Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV YOO MOV THIAB KEV THOV VAJTSWV TIAM KAWG

FASTING AND PRAYER IN THE LAST DAYS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub sawv ntxov, Plaub hli 24, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 24, 2016


Thov nthuav nej phau Vajluskub mus rau Mathais 24:12, Vajluskub nqe no txhawb kuv zog tau tsis caug xyoo, thov nyeem uake nrov nrov,

“Thiab vim yog kev phem yuav nthuav dav mus, kev hlub yuav txias [ntau] zuj zus tuaj” (Matthew 24:12).

Yog vim licas nqe Vajluskub no thiab txhawb kuv lub zog? Vim yog nws qhia tau meej meej txog tej pawb ntseeg zoo licas nyob rau tiam ntiajteb kawg, yog li tsis muaj ib yam uas cov ntseeg Vajtswv yuav los txhawj txog qho no, lo lus “phem” txhais tau tias “ua neeg tsis coj cai” uas yog lo lus “anomia” – txhais tias “sis ntau sis tua” los sis “yuam cai” raws li nyob hauv Vajluskub Tshiab, lo lus no txhais tias tiam ntiajteb kawg cov ntseeg yuav tsis coj raws li Vajluskub qhia, vim los ntawm qhov tsis coj kev cai “kev hlub yuav txias [loj] tuaj” tseem muaj ib phau Vajluskub txhais li no tias “kev hlub ntawd neeg feem coob yuav tsuag mus” (NIV), lo lus “hlub” tseem ceeb heev, los ntawm lus Kislis yog “agape” – yog tib los los lus uas siv rau cov ntseeg txoj kev hlub, Vine hu hais tias “yog cov ntseeg tug yam ntxwv” Dr. Henry M. Morris hais txog cov lus uas sau mus rau pawg ntseeg Laodicean thaum tiam kawg, “ntau pawg ntseeg nyob rau niaj hnub nim no, coj raws li Vajluskub tsuas yog lub npe xw…yog ib yam kev puas tsuaj loj” (The Defender’s Study Bible; note on Revelation 3:17) Muaj tej pab pawg ntseeg yeej yog raws li phau Vajluskub Tshwmsim 3:17 “yeej tsis paub kiag li los tias nej dig muag, pluag, thiab liab qab”.

Ib qhov uas coj los siv rau tej pawg ntseeg yog-lawv muaj puaj kev hlib “Akapes”? Lawv puas nyiam tuaj pehawm Vajtswv? Lawv puas hlub tuaj nrog pawg ntseeg ua dej num uake? Feem coob yeej tsis yog, ib qhov uas ntxim tu siab rau peb cov pawg ntseeg Npavtiv yog tso qhov kev pehawm Vajtswv yav tsau ntuj tseg lawm, nov yog yam uas Dr. Cagan nrhiav tsis pom muaj nyob rau cov ntseeg Npativ hauv xeev Dallas, Texas kiag li! Tej zaum yuav muaj thiab tiam sis nrhiav tsis pom kiag li, Dr. Jimmy Draper pawg ntseeg loj nyob rau Dallas los tsis muaj kev pehawm Vajtswv rau yav hmo ntuj, Dr. J. Frank Norris kuj yog ib pawg ntseeg Npavtis loj kuj tsis muaj thiab, Dr. Cagan hais tias, “yog vim licas ib pawg ntseeg kiag xwb lost sis muaj nyob rau hauv lub nroog Dallas, Taxas yuav coj li txheej thaum – zoo li pawg ntseeg Bible Belt.”

