg uas tsis mloog Tswv Yexus cov lus samhwm nyob rau Mathais 28:19-20 thiab Lukas 14:23, peb kuj txhob kom Vajtswv foom koobhmoov rau peb. Kev mloog Tswv Yexus cov lus Samhwm yog tug yuamsij tseemceeb uas yuav coj pawg ntseeg mus ntsib txoj kev vammeej. Peb thov Vajtswv-qhov ntawd yeej yog qhov zoo. Peb kawm thiab qhia Vajtswv Txoj Lus –nov kuj yog ib qhov zoo. Peb hu nkauj tawm hauv peb lub siab los rau lub sijhawm pehawm Vajtswv-nov kuj yog ib qhov zoo. Tiam sis yog peb poob rau txoj kev uas mloog Tswv Yexus cov Lus Samhwm, xws li yog poob rau qhov “Tawm mus” thiab “Coj neeg tuaj rau hauv”! yog peb poob rau qhov “kev tawm mus’, thiab coj neeg tuaj rau hauv,” qhov ntawd qhia hais tias peb tsis kam ua raws li Tswv Yexus cov Lus Samhwm. Peb yuav tawm mus rau cov neeg ua tau ploj thiab yuam kev muab coj tuaj rau hauv peb pawg ntseeg, los yog peb yuav qhov poob ntawm Vajtswv, vim yog peb tsis rau siab ua raws li Nws cov lus Samhwm tiag tiag, peb tsis mloog Nws lub suab, peb tsis ua raws li Nws tau siv peb. Yog li ntawd, kuv thiaj li hais txhua yam uas yog qhov khov kho nyob rau hauv kuv,

“Tawm mus….thiab coj neeg tuaj rau hauv, kom puv kuv lub tsev” (Lukas 14:23).

Muaj qeeleej uas yog cov laus thiab tsis muaj zog lawm. Muaj ib txhia tseem yau thiab hluas. Tiam sis cov tswvcuab uas laus lawm yuav tsum tuaj ua haujlwm uake nyob rau hauv pawg ntseeg yog zov cov menyuam- cia kom lawv niam thiab txiv tau tes tawm mus tshajtawm. Cov neeg laus uas tawm tsis tau mus tshaj tawm Txoj Moo Zoo, los kuj tuav lwm tus txhais tes, zoo li Aloos thiab Haws tau tuav Moxes tes. Nej muaj peev xwm coj cov menyuam no mus zov tom nej tsev kom lawv niam thiab txiv thiaj tau tes mus “coj neeg tuaj rau [Vajtswv] lub tuam tsev kom puv.” Yuav tsum siv txhua txoj haukev txawm yuav siv nyiaj txiag npaum licas los kuj xij, txawm koj yuav fij koj tus kheej licas los yog, vim kev Tshajtawm Txoj Moo Zoo yog coj neeg tuaj rau Tswv Yexus pawg ntseeg. Koj yuav tsum tau ua kom kawg koj lub zog. Txhua tug uas nyob rau have pawg ntseeg yuav tsum tshajtawm raws li koj ua tau, raws li koj txoj haukev, tej no yog pab rau kom pawg ntseeg no ua raws li Tswv Yexus cov lus samhwm, hais tias “Tawm mus…thiab cia li coj neeg tuaj rau hauv.” Cia li ua! Ua haujlwm uake zoo li ib pawg ntseeg pub thiab pab rau txhua tus tsis hais txivneej, pojniam, cov tub, cov txhais, los mloog Tswv Yexus, thiab coj neeg tuaj rau hauv, kom puv [Nws] lub tuam tsev.”

