Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TXHUA TUG YUAV TSUM MUS TSHAJTAWM!

EVERY PERSON EVANGELIZING!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunkaus hauv nroog
Los Angeles, Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Cuaj hli 17, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 17, 2017

“Thaum lawv mus, lawv txawm zoo lawm” (Lukas 17:14).


Zoo li Yexus tau tau kev mush la lub nroog Xamalias thiab Kalilais, Nws thiaj li los rau ntawm lub nroog me me, nyob lub zov ntawm muaj kaum tug neeg mob ruas nyob rau hauv, Lawv “nyob deb rau ntawm” Nws (17:12), vim yog raws Vajluskub Qub, raws txoj cai cov neeg mob ruas no yuav tsum khiav tawm ntawm lwm tug neeg kom txhob kis mob rau lwm tug.

“Tug neeg mob ruas…txawm quaj, tsis dawb huv, tsis dawb huv…nws nyob ib leeg, tsis pub los nyob nrog rau lwm tug” (Levikevcai 13:45-46).

Thaum kaum leej mob ruas hnov hais tias Yexus muaj txujci kho mob zoo, lawv thiaj li nyob deb deb qw tias “Yexus, Tug Tswv, thov koj hlub peb thiab” (Lukas 17:13), Yexus tsis tau kho lawv tug mob ntawm lawv qhov chaw nyob, tiam sis tom qab ntawd nws hais kom lawv coj khov Yexus kho lawv zoo no rau cov povthawj uas nyob tom lub tuam tsev Yeluxalees, Muaj ob lub ntsia qhov uas Yexus ua no, kom mus raws li Vajluskub Qub tej kev cai, uas yog hais nyob rau hauv Levikevcai 14:1-20, “Cov povthawj xwb thiaj yog cov uas qhia tau hais tias leej twg cov rua tau raug kho zoo lawm tiag, qhov ob, yog “ua lus povthawj qhia rau cov povthawj thiab lwm tug neeg Yudas txoj txog Nws lub hwjchim” (Thomas Hale, The Applied New Testament, Chariot Victor Publishing, 1996, p. 236).

Kaum leej mob ruas ntawd yeej ua raws li Yexus hais lawv mus rau tom lub tuam tsev hauv Yeluxalees, qhov kuj qhia txog kev ntseeg hais tias lawv yuav mloog los sis tsis mloog Nws, tiam sis peb pom tau hais tias, tsis yog qhov kev ntseeg uas cawm kom dim tau, lawv tsuas ntseeg raws Yexus cov lus xwb,

“Thaum lawv tabtom taug kev mus, lawv txhua tug txawm zoo lawm” (Lukas 17:14).

Cov neeg mob ruas no thiaj li khiav tawm ntawm lawv qhov chaw uas yog nyob rau Kalilais mus rau nram Yeluxalees.

Tsuas yog ib leeg xwb thiaj li tig rov qab los cuag Yexus rau peb qhov chaw ua Yexus nyob.

“Thiab tawm suab qhia nrov qhuas Vajtswv, thiab los txog caug rau ntawm nws [Yexus] kotaw…” (Lukas 17:15-16).

“Thiab nws [Yexus] hais rau nws, sawv mus koj zoo vim yog koj txoj kev ntseeg” (Lukas 17:19).

Tam sim no qhia rau kuv paub tias muaj ntau lub ntsiag lus hauv no, kuv yuav tsis muaj kom tag nrho, tsuas yog peb yam ua kuv pom.

I. Ib, ib qhov ntawm kuv raug ntxuav yog sab nraug los ntawm kev mloog Yexus.

Kaum leej ntawm cov neeg mob ruas no yog mob ntawm cev qaij daim tawv puas leej raug kho, tiam sis lawv tsis yog zoo lub sijhawm uas Yexus kho lawv ntawd, tiam sis yog lub sijhawm uas lawv taug kev mus rau nram Yeluxalees, tiam sis lawv tug ntsujplig tseem tsis tau raug kho, Yexus hais tias,

“Mus qhia rau cov povthawj, thaum lawv tabtom taug kev mus, lawv txhua tug txawm zoo lawm” (Lukas 17:14).

Tug neeg uas mloog Yexus tsis yog nyob hauv lub siab, cov neeg no tsis yog yuav mloog Yexus lus tiag tiag, cov neeg uas tuaj rau pawg ntseeg, thiaj yeem los coj raws li cov ntseeg tej kev cai, pom tau hais tias lawv lub neej yeej txawv qhov qub, lawv qhov kev kawm ntawv los yeej zoo tshaj qub, lawv tswj tau lawv tug kheej, qhov dav, lawv lub neej yeej zoo lawv ntau heev uas yog “txog caug” neeg tiam tam sism no tsis to taub (Efexaus 4:14).