Txawm yog tej pawg ntseeg loj loj los yeej mus tib yam nkaus li no lawm thiab, kuv poob siab uas tau hnov tias pawg ntseeg loj uas yog cov Npavtiv kuj tso qhov kev pehawm Vajtswv yav tsaus ntuj lawm thiab. Lawv noj mov ua kev mintsi tom qab pehawm Vajtswv tag rau yav sawv ntxov, kawm Vajluskub rau thaum 1.30PM. muaj ib tug xibhwb hais tias “Lawv tsuas muaj kawm Vajluskub xwb” – kom “paub Vajluskub” nov yog qhov lawv mus pehawm Vajtswv! Cov ntseeg Npativ txheej thaum ub yeej muaj pehawm Vajtswv rau hmo tsau ntuj txhua hmo, coj cov tsis ntseeg tuaj kawm Vajtswv Txojlus, Cov ntseeg Npativ txheej thaum ub yeej muaj pehawm Vajtswv rau hmo, kuv yeej nco tau, txhua yam lawv xav tau yog “paub Vajluskub” Lawv tsis “paub” Vajluskub ntau npaum licas cov neeg uas nyob tom tsev mloog Dr. J. Vernon McGee qhia nyob rau xov tooj cua! Mathais 24:12 tsis tau hais tias “lawv kev hlub tsuag vim yog tsis kawm Vajluskub” tsis yog li ntawd! Hais tias “Thiab vim yog kev phem yuav nthuav dav mus, kev hlub [Akapes] yuav txias [ntau] zuj zus tuaj” Npavtiv cov pawg ntseeg tau tso kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj tag lawm, tsis ntev saum no cov pawg ntseeg Npativ yuav tsis ciaj sia zoo tib yam nkaus li cov ntseeg United Methodists thiab United Presbyterians, vim yog cov no muaj qhov kev pehawm Vajtswv yav tsaum ntuj tso tseg tau 50 xyoo los lawm, zoo li yogi b yam zoo, tiam sis rov los tua lawv! Ntau xyoo dhau los no lawv plam tswv cuab lawm txheej saum plhom tug, thiaj li paub tau hais tias cov Npavtiv Qabtej plam tswv cuab lawv 250, 000 rau xyoo dhau los no! vim tsis muaj kev sis ntsib, tsis muaj kev hlub, tsis paub txog qhov tuaj koom pawg ntseeg, cov pawg ntseeg Npavtiv loj los yeej uas tsis tau zoo qhov twg kiag li thiab.

Tej no yeej poob rau txhua pawg ntseeg nyob rau teb chaws Amelikas ntawm no uas rau cov ntseeg tsis loj hlob rau seem kev ntseeg, Ntxwnyoog thiab cov ntsujplig phem lub hwjchim tau los kav lub teb chaws no, lub sijhawm thaum cov Npavtiv kaw lawv pawg ntseeg qhov kev pehawm Vajtswv rau yav lig, kom lawv cov neeg thiaj tau mus saib tej niag yam tsis muaj qab hauv hauv TV! Vajtswv thov pab peb! Xya pawg ntseeg uas hais nyob rau hauv Tshwmsim raug cov Mubxalis rhuav tshem tag, kuv yeej tsis phem hwj dab tsis yog cov neeg Mubxalis tuaj rhuav tshem cov ntseeg Npavtiv nyob teb chaws thiab! Yuav uas li cas thiaj txwv tau lawv? Cov ntseeg uas tub nkeeg mus pehawm Vajtswv rau yav hmo ntuj yeej txwv tsis tau lawv! Yog vim licas?

Dabntxwnyoog tau los nyem neeg Amelikas thiab neeg Yublaum caj dab! Cov ntsujplig phem no ua rau kom peb cov ntseeg tuag mus! Nov yog hais txog cov ntseeg rau tiam ntiajteb kawg, nyob rau hauv 2 Timautes 3:1-5.