Cia li mus thaum koj tseem hluas thiab muaj zog. Ua rau Tswv Yexus. Siv koj lub dag lub zog uas yog ib tug hluas, thiab thaum uas tseem tsis muaj dabtsi los khuam tes khuam taw nyob rau koj lub neej, siv lub dag zog mus lawm tom hauv ntej rau txoj kev tshaj Txoj Moo Zoo, ua lub siab tawv qhawv, txawm yuav tag nyiaj txiag npaum licas los, tsuas kom tiav raws li Tswv Yexus cov lus Samhwm, yog qhov “tawm mus-thiab coj lawv tuaj rau hauv.” Qhov nov yog ib qhov uas tseemceeb nyob rau pawg ntseeg, pab uas kom-txhua tus neeg qhov kev tshajtawm Txoj Moo Zoo thiab tes dej num dawb huv raws li qhov Vatswv tau hu. Koj yog tug yuav tsum xub tawm mus ua ntej. Yog koj tsis tawm mus, lawv yeej tsis tuaj ib zaug li-thiab Vajtswv lub tuam tsev yeej tsis puv li. “Tawm mus…thiab coj lawv tuaj rau hauv”! Yuav tsum pib ntawd koj ua ntej, cia li hais rau hauv koj lub siab, “Kuv yuav tawm mus. Kuv yeej yuav ua txawm yuav siv nyiaj txiag npaum cas los xij, thiab txawm yuav nyuaj npaum licas los kuv yuav ris lub nra no. Txawm txhua yam yuav zoo licas los- Kuv yuav tawm mus. Tswv Yexus tau txib kom kuv ua qhov ntawd lawm, Kuv yuav mloog Nws lus. Kuv yuav ‘tawm mus’!”

Tamsim no yog lub sijhawj yuav los sau qoob loo uas yog seem ntsujplig. Yog peb tsis ua, peb yuav swb thiab qaug zog heev. Tiamsis-yog thaum peb ua tiav lawm-peb yuav pom coob leej uas yog cov neeg tshiab, tsis hais cov tub txhais kawm ntawv tom lub tsev kawm ntawv los sis cov uas yog nyob rau tom chaw muas zaub mov noj, los sis cov peb ntsib rau tom kev puas leej tuaj rau hauv pawg ntseeg los ntawm lub ntsejmuag luag ntxhi. Vajtswv yuav ua rau kom qhov uas koj pab peb no tawm los uas kev zoo siab thiab ua lub hwjchim uas muaj ceem heev! Hais hauv koj lub siab, “Kuv yuav mloog Tswv Yexus cov lus samhwm, rau txhua lub sijhawm. Kuv yuav ‘tawm mus’ los ntawm lub siab kub lug thiab lub siab uas puv ntoob hauv Vajntsujplig – kuv yuav ua qhov ntawd pub rau Tswv Yexus, Tus uas tau tuag thiab cawm kuv tug ntsujplig dim tawm txoj kev txhaum thiab Ntujtawg! Kuv yuav ‘tawm mus’!”

Yuav tsum pib los ntawm qhov tawm mus. Nov yog qhov yuav ua kom tiav raws li Tswv Yexus cov lus samhwm. Nqa lawv cov npe thiab xovtooj raws li koj muab tau, thiab coj los rau cov thawjcoj hauv pawg ntseeg tau hu mus nrhiav, thiab npaj sijhawm coj tsheb mus tos, thiab coj tuaj pehawm Vajtswv.

II. Qeb ob, Pawg ntseeg uas muaj kev tshajtawm txoj moo zoo yuav tsum tsis tu ncua rau txoj kev coj neeg tuaj rau “hauv.”

Qhov coj ntaub ntawv mus rau lawv nyem xwb yeej tsis txaus. Vim peb paub ntev los lawm hais tias tsawg tsawg tus thiaj yuav tuaj rau tom pawg ntseeg rau txoj haukev tshajtawm zoo li no. Peb kuj paub tau hais tias nrog neeg thov Vajtswv raws li “Tus neeg txhaum cov lus thov Vajtswv” nyob rau tom lawv lub tawrooj, los sis rau tom kev – qhov nov yeej pab tsis tau dabtsi, thiab txhawb tsis tau dabtsi kom neeg tuaj rau hauv. Qhov no tej zaum kuj pab kom “neeg los txiav txim siab,” tiam sis peb yeej pom tau lawm hais tias qhov no coj neeg tuaj rau hauv pawg ntseeg tau yam tsawg kawg nkaus li. Peb yuav tsum ua tshaj ntawd, ntau thiab ntau tshaj qhov ntawd! Tswv Yexus tau hais li no,

“Tawm mus…thiab yuam kom lawv tuaj rau hauv, kom kuv lub tsev puv.”

