Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
THOV MOV RAU COV NEEG TXHAUM – QHIA DUA TSHIAB

ASKING BREAD FOR SINNERS – A NEW THOUGHT!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawb ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nroog
Los Angeles Plaub hli 22, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, April 22, 2017


John Samuel Cagan nyeem Lukas 11:5-13 tag los lawm, yog nyob rau daim 1090 hauv phauv Scofield Sutdy Bible, yog hais txog cov lus piv txwv tug phooj ywg tuaj thov mov, kuv yuav muab tej yam tseem ceeb hauv zaj lus piv txwv coj los qhia rau hmo no.

Ib, muab peb tug neeg nyob rau zaj lus piv txwv no.

“Thiab nws hais rau lawv, nej muaj ib tug phooj ywg, thiab mus cuag nws rau yav hmo ntuj, thiab hais rau nws tias, Phooj ywg, thov koj peb lub ncuav, vim kuv ib tug phooj ywg tuaj kev dej tuaj cuag kuv, thiab kuv tsis muaj dab tsi rau nws noj?” (Lukas 11:5-6).

Tug “phooj ywg” yog tug muaj lub ncuav, tug no yog hais txog Vajtswv Vajleejtxiv, tug phooj ywg ob yog tug txiv neej uas thov ncuav, nws piv txog cov ntseeg, uas cheem tsum ncuav, tug txiv neej peb yog cov neeg uas tuaj cuag cov ntseeg, nws yog tug uas ploj lawm, tug neeg uas tseem tsis tau dim, yog tug neeg uas cheem tsum ncuav, koj thiab kuv yog cov ntseeg tseeb nyob nruab nrab ntawm Vajtswv thiab cov neeg uas ploj lawm, tiam sis kuv xav tias yog li no ntshe yuam kev lawm, Qhov tseeb, Vajntsujplig yog tug teb tej lus thov, raws li nqe 13,

“Yog nej cov uas yog neeg txhaum twb paub muaj tej yam zoo rau nej tej menyuam, nej Leej txiv tug nyob saum ntuj yuav tsis muab Vajntsujplig rau tug neeg ua thov nws lov?” (Lukas 11:13).

Tiam sis kuv coj rov los xav tej zaum tej lub ncuav ntawm tsis yog Vajntsujplig tug dawb huv, Dr. John R. Rice hais txog zaj lus pivtxwv hauv hauv Lukas (Prayer: Asking and Receiving, Sword of the Lord, 1970, p. 70). Txog cov “ncuav” Dr. Rice hais tias yog Yexus “Nws yeej yog cov ncuav” (Yauhas 6:35), ua ntej ntawd kuv xav tias “ncuav” yog hais txog Vajntsujplig, tiam sis kuv yuam kev lawm, lub ncuav ntawd yeej yog Tswv Yexus tug kheej, yeej hais meej nyob rau Vajluskub Tshiab, xws li yeej hais tag nrho ib tshooj tias Yexus yog “cov mov cawm txoj sia” Sim mloog Yexus cov lus hais nyob rau Yauhas tshooj rau:

“Vajtswv cov mov yog los saum ntuj los, thiab muaj txoj sia rau ntiajteb” (Yauhas 6:33).

“Kuv yog cov mov cawm txoj sia” (Yauhas 6:35).

“Kuv yog cov mov cawm txoj sia” (Yauhas 6:48).

“Kuv yog cov mov cawm txoj sia” (Yauhas 6:51).

“Cov mov kuv yuav muab rau nej yog kuv lub cev” (Yauhas 6:51).

Ntau zaug peb yeej raug qhia hais tias Yexus tug kheej yog “cov mov cawm txoj siab.”