“Tiam sis yuav tsum totau nqe no thiab, yog li hnub kawg ntawd yuav muaj kev phem loj, neeg yuav tig los hlub tug kheej lawm xwb, ua neeg muab nyiaj saib hlob, khavtheeb, muab hlob, hais lus saib tsis tau lwm tug, ua neeg tsis mloog niam txiv lus, tawm tsam niam txiv, tsis coj cai, ua neeg ib tug tsis hlub ib tug, ua neeg tsis ua raws li cog lus tseg, ua neeg muab qhov phem lo rau lwm tug, ua neeg nyaum, ntxub tug neeg zoo, ua neeg ntxeev siab, ua neeg khav txiv, ua neeg muab hlob, ua neeg nyiam kev lom zem tshaj hlub Vajtswv, lawv muaj Vajtswv ntawm cev qaij daim tawv xwb, tiam lub hwjchim ntawm txoj kev ntawd nws tsis lees yuav, cia li txav deb tawm ntawm cov neeg zoo li no” (2 Timautes 3:1-5).

Cov lus ntawv hais txog “Cov ntseeg” uas nyob rau teb chaws Amelikas thiab sab hnub poob uas tsis coj raws cai, lawv hlub txog lawv tug kheej, lawv hlub nyiaj txiag xwb, lawv yog neeg tawm tsam, tsis paub ua tsaug, thiab tsis dawb huv, nyob rau sab nraug zoo li lawv yog neeg uas muaj hwjchim heev tias sis tsis yog los ntawm Vajtswv los,

Tam sim no mus mloog nyob rau 2 Timautes 3:12, 13.

“Muaj tseeb txhua tug uas ua neej raws li Vajtswv hauv Tswv Yexus yuav raug tsim txom, tiam neeg phem neeg siab tsis ncaj yuav phem loj tuaj, dag ntxiav lwm tug, thiab raug lwm tug dag” (2 Timautes 3:12, 13).

Nov yog cov neeg uas peb coj lawv los cuag Yexus hauv peb pawg ntseeg! Peb ua tau licas! Tsis yog neeg lub zog! Peb ua hauv peb lub siab tawm tuaj rau lawv – tiam sis lawv lub siab tsuas nyiam kev ua si lom zem, tsis tig los ntsia kuv rau lub sijhawm thaum kuv ua ntej uas lawv tuaj tshiab tshiab ntawd, lawv saib lawv txhais tes, lawv txhais tes co mus los vim yog lawv tsis muaj xovtooj los kov! Lawv lub siab qhuav qhawv zoo li Morlocks hauv H. G. Wells’ “The Time Machine.” Lawv zoo li cov neeg uas tuag lawm ua peb pom nyob rau TV!

Tam sim no ntuav mus rau tshooj 4:18-19, no yog yam ua Yexus nqe los ua rau cov neeg txhaum niaj hnub nim no, peb yuav nyeem, Yexus hais tias,

“Vajtswv tug Ntsujplig nyob rau saum kuv, vim yog Vajtswv tau caw kuv qhia txoj moo zoo rau cov neeg txom nyem, Nws tau cia kuv los kho cov neeg uas siab tawg tag, thiab coj kev ywjpheej rau cov neeg raug ua qhev, qhia rau cov dig muag kom pom kev, tsos cov raug ntau kom muaj kev ywjpheej, thiab tshaj tawm hnub uas Vajtswv txaus siab” (Lukas 4:18-19).

Tswv Yexus nqe los ua rau cov hluas niaj hnub nim no, tiam sis Ntxwnyoog lub hwjchim yeej muaj zog kawg thiaj ua rau qhov Yexus hlub thiab los cawm ntawd thiaj must sis tau rau txhua tug neeg, peb yuav tsum tau Vajtswv lub hwjchim thiab pab tau yog tsis yog li ntawd tsis muaj hnub yuav ua tau! Tiam sis feem tsawg yog cov uas paub txog Yexus qhov kev cawm dim! Feem tsawg yog cov raug cawm dim lawm – thaum Vajtswv tso nws lub hwjchim, uas loj tshaj Ntxwnyoog lub rau peb pawg ntseeg!