Yuav tsum tau “yuam” kom lawv tuaj rau Vajtswv lub tuam tsev. Lawv yuav tsum raug yuam tuaj rau hauv! Vim lo lus Kisliv (Greek) yeej txhais hais tias “yuam”! Zoo li tug txiv neeg uas yog Griffith tau hu ib zaj nkauj tag los no,

Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv tawm thaj chaw uas yog kev txhaum tuaj rau hauv;
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj tus neeg yuam kev tuaj cuag Tswv Yexus.
(“Coj Lawv Tuaj” tus sau Alexcenah Thomas, 19th Centurty).

Tiam sis lawv yeej tsis nyob rau “hauv” yog thaum lawv tuaj peham li ib ob zuag xwb. Lawv yeej tsis nyob rau “hauv” txog thaum lawv los nyob rau “hauv Tswv Yexus” (I Kaulithaus 1:30). Yog lintawd, peb tsis txhob xav hais tias peb qhov hauj lwm tias lawv vim cov neeg no twb tuaj peb hawm Vajtswv tau ntau lub limtiam los sis ntau lub hli lawm. Lawv yuav tsis nyob rau “hauv” txog thaum lawv los nrog Tswv Yexus koom ib txoj sia uas yog qhov tseeb los ntawm kev hloov dua siab tshiab. Peb yuav tsum “yuam kom lawv tuaj rau hauv” txog thaum lawv hnov Vajtswv txoj lus txaus thiab paub tau hais tias lawv tau yuam kev, thiab txog thaum lawv los ntseeg txog txoj kev txhaum, thiab los koom nrog Tswv Yexus los ntawd txoj kev cia siab. Txawm lub sijhawm ua lawv twb hloov dua siab tshiab lawm los peb tseem yuav paj kom lawv ua tau ib cov thwjtim uas khovkho.

“Cob qhia kom lawv paub coj raws li txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawm” (Mathais 28:20).

Qhov haujlwm no tsis yog cia rau tug xibhwb xwb. Vajtswv Txoj lus hais tias,

“Peb yuav tsum ua tib zoo xyuas saib peb ua licas ib tus thiaj txhawb tau ib tus lub zog thiab kom ib tug ua zoo rau ib tug: Sawvdaws yuav tsum tuaj uake mloog lus qhuab qhia tsis txhob tso tseg…” (Henplais 10:24-25).

Peb yuavtsum txhob hnov qab cov neeg tshiab thaum ua lawv tau tuaj koom pawg ntseeg tau ib ntus. Peb yuav tsum hniaj hnub “txhawb [lawv] los ntawm txoj kev hlub thiab kev ua dej num zoo.” Tsis tag li peb yuav tsum hlub li cov ntseeg tau hlub thiab ua lub siab ntev.

Kuv xav tias tej zaum peb nyeem Tswv Yexus cov Lus Samhwm sai sai xwb, peb tsis tau xav txog cov lus nyob rau hauv. Cia peb sawv ntsug thiab nyeem ib zaug ntxiv, tawm suab nrov nrov, nyob rau Mathais 28:19-20.

“Yog lintawd, nej cia li tawm mus qhia txhua haiv neeg hauv qab ntuj no, kom lawv los ua kuv cov thwjtim. Nej yuav tsum tuav Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig Tus dawb huv lub npe, muab lawv ua kevcai rau dej. Thiab qhia kom lawv paub coj raws li txhua yam uas Kuv tau qhia rau nej lawm; thiab kuv yuav nrog nraim nej mus txog hnub uas lub ntiajteb no kawg. Amees.”