Neeg uas nyob hauv “ntiajteb” kev tuaj rau pawg ntseeg yuav ua rau lawv lub neej muaj teeb meem, vim yog lawv muaj hauj lwm ntau heev nyob rau tsev kawm ntawv thiab tom qhov chaw ua haujlwm, cov naim thiab cov txiv uas tsis ntseeg Vajtswv yeej xav li ntawd, lawv xav hais tias kev tuaj rau pawg ntseeg ua rau lawv tsis muaj sijhawm nrog lawv cov menyuam nyob, ua rau lawv cov menyuam kawm ntawv tsis tau, tiam sis peb yeej ib txwm pom tias “qhov no peb yeej khiav tsis dim, vim peb ua yuav ua ib tug neeg kawm ntawv zoo thiab ua haujlwm zoo, lawv kawm txog luj neej coj raws kev cai, “laug sijhawm” (Efexaus 5:16; Kaulauxais 4:5), los ntawm cov thawj coj hauv pawg ntseeg, thiab yeej yam ntawv cov tswvcuab, lawv kawm txog qhov tseem ceeb hauv kev ua haujlwm thiab tsev kawm ntawv, tsis yog ua tug “neeg ruam” zoo li cov menyaum ua tsis ntseeg Vajtswv, lawv siv zog kawm ntawv.

Kuv ntseeg tias peb pawg ntseeg no yog ib pawg ntseeg uas muaj cov tub ntxhais hluas kawm ntawm coob nyob rau tsev kawm ntawv, qhov qhia rau peb txog kev mloog Yexus kom “ntxuav” lawv ua neeg mloog Nws lus vim lawv raug ntxuav tawm ntawm cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv vim yog lawv yog cov uas tau los ntsib Yexus.

II. Ob, kev cawmdim tiag tiag yog lub sijhawm koj los rau ntawm Yexus.

Cuaj leeg yog cov uas txaus siab rau qhov ua raug kho rau sab nraud, thaum lawv lub cev raug kho kom zoo ntawm cov ruas, tiam sis ib leeg xwb uas tseem tsis tau txaus siab rau qhov kev raug kho no, vim nws lub siab lost seem mob ruav qia neeg rau ntawm Vajtswv. Nws thiaj li tig rov qab los cuag Yexus rau qhov chaw qub, nws los txog caug rau Yexus kotaw, “Ua nws tsaug” (Lukas 17:16), los sis hais tias tug txiv neej no los cuag Yexus! Nws los cuag Yexus thiab ntsib, tsis yog raug kho cev nqaij daim tawv xwb, tiam sis los txais yuav kev cawmdim ntawm tug Cawmseej, txog caug rau ntawm Nws kotaw.

Yog koj tuaj koom rau peb pawg ntseeg, tuaj koom peb cov rooj sablaj, nov yogi b qhov zoo, vim yuav pab tau koj lub neej thiaj tes haujlwm, tiam sis tseem tshuav qhov tseem ceeb tshaj no uas zoo tshaj qhov ua tau lub neej zoo hauv ntiajteb! Rau tug neeg uas muaj lub neej zoo, Yexus hais tias,

“Tsis txhob ceeb [tsis txhob xav licas] thaum kuv hais rau nej, nej yuav tsum yug dua tshiab” (Yauhas 3:7).

Nov yog tshwm sim rau tug neeg mob ruas uas tau los cuag Yexus, thaum nws lub cev raug kho los ntawm Yexus, nws los cuag Yexus, txog caug rau ntawm nws xub ntiag thiab hloov dua siab tshiab, thiab Yexus hais rau nws tias,

“kom txoj kev ntseeg ua rau koj dawb huv” (Lukas 17:19)

.

Kuv pom zoo li The Applied New Testament. Kuv ntseeg tias yog cov lus ua muab los ntawm phauv Vajluskub uas yog King James, uas qhia tau zoo heev txog tug txiv neej mob rua los cuag Yexus, thaum Yexus hais rau nws “koj qhov kev ntseeg ua rau koj dawb huv” cov ntawv txhais.

Txawm hais tias kuv xav tias nws tau txais phau Vajluskub King James Bible, nws tseem qhia meej tias ua li cas rau tus neeg mob ruas uas tau los cuag Yexus. Thaum Yexus hais rau nws hais tias, "Koj txoj kev ntseeg tau ua rau koj zoo lawm" hais tias "Yexus tsis yog hais tias nws lub cev tau ua zoo, tiamsis nws tus ntsuj plig tau ua zoo lawm. Nws tau txais kev cawmdim "(Tib phau daim 341).

Nej ib txhia tau los rau hauv pawg ntseeg. Nws tau foom koob hmoov rau koj thiab pab koj ua li ntawd. Peb ua Vajtswv tsaug rau qhov ntawd. Tiam sis tam sim no peb xav kom koj mus ib kauj ruam ntxiv thiab tau txais kev cawmdim, tag nrho kev hloov dua siab tshiab, los ntawm kev ntseeg Yexus, thiab poob rau Nws, cia siab rau Nws.