Nov yog lub ntsiab lus ntawm yoomov thiab thov Vajtswv! Cov thwjtim pab tsis tau tug tub hluas uas nyob rau Malakaus tshaj cuaj, nws raug dab coob tug nkag – zoo li cov neeg uas peb coj tuaj mloog Vajtswv Txojlus hauv peb pawg ntseeg! Ib tug menyuam ntawd raug dab nkag, Vajtswv Txojlus hais tias txhua tug tsis ntseeg coj tuaj rau peb pawg ntseeg – lawv txhua tug – dig muag thiab raug Ntxwnyoog ua tug tswj – “tug ua kav saum nruab ntug, tug ntsujplig tam sim no ua ua haujlwm rau cov menyuam tsis mloog lus” (Efexaus 2:2), tug tub hluas hauv Malakaus 9 yog raug dab nkag thiab, cov tug Thwjtim tsis muaj hwjchim txaus yuav pab nws, nthuav mus rau 9:28, 29, sawv ntsug thiab nyeem nrov nrov.

“Thaum tug Tswv mus rau hauv tsev lawm, nws cov thwjtim txawm nug nws twj ywm tias, yog vim licas peb thiaj ntiab tsis tau tawm? Thiab nws hais tias hom dab no, tsis muaj ib yam yuav ntiab tau tawm, tsuas yog yoo mov thiab thov Vajtswv xwb” (Malakaus 9:28, 29).

Nej zaum tau “Hom no [dab] tsis muaj ib yam yuav ntiab tau, tsuas yog thov Vajtswv thiab yoo mov”

Kuv ntseeg tias peb yuav coj tsis tau txhua tug tub ntxhais hluas los cuag Vajtswv yog thov Vajtswv nkaus xwb, ““Hom no tsis muaj ib yam yuav ntiab tau, tsuas yog thov Vajtswv thiab yoo mov” nej yuav tsum ruaj siab tias cov lus “thiab yoomov” yog nyob rau lus Kislis thaum pib, Ntxwnyoog ua rau kom cov xibhwb thaum ub muab lo lus no rho tawm, cov pawg ntseeg tam sim no hu lawv tias neeg Vajluskub, muab ob lo lus no nrho tawm, yog vim licas? Vim yog Ntxwnyoog xav kom cov ntseeg niaj hnub nim ua rau kom cov ntseeg tsis totaub txog Vajtswv, thiaj li muab ob lo lus no nrho tawm? Yog vim licas? Vim yog Ntxw nyoob xav kom cov hluas nim no totaub yuam kev! Nov yog lub ntsiab lus!

“Hom no tsis muaj ib yam yuav ntiab tau, tsuas yog thov Vajtswv thiab yoo mov” (Malakaus 9:29)

Nej zaum tau.

Amees! Yog li no peb thiaj yuav tsum yoomov thiab thov Vajtswv! Nov yog txoj haukev txais Yexus lub hwjchim! Nov yog txoj haukev uas coj tau neeg los hloov dua siab tshiab, nov yog qhov Vajtswv yuav qheb qhov rooj, nov yog qhov yeej Ntxwnyoog thiab nws cov tub txib!

“Hom no tsis muaj ib yam yuav ntiab tau, tsuas yog thov Vajtswv thiab yoo mov”!!

Haleslusyas! Vajtswv muab rab ntaj tua yeej yeebncuab, rab ntab ntawd yog “kev yoo mov thiab thov Vajtswv” tam sim no ntuav mus rau Yaxayas 58:6.

“Yoo mov li no tsis yog qhov kuv xav tau lov? Uas yog daws tau txhua yam kev phem ua muab yus khi cia, thiab tso cov neeg uas raug ua qhev kom tau txais kev ywjpheej thiab rhuav txhua tug quab” (Yaxayas 58:6).