Yog vim licas cov ntseeg hais nyob rau hauv Lukas 11:6 “Kuv tug phooj ywg…tuaj rau ntawm kuv, thiab kuv tsis muaj dab tsi pub rau nws”? vim yog peb tsis muaj hwjchim yuav muab “cov mov cawm txoj sia” rau lawv”! nyob rau peb tej kev tshaj tawm thiab kev qhuab qhia, peb yeej tsis muaj hwjchim yuav cov mov cawm txoj sia pub rau lawv tau! Peb paub Vajtswv Txoj lus, tiam sis peb tseem pom tias peb tsis muaj hwjchim, peb yeej paub, “Kuv tug phooj ywg…tuaj rau ntawm kuv, thiab kuv tsis muaj dab tsi pub rau nws” Lukas 11:6.

Ntawd yog kuv qhov kev lees txim – “kuv tsis muaj dab tsi pub rau nws” nov yog yam cov hluas ntsib nyob rau cov pawg ntseeg Npavtiv rau niaj hnub nim no, lawv xav hais tias pawg ntseeg yuav muab tsis tau yam lawv ntshawv pub rau lawv tau, nyob rau peb cov pawg ntseeg Npativ feem coob, lawv “tsis muaj dab tsis pub rau lawv, tsis yog ob peb zaj nkauj tshiab” Nov yog qhov kuv ntxub lawv! Lawv yeej zoo li no tiag! Lawv yog “pehawm nkauj” – tsis muaj ib yam qhia rau cov neeg txhaum paub hais tias lawv cheem tsum Yexus! Kuv tsis muaj dab tsi pub rau lawv! Tsis muaj kiag li! Tsis muaj dab tsis tsuas yog hu cov nkauj “pehawm” kom lawv sov siab xwb, Tsis muaj! Tsis muaj! Tsis muaj dab tsis pub rau nws! Tsis muaj! Tsis muaj! Tsis muaj kiag li tsuas yog plua tshauv, tsis ciaj sia, txhais Vajluskub ib nqe zuj zus, tsis muaj lwm yam tsuas yogi b cov nkauj “pehawm” tuag ploj tuag plig thiab coj neeg los kawm Vajluskub xwb, muaj ib hmo nej twb hnov qhov no lawm! Tej yam zoo li yuav pab tsis tau cov hluas, qhov yuav cawm tau lawv yog zoo li Paul Rader zaj nkauj hu hais tias “Alive Again” Peb cov pawg ntseeg yeej nyiam kuv hu nkau xws li tej yam zoo li yuav cawm tsis tau neeg los sis coj neeg los cuag Vajtswv tau! Yog li no peb thiaj plam cov hluas txog li ntawd 90% nyob rau peb cov pawg ntseeg, qhov no yog tau tshwm sim rau kuv thaum kuv tseem ua tub hluas, pawg ntseeg ntawd pab tsis tau dab tsi kuv hlo li, tsuas yog kev tuag ploj tuag plig, yog nyob rau thawj pawg ntseeg uas kuv tau mus koom ua tswv cuab, kuv lub siab yeej qhuav qhawv rau txhua lub sijhawm pehawm, vim yog Tswv Yexus tsis nyob rau qhov ntawd, rau kuv zoo li txhua yam ntawd yog txhob txwm ua qhua cov poj niam hauv pawg ntseeg xwb, lawv tsis muaj dab tsi rau kuv! Sim saib rau TV txog Charles Stanley los sis Paul Chappell nyob rau Internet, tuag ploj tuag plig, tsis muaj qhov hais txog Tswv Yexus yuav cawm cov neeg txhaum, lawv nyob kho siab khuav hauv lawv lub neej tom ntej tsis muaj kev vam, “Kuv ib tug phooj taug kev deb tuaj cuag kuv, thiab kuv tsis muaj dab tsis pub rau nws!” Kuv tau mus txog Rick Warren pawg ntseeg, kuv mus txog Pawn ntseeg Npativ ib hauv nroog Dallas, kuv mus txog rau cov pawg ntseeg uas yog BBFI! Lawv zoo li neeg qaug cawv tsis muaj ib yam “dab tsis yuav pub rau nws.”

Cov lus teb yog nyob rau nqe 9 thiab 10.