Tom qab ntawd, Tswv Yexus tsis raug kev txomnyem thiab tuag saum tug ntoo Khaublig los muab koj lub neej zoo rau lub ntiajteb no. Txij nws! Nws tuag saum tus ntoo khaub lig kom koj tej kev txhaum raug zam txim, thiab ntxuav los ntawm Nws cov ntshav. Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiab nim no zaum ntawm Vajtswv Leejtxiv sab xis, muab txoj sia ntev dhawv rau koj. Yog tias koj los rau ntawm Yexus ntawm txoj kev ntseeg, raws li tus txiv neej no, koj yuav raug hloov dua siab tshiab, yug dua tshiab, rau txhua lub sijhawm thiab nyob mus ib txhis. Thov kom qhov tseeb ntawm kev hloov dua siab tshiab rau koj sai sai no! Tab sis kuv ntseeg tias muaj ib qho kev qhia thib peb hauv zaj vaj lug kub no, ib zaj lus qhia ntawm txhua tus neeg tshaj tawm txoj moo zoo.

III. Peb, kev tshaj tawm yuav tsum pib tam sim ntawd, txawm yog ua ntej koj yuav los hloov dua siab tshiab.

Kom paub tau hais tias Yexus hais rau kaum leej zoo li cov neeg uas tsis dawb hauv (tsis tau hloov dua tshiab).

“Mus qhia rau cov povthawj, thaum lawv tabtom taug kev mus, lawv txhua tug txawm zoo lawm” (Lukas 17:14).

Yexus xav law mus “zoo li ua povthawj, ua tim khawv, rau cov povthawj thiab lwm tug neeg Yudas” qhia lawv txog Yexus (The Applied New Testament, ibid., p. 236). Lawv raug xav zoo li tug neeg mus tshaj tawm ua ntej lawv yuav raug ntxuav thiab ua ntej lawv hloov dua siab tshiab!

Qhov no puas tseem ceeb? Niaj hnub nim no, coob tug uas tshaj tawm hais tias koj yuav tsum ua ib tug ntseeg uas ruaj khov, cog kev ntseeg kom tob, peb Vajluskub zoo heev, ua ntej uas yuav mus tshaj tawm, kuv xav tias tsis yog li no! tsis yog yuav hais kom ib tug ntseeg twg muaj kev ntseeg kom ruaj los ntawm koom pawg ntseeg tej rooj sablaj! Kuv yeej ntseeg hais tias ib txhia yeej xav li ntawd! Tiam sis tsis yog cov neeg qhia Vajluskub, kaum ob tug, Thwjtim raug Yexus xa tawm kiag lub sijhawm ntawd, raws li Ussher tau hais tseg, cov thwjtim rau xav tawm mus tshaj tawm tib xyoo uas Yexus hu lawv raws Nws qab, lawv raws nws tau ib ntu xwb,

“pib xa lawv ib tug tawm mus zuj zus…lawv txawm tawm mus, qhia kom neeg hloov dua siab tshiab” (Malakaus 6:7, 12).

Tsuas muaj ib tug thwjtim (Yudas) tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, lawv raug xa tawm mus tshaj tawm raub sijhawm ntawd, tsis tau hloov dua siab tshiab, tsis tau ruaj kho rau txoj kev ntseeg! Tawm mus tshaj tawm – raws li Yexus hais tseg!

Kuv ntseeg tias lawv yeej paub txog yam Yexus tau qhia rau lawv zoo, tawm mus tshaj tawm yog Yexus cov lus sam hwm, yogi b qhov tseem ceeb heev:

“Tawm mus qhia txhua haiv neeg” (Mathais 28:19).

Los yog peb yuav tsum tos kom raug cob qhia tso thiaj li mam mloog Nws lus? Kaum leej ntawd tsis tau tos kom raug cob qhia tsos lawm mam mus tshaj tawm rau cov neeg Yudas, Yog vim licas, lawv tseem tsis tau dim! Lawv raug Yexus hais kom mus, lawv los kuj mloog lus thiab li tawm mus tshaj tawm raug cov povthawj, cov thwjtim los kuj zoo tib yam nkaus, Yexus xav lawv tawm mus, ob leeg mus uake, tawm mus tshaj tawm.

Kuv xav tiam niaj hnub nim no los peb yuav tsum ua lintawd thiaj, peb yuav tsum xyaum Yexus tug qauv, peb yeej cheem tsum muab cov neeg no los cob qhia kom paub Vajluskub, Yog! Tiam sis lawv cheem tsum yuav tsum tawm mus tshaj tawm ua ntej lawv yuav raug qhia kom paub zoo zoo, lawv cheej tsum tawm mus tshaj tawm ua ntej lawv hnov txog cov lus qhuab qhia hauv Vajluskub!