Nej zaum tau, nqe no qhia tias kev yoo mov yog yam Vajtswv xaiv tseg yuav coj neeg los cuag Nws, kev yoo mov thiab thov Vajtswv thiaj yuav tso tau txoj sia hlau uas khi neeg txhaum, thiab cov uas ris lub nra nyhav – thiab cia tug neeg ris nrhav tau txais kev ywjpheej – thiab tso ntsujplig tug quab tawm! Tsuas yog kev yoo mov thiab thov Vajtswv thiaj yuav ua rau Yexus lub hwjchim ua rau kom Ntxwnyoog lub qhov muag dig, Yexus hais tias,

“Vajtswv tug Ntsujplig nyob rau saum kuv, vim yog Vajtswv tau caw kuv qhia txoj moo zoo rau cov neeg txom nyem, Nws tau cia kuv los kho cov neeg uas siab tawg tag, thiab coj kev ywjpheej rau cov neeg raug ua qhev, qhia rau cov dig muag kom pom kev, tsos cov raug ntau kom muaj kev ywjpheej, thiab tshaj tawm hnub uas Vajtswv txaus siab” (Lukas 4:18-19).

Vim yog qhov kev yoo mov no, thiaj ua rau Yexus lub hwjchim kov yeej Ntxwnyog qhov tswj tug neeg txhaum!

Arthur Wallis hais tias “Vajtswv qhia nyob rau Yaxayas tias qhov kev yoo mov uas Vajtswv xaiv tseg yog [tias] kev tso dim…siv tau rau seem ntsujplig husi, tso neeg dim ntawm qhov raug khi, tiam sis yog yam ua neeg ntsia tsis pom, [cov neeg uas yoo mov] tsis yog tawm tsam caiv nqaij daim tawv tiam sis yog seem ntsujplig, ntxwnyoog…neeg lub qhov maug yeej ntsia totaub thiab paub txog tias peb raug ntsujplig tsim txom, tiam sis yog tej yam uas neeg tsis tau taub thiab tsis muaj hnub yuav kov yeej los ntawm lawv lub hwjchim” (God’s Chosen Fast, pp. 63, 64) Kev yoo mov thiab thov Vajtswv pab rau kom koj yeej Ntxwnyoog lub hwjchim uas yuam kom neeg ua nws qhev, kev yoomov yog lub hwjchim loj los ntawm Vajtswv los, yuav tawm tsam Ntxwnyoog uas tswj neeg lub siab.

Thaum peb yoo mov thov Vajtswv kom nws pab neeg kom paub txog kev txhaum, vim neeg yeej tsis kam lees tias yog neeg txhaum, vim nws tug kheej yeej xav hais tias nws yeej tsis txhaum, thiaj cheem tsum Vajntsujplig los pab, thaum Vajntsujplig ua haujlwm, neeg yuav tig los ntxuj nws txoj kev txhaum thiab hnov qab lub neej qub, hauv lawv lub siab paub tias yog neeg txhaum, thaum peb yoo mov peb thov Vajtswv kom qhia kom neeg paub txog kev txhaum, cov neeg uas tsuas yog xav paub txog “tias yuav ua licas thiaj dim” yuav tsum los rau qeb uas paub txog kev txhaum thiab paub hauv siab tias muaj kev tawm tsam, yoo mov thiab thov Vajtswv ua rau kom Vajtswv los ua rau kom neeg paub txog qhov no, yog tsis ntseeg txog kev txhaum, Vajtswv txoj lus yeej tsis tseem ceeb dab tsi rau nws lub neej, vim yog li no ntau pawg ntseeg thiaj li coj zoo li “menyuam yaus” muaj ib hmo kuv tau los suav txog qhov no, feem tsawg thiaj li raws Yexus qab, feem coob tsis ntseeg li ntawd, peb yuav tsum yoo mov thiab thov Vajtswv kom lawv paub txog kev txhaum thiab hloov lawv lub siab, thiab txo hwjchim raws Yexus qab!