“Kuv hais rau nej, Thov, thiab yuav muab rau nej, nrhiav, thiab yuav ntsib; khob thiab yuav qheb rau nej, vim txhua tug uas thov yuav tau txais, thiab tug uas nrhiav yuav ntsi thiab yuav khob yuav qheb qhov rooj rau nws, yog leej tub thov mov ntawm nws txiv, nws txiv yuav muab pob zeb rau lov? Los sis yog tug tub thov qe, nws yuav muab roob ris rau lov? “Yog nej cov uas yog neeg txhaum twb paub muaj tej yam zoo rau nej tej menyuam, nej Leej txiv tug nyob saum ntuj yuav tsis muab Vajntsujplig rau tug neeg ua thov nws lov?” (Lukas 11:9-13).

Yexus xaus zaj lus piv txwv hais kom peb nrhiav, khob, thiab thov rau Vajleejtxiv saum ntuj muab “Vajntsujplig pub rau lawv thiab thov nws” (Lukas 11:13), thov tsis tu ncua (Nov yog lus Kilis txhais li ntawd) Thov tsis tu ncua! Khob tag mus li! Thiab thov tag mus li!

Koj pom lawv, peb yuav tsum muaj Vajntsujplig nyob rau peb qhov kev pehawm, peb muab Vajntsujplig los sis Yexus saib tsis tseem ceeb – thiab Yexus zoo li tsis tag nrog peb nyob! Tsis tag yuav dim! Nyob rau nqe 8 peb tug Cawmseej hais tias,

“Nws yuav tsis sawv thiab muab rau nws lov, vim yog nkawd yog phooj ywg, nws yeej yuav tsum sawv thiab muab yav cheem tsum pub rau nws xwb” (Lukas 11:8).

Lus Kislis txhais li no “importunity” nyob rau hauv KJV txhais tias “tsis txaj muag” mus lis – txhais tias peb yuav tsum thov Vajtswv txog Vajntsujplig lub hwj chim nyob rau kev pehawm Vajtswv txhua lub sijhawm tag mus li lo lus “mas-nas” nyob rau tom roob mob sab qhua yuav lwj yog lawv muab khaws cia ib hmo, nyob rau tib hnub ntawd, peb qhov kev pehawm Vajtswv yuav “lwj” yog peb “thov tag mus li” nyob rau txhua lub sijhawm pehawm Vajtswv!

Peb qw txog Tswv Yexus lub npe – zoo li Nws qw rau pawg ntseeg Ladixias nyob rau phau ntawv Tshwmsim, tsis kub tsis txias, tsis muaj hluav taws! Tsis muaj suab! Tsis muaj zog hu nkauj! Tsis muaj kev qhuab qhia – tsuas yog txhais Vajluskub ib nqe zuj zus! Tej kev qhuab qhia tuag ploj tuag plig zoo li no tsis tag cheem tsum Vajntsujplig! Kev txhais Vajluskub yog siv tswv yim xwb! Tiam sis kev tshaj tawm yog los hauv lub siab tawm tuaj! Rau lub siab! Rau lub siab! – tsis yog siv tswv yim! Tiam sis kev tshaj tawm yog los hauv lub siab tawm tuaj! Rau lub siab! Rau lub siab! “neeg lus siab tsis ntseeg txog kev ncajncees” (Loos 10:10), hauv lub siab – tsis yog tswv yim! Tsis yog hauv lub siab xwb! Tswv Yexus yuav tsum hais rau lub siab los sis yuav cia tsis pub muaj tug dim – los sis txhua tug raug hloov dua tshiab – tsis muaj tug yuav tau no cov mov cawm txoj sia! Tswv Yexus hais rau cov pawg ntseeg Npavtiv uas tsis kub tsis txias! Qw! Qw! Qw! Yexus hais tias, “Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob” (Tshwmsim 3:20) yog vim licas nws ho nyob sab nraud khob pawg ntseeg lub qhov rooj? Vim yog peb kaw nws qhov rooj, yog peb tsis thov Vajtswv txog Vajntsujplig nyob rau peb qhov kev pehawm, Tswv Yexus yuav tsis nrog peb nyob yog peb tsis muaj Vajntsujplig nyob rau qhov kev pehawm Vajtswv ntawd – thiab Vajtswv yuav nyob yog thaum peb thov Nws nqes los, thiab Vajtswv yuav nyob yog thaum peb thov Nws nqes los, muaj ntau lub kev pehawm tsuas yog zoo li cov ntseeg txiv plig, nej yeej pom los lawm, nej pom los lawm, qhov kev pehawm Vajtswv zoo li txiv plig yog tuag lawm! Tam sim no koj yeej paub lawm!