Koj muaj peev xwm muab lawv cov qhia tag mus li, thiab coj tsis tau ib neeg los cuag tau Yexus, koj muaj peev xwm txhais Vajluskub zoo rau lawv mloog, qhia ib nqe zuj zus rau lawv, los ntawm tsis xa lawv tawm mus tshaj tawm kom cov neeg tau hnov txog txoj moo zoo.

Ib txhia yuav xav tias yeej muaj tseeb, tiam sis tsis paub tias yuav pib licas, tiam sis Yexus hais kom peb ua – xav lawv tawm mus tshaj tawm lub sijhawm sai sai, coj los yog tsis cob, hloov dua siab tshiab los tau hloov! Kuv ntseeg tias txhua tug hauv pawg ntseeg yuav tsum tau tawm mus tshaj tawm, nov yog kev mloog Yexus lus, kuv ntseeg nov yog rau txhua tug uas yog tuaj koob peb pawg ntseeg.

Tsis tag yuav paub ntau ntau, txhua yam uas lawv yuav tsum hais yog “yam zoo ua tau tshwm sim nyob hauv pawg ntseeg, koj yuav tsum tau mus koom” yooj yim li no xwb, thiab coj neeg tuaj koom peb qhov kev pehawm Vajtswv thiab cia cov thawj coj hauv pawg ntseeg los ua tug saib xyuas, peb muaj cov neeg tshaj coob tug, kuv qhia Vajluskub rau txhau lub lim tiam.

Kuv xav hais tias cia peb tig rov muss iv Tswv Yexus txoj haukev uas xa neeg mus tshaj tawm rau neeg ntiajteb, yog tsis yog lintawd, tsis muaj lwm txoj haukev uas yuav zoo tshaj ntawm lawm? Kuv ntseeg hais tias Tswv Yexus txoj haukev yuav pab tau neeg coob tug hauv ntiajteb los cuag Nws Dr. John R. Rice pheej hais tias “Yuav tsum muaj siab tiag tiag raws li Vajluskub Tshiab thiaj li coj tau neeg los cuag Yexus taug” (John R. Rice, D.D., Why Our Churches Do Not Win Souls, Sword of the Lord Publishers, 1966, p. 149). Kuv yeej pom zoo nrog rau nws li ntawd!

Thiaj tseem tshuav ib qhov, neeg loj hlob hauv Yexus thaum lawv raug xa mus tshaj tawm txoj moo zoo, neeg yeej tsis loj hlob rau txoj kev ntseeg yog tsis tawm mus tshaj tawm, yog lawv tawm mus tshaj tawm txhua lub lim tiam, tug yuam sij uas pab kom neeg loj hlob rau txoj kev ntseeg yog yuav tsum coj raws li Yexus cov lus sam hwm tseg!

“Thaum lawv tabtom taug kev mus, lawv txhua tug txawm zoo lawm” (Lukas 17:14).

Koj lub neej yuav hloov yog thaum koj tawm mus tshaj tawm nyob rau txhua qhov! Tom qab ntawd, koj yuav tsum yug dua tshiab! Thov Vajtswv ua tug coj tug neeg uas tau yug dua tshiab, thaum koj los rau ntawm Yexus hauv txoj kev ntseeg, thaum ntawd koj yuav yim huab loj hlob rau txoj kev ntseeg thaum koj tawm mus tshaj tawm, thov Vajtswv pab koj thiab qhia rau koj thiab coj koj mus tshaj tawm, Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajtswv Txojlus yog Dr. Kreighton L. Chan: Lukas 17:11-19.
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith::
“So Little Time” ( Dr. John R. Rice, 1895-1980).


TXHEEJ TXHEEM

TXHUA TUG YUAV TSUM MUS TSHAJTAWM!

EVERY PERSON EVANGELIZING!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum lawv mus, lawv txawm zoo lawm” (Lukas 17:14).

(Lukas 17:12; Levikevcai 13:45-46; Lukas 17:13, 14, 15-16, 19)

I.   Ib, ib qhov ntawm kuv raug ntxuav yog sab nraug los ntawm kev mloog Yexus, Lukas 17:14; Efexaus 4:14; 5:16; Kaulauxais 4:5.

II.  Ob, kev cawmdim tiag tiag yog lub sijhawm koj los rau ntawm Yexus,
Lukas 17:16; Yauhas 3:7; Lukas 17:19.

III. Peb, kev tshaj tawm yuav tsum pib tam sim ntawd, txawm yog ua ntej koj yuav los hloov dua siab tshiab, Lukas 17:14; Malaukaus 6:7, 12;
Mathais 28:19.