Tsuas yog Vajntsujplig xwb thiab ua tau rau kom neeg hloov dua siab tshiab, kev yoo mov thiab thov Vajtswv pab rau kom neeg ruam los paub tias lawv cheem tsum Yexus cov Ntshav los ntxuav kom lawv huv rau ntawm Vajtswv, kev yoo mov thiab thov Vajtswv yog qhov pab rau kom Vajtswv tso nws tug Ntsujplig los ua hauj lwm hauv peb lub siab ua yog neeg txhaum!

Dr. John R. Rice hais tias “Muaj tej lub sijhawm uas peb yuav tso txhua yam hauv ntiajteb tseg tig los cuag Vajtswv, lub sijhawm no yog lub sijhawm uas yoo mov thiab thov Vajtswv” (Prayer: Asking and Receiving, p. 216).

Nej cov uas dim lawv yeej paub zoo tias peb cheem tsum Vajntsujplig nyob rau hauv peb pawg ntseeg, peb cheem tsum nws los nrog peb nyob thaum thov Vajtswv, peb cheem tsum nws los qhia peb yam nws cheem tsum kom peb ua rau peb lub neej, peb cheem tsum nws los qhia peb tug xibhwb kom paub qhia Vajtswv Txojlus, peb thov nws los pab kom peb yog tug neeg thov Vajtswv, peb cheem tsum nws los pab peb cov neeg los cuag Vajtswv thiab hloov dua siab tshiab, thov nws coj kev txhawb siab los rau peb, peb tug kheej los cheem tsum pab peb, qhia peb coj peb los ze, peb hu nkauj

Peb thov Vajtswv kom Nws tug Ntsujplig nqe los.
Peb thov Vajtswv kom Nws tug Ntsujplig nqe los.
Thov hloov kuv, kho kuv thiab coj kuv;
Peb thov Vajtswv kom Nws tug Ntsujplig nqe los.
   (“Spirit of the Living God,” Daniel Iverson, 1899-1977;
      altered by Dr. Hymers).

Zaj nkauj no yuav ua qhov tseeb thaum peb yoo mov thiab thov Vajtswv, nej cov uas loj hlob ntawm paub hais tias peb cheem tsum tau Vajtswv tug Ntsujplig los rau saum peb – los hloov peb cov hluas lub siab, tsis hais cov menyuam uas ntseeg los sis tsis ntseeg Vajtswv, yog li no thov nej ko npe tuaj koom hmo yoo mov thiab thov Vajtswv rau lub lim tiam tom ntej no – txog rau thaum peb rov tuaj no mov rau thaum 5.30 tsaus ntuj thiab thov Vajtswv uake, tom qab thov Vajtswv tag lawm peb yuav noj hmo uake, yog li no hmo ntawd peb yuav tsis muaj tshaj tawm, tsuas yog tuaj yoo mov thiab thov Vajtswv xwb, peb tau siv zog rau kev tshaj tawm lawm – tiam sis zoo li tsis pom tawg paj thiab txi txiv, Paul G. Cook, hais nyob rau hauv nws phau ntawv uas yog Hluav Taws Los Saum Ntuj Los losis Fire From Heaven, “Tshajtawm nkaus xwb yuav pab tsis tau dabtsi, txog rau thaum Vajtswv tug Ntsujplig los ua haujlwm rau txhua tug” (p. 108), nws hais tias cov Metosdis thaum ub “paub txog lawv tes dej num thiab qhov lawv tau koob hmoov los ntawm Vajtswv los rau saum lawv” Nws hais tias “qhov yeeb yam no, cov ntseeg tsis hais poj niam txiv neej pom txog Vajtswv tes dej num nyob rau hauv lawv, lawv ntseeg hais tias txog rau thaum Vajtswv ua haujlwm thiab txhua yam tiav hauv nws lub npe, qhov no yog qhia tias yim thov Vajtswv yim huab zoo xwb” (p. 105), “lawv ntseeg hais tias Vajtswv txoj lus nthuav dav thiab pawg ntseeg loj hlob vim yog Vajtswv lub hwjchim, yog li kev thov Vajtswv yim ntau yim zoo” (p. 28).