“Kuv tug phooj ywg… tuaj kev deb tuaj saib kuv thiab kuv tsis muaj dab tsi rau nws” (Lukas 11:6).

Hom “ncuav” twg uas tug txiv neej tuaj thaum ib tag hmo thov? Yam nws thov ntawd tseem ceeb npaum licas nws thiaj li mus khoob lawv qhov rooj? Hom ncuav nws thov ntawd thiab musk hob qhov rooj, thiab thov yog Tswv Yexus tug kheej, cov neeg txhaum tseem tsheem tsum dab tsi thiab? Nyob tom nqe 13, Yexus hais tias “Vajtswv Vajleej txiv yuav muaj Vajntsujplig rau nej ntau npaum licas?” (Lukas 11:13), Phau The Scofield hais tias plam lub ntsiab lus ntawm no, tug neeg thov Vajtswv tiag tiag tsis yog thov Vajntsujplig los rau nws xwb, nws tseem thov rau cov neeg uas ploj lawm thiab kom coj cov neeg no los cuag Yexus!

“Kuv tug phooj ywg tuaj kev deb tuaj saib kuv thiab kuv tsis muaj dab tsi rau nws.”

Yog Vajtswv tsis muaj Vajntsujplig rau koj raws li koj thov, koj yuav tsis muaj ib yam dab tsi pub rau cov neeg txhaum! Dr. John r. Rice hais tias,

Tswv Yexus tsis tau hais ncaj ncaj txog qhov ntawd txog rau thaum…kev thov Vajtswv, qhov no yog nws qhia cov thwj tim kom paub thov Vajntsujplig…kom coj kev txhawb siab, qhia cov neeg txhaum thiab coj lawv los hloov dua siab tshiab, thiab muab tswv yim thiab pab cov neeg uas ua Vajtswv num! thaum peb thov txog cov mov, peb txhais tau hais tias peb yeej cheem tsum…Vajtswv tug Ntsujplig (Rice, ibid., p. 96).

Tam sim no kuv hais rau cov uas tseem tsis tau dim, Yexus yog cov mov cawm txoj sia nyob rau zaj lus piv txwv ntawd, Tswv Yexus yog yam uas koj cheem tsum tshaj dua lwm yam! Tiam sis qhov no yog thaum Vajntsujplig los rau hauv pawg ntseeg qhov kev pehawm yog tsis muaj li ntawd tsis muaj hnub koj yuav hloov dua siab tshiab, Yexus hais tias,

“Thaum nws los ns uav qhia ntiajteb txog kv txhaum” (Yauhad 16:8).

Peb thov Vajtswv tug Ntsujplig nqe los qhia tug neeg txhaum li koj ko kom paub txog koj tej kev txhaum hauv koj lub siab, kom paub txog tej yam kev txhaum tob tob hauv koj lub siab, yog tsis muaj Vajntsujplig tsis muaj hnub koj yuav los paub txog kev txhaum thiab tsis muaj hnub koj yuav xav tau Tswv Yexus.