Nej sawvdaws zaum tau. Ua tib zoo nyeem Tswv Yexus cov lus qhuab qhia uas yog nyob rau ntawm cov Lus Samhwm, thiab cov lus uas kuv tau hais. Qhov kev tshajtawm Txoj Moo Zoo tsis yog tias cia li tawm mus xwb. Yuav tsum yog yuam thiab coj lawv “tuaj rau hauv” (Lukas 14:23). Qhov tseeb twb yog vim peb hlub lawv thiab cob qhia kom lawv rov tshajtawm rau lawv tug kheej- nyob rau txhua txhua lub sijhawm. Kev tshajtawm Txoj Moo Zoo uas tsis ntxhab tibneeg ntxiv rau pawg ntseeg yog coj tsis raws li phau Vajluskub Tshiab! Kev tshajtawm Txoj Moo Zoo raws li Vajtswv txoj lus yog ntxhab neeg ntxiv rau hauv pawg ntseeg xws li phau Vajluskub uas yog Teshaujlwm. Peb pom tau qhov no yog qhov tseemceeb nyob rau pawg ntseeg Yelusxalees.

“Lawv los ntseeg cov lus ntxiv xws li peb txhiab tus ntsujplig” (Teshaujlwm 2:41).

“Thiab Vajtswv pawg ntseeg hniaj hnub coj neeg los ntseeg txais kev cawm dim” (Teshaujlwm 2:47).

“Kev kov yeej” uas tsis txhab tib neeg ntxiv rau pawg ntseeg, kom zoo li pawg ntseeg uas nyob rau Yelusxalees, nws tsis yog tshajtawm Txoj Moo Zoo raws li Vajluskub Tshiab tau qhia tseg!

III. Qeb peb, pawg ntseeg uas muaj kev tshajtawm yog txhab neeg ntxiv kom puv Vajtswv lub tuam tsev.

Tswv Yexus hais tias,

“Cia li mus rau tej kev loj thiab tej kev me, cia li coj neeg tuaj rau hauv, kom puv kuv lub tsev” (Lukas 14:23).

Kuv muab qhov no los vim yog hais txog pawg ntseeg,

“Vajtswv tsev neeg yog cov ntseeg Vajtswv tug uas muaj sia nyob” (I Timautes 3:15).

“Kom puv kuv lub tsev.” Nyob rau ntawm kuv, nqe no yuav tsis muaj nuj nqi dabtsi yog tsis hais rau pawg ntseeg, “Vajtswv lub tuam tsev, yog cov ntseeg Vajtswv tug uas muaj txoj sia” (I Timautes 3:15).

Yog lintawd, kuv thiaj paub tau tias, yog peb mloog Tswv Yexus cov lus samhwm yeej yuav muaj cov neeg tshiab coob tug, xws li cov uas tseem tsis tau ntseeg, cov uas tseem tsis tau raug cob qhia tuaj koom nrog pawg ntseeg pehawm Vajtswv uake. Kuv ntseeg hais tias qhov no yuav tsis yog ib qhov nyuaj thiab ua tebmeem dabtsi. Qhov no puas yog qhov kev tshaj tawm Txoj Moo Zoo tiag? Yexus hais,

“Zoo li Leetxiv tau txib kuv, yog lintawd kuv yuav txib nej”
      (Yauhas 20:21).

Coob leej uas yog cov neeg xamkhib uas muaj nyob rau lub tebchaws Amelikas, yog cov neeg uas tsis xav tau menyuam vim xav tias menyuam yog teebmeem. Lawv txaus siab zaum saib TV txog rau hnub lawv tuag – ua neeg twmzeej. Kev muaj thiab kev tu menyuam ua kev ntxhov siab rau lawv, nov yog cov neeg ua neej xamkhib. Qhov nov puas zoo ib yam li tej pawg ntseeg uas tsis kam coj cov neeg tshiab tuaj mus koom lawv? Lawv hais li no “peb mam cob thiab xyaum peb cov menyuam xwb, tsis tag coj cov neeg sab nraud tuaj ua kev ntxhov siab rau peb.” Tiam sis tus yam ntxwv zoo li no yog poob los sis tsis kam ua raws li Tswv Yexus cov lus Samhwm! Nws tau hais rau peb,

“Nej cia li mus, thiab qhia txhau haiv neeg” (Mathais 28:19).