Peb cia li yoo mov thiab thov Vajtswv kom Nws los rau peb pawg ntseeg los hloov peb cov tub ntxhais hluas lub siab, tsis hais cov ntseeg los sis tsis ntseeg, yog koj txaus siab, thov tsis txhob noj mov, txog rau thaum peb tuaj thov Vajtswv rau hmo rau tom ntej no thaum 5:30 tsaus ntuj, yog koj tsis npaj txhij yuav yoo mov, cia li thov Vajtswv rau hnub ntawd xwb los tau kom Vajtswv tug Ntsujplig nqi los rau peb pawg ntseeg, yog koj muaj lus nug txog koj tug mob tias puas yuav zoo yoo mov lo snug Dr. Chan los sis Dr. Judith Cagan los tau. Lawv yuav qhia rau nej paub hais tias kom tug mob puas yuav zoo los yoo mov, yog koj yeej nyiam haus kafes koj haus li ib khob los sis ob khob kom txhob mob tau hau, tom qab ntawd ces haus dej lawm xwb, haus dej txhau lub teev, peb los hau nkauj 6 uake.

Peb nrug Yexus moog kev, vaam khom Nwg tuav peb teg
   Kev tsaus ntuj huv si hloov ua tshav ntuj
Nrug Nwg moog tsis xob thim, Nwg nrug peb nyob ib sim
   Hab nrug txhua tug kws ntseeg hab noog lug
Ntseeg hab noog lug tsis muaj dlua lwm txuj kev,
   Yuav zoo sab cuag Yexus txuj yuav tsum ntseeg hab noog lug

Yog muaj dluab tuaj ntxoov roog yog muaj txuj kev tsis zoo,
   Los Yexus yuav nrug nraim peb txhua tug
Txuj kev pluj txuj kev tuag kev txhawj xeeb kev quaj ntsuag
   Peb tsis ntshai yog peb ntseeg hab noog lug
Ntseeg hab noog lug tsis muaj dlua lwm txuj kev,
   Yuav zoo sab cuag Yexus txuj yuav tsum ntseeg hab noog lug

Thaus peb qha Vaajtswv lug yog peb ntsib luag tej ntxub
   Peb twb paub luag yeej xub ntxub Yexus
Yog peb raug luag thuam hab yog peb naj hnub nyuaj sab
   Yuav tsum muab sab raug ntseeg hab noog lug
Ntseeg hab noog lug tsis muaj dlua lwm txuj kev,
   Yuav zoo sab cuag Yexus txuj yuav tsum ntseeg hab noog lug
(“Trust and Obey,” John H. Sammis, 1846-1919).

Coj rov mus tsev rau hmo no, nyeem ob peb zaug ua nej nej yuav mus pw txhua hmo rau lub lim tiam tom ntej no, hu nqe tshooj ib zaug ntxiv ua ntej nej yuav mus pw, rov nyeem ib zaug rau hmo rau thiab hu zaj nkauj rau lub sijhawm thov Vajtswv rau yav nruab hnub, hu nqe tshooj ib zaug ntxiv.

Peb thov Vajtswv kom Nws tug Ntsujplig nqe los.
Peb thov Vajtswv kom Nws tug Ntsujplig nqe los.
Thov hloov kuv, kho kuv thiab coj kuv;
Peb thov Vajtswv kom Nws tug Ntsujplig nqe los.

Yog kom tseem tsis tau txais kev cawm dim, peb thov Vajtswv kom koj los hloov dua siab tshiab thiab cia siab rau Yexus, Nws cov Ntshav yuav ntxuav koj tej kev txhaum hu si, Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj txoj sia ntev dhawv rau koj, cia siab rau Nws thiab Nws yuav cawm koj dim ntawm kev txhaum thiab kev txiav txim uas yuav los no. Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Mathais 17:14-21.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Come, My Soul, Thy Suit Prepare” (John Newton, 1725-1807).