Thiab peb thov kom Vajntsujplig coj koj los cuag Yexus thiab txais kev cawmdim, vim tug Cawmseej tau hais tias,

“Tsis muaj leej twg los ua kuv qab lawm, tsuas yog tug uas Vajleej txiv xa kuv los xwb” (Yauhas 6:44).

Thiab peb thov koj Vajtswv tug Ntsujplig coj koj los cuag Yexus, vim yog Yexus thiaj li muaj peev xwm coj koj dim hauv kev txhaum thiab tub Tuagteb.

Thaum koj tau hnov cov lus qhia txog Yexus lawm, koj yuav tsum hnov tias Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum, koj tau hnov lawm hais tias Yexus cov Ntshav ntxuav tau koj tej kev txhaum pov tseg thiab koj los nyob rau ntawm Vajtswv, Koj twb hnov lawvm hais tias Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, Thiab koj hnov lawm hais tias Yexus rov mus qaum ntuj, thov Vajtswv rau koj, koj hnov txog qhov tseeb, tiam zoo li koj tseem tsis tau ntsib nyob rau koj lub neej, koj tsis pom txog qhov tseeb no yog koj pheej tuaj zaum mloog ib zaug dhau ib zaug xwb, qhov tshaj ntawm koj yuav tsum hnov cov lus tseeb hnov yog tsis muaj li ntawd koj yuav tsis dim!

Vajntsujplig yuav tsum tau nqe los thiab ua kom koj paub txog kev txhaum, Vajntsujplig yuav tsum coj koj los cuag Yexus, Thiab qhia koj kom paub txog Vajtswv tug yam ntxwv hauv Yexus, yuav tsum yog Vajtswv lub hwjchim xwb, yuav tsum yog Vajtswv lub hwjchim xwb thiaj li yuav yug dua tshiab tau, tsuas yog Vajntsujplig xwb thiaj li ua tau tej txuj ci no, yog tsis muaj Vajntsujplig nyob rau peb qhov kev pehawm, yog nws tsis nyob peb tsuas hais tau tias,

“Kuv tug phooj ywg… tuaj kev deb tuaj saib kuv thiab kuv tsis muaj dab tsi rau nws” (Lukas 11:6).

Nov yog qhov peb thov kom koj tau txais kev cawmdim, nov yog yam peb pheej thov tsis tseg, nov yog yam peb pheej nrhiav tag mus li, nov yog yam peb pheej khob – thiab ua txog rau thaum Vajtswv qheb Qaum ntuj thiab xa Vajntsujplig los coj koj hloov dua siab tshiab thiab hloov koj tug kheej thiab muaj txoj sia ntev dhawv rau koj! Yexus hais tias “Txiv [yuav] muaj Vajntsujplig rau raws li nej thov nws” (Lukas 11:13). Thiab peb thov rau koj, peb thov kom Vajtswv xa Vajntsujplig los qhia koj paub txog kev txhaum, thiab coj koj los cuag Yexus! Tswv Yexus yuav ntxuav koj tej kev txhaum ntawm Nws cov Ntshav, Yexus yuav muab cev ris tsho uas yog kev ncajncees rau koj hnav thiab muaj txoj kev hlub Vajtswv thiab ntxub kev txhaum rau koj, Nws yuav muab koj lub siab tawv pov tseg! “Kuv thov Vajtswv rau koj” hu nqe tshooj uake!

Kuv thov Vajtswv rau koj, Kuv thov Vajtswv rau koj,
   Kuv thov Vajtswv rau koj,
Kuv thov Vajtswv rau koj.
   (“I Am Praying For You,” S. O’Malley Clough, 1837-1910).

Lub lim tiam dhau los no peb thov txog Vajntsujplig, thaum sawvdawv mus tsev, kuv tau nrho Dr. Cagan zaum uake, Tom Xia tau tuaj cuag wb thiab txais yuav kev cawmdim – vim yog Vajntsujplig tau nqe los! Amees thiab amees!


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Kl. Noah Song: Lukas 11:5-13.
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“I Am Praying For You” (S. O’Malley Clough, 1837-1910).