Peb yuav hais licas yog peb poob tsis kam ua raws li Nws tau hais tseg cia?

Peb cov haujlwm “tshajtawm” nyob ib npuag ncig ntawm peb – ntawm txoj kev, tom cov tsev kawm ntawv, tom teb kiabkhw, tom tsev muas zaub mov noj. “Txhua haiv neeg” yog tej no ntag – ntawm thaj chaw uas muaj xya lub tsev kawm ntawv nyob uake hauv lub nroog Los Angelies thiab peb pawg ntseeg los kuj nyob rau qhov ntawd. Peb tus thawjcoj yog Tswv Yexus. Nws cov lus samhwm qhia meej li no,

“Nej cia li tawm mus, qhia txhua haiv neeg, muab lawv ua kevcai rau dej ntawm Vajleejtxiv, Vajtswvleejtub, thiab Vajntsujplig lub npe” (Mathais 28:19).

“Tawm mus rau tom txoj kev loj, thiab kev me, thiab cia li coj lawv tuaj rau hauv, kom puv kuv lub tsev” (Lukas 14:23).

Tawm mus tshaj tawm Txoj Moo Zoo! Txhob cia dabtsi khuam koj! Muab koj tug kheej los ua Tswv Yexus tes dej num! “Yuam kom lawv tuaj rau hauv, kom puv [Tswv Yexus] lub tuam tsev”!

Tagkis no muaj qeeleej uas yog cov tseem tsis tau ntseeg. Kuv yuav xau kuv cov lus tsis tau yog tsis tau caw koj los cuag Tswv Yexus. Nws tuag saum tus Ntoo khaub lig theej koj tej kev txhaum. Nws lub cev tau sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiab muab txoj sia ntev dhawv mus sib txhi rau koj. Nws muaj txoj sia nyob rau saum Ceebtsheeb ntuj thiab tabtom thov Vajtswv kom koj tus ntsujplig tau txais kev cawm dim. Kav tsij los cuag Nws. Coj koj tug kheej los rau Tswv Yexus los ntawm txoj kev ntseeg. Nws cov Ntshav yuav ntxuav kev tej kev txhaum huv tibsi, koj yuav pib ua lub neej tshiab nyob rau hauv Nws, thiab nyob rau hauv pawg ntseeg. Amees

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej qhia Vajtswv Txojlus los ntawm Dr. Kreighton L. Chan: Yaushas 20:19-21.
Hu nkauj ua ntej qhia Vajtswv lus los ntawm Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Coj Lawv Tuaj Rau hauv” (tug sau Alexcenah Thomas, 19th century).


COV TXHEEJ TXHEEM

PAWG NTSEEG UAS MUAJ KEV TSHAJTAWM!

CHURCH CENTERED EVANGELISM!

Tus qhia Dr. R. L. Hymers Jr.,
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Yog lintawd, nej cia li tawm mus qhia txhua haiv neeg hauv qab ntuj no, kom lawv los ua kuv cov thwjtim. Nej yuav tsum tuav Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig Tus dawb huv lub npe, muab lawv ua kevcai rau dej. Thiab qhia kom lawv paub coj raws li txhua yam uas Kuv tau qhia rau nej lawm; thiab kuv yuav nrog nraim nej mus txog hnub uas lub ntiajteb no kawg. Amees.” (Mathais 28:19-20).

(Lukas 14:23; Malakaus 16:15)

I.   Qeb ib, pawg ntseeg uas muaj kev tshajtawm txoj moo zoo yuav tsum
pib “tawm” mus, Lukas 14:23.

II.  Qeb ob, Pawg ntseeg uas muaj kev tshajtawm txoj moo zoo yuav tsum
tsis tu ncua rau txoj kev coj neeg tuaj rau “hauv.”
I Kaulithaus 1:30; Henplais 10:24-25; Teshaujlwm 2:41, 47.

III. Qeb peb, pawg ntseeg uas muaj kev tshajtawm Txoj Moo Zoo yog
txhab neeg ntxiv rau Vajtswv lub tuam tsev, I Timautes 3:15;
Yauhas 20:21.